Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Государственное строительство и самоуправление Украины

Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку денного, скликаються Головою Верховної Ради України на вимогу не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України або на вимогу Президента України. У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні Верховна Рада України збирається у дводенний строк без скликання. У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану. Засідання Верховної Ради України проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного складу Верховної Ради України. Рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування. Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто. Повноваження Верховної Ради України: 1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом XIII Конституції; 2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 Конституції; 3) прийняття законів; 4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього; контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання; 5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики; 6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля; 7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією Конституцією; 8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України; 9) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України; 10) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту), встановленому статтею

111 цієї Конституції; 11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України; 12) надання згоди на призначення Президентом України Прем'єр-міністра України; 13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до цієї Конституції; 14) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням; 15) призначення чи обрання на посади, звільнення з посад, надання згоди на призначення і звільнення з посад осіб у випадках, передбачених цією Конституцією; 16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати; 17) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні; 18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України за поданням Президента України; 19) призначення та звільнення половини складу Ради Національного банку України; 20) призначення половини складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; 21) призначення на посаду та припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України; 22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України; 23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України; 24) надання згоди на призначення на посади та звільнення з посад Президентом України Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна

України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України; 25) надання згоди на призначення Президентом України на посаду Генерального прокурора України; висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади; 26) призначення третини складу Конституційного Суду України; 27) обрання суддів безстроково; 28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим за наявності висновку Конституційного Суду України про порушення нею Конституції України або законів України; призначення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів; 30) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування; 31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами над звичайної екологічної ситуації; 32) надання у встановлений законом строк згоди на обов'язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України; 33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених цією Конституцією; 34) прийняття рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу народного депутата України, групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, попередньо підтриману не менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ради України; 35) призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату Верховної Ради України; затвердження кошторису Верховної Ради України та структури її апарату; 36) затвердження переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації; визначення правових засад вилучення об'єктів права приватної власності.

Невозможно? А патриоты всегда указывали на двоемыслие и лживость официальной пропаганды. Что нельзя одновременно осуждать агрессию США в Ираке и желать победы американской армии, нельзя приветствовать демократически избранного президента Украины В. Януковича и поддерживать волю украинского народа, настоявшего на третьем туре выборов. Но это единомышленники-ЛИБЕРАЛЫ, И.Е. и его соплеменники, оккупировав СМИ, дают слово только имитаторам оппозиции из КПРФ и ЛДПР, заглушают слово Правды адской какофонией обвинений в антисемитизме и экстремизме тех, кто посмел самостоятельно осмысливать происходящее и отказывается думать в унисон со сванидзами и познерами. «Таким образом, обоснованием сецессии грузинских регионов становится принципиально невозможное сожительство этносов в одном государстве… Необходимо отметить, что тезис о невозможности мирного сожительства абхазов и осетин с грузинами в одном государстве… может служить обоснованием и этнических чисток…». Необходимо отметить, что сам тезис о принципиальной невозможности мирного сожительства этносов в одном государстве — это плод еврейской культуры, ИЗРАИЛЬСКОЙ практики государственного строительства, абсолютно не имеющий никакого отношения ни к русской культуре, ни к русской практике государственного строительства

РЕФЕРАТЫ:

Государственная власть и самоуправление в Украине

Финляндии в феврале 1940 г. выделили 12 "Харрикейнов"I, в виде помощи от Англии в период советско-финляндской войны. 5 февраля в Великобританию прибыла на переучивание группа финских пилотов. Подготовили их быстро: уже 29 февраля первые шесть истребителей вылетели из Шотландии в Швецию. 7 марта самолеты поступили на вооружение. За остававшиеся до перемирия три дня они, по-видимому, не успели совершить ни одного боевого вылета; во всяком случае, об этом не упоминают даже финские историки. В период между окончанием "зимней" войны и началом Великой Отечественной "Харрикейны" перекидывали из эскадрильи в эскадрилью. Одно звено в июле 1941 г. разместили в Утти и включили в систему ПВО северо-восточной части Финляндии. В июле 1941 г. по финским данным были сбиты 5 советских самолетов. С июня 1942 г. две машины использовались в ПВО Хельсинки. Во второй половине войны "Харрикейны" финнами применялись мало. Случаев боев советских "Харрикейнов" с финскими неизвестно, хотя с машинами других типов они сталкивались. В частности, в ноябре 1941 г. летчики 65-го полка сбили один "Харрикейн" (на И-153). До конца мая 1944 г. последние финские "Харрикейны" служили как вспомогательные.

Государственное и административное право (Контрольная)

Типовая инструкция и инструкция для работников должны содержать следующие разделы: общие требования безопасности; требования безопасности перед началом работ; требования безопасности во время работы; требования безопасности в аварийных ситуациях; требования безопасности по окончанию работы. Если безопасность выполнения работы обусловлена определёнными нормами, то они должны быть указаны в инструкции (величина зазора, расстояния и т.п.). Проверка инструкций на соответствие требованиям действующих государственных стандартов, санитарных норм и правил должна проводиться не реже одного раза в 5 лет. Проверка инструкций для работников по профессиям или по видам работ, связанным с повышенной опасностью, должна проводиться не реже одного раза в 3 года. Если в течение срока действия инструкции условия труда работников на предприятии не изменились, то приказом работодателя действие инструкции продлевается на следующий год, о чём делается запись на первой странице инструкции (штамп "Пересмотрено", дата и подпись лица, ответственного за пересмотр инструкции).

Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений против государственной и общественной собственности (Контрольная)

Практическая реализация этих положений отложена до принятия и вступления в силу отдельного федерального закона. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ в ст. 41 установлено, что органы местного самоуправления, которые в соответствии с законом и уставом муниципального образования наделяются правами юридического лица, являются муниципальными учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций. Они подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц. Основаниями для такой регистрации служат устав муниципального образования и решение о создании такого органа. В ряде городов статус муниципального учреждения имеют органы управления жилищно-коммунальным хозяйством, здравоохранения, образования. 1.2 Порядок образования представительного органа местного самоуправления Представительный орган муниципального образования принимает, в первую очередь, нормативные решения. Поэтому нужна дееспособная структура, четкая организация правотворческой деятельности, необходимы комитеты, комиссии, группы и должностные лица, которые осуществляют эту работу.1 Закон от 6 октября 2003 г. установил, что организацию деятельности представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования осуществляет глава муниципального образования, если указанное лицо является главой местной администрации – председатель представительного органа муниципального образования, избираемый этим органом из своего состава.

Государственные и местные налоги

В своих же русских стихах поэт парит над американским ландшафтом: Северо-западный ветер его поднимает над сизой, лиловой, пунцовой, алой долиной Коннектикута. Он уже не видит лакомый променад курицы по двору обветшалой фермы, суслика на меже. На воздушном потоке распластанный, одинок, все, что он видит - гряду покатых холмов и серебро реки, вьющейся точно живой клинок, сталь в зазубринах перекатов, схожие с бисером городки Новой Англии. Этот полет одинокого сильного ястреба, держащего курс на юг, к Рио-Гранде, на пороге зимы, прослежен, казалось бы, американским глазом, но смущает финальная строка стихотворения: детвора, завидев первый снег, "кричит по-английски: "Зима, зима!" На каком же языке ей кричать в США, как не по-английски? Последняя строка вызывает герметичность американского мира, вселяет подозрение, что здесь не обошлось без мистификаторской мимикрии, разрушенной напоследок намеренно и наверняка. В декорациях американского неба вдруг возникает черная языковая дыра, не менее страшная, чем осенний крик птицы, чей образ, и без того нагруженный тяжестью разнородного смысла, в виду той дыры приобретает новое, четвертое измерение, куда и устремляется ястреб: .Все выше. В ионосферу. В астрономически объективный ад птиц, где отсутствует кислород, где вместо проса - крупа далеких звезд.

Особенности государственной поддержки аграрного сектора в Украине

Полономочия органов местного самоуправления в области хозяйственного строительства

Присутствие переводчика требуется, если на месте происшествия обнаружены документы или предметы с надписями на языке, котором не владеет следователь (например, личные документы преступника, упаковки от похищенных изделий, инструкции к ним и так далее. 3. Потерпевший. Его участие в осмотре места происшествия необходимо, когда он может сообщить данные, позволяющие правильно провести осмотр и оценить его результаты, например, он может уточнить место происшествия, показать, откуда преступники пришли и в какую сторону скрылись, и т. д. Однако до начала осмотра надо зафиксировать сообщенную потерпевшим информацию (в его заявлении, объяснении либо протоколе допроса, чтобы затем иметь возможность проверить, на сколько эти данные соответствуют материальной обстановке. 4. Свидетели и лица, первые обнаружившие преступление. Их участие поможет уточнить изменения, которые были внесены в материальную обстановку при ликвидации последствий происшедшего и в связи с другими обстоятельствами, а также провести осмотр с учетом сведений, сообщенных этими лицами. 5. Обвиняемый (подозреваемый).

Государственное регулирование игрового бизнеса в Украине

Возникает ПРОТИВОРЕЧИЕ: есть низкая заработная плата, которую надо улучшить, чтобы снизить текучесть кадров. Повышая заработную плату, мы снижаем текучесть кадров, но при этом ухудшаем показатели фирмы по прибыльности и рентабельности. Как быть? В ТРИЗ есть прием разрешения противоречий "Обратить вред в пользу". Воспользуемся им. Вредный фактор в нашем случае - низкая зарплата продавцов. Обострим вредный фактор для решения задачи текучести кадров: что много меньше низкой зарплаты? Стипендия, пособие по безработице, оплата заключенным за любую работу и работа совсем бесплатно. Для нашего случая подходят "стипендиаты", т.к. заключенных вряд ли кто-то выпустит поторговать фототоварами ЧАСТЬ 2 ВНЕДРЕНИЕ РЕШЕНИЯ "ОБУЧАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" ВВЕДЕНИЕ Какие проблемы возникают у выпускников школ при выборе из альтернатив: пойти учиться или устроиться на работу? Отбросим ту часть выпускников, которые уже поступили в ВУЗы. Наша целевая аудитория - это та прослойка молодежи, которая хочет: получить профессиональное образование для дальнейшего устройства на работу по специальности; получить специальность, устроившись на работу; попробовать поработать и определиться со специальностью.

Местное налогообложение в Украине

При всех вариантах потенциал, существующий в данной сфере, представляется воистину неподдающимся исчислению: радующая глаз необычная, живописная и загадочная природа, исключительно благоприятный климат, умеренно тёплая – по крайней мере, с ноября по апрель – погода, руины старинных крепостей, памятники древнего искусства, свидетельствующие о славном прошлом, о котором, к слову сказать, любит говорить султан Кабус, - всё это способно привлечь тысячи гостей из ближнего и дальнего зарубежья. К тому же, в их распоряжении немало отлично оборудованных, комфортабельнейших гостиниц. Что же касается таких отелей, как «Аль - Бустан», и «Хайят Редженси», то они могут выгодно поспорить с любыми аналогичными сооружениями, в какой бы точке земного шара они не находились. Но главное внимание в деле развития страны, бесспорно, должно уделяться, как неоднократно отмечал опять же султан Кабус, - человеческим ресурсам. В беседе с одним из западных журналистов он чуть ли буквально не повторил: “Кадры решают всё”. По плану последней пятилетки (1996 – 2000 года), было выделено 500 миллионов на нужды образования и здравоохранения.

Государственная социальная политика Республики Беларусь. Система государственного прогнозирования и программирования социально-экономического развития народного хозяйства Республики Беларусь

Слова "наследственность" и "наследственный" в психологической литературе нередко применяются не только в тех случаях, когда имеются действительные основания предполагать, что данный признак получен наследственным путем от предков, но и тогда, когда хотят показать, что этот признак не есть прямой результат воспитания или обучения, или когда предполагают, что этот признак сводится к некоторым биологическим или физиологическим особенностям организма. Слово "наследственный" становится, таким образом, синонимом не только слову "врожденный", но и таким словам, как "биологический", "физиологический" и т. д. Такого рода нечеткость или невыдержанность терминологии имеет принципиальное значение. В термине "наследственный" содержится определенное объяснение факта, и поэтому-то употреблять этот термин следует с очень большой осторожностью, только там, где имеются серьезные основания выдвигать именно такое объяснение. Итак, понятие "врожденные задатки" ни в коем случае не тождественно понятию "наследственные задатки". Этим я вовсе не отрицаю законность последнего понятия.

Полномочия государственных органов власти и местного самоуправления вобласти защиты населения от чрезвычайных ситуаций (ЧС)

Примерно в то же время возникло Красное море. Вплоть до третичного перио­да Средиземное море имело еще один, восточный, выход к Индийскому океану. В ледниковом периоде благодаря понижению уровня моря сухопутные свя­зи возникали на месте мелководных морей и в дру­гих районах земного шара. Такая промежуточная зона, например, отделяет в Индо-Малайской облас­ти Азию от Австралии (см. стр. 93). Благодаря мно­гократному возобновлению связей здесь, как и в ря­де других мест, создавались необычайно благоприят­ные условия для возникновения новых форм живот­ных и растений. Изучая возможности расселения и пытаясь найти центры возникновения определенных групп животных, не следует забывать и о климатических измене­ниях, значение которых не менее существенно. Мно­гократные смены холодных и теплых периодов плей­стоцена (четвертичного периода) хорошо прослежи­ваются в истории вымерших млекопитающих. В Центральной Европе находят окаменелые остатки не только таких млекопитающих, которые сейчас живут далеко на юге, но и формы, характерные для Крайнего Севера.

Государственные органы, органы местного самоуправления и общественные организации

Результативность новой власти формирует у одних страх, у других — смирение, конформизм, у третьих — дух авантюризма, а, в конечном счете, — признание власти и подчинение ей. С разрушением коммунистических тоталитарных систем, с преодолением былого противостояния двух систем, ослаблением военно-диктаторских режимов и уменьшением их числа, принцип легитимности переживает демократический ренессанс. Вместе с тем подход к легитимности с позиций политического реализма сохраняет свое значение. Сегодня преобладает точка зрения, что основой легитимности является убеждение в правомерности данного строя. Заключение о наличии убеждения можно сделать, прежде всего, на основе свободного выражения гражданами своей воли. Устойчивость системы в конкретной стране также может рассматриваться как признак легитимности власти. Власть становится легитимной благодаря достижению ею устойчивости, определенности, установлению порядка. И наоборот, власть, сформировавшаяся демократическим путем, но не способная предотвратить гражданскую и межнациональную войны, противостояние центра и мест, "парада" суверенитетов, не является легитимной.

Правовые возможности наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями законами субъектов Российской Федерации

К сожалению, система исчисления налога, введенная в 1992 г. была ориентирована в основном на фискальный эффект. Наличие разных форм собственности, их экономическое соперничество вызывают необходимость взимания налога не только с получаемых доходов, но и со стоимости имущества, которое прямым или косвенным образом способствует росту дохода предприятия. Налог на имущество предприятий преследует цель не только обеспечить регулярное поступление доходов в бюджет, но и стимулировать освобождение предприятий от лишнего и неиспользуемого имущества. Важное место в налоговой системе страны занимают платежи за природные ресурсы. Значение этих платежей в том, что они играют не только фискальную, но и стимулирующую роль, ориентируя субъектов хозяйствования на более эффективное использование соответствующих видов ресурсов. Необходимость в подобном стимулировании вызвана возросшими масштабами общественного производства, требующими вовлечения в хозяйственный оборот все новых и новых ресурсов. Между тем последние далеко не безграничны и в силу относительного уменьшения становятся все дороже. Основное место в системе налогообложения физических лиц занимает подоходный налог.

Государственная поддержка развития местного самоуправления

Александр II сказал: “Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно само собой начнет отменяться снизу”. 19 февраля 1861 года был подписан Манифест об отмене крепостного права и Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости (приложение 3). Согласно “Положениям” крепостное право отменялось навсегда, а крестьянам предоставлялись права свободных сельских обывателей, как личные, так и по имуществу. Помещики сохраняли собственность на все принадлежавшие им земли, но обязаны были предоставить в пользование крестьянам “усадебную оседлость” и полевой надел “для обеспечения их быта и для выполнения их обязанностей перед правительством и помещиком”. За пользование надельной землей крестьяне должны были отбывать барщину или платить оброки, и не имели права отказа от нее в течение 9 лет. Наделение крестьян землею и повинности определялись по добровольному соглашению между помещиками и крестьянами. Для выкупа земель крестьянам предоставлялось пособие в виде ссуды. Земля выкупалась или общиной, или отдельным крестьянином, в надел включались только удобные земли.

Государственное устройство РФ. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России, его сущностные признаки

Не дожидаясь, пока прекратится бомбардировка, взвод быстро раскопал бомбоубежище и спас находившихся там людей. Во время бомбёжек были и тяжёлые утраты. На боевом посту погиб директор филиала автозавода Герасим Кузьмич Парышев, начальник кузнечного цеха Иван Васильевич Китаев, новаторы производства Григорий Иванович Масленников и Иван Леонтьевич Лышнов. Посмертно они были награждены орденом Отечественной войны I степени. Бережно сохраняя память о прославленных товарищах, автозаводцы назвали их именами улицы, рабочие посёлки. Но фашисты по-прежнему продолжали свои налёты. С 4 по 22 июня 1943 года гитлеровцы методично в одно и то же время появлялись над автозаводом. Автозаводу был нанесён значительный ущерб. Многие цехи были разрушены или основательно повреждены, выведен из строя ряд энергосооружений, серьёзно повреждены магистральные коммуникационные сети, нарушен поточный производственный цикл. Всего на предприятии было разрушено или повреждено 50 зданий и сооружений, более 9 тысяч метров конвейеров и транспортёров, 5900 единиц технологического оборудования, 8 тысяч моторов, 28 мостовых кранов, 8 цеховых подстанций, 14 тысяч комплектов электроаппаратуры и приборов и др.

Ответственность за вред, причиненный органами государственной власти, органами местного самоуправления и их должностными лицами

С этой целью подозреваемый допрашивается, подвергается освидетельствованию, его одежда изымается и осматри-вается. Для обнаружения одежды, в которую был одет подозреваемый в момент совер-шения преступления, а также предметов, находившихся в тот момент при нем, по месту его жительства проводится обыск. В случае необходимости проводятся судебно-медицинские и биологические исследования. В ходе расследования уголовного дела об изнасиловании подозреваемый, как правило, дает следующие показания: 1) с потер-певшей не знаком, ранее с ней не встречался и изнасилования не совершал; 2) поло-вой акт с потерпевшей был совершен с ее согласия; 3) имеет место оговор со стороны потерпевшей по личным мотивам. Заявление подозреваемого о том, что ранее с потер-певшей не встречался и изнасилования не совершал, может быть опровергнуто: а) результатами опознания его потерпевшей: б) показаниями свидетелей, наблюдав-ших факт встречи потерпевшей и подозреваемого; в) результатами обыска, произве-денного с целью обнаружения у подозреваемого вещей и иных предметов, принадле-жащих потерпевшей или о которых она упоминала в своих показаниях: г) результата-ми экспертных исследований.

Преступления против основ конституционного строя, безопасности, политической системы, государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления Российской Федерации

Искупая грехи, он должен служить Пифии (быть ее глазами). Скорее всего, именно поэтому, когда Меровингин попросил взамен Нео глаза Пифии, Морфеус и Тринити одновременно посмотрели на Серафа. Факт семнадцатый. Сделка Меровингин и Персефона одеты в клубе так, что можно легко понять, что здесь имеется в виду связь с Адом («Ну конечно, вы ведь прошли сквозь Ад, чтобы попасть сюда», - слова Меровингина), ну Аидом – является сам Меровингин, которому принадлежит Станция (чистилище?), ну и переправа не реке Стикс. Сама же сделка на глаза Пифии – это поистине сделка с самим Дьяволом. Он конечно и предлагает вернуть Спасителя, но при этом взамен просит душу (отвернуться от Бога, предать его – здесь в качестве Бога выступает Пифия). Ведь именно Пифия вела всех по дороге к победе, все пользовались ее «глазами», хотя она потом скажет Нео: «Теперь я сделаю выбор, поскольку ты уже сделал свой». Наверно, имеется в виду то, что кто будет владеть «глазами Пифии», тот будет владеть всем, конечно если он при этом сможет справиться с обретенным могуществом.

Судопроизводство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления

Так или иначе, в Визео имеется могила, которую выдают за могилу дона Родриго. Отголоски сведений о покаянии, наложенном согласно легенде, на короля Родриго, сохранились во многих позднейших романсах. В частности, один из таких романсов цитируется в XXXIII главе “Дон Кихота” Сервантеса: “Она грызёт меня, грызёт моё сердце – средоточие моих прегрешений, источник великого моего несчастья”. Своими корнями легенда уходит в исторические хроники (начиная с VIII и кончая “Сарацинской хроникой” 1430г.), которой в основном и вдохновлялись сочинители романсов о доне Родриго. Список литературы Романсеро. М., Художественная литература. 1970, в т.ч. и послесловие Н.Томашевского к этому роскошному изданию. Малицкая К.М. Толедо старая столица Испании. М., Искусство 1968. В.И.Ленин. Собр.соч. в 55-и томах, 5-е издание. Паша “Мерседес”. Избранная лирика. Усама бен Ладен. Семь стихотворений, собственноручно им написанные на русском языке. MA GA. Избранные тексты. Пер. с японского.

Государственный бюджет Украины

Также в рамках ПРМ отдельные подразделения Вооруженных сил Узбекистана проходят подготовку в США, Германии и Норвегии. Американские и немецкие военные инструкторы оказывают помощь в строительстве Вооруженных сил республики. В Турции, США и ФРГ готовятся офицерские кадры. До октября 2001 года деятельность НАТО в Узбекистане, как и в Центральной Азии в целом, ограничивалась вопросами нераспространения, сбором разведданных о политике безопасности Узбекистана, информированием о стратегии НАТО и воплощением в жизнь принципов поддержания мира в регионах, куда НАТО не заинтересовано посылать свои войска. Сотрудничество также касалось невоенных вопросов, таких как стихийные бедствия и защита окружающей среды. После начала военной операции США в Афганистане страны–участницы НАТО начали подготовку ряда проектов по оказанию Узбекистану помощи в военно- технической сфере. Основное внимание при этом уделяется борьбе с терроризмом и распространением наркотиков, подготовке подразделений сил специальных операций, поисково-разведывательных и горных подразделений.

Национально-государственное строительство в России в 1917-1924 гг.

Сердобский машиностроительный завод. Завод создан в 1953 году (на базе паровозоремонтного завода) для выпуска тракторных и автомобильных прицепов. В 1954 году выпущен первый тракторный прицеп-самосвал ПТС-3,5, грузоподъёмностью 3,5 тонны. За десять лет их было изготовлено более 140 тыс. штук. В1963 году началось производство картеров задних мостов к автомобилям ЗИЛ-130, штамповосварочной конструкции, впервые осваиваемых в нашей стране. В 1969 завод слился с Московским автомобильным заводом им. И.А.Лихачёва, была произведена реконструкция предприятия, завод стал специализироваться по производству картеров. На предприятии действуют более 26 автомобильных линий, 14 лоточных и поточно-механизированных линий, около 8 тыс. погонных,  подвесных, напольных и стружно-уборочных конвейеров, 6 робототехнических комплексов, внедрены 3 автоматические сварочные линии: по производству картеров ЗИЛ-130 Г и ЗИЛ-133 Г1,и автоматические линии ЛА-26, приварки рычагов и опор к  балке картера заднего моста ЗИЛ-131, не имеющий аналогов  в стране.

Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине

Баргузинский заповедник – старейший государственный заповедник России, организован в 1916 году как соболиный охотничий заповедник. К середине 30 годов он успешно выполнил свою первоначальную задачу по сохранению от хищнического истребления ценнейшего пушного зверя – баргузинского соболя. В настоящее время Баргузинский заповедник является комплексным, т.е. прилегающие территории охраняются и изучаются все природные объекты : животные, растения, сообщества организмов. Экосистемы заповедника никогда не подвергались воздействию антропогенных факторов за исключением охоты местного населения до 1916 года. На определенных территориях так же не было хозяйственной деятельности кроме охотничьего промысла. Основные задачи заповедника: Сохранение природных комплексов в условиях, исключающих антропогенное воздействие; Ведение долговременных мониторинговых исследований состояния природных комплексов; Изучение влияния ограниченных антропогенных воздействий при ведении традиционной хозяйственной деятельности и рекреации с целью оптимизации отношений «человек-природа» на берегах Байкала; Экологическое просвещение населения; Содействие в подготовке специалистов в области охраны природы.

Контрольные вопросы для сдачи Государственного экзамена по криминальному праву

Эти особенности, прежде всего, связаны с целями функционирования унитарных предприятий и с ограничениями в распоряжении имуществом унитарным предприятием, в том, что предприятия занимаются как основной деятельностью, так и коммерческой. Налогообложению подлежит только коммерческая деятельность унитарных предприятий. На данный момент существует много неточностей и спорных вопросов в налогообложении унитарных предприятий (в отношении налогооблагаемой базы по некоторым налогам, ответственности за невыполнение налоговых обязанностей и т.д.), поэтому государству необходимо уделять больше внимания вопросу налогообложения унитарных предприятий. Без целенаправленной политики государства связанной с унитарными предприятиями последним будет тяжело обеспечивать выполнение своих целей. Что в целом негативно скажется как на экономической ситуации в стране, так и на социальной. Государству необходимо создать полную нормативную базу, касающуюся налогообложения унитарных предприятий. Это позволит упорядочить и усовершенствовать налогообложения унитарных предприятий, что будет способствовать укреплению государства и экономики в целом.

Организация контроля за соблюдением государственной дисциплины цен. Виды маркетинговых стратегий ценообразования, условия их применения (Контрольная)

Человек приходит за советом к ясновидцу, о котором он слышал хорошие отзывы; другой приходит на спиритический сеанс, в надежде получить послания, которое разрешит его эмоциональную проблему или даст ключ к беспокоящей его тайне; кто-то еще советуется с астрологом или учится составлять и интерпретировать часовые гороскопы; многие используют предсказательную технику И. Цзина для разрешения своих трудностей и выбора из альтернативных возможностей. Все это - разные формы "оракульских" предсказаний; люди чувствуют себя не в состоянии разрешить свои проблемы интеллектуально на основе того, что они знают, а традиционные религии тоже не дают удовлетворительных ответов. Почему эти люди не идут к экспертам-ученым-психологам, психиатрам, врачам, университетски - образованным ученым, имеющим официальные дипломы, владеющим разного рода техникой? Многие к ним и обращаются, но многие не верят, что можно опереться на своевременное интеллектуальное эмпирическое знание, которому учат в университетах - знание, основанное на множественности данных и не содержащее всеохватывающей философии жизни.

Декларация о государственном суверенитете Украины и ее историческое значение

Пока дочитаешь, обхохочешься. Но в этом долдонящем косноязычии своя система. Своя динамика. Свой сюжет Ну, прямо классицистическая стройность! Таково мастерство. Но оно не то что самоцельно, оно попросту надежно спрятано от глаз. Однако четко объясняет нам способ нечеткого мышления персонажа. Зощенко вовсе не занят стенографической (сегодня сказали бы: магнитофонной) записью поездного словотворения. Назойливо, до одурения повторяющаяся фраза о Новороссийске нужна герою-рассказчику затем, зачем нужен шест идущему через незнакомое болото по узенькой гати. И орудует рассказчик этой опорой точно так же, как орудуют шестом,- отталкивается ею. Продвигается вперед толчками. Зощенковский персонаж не способен сразу, цельно передать свое ощущение. Нетвердая мысль его не топчется на месте, нет, но пробирается вперед с великим трудом и неуверенностью, останавливаясь для поправок, уточнений и отступлений».2 Тема обычно декламируется едва ли не с первых строк. Вот, к примеру, как строится рассказ «Каторга». «То есть каторжный труд - велосипеды теперь иметь. Действительно верно, громадное через них удовольствие, физическое развлечение и все такое.

Общая характеристика государственного регулирования предпринимательства в Украине

В случаях, когда содержание вредных веществ выше допустимого или мало кислорода, необходимо применять изолирующие противогазы. 9. Не находитесь в местах возможного падения предметов с высоты. 10. Для предотвращения скольжения опорные концы лестниц, устанавливаемых на твёрдый пол, должны быть обиты резиной, а на деревянный или земляной полы – иметь металлические наконечники и удерживаться другим рабочим. 11. Запрещается выполнять работу с приставной лестницы, находясь на ней вдвоём, подниматься по лестнице с грузом, работать переносным инструментом: паяльными лампами эл.инструментами и др. 12. Не разрешается произвольно наращивать лестницу, превышать максимальную длину лестниц – 5м. 13. Запрещается раскладывать инструмент на трубопроводах, конструкциях, так как в случае падения он может нанести травму проходящему внизу человеку. 14. В случае работы на высоте более 1,5 м от пола без лесов пользуйтесь монтажными поясами или верёвками. 15. Перед разборкой соединений отключенных трубопроводов спустите остаточное давление. 16. Запрещается производство работ на трубопроводах и аппаратах с агрессивными газами и жидкостями, находящимися под давлением. 17. Запрещается подтяжка соединений на импульсных линиях, находящихся под давлением. 18. При включении манометров высокого давления вентиль открывать медленно, по возможности находясь как можно дальше от прибора. 19. Чистку, смазку, ремонт вращающихся механизмов производить только при остановленных устройствах. 20. Не удлиняйте ручку стандартных ключей подручными предметами. 21. Не поднимайте груз сверх допустимой нормы: Женщины – 10 кг. Мужчины – 50 кг. 22. При кантовке груза находитесь сзади или сбоку него. 23. При перекатывании груза по наклонной поверхности находитесь сбоку от него. 24. При работе с агрессивными жидкостями соблюдайте предельную осторожность, не разливайте её в посуду с трещинами, имеющую посторонний запах.

Анализ структуры доходов государственного бюджета на примере Украины

Квадратная область есть область всех мыслимых комбинаций значений исследуемых величин, когда зависимость между ними неизвестна. Площадь этой области есть ни что иное, как априорное разнообразие. В результате серии экспериментов был установлен эмпирический закон, связывающий величины (жирная линия на рис.) с определенной погрешностью (затемненная область). Теперь можно с уверенностью утверждать, что в природе реализуется лишь то разноообразие состояний, которое попадает в затемненную область, имеющую площадь . Таким образом, количество информации в эмпирическом законе может быть выражено через ограничение разнообразия: . Возможен и другой подход к определению информационного содержания заакона или теории, прагматический, оценивающий ценность данного закона для достижения определенной цели, например, создания какого-либо прибора. Обширный класс законов природы — это законы, устанавливающие связь между состояниями системы в два различных момента времени, т.е. причинную связь. Поэтому обнаруживается связь информации с категорией причинности. Согласно А. А. Маркову, событие A содержит информацию о событии B в силу совокупности законов M, если наличие B может быть логически выведено из наличия A с помощью B.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.