Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Перша долікарська допомога

РЕФЕРАТЫ:

Невідкладні роботи, які проводяться в надзвичайних ситуаціях на промислових об’єктах

Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)

Перша допомога при кровотечах

Перша допомога. Травматичні ушкодження. Отруєння

Перша допомога при опіках, дії крайніх температур та ураженні електричним струмом

Надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках

Перша допомога хворим та догляд за ними

Опіки. Види, допомога

Перша світова війна. Причини та характер

Перша та Друга Малоросійські Колегії

Державна соціальна допомога

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах

Мова – невідємна ознака народів і держав

Рід невідмінюваних іменників

Вільна торгівля на Донеччині в період переходу від "воєнного комунізму" до НЕПу (1921 – перша половина 1922 рр.)

Європейські держави та США в умовах промислового перевороту (перша половина ХІХ ст.)

Італійська культура (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.)

Перша революція в Росії 1905-1907

Перша Світова війна у світовій історії

Пилип Орлик та перша Конституція України

Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

Українські землі у складі Литви і Польщі (XIV – перша половина XVII ст.)

Українські землі у складі Литви і Польщі (середина XIV – перша половина XVII ст.)

Долікарняна медична допомога у разі виникнення травм та гострих патологічних станів у спортсменів

Психологічна допомога при ВІЛ-інфекції

Спеціалізована допомога та диспансерне спостереження хворих на рак сечового міхура

Міжнародна технічна допомога

Правова допомога у кримінальному провадженні

Допомога сім`ї та дитині у подоланні девіантної поведінки в практиці роботи шкіл

Допомога соціального працівника

Види пенсій. Допомога по безробіттю

Лікування наркоманії. Надання першої медичної допомоги

Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

Возникновение города на Неве

Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст

Миколаїв у перші місяці війни

Вигодовування дiтей першого року жития

Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

Общие сведения о реке Неве

Проведение изыскательных работ по строительству причала на р. Нева г. Санкт-Петербург

Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

Постанови суду першої інстанії

Право на медичну допомогу

Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

Провадження в суді першої інстанції

Провадження справи в суді першої інстанції

Рішення суду першої інстанції в цивільному процесі

История возникновения и развития Литературно-художественного и общественно-политического журнала "Нева"

Модальные слова в произведении И. Одоевцевой "На берегах Невы"

Відображення у перекладі явища ретроспекції, що створюється з допомогою означеного артикля

Відстежування змін за допомогою стовпців і таблиць аудиту

Знаходження значення функції за допомогою інтерполяційної формули Бесселя

Імітація процесів гнучких виробничих систем за допомогою апарата мереж Петрі

Отримання зображень з допомогою комп’ютерної графіки

Побудова ліній та точок з допомогою комп’ютерної графіки

Розв’язання задачі Коші для звичайного диференціального рівняння першого порядку методом Ейлера

Розрахунок інтегралів за допомогою методів Гауса та Чебишева

Сегментація позичальників та прийняття рішення за допомогою карт Кохонена

Спряження зовнішніх пристроїв з ПК за допомогою шин та ISA та PCI

Створення бази даних "Автосалон" за допомогою програми Microsoft Access

Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

Створення таблиць за допомогою SQL-запитів в середовищі DELPHI

Створення таблиць за допомогою SQL-запитів в середовищі DELPHI

Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

Австрійська імперія у першій половині ХІХ сторіччя

Англо-германські суперечності напередодні першої світової війни

Відбудова металургійного комплексу Донбасу у перші повоєнні роки (1945-1950)

Військові події на території України у роки Першої світової війни

Грамадска-палiтычны рух на Беларусi ў першай палове XIX стагоддзя

Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

Козацько-селянські повстання кінця ХVІ - першої половини ХVІІ ст.

Країни Близького Сходу та Північної Африки у першій половині ХХ ст. (1900–1945 рр.)

Культура беларускіх зямель у IX ст. - першай палове XIII ст.

Культура Беларўскіх зямель у 9 ст. – першай палове 13 ст

Народи Азії та Північної Африки в першій половині ХХ ст.

Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

Перехід від родоплемінної організації первісних часів до перших державних утворень

Перший імператор Росії - Лжедмитрій I

Першы вопыт кадыфікацыі права ў ВКЛ: Прывілей 1447 года і Судзебнік Казіміра 1468 года

Політизація національного руху в першій половині ХІХ століття

Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

Поразка Німеччини у Першій світовій війні

Причини Першої світової війни

Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх земляў у першай палове XIX ст

Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

Сходознавчі студії в історичному кримознавстві в першій половині XIX століття

Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.

Україна в першій половині 1950-х років

Українська культура першої половини ХІХ століття

Українське конфесійне питання в контексті геополітики Росії кінця XVII–першої половини XVIII століття

Український національний рух напередодні Першої світової війни

Українські землі наприкінці XVII - в першій половині XVIII ст.

Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ - у першій половині ХІХ ст.

Школа та освіта в Україні наприкінці XVI - першій половині XVII ст.

Эканоміка-геаграфічныя і гаспадарчыя апісанні, матэрыялы фіскальнага ўліку канца XVIII – першай паловы ХІХ ст

Вплив збройних сил держав-учасниць на хід подій у Першій світовій війні, їх порівняльна характеристика

Боротьба козацтва проти турецько-татарської агресії в кінці XVI – першій половині XVII ст.

Діяльність першого професійного театру Полтави

Культура і мастацтво Беларусі канца XVIII-першай паловы XIX ст

Культура перших цивілізацій

Культура України в ХІV–першій половині ХVІІ століття

Культурнае развіцце Беларусі канца XVIII-першай паловы XIX ст

Модернізм. Основні течії першої половини XX століття

Постановочний план вистави за п’єсою Степана Васильченка "На перші гулі"

Художнє оформлення виробів за допомогою аплікації

Дитяча література Німеччини періоду Середньовіччя, епохи Відродження, кінця XVIII – першої половини XIX ст

Етап першого відродження української нації

Перший паломницький твір в українській літературі "Житіє і хоженіє Данила, Руської землі ігумена"

Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

Літературно–теоретичне мислення в київських поетиках XVII – першої половини XVIII століття

Експериментально-морфологічне обґрунтування виникнення вторинних кровотеч з пошкоджених основних стовбурів сідничних артерій

Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

Обгрунтування диференційованих методів лікування дисфункціональних маткових кровотеч у жінок пізнього репродуктивного віку

Оптимізація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим з дуже малою масою тіла

Основні принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Загальні принципи обстеження і догляду за дитиною

Прогноз та профілактика маткових кровотеч у жінок з прееклампсією при оперативному розродженні

Профілактика акушерських ускладнень у жінок, які страждають на захворювання серцево-судинної системи, за допомогою програми "сімейні пологи"

Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

Фізіологічні основи статевих сексуальних стосунків. Перші ознаки вагітності

Перспективи надання Україні міжнародної технічної допомоги

Мир, стабільність і законність у першій половині ХХІ століття

Управление на производстве КФ "Нева"

Вивчення правопису у 1-4 класах з допомогою засобів мультимедіа

Проблема відносин влади та підвладних за республіканського ладу (За працею Н. Макіавеллі "Роздуми про першу декаду Тіта Лівія")

Підвищення ефективності чистового точіння сталей різцями з різальними пластинами з безвольфрамових твердих сплавів за допомогою обробки імпульсним магнітним полем

Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття

Особливості психологічного клімату в студентських групах першого року навчання

Перші кроки до успіху у спілкуванні

План-коспект уроку з психології для першого курсу на тему "Порозуміння в колективі"

Стратегії надання психологічної допомоги у ситуаціях стихійного лиха, катастроф, терористичних нападів

Значення психологічної уваги. Методи взаємодії психолога та клієнта в рамках психоконсультативної допомоги

Українські легенди про гріхопадіння перших людей та їхнє вигнання з раю

Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

Диспетчерская централизация системы "НЕВА"

Автоматичні апарати. Будова, монтаж і обслуговування. Управління електроприводом з їх допомогою

Б. Якобі - винахідник першого електродвигуна

Одержання зображень за допомогою лінзи

Надпровідники першого та друго роду

Работа туроператоров по выездному туризму на примере турфирмы "Нева"

Розвиток гнучкостi хлопчикiв 8-9 років першого року навчання в ушу

Особливості грошового обігу під час Першої світової війни

Очищення води за допомогою озонування

Ааліз зовнішньої торгівлі за допомогою статистичних методів

Молодь у сфері підприємництва: перші кроки, проблеми (90-ті рр. ХХ ст.)

Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.