Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

РЕФЕРАТЫ:

Центристські партії в політичній системі сучасної України

Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

Політичний режим

Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

Первісна культура на терені сучасної України

Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

Політик і політичний режим

Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

Cучасні політичні партії в Україні

Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

Політичне життя в Україні 1993-2000 років

Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

Етапи розвитку політичної думи в Україні

Ідейно-політичні течії в Україні

Політичні партії в Україні та їх основні типи

Політологія. Політичні системи в Україні

Становлення і розвиток політичної думки в Україні

Політичні партії в Україні

Політичні партії в Україні

Політичні права і свободи громадян України

Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

Сучасна мовна політика України

Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

Історія України. Соціально-політичні аспекти

Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

Суспільно-політичне та культурне життя України

Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

Вибори та їх роль у політичному житті України

Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

Партійна система України. Політичний маркетинг

Розвиток політичної думки України

Митна політика України на сучасному етапі

Сучасна митно-тарифна політика України

Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

Основні засади зовнішньоекономічної політики України

Податкова політика України

Основні напрямки зовнішньої політики України

Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

Інформаційна політика України

Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

Сучасний стан сільского господарства України

Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

Економіко- і політико-географічне положення України

Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

Правовий режим використання і охорони надр України

Принципи розробки та оцінки державної політики України

Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України

Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

Шевченкове кредо і сучасне відродження України

Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

Валютна політика України

Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

Політичні режими

Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

Схід України в інтегративних процесах сучасного державотворення

Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні теорії сучасності

Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії сучасності

Структура системи соціального захисту населення і політики України

Митна політика України

Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

Сучасний стан фондового ринку України

Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України

Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

Рівень життя населення України: сучасний стан і тенденції

Сучасні тенденції оплати праці працівників, зайнятих в торгівельній сфері України

Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Атомна енергетика України і РПС

Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Народный депутат Украины (Народний депутат України)

Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

Громадянство України

Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

Історія України

Історія України

Історія соборності України

Господарство України на рубежі 18-19 столітть

Господарство України періоду утвердження капіталізму

Нестор Махно: історично-політичний портрет

Період гетьманщини України

Походження людини та її поява на території України

Центральна Рада і пролетаріат України

Історія держави та права України

Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

Культура України в 30-х рока

Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

Економічне районування України

Олігополія. Антимонопольне законодавство України

Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

Загальна характеристика конституції України

Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

Господарське право України

Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

Конституційний суд України

Поняття, форма та функції Конституції України

Цивільне право України

Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

Суверенітет України

Суверенітет України

Проект кримінального кодекса України

Бюджет України: актуальні проблеми

Бюджетна ситема України

Державній бюджет України

Державний бюджет України і бюджетне право

Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

Сбалансованість бюджета України

Управління фінансами України

Фінансова система України

Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

Організаційна система управління природокористуванням України

Організаційна система управління природокористуванням України

3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

Машинобудування України

Інтеграція України у світове господарство

Бідність в України

Використання трудових ресурсів Західної України

Вплив російської кризи на економіку України

Міжнародний ринок туристичних послуг України

Місце України в глобалізаційних процесах

Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

Машинобудівний комплекс України

Особливості перехідної економіки України

Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

Роль і значення АПК для господарства України

Авіаційний транспорт України

Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

Чорна металургія України

Грошовий обіг України

Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

Органи внутрішніх справ України

Банківська система України

Грошові розрахунки в господарському обороті України

Механізм кредитування банками України

Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

Розвиток і розміщення промислового комплексу України

Закон україни про міліцію

Конституційні засади виконавчої влади України

Створення пiдприємств в Українi за Законом України

Судова система України

шпори з цивільного права України

Грошова система України

Заповідники України

Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

Культура та побут населення України

Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

Легка промисловість України i транспорт

Хімічна промисловість України

Сільське господарство i харчова промисловість України

Чорна i кольорова металургія України

Електроенергетика України

Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

Регіональний розвиток харчової промисловості України

Законодавство України про військову службу

Зародження партійно-радянської преси України

Діяльність уряду України в галузі екології

Політичний іслам

Проблеми золотоносності надр України

Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

Легка промисловість України укр

Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

Верховна Рада України в системі органів влади


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.