Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Класіфікація майна у міжнародному приватному праві

Проект Цивільного кодексу має й деякі інші новели.Зокрема, у ч. 3 ст. 1582 зазначається, що виникнення права власності на майно внаслідок набувальної давності визначається правом країни, в якій майно знаходилося на момент спливу строку набувальної давності. Використання зазначених колізійних прив'язок стосовно права власності на річ допомагає вирішити ряд практичних питань, наприклад, ти, що стосується переходу права власності. Адже цей момент є вихідним для цілей оподаткування за реалізації продукції (робіт, послуг), коли беруться до уваги базисні умови поставки (визначені згідно з Міжнародними правилами інтерпретації комерційних термінів у редакції 1990 р.), що обрані сторонами, незалежно від строків здійснення оплати за договором. Література Конституція України. — К., 1998 Закон України "Про право власності" від 7 лютого 1991 р.//Урідовий кур'єр. — 1992. — №10. — С.4 Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про оренду майна державних підприємств та організацій" від 14 березня 1995 р.//Урідовий кур'єр. — 1995. — №84. — С.5 Цивільний кодекс України. — К.,1997. — С.124 Богуславський М.М. Международное частное право. Международные отношения — М., 1994. — С. 165 Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні. — К.: Вентурі, 1996 Попов А.А. Международное частное право. — Харьков. "РА", 1998. — С.94 Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право. — К.: Юрінком Інтер, 1997

Наприклад, відповідно до ст. 59 Договору про правову допомогу, укладеною між Україною та Білорусією, передача чи переказ речей, грошових сум із теріторії однієї держави на теріторію іншої здійснюється відповідно до законодавства тієї держави, на теріторії якої знаходяться ці речі чи суми. Окрім зазначеної колізійної прив'язки, можуть застосовуватися й інші, приміром, особистий закон власника. Але переважно цей принцип застосовувається як виняток або в окремих державах (Аргентина, Бразилія). Загальновизнано, що коли річ у певній державі правомірно перейшла у власність іншої особи за законами цієї держави, то в разі зміни місцезнаходження речі право власності на неї зберігається за її власником. У такий спосіб визначається право власності на річ, набуту за кордоном. Якщо ж право на річ набувається не в тій державі, де вона знаходиться, то питання, за яким законом визначається право власності у правових системах, вирішується по-різному. В одних застосовують закон місцезнаходження речі, в інших — особистий закон власника. Обсяг прав власника визначається за законом місцезнаходження речі. Тобто, переміщення речі з однієї держави в іншу змінюється і зміст прав власника. Водночас не має значення, які права належали власникові речі до її переміщення в іншу державу. Отже, право власності на річ, набуту іноземцем на своїй батьківщині, визначається за ним, але зміст цього права визначатиметься не законом його громадянства, а законом місцезнаходження речі. Держави "сім'ї загального права", використовуючи тривалий час принцип особистого закону власника щодо права власності на рухомі речі, нині також переходять до принципу закону місцезнаходження речі.№ Отже, вирішальним для визначення прав на рухомість і нерухомість є законом її місцезнаходження. У законодавстві багатьох держав колізійне регулювання права власності пов'язане з інститутом набувальної давності, зміст якого полягає в тому, що фізична та юридична особа, яка хоч і не є власником майна, але добросовісно, відкрито, неперервно здійснює володіння цим майном, наче власним, упродовж тривалого строку, набуває права власності на це майно (ст. 234 Цивільного кодексу Російської Федерації; статті 2262-2265 французького Цивільного кодексу; ст. 937 німецького Цивільного зводу; ст. 728 швейцарського Цивільного кодексу). За загальним правилом, закріплення прав на річ за правом набувальної давності регулюється законом місцезнаходження речі в момент початку строку набувальної давності з допущенням посилання на правопорядок держави, на теріторії якої закріплення речі за правом набувальної давності було виконано, чи за законодавством держави, на теріторії якої річ знаходиться на момент спливу строку набувальної давності (ст. 22(1) Закону з міжнародного приватного права Угорщини 1979 р.). Низка спеціальних колізійних прив'язок застосовувається до особливих випадків. Наприклад, щодо речей, які передаються за зовнішньоторговельними угодами; тих, що знаходяться в дорозі. Так, Гаазькою конвенцією про право, застосовуване до переходу права власності, в міжнародній торгівлі товарами 1958 р. вирішуються питання, пов'язані з переходом права власності не на підставі принципу lex rei si ae, а з огляду на зобов'язальний статут, себто право, застосовуване до зовнішньоторговельної угоди сторін.№ Богуславский М.М. Международное частное право. — М.: Международные отношения, 1994. — С. 165. Для визначення права власності на рухоме майно, що знаходиться в дорозі, може застосовуватися закон країни, з якої річ відправлено, або закон місця призначення речі.

Гтлеризм мав два основн елементи: германський расизм-мперялзм  нацональний соцялзм. Ставлення нацонал-соцялзму до всх нших народв визначав мперялстичний расизм, теоря про вищсть нмецько раси, про  право й природне призначення панувати над ншими народами, запрягати х на сво послуги, забирати вд них землю, майно, сили  творчсть, нищити нш раси. Якщо хтось хоче шукати аналогй, то може це робити серед тих народв, що х сторя  сучаснсть, пдбй нших народв, будування багатонацональних мперй, колонй  т.Pп.P дають для цього пдстави. У московському мперялзм бачимо багато подбностей. Треба большевицько демагог  безсоромности, щоб говорити про схожсть з гтлервським нацонал-соцялзмом укранського нацоналзму, який змагаться за знищення мперялзму, визволення Украни й нших народв, за самостйне життя  свобдний розвиток укрансько нац, який ставить етнографчний принцип  принцип свобдного державного самовизначення народв, як одну з основних засад у мжнароднх взаминах. ¶нший основний елемент гтлеризму це нацональний соцялзм, як система внутршнього ладу нмецького народу, нмецького райху

РЕФЕРАТЫ:

Поняття, предмет і система міжнародного приватного права

В США задачи повышения качества продукции рассматриваются как первоочередные. При этом большая часть воздействий по УКП носит ,в основном, техническую и организационную направленность. Обеспечение качества осуществляет специализированный отдел управления качеством. Крайне серьёзное внимание в американских фирмах уделяют контролю качества продукции, который охватывает все стадии жизненного цикла продукции. При проведении такого контроля наиболее важными его сторонами являются: - привлечение к выполнению функций контроля качества продукции самого широкого круга исполнителей; - выполнение наиболее важных операций по контролю качестваспециализированными службами. При УКП службы активно изучают и анализируют издержки и затраты на обеспечение производствакачественной продукции. И , не довольствуясь достигнутым уровнем качества продукции, американские фирмы расходуют в среднем 3-5% сумм реализациипродукции на повышение её качества /10,c.15/. Руководители фирм уделяют не менее 50% своего рабочего времени вопросам качества.

Система міжнародного приватного права

В тот день, когда преодолеют себя и обратятся к ли, поднебесная вернется к гуманности». Невычлененность этики из синкретического комплекса норм, охватывающая мораль, обычаи, право, обряды, церемонии, ритуалы и т.п. и ее практическое слияние с ритуалом и с «моральной теорией человеческих действий», помогли конфуцианству, этому вначале чисто философскому учению, постепенно овладеть и религиозными функциями, эффективно используя в своей проповеди не только разум, но и веру. С обретением мощных социальных и духовных санкций официально-государственной, рационально-философской, эмоционально-психологической, религиозной, конфуцианские и конфуцианизированные этико-ритуальные нормы и ценности стали непререкаемо обязательными для всех членов общества, от императора до простолюдина. Социальное функционирование этих норм представляло собой жесткий автоматизм обретенного с колыбели стереотипа. В этом и состояла главная сила «китайских церемоний», четко предписывавшихся каждому китайцу в соответствии с его статусом, который, кстати, мог меняться.

Міжнародне приватне право

Величина силы, действующей на пробное тело, будет зависеть от степени поглощения гравитонов массивным телом. Эта сила прямо пропорциональна величине пространственного угла UAV, который в свою очередь обратно пропорционален квадрату расстояния. В этой модели имеет место не «притягивание» двух тел друг к другу, а «приталкивание». Но, если наблюдатель ничего не знает о летящих частичках, а видит лишь взаимодействие тел, то это выглядит для него как «притяжение» одних тел к другим. Воздействие гравитонов на пробное тело после их прохождения сквозь тело с большой массой рассчитывается как разность двух потоков гравитонов. Один из потоков приходит к пробному телу А из пространственного угла UAV, определяемого поглощающим гравитоны телом. Гравитоны поглощаются на любом участке BD этого тела (фиг.3 - изображение слева). Второй поток приходит к пробному телу А из такого же пространственного угла U'AV', обращенного в противоположную сторону. В изображении ниже приведен вывод формулы отношения силы приталкивания на определенном расстоянии к силе, действующей на расстоянии двух радиусов от центра массивного шара: В общем случае тело (шар), поглощающее гравитоны, может иметь переменную вдоль радиуса плотность (фиг. 4 - изображение слева).

Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

Желание думского большинства принять законопроект, предусматривающий насильственное перераспределение земли, вызвало возмущение в высших кругах. Царь был раздосадован. Допустить подобного он не мог. Первая Государственная дума была распущена, и объявлены новые выборы. Выборы во Вторую Государственную думу проходили в начале 1907 года, но в начале июня того же года она была распущена. Неудачный опыт кратковременного существования первых двух Дум обострил дискуссии и в правящих кругах России о характере избираемого представительства и его необходимости. Противником ликвидации народного представительства оставался Николай II, никогда серьезно не принимавший призывы вернуться к прошлому. Третья Государственная дума стала первой, проработавшей весь положенный ей пятилетний срок. 26 апреля 1906 года министром внутренних дел был назначен П.А. Столыпин, а в июле к нему добавился и пост председателя Совета министров. Будучи просвещенным и целеустремленным политиком, Столыпин понимал, что реформы необходимы и неизбежны. Тема «Петр Столыпин и Николай II» всегда вызывает много споров.

Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

Старик предпочитает наложением рук исцелять неизлечимые болезни, ну и молитвенные собрания тоже по его части. Внезапно молодой в горестных и высокопарных выражениях признается, что он законный наследник герцога Брижуотер-ского. Он отвергает утешения тронутых его горем Гека и Джима, но готов принять почтительное обращение вроде "милорд" или "ваша светлость", а также разного рода мелкие услуги. Старик надувается и немного погодя признается, что он наследник французской короны. Его рыдания разрывают сердце Гека и Джима, они начинают величать его "ваше величество" и оказывать ему еще более пышные почести. Герцог тоже ревнует, но король предлагает ему мировую: ведь высокое происхождение не заслуга, а случайность. Гек догадывается, что перед ним отпетые мошенники, но простодушного Джима в это не посвящает. Король и герцог репетируют мешанину из шекспировских трагедий, но "арканзасские слухи" не доросли до Шекспира, и герцог развешивает афишу: в зале суда будет поставлена захватывающая трагедия "Королевский жираф, или Царственное совершенство" - только три представления! И - самыми крупными буквами - "женщинам и детям вход воспрещен".

Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

Основное условие успешной реализации плана- это параллельность проверки версий. Но если недопустимо говорить об очередности проверки версий, то можно и должно говорить о последовательности при решении вопросов. Так, в первую очередь решаются вопросы, имеющие значение для проверки нескольких версий. Сложный мыслительный процесс выдвижения следственных версий и их проверка состоят, как отмечает Я.Н.Пещак, из трех основных этапов: “.первый этап- собирание фактического материала, его логический анализ и оценка. Второй этап- выведение и формулировка собственно следственных версий, включая выведение и формулировку предположений составляющих основу этих следственных версий. Третий этап выведение следствий, которые должны существовать в случае истинности отдельных следственных версий, и проверка существования этих следствий” . По мнению Е.К.Кагина в вышеуказанном определении этапов содержатся неточности: “так, начальный этап нужно дифференцировать по крайней мере на два самостоятельных этапа: определение проблемной ситуации и основных направлений, по которым необходимо выдвигать версии; логическое упорядочение фактического материала, включая его предварительный логический анализ и оценку.

Правонаступництво в міжнародному праві

Италия в России Петровского времени Аронова А. А. „. die Leich igkei des Vig ola, das Ausebe des Palladio, u d die ge aue AuЯmessu g sam der schц e Ei heilu g des Scammozzi gleichsam mi ei a der zu vermдhle “ icolaus Goldma В во второй половине 90-х годов 20 века в Европе прошли две масштабные выставки, посвященные феномену «палладианства» в архитектуре Северной Европы 17 - 18 вв.(1) На них был представлен чрезвычайно репрезентативный материал, охватывавший практически весь круг участников художественного явления определяемого как «палладианство». В экспозиции отсутствовали только Франция и Россия. Исключение первой из программы было мотивировано устроителями особым местом, которое занимает Франция в европейской архитектуре 17 и 18 вв.(2) И тем не менее, в каталоге выставки «Палладио и Северная Европа» Ховард Бернс отдал должное основным событиям в истории развития французской архитектурной теории и практики 17 в.(3) Что же касается России, то она целиком осталась за пределами внимания устроителей и авторов статей.

Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

Они выставляли 80 сотен (центурий) пехотинцев и 18 центурий всадников в собственном вооружении и доспехах. Они же располагали большинством голосов в Народном собрании. Самые же бедные - пролетарии - выставляли только 1 центурию. Соответственно военная добыча и политические права их ограничивались. Реформа Сервия Туллия ограничивала власть патрициев - членов коренных римских родов, державших в своих руках общественные земли, обладавших властью. Среди всадников же были и люди не знатные, но обогатившиеся разными путями. Таким образом власть регулировала распределение политических прав и возможность участия в управлении государством, устраняя одних и возвышая других. В республиканском Риме во главе государства стояли два консула, правящие попеременно и во время войн попеременно же управлявшие войсками. Они опирались на Сенат, готовивший законы для Народного собрания. Его составляли очень богатые римляне-представители "римского народа", которые избирались либо по сотням (центуриям) или по округам (трибам). Трибуны, представители народа от округов-триб, имели право потребовать созыва Народного собрания и имели право "вето".

Відповідальність у міжнародному праві

Уже государства Древнего Востока стали преодолевать замкнутость и ограниченность общинной жизни, подчиняя входящие в состав империй племена правовому закону. А над этнической культурой, благодаря письменности, стала надстраиваться культура иного порядка, примером которой являются египетская наука, древнееврейская религия, античная философия и искусство. Творцом такого рода культуры в эпоху Возрождения становится интеллигенция. Таким образом, к XVII веку в Европе уже присутствовал целый ряд предпосылок для образования наций и национальной культуры. И тем не менее, их трансформация в новое качество потребовала нескольких столетий. С XVII по XX вв. в разных странах Европы шел процесс формирования национальных государств. Рассуждая о соотношении народного духа и государственного устройства, Н. Данилевский в книге "Россия и Европа" специально выделяет тот факт, что имперские амбиции и завоевательные походы Наполеона I усилили и окончательно проявили стремление к государственной самостоятельности у европейских народов.

Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

Неприемлема для него была объективная депоэтизация действительности, присущая «физиологическому», бытовому очерку 40-х годов. Стремление выявить непреходящий, общечеловеческий смысл настоящего обусловило пристальное внимание романиста к «вечным» характерам и мотивам западноевропейской и образам русской классики (образам Гамлета, Дон Кихота, Фауста, Дон-Жуана, Чацкого, Татьяны и Ольги Лариных и др.), не без учета которых задумывались гончаровские Обломов, Райский, Вера и Марфенька и другие персонажи. Первой попыткой ответить на вопрос, «где искать поэзии?» в новом прозаическом мире, была «Обыкновенная история». В основу композиции и сюжета романа положено столкновение двух, по мнению автора, крайних и односторонних «взглядов на жизнь», концепций отношения личности с обществом, действительностью. Обстоятельно рассмотрев каждую из них, писатель отвергает обе ради подлинно гармонической нормы, в общих чертах сформулированной в конце второй части романа (в письме Александра из деревни к «тетушке» и «дядюшке»). Эпилог романа обнажает, однако, глубокую враждебность современного века этому идеалу. Жизненная позиция Александра Адуева выглядит подчеркнуто романтической, но этим она не исчерпывается.

Джерела міжнародного права навколишнього середовища

Назовите основные факторы, от которых зависит объем грузооборота. Зав. кафедрой Экзаменационный билет по предмету АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Билет № 1413. Результативный показатель при анализе. Сущность и особенности его определения. 240. Использование балансового метода для определения величины влияния отдельных факторов на прирост результата всего показателя. 241. Напишите формулы расчета влияния факторов в детерминированном факторном анализе логарифмическим методом. 242. Назовите наиболее важные принципы организации функционально- стоимостного анализа. 243. Дайте определение понятию «номенклатура». 244. Определение уменьшения объема производства продукции в связи с недопоставкой материалов. Зав. кафедрой Экзаменационный билет по предмету АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Билет № 1514. Сущность классификации АХД по отраслевому признаку. 245. Относительная величина выполнения планового задания. Экономический смысл и расчет. 246. Классификация факторов в анализе хозяйственной деятельности. 247. Расчет и применение в многофакторном корреляционном анализе критерия Фишера. 248. Назовите основные задачи анализа трудовых ресурсов предприятия. 249. Приведите формулу пересчета плановых затрат на фактический выпуск продукции. Зав. кафедрой Экзаменационный билет по предмету АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Билет № 1615.

Міжнародна економіка

Пестициды – ядохимикаты, химические препараты для защиты сельскохозяйственных растений от вредителей, болезней и сорняков, а так же для уничтожения паразитов сельскохозяйственных животных, вредных насекомых и грызунов. Радионуклиды – общее название радиоактивных атомов. Представляют большую опасность для окружающей среды. Рекреационная нагрузка – способность территории обеспечивать определённое количество отдыхающих психофизиологическим комфортом и возможностью для спортивно – укрепляющей деятельности без деградации природной среды. Селитебная зона – жилая зона, район населённого пункта, предназначенный исключительно для размещения жилищ. Промышленные предприятия выводятся за его границы. Смог – токсичный туман, опасное загрязнение атмосферного воздуха, характеризуется сочетанием пылевых частиц и капель тумана. Образуется главным образом при инверсиях температуры, выхлопов автомобилей, дымовых труб предприятий. Фотосинтез – синтез клетками высших растений, водорослей и некоторых бактерий органических веществ при участии энергии света. Фотохимические реакции – химические превращения многих загрязнителей в атмосфере под действием солнечной радиации.

Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

Частью программы диверсификации может стать поддержка развития специализированной фермерской деятельности в области племенного животноводства при условии, что горные территории будут иметь сравнительные преимущества по сравнению с долинами. Яководство. Яки очень хорошо адаптированы к условиям высокогорья. Они могут круглый год находиться на горных пастбищах, не требуя дополнительного корма. Уже по этой причине они представляют экономически выгодный вариант для их разведения в условиях высокогорья. Помимо этого, они дают многие другие продукты, как для местных, так и для международных рынков, например, очень постное, экологически чистое мясо, очень жирное молоко, хорошо сохраняющая тепло шерсть, кровь, сыворотка и эндокринные железы. Лошади. Благодаря огромным ресурсам пастбищных угодий горные территории являются, без сомнения, прекрасным местом для разведения лошадей всех пород, для производства мяса и молока (кумыса), гужевых, а также для национальных и международных спортивных рынков. Тонкорунное овцеводство. Завод по переработке тонкорунной шерсти, находящийся в Токтогуле, в настоящее время импортирует тонкорунную шерсть для переработки.

Міжнародна економіка

В классификацию отраслей промышленности положены следующие основные экономические принципы: экономическое назначение производимой продукции; характер функционирования продукции в производственном процессе; однородность целевого назначения выпускаемой продукции, общность перерабатываемого сырья, родственность применяемой технологии; характер воздействия на предмет труда и др.Деление промышленного производства по экономическому назначению продукции не совпадает с отраслевой структурой промышленности, так как натуральная форма производимой в отрасли продукции нередко не определяет ее экономического назначения. Поэтому в системе национальных счетов широко используется классификация отраслей промышленности, предусматривающая их объединение в крупные комплексные отрасли по одному из следующих признаков: однородности целевого назначения производимой продукции (машиностроительная, топливная, пищевая, промышленность строительных материалов), общности исходного сырья (металлообрабатывающая и деревообрабатывающая), родственности применяемой технологии (химическая промышленность).

Міжнародний ринок туристичних послуг України

Одновременно набл-ся катастрофич-ое снижение уровня социально-экономич-го развития России и др. стран – членов СНГ. Если в предыдущие столетия в мире росла экономич-ая мощь стран Запада, а затем России и Японии, то в последние десятилетия ХХ в. тдет обратный процесс – в мировом ВВП растет доля развивающихся стран и Китая. Внутри группы развитых стран сложилась «триада» из США, ЕС и Японии. Среди развивающихся стран по своей экон-ой динамике выделяются новые индустриальные страны, в то время как наименее развитые страны все больше отстают. В группе стран с переходной эк-кой место главной по экон-ой мощи державы занял Китай. Экономическим ядром мира может стать Восточная и Юго-Вост. Азия, превращающаяся в центр огромного Азиатско-Тихоокеанского макрорегиона. Центры финанс-го капитала. К ним относ-ся те места в мире, где торговля финансовыми активами между резидентами разных стран имеет особенно большие масштабы. Это Нью-Йорк и Чикаго – в Америке, Лондон, Франкфурт, Париж, Цюрих, Женева, Люксенбург – в Европе, Токио, Сингапур, Гонконг, Бахрейн в Азии. В будующем мировыми фин.

Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

Ведущими импортерами капитала на мировом кредитном рынке являются промышленно развитые страны, при этом доля стран ОЭСД составляет 86%. Крупнейшим заемщиком являются США, на втором месте находится Великобритания, крупнейшими в мире кредиторами выступают Япония и Швейцария. Рис. 3 Схема структуры мирового рынка ссудного капитала Международный кредит – это ссуда в денежной или товарной форме, предоставляемая кредиторами одной страны на условиях возвратности, срочности и платы процентов заемщику другой страны. В широком смысле это понятие включает в себя так же заграничные портфельные инвестиции – вложения капитала в иностранные облигации, акции и другие ценные бумаги с целью получения дохода, а не установления контроля за хозяйственной деятельностью заемщика. В условиях стабильности и предсказуемости мировой экономики международное кредитование может быть эффективным с глобальной точки зрения. Воздействия международного кредита идентично воздействию на благосостояние мер по либерализации торговли или миграции рабочей силы.

Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

Изменения в денежно-кредитной политике, которые полностью прогнозированы, не смогут воздействовать на реальный объем производства или занятость. Даже на краткосрочных временных интервалах такие действия повлияют только на уровень цен. Аналогичный результат будет наблюдаться не только в случае широко декларируемых предстоящих мероприятий, как это было рассмотрено в предыдущем примере. Этот результат с необходимостью возникнет и тогда, когда экспортеры и принимающие то или иное решение руководители смогут точно предсказать действия, которые будут предприняты в рамках проведения денежно-кредитной политики, даже если о предстоящих изменениях ничего не сообщается, или они специальным образом завуалированы с целью ввести в заблуждение. Заключение. Несомненно, что за последний десяток лет ТРО привлекла к себе большое внимание экономистов. Все, на кого линия рассуждений ТРО оказала влияние, склонны несколько иначе смотреть на макроэкономическую теорию. Привлекательность ТРО объясняется двумя обстоятельствами. Во-первых, как и в случае с монетаризмом, ТРО представляется концепцией, способной заполнить пробел, образовавшийся в результате того, что кейнсианство якобы не в силах объяснить и поправить с помощью политики положение, при котором инфляция и безработица существовали одновременно в 1970-х и начале 1980-х годов.

Міжнародне перестрахування

Поле и присяга (рота) вообще служили средством открытия истины, когда нельзя было ее доискаться юридическим путем. Полем заведовали приставы, получавшие за то определенную плату с побежденного. По юридическому значению поля, оно не должно было оканчиваться убийством. Было достаточно, когда один другого повалит на землю; тогда победитель брал с побежденного свой иск и сверх того снимал с него доспех. Бились чаще всего дубинами: но из известий, относящихся к XVI веку, видно, что употреблялись короткие мечи, о двух остриях с отверстием посреди, куда вкладывалась рука, также топоры; сражающиеся надевали на себя кольчуги и латы. Поле присуждалось обыкновенно тогда, когда ответчик почему-либо признавал неверными письменные свидетельства, представленные истцом, или их не доставало, но были какие-нибудь данные, не дозволяющие при знавать иска совершенно лишенным основания, или же когда ответчик не признавал свидетельства послуха и с ним вступал » поединок. Обыкновенно вызов в бой с истцом предоставлялся ответчику, и при этом он имел возможность выбирать что-нибудь для предложения: или поле, или крестное целование — роту.

Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

Разгром противника под Яссами и Кишиневом сыграл решающую роль в освобождении Румынии от фашистского ига. Вступление советских войск в Бухарест имело важные последствия. Закрепив победу антифашистского восстания, оно оказало большое влияние на изменение военной обстановки в Юго-Восточной Европе.Восточно-Карпатская операция. 29 августа Ставка приказала армиям правого крыла 2-го Украинского фронта преодолеть Восточные Карпаты и развивать наступление в общем направлении на Клуж. Германское командование, учитывая изменение обстановки, решило сомкнуть войска южного фланга группы армий “Южная Украина” с группой армий “Ф” в Югославии и создать оборону по рубежу Восточные Карпаты, Южные Карпаты, Западные Балканы. На левом крыле 2-го Украинского фронта советские войска 6 сентября вышли на границу Югославии. С 6 по 15 сентября войска правого крыла фронта преодолели Восточные Карпаты, продвинулись на широком фронте от 30 до 130 км и достигли линии Ватра-Дорней. Но к 15 сентября противнику удалось восстановить сплошной фронт. Начались затяжные кровопролитные бои. Но, несмотря на это, 23 сентября советские войска вступили на венгерскую землю.

Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

На мой взгляд, это отдельная и очень широкая тема и касаться её поверхностно - недопустимо. Теперь остается вернуться к тем самым морально-этическим принципам, которые я сознательно опустил в начале вывода. Так вот, через призму общечеловеческих ценностей, в Советском Союзе происходил гигантский эксперимент, творителей которого можно с чистой совестью назвать преступниками. Но какой смысл уподобляться Сталину и вешать ярлыки? Есть еще один немаловажный момент - с точки зрения определенного круга историков, Советский Союз( в смысле центральной власти) являлся тем сдерживающим фактором межнациональных конфликтов, который давил на все республики одновременно и заставлял их не вспоминать старые национальные конфликты на почве религии, территории и т.д., а сопротивляться давлению именно центра и объединяться на этой почве. Исходя из всех этих выводов, я могу утверждать, что межнациональные конфликты на территории бывшего СССР являются результатом ломки старых отношений и неизбежны просто по определению(и по вышеперечисленным причинам).

Банківські гарантії та ризики. Міжнародні розрахунки

Начиная с Павла I, держав в России представляла собой шар из синего яхонта, осыпанного бриллиантами. Государственный щит – несли только при погребении государя. Государственная печать прилагалась к государственным актам в знк окончательного утверждения их верховной властью. При вступлении на престол императора она изготавливалась в трех видах: большая, средняя и малая. Государственный орел – двуглавый орел, символ несомненно восточного происхождения. Древнейшее известное науке изображение такого орла, относящего ко времени мидийского царя Киаксана (635 – 594 г.д.н.э.) находятся на развалинах близь нынешней туркменской деревни Уэйют. Он помещен на двух мышах и служит подножием для кокой-то фигуры (жреца или царя). Одноглавый орел уже в то время служил у персов символом верховной власти; предполагается, что двуглавый орел означал соединение Мидийского царства с Ассирийским, совершившийся в 95 в. до н.э. появление двуглавого орла в Древнем Риме относится к периоду правления Константина Великого (306 -337 г.г.), когда обе империи – Восточная и Западная, имевши в гербе по одноглавому орлу, были соединены под одним скипетром.

Міжнародний досвід юридичної відповідальності аудиторів перед третіми особами

С течением времени же тематика журнала не изменялась, а изменился лишь его внешний облик, а также пополнились некоторые его отделы: Исчезла обложка! Исчезло подробное оглавление к каждому номеру, осталось лишь общее оглавление ко всему годовому изданию и краткое оглавление в конце номера. Появилось больше отчетов о заседаниях научных обществ. Появился раздел рецензий на книги, полученные редакцией для отзыва. Появился раздел от редакции, в котором также печатались научные статьи, присутствовавшие, однако, не во всех номерах журнала, а лишь появлявшиеся периодически. 12. Что касается объявлений о последних научных мероприятиях, то эти сведения печатались, в основном, в т.н. «Личных известиях». Они касались изменения состава различных научных обществ («Изменился состав дирекции императорского Московского Общества Испытателей Природы. Президент – Ф.А.Слудский, вице-президент – Н.М.Сеченов, секретари – А.П.Павлов, В.Н.Львов, члены совета – Ф.П.Шереметевский, А.П.Сабаньев и др.»), а также проведения новейших исследований, экспериментов и путешествий (Летом 1891 года, по поручению Отделения будут предполагаться следующие экскурсии: 1) Н.М.Книпович и И.К.Тарнани вместе со студентами Г.Г.Шлатером и С.Д.Лихачевым отпрааятся на Соловецкую биологическую станцию на Белом море, 2) Ю.И.Вагнер намерен осуществить путешествие в Сибирь и занятся зоологическим исследованием Байкальского озера, 3) Студенты А.М.Токтарев и А.В.Платонов едут с зоологическими целями на Каспийское море). 13. Объем издания варьировался в рамках от 40 до 85 страниц.

Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу

Возле таких деревьев и камней татары устраивали моления. Существовало поверье, что вокруг этих мест обитают добрые духи, содействующие удачной охоте, избавлению от болезней и т.д. На ветвях таких священных деревьев татары оставляли кусочки разноцветных тканей, монеты, иногда даже драгоценности. Этнокультурные связи сибирских татар с другими народами отчётливо прослеживаются в их одежде и украшениях. Так, бухарский компонент ярко выражен в наличии в мужской одежде халатов и чалмы. У сибирских татар такие халаты среднеазиатского происхождения носили название чапан. в качестве зимней мужской одежды использовались овчиные шубы и меховые шапки, а также тулупы. верхнюю одежду сибирские татары подпоясывали ткаными поясами "пильбау", и матерчатыми поясами "кур". основным типом мужских головных уборов были различные тюбетейки. такие тюбетейки украшались вышивкой тамбурным швом, золотным шитьём или же выполнялись из тканей с рисунком. Комплекс женской одежды сибирских татар состоял из платьев различного покроя, поверх которых надевали безрукавки - камзолы, украшенные нашитыми монетами, бляхами ювелирной работы, тесьмой - позументом в различном сочетании.

Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

Устами Сальвиати Галилей предлагает эксперимент для решения спора о том, конечна или бесконечна скорость света. Два экспериментатора, вооруженные фонарями, становятся на некотором расстоянии друг от друга и, согласно предварительной договоренности, первый открывает свой фонарь, как только заметит свет открытого фонаря второго. Тогда сигнал первого экспериментатора вернется к нему через удвоенное время распространения света от одного наблюдателя ко второму. Этот опыт не мог получиться из-за чрезвычайно большой скорости света. Но за Галилеем остается заслуга первой постановки этой проблемы в экспериментальном плане и проектирования эксперимента столь гениального, что этот проект был осуществлен Физом только через 250 лет при первом измерении скорости света в земных условиях. Действительно, в принципе опыт Физа отличается от опыта Галилея лишь тем, что один из двух экспериментаторов заменен зеркалом, тотчас отражающим пришедший световой сигнал. О конечной скорости света и о возможности ее измерения на опыте Галилей, должно быть, много раз беседовал со своим другом Паоло Сарпи, который в юные годы размышлял об измерении скорости света с помощью совсем примитивного опыта, вдохновившего, по-видимому, Галилея, который предложил свой вариант.

Міжнародний досвід правового регулювання електронної торгівлі

Федра, встретясь с Ипполитом, говорит, что боится его: теперь, когда Тесея нет, он может обрушить свой гнев на нее и ее сына, мстя за то, что его изгнали из Афин. Ипполит возмущен - так низко поступить он бы не смог. Кроме того, слух о смерти Тесея может быть ложным. Федра, не в силах совладать со своим чувством, говбрит, что если бы Ипполит был старше, когда Тесей приехал на Крит, то он тоже мог бы совершить такие же подвиги - убить Минотавра и стать героем, а она, как Ариадна, дала бы ему нить, чтобы не заблудиться в Лабиринте, и связала бы свою судьбу с ним. Ипполит в недоумении, ему кажется, что Федра грезит наяву, принимая его за Тесея. Федра переиначивает его слова и говорит, что любит не нынешнего Тесея, а молодого, как Ипполит, любит его, Ипполита, но не видит в том своей вины, так как не властна над собой. Она жертва божественного гнева, это боги послали ей любовь, которая ее мучает. Федра просит Ипполита покарать ее за преступную страсть и достать меч из ножен. Ипполит в ужасе бежит, о страшной тайне не должен знать никто, даже его наставник Терамен. Из Афин является посланец, чтобы вручить Федре бразды правления. Но царица не хочет власти, почести ей не нужны.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.