Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Поняття , ознаки та види господарських товариств

РЕФЕРАТЫ:

Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві

Поняття: ознаки та характеристика

Специфіка та типи уроку українського народознавства

Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

Поняття сущність та ознаки держави

Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

Походження людини та її поява на території України

Історія держави та права України

Соціал-демократична концепція держави та влади

Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави

Основні теорії походження держави і права

Типи небезпечних природних явищ та катастроф

Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців

Походження та філогенез плазунів

Особливостi аграрних реформ в державах ЦСЄ та в Українi

Контроль дотримання порядку і процедур державних закупівель. Типові порушення та методи їх виявлення

Вчення Гегеля про державу та право

Громадянське суспільство та держава

Громадянське суспільство та держава

Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

Поняття держави та її історичні форми

Поняття і ознаки держави

Поняття та ознаки вбивства

Поняття та ознаки судової влади. Суд і правосуддя

Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

Правомірна поведінка та історичні типи держав

Причини виникнення держави, її функції і ознаки

Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

Сутність та соціальне призначення держави

Суть та принципи соціальної держави

Теорії походження держави

Теорія суспільного договору походження держави

Походження та основні етапи розвитку письма

Афінська держава та стародавня Спарта у стародавній історії та культурі людства

Держава франків: становлення, розвиток та причини розпаду

Європейські держави та США в умовах промислового перевороту (перша половина ХІХ ст.)

Київ та Давньоруська держава

Київська Русь - теорії походження та розвиток

Монгольська держава. Чингісхан та завойовницькі походи монголо-татар

Походження Давньоруської держави

Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов

Проблеми Батьківщини та походження слов’ян

Статус українських земель та їх вплив на формування Литовсько-Руської держави

Трипільська культура та теорії походження Київської Русі

Утворення давньоруської держави: проблеми походження, суспільного устрою і розпаду

Загальна гістологія - вчення про походження, будову та функціональне значення тканин. Епітеліальні тканини.

Інфаркт міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу: особливості патогенезу, клінічного перебігу, лікування та прогнозування ускладнень

Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

Морфофункціональні та біохімічні особливості системи еритрону за умов цукрового діабету 1-го типу

Особливості гормонально-метаболічного гомеостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу із симптоматичними психічними розладами та у хворих на шизофренію під впливом психотропної терапії

Особливості перебігу гіпертонічної хвороби в залежності від типів ремоделювання серця та судин

Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої терапії

Променеві ознаки захворювань печінки та жовчного міхура

Типові травми колін у спортсменів, шляхи їх уникнення та лікування

Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

Система стимулювання зовнішньоекономічної діяльності на рівні держави та регіонів

Поняття організації та її ознаки

Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

Політичні партії в Україні та їх основні типи

Правова держава та громадянське суспільство

Типи ділових конфліктів та причини їх виникнення

Типи поведінки в конфліктних ситуаціях. Зміна домінуючої стратегії поведінки та захисту протягом тижня

Типи та рівні розвитку здібностей

Українські легенди про походження та характеристичні особливості деяких народностей

Типи та механізми соціокультурної динаміки

Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

Газотурбинная установка типа ТА фирмы "Рустом и Хорнсби" мощностью 1000 кВт

Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

Фінансова діяльність та політика держави

Генетичні типи островів та їх флористична різноманітність

Антимонопольна політика держави та її сутність

Види економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками

Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці

Походження термінів "мораль" та "моральність", їх співвідношення

Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

Цивільний та арбітражний процес

Нова економична политика та ии законодавче оформлення

Реферат о Пугачеве

Конституцiя США та реальнi права громадян

Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

Римська держава Ё цивЁльне право (шпаргалка)

Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

Реферат по книге Фернана Броделя

Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

Сасанидская держава 3-5в.

Київська Русь – князівська держава

Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

"Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

Реферат по информационным системам управления

Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

Сучасні форми та системи оплати праці

Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

Шпаргалка по предмету Деньги и кредит (Гроши та кредит)

Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

Міський бюджет: пріоритети та механізми

Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка

Египетская военная держава времени XVIII династии

Держава Александра II, сущность эллинизма

Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

Виникнення та формування українського етносу

Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

Життя та діяльність митрополита Петра Могили

Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

Козаки, їхнє життя, побут та звичаї

Люблінська та Берестейська унії

Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання

Перша світова війна. Причини та характер

Постмодернізм та українська історична наука

Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

Перша та Друга Малоросійські Колегії

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Декабристський рух та його поширення на Україні

Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

Военная держава Египта эпохи XVIII-й династии. Завоева-тельные походы Тутмоса III-го

Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

Становлення, вiйськовий та соцiально-громадський устрiй Запорiзькоi Сiч

Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

Центральна рада: досягнення та прорахунки

Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

Методи та способи підключення до мережі Internet

Повесть о любви Херея и Каллирои (Та peri Chairean kai Kalliroen)

Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

Розслідування крадіжок державного та громадського майна

Мій ресторан (фірмові страви, коктейлі та нопої)

Рибні блюда Китаю (морепродукти: риба, краби, креветки та інше). Оформлення і подача блюд

Технологія приготування страв та кондитерського виробу

М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

Духовне життя та ставлення до людини в Єгипті прадавніх часів

Звичаї та обряди на Україні

Лекції з української та зарубіжної культури

Реферат по книге Н. Цеда Дух самурая - дух Японии

Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

Трансформацiя образу Фауста у творчостi Й.В. Гете та О.С. Пушкiна

реферат

Матеріали до уроку по роману "Гаргантюа та Пантагрюель"

Всё та же любовь... Мифы молодых: проза и реальность

Реферат по теме “Человек на войне”

Обзорный реферат по творчеству Ф.И. Тютчева

Реферат по биографии Виктора Гюго

Матеріали до уроку по роману Гаргантюа та Пантагрюель

Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

Похідна та її застосування

Ознаки плода

Печінка. Її будова, функції та хвороби

Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)

Реферат - Физиология (Транспорт веществ через биологические мембраны)

Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)

Сестринська етика та деонтологiя

Світові ринки зброї та військового спорядження

Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

Аналіз та удосконалення оперативного управління

Керівництво та лідерство

Лідерство, вплив та влада

Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

Поняття ризику в менеджменті та його класифікація


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.