Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України

РЕФЕРАТЫ:

Гарантии прав человека в США и Великобритании

Європейські держави та США в умовах промислового перевороту (перша половина ХІХ ст.)

Італія, Франція, Іспанія та США у міжвоєнний період

Інтереси СРСР та США на Близькому Сході в 80-ті роки ХХ ст.

Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

Початок роззброєння та скорочення ядерних озброєнь СРСР та США

Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

Право власності в англо-американській правовій системі

Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

Правила догляду та утримання кролів. Загальні ветеринарно-санітарні та профілактичні заходи

Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

Поняття права природокористування та його види

Право водокористування та його види

Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

Міжнародне право феодальної та рабовласницької доби

Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності

Підстави та порядок виникнення права власності на природні ресурси

Государство и право Англии в средние века

Право Англии

Конституцiя США та реальнi права громадян

Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

Государство и право Англии в период сословно-представительной монархии

Історія держави та права України

Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

Право власності на землю в Запорозьській Січі

Право колективної власності

Прецедентное право Англии

Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

Захист права власності

Право власності юридичних осіб

Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)

Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

Право власності на землю

Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

Авторське право та суміжні права

Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

Боротьба зі злочинністю та забезпечення прав людини

Вчення Гегеля про державу та право

Завдання та джерела нотаріального процесуального права

Загальна характеристика права власності

Загальна характеристика права інтелектуальної власності

Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

Законодавство про охорону праці та правила охорони праці

Засоби цивільно-правового захисту права власності

Захист прав і свобод людини та карний процес

Захист прав інтелектуальної власності

Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання

Захист права інтелектуальної власності в Україні

Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

Зміст права на фірмове найменування та його охорона

История государства и права Англии

Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

Майнові правовідносини батьків та дітей

Національне та міжнародне право

Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

Обов’язки та права державних службовців

Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

Оспорюванні правочини та їх правові наслідки

Охорона авторського права та суміжних прав в Україні

Підстави та порядок виникнення права користування надрами

Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

Поняття права інтелектуальної власності

Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

Поняття та система принципів трудового права

Поняття, функції та система трудового права України

Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

Право власності

Право власності в цивільному праві

Право власності на житло за новим ЦК

Право власності на землю

Право власності на ліси

Право власності на нерухоме майно

Право власності у зарубіжних країнах

Право інтелектуальної власності

Право інтелектуальної власності

Право націй на самовизначення та створення власних держав

Право приватної власності за законодавством України

Право промислової власності

Право спільної власності

Право спільної сумісної власності подружжя

Право Стародавньої Греції та Риму

Право, джерела права та дія норм права ЄС

Правове регулювання спільної власності в цивільному праві

Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

Правові відносини батьків та дітей

Правові відносини між батьками та дітьми

Правові засади митного права та страхової діяльності

Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

Правовідносини батьків та дітей

Правомірна поведінка та історичні типи держав

Предмет та методологія інформаційного права України

Предмет, метод, джерела та система фінансового права

Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

Прецедент в англійському праві

Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

Тлумаченя норм права, та їх культурна цінність

Умови, порядок та правові наслідки усиновлення

Утворення та розвиток права СРСР

Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання

Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад

Лінгвістичне наповнення концепту "колір" ("colour") в українській та англійській культурах

Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

Реалії в сучасній англійскій мові та їх переклад на рідну мову

Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

Англійські вигуки та їх українські еквіваленти

Англійські та російські фразеологічні одиниці з сурядними сполучниками

Довідкова система по кримінальному праву

Англія та Франція наприкінці XIX — на початку XX ст.

Англія та Франція у другій половині XX ст

Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

Джерела права та правова система Запорізької Січі

Запорозька Січ, її політичний устрій та право

Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса

Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів

Джерела та форми права

Економічні та правові основи управління організацією

Інтелектуальна власність та авторське право

Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

Вивчення теми "Великобританія: видатні міста та особистості" на уроках англійської мови

Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

Моральні основи особистості й визнання суспільством її достоїнства та права на захист

Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування

Виникнення та припинення права спеціального використання лісових ресурсів

Поняття екологічної безпеки та її правові форми

Права та обов’язки користувачів об’єктами тваринного світу

Право лісокористування, поняття та види

Зміст права власності на природні ресурси

Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

Інфраструктура інститутів власності

Норми права та нормативні акти

Розрахунок вартості об’єкта права інтелектуальної власності

Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

Защита авторских прав

Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)

Виндикационный иск как способ защиты вещных прав

Защита прав потребителя

Объекты гражданских прав

Пределы осуществления гражданских прав

Способы защиты гражданских прав

Ценные бумаги как объекты гражданских прав

Юридические лица: субъекты гражданских прав и обязанностей

Юридические формы защиты прав потребителей

Защита прав потребителей по Российскому законодательству

Осуществление гражданских прав

Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав

Защита прав потребителей

Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

Защита авторских прав в интернете

Ценные бумаги как объекты гражданских прав

Защита прав потребителей при продаже товаров

Гражданско-процессуальный порядок (защиты прав и законных интересов граждан и организаций [Контрольная])

Цивільний та арбітражний процес

Нова економична политика та ии законодавче оформлення

Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

Принятие конституции США. Билль о правах

Нарушение прав человека в ходе монголо-татарского нашествия

Реферат о Пугачеве

Личные (гражданские) (права и свободы в конституциях США и Испании /сравнительный анализ/)

Сравнительный анализ социально-экономических прав, свобод и обязанностей в конституциях Китая и Испании

Развитие института прав и свобод человека и гражданина в России


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.