Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Політичний режим

Перша стадія - традиційне суспільство з примітивною технологією, переважанням землеробства, значущою роллю сімейних, кланових зв'язків. Друга стадія - перехідне суспільство, в якому створюються передумови для піднесення, виникає нова еліта, загострюється націоналізм, що є реакцією на вплив більш розвинених країн і стає рушійною силою змін. Третя стадія - злет, у процесі якого зростає частка національного доходу, яку спрямовують на інвестування й накопичення, одержані прибутки знову використовуються як капітал, швидко розвиваються нові галузі виробництва, міста. Ця стадія є початком індустріалізації. Четверта стадія - зрілість, коли формується багатогалузева структура економіки, з'являються електротехнічна, автомобільна, хімічна промисловість. П'ята стадія - суспільство споживання, яке характеризується: а) зміною структури економіки на користь сфери послуг і виробництва технічно складних споживчих товарів тривалого використання; б) перерозподілом структури робочої сили за рахунок збільшення в ній частки зайнятих в установах, конторах та кваліфікованих працівників на фабриках і заводах; в) зростанням надходження матеріальних, трудових, фінансових ресурсів на потреби соціального страхування й забезпечення. Отже, існують слабко-, середньо- та високорозвинені рівні соціально- економічного розвитку, а відповідно - й аналогічні політичні режими. Людська спільнота, яка перебуває на тій стадії суспільного розвитку, де самовиявлення вільних людей огороджене законами від безпосереднього втручання й довільної регламентації їхньої діяльності з боку державної влади, являє собою громадянське суспільство. Громадянське суспільство пройшло такі історичні форми становлення: а) античний поліс, який є історичним прообразом і генотипом західної цивілізації; б) середньовічне вільне місто-комуна та середньовічний цех - корпоративна форма суспільних відносин; в) громадянське суспільство індустріальної доби - станова форма; г) громадянське співтовариство низки етнорегіональних суспільств - загальна форма. Сформоване громадянське суспільство, яке пройшло стадію становлення, характеризують наявність різноманітних громадських об'єднань та організацій громадян, персоніфіковані відносини власності, незаангажовані державою засоби масової інформації тощо. Все це розширює уявлення про політичний режим, оскільки міра розвиненості громадянського суспільства також є його індикатором. Однією з найважливіших рис громадянського суспільства є його відкритий характер. Австро-англійський філософ Карл Поплер визначив характеристику відкритого суспільства, яка багато в чому застосовна до політичного режиму. Він виділив такі його параметри: можливість здійснення особистістю вільного вибору будь-яких форм дій; сприйнятливість суспільства до критики; незалежність індивідів від ідеологічних догм; панування в суспільстві принципів свободи й правової рівності; цілковита залежність суспільства від соціальне важливих рішень своїх членів тощо. Це зумовлює особливу атмосферу відкритого суспільства, якій притаманні: змагальність і співіснування найбільш значущих соціально-філософських теорій, принципів, ідей, орієнтацій (наприклад, лібералізму, соціал-демократії, консерватизму); наявність різних суспільно-політичних сил, сукупна діяльність яких створює різноманітність шляхів і можливих напрямів розвитку суспільства; домінування якщо не терпимості, то принаймні толерантності, що дозволяє зберігати соціальний і громадянський мир, удосконалювати суспільство.

Найбільш теоретично й практично складна класифікація тоталітаризму. Деякі автори вважають, що авторитаризм і тоталітаризм - це принципово різні політичні режими. Дискутують лише щодо обсягу та якості їх відмінностей. Інша точка зору ототожнює тоталітаризм і авторитаризм. Існують і тлумачення тоталітаризму як однієї з форм авторитарного режиму. Так, колишній американський представник в ООН Джин Кірклатрік до тоталітарних режимів віднесла всі комуністичні держави, сприймаючи їх виключно негативно, а до авторитарних - різноманітні некомуністичні диктатури, виявляючи до них певну прихильність. Джордж Сорос написав, що він має певні сумніви стосовно цього розмежування, оскільки його критерієм було розрізнення між друзями та ворогами Америки. Термін "тоталітарний" походить від лат. o al - цілісність, ціле. Поняття "тоталітаризм" з'явилося у філософсько-політичному лексиконі XX ст. з праць Джованні Дженгіле - ідеолога фашистської Італії. Відтоді це поняття використовують у таких трьох аспектах: 1) емоційно-оціночному - своє негативне забарвлення термін дістав у 20-гі роки, коли були репресовані опозиційні політичні партії Італії, а диктаторські методи всеосяжного державного контролю стали повсякденною нормою; позитивно цей термін сприймався італійськими і нацистськими ідеологами фашизму; 2) політико- ідеологічному - до політичного лексикону термін увів в 1925 р. Беніто Муссоліні, котрий проголосив метою створення тоталітарної держави; після другої світової війни його використовували деякі політичні діячі для обгрунтування свого політичного курсу; 3) науковому - дослідження почалися ще у 20 - ЗО-гі роки, але особливо активізуються в середині сторіччя; авторами класичних праць з аналізу тоталітаризму є К. Поплер, Т. Адорно, К. Фрідріх, 3. Бжезінський, X. Арендт, Ф. Хайєк та ін. Наприклад, лауреат Нобелівської премії Ф. Хайєк простежив генетичний зв'язок тоталітаризму із соціалістичним ученням, X. Арендт досліджувала ознаки тоталітаризму, К. Фрідріх і 3. Бжезінський ввели у вжиток термін "тоталітарний синдром". Було виокремлено шість пунктів цього синдрому. Це офіційна ідеологія, яка повністю заперечує старий суспільний порядок і спрямована на мобілізацію громадян в ім'я побудови нового суспільства; єдина масова партія з диктатором на чолі; терористичний контроль не тільки над "ворогами" режиму, але й над усіма громадянами, яких підозрюють у нелояльності; партійний контроль над усіма засобами масової комунікації; такий самий контроль над збройними силами; централізоване бюрократичне управління всіма галузями економіки. З приводу концепції тоталітаризму точаться нескінченні дискусії, які особливо загострюються при віднесенні певних реальних режимів до тоталітарних. У 30-ті роки тоталітарними державами вважали передусім Італію й Німеччину, пізніше до них додали СРСР, хоча нині деякі автори вважають таким "зразково-показовим" тоталітарним режимом лише тільки СРСР. Утім, масштаби практичного втілення тоталітарних намірів, насильницьких спроб "виправити" людську натуру й "ощасливити" людей, перетворивши неправедні засоби на самоціль, справді відрізняють колишній Радянський Союз від інших держав, що розробляли тоталітарні проекти.

Ще одна численна група країн здобула незалежність у результаті деколонізації, яка також була ініційована підсумками війни, і стала на шлях демократії. Дві перші хвилі демократизації були у значній мірі перекреслені, "змиті" зворотними хвилями, які принесли утвердження різних форм авторитарного, тоталітарного правління. Перша зворотна хвиля (1922-1942 рр.) відбулася з приходом до влади в Італії фашистського режиму Муссоліні. Причому навіть у країнах, де зберігалися демократичні інституції (Франція, Англія), під впливом економічної кризи, депресій ширився антидемократичний рух. Друга зворотна хвиля (1958-1975 рр.) була масштабнішою, охопила переважно країни "третього світу", де утвердилися - здебільшого через військові перевороти - авторитарні режими. Третя хвиля демократизації почалася в середині 70-х років XX ст., чому сприяли, на думку Хантінгтона, п'ять головних чинників. Перший чинник зумовлений підривом легітимносгі авторитарних систем, оскільки: в суспільстві наростає незадоволення через невиконання владою її обіцянок; відсутній механізм самооновлення політичного керівництва; крах комуністичних режимів у Східній Європі та СРСР підірвав можливості марксизму-ленінізму як альтернативи розвитку демократії. Другий чинник зумовлений економічним зростанням. Хоча, згідно з твердженням автора, рівень економічного розвитку сам по собі не є ні необхідною, ні достатньою умовою для затвердження демократії (режими деяких багатих країн, особливо експортерів нафти, не є демократичними), економічні чинники у цьому процесі є вагомими. Перехід до демократії має відбуватися насамперед в країнах із середнім рівнем економічного розвитку (згідно з наведеними даними Світового банку за 1989 р., це середній річний доход на душу населення від 520 до 5810 доларів США). Економічне зростання після другої світової війни дозволило багатьом державам увійти до групи країн із середніми доходами, що розширило потенційну базу демократії, економічно спряло переходові до неї. Третій чинник пов'язаний з коригуванням своїх позицій католицькою церквою. Річ у тім, що сучасні демократії формувалися передусім у християнських країнах, а католицизм до недавнього часу співіснував з авторитарними режимами. Зміна позиції римсько-католицької церкви, яка почала виступати за необхідність соціальних змін, допомогу бідним, захист прав громадян стимулювала хвилю демократизації. Четвертий чинник продиктований зміною на початку 70-х років зовнішньої політики провідних світових політичних сил - США, колишнього СРСР, Європейського співтовариства, яка полягала у підтримці ідей демократії й захисті прав людини. П'ятий чинник викликаний розвитком глобальних інформаційних систем. Характерною особливістю третьої хвилі демократизації є переважне використання для її розвитку й затвердження ненасилля, компромісів, угод, виборів. Використання саме цих засобів є дедалі важливішим, враховуючи той обсяг проблем, з якими стикаються країни, що вступають у цю третю хвилю. Згідно з Хантінгтоном, це такі проблеми становлення демократії: а) розробка нової конституції й нового виборчого закону; б) чистка державного апарату, заміна чиновників проавторитарної орієнтації на прихильників демократії; в) скасування або модифікація законів, які не відповідають демократії; г) скасування або докорінне реформування таких авторитарних інституцій, як таємна поліція; д) в однопартійних державах розподіл прав власності, функцій, кадрів між державою та партією; е) формування головних політичних еліт, здатних працювати спільно для розв'язання посталих перед суспільством проблем і утримуватися від спокуси експлуатувати їх у своїх групових економічних та політичних інтересах.

Це пдтверджу й сучасна полтична практика далеко йдучого вияву соцалстично доктрини московського кому]нзму, що творить так зв. III ¶нтернацонал. Але  II ¶нтернац]онал, що складаться з соцалстично-демократичних, меньшовицьких партй рзних народв, хоч  вдрзняться у свой тактиц вд комунств також стоть на засадничому признанню пролетарсько диктатури. Той факт, що приналежн до II ¶нтернацоналу соцалсти працюють у рамках демократичних устров, пояснються з одного боку х бажанням використувати для свох нтересв свободу цих режимв, а з дру]гого угодовством декого з них супроти капталстично бур]жуаз. Цкаво зазначити, що використовуючи обездуховлене; зматералзоване тло демократ, соцалзм все ж спромгся на]дати власним теорям характеру абсолюту, як це в свй час ро]била станова монархя. Змнилася лише сама орнтаця дей  надй у той екввалент, що чека врних. Давнше суспльний, культурний  моральний уклад базувався на вр в Бога й обовязку всх служити Його ставленикам на земл: церкв та влад; за це врн дставали нагороду на неб

РЕФЕРАТЫ:

Політичні режими

Плазмаферез (удаление плазмы с возвратом форменных элементов крови и замещением ее донорской плазмой, альбумином, кровезаменяющими жидкостями или же очищение плазмы с помощью специальных колонок от ЦИК и аутоантител с последующим введением ее больному).Также используют в случаях неэффективности терапии первого и второго рядов при РА, СКВ и других системных заболеваниях. Плазмаферез (замена плазмы) сопровождается быстрым субъективным эффектом, однако временным, поэтому обычно применяют его как меру интенсивной терапии при тяжелых системных ревматических заболеваниях. Еще более строги показания к системному рентгеновскому облучению лимфатических узлов (по типу лечения ЛГМ). Ее назначают тем больным РА и СКВ, у которых исчерпаны возможности традиционной терапии. Используют длительный иммуносупрессивный эффект курсовой радиотерапии, но риск индукции опухолевого процесса столь велик, что показания к процедуре крайне ограничены. При неэффективности обычной терапии и тяжелом прогрессирующем течении РА и СКВ в качестве терапии отчаяния может быть проведен дренаж грудного протока, однако клиническая эффективность этого метода еще не определилась.

Політик і політичний режим

В некоторых странах мира (США, Швеции, Германии) РПЖ прочно занимает второе место в структуре онкологической заболеваемости умужчин. По данным американских исследователей, РПЖ в 1992 г. составил 23,4% от всех онкологических заболеваний и 67,9% от онкологических заболеваниймочеполовых органов. В России РПЖ составляет 2,9% всех онкологических и 36% онкоурологических заболеваний. Эти цифры свидетельствуют о том, что, ксожалению, в России мужчины не доживают до РПЖ, так как их средняя продолжительность жизни составляет всего лишь 64,8 лет, по сравнению с 82годами на Западе. Выявляемость больных при профилактических осмотрах чрезвычайно низка и составляет для РПЖ всего 3,6%. Этот показатель говорит онизкой эффективности наших так называемых профосмотров - среди 1000 больных РПЖ лишь у 36 он выявлен при проведении профессиональных осмотров. Это наряду соспецификой клинической картины РПЖ является одной из причин малого числа вновь выявленных больных с I - II cтадиями заболевания. Формально процент I и II стадий являетсяотносительно высоким, но мы все прекрасно знаем, что эта цифра получена у больных, перенесших аденомэктомию или ТУР, и у них случайно выявлен рак.

Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

Сумма, подлежащая выплате по земельному налогу, подсчитывается исходя из базы путем умножения ее на соответствующую процентную ставку обложения, принятую для данного года. Субъект данного налога имеет право опротестовать базу налогообложения в течение установленного законодательством срока. В случае стихийного бедствия, повлекшего исчезновение объекта обложения, субъект получает право на возмещение части внесенного налога, считая с первого дня после данного стихийного бедствия. Аналогичный порядок применим и в сельском хозяйстве, если в результате стихийных бедствий урожай был уничтожен полностью или частично (заморозки, пожар). Если данное бедствие принесло убыток многим владельцам, мэр имеет право принять коллективное решение о возмещении понесенного ущерба всем хозяйствующим субъектам. При гибели скота в следствие эпидемии потерпевший ущерб имеет право на возмещение части внесенной суммы по земельному налогу, если представит аттестацию мэра и сертификат ветеринарной инспекции. 5. Арендная плата за землю. Размер, условия и сроки внесения арендной платы за землю устанавливается договором. При аренде земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, соответствующие органы исполнительной власти устанавливают базовые размеры арендной платы но видам использования земель и категориям арендаторов.

Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

Нетрудоспособными иждивенцами, призываемым к наследованию в качестве обязательных наследников на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК, являются: - граждане, относящиеся к наследникам по закону всех установленных семи очередей, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо оттого, проживали они совместно с наследодателем или нет; - граждане, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. Как известно, понятие нетрудоспособности применительно к различного рода правоотношениям также различно. Понятие нетрудоспособности применительно к наследственным правоотношениям до настоящего времени содержится в единственном документе — постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 года № 6 «О судебной практике по делам о наследовании» К нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет (нетрудоспособные по возрасту), а также инвалиды I, II.

Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

Состоявшийся 26 ноября 1954 пленум ЦК СКЮ, поддержав соображения ЦК КПСС о встрече на высшем уровне, высказался за нормализацию межгосударственных отношений на принципах активного мирного сосуществования.

Нестор Махно: історично-політичний портрет

Главная задача губернской реформы – обеспечение армии за счет местных учреждений – выполнена не была, т.к. Северная война, несмотря на Полтавскую победу, затянулась до 1721 г. и разместить в губерниях «приписанные» к ним полки не удалось. Да и возможности губернаторов по сбору денег с населения оказались не безграничными. Очень скоро рост военных расходов привлек к хроническому недостатку средств, и многие губернаторы, стремясь продемонстрировать царю свое радение о «казенной прибыли» пускались во всяческие ухищрения. Так, например, казанский губернатор Апраксий придумывал новые «доходы» и предъявлял царю фальшивые ведомости по ним. Все эти преобразования вызвали полное расстройство центрального управления. В результате губернской реформы прекратили свое существование приказы (кроме военных). В начале XVII века в России фактически не было даже столицы, т.к. Москва уже перестала быть ею, а Петербург еще не стал. Единственной центральной властью был сам государь со своими сподвижниками, которые могли называться то «ближней канцелярией», то «консилией министров» и т.п. И вот в 1711 г., отправляясь в турецкий поход, Петр издал коротенький указ, гласивший: «определили быть для отлучек наших Правительствующий сенат для управления».

М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

Хотя формально каникул не существовало, дети могли отдохнуть от учебы во время многочисленных церковных праздников. В школах царили жестокие наказания: голод, карцер, избиения. До XI в. учеников били по щекам, губам, носу, ушам, спине, позже — по голому телу. В XIV—XV вв. розгу, палку и плеть сменил бич. В XV в. этот бич стал вдвое длиннее, чем в предшествующее время. Наказания рассматривались как естественное и богоугодное дело . Подавляющее число церковных школ ограничивалось рудиментарным образованием. В школах бенедиктинцев три года н обучали началам грамоты, пению псалмов, соблюдению религиозных ритуалов. Немного шире была программа аналогичных школ капуцинов, которая знакомила с религиозным учением и давала общую подготовку (письмо, счет, пение); иногда к этому добавляли начала астрономии. Церковные школы, где давалось повышенное образование, исчислялись единицами. Обучали в церковных школах повышенного образования по программе семи свободных искусств. Канон семи свободных искусств обычно включал следующие дисциплины: грамматику (с элементами литературы), диалектику (философию), риторику (включая историю), географию (с элементами геометрии), астрономию (с элементами физики), музыку, арифметику.

Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

Выясним, как люди понимают фашизм и нацизм. По этому поводу существует множество мнений и ведутся горячие споры. Некоторые люди даже не знают, что есть разница между фашизмом Муссолини и национал-социализмом Гитлера. О национал-социализме часто говорят фашизм, или германский или немецкий фашизм. Чаще всего это отождествление понятий наблюдается в среде русских, воспитанных на коммунистической идеологии, которая называла все проявления тоталитаризма в Европе фашизмом. Зачастую человек просто не хотел разделять эти идеологии, считая их злом одного корня, общим, смешивая оба понятия и не желая разбираться в разнице. В общем-то, здесь есть логика, поскольку зародилась эта ветвь Европейского тоталитаризма в Италии и называлась - фашизм от итальянского слова "fascio", что означает “пучок”, “связка”, “объединение”, “союз”. А поскольку именно в то время было мощное противостояние идей коммунизма и фашизма, то всякое подобное зло называлось фашизмом, что осталось в сознании людей, особенно старых. Несколько позже, Гитлер, взяв за основу идею Муссолини, развил ее на расистской почве и создал уже национал- социализм или нацизм. Существенным различием между этими двумя учениями, является тональная окрашенность их националистических идей.

Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

В последние годы очень много говорится о проблеме «гуманитарной интервенции», что означает право членов ООН вмешаться во внутренний конфликт, если создается угроза правам человека (геноцид и репрессии), чем активно пользуются США для достижения своих целей (о международных вооруженных конфликтах речь не идет, поскольку в наше время это стало большой редкостью). Таким образом, возникает ряд вопросов: зачем вообще нужна ООН? Какие цели она для себя ставила, каких из них добилась, а каких нет? Оправдываются ли затраты государств-членов? Насколько эффективность ООН соответствует данным историческим условиям? Что необходимо предпринять для обеспечения максимальной эффективности Организации? Цель данной работы заключается в том, чтобы ответить на эти вопросы и дать хотя бы приблизительный прогноз будущего ООН. 1. Силовая и нормативная системы международных отношений. До сих пор не выработано единой теории международных отношений, а соответственно существует множество различных точек зрения на место суверенного государства в международных отношениях в условиях глобализации.

Утворення Скіфії та її політична історія

Конкурентоспособность товара. Жизненный цикл товара и характеристика его стадий. Качество товара - совокупность свойств и характеристик, благодаря которым товар удовлетворяет определённые потребности. В маркетинге большую роль в качестве товара играет обратная связь с рынком. Конкурентоспособность - указывает на наличие особенностей товара, отличающих его от товаров конкурента. Особенности могут быть технические, экономические, организационные (цена, дизайн, качество). Жизненный цикл товара. Он описывает динамику продаж на рынке, получаемую при этом прибыль и стратегию маркетинга изготовителя этого товара. Существует 4 стадии жизненного цикла товара: 1) Стадия внедрения или выхода товара на рынок; 2) Рост; 3) Зрелость; 4) Спад На первой стадии товар появляется на рынке. Объем продаж незначительный, а себестоимость высокая, т.к. много средств тратится на освоение рынка. Следовательно, прибыль минимальная или отсутствует. На второй стадии спрос на товар растёт высокими темпами, увеличивается объем продаж, себестоимость снижается за счет сокращения затрат на маркетинговые исследования и за счет объема выпускаемой продукции.

Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы по безналоговым странам (или административным территориям): Общепринятые налоги практически отсутствуют или не превышают нескольких процентов либо заменены ежегодным фиксированным сбором (от 150 до 1000 долларов в год в зависимости от страны); Налоги на дивиденды, банковские проценты и др. практически отсутствуют; Максимально либерализирована процедура регистрации фирмы; Процедура управления фирмой и отчетность предельно упрощены; Практически отсутствуют ограничения на вывоз капитала. Можно констатировать, что размещение фирм в этих странах обходиться недорого, имея ряд неоспоримых удобств при их регистрации и функционировании по сравнению с высокоразвитыми промышленными странами и со странами с льготным налогообложением, чего, однако, не скажешь о их престижности. 2. 6. 3. Европейские страны с льготным налогообложением. В эту группу входят страны где с зарегистрированных фирм взимают общепринятые налоги, но диапазон налоговых ставок так широк, что в определенном интервале эти ставки являются весьма льготными.

Політичний портрет М. Грушевського

Благодаря ей русская эмиграция оказалась связанной с политической жизнью самой России и стала одним из ее существенных факторов . Особенностями дворянской эмиграции из России во второй четверти XIX в. был сравнительно высокий уровень жизни выехавших за рубеж россиян (например, А.И.Герцен и Н.П.Огарев успели распродать свою недвижимость в России и перевести свои состояния во Францию, да и другие дворяне были обеспечены капиталами) . Многие политэмигранты первой волны выехали в свое время вполне легально. Другое дело политэмигранты второй волны, возникшей не столько после отмены крепостного права, сколько после польского восстания 1863 1864 гг. Эта так называемая молодая эмиграция состояла из тех, кто бежал из России, уже разыскиваемый полицией, кто спасался от тюрьмы, самовольно оставил место ссылки и т.п. Уехавшие в первой четверти XIX в. не рассчитывали на возвращение и старались заранее обеспечить свою жизнь за рубежом. Эмиграция же второго потока была куда более текучей: уехавшие нередко возвращались обратно. Поэтому ни демократы-шестидесятники, ни сменившие их народники не успевали создать за границей налаженного быта .

"Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

В действительности в специфической форме территориальная Определенность существовала и в казахском обществе. Территория Среднего жуза не была разделена на отдельные цельные полосы, участки, отрезки, тесно примыкающие друг к другу, как это обычно имеет место в земледельческих обществах. Главное для казахов составляли места основных кочевых стоянок с удобствами для содержания скота. Такие участки находились, на строгом учете и составляли владение определенного рода или его подразделений. Кочевой путь, пролегавший между этими урочищами, закрепленными за кочевыми коллективами не являлся чьей-либо групповой собственностью. Встреча на этих кочевых путях обычно не порождала споров между кочевыми коллективами, поскольку каждый из них, направляясь к своим основным стойбищам, останавливался на этих путях временно. Но занятие основных мест хозяйственного освоения, закрепленных за определенными группами, другими всегда порождало конфликт. Следовательно, на обширном степном пространстве орды представляли хозяйственную ценность не кочевые районы, пути вообще, а ограниченные пастбищные участки.

Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

В последующие месяцы состоялось несколько аналогичных процессов. Некоторые из них происходили при закрытых дверях, такие, например, как "процесс о Госплане" или о "Рабоче-крестьянской партии". Другие процессы были публичными, например "процесс Промпартии", в ходе которого восемь человек "признались" в том, что создали обширную сеть, состоящую из двух тысяч специалистов, чтобы на деньги иностранных посольств организовать экономический переворот. Эти процессы поддержали легенду о саботаже и заговорах, которые были столь важны для укрепления сталинской идеологии. За четыре года, с 1928 по 1931 год, многие специалисты промышленности и управленческого аппарата оказались выключенными из жизни общества, 23.000 из них были списаны по первой категории ("враги советской власти") и лишены гражданских прав5. Травля специалистов приняла огромные размеры на предприятиях, которые заставляли необоснованно увеличивать выпуск продукции, отчего росло число несчастных случаев, брака, поломок машин. С января 1930 до июня 1931 года 48% инженеров Донбасса были уволены или арестованы: 4500 "специалистов-саботажников" были "разоблачены" в ходе первого квартала 1931 года в одном только секторе транспорта.

Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

Воцарение "воренка" возвело бы Заруцкого, вступившего в интимную связь с "паньей Мариною", в ранг полновластного правителя Московского государства. Интрига приехавшего из Пскова атамана Г. Попова создала реальную угрозу этим честолюбивым замыслам. Заруцкий, использовав все свое немалое влияние на казаков сделал ставку на устранение воскресшего в третий раз "царя Димитрия". Вместе с посольством И. Плещеева и К. Бегичева в Псков отправились наиболее доверенные сторонники Заруцкого, принявшие активное участие в организованном местным воеводой кн. И.Ф. Хованским свержении самозванца: ". собравшись с народом, того самозванца, поимав и связав, к Москве скована отвезли, где его и повесили, а его сообщников по тюрмам посадили". Устранив опасность, угрожавшую их интересам и устремлениям, Трубецкой и Заруцкий попытались нормализовать отношения с руководителями Нижегородского ополчения, стоявшего в Ярославле. В этот верхневолжский город из-под Москвы было отправлено большое посольство К.Н. Чеглокова и дьяка А. Витовтова, в которое входили также атаманы А. Коломна, И. Немов, С. Ташлыков и Б. Власьев "с товарищами".

Держава і політична система суспільства

Русские мастера были хорошо информированы о лучших сталях, производимых в других странах, пытались воспроизводить и улучшать их, используя собственные достижения и секреты в этой области. Позже это позволило создать уникальные златоустовские клинковые стали, аносовский булат, лучшие броневые композиции и другие замечательные материалы. С появлением огнестрельного оружия материалы подобного типа стали использоваться и при изготовлении стволов. Правда, вскоре выяснилось, что для них требуется сталь, существенно отличающаяся по своим качествам от клинковой. Она была разработана и получила известность все под тем же названием - "дамаск". Дамасковые стволы изготавливались по методу "сварного булата", но уже не так, как клинки. Предварительно делали сетку, набранную из проволоки или полос различной стали и железа. Сваривали ее в горне и расковывали методом радиальной ковки, который сегодня активно применяется в ствольном производстве и называется "редуцированием". Стволы получались великолепные легкие и прочные, что выгодно отличало их от обычных тогда железных стволов. Они не только обеспечивали отличный бой оружия, но и обладали буквально завораживающим сложным узором на поверхности металла, что также очень ценилось.

Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

Как же происходит прерывание? Если в каком-либо разряде ГРП появился сигнал прерывания и в соответствующем разряде маски этот сигнал не заблокирован, текущая программа прекращает свое выполнение, и управление принудительно передается на некоторую фиксированную физическую ячейку памяти. Одновременно машина переводится в состояние супервизорного режима, отменяются все другие прерывания и в некоторых управляющих регистрах аппаратно запоминается состояние прерванной программы. Это состояние характеризуется номером команды, на которой произошло прерывание, и статусом прерванной программы, т. е. запоминается тот режим, в котором она выполнялась. Прерванная программа, например, могла выполняться, в свою очередь, в режиме супервизора или в обычном режиме, могла выполняться в режиме блокировки схемы приписки адресов или в режиме преобразования математических адресов в физические, наконец, могла выполняться в режиме экстракодов, о котором будет сказано несколько ниже, в режиме блокировки прерываний по переполнению арифметического устройства.

Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

Однако, в отличие от физических лиц, она не действует автоматически в случае, когда закон смягчает или отменяет ответственность юридического лица. Как указал Конституционный суд (абзац четвертый п. 3 решения), "предоставление обратного действия во времени таким нормативно-правовым актам может быть предусмотрено путем прямого указания об этом в законе или другом нормативно-правовом акте". Кроме того, напомним: вывод о том, что правило об обратном действии нормативов, смягчающих или отменяющих ответственность, касается физических лиц и не распространяется на юридических лиц, был сделан Конституционным Судом исходя из того, что статья 58 Конституции находится в разделе II "Права, свободы и обязанности человека и гражданина". Как сказано в решении Конституционного Суда (абзац первый п. 3), "об этом свидетельствует как название данного раздела, так и системный анализ содержания его статей и части второй статьи 3 Конституции Украины". Естественно, что те же самые аргументы Конституционного Суда убеждают нас в том, что запрет обратной силы (во всех иных случаях, кроме смягчения или отмены ответственности) тоже касается только законов, регулирующих права и обязанности граждан.

Політична система США

В рамках общего понятия состава преступления все признаки характеризующие элементы преступления принято подразделять на обязательные и факультативные. Обязательные признаки - это признаки присущие всем без исключения составам преступления. В каждом преступлении должны быть установлены: а) конкретный объект; б) общественно опасное деяние в виде действия или бездействия; в) вина в форме умысла или неосторожности; г) возрастные признаки субъекта преступления и его вменяемость. Без этих признаков не может быть состава преступления. Факультативные признаки - это признаки свойственные не всем, а лишь отдельным составам преступлений или группам составов. К факультативным признакам относятся: а) признаки специального субъекта; б) мотив; в) цель; г) последствия преступления; д) причинная связь между деянием и его последствиями, а также обстоятельства, характеризующие время, место, способ, обстановку, орудие и средства совершения преступления. Такое подразделение признаков состава на обязательные и факультативные возможно только при анализе общего понятия преступления. В конкретном же составе преступления нет необходимых, т.е. обязательных и факультативных признаков, здесь все признаки необходимы.

Політично-правова теорія Жана Бодена

При изучении правовой статистики важно исходить, во-первых, из тех или иных правовых нарушений, которые она призвана учитывать , и, во-вторых, из различного характера учреждений, которые практически занимают его. Основываясь на этом делении, судебная статистика подразделяется на три самостоятельных отрасли: 1) уголовно-правовую, имеющую своим непосредственным объектом количественную сторону преступности и мероприятий по её предупреждению; 2) гражданско-правовую, непосредственным объектом которой является количественная сторона гражданских правонарушений, рассматриваемых судом и арбитражным судом; 3) административно-правовую, объектом которой является количественная сторона административных нарушений и мероприятий по борьбе с ними. Таким образом, правовая статистика отражает своими показателями все стадии уголовного, гражданского и административного процессов, причём все эти показатели характеризуют, с одной стороны, абсолютные и относительные размеры тех или иных правонарушений (например, уголовные), а с другой - эффективность работы соответствующих органов (судов, например) по предупреждению данных правонарушений.

Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

Для этого в удобных местах, чаще всего в углах, нишах, у глухих стен банкетного зала, устраивают бары. Количество их зависит от числа участников банкета и площади банкетного зала. При отсутствии специальных буфетных стоек для бара ставят обычные столы, накрывают их толстой тканью и скатертями, спуская их к полу, как при накрытии банкетного фуршетного стола. Длина такого стола 2 — 4 м, ширина 1 —1,5 м. В центре стола-бара устраивают витрину: выставляют напитки в бутылках (этикетками в зал) и кувшинах, крюшон-ницу. Здесь же должен быть термос или иная посуда с пищевым льдом, приборы для открывания банок и откупоривания бутылок, салфетки и небольшой поднос для подачи 1 — 5 рюмок. На столе-баре располагают группами рюмки, бокалы, стопки для напитков. Для удобства работы бармена более высокую посуду ставят ближе к торцам стола, а низкую — к центру. Напитки наливает буфетчик-бармен, который стоит за баром. Для лучшей организации работы возле него справа должен быть небольшой столик с напитками в бутылках и кувшинах.

Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

Он замер в ожидании чуда. Даже не приглядываясь к картине, можно понять, что между пастушком и монахом идет разговор не на бытовые, а на возвышенные темы.      Отрок одет в белую рубашку, окаймлённую красной тесьмой, синие порты и красные сапожки. Всё это символизирует юность, чистоту души мальчика.      Перед мальчиком, рядом с высоким, старинным дубом, стоит монах в чёрном плаще. Из-за его тёмного одеяния создаётся ощущение (впечатление) массивности фигуры старца.      Белая рубашка, синий капюшон, нимб вокруг головы, говорят о божественной чистоте его мыслей и деяний. А борода говорит о мудрости, но в то же время красные кресты на капюшоне показывают молодость его души. Чувствуется контраст между образами отрока и старца. Несмотря на сказочность сюжета, нет ощущения его ложности, надуманности.      Пейзаж на картине собирает в себе все красоты русской природы, а Варфоломей и монах—молодое о старшее поколение. При подготовке данной работы были использованы материалы с сайта

Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

Вот Спирька, он для нежного собаку съел Ванька, правду сказать, актер и туда и сюда, да уж зато вина в рот не берет Тришка, Прошка, Ерошка и Старостина дочь Устюшка бредут изряднехонько, а Кутилка славный бы актер, да забияка, злодей, нет того праздника, чтоб его не поколотили. Да жалуете ли вы балеты? Граф: Очень люблю, сударь вертится, что твой волчок. А сочиняет та, а обучает-та что и боже упаси. Все соседи не нарадуются на него Вить я, батюшка граф, чуть не всю губернию забавляю Решим: Авдей Кононыч! Транжирин: Что такое? Решим: Актера два три с людьми Любима Силыча на радости хлебнули лишнюю рюмку, так у них язык не ворочается, а надо играть Транжирин: Ах пьяницы, ах злодеи, нельзя не наклюкаться, заводи театр с этакими губителями Чувкевич ("вбегая): Авдей Кононыч! Транжирин :Ну, что такое сделалось, говори Чувкевич. Аммос, ваш стремянный, не может танцевать в балете Транжирин :А что? Чувкевич: Собака, что вам подарил господин Кутермин, его укусила. Транжирин: Вот те на, как же быть, а нельзя без него? Чувкевич: Невозможно! Транжирин: Так возьми Аполошку буфетчика и поставь вместо Аммоса, они с ним лицо в лиц Чувкевич: Да он не умеет Транжирин: Все равно, беги скорей!” Выясняется, что танцовщики не могут танцевать, потому что украдены из гардеробной: епанча Юноны, латы Минервы, пояс Венеры, солнце Аполлона, шапка Меркурия.

Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

Греческие скульптуры занимали большое пространство многих городов.(В Акрополе – 30000) Скульптуры изображали богов и спортсменов. Гениальный скульптор Мирон создал сложнейшую скульптуру, т.е. спортсмена в движении, который собирается метнуть диск. У Фидия – сидящий Зевс. У Поликлета – трактат «Конон», где он разработал идеальные пропорции человеческого тела (скульптура Дорифор – воплощение идеальных пропорций человеческого тела). Лаоккон – жрец, который говорил троянцам, чтобы не вводили деревянного коня. Повседневная жизнь греков: 1) дом делился на 2 части: мужскую половину и женскую. 1) Греческая женщина не имела прав. 1) Мальчики становились самостоятельными уже в 7 лет. 1) В каждом доме существовал свой бог, которому поклонялись и приносили в жертву не только домочадцы, но и гости; пили только разбавленное с водой вино. 5) Из Греции к нам пришли комедии: Аристофан – написал комедию «Облака» (главный герой Сократ), «Птицы», а также «Лисистрата» (имеет современную постановку). Катарсис (Аристотель) – ощущение от зла и злых помыслов у человека во время сопереживания героям трагедии. Символ греческой культуры – кентавр. Боннар – автор исследования «Греческая цивилизация».

Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

Так класова влада зміцнюється під прикриттям грандіозної міфологічно-космологічної процедури, в якій беруть участь духи й боги . Магія, міф і ритуал наділені тут такою правдоподібністю і такою силою переконливості в плані їх наказів і заборон, що придушення і покарання часто стають зовсім непотрібними. отже, усе вказує нам, що усвідомлення смерті, яке з‘являється у sapie s’a , створюється взаємодією об‘єктивної свідомості, яка визнає факт смертності, і свідомості суб‘єктивної, яка стверджує якщо не безсмертя, то, принаймні, можливість трансформації. Ритуали, які стосуються смерті, одночасно й висловлюють травму, що викликається ідеєю знищення, й пом‘якшують, і заклинають її. Похорон - у всіх відомих нам суспільствах sapie siv – відображає одночасно і саму кризу, і подолання цієї кризи і з одного боку муки відчаю, з другого – втіху надії. Все, таким чином, підказує що смерть спостигає homo sapie s’a як непоправна катастрофа, що віднині він буде носити в собі особливе занепокоєння, острах життєвою проблемою, яка обтяжує життя.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.