Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

РЕФЕРАТЫ:

Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

Промисловий розвиток українських земель у довоєнних п’ятирічках

Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

Культурний розвиток України

Культурний розвиток України в XV-XVII ст.

Розвиток і розміщення промислового комплексу України

Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

Характеристика основних фінансово-промислових груп України

Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

Регіональний розвиток харчової промисловості України

Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

Культура України в 30-х рока

3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

Формування та розвиток банківської системи України

Регіональна економіка промисловості України

Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

Державний лад України в роки Другої світової війни

Порівняльний аналіз Конституції УРСР 1978 року і Конституції України 1996 року

Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій

Антифашиський Рух Опору в роки Великої Вітчизняної війни на території України

Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

Військові події на території України у роки Першої світової війни

Економічне становище України в роки Хмельниччини

Етнічний розвиток Русі-України

Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час

Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

Розвиток найдавніших уявлень і вірувань населення України від епохи палеоліту до введення християнства

Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

Розвиток мистецтва України

Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

Європейські та євроатлантичні мотиви в передвиборчих програмах кандидатів у президенти України на виборах 2004 року

Розвиток політичної думки України

Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

Становлення та розвиток податкової служби України

Розміщення пивоварної промисловості України

Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Атомна енергетика України і РПС

Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Реформы и контрреформы 60-90 годов 19 века в России

Народный депутат Украины (Народний депутат України)

Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

Громадянство України

Політичні права і свободи громадян України

Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Социально-экономическое развитие России в 60-90-е гг. XVIII в. Внутренняя политика Екатерины II

Внешняя политика 60-90 гг. XVIII в.

Внутренняя политика 60-90 гг.

Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

Історія України

Історія України

Історія соборності України

Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Господарство України на рубежі 18-19 столітть

Господарство України періоду утвердження капіталізму

Період гетьманщини України

Походження людини та її поява на території України

Центральна Рада і пролетаріат України

Історія держави та права України

Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

Переселенческое движение и формирование украинской диаспоры в Кыргызстане (60 – 90-е годы XIX века)

Украинская литература 60—90-х гг.

Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

Основні засади зовнішньоекономічної політики України

Податкова політика України

Економічне районування України

Олігополія. Антимонопольне законодавство України

Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

Загальна характеристика конституції України

Основні напрямки зовнішньої політики України

Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

Господарське право України

Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

Конституційний суд України

Поняття, форма та функції Конституції України

Цивільне право України

Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

Суверенітет України

Суверенітет України

Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Проект кримінального кодекса України

Традиция и традиционализм в научной и общественной мысли России (60-90-е годы XX века)

Бюджет України: актуальні проблеми

Бюджетна ситема України

Державній бюджет України

Державний бюджет України і бюджетне право

Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

Сбалансованість бюджета України

Управління фінансами України

Фінансова система України

Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

Організаційна система управління природокористуванням України

Організаційна система управління природокористуванням України

Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Машинобудування України

Інтеграція України у світове господарство

Бідність в України

Використання трудових ресурсів Західної України

Вплив російської кризи на економіку України

Міжнародний ринок туристичних послуг України

Місце України в глобалізаційних процесах

Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

Машинобудівний комплекс України

Особливості перехідної економіки України

Роль і значення АПК для господарства України

Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

Авіаційний транспорт України

Чорна металургія України

Грошовий обіг України

Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

Органи внутрішніх справ України

Банківська система України

Грошові розрахунки в господарському обороті України

Механізм кредитування банками України

Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

Інформаційна політика України

Закон україни про міліцію

Конституційні засади виконавчої влади України

Створення пiдприємств в Українi за Законом України

Судова система України

шпори з цивільного права України

Грошова система України

Заповідники України

Культура та побут населення України

Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

Легка промисловість України i транспорт

Хімічна промисловість України

Сільське господарство i харчова промисловість України

Чорна i кольорова металургія України

Електроенергетика України

Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

Законодавство України про військову службу

Зародження партійно-радянської преси України

Діяльність уряду України в галузі екології

Проблеми золотоносності надр України

Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

Легка промисловість України укр

Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

Розвиток української мови

Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

Верховна Рада України в системі органів влади

Аграрне право України

Ґрунти України

М.О. Скрипник - видатний діяч України

Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

Етикет України та Росії

Ліквідність банківської системи України

Методики оцінки фінансового стану банків України

Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

Національний банк України

Національний банк України

Національний Банк України

Національний банк України та особливості його функціонування

Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

Проблеми функціонування фінансових бірж України

Ринок цінних паперів України

Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

Страховий ринок України

Структура страхового законодавства України

Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

Фондовий ринок України

Формування бюджетів фондів соціального страхування України

Функції Національного банку України

Банки на валютному ринку України

Банківська система України

Банківська система України

Банківська система України та проблеми її реформування

Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.