Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Класс, нация и общественная политика в русской революции 1917 года

РЕФЕРАТЫ:

Народность, нация и проблема национальных культур

Нация ислама

Армяне - нация третьего тысячелетия

Нация, её признаки и свойства

Разрушение общности советских народов и русская нация

Нация и национализм

Творчество Ч. Диккенса. Англичане – спортивная нация

Нация, национализм, шовинизм и патриотизм

Нация и раса

Нация и раса

Этнические процессы кетов

Этнос и нация

Викинги : жизнь, быт, культура, связь с русской нацией

Сегодня студенты, завтра - интеллектуальный потенциал нации - какой? (взгляд самой молодёжи)

Организация Объединеных Наций

Происхождение русской нации

Организация Объединенных Наций

Организация Объединеных Наций

Проект линии по производству кеты чанового охлажденного посола, производительность 3 тонны в смену

Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

Социология наций

Наркомания в России: угроза нации

Новый подход к определению "нации", "национализм"

Бретань: рождение нации. V-X вв.

Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

Національна політика СРСР в роки перебудови

Національна політика СРСР в роки перебудови

Организация Объединенных Наций

Происхождение славянства как нации

“Оруженосцы нации”: вермахт и части особого назначения СС (1934-1939 гг.)

Француз о французах: взгляд Шатобриана на ментальность своей нации

Національно визвольний рух в Індії

Українська національна революція 1649-1657рр

Организация объединенных наций (ООН)

Организация Объединенных Наций (ООН)

Зачем создавать нацию и что создает нацию

Права націй

Что может предотвратить вымирание нации: "планирование семьи" или традиционная нравственность?

Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

Сибирские кеты пришли со звёзд?

Социальное ядро нации

Проект линии по производству кеты чанового охлажденного посола

Моральный смысл ограничения человеческого ума и расширение границ веры в философии И. Канта. Проблема звільнення людини і нації у творах мислителів Кирило-Мифодіївського товариства. Общественное сознание

Н.А. Бердяев о нации, национальном сознании и государстве (социально-философские аспекты)

Валовий національний продукт

Вимірювання національного обсягу виробництва і доходу

Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

Національне багатство, прибуток

Система національних розрахунків

Проблема повышения безопасности в рамках деятельности организации объединённых наций

Кеты

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций

Генеза української національної мови

Разделение людей и наций /Укр./

Відобpаження пpагнення наpоду до національної самостійності, до волі в поемі І.Я.Фpанка "Мойсей"

Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

Соционический подход к изучению наций /english/

Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

Нации и национальная политика

Лига Наций и государства-материки

Етикет та його національні особливості

Національна депозитарна система в Україні

Національна система масових електронних платежів

Національний банк України

Національний банк України

Національний Банк України

Національний банк України та особливості його функціонування

Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

Функції Національного банку України

Техника промысла кеты в Охотском море ставными неводами

Аудиторська перевірка Національного банку України

Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

Національна депозитарна система України

Національне та міжнародне право

Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

Поняття національного доходу та його використання

Право націй на самовизначення та створення власних держав

Реализация права наций на самоопределение в первые месяцы Советской власти

Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

Мова і нація

Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

Роль орфографии в развитии литературного языка нации

Русский язык в условиях формирования российской нации

Багаторозрядні комбінаційні суматори та АЛП

Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

Синтез комбінаційної схеми та проектування керуючого автомата Мура

Джузппе Мадзіні - діяч національно-визвольного руху Італії

Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

Ідеологи українського націоналізму

Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

Культурно-національний рух на українських землях у ХVІ-ХVІІ ст.

Курманджан-датка - мать кыргызской нации

Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

Національне відродження Чехії

Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

Національно визвольний рух в Індії

Національно-визвольна боротьба у середині XVII століття

Національно-визвольна війна під керівництвом Богдана Хмельницького

Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.

Національно-визвольний рух в Царстві Польському

Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

Національно-культурне відродження на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

Основні етапи українського національного відродження

Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

Перехід українських націоналістів на антинімецькі позиції

Повстання під керівництвом Роберта Кета

Політизація національного руху в першій половині ХІХ століття

Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

Процес перетворення української народності в націю

Роль голоду в українській національно-визвольній революції ХVII ст.

Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

Станаўленне беларускай нацыі ў XIX-пач. XX стст.

Створення Організації Об’єднаних Націй

Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

Українське національне відродження ХІХ ст.

Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

Український національний рух напередодні Першої світової війни

Фарміраванне беларускай нацыі

Формування українського національного руху

Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

Проектування комбінаційних схем на мікросхемах різного ступеню інтеграції

Українська національна кухня

Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

Методологічні засади розуміння національної культури

Нотні колекції бібліотеки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка у світлі історико-культурного процесу краю

Особенности современной японской нации

Робота довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування

Етап першого відродження української нації

Національна основа поетичної творчості П. Грабовського

Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

Українська нація в романі П. Куліша "Чорна рада"

Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка

Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

Економічний потенціал національної економіки

Миротворческая роль Организации Объединенных Наций в регулировании конфликтов

Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

Особливості національної економіки Тунісу

Разрешение международных споров в рамках Организации Объединенных Наций

Содружество наций в международных отношениях

Конкурентоспроможність національної економіки

Національні моделі корпоративного управління

Національна свідомість і гідність. Патріотизм: як ми його розуміємо

Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика

Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

Формування національної свідомості засобами народної педагогіки

Формування національної свідомості учнів у десятому класі в курсі вітчизняної історії

Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

Етнонаціональні відносини й національна політика

Ментальность и политическая культура украинской нации

Національний розвиток у контексті демократії

Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

Українська національна ідея

Пути формирования нации и ее психологические основы

Стигма та дискримінація у міжособових відносинах

Іслам і буддизм. Національні релігії

Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

Кавказ и проблема наций

Предмет етносоціології, етнос і нація

Социальное управление и его связь с интересами классов, наций, государств

Соціальна дискримінація жінок

Характеристика этнических процессов. Проблема отношения этноса и нации

Національно-культурні товариства угорців Закарпаття

Нации и межнациональные отношения

Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

Національно-культурне відродження українців Донбасу в 1989-2009 рр.

Етносоціологія та соціологія нації

Збереження національних культур в епоху глобалізації

Специфіка використання експортного мита при регулюванні національного ринку

Комбінаційне і мандельштам-бріллюенівське розсіювання світла

Національні системи класифікації готелів

Детермінація суспільних стосунків

Національно-культурна детермінація ціннісного світу особливості

Філософські засади теорії нації (Міхновський, Донцов, Сціборський, Липинський)

Національна депозитарна система

Вплив сучасної фінансової кризи на національну фінансову систему Сінгапуру

Ангидриды карбоновых кислот. Кетены. Нитрилы

Національні парки світу. Біловезька пуща. Білорусія

Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

Баланси народного господарства і система національних рахунків

Економічна і національна безпека України

Інституційні чинники розвитку національної економіки

Концептуальні основи аналізу національної економіки

Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях

Монопольна влада і цінова дискримінація


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.