Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Сертифікація іграшок

Однак сама по собі наявність стандартів не є гарантією того, що вимоги виконуються, оскільки в організаційну систему виробництва можуть увійти певні невідповідності. Серія стандартів ISO 9000 містить вимоги до виробництва та управління ним, при виконанні яких можна оцінити здатність виробника забезпечити необхідний рівень та стабільність виготовлення продукції певного рівня. Вихідним принципом управління якістю у відповідності зі стандартами ISO серії 9000 є праця на якість на всіх етапах так званої “петлі якості”: від первинного визначення до кінцевих вимог споживачів. Таким чином, сертифікація системи якості, яка базується на стандартах ISO 9000, передбачає перевірку всього циклу створення зразку від задумки до закінчення строку його використання. Така перевірка охоплює усі відділи, підрозділи, служби та робітників організації. При цьому проводиться оцінка не якості продукції, а можливість її забезпечення виробникам у цілому. Таким чином, відповідність системи якості фірми вимогам стандартів ISO 9000 розглядається як певна гарантія того, що виробник здатен виконувати вимоги контракту та забезпечити стабільну якість продукції. В багатьох розвинутих країнах світу інтенсивно відбувається пряме відтворення стандартів ISO 9000. При цьому одночасно розгортається й сертифікація продукції і сертифікація систем якості. В цьому випадку робота виконується в три етапи.  Перший етап. Сертифікація системи якості на відповідність вимогам стандартів ISO 9001. Етап складається з попередньої оцінки системи якості за представленими документами без виїзду експертів на підприємство Заявника та сертифікаційної оцінки системи якості Замовника з виїздом на його підприємство експертів. Другий етап: Сертифікація продукції замовника. При позитивних результатах до першого етапу заклад оформлює сертифікати відповідності на продукцію строком на три роки. При виконанні другого етапу заклад з сертифікації обов‘язково проводить вибіркову перевірку якості окремих видів продукції та розглядає інформацію з незалежних джерел (випробувальних лабораторій, органів з сертифікації) про якість його продукції (протоколи випробувань, висновок контролюючих організацій). При позитивному рішенні питання, у якості основи для видачі сертифікату відповідності, вказується сертифікат відповідності на систему якості замовника, виданий органом з сертифікації систем якості. Сертифікат відповідності на продукцію та сертифікат відповідності на систему якості мають однаковий термін дії. Третій етап. Інспекційний контроль. Інспекційний контроль відбувається з періодичністю один раз у рік протягом терміну дії сертифікатів відповідності. Інспекційний контроль представляє собою контроль функціонування системи якості замовника. Вказана схема роботи довела свою ефективність при сертифікації таких відомих фірм як “BE E O GROUP S.p.A” та “LEGO Sys em AS”. Зараз ведуться переговори з низкою фірм о переході на таку схему сертифікації продукції . Список литературы www.ewa-era.lviv.ua Покупець №7 2000 www.elvis i.com de.71-i d.95 “О "новой" процедуре сертификации продукции.” “Большие возможности маленьких игрушек” Минский педагогический колледж им.М.Танка Корзун Анна Валерьевна, 2000.

Предметом і змістом експертизи є встановлення відповідності зразка (макету, моделі) іграшки критеріям оцінки настільних, комп‘ютерних та інших ігор, іграшок та ігрових споруд для дітей . Витрати, які пов‘язані з нормативно-правовим, науково-методичним, організаційно-технічним забезпеченням системи експертизи, фінансуються з бюджету, відрахувань організацій, які проводять експертизу, з коштів, які отримані ними за проведення експертизи: заявка; технічне описання іграшки; зразок (макет, модель) іграшки в 2-х екземплярах з упаковкою та етикеткою, на якій вказано вік дітей, для яких іграшка призначена, область її застосування; фотографію зразка (моделі, макету) іграшки; рекомендації по застосуванню іграшки; санітарно-епідеміологічний висновок, який видано органами та закладами державної санітарної епідеміологічної служби. Для проведення експертизи організацією, яка проводить експертизу, створюється експертна комісія (секція) з кваліфікованих спеціалістів – експертів: педагогів, психологів, медичних робітників, художників, дизайнерів. У склад експертної комісії (секції) можуть входити представники органів управління освітою, організацією промисловості та торгівлі, суспільства.  Склад експертної комісії, її голова затверджуються наказом організації, яка проводить експертизу.  За результатами експертизи експертна комісія складає відгук, який підписується головою та всіма членами експертної комісії.  Відгук експертної комісії є основою для видачі організацією, яка проводить експертизу, висновок про відповідність (невідповідність) зразка (макету, моделі) іграшки соціально-психолого-педагогічним критеріям. У висновку вказуються: найменування організації, яка проводить експертизу; для юридичних осіб – найменування та юридична адреса організації, яка отримує висновок; для фізичних осіб – прізвище, ім‘я, по-батькові, паспортні дані (серія, номер, кім та коли видано), місце проживання, яке отримує висновок; назва іграшки; розробник та виробник іграшки; вік дітей, для яких іграшка призначена, область її використання; відповідає або не відповідає іграшка соціально-психо-логопедагогічним критеріям; дата видачі та реєстраційний номер висновку. Висновок підписується керівником організації, яка проводить експертизу (у випадку його відсутності замісникомкерівника) та завіряється печаткою цієї організації. Висновок видається заявнику організації, яка проводить експертизу, за 20 днів з дня реєстрації заявника на проведення експертизи іграшок після пред‘явлення їм документа, що підтверджує оплату експертизи.  Висновок дійсний протягом трьох років. Продовження строку дії висновку виробляється у порядку, який встановлено для його отримання.  При отриманні від‘ємного висновку заявник у місячний строк з дня отримання висновку може звернутися з повторною експертизою. Форма бланку висновку встановлюється Міносвітою та є єдиною на всій території. Бланки висновків мають реєстраційний номер та необхідну ступінь захисту, виготовляються централізовано типографічним способом. Контроль за дотриманням порядку проведення експертизи іграшок здійснює Міносвіта . 3. Сертифікація іграшок   В наш час усі торгові та промислові підприємства виявляють серед своїх основних конкурентів фірми інших країн.

Большое внимание уделяет т-р сов. драматургии - "Бронепоезд 14-69" (реж. М. Мицкевич) и др. В годы Отечеств, войны т-р работал в Казахстане. Пост.: "Нашествие", "Русские люди" и др. В марте 1944 возвратился в Полтаву. Среди значит. спектаклей т-ра: "Олеко Дундич" Каца и Ржешев-ского (1944), "Ревизор" (1946), "Кремлёвские куранты" (1947); "Закон чести" Штейна (1949), "Дума про Британку" Яновского, "Власть тьмы" (1957), "Весёлка" Зарудного (1959), "Иркутская история" (1960). Т-р в течение всего года обслуживает также сельского зрителя. Активно работает с авторами; спектакли "Непокорённая полтавчанка" Лубенского (1949), лирич. комедия "Шуми, Дубрава!" Котляра и Майор-чика, "Выдно шляхи полтавские" Барабаша (1960)- о людях совр. колхозного села. Гл. реж. т-ра (1965)- засл. арт. УССР В. Смоляк, реж. Б. Прокопович, худ. Т.'Шевченко. В труппе т-ра: нар. арт. УССР Г. Лазарев, засл. арт. УССР И. Моровщик, Т. Кислякова, К. Сидорчук и др. С. Б. ПОЛТАВЦЕВ, Корнелий Николаевич [1823- 29.XII.1865(10.1.1866)] - рус. актёр. Учился в Моск. театр. уч-ще

РЕФЕРАТЫ:

Організація і методика проведення аудиту касових операцій

Цели сторон Германия : ослабление позиции Англии на море , захват колоний , анексия французских и русских территорий . А-В : захват Сербии , утверждение господства на Балканах , захват российских территорий . Турция : восстановление своих позиций на балканах , захват закавказья . Англия : сохранение колоний и господства на море , претензии на Месопотамию и часть аравийского плуострова . Франция : присоединение левого берега Рейна , захват Рурского угольного бассейна . Россия : сохранение влияния на балканах , присоединение Голиции . Япония : захват японских территорий в китае . Общая цель : стремление ослабить классовую борьбу пролетариата и нац. освобод. движений в колониях . Условия реализации принципов : пропаганда оборонительного характера войны , игра на патриотических чувтвах . Масштаб и х-р войны : 1)масштаб : мировая ; приняло участие 38 гос-в ( 34 4 ) ; охватила Европу , Азию , Африку ; огромные разрушения ; бесчисленные жертвы . 2)х-р : захватнический , несправедливый , империалистический с обоих сторон ( искл Сербия Бельгия ) Германия спешила с войной , чтобы успеть , пока не выросли силы России и Франции . 3) крах II интернационала .

Види та порядок проведення вейвлет-аналізу

Поэма не только прекрасна, но она и загадочна, как и должно быть с великим творением мастера. И каждая эпоха старается найти свою разгадку этой непостижимой тайны. Какой бы ценой ни досталось Забвенье крестьянке моей, Что нужды? Она улыбалась. Жалеть мы не будем о ней. Нет глубже, нет слаще покоя, Какой посылает нам лес, Недвижно, бестрепетно стоя Под холодом зимних небес. Список литературы

Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

Значит, для того чтобы научиться решать задачи, надо разобраться в том, что собой они представляют, как они устроены, из каких составных частей они состоят, каковы инструменты, с помощью которых производится решение задач. Решая практические задачи с помощью теории графов ясно видно, что в каждом шаге, в каждом этапе ее решения необходимо применить творчество. С самого начала, на 1 этапе, оно заключается в том, суметь проанализировать и закодировать условия задачи. Второй этап – схематическая запись. состоит в геометрическом представлении графов, и на этом этапе элемент творчества очень важен потому, что далеко не просто найти соответствия между элементами условия и соответствующими элементами графа. Все остальные этапы тоже не обходятся без применения творчества и изобретательности. Проведение поиска способа и осуществления решения задачи (с проверкой и исследованием) нуждается в следующих способностях решающих: способность абстрагирования, способность моделирования, способность гибкого применения теории графов, способность применения всех известных математических способов решения.

Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

При формальном подходе все молочные продукты отличаются друг от друга лишь содержанием «действующего вещества» (жира) — 1%, 2,5% или 3,2%. Это очень похоже на ситуацию в сфере дженериков: синтомицина линимент 5% или 10%, стрептоцид (сульфаниламид) таблетки по 30 мг и по 50 мг. Тогда при чем здесь «домики», «деревни» и «коровы»? Можно назвать эту категорию товаров «молочными средствами», упразднить брэнды и оставить в маркировке лишь показатель жирности. Тот же подход применим и к колбасе с пельменями: запретить брэнды «Дарья» и «Черкизовская», заменив их содержанием «действующих веществ» (белков и жиров). Что касается формулировки этого положения, она представляется не вполне грамотной, поскольку один и тот же термин «лекарственные средства» употребляется то в значении «субстанции», то в значении «продукты». С учетом изложенных выше соображений можно было бы предложить такой, например, вариант: «по желанию заявителя регистрация воспроизведенных лекарственных продуктов может осуществляться по международным непатентованным названиям содержащихся в них лекарственных субстанций, в сочетании с названием производителя продукта (спонсора заявки на регистрацию, заявителя и т.п.)». Назначение, отпуск и цены Но, если согласиться с этим, придется признать необоснованными опасения ряда критиков «Поправок».

Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

Какую-то часть осадочного материала с суши доставляют айсберги и ветры, но » он вовлекается в непрерывное движение вод, поэтому считалось, что в океанских осадках «совсем нет. морены, эоловых отложений»; некоторое разнообразие в эту общую монотонность вносит лишь сортировка речных и ледовых выносов — материал покрупнее откладывается близ берегов, на шельфе и материковом склоне, а на глубоководье — самый тонкий. В целом же «на громадных пространствах океана тянутся однотипные, варьирующие лишь в деталях известковые и кремнистые илы либо красная глина». Это были скорее теоретические предположения. Фактического материала — океанских донных проб — было еще крайне мало. Только в начале 60-х годов изучение морских осадочных отложений приобрело широкий размах. Установили, что мощность осадочных пород на окраинах океана не превышает материковые нормы, достигая 10—12 км (больше — лишь в дельтах таких крупных рек, как Амазонка, Миссисипи, Ганг). Но чем дальше от берегов, тем тоньше осадочный чехол. В центральных частях океанов— не более километра, а чаще — сотни метров. На гребнях срединно-океанических хребтов — практически сходит до нуля.

Організація та проведення екскурсій по м. Києву

Библиотекарь - как посредник между рекомендательным пособием и читателем, руководитель чтением. В конкретной работе по руководству чтением библиотекарь опирается на непосредственное, живое общение с читателем. Исходя из конкретных потребностей читателя, использует методы рекомендательного библиографирования. Объектами рекомендательно-библиографического обслуживания являются широкие круги читателей, определенные группы и отдельные читатели. Основные источники рекомендательно-библиографического обслуживания служат рекомендательные пособия, а в более широком смысле - фонд библиотеки. Рекомендательные пособия не несут перспективной информации и не могут использоваться в текущем комплектовании. Их роль велика в докомплектовании фондов. Рекомендательные пособия помогают выявить пробелы в комплектовании, степень актуальности состава и содержания фондов; разработать конкретный тематический план и картотеку докомплектования. Таким образом, использование рекомендательной библиографии помогает сформулировать полноценный по содержанию активно действующий фонд библиотеки.

Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

Механизм повреждения гепатоцитов различен при ВГ различной этиологии. При ВГА происходит непосредственное воздействие вируса, проникшего в клетку, размножение вируса приводит к её гибели. В случаях ВГВ главная роль принадлежит иммунным реакциям ­ иммунный цитолиз с участием Т-лимфоцитов-киллеров, в дальнейшем ­ антителозависимый иммунный цитолиз, аутоиммунные реакции. При ВГС многие механизмы сходны с таковыми при ВГВ, но HCV способен, в отличие от HBV, и сам вызывать цитопатогенное действие, подобно HAV. Кроме того, велика роль аутоиммунных реакций, а вот антителозависимый иммунный цитолиз выражен слабее. Вирус гепатита D оказывает прямое цитопатогенное действие, иммунное воспаление слабо выражено, что и объясняет отсутствие эффекта от применения иммуносупрессивных препаратов. При ВГЕ, как и при ВГА, преобладает непосредственное цитопатогенное действие вируса на клетку, но холестазы и железистая трансформация клеток встречаются чаще. В норме гепатоцит живет до 150 дней, выполняя огромное количество различных химических реакций. Он принимает самое активное участие в белковом (расщепление белков, синтез альбуминов, многих факторов свертываемости крови, ферментов, отдельных фракций глобулинов и др.), углеводном (промежуточный обмен углеводов, обеспечение энергетических трат организма за счёт мобилизации глюкозы и др.) и липидном (превращение жиров в энергетический материал, синтез липидов клеточных мембран и т.д.) обмене. Печень также участвует в пигментном обмене, синтезе и усвоении многих витаминов, синтезе и гидролизе ряда гормонов, обезвреживании эндо- и экзотоксинов, обмене микроэлементов и др.

Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

Фаза бездействия, которой сопутствует глубокая депрессия; . Фаза занятия. Инвалид включается в деятельность с целью отвлечься от тяжёлых мыслей о своей инвалидности; . Фаза деятельности. Характерно стремление реализовать свои творческие возможности; . Фаза поведения, когда определяется характер деятельности, стиль поведения человека, определяющий весь его дальнейший жизненный путь. Следует отметить, что у зрячих часто формируются субъективные и неадекватные установки к слепым. Это либо негативная установка на избегание, либо псевдо положительная установка, проявляющаяся в жалости к слепому, в стремлении взять его под опеку. Причины таких установок различны. Прежде всего—незнание психологии слепых, их реальных возможностей, представления о слепых как несчастных, не приспособленных к жизни, неполноценных людях. Легко ранимые, тяжело переживающие свой дефект и тонко чувствующие отношение партнёра по общению слепых не остаются безразличными к подобным ситуациям, затрудняя дальнейшие контакты, закрепляя установку на избегание зрячих.

Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

Кроме того, включение инвалидов по зрению в активную деятельность препятствует появлению псевдокомпенсаторных приспособлений. Однако слепота и слабовидение обуславливают некоторую специфику деятельности. Это проявляется в изменении характера сенсорного контроля, т.е. в ограничении или полном выпадении зрительного контроля над протеканием операций и замене его контролем осязательным и слуховым. Также дефекты зрения существенно ограничивают сферу приложения человеческих сил, так как некоторые виды деятельности требуют постоянного зрительного контроля. Успешное выполнение деятельности, по мнению А.Г. Литвака, является важнейшим показателем скомпенсированности дефекта. Общественная трудовая деятельность—основной фактор интеграции инвалидов по зрению в обществе. Тем не менее, вовлечение слепых и слабовидящих в трудовую деятельность связано с определёнными затруднениями. Так у лиц с внезапной потерей или резким ухудшением зрения, находящихся в депрессивном состоянии, могут формироваться установки на неработоспособность.

Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

Вторая сторона подготовки очень важна тем, что помимо всего, что должен изучать для данной профессии зрячий, слепому необходимо усвоить все навыки, помогающие выполнять работу без зрячих. Содействие окружающих и воля к преодолению препятствий—необходимые предпосылки к успешному овладению слепым выбранной профессии. Он должен не замыкаться в себе, быть активным. Сознание своей общественной полезности укрепляет у слепого веру в свои силы и умение их пользовать. Иногда « трудоустройство ослепшего срывается или работа выполняется им неполноценно. В этих случаях причину видят в слепоте, в то время как суть дела—в неправильной организации труда, а иногда в неправильном выборе профессии и недостаточной подготовке к ней. Правильно выбрав профессию и хорошо к ней подготовившись, слепые при обеспечении необходимых организационных условий могут с успехом работать как в области интеллектуального, так и в области физического труда, за исключением тех, которые не пригодны к трудовой деятельности независимо от состояния зрения».18 Это подтверждает Б.О. Корман (доктор филологических наук, профессор): «Специфические трудности, с которыми сталкивается зрячий вузовский педагог, исследователь и руководитель, есть в конечном счёте лишь заостренное и концентрированное выражение тех трудностей, с которыми сталкивается вузовский работник вообще».21 §2.6. Профессии интеллектуального труда, доступные слепым.

Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

Кашицу из заваренных цветков применяют как мягчительное средство для припарок. Древесинный липовый уголь употребляют при метеоризме и поносах. Измельченные свежие почки и листья применяют как наружное противовоспалительное, болеутоляющее и мягчительное средство, прикладываемое к ожогам и язвам. Порошком из семян липы пользуются для остановки носовых кровотечений. Разваренная молодая кора пригодна при лечении ожогов, ревматизма, подагры и др. Описание растения. Липа сердцевидная—дерево семейства липовых высотой до 30 м с темной продольно-бороздчатой корой (на старых деревьях). Молодые веточки красновато-бурые с мелкими чечевичками. Листья очередные с рано опадающими прилистниками, длинночерешковые, иногда несимметричные, с сердцевидным основанием и оттянуто-заостренной верхушкой, зубчатые, сверху зеленые, голые, снизу сизоватые, нередко опушенные, с бородками рыжих волосков в углах жилок, длиной 5—9 см и шириной 5—8 см, на стерильных и порослевых побегах часто более крупные (длина и ширина до 15 см). Цветки желтовато-белые, пахучие, диаметром около 1 см, собраны по 3—11 в соцветия. Плод — шаровидный одно-двусемянный орешек. Живет липа до 300—400 лет (иногда до 600). Цветет в июне — июле.

Організація та проведення туристичних походів

Стягнення з громадян України, а також іноземних громадян та осіб без громадянства недоїмки за податками і державним обов'язковим страхуванням може бути проведено органами стягнення тільки за рішенням суду або за виконавчими написами нотаріусів відповідно до чинного законодавства. Висновки Однією з умов успішного рішення економічних і соціальних задач, що стоять перед суспільством і державою є проведення єдиної фінансової і податкової політики. Для виконання цієї умови необхідна збалансованість права, обов'язків і відповідальності, з одного боку, фізичних і юридичних осіб, а з іншої - органів держави, що здійснюють контроль як за використанням фінансових коштів. Діяльність контролюючих органів також пов'язана з наглядом з боку держави за виконанням платником податків своїх зобов'язань перед державою з повного і своєчасного внесення податкових платежів у відповідні бюджети чи фонди. Бюджети позбавляються надходжень за рахунок двох процесів: відхилення від сплати податків і правомірного обходу податку. Попередження податкових правопорушень не завжди досягає своєї мети, тому особливу важливість здобуває регулювання покарання за здійснення податкових провин і злочинів.

Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Чем больше таких точек, тем выше интерактивность программы и ее гибкость в процессе обучения. Другим важнейшим преимуществом является аудиосопровождение (стерео- и квадро) учебной информации, резко повышающее эффективность восприятия комментариев к изучаемым объектам, которые параллельно демонстрируются на экране ПК. Еще более эффективным является сочетание аудиокомментариев с видеоинформацией или анимацией, так как появляется возможность постепенно, шаг за шагом разъяснять самые сложные процессы в развитии. Важным достоинством является возможность практически на любом этапе работы с программой предоставить обучающемуся возможность осуществить выбор из нескольких альтернатив с последующей оценкой правильности каждого шага. Такой постоянный самоконтроль особенно важен в процессе самообразования. Нельзя сбрасывать со счетов занимательность образования. Построение процесса обучения в виде развивающих интерактивных игр резко повышает внимание и интерес к учебному материалу. Значительно повышает качество восприятия информации музыкальное сопровождение учебного процесса. Благодаря всем этим преимуществам за рубежом формируется развитая сеть мультимедийного компьютерного образования, которая включает общее образование, систему повышения квалификации.

Сертифікація іграшок

Потери угля в случае применения этой системы превышают 30%, что также не позволяет широко использовать эту систему разработки. 3. Углевыемка без постоянного присутствия людей в очистном забое. Осуществляется с помощью очистных фронтальных агрегатов типа АК-4, А-3, АФК, Ф1. Фронтальная технология выемки угля с применением фронтальных агрегатов по сравнению с узкозахватной обладает следующими принципиальными преимуществами: . работы по выемке угольного пласта и передвижению секций крепи ведутся одновременно по всей длине очистного забоя, для обеспечения высокопроизводительной работы не требуется высоких скоростей резания угля и перемещения секций крепи: резание угля при струговом исполнительном органе ведется в направлениях вдоль напластования с поверхности забоя, где уголь наиболее отжат, с постоянной и оптимальной глубиной резания равной 10-15 см, со скоростью резания не более 1 м/с, что обеспечивает максимально возможное улучшение сортности добываемого угля, снижение пылеобразования и уменьшение энергоемкости процесса разрушения 1 т угля до 0,3 кВт.ч; . однооперационный процесс выемки угля без специальных концевых операций и сосредоточение в агрегате как едином целом средств выемки, доставки и крепления создают более благоприятные условия для осуществления автоматического и дистанционного управления, с целью осуществления выемки угля без постоянного присутствия рабочих в очистном забое; . при струговом способе разрушения угля и групповом способе передвижения секций крепи создается минимальное обнажение рабочего пространства (не более 2м2), что создает возможность эффективной работы в условиях пластов со слабыми и неустойчивыми породами кровли; . эффективность работы угледобывающих агрегатов как единого целого в меньшей степени зависит от угла залегания пласта.

Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

Такая централизация руководства позволяла координировать распределение ресурсов в интересах действующей армии и флота, осуществлять связь между фронтом и тылом, наиболее целесообразно использовать все возможности государства в вооруженном противоборстве с агрессором. На второй день после начала войны постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) для руководства всей боевой деятельностью Вооруженных Сил СССР была создана Ставка Главного Командования, в которую вошли С.К. Тимошенко (председатель), К.Е. Ворошилов (зам. председателя), В.М. Молотов, И.В. Сталин, Г.К. Жуков, С.М. Буденный, А.Г. Кузнецов. 10 июля она была преобразована в Ставку Верховного Командования (председатель И.В. Сталин), в состав введен Б.М. Шапошников, а 8 августа в Ставку Верховного Главнокомандования. Секретарь ЦК ВКП(б) И.В.Сталин был назначен Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами СССР. На ставку возлагалось непосредственное руководство боевыми действиями армии и флота, а также партизанских сил. Ее рабочими аппаратами являлись Наркомат обороны и Генеральный штаб Красной Армии, а также Центральный штаб партизанского движения, созданный в мае 1942 г.Руководство воинскими формированиями осуществлялось через военные советы направлений, видов Вооруженных Сил, фронтов, армий, военных округов.

Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

Республикам разрешили иметь своих представителей в Президиуме ВЦИК, согласовывать назначение уполномоченных общесоюзных наркоматов, назначать в заграничные представительства наркоматов иностранных дел и внешней торговли своих представителей. Наркомат финансов из общесоюзного был переведен в разряд союзно-республиканских. Комиссия приняла проект за основу и рекомендовала его пленуму ЦК. Однако В. И. Ленин, который был болен и не мог принимать участие в работе комиссии, идею автономизации отверг. 26 сентября 1922 г. он направил членам Политбюро письмо, в котором подверг резкой критике проект "автономизации" и сформулировал идею создания союза равноправных советских республик. Формулу "вступления" республик в РСФСР он предложил заменить принципом их "объединения вместе с РСФСР" в союзном Советском социалистическом государстве на основе полного равноправия. Ленин подчеркивал необходимость создания общесоюзных органов, стоящих над РСФСР в такой же мере, как и над другими республиками. Отстаивая принцип полного равенства объединяющихся советских национальных республик, он писал: " мы признаём себя равноправными с Украинской ССР и др. и вместе и наравне с ними входим в новый союз, новую федерацию, "Союз Советских Республик Европы и Азии". И. В. Сталин вынужден был признать свой план автономизации ошибочным. 6 октября 1922 года Пленум ЦК одобрил позицию В. И. Ленина и принял на ее основе новую резолюцию. 18 декабря 1922 года Пленум ЦК принял проект Союзного договора.

Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

Авиация флота за это время на разведку, прикрытие конвоя и удары по аэродромам произвела свыше 2 тыс. самолето-вылетов. В зоне Северного флота конвой потерь не имел. Британское адмиралтейство считало проводку этого конвоя значительным военным успехом. Первый лорд адмиралтейства прислал в Советский Союз телеграмму: «Мы поздравляем весь личный состав с его великолепным подвигом в боевом конвоировании PQ-16 по пути в Северную часть России, несмотря на опасность атак противника с моря и воздуха. Желательно, чтобы это сообщение было доведено до командира конвоя, офицеров и рядового состава торгового флота союзных стран и всех лиц, имеющих к этому непосредственное отношение». В июне гитлеровское командование тщательно подготовило большую операцию по уничтожению очередного конвоя. Оно считало, что союзники увеличат поставки, чтобы помочь СССР, когда на советско-германском фронте началось большое наступление немецко-фашистских войск. Стремясь к полному уничтожению большого конвоя, они учитывали чувствительность англичан к потерям и надеялись, что это окажет влияние на ход войны на море в целом.

Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

Он требует: " Смелее маневрировать танками и пехотой вне больших дорог, населенные опорные пункты решительно обходить, не ввязываться в затяжные лобовые бои. Мобилизуйте все, со страстью бить немцев и ломать сопротивление. Стремление только вперед. Наши войска должны быть в Берлине первыми, они это могут сделать и с честью выполнить приказ Великого Сталина." Вечером 20 апреля с интервалом в два часа И.Конев, а затем Г.Жуков направляют своим соединениям приказы, содержание которых говорит само за себя. Приказ командующего войсками 1-го Украинского фронта командующим 3-й и 4-й гвардейскими танковыми армиями о вступлении в Берлин раньше войск 1-го Белорусского фронта № исх. 167 апреля 1945 г. 19.40 Войска Маршала Жукова в 10 км от восточной окраины Берлина. Приказываю обязательно сегодня ночью ворваться в Берлин первыми. Исполнение донести. Конев       Крайнюков 12 Приказ командующего войсками 1-го Белорусского фронта командующему 2-й гвардейской танковой армией с требованием первыми ворваться в Берлин № исх. 10624 апреля 1945 г. 21.50 2-й гвардейской танковой армии поручается историческая задача: первой ворваться в Берлин и водрузить знамя Победы.

Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

Полученные документы помогли советскому правительству добиться в Ялте от союзников принятия решений, учитывающих реальные интересы СССР по послевоенному устройству Европы и отстоять интересы Польши и других стран Восточной Европы. А в июне 1945 года, незадолго до открытия Потсдамской конференции, советской разведкой был получен доклад Комитета начальников штабов Великобритании премьер-министру страны, озаглавленный "Безопасность Британской империи". Авторы документа объявляли Советский Союз "главным противником Великобритании и всего западного мира" и рекомендовали британскому правительству осуществить целую серию внешнеполитических и военных мероприятий, направленных против СССР. Как известно, попытки правящих кругов Британии сохранить империю от краха оказались тщетными. Вторая мировая война закончилась в августе 1945 года с капитуляцией милитаристской Японии. Стремительный разгром мощной Квантунской армии завершился захватом руководителей основных антисоветских центров, расположенных у дальневосточных границ СССР.

Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

К числу главных ошибок эстонского руководства были отнесены "серьёзные извращения в осуществлении политики партии в деревне", которые сводились к следующему: при проведении земельной реформы части зажиточных крестьян удалось сохранить за собой лучшие земли, местное руководство оказывало покровитель-ство кулакам (например, при распределении государственного сельскохозяйственного кредита), не защищало интересы бедняков и др. Первый секретарь ЦК компартии Эстонии Н.Г.Каротамм обвинялся в том, что он "по существу запретил газетам вести пропаганду преимуществ колхозного строя", а в республике продолжается "насаждение хуторов" 2. Проверка ЦК ВКП(б) выявила также "наличие весьма существенных недостатков в руководство промышленностью Эстонской ССР". Руководство Эстонии критиковалось не только за положение дел в промышлен-ном производстве, но и за то, что оно "ну изучает и не учитывает в своей работе политических настроений рабочих". "Вражеские элемен-ты и действующие им на руку головотяпы, - говорилось в докладной записке инспектора ЦК ВКП(б), - создают условия для недовольства рабочих, особенно в отношении русских рабочих, приехавших в Эстонию на работу по вербовке (.) Такое отношение к рабочим, завербованным для работы в Эстонии, ставит их в отчаянное положение.

Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

Это наблюдалось и позднее: в 1920 — 1921 гг. казачьи "армии" буквально кружили в определённых районах, не желая уходить далеко от родных станиц. Казачья автономия (как в "атаманском", так и "народном" вариантах) в принципе не устраивала никого. Белое движение выступало за "единую и неделимую Россию", почему Колчак в итоге согласился передать атаманам полномочия только для решения вопросов внутреннего управления казачеством. Коммунисты, из тактических соображений поддерживавшие эту идею, в итоге упорно держались за распространение на всю территорию страны конституции РСФСР, не упоминавшей о казачьей автономии. Среди других принципиальных моментов следует отметить отношение к форме правления. В принципе, все казачьи войска высказались относительно формы государственного устройства уже летом 1917 г., когда войсковые круги выступили за республику. В.Ленин или не владел информацией, или намеренно искажал реальность, если судить по его заявлению, относительно казачества Дона, "после 1905 г. оставшегося таким же монархическим как прежде." 38 Почти сразу же после Февраля во всех казачьих областях вводилось демократическое самоуправление, и начинание это находило в казачьей среде самую широкую поддержку.

Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

Этот период делится на 2 части: 1985-87 - ускорение, 1987-1991 -экономическая перестройка. Ускорение: 1). Середина 80-х - всеобъемлющая общества. 2). Март 1985 - новое руководство страны: генсек ЦККПСС - Горбачев, председатель президиума верховного совета Громыко (с июля), председатель совмина - Рыжков. 3). Апрельский пленум ЦК КПСС (1985). Принят новый курс ускорения социально-экономического развития (автор академик Агамбегян). Конкретизирован на 27 съезде 1986 (12 пятилетка) 4). Необходимость нового курса: острые социальные проблемы, угроза военно-политическому паритету, обеспечение полной экономической независимости страны, сползание экономики к кризису. 5). Сущность ускорения: высокие темпы роста (не ниже 4% в год), новое качество роста (на базе НТП), активная социальная политика (продовольственная, жилищная и т.д.) 6). Ход ускорения: ключевое звено - машиностроение, нехватка капитальных вложений, попытка опереться на энтузиазм, попытка укрепить трудовую и производственную дисциплину (госприемка), две неудачные комиссии: борьба с пьянством и борьба с нетрудовыми доходами. 7). Провал курса: ставка на энтузиазм, не подкрепленная НТП, капитальными вложениями и социально-экономическими преобразованиями не оправдала себя.

Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

Резко возросло число рабочих и инженерно-технической интеллигенции, индустриализация существенно повлияла на благосостояние советского народа. Значение: индустриализация обеспечила технико-экономическую независимость страны и оборонную мощь страны, индустриализация превратила СССР из аграрно-индустриальной страны в индустриальную, индустриализация продемонстрировала мобилизационные возможности социализма и неисчерпаемые возможности России. Распад СССР. СНГ: перспективы развития А. Предпосылки распада СССР: Вот факторы, носящие общепризнанный характер: 1) Глубокий социально-экономический кризис, охвативший всю страну. Кризис привел к разрыву экономических связей, породил у республик стремление "спасаться в одиночку". 2) Разрушение советской системы - резкое оcлабление центра 3) Распад КПСС 4). Обострение межнаицональных отношений. Национальные конфликты подорвали гос. единство, став одной из причин разрушения союзной государственности. Факторы, наличие и роль который являются предметом дискуссий: 1) Подрывная деятельность иностранных спецслужб и "пятой колонны" внутри страны. 2) Республиканский сепаратизм и политическая амбтициозность местных лидеров 3) Общеисторические процессы - "все империи однажды ждет распад" - но был ли СССР империей в привычном смысле слова - это еще вопрос.

Організація обліку в магазині "Світанок"

Террористы укрываются в отряде Попова. Дзержинский приезжает, чтобы арестовать их, но в свою очередь сам подвергается аресту. В ответ большевики арестовывают всю фракцию левых эсеров на съезде. Вечером 6.07 начались боевые действия между отрядами эсеров и силами большевиков. 7.07 мятеж подавлен. Особую роль сыграли латышские стрелки. 10.07 13 мятежников были расстреляны, остальные приговорены , но помилованы. 10.07 командующий Восточным фронтом левый эсер Муравьев предпринял попытку мятежа и возобновления войны с Германией. Попытка была подавлена. Муравьев в перестрелке погиб. 4. 5 съезд советов и принятие конституции РСФСР Съезд одобрил внешнюю и внутреннюю политику, утвердил декрет ВЦИКа о социалистической красной армии и принял первую конституцию. Конституция узаконила диктатуру пролетариата и беднейшего крестьянства в форме советской власти. Взят курс на строение социализма Закреплено федеративное устройство Труд и зашита социалистического отечества - главные обязанности граждан. Классовый характер конституции. Избирательных прав лишены буржуазные элементы и другие категории населения. Предвоенный политический кризис.1) Сущность кризиса:Система мирного обеспеченя интересов стран и народов перестала действовать.

Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

С ним тесно связан Кузнецов. В 1948 г. Жданов умирает и это резко меняет расстановку сил. Начинается выдвижение Маленкова и его союзника Берии. Сталин ориентируется на Кузнецова и Вознесенского, а Берия и Маленков этому противодействуют. 4. “Заговор военных” 1946-1947 г. После войны Жуков был глав.комом сухопутных войск и у него сложились натянутые отношения со Сталиным и Булганиным (министр обороны) 1946 г. - на заседании глав. воен. совета были оглашены показания глав. маршала авиации Новикова и подполковника Семочкина против Жукова. Его обвиняют в нелояльности Сталину. Большинство выступавших поддержали Жукова. Он снят с поста главкома, выведен из ЦК и отправлен командовать Одесским воен. округом. В 1947 г. арестована большая группа офицеров и генералов, работавших с Жуковым, по обвинению в воен. заговоре против сталинского руководства. Инициаторами были Берия и Абакумов. Жукова не дал арестовать Сталин и на XIX съезде рекомендовал в ЦК. 5. Жданов и ленинградское дело (кон. 40-х-нач.50-х) Ленинградское дело - серия сфабрикованных дел по обвинению партийных, сов. и хоз. работников в антигосударств. деят. 6 чел. расстреляно, 200 чел. осуждено, 2000 руководителей заменены.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.