Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

Друга стадія — інтеріоризація, тобто засвоєння індивідом політичних цінностей і настанов, норм і взірців політичної поведінки, властивої тій чи іншій соціальній спільності. Згідно з поглядами Т. Парсонса, соціалізація є передумовою інституалізації — процесу, завдяки якому складаються і зберігаються соціальні системи. Тому проблемі політичної соціалізації західні політологи надають виняткового значення. Вона розглядається як істотний фактор стабілізації політичної системи в концепції "політичної підтримки", як умова нормального функціонування політичного механізму в ролевій теорії політики, а також має значну практичну вагу. Стратегія засвоєння механізмів політичної соціалізації увійшла в політичні програми консерваторів і лібералів, лівих і правих радикалів, численних партій і суспільно-політичних рухів. І це природно, оскільки політична соціалізація може бути використана як надійний і досить тонкий інструмент політичного контролю, засіб насаджування особі потрібних панівним групам політичних цілей і цінностей, причому не помітний для самої людини і такий, що не викликає у неї почуття протесту і відповідних дій. Політична соціалізація передбачає формування певної політичної позиції індивіда. В поняття політичної позиції включаються: емоційне ставлення до політичних явищ і процесів: переконання щодо політичних явищ, системи політичних цінностей; схильність до політичної діяльності. Поняття "політична позиція" ширше, ніж поняття "політична оцінка". Останнє — частина першого. Політична позиція є індивідуальним явищем, яке дає змогу зрозуміти мотиви індивідуальної політичної поведінки. Політична позиція не піддається безпосередньому спостереженню. Бачаться тільки зовнішні її маніфестації — вербальні чи невербальні вияви. Про політичну позицію людини судять з того, що вона говорить чи робить, яка її політична поведінка. Політична соціалізація особи залежить від її місця в соціальній структурі, рівня загальної культури, традицій тощо. Значну роль відіграє психічний стан людини. Але вплив цих факторів опосередкований. Він відбувається крізь специфічні соціальні утворення, по різних напрямах. Становлення людини як суб'єкта політичного процесу починається вже в сім'ї, далі продовжується в групі однолітків, у політичних, у тому числі неформальних організаціях. Його знаряддями можна вважати безпосереднє виховання, непрямий приклад, вплив політичної пропаганди, власний політичний досвід. Вплив політичної системи на соціалізацію здійснюється двома способами. Насамперед безпосередньо через пропаганду певних відомостей, які несуть пізнавальне і емоційне навантаження, популяризують ті чи інші взірці політичної поведінки особи. І опосередковано, шляхом створення умов діяльності, які спонукають діяти певним чином. У зв'язку з цим дуже важливо забезпечити відповідність вербального змісту соціалізуючого впливу інформації невербальному змістові, який засвоюється індивідуумом внаслідок накопичення соціального і політичного досвіду. Конфлікти, які тут виникають, призводять до порушення процесу політичної соціалізації особи. Істотним фактором політичного виховання є взірець поведінки особи, який пропагується.

Соціальні класи розглядаються як один із видів стратів. У подальшому викладі саме в такому розумінні використовується цей термін. Початок концепції страт поклав М. Вебер. Класове становище індивідів — їхню класову позицію він виводив із положення стосовно ринку, який розглядався як форма боротьби інтересів. Саме ринок формує особливі життєві шанси, схожість яких об'єднує індивідів у рамках їхньої "класової ситуації". М. Вебер вважав, що клас є відображенням у суспільстві кількісної раціональності ринку. Завдяки цьому стає зрозуміло, хто чого вартий, і хто що робить. При цьому те, що люди одержують, і те, що вони роблять, залежить від їхніх життєвих шансів. Соціальну структуру М. Вебер розглядав як багатомірну систему, в якій поряд з класами і відносинами власності, що їх породжували, важливе місце посідають статус і влада. Існує кілька підходів до визначення соціальної структури з позицій соціальної стратифікації. При цьому не відкидається поняття "соціальний клас" як елемент структури. Використовуються просто інші критерії диференціації. Відповідно до поширеного в західній політології "об'єктивного підходу" критеріями соціальної диференціації вважають престиж професії, рівень освіти і рівень доходів. Часто використовується семикласова вертикальна стратифікація: вищий клас професіоналів- адміністраторів, технічні спеціалісти середнього рівня, комерційний клас, дрібна буржуазія, техніки та робітники, що виконують керівні функції, кваліфіковані робітники, некваліфіковані робітники. Значного поширення набула теорія "середнього, або нового, класу". Цей термін уперше використав М. Джілас щодо нового соціального класу, який складався з бюрократії і представників партійних функціонерів. Нині мається на увазі група високоосвічених спеціалістів, що не володіє приватною власністю і дохід якої залежить від використання одержаних знань, професійної майстерності і творчих здібностей. Концепція такої спільності була викликана намаганням пов'язати зміни в економіці зі змінами в професійній структурі і загальними політичними, соціальними і культурними напрямами розвитку суспільства під впливом науково-технічної революції. Д.Мойніхен вважав, що виділення інтелігенції в новий клас грунтується на спільності свідомості, ідеологічних настанов, системи цінностей. А.-Е.Гоулднер запровадив два нових параметри: володіння культурним капіталом і культурою критичного дискурсу. Важливою характеристикою нового класу є також його культурна позиція. Наукове і політичне значення теорії стратифікації полягає в урахуванні різноманітності ознак, на яких грунтується соціальний статус індивідів. Вона дає змогу побачити вертикальне розташування соціальних груп. Проте і ця концепція не універсальна, вже тому, що недостатньо враховує дуже істотні критерії соціально-класового поділу суспільства. Йдеться насамперед про економічні фактори. Як зазначають західні політологи, вона непридатна для європейських країн, яким властиві більш жорсткі міжкласові бар'єри порівняно з американським суспільством. Загалом реаліями є як соціальні класи — макросоціальні групи на грунті економічних відмінностей (на думку політологів-немарксистів, зокрема Р.

Вони вважають, що таких індикаторів спільності "коріння , як мова, історія, культура, державність, недостатньо для формування універсальних ознак національності. Лише один індикатор є універсальним — самовіднесення людини до тієї чи іншої національності: "я — українець", "я — росіянин", "я — татарин", "я — француз", "я — американець" та ін. Кожен із цих підходів (а вони зумовлені і політичними міркуваннями) акцентує на якійсь із існуючих ознак нації. Поза тим сучасні нації, в тому числі українська,— це політичні спільноти, відмінність яких від інших видів людських угруповань полягає в тому, що це одноразова спільність — територіальна і господарська, мовна і духовно-культурна, психологічна та історична. Жодна з інших базових макрогруп — (соціальні класи і верстви, демографічні і конфесійні групи тощо) такого поєднання індикаторів спільності не мають. Чинники, що консолідують людей у нації, визначають зміст докорінних національних інтересів. Саме вони зумовлюють політичну активність нації, її дію як суб'єкта політичного життя. Вони становлять і підґрунтя національної ідеї. Ця ідея є віддзеркаленням потягу народу до суверенності у вирішенні своєї долі, набуття таких політичних форм самовизначення, які б забезпечували економічний, соціальний і духовний поступ. Політичність феномена "нація" виявляється також у тому, що тлумачення цього поняття (і це підтверджується історією України) особливо актуалізується в час найбільш напруженої боротьби за національну незалежність. Саме тоді постають питання "Що такс нація?", "Яку роль національний чинник відіграє в політиці?". Так, М.Грушевський самобутність нації вбачав у її здатності, бажанні йти на контакт, на взаємовигідний компроміс з іншими націями з тим, щоб кожна не претендувала на "які-небудь спеціальні історичні права і привілеї" для захисту своєї самобутності, а захищала її повагою й інтересом до чужої самобутності. Л.Ребет писав, що народ стає нацією, оскільки він організований, оскільки посідає керівні органи, оскільки він є державним народом І.Франко розглядав націю як найважливішу реальність політичного життя. "Все, що йде поза рами нації — це або фарисейство, або хворобливий сентименталізм фантастів",— вважав він. І нині в суперечливих умовах державотворчих процесів в Україні нація — не абстракція, а реальність, концепція якої значною мірою визначає доктрини діючих політичних сил. МІЖНАРОДНІ СПІВДРУЖНОСТІ Національні інтереси можуть трактуватися через ідеологію ізоляціонізму, планетаризму, солідаризму, ліберального інтернаціоналізму і виживання. Незважаючи на різні ідеологічні трактування національних інтересів, сутність їх у сучасному розумінні зводиться до двох важливих моментів: забезпечення високого міжнародного іміджу держави і використання переваг у геополітичному просторі для національного процвітання і підвищення добробуту громадян. Міжнародна система виконує свої функції через світові і регіональні політичні, правові, економічні й культурні структури. Найбільш впливовою і масовою світовою організацією є Організація Об'єднаних Націй (ООН), яка покликана забезпечувати міжнародний мир і безпеку, врегульовувати міжнародні конфлікти.

Піднеслися знову гарячі протести. Кинено гасло: «Або всі, або ніхто!» Опозиційні настрої захопили загал УСС, бо всі вважали обмеження сили формації УСС катастрофою Стрілецтва та його збройної боротьби. Але й тут мусіла перемогти холодна, далекозора, розумна думка та реальний погляд на український політичний інтерес в світовій війні. Речником його став сотник Дмирто Вітовський, що вперше виступив тоді перед Стрілецтвом у тім тяжкім і відповідальнім моменті, як його духовий провідник і ідеолог. «Треба за всяку ціну задержати для української справи наш зав'язок українського війська. Ми мусимо поборювати всі перешкоди на нашому шляху, що нас ждуть у майбутньому. Хоч би з нас мала вернутись тільки сотка додому, то ми не сміємо зневірюватись, а мусимо виконати свій національний обов'язок у цій війні, який нам доручив наш народ…» Тими словами, які ми добре пам'ятаємо, переконував сотник Вітовський дня 2 вересня 1914 р. на одному міщанському городі, на Ланах у Стрию, палких опозиціоністів Дідушкової сотні, що через свій особовий склад була все висловом стрілецької опінії. І ця загальна стрілецька думка, немов публічна опінія УСС, вирішила задержати існування формації УСС, навіть в обмеженій кількості, та зложити так довго вимушувану присягу. Мудро вирішено

РЕФЕРАТЫ:

Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

Выясним, как люди понимают фашизм и нацизм. По этому поводу существует множество мнений и ведутся горячие споры. Некоторые люди даже не знают, что есть разница между фашизмом Муссолини и национал-социализмом Гитлера. О национал-социализме часто говорят фашизм, или германский или немецкий фашизм. Чаще всего это отождествление понятий наблюдается в среде русских, воспитанных на коммунистической идеологии, которая называла все проявления тоталитаризма в Европе фашизмом. Зачастую человек просто не хотел разделять эти идеологии, считая их злом одного корня, общим, смешивая оба понятия и не желая разбираться в разнице. В общем-то, здесь есть логика, поскольку зародилась эта ветвь Европейского тоталитаризма в Италии и называлась - фашизм от итальянского слова "fascio", что означает “пучок”, “связка”, “объединение”, “союз”. А поскольку именно в то время было мощное противостояние идей коммунизма и фашизма, то всякое подобное зло называлось фашизмом, что осталось в сознании людей, особенно старых. Несколько позже, Гитлер, взяв за основу идею Муссолини, развил ее на расистской почве и создал уже национал- социализм или нацизм. Существенным различием между этими двумя учениями, является тональная окрашенность их националистических идей.

Держава і політична система суспільства

Русские мастера были хорошо информированы о лучших сталях, производимых в других странах, пытались воспроизводить и улучшать их, используя собственные достижения и секреты в этой области. Позже это позволило создать уникальные златоустовские клинковые стали, аносовский булат, лучшие броневые композиции и другие замечательные материалы. С появлением огнестрельного оружия материалы подобного типа стали использоваться и при изготовлении стволов. Правда, вскоре выяснилось, что для них требуется сталь, существенно отличающаяся по своим качествам от клинковой. Она была разработана и получила известность все под тем же названием - "дамаск". Дамасковые стволы изготавливались по методу "сварного булата", но уже не так, как клинки. Предварительно делали сетку, набранную из проволоки или полос различной стали и железа. Сваривали ее в горне и расковывали методом радиальной ковки, который сегодня активно применяется в ствольном производстве и называется "редуцированием". Стволы получались великолепные легкие и прочные, что выгодно отличало их от обычных тогда железных стволов. Они не только обеспечивали отличный бой оружия, но и обладали буквально завораживающим сложным узором на поверхности металла, что также очень ценилось.

Держава – головний інститут політичної системи суспільства

Острая боль пронзает поясницу и боковые отделы живота. Она бывает настолько сильна, что, какое бы положение человек ни принимал, легче не становится. Часто боль распространяется на бедра, паховую и надлобковую области, половые органы. Колика сопровождается учащенным мочеиспусканием, тошнотой, рвотой, вздутием живота. По характеру и интенсивности болей приступ почечной колики можно сравнить разве что с инфарктом миокарда. Причина мучений - камень, который начал своё движение из почки и остановился в мочеточнике. Обычно интенсивную боль вызывают небольшие по размерам камни. Если же в пояснице возникает нерезкая, тупая боль, то виновником, как правило, оказывается большой (коралловидный) камень, вставший на пути прохождения мочи. Очень часто после приступа почечной колики камни сами выходят с мочой. К сожалению, не все и не сразу. Больной может заметить в моче примесь крови. Это - следствие травмирования острым краем оксалатного камня слизистой оболочки мочевых путей. Гладкие камни, фосфаты, травмируют меньше. Иногда после острого приступа почечной колики и отхождения камня болезнь отступает на несколько лет.

Сучасний урок: форми, структура, зміст і методи проведення

Протезы, изготовленные из пластмассы Этакрил-02, хорошо имитируют мягкие ткани полости рта. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Изготовление гипсовой формы в кювете. Гипсование производят по общепринятой методике. После удаления воска гипсовую форму обрабатывают разделительным лаком ИЗОКОЛ – 69. Изокол – 69 наносят кисточкой, не задевая пластмассовые зубы. Приготовление формовочной массы и паковка. Порошок и жидкость смешивают в массовом соотношении 2:1 соответственно в фарфоровом или стеклянном сосуде ; сосуд с массой закрывают и оставляют для набухания на 20-40 минут в зависимости от температуры окружающей среды. В процессе набухания массу несколько раз перемешивают шпателем. Массу считают готовой к формованию, когда она теряет лип- кость и не пристает к рукам и стенкам сосуда. Производят паковку массы в кювету. После полного закрывания кюветы ее выдерживают под холодным прессом в течение 10-15 минут, а затем зажимают в бюгель и подвергают термической обработке (полимеризации). Полимеризация. Полимеризацию материала производят на водной бане или в термошкафу при соблюдении следующего режима: ·повышают температуру в бане или термошкафу до 45-50°С в течение 15-20 минут; затем постепенно в течение 35-40 минут доводят температу- ру при полимеризации на водяной бане до кипения воды или при полимеризации в термошкафу до 110-115°С; ·выдерживают при этих температурах около 30 минут; ·охлаждение кюветы производят на воздухе до комнатной температуры.

Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

Так что предсказания преподобного Антония полностью сбылись. Вторую группу патериковых рассказов составляют повествования, общий смысл и цель которых состояли в том, чтобы прославить общественное значение Киево-Печерского монастыря. В них речь идет, главным образом, о взаимоотношениях братии с миром, прежде всего, со светской властью. Согласно им, печерские иноки духовно противостояли несовершенному, пребывающему во грехе миру, смело обличали распространенное в нем зло, твердо отстаивали истины Христова учения и в конечном счете преображали мир. Таковы, например, святой Кукша, просветивший вятичей на Оке; или Евстратий Постник, претерпевший за свою веру мученическую смерть на кресте от иудея и прославившийся затем чудесами, под воздействием которых многие «окааннии жидове» «крестишася». Однако печерские монахи не только боролись с миром, но и благотворили ему, оказывали миру не только духовную, но и материальную помощь. Так, Прохор Лебедник во время голода испекал для киевлян сладкий хлеб из горькой лебеды, а когда у них кончилась соль, он раздавал им пепел, чудесно превращавшийся в соль.

Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

Произошло как раз обратное. «Расширение марочного капитала» превратилось во всеобщую болезнь, а такие компании, как Coca-Cola, начали говорить о «мегабрендах». В течение многих лет мы практически в полном одиночестве клеймили практику линейного расширения, что было отмечено даже в «Jour al of Co -sumer Marke i g»: «Э. Райс и Дж. Траут остаются единственными непримиримыми критиками практики расширения торговых марок». (Наше мнение не меняется.) Так было до последнего времени, пока наш вердикт не подтвердил «Harvard Busi ess Review» (ноябрь–декабрь 1994 г.): «Непроверенное расширение товарных линий может ослабить имидж торговой марки, разрушить торговые связи и замаскировать возрастание издержек». Продолжайте, ребята, продолжайте. Все зависит от точки зрения Различие в подходах во многом объясняется точками зрения. Компании рассматривают свои торговые марки с экономических позиций. Они готовы превратить самую сфокусированную марку, четко определяющую какой-либо товар или идею, в расфокусированную, представляющую два, три или больше типов товаров или идей.

"Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

Методология "валютного комитета" вполне приемлема как опосредованная ступень к проведению обоснованно жесткой монетарной политики в перспективе. По этой причине намерения использовать данную технологию валютного и общего монетарного регулирования можно трактовать как стремление к выбору варианта рациональной макроэкономической политики в целом. Конечно, происходящие в экономической политике страны подвижки и определенная деятельность по поиску новых моделей и технологий макроэкономической политики не могут считаться сигналом начала новой экономической политики, но необходимость принятия новых формул не просто диктуется жизнью. Есть все основания полагать, что способность белорусской неономенклатуры выжить будет проверена именно этой адаптивностью к новым экономическим и социальным условиям. Циклы бывают не только экономические, но и политические. Действовать по одной и той же схеме долгое время едва ли удастся белорусским полисимейкерам, как бы удачливы они не были. Даже сейчас. Оценка бюджетной политики министром финансов Николаем Корбутом Бюджет 1999 года пришлось выполнять в условиях ограниченных финансовых возможностей, недостаточности иностранных инвестиций, на фоне серьезных внешних финансовых кризисов, неблагополучной в течение последних двух лет ситуации в сельском хозяйстве.

Суспільно-політична діяльність Костомарова

Причину, может быть, главную причину неадекватного ответа РФ на политику западных стран, редактор Белого Листка видит в эволюции режима власти в России. Г.М. Моисеев так же, как и монархисты С.В. Волков и В.Н. Беляев, указывает на национал - большевистскую эволюцию режима. Эта эволюция внесла сумбур в общество и в процессе выработки ясной, четкой и эффективной внешней политики. Российско-американский саммит в Любляне в июне 2001 г., по мнению Белого Листка, также не дал положительных результатов Москве. Подчеркивая, что России срочно нужна смена правительства, смена ориентиров, Г.М. Моисеев утверждал, что встреча в Любляне зафиксирован неприглядный нынешний статус России в международном распорядке, а президент В.В. путин не владел инициативой . Критикуя состояние российско-американских отношений, Г.М. Моисеев настойчиво рекомендует нашим политикам разработать и осуществить курс на сближение с Германией, которая гораздо ближе к России, чем все остальные страны мира в стратегическом отношении . В этом смысле состоявшийся осенний 2001 г. визит президента РФ в Германию очень близок германофильским предположениям полковника Г.М. Моисеева: Россия действительно созидает особые отношения с ФРГ.

Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

В последующие месяцы состоялось несколько аналогичных процессов. Некоторые из них происходили при закрытых дверях, такие, например, как "процесс о Госплане" или о "Рабоче-крестьянской партии". Другие процессы были публичными, например "процесс Промпартии", в ходе которого восемь человек "признались" в том, что создали обширную сеть, состоящую из двух тысяч специалистов, чтобы на деньги иностранных посольств организовать экономический переворот. Эти процессы поддержали легенду о саботаже и заговорах, которые были столь важны для укрепления сталинской идеологии. За четыре года, с 1928 по 1931 год, многие специалисты промышленности и управленческого аппарата оказались выключенными из жизни общества, 23.000 из них были списаны по первой категории ("враги советской власти") и лишены гражданских прав5. Травля специалистов приняла огромные размеры на предприятиях, которые заставляли необоснованно увеличивать выпуск продукции, отчего росло число несчастных случаев, брака, поломок машин. С января 1930 до июня 1931 года 48% инженеров Донбасса были уволены или арестованы: 4500 "специалистов-саботажников" были "разоблачены" в ходе первого квартала 1931 года в одном только секторе транспорта.

Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

Необходимо помнить, что учёт в области осуществления правосудия является одновременно и контролем над следственной и судебной практикой. Только посредством хорошо организованной правовой статистики можно установить, как работают суда, прокуратура, арбитражный суд, милиция и органы, приводящие приговор в исполнение. В соединении с другими материалами статистические показатели представляют важный источник анализа работы юстиции Украины. Позволяя установить основные тенденции в этой работе, статистика помогает выявить наиболее типичные недостатки и принять меры к их ликвидации. Следует также иметь в виду использование материалов правовой статистики в работе по совершенствованию законодательства. Разработка проектов законов в области уголовного, гражданского и административного права и процесса, а также судопроизводства не может обойтись без целого ряда показателей, освещающих распространенность конкретных видов нарушений, практические применения действующего законодательства. Иллюстрируя своими данными практику применения тех или иных законов, характеризуя движение определённых нарушений, правовая статистика подтверждает целесообразность или, наоборот, нецелесообразность действия в данный период конкретного закона, его эффективность.

Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

Против сциентизма теперь выступает множественность форм знания, в основаниях своих доходящие чуть ли не до мистики. Именно поэтому, теперь музей – не простое собрание ради собрания, не желание сделать экспозицию исключительно методом научного познания. Это – желание подойти к осмыслению этого мира с разных сторон, показать его многоплановость. Именно это и заставляет подходить к музею как к комплексу, собранию много во едином. Кроме того, подход к музею как к комплексу предопределен пониманием сущности времени, характерным для XX века. Время становится ценностью, поэтому стремление к его экономии тоже будет фактором, предпосылкой создания музея-комплекса, придя куда, человек может за довольно-таки короткий срок побывать сразу же в нескольких типах музея, при том не выходя из одного помещения. 2.6. Итак, мы видим, что основное разграничение категорий музеев опирается на функциональное и семиотическое различие значения самих музейных экспонатов. Однако, при этой дифференциации, существует и нечто, что роднит компоненты различных музеев друг с другом. В качестве этого общего можно назвать некий универсум, обладание которым позволяет каждому музейному предмету «реализовать его содержание в процессе передачи "музейного текста"» .

Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РЕФЕРАТ на тему ПУШКИН в русской культурепроверила: Янковская Л. В. Выполнила студентка ЭО-15 Хилькова О. В. Краснодар 1998г. ПЛАНПушкин нашей современности. Пушкин в русской культуре. Могучее воздействие на художников различных поколений. Пушкинское восприятие действительности. Пушкин как пример русского характера творческого и нравственного совершенства. Пушкинское творчество как объект пристального изучения. Поэты продолжатели. Неиссякаемый родник Пушкинских творений. Список литературы. Первый русский национальный поэт, родоначальник всей последующей русской литературы, начало всех начал ее - таково справедливо и точно признанное место и значение Александра Сергеевича Пушкина в развитии отечественного искусства слова. Пушкин также впервые - на достигнутом им высочайшем эстетическом уровне поднял свои творения на передовой уровень просвещения века, европейской духовной жизни XIX столетия и тем самым полноправно ввел литературу русскую в качестве еще одной и значительнейшей национально-самобытной литературы в семью наиболее развитых к тому времени западных литератур.

ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

Все надежды, все желанья – От монарха до раба – Все слила в одно воззванье Мирных иноков мольба. В Божьем храме поэта-путешественника охватывают чувства, характерные для всякого православного человека, все его существо поглощено церковной службой: "Тихий свет святыя слава " – Благозвучно клир запел В это чудное мгновенье Я земное все забыл, И в восторженном виденьи Я у Бога в небе был. Возвышенные религиозные чувства поэта, описанные в "Вечернем пении", в стихотворении "Вечер" сменяются более спокойным, тихим мировосприятием. Взгляд путешественника вновь устремляется на картины природы: Служба кончилась. Я снова Теплой верою согрет, Вышел с холма лугового Посмотреть на Божий свет. Автор возвращается к восторженному созерцанию мира земного, который, как и прежде, открывает перед его взором свои завораживающие красоты, но уже более величественные и склоняющие зрителя к масштабным философским размышлениям: Я смотрел. Часы бежали. Раскаленный солнца шар Пал за лесом в синей дали, – Запад вспыхнул как пожар, Разноцветными огнями Луч по воздуху скользил, Прыскал по небу стрелами И дождинки серебрил.

Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

В этом заключается вера Некрасова в высокое назначение поэзии, ее способность создать идеальный образ мира, которому должна соответствовать действительность. Вопросы для размышления и обсуждения Чувство природы в русской поэзии Осенняя образность в лирике Пушкина и Тютчева: а) тема творчества в отрывке «Осень»; раскрытие генезиса художественного импульса; б) мотив увядания жизни 2 стихотворениях Тютчева. Весенний пейзаж в творчестве русских поэтов: а) антикизация весны в классицистических аллегориях Кантемира («Послание»). Аллегорический принцип описания натуры; б) картина весеннего рождения мира в VII главе «Евгения Онегина». Место в композиции романа, соответствие духовных рельефов натуры героини и обновляющегося мира; в) усиление выразительных средств в изображении стремительно изменяющегося пейзажа: «Весенняя гроза», «Весенние воды» Тютчева; г) «Зеленый шум» Некрасова: весна как муза-утешительница и антитеза социальной дисгармонии. Фольклорные мотивы в описании обновляющейся природы («Дума», «Катерина»); д) музыкальное интонирование весенних метаморфоз в лирике Фета («Ночь весенней негой дышит.», «Пришла, и тает все вокруг.»). Использование колористических эпитетов и метафор в создании картины просыпающейся природы («В разрыве облак солнце блещет.»).   Список литературы Пигарев К. В. Русская литература и изобразительное искусство. – М., 1966 Саводник В. Ф. Чувство природы в поэзии Пушкина, Лермонтова и Тютчева. – М., 1911 Касаткина В. Н. Музыка и живопись в стихах Тютчева. // «Мастерство русских классиков». – М., 1969 Алексеев А. Д. Тема весеннего обновления в русской поэзии, живописи и музыке XIX века. // Типология русского реализма. – М., 1979

Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

Заданность сюжетной ситуации – отсутствие у персонажей отца – подразумевает определенный образ их самореализации. Им нужна сцена, подиум, садовая скамейка, водяное общество, бальная зала, дворянские усадьбы, чтобы провозглашать, проповедовать, наставлять, поучать. Осуществляется переструктурирование темы: сын заявляет свои права на отцовские обязанности и так увлекается собственной значимостью, что за пылом полемик, дискуссий забывает о естественности женитьбы и любви: «.Кому ума недоставало.» (Чацкий о женитьбе); «Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел. Что может быть на свете хуже семьи.» (Онегин). Усеченность коллизии «отцы – дети» в русской литературе имеет особые идейно-эстетические основания. Читатель ничего не знает об отцах Евгения Онегина, Печорина. Сами конфликты романов отрицают возможность присутствия родительского начала. Его несуществование актуализирует мотивы скитальчества Онегина и Алеко, антитезу Евгения и Медного всадника, аллегории петровских, государственных, отечественных устремлений; идею самодостаточности одиночества романтического персонажа, мечтающего о тихом либо действенном счастье.

Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

И, строго говоря, ассоциативность здесь может быть только ассоциативностью личного каприза, абсолютного своеволия художника и воспринимающего. Что это именно так, следует уже, между прочим, из цитированного выше требования, предъявляемого Бен Хеллером. Художник-абстракционист должен, пишет Хеллер, «целиком уйти в себя, должен искажать действительность». Здесь, стало быть, заранее предполагается неограниченное своеволие художника. Творчество абстракционистов, а также их предшественников, наглядно подтверждает, что так было, так есть и (если исходить из логики абстракционистов) иначе быть не может. Приведем пример. У известного американского абстракциониста Джаспера Джонса есть картина «Мишень с четырьмя лицами». Зрители и некоторые критики, как рассказывает Лео Стейнберг, реагировали на эту картину вполне определенно: «Абсурд и лжеискусство», «Выхолащивание живописи», «Вырождение», «Вроде товаров на складе» и т. п. Да и сам Лео Стейнберг долго не мог ее осмыслить, подыскивая разные объяснения. Наконец он все же нашел свое толкование, хотя до конца испытывал и серьезные опасения: «Искусство ли это вообще?. Может — не искусство, а дрянь».

Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

Князь Андрей стоял в нерешительности. "Неужели это смерть? — думал князь Андрей, совершенно новым, завистливым взглядом глядя на траву, на полынь и на струйку дыма, вьющуюся от вертящегося черного мячика. — Я не могу, я не хочу умереть, я люблю жизнь, люблю эту траву, землю, воздух " Он думал это и вместе с тем помнил о том, что на него смотрят. —Стыдно, господин офицер! — сказал он адъютанту" (т. 3, ч. 2, гл. XXXVI) См.: Толстой Л.Н. Собрание сочинений: В 22 т. М., 1980. Т. 6. С. 262. В дальнейшем текст "Войны и мира" цитируется по этому изданию; том (обозначаемый римской цифрой) и страницы (обозначаемые арабскими цифрами) указываются в тексте. Естественная привязанность к жизни и страх смерти борются в душе князя Андрея с представлением о чести, с гордостью — чувством, в главном все-таки, по Толстому, ложным, — с тем чувством, которое движет Наполеоном и ему подобными, с тем чувством, тщету которого Болконский постиг когда-то на поле Аустерлица. При Бородине князь Андрей не хотел умирать. "Воля к смерти" раскрылась в его душе позднее, уже в дни болезни. При этом ситуация сражения исключала возможность "эффектно героического" поведения, как при Аустерлице: надо было "просто" стоять под огнем неприятельской артиллерии, но это "стояние" невероятно далеко — в случае князя Андрея Болконского — от деяния страстотерпца, становящегося "вольной жертвой" в подражание Христу.

Суспільно-політичне та культурне життя України

Святой Николай Мирликийский, Николай Андреевич, Николай и Николенька Несколько упоминаемых в "Войне и мире" храмов посвящено святому Николаю (Николе) Мирликийскому. Пьер по пути к Бородинскому полю спускается по дороге, ведущей "мимо стоящего на горе направо собора, в котором шла служба и благовестили" (т. 3, ч. 2, гл. ХХ ). Это новый Никольский собор на городище Можайска, у кромки вала (святой Николай Мирликийский — небесный покровитель Можайска). Собор был построен в 1685 г. как надвратный храм; Пьер должен был видеть его в перестроенном виде, но без построенной в 1814 г. колокольни: в 1802—1812 г. старый обветшавший храм был перестроен в неоготическом стиле архитектором А. Н. Бакаревым. (См. об этом храме: Мокеев Г. Я. Можайск — священный город русских. М., 1992. С. 78—80. Храм сохранился.) Упоминание Толстого о можайском Никольском соборе не случайно: Можайск и его надвратный храм  воспринимались как символические ворота Москвы, Московской земли, а святой Николай — как покровитель не только Можайска, но и всей Русской земли.

Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

Киево-Печерский патерик Кириллин В. М. «Киево-Печерский патерик» представляет собой сборник сочинений, написанных разными авторами и в разное время. Исследователи полагают, что первоначально в его состав входили два сочинения епископа Суздальского и Владимирского Симона (1214-1226 гг.): «Послание» к киево-печерскому иноку Поликарпу и «Слово» о создании Успенской церкви в Киево-Печерском монастыре, дополненные «Посланием» упомянутого Поликарпа к печерскому игумену Акиндину. Позднее в книгу был включен ряд других произведений: «Сказание о черноризцах печерских» из «Повести временных лет» (1074 г.), «Житие» преподобного Феодосия Печерского и посвященное ему «Похвальное слово». Именно в таком составе «Патерик» представлен самой ранней рукописью, которая была создана в 1406 г. по инициативе тверского епископа Арсения. Соответственно, списки «Патерика» с аналогичным набором и порядком текстов принято относить к «Арсениевской» редакции. В XV веке созданы были и другие рукописные редакции «Патерика» — «Феодосиевская» и «Кассиановская». В XVII столетии появляется несколько печатных версий книги.

Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

Во время войны Ярослава со Святополком Моисей был уведен в Польшу как пленник. Там его увидела одна вдова, «красна сущи и юна, имущи богатьство много и власть велию», и «уязвися въ сердци въжделением, еже въсхотети сему преподобному». Поначалу она пыталась «лестными словесы» привлечь его к себе, обещая ему и свою любовь и свое богатство. Но «блаженый» уразумел «въжделение ея скверное и рече к ней: То кый муж, поим жену и покорився ей, исправился есть? Адам когда пръвозданный жене покорився, из раа изгнан бысть. Самсон, силою паче всех преспев и ратным одолев, последи же женою предан бысть иноплеменником. И Соломон премудрости глубину постиг, жен повинувся, идолом поклонися. И Ирод многы победы сътворив, последи же, поработився, Предтечу Иоанна усекну. То како азъ, свобод сый, раб ся сътворю жене, ея же от рождениа не познах?» Эти слова однако женщину не успокоили. «Она же рече: «Аз тя искуплю и славъна сътворю тя, и господина всему дому моему устрою, и мужа тя имети собе хощу, токмо ты волю мою сътвори и въжделение души моей утеши и подай же ми твоея доброты насладитися.

Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

Что же сделало Печорина "топором в руках судьбы"? Лермонтов не знакомит нас с хронологической биографией своего героя. Сюжет и композиция романа подчинены одной цели - углубить социально-психологический и философский анализ образа Печорина. Григорий предстает в разных повестях цикла одним и тем же, не меняется, не эволюционирует. В этом - признак ранней "омертвелости", того, что перед нами действительно полутруп, у которого "царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови". Многие современники Лермонтова пытались ограничить все богатство образа одним качеством - эгоизмом. Белинский решительно защищал Печорина от обвинений в отсутствии высоких идеалов: "Вы говорите, что он - эгоист? Но разве он не презирает и ненавидит себя за это? Разве сердце его не жаждет любви чистой и бескорыстной? Нет, это не эгоизмЕ " Но что же это? Ответ на это вопрос дает нам сам герой: "Моя бесцветная молодость прошла в борьбе с самим собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца; они там и умерлиЕ " Честолюбие, жажда власти, желание подчинить своей воле окружающих овладевают душой Печорина, который "из жизненной буриЕ вынес только несколько идей - и ни одного чувства".

Зміст та структура документознавства як науки

Перед употреблением препарат следует раство- рить в стакане воды. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: эрозивно-язвенные поражения ЖКТ в фазе обострения; наличие в анамнезе указаний на реакции гипер- чувствительности, вызванные приемом НПВП; тяжелые нарушения функции почек; гемофилия, геморрагический диатез, гипопротром- бинемия; авитаминоз К; первый и последний триместры беремен- ности, ранний детский возраст (до 1 года). ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: с осторожностью назначают препарат детям в возрасте до 14 лет; больным подагрой, пациентам с заболева- ниями печени; больным с язвенной болезнью и/или упоминаниями в анамнезе о кровотечениях из ЖКТ, больным с симптомами диспепсии, кормящим матерям. ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ: при длительном применении возможны го- ловокружение, головная боль, шум в ушах, слабость, тошнота, анорексия, боли в эпигастрии, диарея. При длительном примене- нии в высоких дозах возможно возникновение эрозий и язв ЖКТ; аллергические реакции (кожная сыпь, отек Квинке, бронхоспазм); нарушение функции печени и почек; тромбоцитопения.

Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

При физикальном исследовании отмечается вздутие живота, в начальных стадиях может быть его асимметрия, шум плеска. Рентгенологическая картина: в начальной стадии - толстокишечные уровни, затем при развитии несостоятельности илеоцекального клапана (баугиниевой заслонки) возникают также тонкокишечные уровни. Если консервативная терапия не оказала эффекта, показана операция. В зависимости от общего состояния больного формируют противоестественный задний проход на сегменте ободочной кишки ближе к опухоли или производят обструк-тивную резекцию типа Гартмана (удаление кишки с опухолью, дистальный конец кишки ушивают, проксимальный выводят в виде одноствольного противоестественного заднего прохода). Инвагинация обусловлена внедрением одного сегмента кишки в другой. Различают антеградную и ретроградную инвагинацию. Причиной в детском возрасте могут быть поносы различного генеза, у взрослых доброкачественные и злокачественные опухоли кишечника, которые, раздражая кишку, усиливают ее перистальтику и приводят к инвагинации. Симптомы, течение. Боль, рвота, в животе определяется тестоватое образование, умеренно болезненное при пальпации.

Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

Этот сигнал достигает мозга и порождает в бодрствующем сознании ощущение света. Зрительные системы. В глазу человека (и многих животных) есть две световоспринимающие системы: колбочки и палочки. Зрительный процесс лучше изучен на примере палочек, но есть основания полагать, что в колбочках он протекает сходным образом. Чтобы прошла химическая реакция, инициирующая нервный сигнал, фоторецепторная клетка должна поглотить энергию света. Для этого используется светопоглощающий пигмент родопсин (называемый также зрительный пурпур) – сложное соединение, образующееся в результате обратимого связывания липопротеина скотопсина с небольшой молекулой поглощающего свет каротиноида – ретиналя, который представляет собой альдегидную форму витамина А. Под действием света происходит расщепление родопсина на ретиналь и скотопсин. После прекращения воздействия света родопсин тотчас же ресинтезируется, но часть ретиналя может подвергнуться дальнейшим превращениям, и для восполнения его запаса в сетчатке необходим витамин А. Описанный процесс можно считать доказанным, и не остается сомнений в том, что родопсин в качестве светочувствительного соединения палочек обеспечивает зрение по крайней мере при слабой освещенности.

Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

Лечение проводят в санаториях местного типа или на курортах Кавказа (Сочи, Мацеста), Крыма (Евпатория, Саки, Ялта), Прибалтики. Оценка трудоспособности больных РБ Инвалидность при РБ отличаются следующими особенностями: 1) значительный удельный вес среди всех инвалидизирующих заболеваний; 2) инвалидами становяться люди молодго и среднего возраста уже через 3-5 лет от начала РА. Для оценки трудоспособности больных РА необходимо учитывать данные о выраженности и характере поражения суставов, распространенности поражения, о преимущественном вовлечении в процесс различных групп суставов, их функциональной недостаточности, активности патологического процесса, выраженности и упорстве болевого синдрома. Больным РА противопоказаны работы, связанные с пребыванием в сыром, холодном помещении, на улице ( в холодном климате), длительной ходьбой или стоянием. При остром и подостром начале РА больные являются временно нетрудоспособны до исчезновения местных явлений со стороны пораженных суставов, нормализации температуры и СОЭ.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.