Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Конспект учебника Мамонтова "Основы культурологии"(М., Изд. РОУ, 1996)

РЕФЕРАТЫ:

Фольклорные основы сказок-повестей В. М. Шукшина

Основы экономической теории. Теория Джона М. Кейнса

Класіфікація майна у міжнародному приватному праві

Класифікація міст, їх значення і роль у РПС

S.W.І.F.T. - товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій

Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

Мікробний антогонізм як основа використання антибіотиків

Основи мікробіології

Біохімічні основи стомлення

Екологічні методи інтенсифікації ведення рибного господарства на прикладі ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка "Червона Слобода" Черкаської області

Електрифікація лінії хімічної обробки соломи і розробка системи автоматичного керування

Воздействие на пласт гелевым составом на основе водоограничительного материала "Силином ВН-М"

Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

Методологические основы экологической геологии

Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

Наукові основи кваліфікації злочинів

Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

Паралельне іменування метафоричної основи. Описовий та антонімічний переклад.

Першы вопыт кадыфікацыі права ў ВКЛ: Прывілей 1447 года і Судзебнік Казіміра 1468 года

Структура та класифікація 8-розрядних мікропроцесорів

Фольклорно-мифологическая основа повести М. Карима "Помилование"

Гротеск как основа художественной системы "Истории одного города" М.Е. Салтыкова-Щедрина

Ііміджелогія комунікацій

Методологічні основи міжнародного маркетингу

Розробка стратегії диверсифікації послуги "контекстна реклама" рекламного агентства ADLABS (Лабораторія Інтернет-реклами) на ринку Інтернет-реклами м. Києва

Серцево-судинні захворювання. Основи методики фізичного виховання. Пролапс мітрального клапана

Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

Основи розвитку регіону. Видатки місцевих органів влади

Основи розчинення та його використання в хімічному аналізі

Наукові основи раціонального користування та управління навколишнім середовищем

Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

Девяти этажный жилой дом в городе Запорожье (Дев’ятиповерховий житловий будинок для будівництва в м. Запоріжжі)

Штукатурные работы с основами охраны труда

Советские авиационные конструкторы А.М.Люлька и Н.Д.Кузнецов

Основы молекулярной биологии клетки

Экологические основы устойчивости растений

"Основы организации корабля" /Корабельный устав/

Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы

Основы ведения наступления подразделениями и частями

Философские основы кибернетики и методология ее применения в военном деле

Гамма – каротаж. Физические основы метода

Историческая геология

История геология

Леции по общей геологии

Отчет по учебно-полевой практике (по геологии)

Структурная геология

Структурная геология один из вариантов

Билеты по геологии (2002г.)

Общая геология. Геология нефти и газа

Гидрогеология. Построение разреза по скважинам

Экзаменационные билеты по геологии, 2 курс, УГТУ (РЭНГМ, ПЭМГ, БС)

Місцеві органи самоврядування (Местные органы самоуправления)

Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

Финансовые и правовые основы полного товарищества

ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

Правовые основы наследования в Российской Федерации

Основы конституционного права Франции

Эволюция английского парламентаризма в 19-м - начале 20-го века

Внешняя политика М.Тэтчер

Сравнительная характеристика рабовладельческих государств на основе источников

М. М. Сперанский – светило российской бюрократии

М.М.Богословский и его методология по изучению истории России

Политические воззрения Сперанского М.М.

Политико-правовые взгляды М.М.Сперанского и политические идеи Н.М.Карамзина.

Политико-правовые учения Н.М. Коркунова

Основы конституционного строя Великобритании

Основы полномочия парламента

Правовые основы государственной службы в зарубежных странах

Правовая основа СНГ

Конституционные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева

Основы Конституционно-правового статуса субъектов РФ

Основы общественно правового устройства РФ по Конституции 1993 года (TXT)

Правовые основы взаимоотношений представительного и исполнительного органов местного самоуправления

Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации

Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя

Конституционно – правовые основы религиозного и религиоведческого образования в РФ

Конституционные основы судебной власти

Законодательные основы борьбы с международным терроризмом

Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

Местное самоуправление как основа конституционного строя РФ

Устав муниципального образования и его роль в М.С.У.

Финансовые основы местного самоуправления по законопроекту комиссии Козака

Финансовые основы местного самоуправления

Основы местного самоуправления

Финансово-экономическая основа местного самоуправления в Российской Федерации

Организационные основы проведения налоговых проверок

Правовые основы гражданской обороны

Основы делопроизводства (Контрольная)

Понятие, назначение и правовая основа паспортной системы Российской Федерации

Нормативно - правовая основа социального обеспечения военнослужащих

Правовые и нормативные основы труда

Основы политики Эстонского государства в отношении образования и здравоохранения

Основы права (вопросы к зачету)

Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)

Комментарии к основам законодательства Российской Федерации об охране труда

Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

Правовые основы бухгалтерской и статистической отчетности

Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов в области природопользования и охраны окружающей среды. Экологическая ответственность (Контрольная)

Raskolnikov and Svidrigailov: on the brink of suicide. Ф.М. Достоевский, Преступление и наказание

Лингвистические основы обучения произношению английского языка в каракалпакской школе

Теория книговедения в работах М.Щелкунова

Библиофильское издание "Живописная Россия" М.О.Вольфа

Нестеров М.В.- русский художник

Трагическая роль русского народа в произведении А.С. Пушкина "Борис Годунов", в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" и картине В.И. Сурикова "Боярыня Морозова"

Сравнительный анализ портретов Ф.И Шаляпина. Работы Б.М Кустодиева и К.А Коровина

Великий график Добужинский М.В.

М.В. Ломоносов

Режиссура "Кадр - основа аудиовизуального языка"

ТВ драматургия "Анализ книги Ю.М. Лотмана "Семиотика кино и проблемы киноэстетики"", "Проблема знаков"

Художник М.В. Нестеров

Бахтин М.М. "Проблемы речевых жанров"

Основы социокультурного проектирования

Сім чудес світу

Пятигорск, Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова (историческая справка)

И.А. Ильин. Основы христианской культуры

Проблемы теории культуры в отечественной философии (А. Ф. Лосев, М. К. Мамардашвили)

Разбор рассказа В. М. Шукшина "Мастер"

Жизнь и творчество Шолохова М.А.

Человек и мир человека в творчестве Ф.М.Достоевского

Елецкие пейзажи в творчестве М.М. Пришвина

Рассказ М.Ю.Лермонтова "Герой нашего времени"

Роль моральной оценки в характеристике героев "Тихого Дона" М. А. Шолохова

Своеобразие поэзии М. Волошина

Тематическое многообразие лирики М. Ю. Лермонтова

М.М.Пришвин (биография)

Лица серебряного века. М.И. Цветаева

Виктор Суворов: критические замечания по книгам "Ледокол" и "День "М"

Природа зла в человеке (на основе произведений писателей XIX века)

Как соотносятся в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита" милосердие, справедливость и всепрощение?

Рецезия на повесть Ф. М. Достоевского "Белые ночи"

Психологизм в творчестве Ф.М. Достоевского

Россия в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина

Нравственные проблемы общества в современной литературе (Русские люди в рассказах В.М. Шукшина)

Анализ романа "Преступление и наказание" Ф.М.Достоевского

Художественное воплощение категорий свободы-несвободы в романах М. Булгакова "Мастер и Маргарита" и Ч. Айтматова "Плаха"

Биография О.М. Савина (писателя)

Идейное и художественное своеобразие романа Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание"

Новые подходы к рассмотрению личности Печорина (М.Ю. Лермонтов "Герой нашего времени")

Философские проблемы в лирике М.Ю. Лермонтова

"Герой нашего времени" М.Ю. Лермонтова. Нравственно психологический роман (его особенности)

"Книжный вестник" Ю.М. Богушевича

"Фауст" Гете (по М.А. Аниксту)

А.М. Горький в воспоминаниях Берберовой

Анализ сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина "Премудрый пескарь"

Библейские мотивы в творчестве М.Ю. Лермонтова

Библия в системе поэтики Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы"

Диалектика души у художника А.М. Шилова и писателя Л.Н. Толстого

Диалогическая речь в романе Ф.М. Достовсекого "Бесы"

Добро и зло в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"

Достоевский Ф.М.

Дьявол и его свита в романе М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита"

Дьяволиада в произведениях М.А. Булгакова

Жизнь и творчество Э.М. Ремарка

Журнально-публистическая деятельность М.Б. Салтыкова-Щедрина

Индивидуалистический бунт Родиона Раскольникова и Ивана Карамазова (по произведениям Ф.М. Достоевского)

Концепция новозаветной эсхатологии в романе Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы"

Критика российской действительности в пьесе А.М. Горького "На дне"

М.А. Булгаков "Собачье сердце"

М.А. Булгаков и его роман "Мастер и Маргарита"

Народно-поэтическая основа Щедринских сказок, их самобытность, нравственно-философская направленность (на примере сказки "Коняга")

Образы коммунистов в романе М.Шолохова "Поднятая целина"

По мотивам романа Ф.М. Достоевского "Бесы"

Ради чего стоит жить, или почему погасло сердце Данко ? ("Старуха Изергиль" А.М.Горького)

Развитие морской темы в повести К.М. Станюковича "Вокруг света на "Коршуне"" и романе Ф. Купера "Красный Корсар"

Рассказы М.М.Зощенко

Самооправдание или самообман Раскольникова, Ф.М. Достоевский "Преступление и наказание"

Сравнения в поэзии и прозе М.И.Цветаевой

Философско-антропологические интенции творчества М.В. Гоголя

Фразеологизмы в романе М.А.Шолохова "Поднятая Целина"

Христианские мотивы в романе Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы"

Что такое разруха? (По памфлету М. А. Булгакова "Собачье сердце")

Творчество А.А. Дельвинга, Н.М. Языкова и П.А. Вяземского

Гражданская война в произведениях А.А. Фадеева "Разгром", И.Э. Бабеля "Конармия", М.А. Булгакова "Дни Турбиных"

Образ пейзажа в романе М. Е. Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы"

Конфликт литературного произведения. На материале драмы М. Ю. Лермонтова "Маскарад"

Образ Печёрина в романе М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени"

Крупноформатные подарочные издания М.О.Вольфа

Книготорговые каталоги М.О.Вольфа

Экзистенциальные проблемы в творчестве Ф.М.Достоевского ("Дневник писателя", "Сон смешного человека", "Идиот")

Фантастические образы в романе М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита"

Идейное и художественное своеобразие романа Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"

З.М.Бабур (1483 - 1530). Жизнь и творчество

Лекции по роману Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"

Петербург в романе Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"

Без имени - нет человека. (По пьесе М.Горького "На дне")

Стихотворение М.Ю.Лермонтова "И скучно и грустно". (Восприятие, истолкование, оценка)

Лужин и Свидригайлов в романе Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание"

Стихотворение М.Ю. Лермонтова "Родина"

Благородие и злодеяние в «Преступлении и наказании» Ф.М. Достоевского

М. А. Цветаева (даты)

Петербург Ф.М.Достоевского

Raskolnikov and Svidrigailov: on the brink of suicide. Ф.М. Достоевский, Преступление и наказание

Описание картины В.М. Васнецова «Богатыри»


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.