Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Генератор випадкових чисел

РЕФЕРАТЫ:

16-разрядный генератор псевдослучайных чисел

Постмодернізм та українська історична наука

Українська національна революція 1649-1657рр

Культура початку ХХ ст Українська музика

Українська держава П. Скоропадського

Генератор неслучайных чисел

16-разрядный генератор псевдослучайных чисел

Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

Українська та зарубіжна культура

Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

«Українська демонологія та її персонажі»

"Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

Українська школа бухгалтерського обліку

Українська робітничо-селянська спілка та Українська Гельсінська спілка

Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

Українська мова у медіапросторі

Сучасна українська літературна мова

Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

Українська мова в засобах масової інформації

Українська мова серед інших слов’янських мов

Українська мова у професійному спілкуванні

Українська спеціальна лексика

Генератор случайных чисел

Українська архітектура другої половини XVII-XVIII ст.

Українська відповідь на нову імперську ідеологію. Кирило-Мефодіївське братство

Українська держава в період руїни (1657-1676 рр.)

Українська держава Павла Скоропадського. Гетьманський переворот

Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

Українська культура першої половини ХІХ століття

Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

Українська повстанська армія

Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні

Українська революція (1917-1920 роки)

Українська республіка в часи Центральної Ради

Українська національна кухня

Українська культура 1980–90-х років

Українська культура XIX-XX ст.

Українська культура кінця XVIII ст.–початку ХХ ст.

Українська культура у другій половині ХVII–XVIII століття

Українська культура ХХ ст.

Українська культура: становлення та розвиток

Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю

Українська література 19 століття

Українська література XI—XII століть

Українська літературна мова очима Пантелеймона Куліша

Українська нація в романі П. Куліша "Чорна рада"

Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

Українська модель менеджменту

Українська народна пісенність

Українська асоціація якості

Підготовка до ЗНО - українська мова

Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

Українська жінка. Її громадська і суспільна роль. Славетні українки: Маруся Богуславка, Настя Лісовська, Маруся Чурай

Українська література, як предмет вивчення у школі

Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

Сучасна українська державність

Українська національна ідея

Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

Українська полемічна думка у XVI–XVIII ст.

Українська діаспора

Українська культура. Архітектура Росії XVIII-XIX століття

Українська писанка

Программирование с использованием генератора случайных чисел

Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Атомна енергетика України і РПС

Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

Реферат о Пугачеве

Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

Народный депутат Украины (Народний депутат України)

Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

Громадянство України

Політичні права і свободи громадян України

Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

Львівський музей українського мистецтва

Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

Реферат по книге Фернана Броделя

Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

VB, MS Access, VC++, Delphi, Builder C++ принципы(технология), алгоритмы программирования

Учебник по программированию в среде С++ Builder

Borland C++ Builder 5.0

Разработка управляющей части автомата для сложения двух чисел с плавающей запятой в дополнительном коде с помощью модели Мура

История открытия комплексных чисел

Сложения и вычитания чисел с плавающей запятой

Представление чисел в виде суммы двух квадратов и ...

Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

Аккумулятор и генератор для автомобиля

Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

Генератор числовой последовательности

Устройство деления 16-ти разрядных чисел с плавающей запятой

Блок-схема: Вычитание чисел в форме плавающая точка, сдвиг вправо на один два разряда

Мостовой RC-генератор синусоидальных колебаний с мостом Вина

Генератор телеграфного текста

Рубиновый оптический квантовый генератор

Генератор кадровой развертки для телевизионного приемника

Цифровой генератор синусоидальных колебаний

Программируемый генератор синусоидальных колебаний

Проектирование АЛУ для сложения двоично-десятичных чисел

Генератор электроэнергии на броуновском движении

"Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

Український мандрівний філософ Г. Сковорода

Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

Реферат по информационным системам управления

Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

Історія України

Історія України

Історія соборності України

Виникнення та формування українського етносу

Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Голодомор в Україні 1932-33 годах

Господарство України на рубежі 18-19 столітть

Господарство України періоду утвердження капіталізму

Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

Исторія українського друкарства

Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

Люблінська та Берестейська унії

Період гетьманщини України

Походження людини та її поява на території України

Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

Роль Пласта на Україні В ХХ столитті

Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

Створення залізниць в Україні

Україна після смерті Богдана Хмельницького

Центральна Рада і пролетаріат України

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Декабристський рух та його поширення на Україні

Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст

Історія держави та права України

Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

Генератор электрических искр – генератор новых идей

Історія розвитку криміналістики в Україні

М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

Портрет доби українського бароко

Звичаї та обряди на Україні

Лекції з української та зарубіжної культури

Культура України в 30-х рока

Реферат по книге Н. Цеда Дух самурая - дух Японии

реферат

Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

Реферат по теме “Человек на войне”

Обзорный реферат по творчеству Ф.И. Тютчева

Реферат по биографии Виктора Гюго

Леся Українка

Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

Розвиток рекламних агентств на Україні

Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні

Скалярная проекция гиперкомплексных чисел

Настоящая теория чисел

Связь больших чисел с константами физики и космотологии

Геометрия чисел

Множина комплексних чисел

Чтение и запись натуральных чисел

Вычисление собственных чисел и собственных функций опрератора Штурма-Лиувилля на полуоси

Проблема иррациональных чисел

Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)

Реферат - Физиология (Транспорт веществ через биологические мембраны)

Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)

Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

Основні засади зовнішньоекономічної політики України

Реферат по менеджменту

Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

Податкова політика України

Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні

Малогабаритный взрывной генератор СВЧ импульсов для метеорологического применения

Економічне районування України

Олігополія. Антимонопольне законодавство України

Святкування Великодня на Україні

Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

Cучасні політичні партії в Україні

Загальна характеристика конституції України

Основні напрямки зовнішньої політики України


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.