Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Економічні та правові основи управління організацією

РЕФЕРАТЫ:

Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм

Основи управління персоналом підприємств

Особливості управління організацією

Персонал як об’єкт управління організації

Філософія управління організацією

Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

Стратегія управління як основа менеджменту

Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

Організаційна система управління природокористуванням України

Організаційна система управління природокористуванням України

Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

Державне управління охороною праці та організація охорони праці

Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

Організація структури управління маркетингом соціальної служби

Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

Організаційна структура управління персоналу підприємства

Організаційна структура управління підприємством

Організаційна структура управління підприємством

Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

Організація управління персоналом підприємства

Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

Стратегічне планування і управління на підприємстві

Стратегічне управління підприємством

Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

Удосконалення управління персоналом організації

Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

Управління продуктивністю організації

Формування організаційних структур управління підприємством

Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації

Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

Природа конфліктів і управління конфліктною ситуацією в організації

Основи психології управління

Управління конфліктами. Інституціоналізація конфлікту

Наукові основи раціонального користування та управління навколишнім середовищем

Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону

Організація і управління як елемент суспільного виробництва

Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

Аналіз та удосконалення оперативного управління

Ділові взаємовідносини в апараті управління

Методи управління підприємством

Процес управління та його основні стадії

Рішення в системі управління

Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

Системний підхід до управління персоналом фірми

Управління запасами

Управління затратами

Управління проектами

Управління контрактною діяльністю на підприємстві

Управління трудовими ресурсам як динамічна система

Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

Управління фінансами України

Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

Управління утворенням прибутку підприємства

Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

Акти державного управління

Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

Мораль і соціальне управління

Кредитний ризик та методи управління ними

Методи управління банківськими ризиками

Механізм реалізації форфейтингу

Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

Валютні ризики: економічна природа та управління

Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

Технологія післязбиральної обробки, реалізації, переробки сільськогосподарських продуктів

Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

Управління ризиками

Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

Облік готової продукції та її реалізації

Облік доходів від реалізації готової продукції ПП "Газель і К"

Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

Основи інтеграції та гармонізації аудиту в Україні

Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

Державне управління в сфері охорони здоров’я

Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

Договір позики (проблеми правової реалізації)

Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції

Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

Застосування права як особлива форма його реалізації

Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

Поняття і наукові засади державного управління

Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

Проблеми реалізації норм права

Реалізація і застосування права

Реалізація Конституції

Реалізація Конституції України

Реалізація права на житло шляхом будівництва

Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

Специфіка реалізації положень теорії доказів і норм чинного КПК України

Структура державного управління

Сутність і сфера міжгалузевого управління

Сучасні принципи державного управління

Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

Теорія і методологія дослідження управління

Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

Управління духовними процесами суспільства

Управління юридичним консалтингом

Форми державного управління

Функції та принципи державного управління

Функції управління в аграрному праві

Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

Роль ведучого в реалізації авторського задуму на Запорізькому телебаченні

Особливості реалізації фонеми в мовленні

Реалізація категорії ретроспекції в сучасних газетних текстах

Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

Побудова дерева каталогів диску і реалізація можливості переходу у вибраний каталог

Програмна реалізація криптографічного алгоритму RC5

Програмна реалізація системи IP-телебачення на базі архітектури "клієнт-сервер"

Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

Реалізація двохзв’язного списка

Реалізація суперскалярної обробки в Athlon 64.2. SpeedFan 4.27, тестування температури CPU, HHD, швидкості кулерів

Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

Реалізація функцій бібліотеки графіки для виводу тексту у графічному режимі (OutTextXY, SetTextStyle)

Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

Розробка відомості "Прибутки-Збитки по реалізації" в Access i Excel

Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

Системи управління базами даних

Системний аналіз складних систем управління

Стандарти автоматизованих систем управління в банку

Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

Інформаційні технології управління маркетингом

Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

Реалізація шкіряного взуття

Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

Управління запасами матеріалів на підприємстві

Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

Управління поведінкою споживачів

Управління ціновою політикою підприємства

Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

Експертиза та контроль реалізації товару

Управління процесом створення нового товару

Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.