Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Класифікація персоналу та форми його наймання

РЕФЕРАТЫ:

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

Поняття та форми державного устрою

Поняття та форми державного устрою2

Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

Екологічна криза та форми її прояву

Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

Національний банк України та особливості його функціонування

Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

Поняття, види та форми договорів

Припинення чинності патенту та визнання його недійсним

Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

Трудовий договір та порядок його оформлення

Трудовий договір та порядок його укладення

Розквіт Македонії та її гегемонія в Греції. Східний похід Олександра Македонського та утворення його імперії

Акціонерне товариство та проблеми його становлення в Україні

Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

Паритет купівельної спроможності (РРР) та методи його визначення

Джерела та форми права

Економічна сутність та форми оплати праці

Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

Суть процесу навчання та засоби його активізації

Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

Суїцид та шляхи його попередження

Бюджетний процес України та етапи його реалізації

Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні

Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збільшення на прикладі СТОВ “Колос” Христинівського району

Електронні гроші та форми їх застосування

Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

Монополія – суть, місце в ринковій економіці та форми

Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

Українські легенди про "Триблаженне древо", смерть Адама та главу його

Застосування права як особлива форма його реалізації

Розкриття суті видів та форм цивільно-правової відповідальності

Адаптація та асиміляція як основні форми існування етносу в полікультурних вимірах соціуму

Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

Сучасні форми та системи оплати праці

Виникнення та формування українського етносу

Декабристський рух та його поширення на Україні

М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

Процес управління та його основні стадії

Поняття, форма та функції Конституції України

Форми співучасті та види співучасників у злочині

Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

Товар та його властивості

Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

Інтрузивний магматизм та його продукти

Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

Економічное районуванне, його суть та значення

Етикет та його національні особливості

Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

Форми єврокредитів та динаміка їх застосування

Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

Ґрунт та його родючість

Столипін та його аграрна реформа в Україні

Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

Гудвіл та його облік

Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

Аудиторський ризик та його визначення

Місто та його структура

Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

Гетьман Іван Мазепа та його державотворчість

Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

Зміст права на фірмове найменування та його охорона

Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

Підряд та його види

Покарання та його види

Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

Поняття держави та її історичні форми

Поняття національного доходу та його використання

Поняття права природокористування та його види

Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

Право водокористування та його види

Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

Форми та системи праці. Підстави розірвання трудового договору

Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

Діловий текст. Його редагування та виправлення

Анти суржик. Найпоширеніші суржикові форми та їх правильні мовні відповідники

Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі

Гетьман Пилип Орлик та його конституція

Іван Виговський та його державотворча програма

Імператор Олександр Другий та його реформи

Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

Нюрнберзький процес та його уроки

Расизм та його прояви на сучасному етапі

Генеральний Секретаріат та його склад

Романтизм та його значення в мистецтві

Фольклор, як форма існування духовної культури

Джанні Родарі та його книги для дітей

Джек Керуак та його найвідоміший роман "На дорозі"

Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса

Леонід Глібов та його вклад в українську літературу

Аналіз епічного твору: І.П. Котляревський та його поема "Енеїда"

Види попиту. Поняття товару та його суть

Сутність маркетингу та його сучасна концепція

Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

Метод векторів та його застосування

Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

Комплексна характеристика гломерулонефриту у війскослужбовців з оцінкою його розповсюдженості, ефективності лікування та прогнозу

Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

Особливості вуглеводного метаболізму та кисневого бюджету головного мозку у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом та його патогенетична інтенсивна терапія

Особливості гігієнічного масажу та необхідність його застосування

Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

Профілактика ранніх післяопераційних гнійно-септичних ускладнень при гострій формі неспецифічного виразкового коліту та хвороби Крона товстої кишки

Форми ЛФК та рухові режими

Хірургічне лікування дегенеративних уражень шийного відділу хребта, які викликають компресію спинного мозку та його корінців

Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

Вплив імплантації синтетичного макропористого гідрогелю та трансплантації клітин нюхової цибулини на процеси регенерації спинного мозку після його травматичного пошкодження в експерименті

Форми та прояви слабоумства

Вексель та його функції у міжнародних розрахунках

Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

Удосконалення існуючих та розробка нових форм мотивації праці

Форми та методи державної підтримки експортерів

Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

Концепція підручника та його структуризація

Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

Дослідницький метод опитування та методологічна основа його проведення

Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

Лобізм та його регулювання

Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

Форми державності та їх загальна характеристика

Політичне управління та його соціотехніка

Властивості алюмінію та його сплавів

Моральне самопізнання особистості, його умови та способи здійснення

Прояви стресу та успішні способи його подолання

Умовивід та його види

З. Фрейд і його уявлення про несвідоме. Форми прояву несвідомого

Таїнство Хрещення і його сутність

Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

Будова двигуна та його робота

Гіперзвук та його властивості

Дія магнітного поля на рухомі заряди та закон повного струму і його використання

Туризм та його вплив на світову економіку

Основні організаційні форми та види туризму

Інтуїтивізм Анрі Бергсона та його послідовників

Валютний ринок та його регулювання

Громадянський фінансовий контроль та його значення

Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

Податок з транспорту: порядок його розрахунку та сплати до бюджету

Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

Форми грошей та еволюція їх розвитку

Вексельна форма розрахунків та її використання на підприємствах

Окиснювальне старіння пива та його стабілізація

Основи розчинення та його використання в хімічному аналізі

Антропогенний фактор та його вплив на організм людини

Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

Екологічний стан р. Південний Буг. Характеристика та заходи щодо його поліпшення

Поняття екологічної безпеки та її правові форми

Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

Гроші та основні форми вартості

Конкуренція, форми конкуренції, її місце та роль в ринковій економіці

Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

Монетаризм та його сучасне застосування

Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

Основи проектного аналізу та його використання на практиці

Ринок праці та його регулювання


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.