Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Культура як суспільне явище. Культура первісного суспільства

РЕФЕРАТЫ:

Політологія як наука і політика як суспільне явище

Політика як суспільне явище

Політика, як суспільне явище

Влада як суспільне відношення

Релігія як духовний феномен і суспільне явище

Суспільне виробництво та заробітна плата

"Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

Демократія як соціальне явище

Влада як найважливіший атрибут політики

Культура як соціальне явище

Влада як феномен екзистенції

Природне й суспільне в людині

Вплив фінансів на суспільне виробництво

Безробіття як економічне явище

Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми

Суспільне виробництво

Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

Прагнення до влади, як одна з характерних форм вияву людської агресивностi

Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

Право як спеціальне соціальне явище

Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства

Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

Мистецтво як складова духовної культури суспільства

Українське бароко як явище світової культури

Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

Тривожність як соціально-педагогічне явище

Демократія як форма організації суспільства

Лобізм як явище сучасної політики

Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

Насилля як засіб влади

Недосконалість демократії як механізму суспільного вибору

Політичня система як механізм влади

Влада у традиційному суспільстві

Масова свідомість як складова суспільної свідомості

Релігія та віра як феномен в історії суспільства

Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

Колективізм і індивідуалізм, як системи суспільного устрою

Культура як феномен суспільного розвитку

Соціологія як наука про суспільство

Спільне й відмінне в консервативних, ліберальних і соціалістичних моделях суспільного устрою

Суспільство як цілісна соціальна система

Явище альтруїзму як категорія соціальної психології

Суспільство як предмет філософського знання

фінансовий менеджмент як інтегральне явище з різними формами прояву

Агроекосистема та агроландшафти як складові біосфери та способи взаємовпливу суспільства і природи

Організація і управління як елемент суспільного виробництва

Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

Приватизація як засіб припинення державної власності

Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання

Суспільна організація життя слов

Образ Чипки по роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi

Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

Лідерство, вплив та влада

Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

Планування як функція менеджменту

Управління трудовими ресурсам як динамічна система

Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

Цивільне право України

Журналистское расследование «Гибель ЯК-40»

Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

Іслам як монотеїстична релігія

Громадянське суспільство і держава

Цивільне і шлюбно-сімейне право за “Руською Правдою”

Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

Туриз як галузь світового господарства

Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

Необережність як форма вини

Суспільна свідомість та її структура

Філософська культура особи та її суспільна значущість

Філософія інформаційного суспільства

Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.

Адам Сміт як економіст

Основні етапи господарського розвитку первісного суспільства

Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

Суспільні блага

Юридичні особи як суб

Омоніми як засіб творення каламбуру в анекдотах

Паронімія як стилістичний засіб в творчості Л.Костенко

Виконавча влада

Поняття громадянського суспільства і правової держави

Як використовуються відходи в нафтопереробній промисловості

Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

Нестор Махно про державу, народ і суспільство

Суспільно-господарська районологія

Влада і право

Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

Я б побажав тобі когось отак любити, як я тебе люблю…

Казка як жанр

Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

Камінний хpест як художній символ тpагізму життя укpаїнського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника "Камінний хpест"

Пошук ідеалів і пpоблема вибоpу в pомані Панаса Миpного "Хіба pевуть воли, як ясла повні?"

Хiба ревуть воли, як ясла повнi

Суспільно-політична діяльність Костомарова

Як-15 (истребитель)

Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

Агресія як форма поведінки підлітків

"Абхідхармакоша" Васубандху як джерело уявлень про час, простір і карму

"Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)

Виникненя естетики як науки в середині ХVIII ст.

Добро, зло та моральний обов’язок, як головні етичні категорії

Комічне як соціокультурна реальність

Конфлікт інтересів як проблема етики державного службовця

Операції, які здійснюють банки

Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

Форфейтинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

Банки як учасники ринку ціних паперів

Вклади та депозити банків як головне джерело банківських ресурсів

Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

Мікробний антогонізм як основа використання антибіотиків

Покритонасінні, або Квіткові як вищий етап еволюції наземних рослин

Поняття системи як наукового терміну

Як дикі тварини захищаються. Охорона тварин

Історія розвитку анатомії як науки

Людина як система з позиції валеологічної науки

Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

Електронна книга як вид документа

Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Облікова політика як елемент культури бізнесу

Ревізія як елемент методу економічного контролю

Ревізія як елемент методу економічного контролю

Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

Невідкладні роботи, які проводяться в надзвичайних ситуаціях на промислових об’єктах

Урбанізація як всесвітній процес. Географія найбільших мегалополісів світу

Політична географія як складова частина СЕГ

Кримські гори як фізико-географічний район

Ландшафт, як природно-територіальний комплекс

Машинобудування як галузь важкої промисловості

Вулканізм, як один із факторів рельєфоутворення

Адміністративна влада і судочинство Запорізької Січі

Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

Громадські організації як вид об’єднань громадян

Громадяни як суб’єкти трудового права

Громадянин і суспільство

Громадянське суспільство в правовій системі

Громадянське суспільство в Україні

Громадянське суспільство та держава

Громадянське суспільство та держава

Держава і політична система суспільства

Держава — головний інститут політичної системи суспільства

Державний суверенітет як важлива ознака держави

Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

Договір як регулятор сімейних майнових відносин

Екологічне право як галузь права

Застосування права як особлива форма його реалізації

Злочинна недбалість, як вид необережності

Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права

Обмеження волі як вид кримінального покарання

Особливості провадження в справах неосудних осіб і осіб , які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину

Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

Підстави та процесуальний порядок притягнення особи як обвинуваченого

Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності

Потреби слідчої практики як умова її вдосконалення

Право на самовизначення як один з головних принципів міжнародного права

Предмет і метод статистичної науки. Історія розвитку суспільної науки "Статистика"

Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

Прецеденти суду як джерела права Європейського Союзу

Природні ресурси як надбання українського народу

Притримання речей як спосіб забезпечення виконання зобов‘язання у судовій практиці

Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення процесуальних прав учасників кримінального судочинства при проведенні досудового слідства

Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

Стратегія комплексної модернізації українського суспільства

Судова влада в Україні: захист прав громадян, чи дискредитація системи правосуддя

Судова влада та органи, що її здійснюють

Суспільний устрій Стародавнього Риму

Суспільство, держава і право

Теорія суспільного договору походження держави

Товариства та співдружності в державному устрої зарубіжних країн. Законодавча влада в США

Угода сторін як підстава розірвання трудового договору

Україна як конституційна держава

Управління духовними процесами суспільства

Фактичний допуск до роботи як підстава виникнення трудових правовідносин

Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

Характеристика громадянського суспільства в сучасному праві

Цивільне право

Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу

Цінні папери як об’єкти цивільного права

Шикана як особливий вид зловживання правом


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.