Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

РЕФЕРАТЫ:

Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

Особливості управління організацією

Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

Особливості управління та господарсько-адміністративного влаштування Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині у ХVІ–ХVІІ ст.

Особливості управління металургійними підприємствами у процесі їх реструктуризації

Мораль і соціальне управління

Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

Організація структури управління маркетингом соціальної служби

Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

Особливості антикризового управління

Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

Управління персоналом в соціальній сфері

Управління, як соціальний феномен

Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

Соціальне управління

Управління праці і соціального захисту населення

Управління спеціальними проектами

Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

Аналіз та удосконалення оперативного управління

Ділові взаємовідносини в апараті управління

Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

Методи управління підприємством

Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

Процес управління та його основні стадії

Рішення в системі управління

Системний підхід до управління персоналом фірми

Управління запасами

Управління затратами

Управління проектами

Управління контрактною діяльністю на підприємстві

Управління трудовими ресурсам як динамічна система

Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

Управління фінансами України

Організаційна система управління природокористуванням України

Організаційна система управління природокористуванням України

Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

Управління утворенням прибутку підприємства

Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

Акти державного управління

Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

Кредитний ризик та методи управління ними

Методи управління банківськими ризиками

Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

Валютні ризики: економічна природа та управління

Державне управління охороною праці та організація охорони праці

Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

Управління ризиками

Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

Державне управління в сфері охорони здоров’я

Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

Поняття і наукові засади державного управління

Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

Структура державного управління

Сутність і сфера міжгалузевого управління

Сучасні принципи державного управління

Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

Теорія і методологія дослідження управління

Управління духовними процесами суспільства

Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

Управління юридичним консалтингом

Форми державного управління

Функції та принципи державного управління

Функції управління в аграрному праві

Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

Системи управління базами даних

Системний аналіз складних систем управління

Стандарти автоматизованих систем управління в банку

Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

Інформаційні технології управління маркетингом

Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

Управління запасами матеріалів на підприємстві

Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

Управління поведінкою споживачів

Управління ціновою політикою підприємства

Управління процесом створення нового товару

Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

Аналіз стартегічного управління підприємством

Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

Антикризове управління бізнесом

Діяльність органів управління освітою

Дослідження аспектів управління якістю продукції

Економічні та правові основи управління організацією

Ефективне управління виробництвом

Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

Закономірності формування корпоративного управління

Заохочення працівників як метод управління персоналом

Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

Контроль – функція управління

Конфлікти та методи управління ними

Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

Корпоративне управління акціонерним товариством

Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

Менеджмент та система управління

Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

Методологія системи управління персоналом

Механізм і методи управління фірмою

Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

Моделі корпоративного управління

Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

Національні моделі корпоративного управління

Організаційна структура управління персоналу підприємства

Організаційна структура управління підприємством

Організаційна структура управління підприємством

Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

Організація управління персоналом підприємства

Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

Основи управління персоналом підприємств

Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

Персонал як об’єкт управління організації

Поняття та сутність ефективності управління

Принципи управління персоналом

Проблема управління прибутком на підприємстві

Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

Психологія управління

Розвиток науки управління

Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

Система управління персоналом

Стилі управління

Стратегічне планування і управління на підприємстві

Стратегічне управління підприємством

Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

Стратегія управління як основа менеджменту

Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

Сутність лідерства та управління

Сучасні методи управління проектами

Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

Удосконалення управління персоналом організації

Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

Управління виробничими витратами

Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

Управління енергетичною безпекою

Управління інвестиціями

Управління інноваційним розвитком підприємств

Управління інноваційними платформами проектів енергозберігаючих технологій у житлово комунальному господарстві

Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

Управління кар’єрою

Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

Управління корпоративною власністю підприємства

Управління логістичною системою розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

Управління людськими ресурсами

Управління мотивацією персоналу. Створення цеху з випікання здобних виробів у м. Харків

Управління персоналом


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.