Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Значення дикорослих плодів та ягід у житті людини

РЕФЕРАТЫ:

Вітаміни та їх значення в житті людини

Сон, його значення в житті людини. Гігієна сну

Значення наземного середовища в житті людини

Рослина в житті людини

Рослина в житті людини

Колір в житті людини

Екологія в житті людини

Життя людини за межами рідної планети

Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

Вільні амінокислоти крові в діагностиці спадкових хвороб обміну у дітей високого генетичного ризику

Сенс життя людини

Амінокислоти: одержання, властивості, роль у біології

Духовне життя та ставлення до людини в Єгипті прадавніх часів

Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі

Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

Значення творчості Т. Г. Шевченка (Значение творчества Тараса Григорьевича Шевченко)

Расчёт радиопередатчика с АМ-модуляцией

Фiлософськi аспекти взаємовiдносин людини i природи в умовах глобальноi екологiчноi кризи

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

Підсумки визвольної війни середини ХVII ст., її значення

Походження людини та її поява на території України

Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

Мистецтво в структурі людської життєдіяльності

Життєвий i творчий шлях Олеся Гончара

Значення і світова слава Тараса Шевченка

Середні Значення

Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

Вплив самоточних захворювань на психіку людини

Модернизация лабораторного стенда для исследования характеристик АМ-ЧМ приемника

Значення об

Моральный смысл ограничения человеческого ума и расширение границ веры в философии И. Канта. Проблема звільнення людини і нації у творах мислителів Кирило-Мифодіївського товариства. Общественное сознание

Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.

Значення природоємності в економіці природокористування

Розробка технологічної схеми абсорбційної очистки повітря від сполук аміаку

3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

Роль і значення АПК для господарства України

Права людини

Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

Класифікація міст, їх значення і роль у РПС

Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

Походження людини

Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

Життєвий і творчий шлях поета Артюра Рембо

М.В.Гоголь – життєвий шлях

Економічное районуванне, його суть та значення

Життєвий шлях Олександра Петровича Довженко

Расчет связного АМ суперитероидного приемника

Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

Сутність і значення соціального страхування

Характеристика отруйних речовин за дією на організм людини

Шкідливий вплив паління на травну систему людини

Поняття безпеки, небезпеки, ризику та причини травмування людини

Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

Вплив мобільного телефону на організм людини

Дія іонізуючого випромінення на організм людини

Значення води для людського організму

Вплив характеру людини на його особисту безпеку

Основи безпеки життєдіяльності

Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

Особливості будови і життєдіяльності лишайників

Порівняльна характеристика черепів людини та шимпанзе

Привчання собак до пошуку та виявлення речей людини на ділянці місцевості

Рівні організації організму людини

Структурно-функціональні особливості легень у людини на етапах онтогенезу

Суть і значення травлення

Уявлення про еволюцію первісної людини

Фактори, що визначають еволюцію людини

Антропологічна характеристика та риси людини

Біологічна роль кальцію в організмі людини і тварин

Біологічна роль марганцю в організмі людини і тварин

Геном людини

Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

Життєві форми одноденок

Життєві форми організмів

Життєдіяльність личинок волохокрильців

Життєдіяльність організму

Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

Значення газообміну для дітей 3-7 років

Анатомія людини. Системи органів

Народногосподарське значення виробництва овочiв вiдкритого i закритого грунту

Значення водних ресурсів і проблеми водозабезпечення

Боротьба зі злочинністю та забезпечення прав людини

Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

Дотримання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів

Європейські стандарти прав людини: загальнотеоретична характеристика

Захист прав громадян при встановленні фактів, що мають юридичне значення

Захист прав і свобод людини та карний процес

Значення державного боргу в державному бюджеті

Історія, перспективи Конвенції прав людини

Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

Понняття і значення представництва

Поняття процесуальних строків, їх види та значення

Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

Права людини

Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

Сучасна концепція прав людини, її втілення в основних принципах конституційно-правового статусу людини і громадянина

Мова і культура в житті суспільства

Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

Значення слова в англійській мові, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці

Архаїчне значення слів у словнику української мови

Знаходження значення функції за допомогою інтерполяційної формули Бесселя

Проектування інформаційної системи. Життєвий цикл ІС

Великі географічні відкриття XV-XVII ст. Їх значення для людства і становлення епохи колоніалізму

Декларація прав людини і громадянина 1789 року

Життєвий рівень населення та розвиток культури в УРСР періоду застою (1965–1985 рр.)

Значення Брестського мирного договору для України

Значення війни за незалежність для розвитку держави і права США

Значення і роль реформи Ехнатона, як втілення єгипетської системи вірувань у Бога Атона

Значення Кримського ханства в історії України

Китайська стіна, шовковий шлях та їх історичне значення

Нова економічна політика: суть, значення, уроки

Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

Періодизація та історичне значення махновського руху

Разработка интегральной микросхемы АМ-ЧМ приёмника по типу TA2003

Расчет и конструирование АМ передатчика

Расчет усилителя радиочастоты, предназначенного для усиления АМ сигнала

Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства

Роль вітамінів в харчуванні людини

Теорії та концепції харчування людини

Антропологічна концепція розвитку культури – зв’язку людини з природою

Культурно-історичні репрезентації ідеї людини

Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

Натурфілософія як основа світосприймання первісної людини

Поняття та значення дизайну в творчій діяльності

Романтизм та його значення в мистецтві

Життєвий і творчий шлях Лесі Українки

Життєвий і творчий шлях Ольги Кобилянської

Життєвий і творчий шлях Т.Г.Шевченка

Життєвий та творчий шлях Ганса Крістіана Андерсена

Життєвий та творчий шлях М. Хвильового

Життєвий та творчий шлях М.М. Коцюбинського

Життєвий та творчий шлях О. Уайльда

Значення творчості Івана Котляревського для української літератури

Значення творчості Остапа Вишні

Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

Особливості та значення поеми Вергілія "Енеїда" в літературному процесі

Проблема обрядовірства в житті та творчості Т. Шевченка

Роль митця і мистецтва у житті суспільства (за драмами Лесі Українки)

Своєрідність композиції "Порівняльних життєписів" Плутарха

Михайло Драй-Хмара - життєвий і творчий шлях

Маркетингові дії залежно від етапів життєвого циклу товару

Роль та значення ярмарків як елементу інфраструктурного забезпечення

Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

Життєвий цикл лікарських засобів

Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

Власні значення і власні вектори матриці

Анатомічні особливості клубово-сліпокишкового переходу в раньому періоді ортогенезу людини

Ангіоархітектоніка плаценти людини і структура плацентарного бар’єра в нормі

Антибіотики у нашому житті

Антитіла молока і сироватки крові людини: характеристика каталітичної активності та вплив на ріст і виживання клітин

Вплив факторів кріоконсервування на морфофункціональні властивості тромбоцитів людини

Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

Діагностичне і прогностичне значення та лікування запально-деструктивних змін слизової оболонки гастродуоденальної зони хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки після антигелікобактерної терапії

Ефекти, обумовлені введенням у клітини ссавців трансгена аполіпопротеїну А-1 людини

Загальна гістологія - вчення про походження, будову та функціональне значення тканин. Епітеліальні тканини.

Значення глікемічного моніторингу крові спортсмена

Значення місцевих неспецифічних протеолітичних механізмів у розвитку виразкових уражень шлунково-кишкового тракту

Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

Клiнiко-патогенетичне значення змін експiратiв при хронічній ревматичній хворобі серця

Клініко-діагностичне значення неоптерину у хворих на гострий коронарний синдром

Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування амізону в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту

Клінічне значення індукції цитохромів P450

Кліщі - паразити людини

Механізм та біологічне значення запалення

Морфологічна характеристика лімфатичних судин слизової оболонки решітчастого лабіринту людини

Особливості перебігу інфекційних захворювань та туберкульозу у тварин та людини

Прогностичне значення клінічних, клініко-лабораторних та нейровізуальних характеристик ішемічного інсульту

Регенерація тканин людини. Алергічні реакції організму

Стан рівноваги тіла людини

Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

Шкідливий вплив алкоголю на організм людини

Виготовлення лікарських препаратів на основі амілолітичних ферментів

Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

Життєвий цикл організації

Імідж ділової людини та організації

Мотивація персоналу готелю, її роль та значення

Основні теорії мотивації. Картини людини в теоріях мотивації

Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

Праця як основа життєдіяльності та провідний чинник виробництва

Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

Взаємодія людини й колективу

В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти

В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти

Гра як метод навчання. Її пізнавальне та виховне значення

Педагогіка як наука про виховання людини

Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми

Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями

Значення води, її охорона та економне використання

Вибори та їх роль у політичному житті України

Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.