Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

В Росії неодноразово вживалися спроби політичної модернізації, однак вони мали незавершений характер, за смугою реформ йшли контрреформи. Як слідство цього, зміцнювалася дихотомія двох субкультур: тоталітарно- етатистської і громадянської, остання знаходилась в стадії становлення, її розвиток був перерваний у жовтні 1917 р. Історичні традиції були підкріплені жорстким тотальним контролем держави, що виключав будь-яку ідеологічно несанкціоновану активність громадянина. Майже три генерації радянських людей зросло в умовах ідеології тоталітарного режиму, для якого характерні: ставка на насильницьке «ощасливлення» людей, відсутність плюралізму думок, політичний фанатизм, конфронтацiйнiсть мислення, прихильність силовим засобам розв’язування конфліктів. В більшості люди важко сприймають ідеї ліберальної демократії, які полягають на поняттях ринку, політичної і економічної свободи, конкуренції, моральної автономії. Сучасній політичній культурі в Україні притаманна відмова від тоталітарного минулого, прихильність до демократичного вибору, однак полiтико-культурні орієнтації свідомості тоталітарного типу ще до кінця не викоренені, що створює загрозу виникнення і розростання екстремістських настроїв. Це можливо при неспiвпаданнi очікувань та реальної ситуації, коли перехід значної частини населення від традиційного образу життя до сучасного не підкріплюється зростанням добробуту. Атмосфера дезорієнтації, невпевненості в завтрашньому дні пов'язана з крахом звичних атрибутів соціального добробуту, відсутністю у населення ринкових настанов, втратою «історичної пам'яті» в відношенні володіння і розпорядження власністю. Реформи асоціюються з погіршенням власного матеріального положення. Все це робить хворобливим становлення нової моделі поведінки. Для політичної культури України характерно неприйняття шляхів і механізмів реалізації реформ, що ведуть до збіднення більшої частини населення. Бідність – категорія не тільки економічна, але і полiтико-культурна. Соціокультурна поляризація зосереджує конфлікт на двох протилежних позиціях, виникають умови для розв’язування конфронтації засобами силового тиску. Харизматичне мислення, відсутність настанов на особисту відповідальність, правовий нігілізм, послаблюють систему стримань та противаг по відношенню до можливості встановлення диктаторського режиму. Україна – особливий взірець. Оскільки наша держава постійно перебувала під кабалою того чи іншого народу, тої чи іншої імперії, то і підходи українців до політичного життя, відповідно, в історичному розрізі були переважно двох типів: - повна байдужість (так звана “забитість”); - затяте протистояння (боротьба за суверенність української нації). На сьогоднішній день, правда, ситуація дещо змінилася, однак коріння байдужості, яка частково проглядається в політичній свідомості сучасних українців, пояснюється саме “забитістю” попередніх поколінь. 2. Політична свідомість і поведінка в структурі політичної культури соціального суб’єкта. Політична ідеологія. В самому загальному вигляді свідомість значить вищий рівень духовної активності людини як соціального суб'єкта. Різноманітні філософські напрямки розглядають природу свідомості по-різному.

Члени суспільства не очікують жодних змін з боку політичної системи, тим більш не виявляють власної ініціативи, щоб ці зміни мали місце. Аполітичність, замкнення на місцевій або етнічній солідарності, характерні для цього типу політичної культури. Така культура може відразу стати панівною в молодих державах, але вона зберігається і в розвинених індустріальних країнах, коли кругозір більшості громадян обмежений прихильністю до своїх коренів, свого місця проживання. Другий тип – підданський, де присутня сильна орієнтація на політичні інститути, поєднана з низькою індивідуальною активністю громадян. Державна влада уявляється, в основному, в плані спускання зверху норм, яких необхідно дотримуватися, регламенту, якому потрібно підкорятися. Людьми керує побоювання, покарання, або очiкування благ. І третій тип – «партицiпаторна політична культура», або політична культура участі, для якої характерна зацікавленість громадян в політичній участі і прояв на практиці такої активності. Автори даної типологiзацii підкреслюють, що ці три типи на практиці взаємодіють між собою, утворюючи змішані форми з перевагою тих або інших компонентів: провiнцiалiстсько-пiдданський, пiддансько-партицiпаторний, провiнцiалiстсько-партицiпаторний. Перший змішаний тип характерний для переходу від провiнцiалiзму до централізованої влади, характеризується лояльністю до центрального уряду, відходом від орієнтації на місцеві центри влади. Другий тип сполучає в собі появу активної самоорiєнтацiї у значної частини населення і політичну пасивність у іншої. Третій тип характерний для країн ,що розвиваються на етапі переходу до буржуазної демократії. Основна задача полягає у збереженні спадкоємності в розвитку. Для країн зі стабільним демократичним режимом характерний громадянський тип політичної культури, що є похідним від трьох перелічених основних типів культур. До найважливіших її ознак відносяться: прихильнiсть до демократичних цінностей, збалансованість політичних орієнтацій, помірний рівень політичної активності, раціоналізм в прийнятті політичних рішень, терпимість (що не розповсюджується однак на екстремальні ситуації і екстремістські сили). Стабільність демократичного політичного режиму спирається на наявність консенсусу відносно легітимності політичних інститутів, напрямку і сенсу політики. Визнання неминучості конфліктів, як результату різноманітності інтересів, поєднується з прихильністю до демократичних засобів їхнього розв’язування. Залежність типу політичної культури від природних та штучних умов життя суспільства і її зворотній вплив на їх зміну. Нерівномірність розвитку політичної культури, яка виражається у двох аспектах: а) розквіт і занепад політичної культури не співпадає з епохами розквіту і занепаду в інших сферах суспільного життя, наприклад, в економіці; б) самі види, елементи політичної культури розвиваються нерівномірно. Сьогодні в занепаді, наприклад, знаходяться українське кіномистецтво, бібліотеки, клубні установи, книговидання. Деякі політологи проводять типологізацію за рівнем суспільного розвитку, вони виділяють 4 типи: архаїчну, елітарну, представницьку та політичну культуру високої громадянськості.

Свої витоки проблема політичної культури бере в працях стародавніх мислителів, які зверталися до питань нравів, соціальної етики, критеріїв ідеального громадянина і правителя. Виникнення перших знань про політику і їхнє використання на практиці в античній Греції можна розглядати як зародження політичної культури. Чисто термінологічно поняття «політична культура» було вперше вжите німецьким філософом Іоганом Гердером ще в XVIII ст. Згодом, особливо в кінці XIX – початку XX ст. дана категорія використовується в політичних дослідженнях різноманітними політичними школами, в тому числі, і вченими Росії: В.І.Гер’є, В.В.Івановським, М.Я.Острогорським. В 50-і роки нашого сторіччя в західній політології виникає теоретичне спрямування, що досліджує соціокультурний зміст , процесів, в основі якого було розуміння зумовленості політики культурою. Теорія політичної культури відбила прагнення дослідників подолати формальні, інституалізовані методи вивчення політики. Основна увага була спрямована на вивчення ціннiсно зумовлених зв'язків між владою і суспільством, виявлення залежності між процесом прийняття політичних рішень і політичною поведінкою. Внесок у розробку теорії політичної культури внесли Г.Алмонд і С.Верба, С.Липсет, М.Дюверже, У.Розенбаум, М.Кроз’є. Найбільш відоме визначення політичної культури дане Г.Алмондом і С. Вербою в книзі «Громадянська культура» (1963 р.). Під політичною культурою вони розуміють: «.iнтернаціоналізацію політичної системи через пізнання, почуття і судження її членів». Вона виступає як сукупність психологічних орієнтацій людей по відношенню до політичних об'єктів. Даний підхід тяжіє до ототожнення політичної культури і політичної свідомості. Прибічники, так званої всеосяжної інтерпретації, включають в політичну культуру поряд з психологічними настановами і відповідні їм форми поведінки суб'єктів. Третю групу склали так звані об’єктивістські підходи, що розкривають зміст політичної культури через санкціоновані норми поведінки громадян і груп. Для четвертої групи уявлень характерно визначення політичної культури як нормативної моделі бажаної поведінки і мислення. Дослідження в області політичної культури в вітчизняній науці були ускладнені. Політична культура являє собою систему історично сформованих відносно тривких настанов переконань, уявлень, ціннісних орієнтацій, моделей поведінки в діяльності суб'єктів політичного процесу. Вона містить у собі культуру політичної свідомості, культуру політичної поведінки і культуру функціонування політичних інститутів. Політична культура містить знання про політику, знайомство з фактами, інтерес до них, оцінку політичних явищ, оціночні думки про те, як повинна здійснюватися влада, емоційну сторону політичних позицій, як наприклад, любов до Батьківщини, негативне ставлення до проявів екстремiстських настроїв, визнані в суспільстві зразки політичної поведінки, що визначають як можна і як слід діяти в політичному житті. Слід розрізняти політичну культуру особистості і політичну культуру суспільства. Для характеристики політичної культури особистості важливо прищепити усвідомлення його суті і мети політичного процесу, знання своїх прав і обов'язків, міру включеності в реалізацію політичної влади.

Отже, мператив нацоналзму, його корен, слд шукати не стльки в людськй природ, психц, як залишаються майже незмнними протягом тисячолть, скльки в особливих структурних потребах ндустрального суспльства. Нацоналзм, як полтичний принцип  як рух, не  наслдком ан деологчних збочень, ан емоцйних крайнощв. Це зовншнй вияв глибоких структурних змн у вдносинах мж суспльством (polity)  культурою, змн, яких неможливо уникнути. Нацоналзм викону необхдну для подальшого розвитку суспльства функцю, вн забезпечу «загальне поширення високо культури в суспльств, в якому до цього часу нижч культури панували в житт бльшост, а часом й усього населення. Це означа повсюдне поширення культивовано школами й наукою мови, пристосовано для потреб чткого й зрозумлого сплкування у сферах бюрократ  технолог [управлння й виробництва]. [Нацоналзм] це побудова анонмного, деперсонфкованого суспльства, де атомзован ндивди можуть заступати один одного  тримаються разом передусм завдяки спльнй культур

РЕФЕРАТЫ:

Партійна система України. Політичний маркетинг

Иногда эти поражения сопровождаются парестезией в сакральной области, импотенцией, задержкой мочи. Список литературы

Місце правової системи України серед правових систем світу

Ришелье узнает о доблести новоисйеченного мушкетера и поручает опекать его коварной миледи Винтер. Строя козни против д`Артаньяна и внушая ему сильную и противоречивую страсть, миледи одновременно обольщает графа де Варда - человека, служившего помехой гасконцу при его путешествии в Лондон, посланного кардиналом в помощь миледи. Кэтти, служанка миледи, будучи без ума от молодого мушкетера, показывает ему письма своей хозяйки де Варду. Д`Артаньян под видом графа де Варда приходит на свидание к миледи и, не узнанный ею в темноте, получает в знак любви кольцо с бриллиантом. Свое приключение д`Артаньян спешит преподнести друзьям как веселую шутку; Атос, однако же, при виде кольца мрачнеет. Кольцо миледи вызывает в нем мучительное воспоминание. Это фамильная драгоценность, подаренная им в ночь любви той, которую он почитал за ангела и которая в действительности была заклейменной преступницей, воровкой и убийцей, разбившей сердце Атоса. Рассказ Атоса вскоре подтверждается: на  обнаженном плече миледи ее пылкий любовник д`Артаньян замечает клеймо в виде лилии - печать вечного позора. Отныне он - враг миледи. Он посвящен в ее тайну.

Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

Выясним, как люди понимают фашизм и нацизм. По этому поводу существует множество мнений и ведутся горячие споры. Некоторые люди даже не знают, что есть разница между фашизмом Муссолини и национал-социализмом Гитлера. О национал-социализме часто говорят фашизм, или германский или немецкий фашизм. Чаще всего это отождествление понятий наблюдается в среде русских, воспитанных на коммунистической идеологии, которая называла все проявления тоталитаризма в Европе фашизмом. Зачастую человек просто не хотел разделять эти идеологии, считая их злом одного корня, общим, смешивая оба понятия и не желая разбираться в разнице. В общем-то, здесь есть логика, поскольку зародилась эта ветвь Европейского тоталитаризма в Италии и называлась - фашизм от итальянского слова "fascio", что означает “пучок”, “связка”, “объединение”, “союз”. А поскольку именно в то время было мощное противостояние идей коммунизма и фашизма, то всякое подобное зло называлось фашизмом, что осталось в сознании людей, особенно старых. Несколько позже, Гитлер, взяв за основу идею Муссолини, развил ее на расистской почве и создал уже национал- социализм или нацизм. Существенным различием между этими двумя учениями, является тональная окрашенность их националистических идей.

Держава і політична система суспільства

Русские мастера были хорошо информированы о лучших сталях, производимых в других странах, пытались воспроизводить и улучшать их, используя собственные достижения и секреты в этой области. Позже это позволило создать уникальные златоустовские клинковые стали, аносовский булат, лучшие броневые композиции и другие замечательные материалы. С появлением огнестрельного оружия материалы подобного типа стали использоваться и при изготовлении стволов. Правда, вскоре выяснилось, что для них требуется сталь, существенно отличающаяся по своим качествам от клинковой. Она была разработана и получила известность все под тем же названием - "дамаск". Дамасковые стволы изготавливались по методу "сварного булата", но уже не так, как клинки. Предварительно делали сетку, набранную из проволоки или полос различной стали и железа. Сваривали ее в горне и расковывали методом радиальной ковки, который сегодня активно применяется в ствольном производстве и называется "редуцированием". Стволы получались великолепные легкие и прочные, что выгодно отличало их от обычных тогда железных стволов. Они не только обеспечивали отличный бой оружия, но и обладали буквально завораживающим сложным узором на поверхности металла, что также очень ценилось.

Держава – головний інститут політичної системи суспільства

Острая боль пронзает поясницу и боковые отделы живота. Она бывает настолько сильна, что, какое бы положение человек ни принимал, легче не становится. Часто боль распространяется на бедра, паховую и надлобковую области, половые органы. Колика сопровождается учащенным мочеиспусканием, тошнотой, рвотой, вздутием живота. По характеру и интенсивности болей приступ почечной колики можно сравнить разве что с инфарктом миокарда. Причина мучений - камень, который начал своё движение из почки и остановился в мочеточнике. Обычно интенсивную боль вызывают небольшие по размерам камни. Если же в пояснице возникает нерезкая, тупая боль, то виновником, как правило, оказывается большой (коралловидный) камень, вставший на пути прохождения мочи. Очень часто после приступа почечной колики камни сами выходят с мочой. К сожалению, не все и не сразу. Больной может заметить в моче примесь крови. Это - следствие травмирования острым краем оксалатного камня слизистой оболочки мочевых путей. Гладкие камни, фосфаты, травмируют меньше. Иногда после острого приступа почечной колики и отхождения камня болезнь отступает на несколько лет.

Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

Произошло как раз обратное. «Расширение марочного капитала» превратилось во всеобщую болезнь, а такие компании, как Coca-Cola, начали говорить о «мегабрендах». В течение многих лет мы практически в полном одиночестве клеймили практику линейного расширения, что было отмечено даже в «Jour al of Co -sumer Marke i g»: «Э. Райс и Дж. Траут остаются единственными непримиримыми критиками практики расширения торговых марок». (Наше мнение не меняется.) Так было до последнего времени, пока наш вердикт не подтвердил «Harvard Busi ess Review» (ноябрь–декабрь 1994 г.): «Непроверенное расширение товарных линий может ослабить имидж торговой марки, разрушить торговые связи и замаскировать возрастание издержек». Продолжайте, ребята, продолжайте. Все зависит от точки зрения Различие в подходах во многом объясняется точками зрения. Компании рассматривают свои торговые марки с экономических позиций. Они готовы превратить самую сфокусированную марку, четко определяющую какой-либо товар или идею, в расфокусированную, представляющую два, три или больше типов товаров или идей.

Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

Против сциентизма теперь выступает множественность форм знания, в основаниях своих доходящие чуть ли не до мистики. Именно поэтому, теперь музей – не простое собрание ради собрания, не желание сделать экспозицию исключительно методом научного познания. Это – желание подойти к осмыслению этого мира с разных сторон, показать его многоплановость. Именно это и заставляет подходить к музею как к комплексу, собранию много во едином. Кроме того, подход к музею как к комплексу предопределен пониманием сущности времени, характерным для XX века. Время становится ценностью, поэтому стремление к его экономии тоже будет фактором, предпосылкой создания музея-комплекса, придя куда, человек может за довольно-таки короткий срок побывать сразу же в нескольких типах музея, при том не выходя из одного помещения. 2.6. Итак, мы видим, что основное разграничение категорий музеев опирается на функциональное и семиотическое различие значения самих музейных экспонатов. Однако, при этой дифференциации, существует и нечто, что роднит компоненты различных музеев друг с другом. В качестве этого общего можно назвать некий универсум, обладание которым позволяет каждому музейному предмету «реализовать его содержание в процессе передачи "музейного текста"» .

ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

Все надежды, все желанья – От монарха до раба – Все слила в одно воззванье Мирных иноков мольба. В Божьем храме поэта-путешественника охватывают чувства, характерные для всякого православного человека, все его существо поглощено церковной службой: "Тихий свет святыя слава " – Благозвучно клир запел В это чудное мгновенье Я земное все забыл, И в восторженном виденьи Я у Бога в небе был. Возвышенные религиозные чувства поэта, описанные в "Вечернем пении", в стихотворении "Вечер" сменяются более спокойным, тихим мировосприятием. Взгляд путешественника вновь устремляется на картины природы: Служба кончилась. Я снова Теплой верою согрет, Вышел с холма лугового Посмотреть на Божий свет. Автор возвращается к восторженному созерцанию мира земного, который, как и прежде, открывает перед его взором свои завораживающие красоты, но уже более величественные и склоняющие зрителя к масштабным философским размышлениям: Я смотрел. Часы бежали. Раскаленный солнца шар Пал за лесом в синей дали, – Запад вспыхнул как пожар, Разноцветными огнями Луч по воздуху скользил, Прыскал по небу стрелами И дождинки серебрил.

Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

Кроме того, Лысые Горы, — по-видимому, своеобразная трансформация названия имения Толстых Ясная Поляна: Лысые (открытые, незатененные) — Ясная; Горы — Поляна (и по контрасту "высокое место — низина"). Как известно, описание жизни в Лысых Горах (и в Отрадном) навеяно впечатлениями яснополянского семейного быта. Тит, грибы, пчельник, Наташа Накануне Аустерлицкого сражения "а дворе Кутузова слышались голоса укладывавшихся денщиков; один голос, вероятно кучера, дразнившего старого кутузовского повара, которого знал князь Андрей и которого звали Титом, говорил: "Тит, а Тит?" —Ну, — отвечал старик. —Тит, ступай молотить, — говорил шутник. "И все-таки я люблю и дорожу только торжеством над всеми ими, дорожу этой таинственной силой и славой, которая вот тут надо мной носится в этом тумане!"" (т. 1, ч. 3, гл. XIII ). Поддразнивающая, "автоматически" повторяющаяся реплика кучера, вопрос, не требующий ответа, выражает и подчеркивает абсурдность и ненужность войны. С нею контрастируют беспочвенные и "туманные" (очень значимо упоминание о тумане) мечты князя Андрея. Эта реплика повторяется немного ниже, в главе XVIII, описывающей отступление русской армии после Аустерлицкого разгрома: "—Тит, а Тит! — сказал берейтор. —Чего? — рассеянно отвечал старик. —Тит! Ступай молотить. —Э, дурак, тьфу! — сердито плюнув, сказал старик.

Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

Этот сигнал достигает мозга и порождает в бодрствующем сознании ощущение света. Зрительные системы. В глазу человека (и многих животных) есть две световоспринимающие системы: колбочки и палочки. Зрительный процесс лучше изучен на примере палочек, но есть основания полагать, что в колбочках он протекает сходным образом. Чтобы прошла химическая реакция, инициирующая нервный сигнал, фоторецепторная клетка должна поглотить энергию света. Для этого используется светопоглощающий пигмент родопсин (называемый также зрительный пурпур) – сложное соединение, образующееся в результате обратимого связывания липопротеина скотопсина с небольшой молекулой поглощающего свет каротиноида – ретиналя, который представляет собой альдегидную форму витамина А. Под действием света происходит расщепление родопсина на ретиналь и скотопсин. После прекращения воздействия света родопсин тотчас же ресинтезируется, но часть ретиналя может подвергнуться дальнейшим превращениям, и для восполнения его запаса в сетчатке необходим витамин А. Описанный процесс можно считать доказанным, и не остается сомнений в том, что родопсин в качестве светочувствительного соединения палочек обеспечивает зрение по крайней мере при слабой освещенности.

Центристські партії в політичній системі сучасної України

Митигированная корь возникает в тех случаях, когда введение иммуноглобулина, переливание крови или плазмы проводилось после 6-го дня инкубационного периода. В этих случаях болезнь протекает в легкой форме с нарушением этапности высыпания и слабовыраженными катаральными явлениями. Митигированная корь наблюдается и у привитых детей (при наличии остаточных антител). Особой тяжестью отличаются токсическая и геморрагические формы. Первая характеризуется тяжелой интоксикацией, гипертермией, менингоэнцефалитическими явлениями. Вторая протекает с кровоизлияниями в кожу и слизистые оболочки, гематурией, кровавым стулом. Эти формы обычно встречаются у детей грудного возраста (после 3 мес жизни). Критерии тяжести состояния: степень повышения температуры тела, выраженности катаральных явлений, характер высыпаний (пятнистая сыпь при легком, пятнисто-папулезная при среднетяжелом и с геморрагиями при тяжелом течении кори), наличие энцефалитической симптоматики, присоединение осложнений (тяжелое течение заболевания). Осложнения. Выделяют ранние, обусловленные собственно вирусом кори, и поздние, возникшие в результате присоединения вторичной инфекции, вследствие развития анергии.

Політичні права і свободи громадян України

КАК ДОБРАТЬСЯ До Копенгагена можно долететь рейсами Аэрофлота из Москвы (ежедневно) и С.- Петербурга (четверг и воскресенье), а также авиакомпаний SAS и KLM.Достаточно простой путь - паромами из Финляндии и Швеции ("Silja Li e"), а также из Норвегии ("Sca di avia Seaways") ежедневно. По железной дороге до Дании можно доехать через Германию или Швецию. Международные автобусные линии, такие как "Euroli es", связывают Копенгаген со всем миром, поэтому автобус - также достаточно удобное средство сообщения с этой страной, с учетом того, что отправляются они ежедневно практически из всех европейских столиц и следуют по прекрасным дорогам. Можно спланировать маршрут по трассе E-66, связывающей (с паромами) город Фредерисию (на полуострове Ютландия) с Миддельфартом (о. Фюн) и Копенгаген (около 200 км.), или через Орхуса паромом до Калуннборга (о. Зеландия), далее по шоссе №23 до Роскилле, а затем по шоссе №21 до Копенгагена. ПРАЗДНИКИ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ 1 - 2 января - Новый Год.Конец марта - начало апреля - Чистый Четверг.апрель - май - Пасха.4-я пятница после Пасхи - Молитвенный день.16 апреля - День рождения королевы.1 - 2 мая - День Возрождения.5 июня - День Конституции.24 - 26 декабря - Рождество.

Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Эта формула, особенно в последней ее части, .проводилась теперь с большей, чем при Николае Г, последовательностью во внешней политике, настоящим руководителем которой являлся сам император. Во внутренней политике возобладали охранительные и консервативные начала. Прежде всего это выразилось в отношении правительства к печати. Затем, вопреки манифесту 29 апреля 1881 г. началась переделка всех великих преобразований 1860-х гг., из которых систематически вытравлялись либеральные и демократические принципы.  В 1885 г. был открыт особый дворянский банк, специальной задачей которого было поддержание ссудами на льготных условиях дворянского землевладения. Для распространения административной опеки над крестьянами изданы были весьма стеснительные правила о крестьянских семейных разделах. Власть сосредоточивалась в руках поместного дворянства. При пересмотре земского положения уничтожена была самостоятельность и независимость от бюрократической власти земских учреждений. Наряду с развитием сильной административной власти сильно ограничивалась сфера действия суда присяжных и другие подобные изменения судебных уставов.

Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

таврический институт ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1 ПО СТАТИСТИКЕ ТЕМА: ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКИ. ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ Симферополь - 1998 г. ТЕМА: ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКИ. ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПЛАН ВВЕДЕНИЕ1.Предмет правовой статистики и ее основные отрасли 2.Значение правовой статистики3.Хозяйственно-правовая статистика и ее роль в борьбе с преступностью ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В В Е Д Е Н И Е В отличие от других социальных идей и политических ориентаций демократическое правовое государство при верховенстве правового закона и приоритете прав человека и гражданина практически воспринято обществом как будущее государственного строя Украины. Решение этой задачи связано не только с созданием современного законодательства, обеспечением законности деятельности государства и его органов, муниципальной системы и общественных формирований, надежной, быстрой и справедливой юстиции, независимого правосудия, но с преодолением достигшего опасных пределов правового нигилизма, находящегося ныне на грани беспредела во всех сферах государственной и общественной жизни, и, главное, формирование высокого уровня правовой культуры общества и каждого человека.

Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

Толпы абитуриентов осаждают пороги институтов. Некоторые из сердобольных родителей, не уверенные в знаниях своих чад, ищут лазейки для гарантированного проникновения своих детишек в храмы науки. И вот возле них появляются личности из околоинститутской среды, намекающие, что они при помощи своих знакомств с преподавателями могут поспособствовать хорошей оценке на экзаменах. Стопроцентной гарантии поступления они не дают, но и цены берут Божеские, да и в случае возможной неудачи деньги полностью возвращаются клиенту. Что ж, условия кажутся приемлемыми, и сделка заключается. Одни абитуриенты ПОСЛЕ такой поддержки поступают в высшее учебное заведение, другие, к сожалению, нет. Но в этом случае аванс возвращается, и вроде бы претензий к таким «посредникам» быть не может. Только вот весь обман состоит в том, что работы-то по «проталкиванию» бывших школьников в вуз никакой не было. «Посредник» просто берет деньги и ждет итогов экзаменов. В любом случае кто-то из детей его клиентов поступит, а кто-то — нет. Деньги первых он оставляет себе, деньги вторых — возвращает. Беспроигрышная лотерея! Такой же прием иногда разыгрывается у здания суда, когда лихие ребята берутся устроить смягчение приговора, в другой раз подобную комбинацию разыгрывает экстрасенс у постели тяжело больного человека- Если бедняга выздоравливает, чудо-лекарю достаются слава и деньги, а умирает — «Не получилось, уж больно слабое было биополе у больного, ничего нельзя было сделать».

Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

Самоуверенный американский турист Марк Твен не боится сказать, что ему до смерти приелся Микеланджело ("этот надоедала"), которым без устали пичкают путешественников итальянские гиды. Один из его знаменитых афоризмов гласит: "Даже слава бывает чрезмерной. Очутившись в Риме впервые, вы вначале безумно сожалеете о том, что Микеланджело умер, а затем – о том, что сами не могли присутствовать при его кончине". С видимым наслаждением он цитирует "богохульственные" остроты своих скептических попутчиков, которые с нарочитой наивностью осведомляются по поводу каждого демонстрируемого экспоната: "Работа Микеланджело?" Не связанный никакими каноническими предписаниями, обязательными для хорошего вкуса, он позволяет себе интересоваться тем, что для него интересно, и не обращать внимания на всемирно знаменитые образцы "прекрасного". В двух словах говорит он о НотрДам, в Лувре равнодушно проходит мимо Джоконды, но зато включает в свое повествование развернутое обозрение "собачьей жизни" бездомных константинопольских псов.

Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

Холодковского), которые наиболее перекликаются с пушкинскими:   Vom Ufer imm , zu rascher Bah .   So sprich, dass hier, hier vom Palas   Das Mееr, die Schiffe willig a .   Dei Аrm die ga ze Wel umfass !   Большинство слов этого отрывка находит прямое соответствие или отзвук во Вступлении к "Медному всадинку": das Ufer - берег: die Schiffe - корабли; der Palas - дворец; die ga ze Wel (весь мир) - "со всех концов земли"; willig (охотно, со рвением) - стремятся: rascher (быстрый, живой) - оживленным. Ср. также гeтевское "hier, hiеr vom." и пушкинское "отсель"; "Dei Аrm die ga ze Wel umfass " (твоя рука объемлет весь мир) - "нoгoю твердой стать при море". Почти совпадают и синтаксические конструкции, употребляемые обоими поэтами для сопоставления двух состояний местности - до и после строительства: у Пушкина - "где прежде. ныне там."; у Гете - "hier s a d. wo je z " ("тут стоял. где ныне."). Впечатление сходства между двумя поэтическими текстами усиливается близостью их ритмической структуры (четырехстопный ямб).   Эта гипотеза, отвергнутая в свое время С.

Вибори та їх роль у політичному житті України

Настой принимают по 2 столовые ложки в день за 30 мин до еды или через час после еды при сердечных заболеваниях, удушье, головокружениях, в начале климактерического периода до исчезновения признаков заболевания и восстановления хорошего самочувствия. 4. 10 г высушенных плодов настаивают 10 дней в 100 г водки или 40%-ного спирта, профильтровывают. Настойку принимают по 30 капель с водой 3 раза в день до еды. 5. 10 г цветков настаивают 10 дней в 10 г водки или 40%-ного спирта, профильтровывают. Настойку принимают по 20—25 капель 3 раза в день до еды. Боярышник кроваво-красный Cra aegus sa gui ea Rail. Описание растения. Боярышник кроваво-красный — высокий (до 4—8 м) кустарник, реже небольшое дерево семейства розоцветных, с крепкими блестящими побегами, обычно несущими толстые, прямые колючки длиной 2,5—4 см. Листья обратнояйцевидные, сверху темно-зеленые, снизу более светлые. Соцветия густые, цветки желтовато-белые, плоды кроваво-красные, почти прозрачные. Цветет в мае— июне, плодоносит с августа по октябрь. В медицине используют цветки и плоды боярышника кроваво-красного. Плоды боярышника идут на приготовление жидкого экстракта, входящего в состав препарата кардиовален.

Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

Это ведет к повышению проницаемости наружных и внутриклеточных мембран, клетка теряет воду, калий, натрий, хлор, бикарбонаты. Под влиянием биологически активных веществ, в частности гистамина и простагландинов, усиливается перистальтика кишечника, развиваются понос и рвота, ведущие к дегидратации, деминерализации, уменьшается объем циркулирующей крови (ОЦК), нарушается микроциркуляция, наступают гипоксия и метаболический ацидоз тканей. При тяжелой интоксикации и дегидратации нарушается функция почек, печени, сердца, легких, ЦНС. При иммунодефицитах, связанных с действием радионуклидов, химических веществ, хронической фоновой патологией, применением глюкокортикостероидов, цитостатиков, а также с некоторыми физиологическими факторами (возраст до года, пожилой и старческий), развиваются генерализованные формы сальмонеллезов, при которых поражаются практически все внутренние органы. При любом клиническом течении сальмонеллеза у больных нарушены процессы пищеварения (полостного, пристеночного) и всасывания, что связано с выраженным дисферментозом, кишечным дисбактериозом и нередко приводит к развитию хронической гастроэнтерологической патологии .

Розвиток освіти як напрям соціальної політики

Нелинейная коммуникация и социум Владимир Жебит Владимир Жебит, заместитель генерального директора компании «Интеллект-Консалтинг», недавно завершил работу над книгой с рабочим названием «Нелинейная коммуникация», являющейся некоторым итогом исследований в области трансперсональной психологии, проводившихся автором на протяжении последних 0 лет и позволивших ему разработать новую концепцию теории коммуникации, названной им нелинейная коммуникация. Предлагаем вниманию читателей материалы, подготовленные на основе книги. Они, по мнению автора, могут представлять интерес для психологов, социологов, социальных и политтехнологов, специалистов сфер рекламы, связей с общественностью, средств массовой информации, управленце/в, педагогов, медиков, военных, работников иных профессий, в работе которых коммуникация играет важную роль. Современные представления о коммуникации как явлении пока лишены того ядра, вокруг которого можно строить теорию, сколько-нибудь способную претендовать на фундаментальность. Автор предпринял попытку восполнить пробел.

Основні засади зовнішньоекономічної політики України

Естественно, что наиболее привлекательными для захоронения и складирования токсичных отходов являются те из названных толщ, в пределах которых уже существуют горные выработки, образованные при добыче соответствующих полезных ископаемых (каменной и калийной солей, строительных материалов и т. п.). Ибо при этом в распоряжение организаций, которые будут выводить отходы из окружающей среды таким способом, попадет в готовом виде вся инфраструктура горнодобывающего предприятия, необходимая для его функционирования (шахтные стволы, шахтный подъем, вентиляция, надшахтные здания, околоствольные дворы, электроподстанции, все коммуникации и т. д. и т. п.). Это существенно удешевляет и упрощает все работы, связанные с захоронением и складированием токсичных отходов в природных изоляторах. И в особенности в тех случаях, когда для этой цели оказываются пригодными уже существующие горные выработки, если их образование не вызывает опасности возникновения в окружающем массиве воздухе и водопроводящих нарушений сплошности. Размеры и срок службы подземного хранилища промышленных отходов определяются технико-экономическим обоснованием. При размещении в хранилище отходов, требующих постоянного наблюдения за их состоянием, или отходов, переработка которых возможна в обозримом будущем, срок устойчивости выработок хранилища, а соответственно и самого хранилища, должен быть рассчитан на этот период.

Основні напрямки зовнішньої політики України

Направления сотрудничества: обсуждение вопросов региональной безопасности, изучение опыта подготовки государств ЦВЕ к вступлению в НАТО, участие Украины в субрегиональных и общеевропейских проектах и программах сотрудничества, открывающихся для будущих членов Альянса. 4. Сотрудничество в военном сфере Сотрудничество с НАТО в военной сфере является одним из приоритетных направлений военной политики Украины. Главными направлениями сотрудничества Украины с НАТО в военной сфере являются военно-политическое и военное сотрудничество. 4.1. Военно-политическое сотрудничество Украины с НАТО Цели сотрудничества: содействие со стороны Альянса обеспечению национальной безопасности Украины от внешних военных требований и угроз; содействие реформированию военной организации Украины, прежде всего ее основы - Вооруженных Сил и военно-промышленного комплекса. Направления сотрудничества: консультации по военно-политическим вопросам осуществляются министром обороны Украины во время его участия: в заседаниях СЕАП и Комиссии Украина-НАТО (два раза в год); в переговорах с Комитетом оборонного планирования и Группой ядерного планирования НАТО на уровне министров обороны (тематика и сроки - по взаимному согласованию).

Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Удачным примером или аналогом такого поведения можно считать игру в футбол, когда в ходе перемещения по полю происходит постоянная смена амплуа игроков. Для взаимодействия с партнерами каждому из игроков необходимо ставить себя на место партнера и представлять себе, что он сделал бы в том или ином игровом эпизоде. Команда возникает и действует только тогда, когда каждый усваивает не только собственную роль, но и роли партнеров. В ходе подобного процесса индивид, проходя последовательно все стадии вхождения в другие роли, развивает способность видеть свое собственное поведение во взаимосвязи с другими индивидами и ощущать на себе их реакции. Через осознание других ролей, а также чувств и ценностей других в сознании личности формируется «обобщенный другой». Он является грубым сравнением со стандартами и ценностями общества. Повторяя принимаемую роль «обобщенного другого», индивид формирует свою концепцию Я. Стадии принятия роли другого, других, обобщенного другого — все это стадии превращения физиологического организма в рефлексивного социального индивида.

Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.

СТО, показав относительность пространства и времени, ввела новый абсолют. Таким абсолютом является четырехмерное "пространство-время", где три координаты пространственные, а четвертая - временная. В целом философское значение специальной теории относительности состоит в том, что она открыла неразрывную связь, единство пространства и времени. Дальнейшее развитие представлений о пространстве и времени и их взаимосвязи с материей связано с возникновением общей теории относительности (ОТО). Одним из основных постулатов ОТО являются гравитационные уравнения Эйнштейна, в которых правая часть есть физическая величина, выражающая материю - энергию - импульс. А левая часть выражает геометрические свойства 4-х мерного пространства-времени. Таким образом, уравнения Эйнштейна описывают одновременно и гравитационное поле, и геометрию пространства-времени. Установление зависимости гравитационного поля, а через него о пространства- времени от распределения в нем материальных масс является важнейшим фактором не только в физическом, но и в общей философском плане.

Основні етапи господарського розвитку первісного суспільства

Функции управления в своей основе объективны и являются формами реализации управленческих отношений, через которые, в свою очередь, реализуются требования экономических законов развития производства. № Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. М.: Финансы и статистика, 2000 г., 248 с. І Ильин А.И. Планирование на предприятии. 4-ое издание. Мн.: Новое знание, 2003 г. Поэтому процесс управления выступает как объективно преодоленная система функций, которая носит название управленческого цикла, а сами функции называются стадиями управленческого цикла. Рис1. Связь планирования с другими функциями управления. Функция планирования служит основой для принятия управленческих решений и представляет собой управленческую деятельность, которая предусматривает выработку целей и задач управления производством, а также определение путей реализации планов для достижения поставленных целей. Прогнозирование в управленческом цикле предшествует планированию и ставит своей задачей научное предвидение развития производства, а также поиск решений, которые обеспечивают развитие производства в оптимальном режиме.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.