Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Українська мова у медіапросторі

РЕФЕРАТЫ:

Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

Українська мова в засобах масової інформації

Українська мова серед інших слов’янських мов

Українська мова у професійному спілкуванні

Підготовка до ЗНО - українська мова

Сучасна українська літературна мова

Українська літературна мова очима Пантелеймона Куліша

Постмодернізм та українська історична наука

Українська національна революція 1649-1657рр

Культура початку ХХ ст Українська музика

Українська держава П. Скоропадського

Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

Українська та зарубіжна культура

Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

«Українська демонологія та її персонажі»

"Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

Українська школа бухгалтерського обліку

Українська робітничо-селянська спілка та Українська Гельсінська спілка

Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

Українська спеціальна лексика

Українська архітектура другої половини XVII-XVIII ст.

Українська відповідь на нову імперську ідеологію. Кирило-Мефодіївське братство

Українська держава в період руїни (1657-1676 рр.)

Українська держава Павла Скоропадського. Гетьманський переворот

Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

Українська культура першої половини ХІХ століття

Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

Українська повстанська армія

Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні

Українська революція (1917-1920 роки)

Українська республіка в часи Центральної Ради

Українська національна кухня

Українська культура 1980–90-х років

Українська культура XIX-XX ст.

Українська культура кінця XVIII ст.–початку ХХ ст.

Українська культура у другій половині ХVII–XVIII століття

Українська культура ХХ ст.

Українська культура: становлення та розвиток

Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю

Українська література 19 століття

Українська література XI—XII століть

Українська нація в романі П. Куліша "Чорна рада"

Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

Українська модель менеджменту

Українська народна пісенність

Українська асоціація якості

Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

Українська жінка. Її громадська і суспільна роль. Славетні українки: Маруся Богуславка, Настя Лісовська, Маруся Чурай

Українська література, як предмет вивчення у школі

Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

Сучасна українська державність

Українська національна ідея

Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

Українська полемічна думка у XVI–XVIII ст.

Українська діаспора

Українська культура. Архітектура Росії XVIII-XIX століття

Українська писанка

Стан української мови

Суржик - проблема української мови

Розвиток української мови

Лексика української мови на позначення обрядів, звичаїв

Норми сучасної української мови у спілкуванні

Основи ділової української мови

Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

Історія розвитку української мови

Архаїчне значення слів у словнику української мови

Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови

Вивчення української мови в початкових класах

Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

Моделювання уроків української мови в школах нового типу

Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

Застосування слів иноземного походження в українській діловій мові

Запозичення зі східних мов в українському правописі

Генеза української національної мови

Лексико-тематична група соматичної лексики в українській мові

Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

Освоєння іншомовної лексики в сучасній українській мові

Основні способи словотвору в сучасній українській мові

Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові

Розвиток української лексикографії

Семантичні засоби комічного в сучасній українській літературній мові

Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

Сфери проникнення англіцизмів в інші мови - російську, українську

Топоніми-американізми в сучасній українській мові

Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси

Етикетні норми спілкування засобами фразеології в українській мові

Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові

Засоби зображення гами кольорів у французькій та українській мовах

Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

Вивчення сучасної української літературної мови

Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)

Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов

Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

Виховання естетичного смаку в студентів вищих навчальних закладів МВС України засобами іноземних мов

Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Атомна енергетика України і РПС

Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

Реферат о Пугачеве

Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

Народный депутат Украины (Народний депутат України)

Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

Громадянство України

Політичні права і свободи громадян України

Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

Львівський музей українського мистецтва

Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

Реферат по книге Фернана Броделя

Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

"Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

Український мандрівний філософ Г. Сковорода

Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

Реферат по информационным системам управления

Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

Історія України

Історія України

Історія соборності України

Беларуская мова у двадцатыя гады ХХ стагоддзя

Виникнення та формування українського етносу

Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Голодомор в Україні 1932-33 годах

Господарство України на рубежі 18-19 столітть

Господарство України періоду утвердження капіталізму

Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

Исторія українського друкарства

Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

Люблінська та Берестейська унії

Період гетьманщини України

Походження людини та її поява на території України

Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

Роль Пласта на Україні В ХХ столитті

Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

Створення залізниць в Україні

Україна після смерті Богдана Хмельницького

Центральна Рада і пролетаріат України

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Декабристський рух та його поширення на Україні

Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст

Історія держави та права України

Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

Історія розвитку криміналістики в Україні

М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

Портрет доби українського бароко

Звичаї та обряди на Україні

Лекції з української та зарубіжної культури

Культура України в 30-х рока

Реферат по книге Н. Цеда Дух самурая - дух Японии

реферат

Реферат по теме “Человек на войне”

Обзорный реферат по творчеству Ф.И. Тютчева

Реферат по биографии Виктора Гюго

Леся Українка

Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

Розвиток рекламних агентств на Україні

Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні

Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.