Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Тваринний і рослинний світ України

РЕФЕРАТЫ:

Загальна характеристика права користування рослинним світом України

Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення

Композиційні закономірності творів образотворчого мистецтва

Закономірності будови плаценти і лімфоїдної тканини, асоційованої з нею, протягом третього періоду вагітності

Закономірності формування, фактори ризику й заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону

Клініко-патогенетичні закономірності застосування інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту і донаторів оксиду азоту в лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію зі змінами мозкового і периферійного кровоплину

Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

Закономірності формування корпоративного управління

Поняття, категорії, закони (закономірності) політології

Закономірності виміру головних показників роботи тракторів в експлуатації

Технологічний розвиток і його закономірності

Загальні закономірності світового економічного розвитку

Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил

Перехідна економіка та її закономірності

Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

Закон україни про міліцію

Створення пiдприємств в Українi за Законом України

Лучна рослинність України

Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

Спадкування за законом в цивільному законодавстві України

Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Екологія рідких тварин України

Правова охорона тваринного світу. Червона книга України

Різноманіття тваринного світу України

Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

Закон України "Про підприємництво"

Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

Рослини й вітаміни

Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

Дружні та ворожі взаємовідношення тварин між собою і з рослинами

Закон от 6 июля 1908 г. "О создании сыскных частей"

Використання елементів стилізації форм рослинного і тваринного світу у розвитку навичок декоративно-орнаментального малювання учнів початкових класів

Влияние 6-БАП на растения кукурузы при разном уровне засоления

Государство (6 лекций)

Археология Восточных славян в 6 в.

Процессор для ограниченного набора команд /часть 6 (7)

MS SQL Server 6.5

Visual J++ 6.0

Текстовой процессор Microsoft Word 6.0a

Эффекты слоев в Photoshop 6

Пример выполнения магнитного анализа электромагнитного привода в Ansys 6.1.

Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)

Инфильтративный туберкулез легких S1-2,6 справа

Дифференцированный подход в обучении основным движениям (для детей 6-го года жизни)

Перспективы развития автомобильного двигателестроения (zip 1.6 Mb)

6 задач по теории электрических цепей

Комплекс основной гимнастики с близорукостью 3—6 диоптрий

ФРН рубежі століть

На рубежі століть

БЭСМ-6

Архитектура ЭВМ БЭСМ-6

А.П.Чехов: "Палата номер 6"

Искусство Нововавилонского царства (7 - 6 вв. до н.э.)

«Евгений Онегин» роман А. С. Пушкина (По материалам 6-го издания: М., 2005) Глава восьмая – Отрывки из путешествия Онегина

Логика контрольная 6

6 распространенных заблуждений о вакцинации и как на них реагировать

Формирование социально-психологических предпосылок к обучению детей 6 - 7 лет

Система творческих работ учащихся в 5–6-х классах

“Азбука права” для учащихся 6-8 классов

Возрастные и индивидуальные особенности развития: особенности воспитания обучаемых младшего школьного возраста (от 6 до 10 лет)

Физическое воспитание детей от 3 до 6 лет

Физическое воспитание детей от 3 до 6 лет

Программа физического воспитания детей 5-6 лет с задержкой психического развития

Все тесты по русскому языку для 5-6 классов

Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин

Полимеры, содержащие 6-метилурацил и его производные

Синтез 5-ацетил-N,3,6-триметилиндазола и его производных на основе 2,4-диацетил-N,5-диметиланилина

Аппаратура П-318М-6

Західнополіські назви деяких весняних лікарських рослин

Вплив іонизуючого опромінення на тварин

6 вопросов по иностранному языку для 11 класса english

6 топиков по иностранному языку /english/

Business English, учебник F.W. King, Units 3-6, для специальности Мировая экономика

Текстовой редактор “Word for Windows 6

Развитие стека TCP/IP: протокол IPv.6

Анализ медико-биологических данных с помощью Microsoft Excel и СПП STADIA 6.2

Тесты по информатике с ответами. Вариант 6

Сведение midi и wave композиций в cakewalk pro audio 6.0

Toolbook II Assistant Version 6.0

Визуализация контактных преобразований в среде Visual C++ 6

Лабораторная №6 вариант №13 по информатике, выполненная с использованием подпрограмм-процедур и подпрограмм-функций

Лабораторная работа №6

Текстовой редактор Word for Windows 6

Создание консольных приложений в C++ Builder 6

Создание консольных приложений с помощью мастера в Visual C++ 6 - 2

MS SQL Server 6.5

Microsoft Word 6.0

Архитектура памяти Windows CE 6

6 терминов, знакомых понаслышке

Adobe Premiere 6.0. Спецэффекты

Покритонасінні, або Квіткові як вищий етап еволюції наземних рослин

Постембріональний розвиток тварин

Як дикі тварини захищаються. Охорона тварин

Incorporation of [2,3,4,5,6-2H5]Phenylalanine, [3,5-2H2]Tyrosine, and [2,4,5,6,7-2H5]Tryptophan into the Bacteriorhodopsin Molecule of Halobacterium halobium

Біологічна роль кальцію в організмі людини і тварин

Біологічна роль марганцю в організмі людини і тварин

Біологічний контроль збудників хвороб рослин

Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

Вплив тривалості фотоперіоду на нітратний обмін у рослин різних фотоперіодичних груп

Екологічні особливості ампельних рослин

Живлення рослин

Живлення рослин вуглецем

Застосування наночасток для лікування тварин

Інфекційні захворювання тварин

Кореневе живлення рослин

Проект ковальського відділку МПЗ ТОВ "Біо-Лан" з розробкою технології ремонту рейки шатуна жатки ЖВН-6

Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

Умови життя рослин

Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

Фізіологічні основи живлення рослин и застосування добрив

Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі

Основные положения ГОСТа Р.6.30-2003

Подвійний запис та характеристика рахунку 6

Сравнительный анализ МСФО 16 "Основные средства", МСФО 17 "Аренда" с ПБУ 6/01 "Учет основных средств"

Защита достоинства любого человека государством. Способы сбора доказательств, предусмотренные законом

Исполнительные органы общества: конфликт между Законом "О хозяйственных обществах" и трудовым законодательством

Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

Кримінально-правова характеристика невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат

Спадкування за законом

Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

Фразеологічні одиниці з компонентом "назва тварин"

Іменники – назви рослин та їх використання в усній народній творчості

Комплекс дифференцированных заданий к текстам как средство обучения чтению на уроках английского языка в 6 классе

База данных "Автосервис" в среде Borland Delphi 6.0.

Моделирование датчиков случайных чисел с заданным законом распределения

Нові технології в MacOS X10.6 SnowLeopard

Особенности интерфейса программы RightMark Audio Analyzer 6.0.3

Разработка электронного органайзера средствами C++ Builder 6

Грецьке торговельне судноплавство в останній чверті XVIII - на початку XIX століть

Культура Японії на межі ХІХ-ХХ століть

Проект ковбасного цеху продуктивністю 6,8 тонн за зміну

Анализ рассказа А.П. Чехова "Палата №6"

Анализ рассказа Чехова "Палата №6"

Українська література XI—XII століть

Использование дидактических игр для развития познавательной деятельности 6-классников

Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

Методи лікування тварин

Нейротропні ефекти координаційних сполук на основі оксіетилідендифосфонату германію з нікотиновою кислотою, нікотинамідом і магнієм (МІГУ-4, 5, 6)

Определение взаимосвязи между хронотипом учащихся 6–х классов и особенностями организации занятий в УТГ

Особливості перебігу інфекційних захворювань та туберкульозу у тварин та людини

Профилактика кариеса у детей в возрасте от 0 до 6 лет

Роль цитокінів (інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-12) у прогресуванні хронічного гломерулонефриту

Физическое и психическое развитие ребенка (от рождения до 6 лет)

Влияние иппотерапии на работу внутренних органов и систем детей 6-16 лет

Визначення вагітності у тварин

Рівень достовірності експертних оцінок

Еволюція музичної культури Західної Європи ХІ–ХІV століть

Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі

Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

Влияние подвижных игр на развитие быстроты и ловкости у детей 6-7 лет

Внеклассное мероприятие по математике и информатике для 6 класса "Кладоискатели"

Воспитание и развитие учащихся 6-7 классов в процессе обучения биологии

Использование мультимедиа на уроках математики при изучении положительных и отрицательных чисел в 6 классе как средство активизации деятельности учащихся

Использование педагогической оценки в воспитании поведения детей 5-6 лет

Календарно-тематическое планирование по английскому языку (6 класс)

Лингвистические основы формирования развития письменной речи в связи с развитием речи учащихся 5–6 классов дагестанской национальной школы

Методика навчання учнів 6-7 класів механізації обробітку ґрунту та внесення добрив

Методика обучения решению сюжетных задач в курсе математики 5-6 классов

Методика преподавания темы "Элементы логики" в курсе математики 5-6 классов

Мифы Древней Греции. КВН в 6 классе

Обучение детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи словообразованию в повседневной жизнедеятельности

Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

Развитие двигательной моторики детей 6-7 лет средствами танца

Развитие математических способностей у детей 5-6 лет

Система послетекстовых упражнений при обучении аудированию в УМК в 5-6 классах средней общеобразовательной школы

Тесты как средство контроля развития грамматических навыков учащихся 6 класса на уроках английского языка

Формирование у дошкольников 6-7 лет элементарных математических представлений

Формування знань про тварин в учнів 3 класу на уроках "Я і Україна. Природознавство"

Формування навичок виконання зображень птахів і тварин на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах

Формування пізнавального інтересу учнів на уроках біології в 6 класі

Формы и методы организации и проведения гимнастики в 5-6 классах

Воспитание культуры поведения в общественных местах у детей 5-6 лет на основе проблемных ситуаций

Особенности формирования коммуникативной функции речи у детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи

Развитие познавательных процессов детей 6-10 лет средствами физического воспитания

Визначення продуктивності печі СШЦМ-6.12/10

Зменшення радіальної нерівномірності температурних полів у дисках роторів ГТД дискобарабанної конструкції

Термодинамічні розрахунки ймовірності протікання твердофазних реакцій у процесах спікання металургійної сировини

Влияние типа родительского отношения на психологическую готовность к обучению в школе детей 6-7 лет

Возрастная психология - исследование детей от 6 до 8 лет

Воссоздающее воображение детей 6-7 лет

Методи вивчення психіки тварин і людей

Определении уровня развития наглядных форм мышления у детей 6-7 лет и готовности их к школьному обучению

Проявления тревожности у детей в возрасте 2-6 месяцев

Психологическая адаптация к школьному обучению детей в возрасте 6-7 лет

Психолого-педагогические условия развития внимания у детей 5-6 лет с нарушением речи

Розвиток психології в Сполучених Штатах на рубежі ХІХ-ХХ століть

Пользуетесь ли вы законом о защите прав потребителя

Архітектура ХІХ-ХХ століть

Проектирование 6-ти этажного жилого дома

Проектування будівництва двоповерхового 6 квартирного житлового будинку

Разработка проекта производства работ для строительства панельно-блочного 4-секционного 6-ти этажного жилого здания. Серия БКР-2

Диагностика технического состояния строительных конструкций 5-этажного 6-подъездного 96-квартирного жилого дома по улице Ташкентская д. 83

Паровой котел ДЕ 6,5-14 ГМ

Проектирование подстанции 110/6 кВ с решением задачи координации изоляции

Реконструкция подстанции "Гежская" 110/6 кВ

Філософські традиції німецького містицизму XIV-XVI століть

Проблемы финансирования деятельности бюджетных учреждений на примере МОУ "Лицей №6"


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.