Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Внутрішня політика Людовіка IX Святого

РЕФЕРАТЫ:

Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті

Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого

Міжнародні відносини та зовнішня політика

Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО

Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

Основні напрямки зовнішньої політики України

Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери

Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

Зовнішня і міжнародна торговельна політика

Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

Національна політика СРСР в роки перебудови

Національна політика СРСР в роки перебудови

Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

Податкова політика України

Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

Центральний банк і монетарна політика

Процентна політика комерційного банку

Інформаційна політика США

Інформаційна політика України

Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

Гендер і сучасна ідеологія та політика.

Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

Кредитна політика комерційного банку

Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

Інвестиційна політика банків в Україні

Державна політика соціального страхування

Державна політика в галузі охорони праці

Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

Облікова політика як елемент культури бізнесу

Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

Сучасна мовна політика України

Зовнішня политика СРСР в післявоєнний період

Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта

Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

Нова економічна політика: суть, значення, уроки

Політика А. Гітлера

Політика суцільної колективізації

Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.

Франція в системі міжнародних відносин часів Людовіка ХI

Царювання та політика Павла І

Внутрішня і зовнішня торгівля. Торгівельні компанії XVI-XVII століття

Асортиментна політика підприємства

Маркетингова політика комунікацій

Маркетингова товарна політика

Маркетингова цінова політика

Товарна політика і комерційна діяльність

Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

Цінова політика фірми та її оцінка

Ціноутворення та цінова політика підприємства

Зовнішня реклама

Зовнішня реклама на бігбордах

Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)

Державна політика стимулювання зайнятості

Зовнішня економічна діяльність

Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

Торговельна політика розвинутих країн

Валютна політика України

Зовнішня торгівля Румунії

Кадрова політика

Маркетингова політика ПМП "Арконі"

Кадрова політика організації

Державна політика в Україні

Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

Етнонаціональні відносини й національна політика

Міжнародна політика і світовий політичний процес

Політологія як наука і політика як суспільне явище

Політика великих держав на Близькому Сході

Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

Політика та соціальний конфлікт

Політика як суспільне явище

Політика, як суспільне явище

Політика і етика: соціально-філософський аспект

Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

Державна молодіжна політика на сучасному етапі

Політика трудової зайнятості інвалідів

Соціальна політика

Соціальна політика

Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

Соціальна політика та соціальне партнерство

Митна політика

Митна політика України

Митна політика України на сучасному етапі

Сучасна митно-тарифна політика України

Бюджетна політика

Бюджетна політика держави

Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави

Грошово-кредитна політика

Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

Грошово-кредитна політика Франції. Грошова система СРСР

Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

Фінансова діяльність та політика держави

Фінансова політика

Фінансова політика та бюджетний процес

Амортизаційна політика на підприємстві

Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

Антиінфляційна державна політика

Антимонопольна політика держави та її сутність

Грошово-кредитна політика держави

Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

Державна промислова політика

Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

Інноваційна політика

Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

Промислова політика держави

Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

Фіскальна політика як інструмент стабілізації

Основні засади зовнішньоекономічної політики України

Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

Організація облікової політики підприємства

Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

Формування облікової політики підприємства

Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

Економіко- і політико-географічне положення України

Концепція регіональної політики

Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

Принципи розробки та оцінки державної політики України

Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

Модель російської регіональної політики в XVI столітті

Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

Удосконалення маркетингової політики на ПП "Конекс"

Управління ціновою політикою підприємства

Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)

Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

Економічні чинники регіональної політики в Україні

Лобізм як явище сучасної політики

Людина як суб’єкт і об’єкт політики

Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

Природа політики

Політик і політичний режим

Політики і політичні лідери: особливості типологізації

Влада як найважливіший атрибут політики

Аналіз стану соціальної політики в Україні

Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

Розвиток освіти як напрям соціальної політики

Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

Структура системи соціального захисту населення і політики України

Митний тариф як інструмент економічної політики держави

Особливості проведення в життя митної політики

Проблема громадянської свободи у політико-правовій теорії Вольтера

Державне регулювання соціальної політики

Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

Суть фінансової політики держави

Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України

Концепція непослідовності політики у часі

Механізм фіскальної політики держави

Особливості антиінфляційной політики у США

Особливості інноваційної політики розвинених країн

Політико-правове середовище МЕВ в Україні

Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

Політична географія і геополітика

Політичне управління та його соціотехніка


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.