Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

Вихідні дані до завдання на курсову роботу. Варіант Ц-22 Повідомлення неперервного джерела передається каналом зв’язку методом ІКМ. У дискретному каналі зв’язку використовується завадостійке кодування. Для передачі неперервним каналом зв’язку з постійними параметрами й адитивним білим гаусовим шумом використовується модуляція гармонічного переносника. Наведемо вихідні дані : 1. Джерело повідомлень задане характеристиками первинного сигналу b( ): середнє значення дорівнює нулю; густина ймовірності миттєвих значень Рb - гаусовим розподіл (ГР), двосторонній експоненційний розподіл (ДЕР) або рівномірний розподіл на інтервалі (-bmax,bmax) (РР); середня потужність сигналу Pb=1.4 В ; коефіцієнт амплітуди Ka=6.5; максимальна частота спектра Fmax=9.5кГц. 2. Допустиме відношення сигнал/шум на вході одержувача ?вих.доп.=37дБ. 3. ІКМ перетворення неперервного сигналу в цифровий виконується з використанням рівномірного квантування, допустиме відношення сигнал/шум квантування ?кв.доп=40дБ. 4. Метод модуляції гармонічного переносника ЧМ-4. 5. Спосіб прийому – некогерентний. 6. Енергетичний виграш кодування ЕВК=1.1дБ. 7. ЗМІСТ Стор. Вступ. 6 1. Структурна схема ЦСП. 7 2. Розрахунки параметрів АЦП і ЦАП.10 3. Розрахунки інформаційних характеристик джерела повідомлень і первинних сигналів. 12 4. Розрахунок завадостійкості демодулятора.14 5. Вибір коректуючого коду та розрахунок завадостійкості системи зв’язку з кодуванням.16 6. Розрахунки основних параметрів аналогової системи передачі.18 7. Розрахунки і порівняння ефективності систем передачі неперервних повідомлень.20 8. Висновки.24 Перелік посилань.24 Вступ. Ціллю цієї курсової роботи являється закріплення знань основних положень курсу “Теорія Електричного зв’язку ”, шляхом проведення розрахунків характеристик різних систем передачі електрозв’язку та порівняння їх за допомогою розрахованих характеристик. Одним із пунктів курсової роботи являється підбір коректуючого коду. Використання коректуючих кодів, дозволяє знаходити та виправляти помилки, що виникають в каналі, являється одним із засобів підвищення якості передачі. В останньому пункті курсової роботи буде оцінено ефективність систем зв’язку. Під ефективністю систем зв’язку розуміють степінь використання якихось матеріалів, засобів, ресурсів, часу і т.д. В системах зв’язку основними ресурсами можна вважати пропускну можливість каналу С, ширину смуги частот , потужність сигналу . Для оцінки степені їх використання проф. Зюко було запропоновано порівняння їх зі швидкістю передачі інформації R. Наведені ним коефіцієнти, що використовувалися при розрахункові курсової роботи, являються найважливішими технічними показниками систем передачі інформації. 1. Структурна схема ЦСП. Зобразимо структурну схему цифрової системи передачі неперервних повідомлень. Рис. 1 Структурна схема ЦСП. Призначення кожного блоку. 1) джерело повідомлення призначено для подачі в систему цифрової передачі аналогового сигналу. 2) АЦП призначений для перетворення неперервного (аналогового) сигналу в цифровий. 3) кодер коректуючого коду призначений для підвищення завадостійкості цифрової системи передачі, шляхом внесення в коди залишку. 4) модулятор призначений для узгодження сигналу із каналом зв’язку та для ущільнення каналу.

Характер обміну між та залежить від виду модуляції (сигналу) та коду. Завадостійкість АМ відносно низька і ймовірність передачі може бути підвищена лише підвищенням потужності сигналу. Межа завадостійкості виражена слабо. В системах ЧМ висока завадостійкість може бути досягнута збільшенням ширини спектру сигналу, тобто за рахунок частотного залишку. В системі ЧМ різко виражений поріг завадостійкості. Поріг в системі ЧМ при звичайному способі прийому наступає приблизно при рівності пікових значень сигналу та завади, що значно вище теоретичного. Це означає, що при великому рівні завад реальна завадостійкість одержувача ЧМ значно нище потенційної. Відповідно з’являється можливість вдосконалення схеми одержувача знизити поріг завадостійкості і тим самим збільшити дальність зв’язку при тій самій потужності передавача. Ця задача особливо актуальна для супутникових та космічних систем зв’язку. Для зниження порогу при ЧМ використовують різні схеми слідкуючих демодуляторів в тому числі схему зі зворотнім зв’язком по частоті, синхронно-фазовий демодулятор та демодулятор із слідкуючим фільтром. Мінімальний (допустимий) поріг завадостійкості досягається в схемі оптимального демодулятора. Ефективність системи ЧМ значно підвищується за рахунок коректуючих кодів. Використання коректуючих кодів дає можливість підвищення вірності передачі повідомлення або при заданій вірності підвищити енергетичну ефективність системи. При досконалій елементній базі затрати на реалізації кодуючи та декодуючих пристроїв значно скоротилися, тим часом коли вартість енергетики каналу практично не змінилась. Таким чином “ціна” енергетичного виграшу за рахунок кодування може бути значно менше “ціни” того ж виграшу, отриманого за рахунок збільшення енергетики каналу (потужності сигналу або розмірів антен). 8. Висновки. В даній курсовій роботі було проведено розрахунок цифрової системи передачі, а потім її характеристики були зрівняні з характеристиками аналогової. Усі розрахунки наведено у відповідних пунктах. В ЦСП (вид модуляції ФМ-2) відношення на вході демодулятора дорівнює 427851,14 1/с та при виборі коректуючого коду в системі з завадостійким кодуванням, було вибрано код (108,80). Основні порівняння між ЦСП з завадостійким кодуванням, ЦСП без завадостійкого кодування, та аналогової системи передачі з модуляцією ЧМ-2, були наведені в розділі 6 даної курсової роботи. Перелік посилань. 1.Теорія передачі сигналів : Підручник для вузів / А.Г. Зюко та др. – М.: Радіо та зв’язок,1986. 2. Панфілов І.П., Дирда В.Ю. Теорія електричного зв’язку : Підручник для технікумів, - М. : Радіо та зв’язок, 1991 3. Розрахунки та оптимізація характеристик систем електрозв’язку : методичний посібник / відп. редактор В.Л. Банкет. –Одеса 1995 4. Конспект лекцій по ТЕС :. 1999 Сторінка №11 11

Визначимо потрібне співвідношення сигнал-шум для системи передачі без кодування , при якому . Рдоп= Рис.5 – Завадостійкість систем передачі без завадостійкого кодування та з ним. З графіка визначаємо Розрахуємо необхідне відношення сигнал-шум на вході демодулятора 5. Вибір коректуючого коду та розрахунок завадостійкості систем зв’язку з кодуванням. Коректуючи коди дозволяють підвищити завадостійкість і завдяки цьому зменшити необхідне відношення сигнал-шум на вході демодулятора для заданої ймовірності помилки прийнятих сигналів. Величина, що показує в скільки разів (на скільки децибел) зменшується необхідне відношення сигнал-шум на вході демодулятора завдяки використанню кодування, називається енергетичним виграшем кодування (ЕВК). Широке розповсюдження дістали циклічні коди Боуза-Чоудхурі-Хоквінгема (БЧХ). За параметрами вони близькі до досконалих кодів і разом з тим вимагають відносно простих схем кодерів та декодерів. У кодів БЧХ основні параметри пов’язані співвідношеннями : ,(5.1) де k- число інформаційних символів, а m- найменше ціле, за якого задовольняється співвідношення (5.2) Вибираючи коректуючий код, я зупинився на кодові з довжиною =108 та кратністю помилок що виправляються Знаючи ці параметри розрахуємо k та : , , , , . Якщо в каналі зв’язку без кодування для забезпечення заданої ймовірності помилки необхідне відношення сигнал-шум , а в каналі зв’язку з кодуванням - , то ЕВК буде визначатися або (5.3) Під декодування з виправленням помилок імовірність помилкового декодування кодових комбінацій визначається за умови, що число помилок у кодовій комбінації на вході декодера q перевищує кратність помилок, що виправляються : ,(5.4) де (5.5) - імовірність помилки кратності q; (5.6) - число сполучень із по q; р- імовірність помилки двійкового символу на вході декодера, розрахунок якої для гауссового каналу зв’язку з постійними параметрами розглянутий у розділі 4. Для переходу від імовірності до ймовірності двійкового символу на виході декодера достатньо врахувати принцип виправлення помилок декодером : декодер заборонену кодову комбінацію замінює найближчою дозволеною. Тому, якщо число помилок у комбінації , але , то в результаті декодування комбінація буде містити помилок (- кодова віддаль). Оскільки помилки біль високої кратності менш імовірні, то остаточно можна вважати, що в помилково декодованій комбінації є помилкових символів. У коректуючих кодів кодова віддаль . Знайдемо її для даного випадку: Оскільки при помилковому декодуванні кодової комбінації символів із помилкові, то перехід від до виконується за формулою . Розрахувавши імовірність помилки заносимо результати в таблицю2 та на графік . Таблиця 2. Без коду З кодом 20,03890,0139 30,02350,0056 40,01270,000825 50,00590,000033 60,00240,00000572 70,000760,000000002 80,000190,0000000000022775 90,000034- 100,0000039- Побудувавши другий графік визначаємо значення та Тривалість імпульсу з кодуванням : , підставимо значення Відношення сигнал-шум : . 6. Розрахунок основних параметрів аналогової системи передачі. Для вибору індексу частотної модуляції ми повинні порівняти значення та , де , (6.1) - коефіцієнт амплітуди, - припустиме відношення сигнал-завада на виході демодулятора.

Но мы обратимся именно к возможному развитию компьютерных технологий. Нет сомнений, что подобные ситуации могут повторяться, но уже на новом витке. Если в будущем способность интеллектуальных систем обучаться станет критически важной характеристикой, дающей значительное конкурентное преимущество, то с большой вероятностью обладатели этих систем введут те или иные ограничения и запреты на доступ к ним, на их приобретение и т. д. А тем субъектам, кто попытается нелегально обойти эти ограничения, время от времени будут предлагаться системы с "троянской начинкой" - но уже в отношении способности учиться. Это могут быть системы, чьи способности к обучению ниже ожидаемых, обучающиеся не совсем тому или даже совсем не тому, что нужно пользователю, и т. д. Обучение и системы искусственного интеллекта Предварительно подчеркнем: говорить о противодействии обучению технической системы, "межкомпьютерном" троянском обучении и т. д. имеет практический смысл, только если реализуемы сами эффективные обучающиеся и обучающие компьютерные системы (споры же об их реализуемости ведутся ожесточенные)

РЕФЕРАТЫ:

Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

Преимущество же может выражаться в том, что «говорящий мир», являющийся основным медиумом в работе экзистенциальных психотерапевтов (Bre er, 1988, pp. 142), далеко не всегда способен охватить и выразить ту реальность, с которой им приходится работать. Таким образом, мы можем видеть, что экзистенциально-инициальная терапия К.Дюркхайма несет в себе достаточно много аспектов, которые позволяют поставить ее в один ряд с версиями экзистенциального анализа М.Босса и В.Франкла. И, прежде всего, их объединяет тот факт, что в центре их внимания стоит само бытие. Это позволяет всех троих отнести к онтоцентрическому направлению экзистенциальной психотерапии. Тем не менее, подход каждого из них отличается ярко выраженными характерными особенностями, которые не позволяют их спутать. Экзистенциально-инициальная психотерапия Дюркхайма близка к логотерапии Франкла в том, что оба подхода настаивают на необходимости настроенности трансцендентный по отношению к человеку духовный аспект бытия. Только делают они это по разному, если для Франкла взаимодействие с этим аспектом проявляется, в основном, в смысловом измерении бытия, то Дюркхайм подходит к этому вопросу шире, для него духовный аспект или „надмирная жизнь“, это само бытие во всей его целостности.

Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

Как заработать в партнерской программе Первое, на что необходимо обратить внимание в интернет-маркетинге простому вебмастеру – это партнерские программы. Они не требуют капиталовложений, времени на подготовку собственного интернет-магазина, наличия товара на складе. Действительно, зарегистрировавшись в партнерской программе можно сразу же начинать зарабатывать. Но не все так просто, как кажется. Большинство вебмастеров безрезультатно пробуют заработать в одной партнерской программе за другой. Почему? Нет определенного плана действий, стратегии, которая сработала бы на все 100%. Я попытаюсь изложить свой план действий, с успехом работающий вот уже 5 месяцев. Необходимо начать с поисковых систем. Именно с них. Ни баннерная реклама, ни рейтинги не имеют такой эффективной отдачи, как поисковые системы. Прежде всего, необходимо подобрать ключевые слова, с помощью которых пользователи находят данный товар. Для западных поисковых систем заходим на Для русских поисковых систем – смотрим на Составьте список ключевых запросов.

Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

В Москве удалось достаточно «умаслить» начальство, чтобы «народное возмущение» улеглось в самом зародыше. Естественно, что погромная деятельность лидерами черносотенного движения отрицалась. Погромы представлялись как святая месть русского народа за происки инородцев, и ответственность за убийства возлагалась на сионистские и крайне левые группировки, причем прекрасную услугу черносотенной пропаганде оказали теракты и «экспроприации», организуемые эсерами и большевиками. Официальная же идейная платформа черносотенцев находила отражение на страницах их газет, в первую очередь «Русского знамени», где редактором был сам А. Дубровин. Контрреволюционная направленность погромов не всегда понятна: за что убивали детей? Однако расчет был довольно точен. Одна часть недовольных людей срывала накопившуюся злобу на евреях и интеллигенции, другие, самые революционные, вместо подготовки к восстанию начали исполнять обязанности полиции, которая бездействовала, пытались защитить мирное население. Колеблющиеся люди, ужаснувшись зверствам погромов, восклицали: «Вот к чему приводит гласность и перестройка!». Черносотенцы были не так сильны, чтобы разгромить революционное движение, но ослабить его они сумели. 17 октября 1905 года вышел знаменитый царский манифест, даровавший демократические свободы. Страна ликовала. Многим правительство Витте представлялось переходным этапом к республике.

Оптимізація раціонів годівлі птахів

Мстительный царь, прежде чем простить супругу, заставил ее созерцать отрубленную голову несчастного камергера. В свое время Л. Н. Толстой намеревался написать роман о времени Петра. Но стоило ему углубиться в эпоху, как множество подобных случаев отвратили писателя от его замысла. Жестокость Петра поразила Толстого. "Осатанелый зверь" - вот те слова, которые великий писатель нашел для царя-реформатора. В адрес Карла подобные обвинения не звучали. Шведские историки даже отмечали его решение запретить применять во время следствия пытки: король отказывался верить в достоверность полученных таким образом обвинений. Факт примечательный, свидетельствующий о различном состоянии шведского и российского общества. Однако чувство гуманизма в соединении с протестантским максимализмом носило у Карла избирательный характер. Оно не мешало ему чинить расправы над русскими пленными, взятыми в боях в Польше: их убивали и калечили. Современники, оценивая поведение и манеры двух государей, были снисходительнее к Петру, чем к Карлу.

Оптимізація параметрів елементів системи теплопостачання

Что же это за установки, обеспечивающие глубинно-проникающий эффект воздействия книги на юного читателя? По-видимому, это должно быть ожидание некой жизненно-важной и своевременной информации о себе и своей судьбе, ответов на свои глубинно-личностные запросы и вопросы (как правило, явно не формулируемые, но от этого еще более напряженные); желание вдруг, чудесным образом разрешить свои проблемы и, в то же время, готовность меняться самому, открыть себя нового, свои скрытые ранее возможности. Это также ожидание чего-то необыкновенного, каких-то сильных переживаний, то есть готовность к катарсису. Известный феномен перечитывания любимой книги, прослушивания давно знакомых произведений свидетельствует о том, что не только голая информация, фабула волнует читателя, но что его притягивает, не в последнюю очередь, возможность еще раз испытать сильные эмоциональные переживания - здесь чтение выступает как своеобразный тренинг чувств. Вторая цель перечитывания - найти ответы на свои жизненно-важные вопросы: ведь нередко читатель возвращается к книге спустя много лет, когда какая-то жизненная ситуация побуждает его выяснять, как именно решалась эта проблема героям и автором полузабытой книги.

Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд

Но в его вдохновенных стихах, воспевающих картины и явления природы, нет бездумного любования. Когда я читаю и перечитываю стихотворения Федора Ивановича Тютчева, то размышляю о загадках мироздания, о вековечных вопросах человеческого бытия. Идея торжества природы и человека пронизывает собою лирику Тютчева, определяя некоторые основные особенности его поэтики. Для него природа — такое же одушевленное, “разумное” существо, что и человек: “В ней есть душа, в ней есть свобода, В ней есть любовь, в ней есть язык.” Через обращение к природе Тютчев нередко раскрывает сложный мир человеческой души во всем богатстве его переживаний. К лучшим созданиям Тютчева принадлежат и любовные стихотворения, проникнутые глубочайшим психологизмом, подлинной человечностью, благородством и прямотой в раскрытии сложнейших душевных переживаний: Я встретил вас — и все былое В отжившем сердце ожило; Я вспомнил время золотое — И сердцу стало так тепло. Это одно из самых моих любимых стихотворений. Читаешь его и слышишь неповторимый голос Козловского, поющего этот романс. Это одно из самых задушевных стихотворений поэта.

Системи документального електрозв’язку

Всестороннее знание родного языка, обширные сведения в точных науках, прекрасное знакомство с латинским, греческим и западноевропейскими языками, литературный талант и природный гений позволили Ломоносову заложить правильные основания русской технической и научной терминологии. Его рекомендации в этой области имеют и сегодня большое значение: прежде всего, чужестранные слова и термины надо переводить на русский язык; оставлять непереведенными слова лишь тогда, когда невозможно подыскать равнозначное русское слово или же когда иностранное слово уже получило распространение, и в этом случае придать иностранному слову форму, наиболее близкую русскому языку. Мы и не замечаем, что многие из научных выражений, применяемых нами всеми сегодня, составлены по этим правилам. Например, земная ось, законы движения, удельный вес, негашеная известь. Именно Ломоносов ввел в науку ряд русских слов, имевших бытовое значение, таких как: опыт, движение, явление, частица. В итоге ломоносовские научные и технические слова и выражения мало-помалу заменили собой прежние неуклюжие термины.

Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України

Классическими примерами всем известных и тем не менее не вызывающих спроса товаров служат страхование жизни, могильные участки, надгробия и энциклопедии. Ритм покупки оказывает значительное влияние на выбор средств коммуникации каналов сбыта. Данная характеристика позволяет делить товары на товары конечного потребления и промышленные товары (промежуточные). Промышленные товары включают первичные материалы, которые входят в состав конечного продукта, вспомогательные материалы (не входят в состав продукта, но участвуют в его производстве), основное оборудование, вспомогательное оборудование, детали для ремонта и содержания оборудования, услуги по ремонту и поддержанию оборудования. По степени присущей товарам долговечности товары можно разделить на: V Товары длительного пользования – материальные изделия, обычно выдерживающие многократное использование. V Товары кратковременного пользования – материальные изделия, полностью потребляемые за один или несколько циклов использования. К товарам кратковременного пользования относят также и услуги.

Оптимізація ведення вагітності та пологів у жінок, хворих на активний туберкульоз легень

При определении числа вопросов рекомендуется противостоять «синдрому жадности» и не ставить лишних вопросов, без которых можно обойтись. Что касается последовательности представления вопросов в анкете, то не рекомендуется начинать вопросник с трудных или персональных вопросов, вопросов, не интересных для респондентов; такие вопросы следует ставить в середине или конце анкеты. Первый вопрос, по возможности, должен заинтересовать опрашиваемых. Желательно, чтобы вопросы излагались в определенной логической последовательности, позволяющей как можно полнее рассматривать отдельные темы. Следующим этапом, после определения метода исследования и сбора данных, типа требуемой информации и источников ее получения, является разработка выборочного плана и определения объемы выборки. На данном этапе возникает необходимость получить информацию о параметрах «группы», среди членов которой будет проводиться маркетинговое исследование. Такая «группа» по статистике называется популяцией. Поскольку выборка является частью изучаемой популяции, полученные от выборки данные скорее всего не будут в точности соответствовать данным, которые можно было бы получить от всех членов популяции.

Оптимізація діагностики і лікування рефрактерної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, поєднаної з ожирінням

По роду занятий: 26,4% ИТР и 25% служащих собираются установить системы безопасности, среди пенсионеров – всего 6,3%. Полученные результаты ответов на этот вопрос можно объяснить тем, что данная область рынка еще развивается. Обыватели слышали об этом оборудовании, но не знают все о его возможностях. Мы порекомендовали бы фирме провести широкую разъяснительную и в чем-то образовательную программу в рамках рекламной компании. Для осуществления этого можно, в частности, задействовать городские средства массовой информации. В результате ответов на 6-й вопрос – «Знаете ли Вы фирмы, работающие в Череповце в данной сфере? Какие?» - мы получили равное количество (29,5%) знающих и незнающих, остальные опрашиваемые ответили «что-то слышал». Наименее осведомленными в этом вопросе оказались люди старше 60 лет (не знают 41,7% и знают 8,3%). Чем больше доход, тем выше осведомленность: при доходе до 3000 рублей – 25% ответили «да» и «что-то слышал», при доходе свыше 10000 рублей – 85,7%. У респондентов со средним образованием выявилась меньшая осведомленность, чем у людей со средним техническим и высшим. Наиболее осведомленной категорией по роду занятий являются служащие – 47,6%.

Оптимізація діагностики лімфопроліферативних новоутворень орбіти та придатків ока

В качестве стратегии охвата рынка для предприятия рассматриваемого рода деятельности мы предлагаем применить дифференцированный маркетинг. То есть разработать отдельные предложения для людей с доходом от 3000 до 10000 рублей в месяц (первый сегмент) и с доходом свыше 10000 рублей (второй сегмент). Для первого сегмента потребителей главным критерием является стоимость предлагаемого оборудования. Кроме того, немаловажную роль играет качество продукции. Для них необходимо предлагать типовое оборудование, не имеющее дополнительных функций, способствующих его удорожанию. Фирме-поставщику следует внимательно изучить рынок производителей современных систем безопасности с целью выявить и начать распространение систем, сочетающих в себе оптимальное соотношение небольшой цены и качества оборудования. Проведенное исследование показало, что среди людей среднего уровня доходов (от 3000 до 10000 рублей в месяц) современные системы безопасности еще не нашли широкого применения, в то же время многие из них задумывались над установкой этих систем в своих квартирах.

Оптимізація комплексного лікування хворих на псоріаз з урахуванням стану імунітету

Фирмой Hewle - Packard также разработаны технологии, позволяющие свести к минимуму отрицательные последствия утилизации принтера по окончанию срока службы. Рисунок 1.1 Внешний вид принтера HP 610C Series Все химические вещества, отрицательно воздействующие на озоновый слой (например, хлорфторуглерод), исключены из производственных процессов фирмы Hewle -Packard. На ранних этапах конструирования общее количество деталей принтера по мере возможности уменьшается с целью сведения к минимуму стоимости производства и отрицательных последствий утилизации по окончанию срока службы. Использование упаковочных материалов, прокладок, принадлежностей и тары было сокращено, что позволяет сократить энергоемкость примерно на 50% и соответственно снизить уровень выбросов в атмосферу. Данный принтер сконструирован с учетом требования по рациональному использованию энергии. Данный принтер потребляет меньше 5 Вт в режиме ожидания. В качестве партнера программы E ERGY S AR, компанией Hewle - Packard установлено, что данное изделие соответствует рекомендациям E ERGY S AR в области энергоэффективности.

Оптимізація лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок

Наиболее дешевым видом рекламы в расчете на один контакт является телереклама, однако, этот вид рекламы является также самым дорогим по абсолютным затратам. Заключение Рынок принтеров HP 610 C Series находится на этапе роста. Цена на протяжении всего рассматриваемого периода падала равномерно и постепенно. Объем продаж повышался скачкообразно, в основном, в III и IV кварталах. Темпы роста объема продаж значительно выше темпов падения цены, поэтому товарооборот увеличивается, и эта тенденция в обозримом будущем сохранится. HP 610C занимает большую, чем у каждого из конкурентов, долю рынка. Данный принтер конкурентоспособен по отношению к обоим своим конкурентам, также имеются резервы повышения конкурентоспособности. Т.о., представляется возможным повлиять на динамику потребительских предпочтений, используя наступательную маркетинговую стратегию. Комплекс мероприятий по реализации выбранного маркетинговой стратегии включает в себя совершенствование производства, проведение рекламной кампании. Данные мероприятия тесно связаны между собой и требуют определенной последовательности действий. Одной из причин снижения доли рынка может случить не правильное позиционирование товара на рынке.

Оптимізація лікування дисменореї у жінок, що не народжували, при поєднаних формах урогенітальної інфекції

Полное среднее образование продолжается после начальной школы в течение 3—4 лет (до 17 — 19-летнего возраста). Высшее образование канадцы получают в университетах, имеющихся во всех провинциях. Самые крупные и известные — Ку-инз (Кингстон) и Торонтский (Торонто), Макгильский и Монреальский (Монреаль), Левальский (Квебек) и университет Британской Колумбии (Ванкувер). 12. Правовая система Независимость Канада получила 1 июля 1867 г. от Великобритании. До 1982 г. в стране действовала конституция Великобритании, в настоящее время канадский парламент имеет право самостоятельно вносить все изменения в основной закон, дополненный Хартией прав и свобод. Законодательство основано на английском общем праве, за исключением провинции Квебек, в которой гражданская законодательная система основана на французском законодательстве. Национальный праздник - 1 июля - День Канады. 13. Социальные классы К богатым относится около 15% населения, к среднему классу около 75%населения, к бедным около 10% населения. 14. Национальные особенности страны Туристов привлекает в Канаду исключительная по своей красоте природа.

Оптимізація лікування хворих на артропатичний псоріаз із урахуванням стану мінеральної щільності кісткової тканини

Заключён также ряд лицензионных соглашений, практикуется обмен учёными по академической линии. В Канаде высоко развито производство комплектующих для компьютеров (фирма A I) и другой высокоточной техники. 11. Виды и наличие ТНК государственных и частных предприятий (монополии) Ведущее место в большинстве отраслей принадлежит международным монополиям в форме транснациональных корпораций (ТНК). Ниже будет показано, что в большинстве из них канадский капитал занимает подчиненное положение по отношению к монополистам США и Великобритании, реже — третьих стран. Однако в некоторых ТНК национальный канадский капитал преобладает. Статистика страны относит такого рода концерны и тресты к национальному сектору экономики. Действующие в Канаде дочерние компании заграничных ТНК, как правило, значительно крупнее, чем их канадские конкуренты. Так, в горнодобывающей промышленности в 1979 году средняя годовая сумма продаж фирм с активами свыше 10 млн. долл., контролируемых иностранным капиталом (202 фирмы), составляла 91,3 млн. долл., а у каждой из 183 национальных компаний — 50,7 млн.

Оптимізація програми комплексного хірургічного лікування хворих на розповсюджений гнійний перитоніт

Молодые интрузии запада способствовали и образованию не очень больших, но важных для страны железорудных месторождений (главные – у Дуранго и Мансанильо), руд титана и сурьмы. Отложения вулканических газовых выбросов способствовали накоплению крупных залежей самородной серы на Теуактепекском перешейке. По её запасам Мексика занимает одно из первых мест в капиталистическом мире. С вулканической деятельностью связано и множество горячих источников – важных бальнеологических и гидротермальных ресурсов. Исключительное значение имеют в Мексике ресурсы нефти и газа. В стране насчитывается около 200 нефтяных и более 40 газовых месторождений. По запасам этого сырья она уступает в Латинской Америке только Венесуэле. Все нефтегазовые месторождения образуют огромный пояс, протянувшихся вдоль побережья мексиканского залива от границы США до крайнего юго- востока. Этот один из крупнейших в мире нефтегазоносных регионов тяготеет к погруженному в сторону впадины мексиканского залива западному краю древней платформы. Всё большее значение приобретает разведка перспективных нефтегазовых площадей на прилегающем мелководном шельфе. 5. Надземный, воздушный, морской транспорт Общая протяженность железных дорог - 20 680 км, автодорог -210 000 км, внутренних водных путей - 2 900 км.

Оптимізація реконструктивної хірургії монокулярної травматичної катаракти у дітей

В стране сохранились остатки древних городов майя и ацтеков с пирамидами, храмами, каменными укреплениями, жилыми домами, среди них выделяются: пирамида ацтеков Тенайука; храмы Майор, Теопансолко; знаменитый Камень Солнца, календарь в виде каменного круга диаметром 3,6 м и весом 24 тонны, Камень Тисок. В Мехико интересны: древний центр города с остатками королевских строений ацтеков; собор (16-17 вв.); древняя базилика Гва-далупе; церкви де-ла- Професа, Сан-Агустин, Сан-Ласаро, Сан-Хуан-де-Диос (17-18 вв.); Монетный двор; дворец де-лос-Виррейес (1696-1703); площадь Трех культур. Среди огромного количества музеев самые примечательные: Национальный антропологический музей, музей Анауокальи, Куикуилко, пинакотека Сан-Диего, музей Виррейнато, Музей культур, Дворец изящных искусств, Музей современного искусства, Национальный исторический музей. Знаменитый курорт Акапулько славится своими прекрасными пляжами, шикарными отелями и казино. В столице имеются 3 больших и множество мелких рынков. На улицах шумно. Много автомобилей, повсюду много музыки – в ресторанах, барах, кафе.

Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

По производству продукции надушу населения Канада, страна с высокоразвитой экономикой, богатыми природными ресурсами, квалифицированной рабочей силой, современным промышленным производством, занимает место в первой десятке стран мира. •ВНП составил в 1994 г. $639,8 млрд. (ВНП на душу населения -$22760). Высокие темпы роста в промышленном производстве, в добывающих отраслях (первое место в мире по добыче цинка и урана) и в секторе обслуживания коренным образом преобразовали экономику страны, которая до Второй мировой войны имела в основном аграрную направленность. Импорт товаров и услуг покрывает около 30% внутренних потребностей. И одновременно Канада — второй в мире после США импортер машиностроительной продукции, а в расчете на душу населения ее импорт машин и оборудования не знает себе равных. В мировом капиталистическом экспорте на Канаду приходится в последние годы чуть более 3%, однако по традиционным товарам своего вывоза она удерживает в 3—7 раз более высокую долю. Это первый в капиталистическом мире производитель и/или экспортер никеля, асбеста, газетной бумаги, тракторов, второй—алюминия, свинца и цивка, драгоценных металлов, серы, пшеницы, целлюлозы и пиломатериалов.

Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей

Они позволяют достаточно быстро получить ответ о возможных процессах развития того или иного события на рынке, выявить сильные и слабые стороны предприятия, получить оценку эффективности тех или иных маркетинговых мероприятий. Используются методы «Дельфи», «Мозговой атаки», Адвоката дьявола и др. Правильное проведение экспертизы предполагает решение ряда вопросов, связанных с формированием экспертной группы, проведение процедуры экспертизы, выбором методов обработки результатов экспертных оценок. Основными требованиями к экспертам являются их компетентность, профессионализм, авторитетность, беспристрастность. III. Заимствованные методы. Активно используется в исследованиях и разработках маркетинга методические приемы, заимствованные из других областей знаний. Наибольшая связь маркетинговой методологии проявляется с методами с методами социологии и психологии, поскольку особое внимание в маркетинге уделяется поведению потребителей и факторам, влияющим на него. а). Методы социологии позволяют исследовать процессы распространения информации на рынке, выявлять отношения потребителей к нововведениям, изучать развитие различных сфер жизнедеятельности человека, его ценностных ориентаций.

Оптимізація хірургічного лікування катаракти й глаукоми методом факоемульсифікації в поєднанні з глибокою неперфоруючою склеректомією

Нельзя также рассматривать как исследования маркетинга данные, полученные путем промышленного шпионажа, обмена. 2. Требования к исполнителям. Во взаимоотношениях заказчиков и исполнителей должны строго соблюдаться определенные правила: а). Исполнитель не вправе преувеличивать свои возможности и вводить заказчика в заблуждение; б). Исполнитель обязан не разглашать намерений заказчика и передаваемые ему результаты исследования другим лицам или организациям (если это заранее не оговорено); в). Исполнитель не может вносить каких-либо существенных изменений в условия проведения исследования без предварительного согласия заказчика. 3. Требования к заказчику: а). Заказчик обязан принять все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать неправильного истолкования или цитирования полученных результатов вне того контекста, в котором изложены; б). Ни заказчик, ни исполнитель не получают автоматического права на единоличное пользование методикой, примененной в исследовании или разработанной для него. Исследования в области маркетинга базируются на общих научных принципах и методах, в том числе это относится и к общим требованиям к исследованиям.

Оптимізація і скорочення часу відновлення технологічної системи

Заключение рецензента аттестационной комиссии по отчету о деятельности врача: 18. Решение аттестационной комиссии: 26.1. Присвоить квалификационную категорию (указать какую) по специальности 26.2. Подтвердить квалификационную категорию (указать какой) по специальности 26.3. Снять квалификационную категорию (указать какой) по специальности 26.4. Отказать в присвоении (подтверждении) квалификационную категорию (указать какой) по специальности 26.4. Отказать в присвоении (подтверждении) квалификационную категорию (указать какой) по специальности 19. Замечания, предложения аттестуемого специалиста 20. Специалисту выдано удостоверение № о присвоении квалификационной категории по специальности " " 200 г. (дата выдачи удостоверения) Председатель аттестационной комиссии (подкомиссии) (Фамилия, имя, отчество) Секретарь аттестационной комиссии (подкомиссии) (Фамилия, имя, отчество) Члены аттестационной комиссии: (подкомиссии) (Фамилия, имя, отчество) (Фамилия, имя, отчество) (Фамилия, имя, отчество) (Фамилия, имя, отчество) ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .

Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сім’ях

Система управления персоналом обеспечивает непрерывное совершенствование методов работы с кадрами и использованием достижений отечественной и зарубежной науки и наилучшего производственного опыта. Сущность управления персоналом, включая наемных работников, работодателей и других владельцев предприятия заключается в установлении организационно-экономических, социально-психологических и правовых отношений субъекта и объекта управления. В основе этих отношений лежат принципы, методы и формы воздействия на интересы, поведение и деятельность работников в целях максимального использования их. Управление персонала занимает ведущее место в системе управления предприятием. Методологически эта сфера управления обладает специфическим понятийным аппаратом, имеет отличительные характеристики и показатели деятельности, специальные процедуры и методы – аттестация, эксперимент и другие; методы изучения и направления анализа содержания труда различных категорий персонала. Данная дипломная работа состоит из двух разделов: В первом разделе – теоретическом – раскрываются все аспекты, касающиеся управления поведением персонала, это факторы, влияющие на выбор стиля руководства персонала, различные методы по подготовке и обучению квалифицированных работников, межличностные различия и мотивации работников, методы набора и отбора персонала и многое другое.

Напрямки оптимізації системи правового регулювання оподаткування операцій на ринку цінних паперів

Полученное преобразование времени, выведенное строго логически и без ошибок, не соотвествует преобразованиям Лоренца, из чего следует, что преобразования Лоренца не применимы для анализа событий в движущихся системах отсчета. Формула (2) универсальна с точки зрения допущения, как замедления, так и ускорения реального времени по сравнению с измеряемым, допускает понятие абсолютного времени и не приводит ко множеству парадоксов и противоречий, которыми богата специальная теория относительности. Заключение. С одной стороны я, конечно же, понимаю, что теория относительности находится глубоко в фундаменте современной науки и вытаскивать ее оттуда - дело почти безнадежное и неблагодарное. С другой стороны, если нас интересует только ИСТИНА, то не так уж важно, насколько это безнадежно и трудно. Если теория относительности не верна, то рано или поздно это делать придется, причем, чем раньше, тем лучше. Если я вижу внутреннюю противоречивость какой-либо гипотезы и ее несоотвествие логике и здравому смыслу, то меня не могут убедить так называемые доказательства, якобы подверждаюшие эту гипотезу.

Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

Детям необходимо продумать поведение персонажей, их диалоги, реплики, а затем – проиграть. В другом случае можно предложить выбрать по желанию любой понравившийся ребенку эпизод и разыграть его молча. Задача зрителей – угадать эпизод, догадаться о чем идет речь. Можно сопровождать свои выступления, показы музыкальными фрагментами. Нужно предлагать участникам игр меняться ролями, чтобы каждый мог прочувствовать не только своего персонажа, выбранного согласно со своими внутренними симпатиями, но и других персонажей, с другими качествами, характерами и поведением, для того чтобы лучше понять и всесторонне оценить проблему, поставленную в произведении. Все эти приемы стимулируют развитие мышления, фантазии, воображения, умение анализировать увиденное и прочитанное, умение переживать и сопереживать, обогащает детей художественными средствами передачи образа. «Особые» дети в зависимости от степени тяжести имеющегося дефекта могут принимать участие в постановке театрализованных игр, драматизаций с помощью кукол. Кто-то из детей может участвовать в самой драматизации, кто-то в ее подготовке, а кто-то будет участвовать только в качестве зрителя. Существуют адаптированные сказки для «особых» детей, не перегруженные незнакомыми словами и понятиями, имеющие небольшой объем, эклектический стихотворный слог, с внесенными дополнительными элементами, облегчающими восприятие (конкретные звуки, которые издают герои, рассказ о цвете, форме и величине, стимулирующий образное восприятие и т.д.). Все это делает сказку доступной к облегченному усвоению и воспроизведению «особым» ребенком.

Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Поняття політична ідеологія має більш вузький і специфічний сенс. Політична ідеологія – відносно систематизована сукупність понять, ідей і уявлень, в яких суб'єкти політичних відносин – індивіди, соціальні групи, класи, нації, суспільство – усвідомлюють свої політичні інтереси і якими вони виправдують свої політичні спрямування. Коротше кажучи, політична ідеологія – доктрина, що обґрунтовує зазіхання будь-якої групи на владу або її використання та передбачає ту або іншу стратегію політичних дій. На відзнаку від науки, завданням якої є пошук істини, функції ідеології, передусім, зводяться до оволодіння масовою політичною свідомістю населення. Ідеологія і наука тісно взаємопов’язані і цей зв'язок визначається конкретно-історичними і соціальними чинниками, місцем і роллю будь-якої соціальної групи в суспільному розвиткові. Відповідність інтересів соціальної спрямованості суспільного розвитку виявляється більшою або меншою мірою науковості ідеології, яку вона підтримує. Коли ж ці інтереси постають в протиріччя з потребами подальшого розвитку суспільства – ідеологія, соціальні групи або спільності відходять від реальної дійсності, перетворюються в хибну свідомість і породжують соціальну міфологію.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.