Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

РЕФЕРАТЫ:

Застосування слів иноземного походження в українській діловій мові

“Енеїда” І.Котляревського – її місце в українській духовній культурі

Інтерпретація фольклорного образу русалки в українській романтичній традиції

Видатні українські діячі коректури друкованого видання

Лексико-тематична група соматичної лексики в українській мові

Лінгвістичне наповнення концепту "колір" ("colour") в українській та англійській культурах

Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

Освоєння іншомовної лексики в сучасній українській мові

Основні способи словотвору в сучасній українській мові

Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові

Семантичні засоби комічного в сучасній українській літературній мові

Структура макроконцепту "життя" в українській фраземіці

Топоніми-американізми в сучасній українській мові

Українські перекладознавці XX сторіччя

Етикетні норми спілкування засобами фразеології в українській мові

Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові

Засоби зображення гами кольорів у французькій та українській мовах

Англійські вигуки та їх українські еквіваленти

Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

Панас Феденко в українській революції 1917-1920 років

Період "руїни" в українській історіографії

Роль голоду в українській національно-визвольній революції ХVII ст.

Українські землі наприкінці XVII - в першій половині XVIII ст.

Українські землі під владою Австрійської та Російської імперій

Українські землі під владою сусідніх держав

Українські землі у другій половині ХVІІІ ст.

Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

Українські землі у складі Литви і Польщі (XIV – перша половина XVII ст.)

Українські землі у складі Литви і Польщі (середина XIV – перша половина XVII ст.)

Українські землі у складі Російської Імперії в другій половині XIX ст

Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ - у першій половині ХІХ ст.

Українські січові стрільці

Видатні українські гравери

Модернізм в українській культурі кінця ХІХ-початку ХХ століття

Українські міста в контексті європейської культури

Українські мотиви в творчості І.Ю. Рєпіна

Образ Г.С. Сковороди в українській літературі

Перший паломницький твір в українській літературі "Житіє і хоженіє Данила, Руської землі ігумена"

Середньовіччя в українській літературі

Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка

Чи потрібна інформатизація українській медицині?

Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

Українські легендарні оповіді про надприродних істот. Доля.

Українські легендарні оповіді про надприродних істот: Злидні та Уособлення хвороб

Українські легендарні оповіді. Уособлення днів тижня: Святий Понеділок, Свята Неділя та Свята П’ятниця

Українські легенди про гріхопадіння перших людей та їхнє вигнання з раю

Українські легенди про життя людей по вигнанні їх з раю та про рукописання Адамове

Українські легенди про походження та характеристичні особливості деяких народностей

Українські легенди про створення Адама і Єви

Риси європейського бароко в українській архітектурі

Українські спортсмени на олімпійських іграх в Турині

Проблема ментальності в українській народознавчій науці

Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії

Іноземні інвестиції в українській економіці: необхідність і дійсність

Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні

Додаткові українські легенди та перекази про людину

Українські космогонічні легенди та перекази про квіти і хлібні злаки

Українські космогонічні легенди та перекази про різні трави та квіти

Українські космогонічні легенди та перекази про хрін, часник та тютюн

Українські легенди про "Триблаженне древо", смерть Адама та главу його

Українські легенди та перекази про гадів

Українські легенди та перекази про диких звірів

Українські легенди та перекази про диких птахів

Українські легенди та перекази про комах, риб та раків

Українські легенди та перекази про небо і світила небесні

Українські легенди та перекази про свійських тварин та свійську птицю

Українські народні оповіді та перекази про легендарних людей і народи

Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Атомна енергетика України і РПС

Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

Народный депутат Украины (Народний депутат України)

Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

Громадянство України

Політичні права і свободи громадян України

Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

Львівський музей українського мистецтва

Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

Український мандрівний філософ Г. Сковорода

Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

Южнокорейские чеболь /Южнокорейские ФПГ/

Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

Історія України

Історія України

Історія соборності України

Виникнення та формування українського етносу

Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Голодомор в Україні 1932-33 годах

Господарство України на рубежі 18-19 столітть

Господарство України періоду утвердження капіталізму

Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

Исторія українського друкарства

Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

Період гетьманщини України

Постмодернізм та українська історична наука

Походження людини та її поява на території України

Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

Роль Пласта на Україні В ХХ столитті

Створення залізниць в Україні

Україна після смерті Богдана Хмельницького

Центральна Рада і пролетаріат України

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Декабристський рух та його поширення на Україні

Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст

Історія держави та права України

Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

Українська національна революція 1649-1657рр

Історія розвитку криміналістики в Україні

Культура початку ХХ ст Українська музика

М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

Портрет доби українського бароко

Звичаї та обряди на Україні

Лекції з української та зарубіжної культури

Культура України в 30-х рока

Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

Леся Українка

Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

Розвиток рекламних агентств на Україні

Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні

Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

Основні засади зовнішньоекономічної політики України

ФПГ

Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

Податкова політика України

Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні

Економічне районування України

Олігополія. Антимонопольне законодавство України

Святкування Великодня на Україні

Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

Українська держава П. Скоропадського

Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

Cучасні політичні партії в Україні

Загальна характеристика конституції України

Основні напрямки зовнішньої політики України

Партия зеленых в Украине (Партія зелених в Україні)

Україна в сучасному геополітичному просторі

Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

Господарське право України

Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

Конституційний суд України

Поняття, форма та функції Конституції України

Цивільне право України

Конституційна реформа в Україні: позитивний і негативний аспекти, різночитання Конституції.

Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

Молодіжні рухи в україні 19-20 сторіччя

Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

Страхування в Україні

Суверенітет України

Суверенітет України

Шляхи формування правової держави в Україні

Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Права профспілок в Україні

Правове регулювання зайнятості на україні

Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Проект кримінального кодекса України

Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні

Параолімпіади. Розвиток параолімпійського руху в Україні.

Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

Бюджет України: актуальні проблеми

Бюджетна ситема України

Державній бюджет України

Державний бюджет України і бюджетне право

Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

Сбалансованість бюджета України

Управління фінансами України

Фінансова система України

Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

Екологія в Україні

Організаційна система управління природокористуванням України

Організаційна система управління природокористуванням України

Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.