Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

З 1994 року розпочався новий етап розвитку валютного законодавства в Україні. Суть його полягає з одного боку у подальшій лібералізації валютного ринку, встановленні єдиного обмінного курсу для готівкових розрахунків, а з іншого боку у підготовці передумов для введення гривні. 23 вересня 1994 року Верховною Радою України був прийнятий Закон «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (12). В ньому законодавці визначали строки зарахування валютної виручки на валютні рахунки в уповноважених банках, а також розміри пені в разі порушення цих термінів. Також цей закон визнавав таким, що втратив чинність Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року №17-93 «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (13). Указом Президента України від 18 червня 1994 року №319/94 «Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами» (14) встановлювалось обов'язкове декларування усіма суб'єктами підприємницької діяльності України, незалежно від форм власності наявність (або відсутність) з визначенням сум усіх належних їм валютних цінностей, які знаходяться за межами України, в тому числі одержаних у результаті здійснення підприємницької діяльності за межами України. Також цим Указом Президент зобов'язав усіх суб'єктів підприємницької діяльності України подати Головній державній податковій інспекції України декларацію щодо сум на їх рахунках в іноземних банках. Декларування має бути щоквартальним. Постановою НБУ від 24 жовтня 1994 року «Про уніфікацію курсу карбованця до іноземних валют та лібералізацію валютного ринку України» (15) було проголошено, що офіційний курс визначається на підставі результатів торгів на Міжбанківській валютній біржі України (далі — МВБУ). Власне сама МВБУ була створена на підставі Постанови Правління НБУ від 8 травня 1993 року №50. МВБУ була створена, як постійно діючий центр по проведенню на території України операцій з купівлі-продажу іноземної валюти уповноваженими комерційними банками, цінних паперів, а також як центр по підготовці пропозицій Правлінню НБУ про встановлення єдиного валютного курсу, діючого в Україні. Досягнення фінансової стабілізації в 1996 році, в тому числі шляхом здійснення відповідного валютного регулювання, дозволило у вересні цього ж року здійснити грошову реформу. У зв'язку з цим НБУ запровадив валютне регулювання під час проведення грошової реформи: було встановлено офіційний обмінний курс, збережено, також, існуючий порядок обов'язкового 50- відсоткового продажу валютної виручки резидентів та нерезидентів за виключенням витрат, пов'язаних із службовим відрядженням за кордон. В цей період постановою Правління НБУ №13-135 / 1556-5528 від 18 вересня 1996 року був тимчасово встановлений «Порядок використання готівкою іноземної валюти» (16). Згідно цього порядку іноземна валюта як засіб платежу на території України мала використовуватись лише у встановлених у цьому положенні випадках. Наприклад для сплати зборів митних, дорожніх, продажу транспортних квитків, путівок, продажу пальних матеріалів, сплати готельних послуг. Перелік цих випадків вичерпаний.

При цьому коло предметів, що входять до родового поняття "іноземна валюта", більш широке, ніж коло предметів, що входять до родового поняття "валюта України": до "іноземної валюти" віднесені Декретом також монетарні метали та цінні папери, виражені в іноземній валюті або монетарних металах. Очевидно, це зумовлене тим, що на час прийняття Декрету грошових знаків України у вигляді монет, виготовлених із золота чи металів іридієво-платинової групи, не існувало і їх введення в обіг не передбачалось. При вирішенні питання про відповідальність за порушення правил про валютні операції необхідно виходити з того, що Декретом "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" встановлений і регулюється режим здійснення валютних операцій на території України, тобто здійснення за межами України будь-яких дій щодо валютних цінностей, які визнаються незаконними за ст. 162 КпАП чи ст. 80 КК, відповідальності за цими статтями не тягне. Крім того, для здійснення валютних операцій Декретом передбачено режим ліцензування — одержання від Національного банку України ліцензій (генеральних чи індивідуальних) на здійснення окремих валютних операцій. Генеральні ліцензії видаються комерційним банкам та іншим кредитно- фінансовим установам України на здійснення валютних операцій, що не потребують індивідуальної ліцензії. Індивідуальні ліцензії видаються резидентам І нерезидентам на здійснення разових валютних операцій, перелічених у п. 4 ст. 5 Декрету(32). а) вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей, за винятком: вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними особами — резидентами Іноземної валюти на суму, що визначається Національним банком України; вивезення, переказування І пересилання за межі України фізичними особами — резидентами і нерезидентами Іноземної валюти, яка була раніше ввезена ними в Україну на законних підставах; платежів у Іноземній валюті, що здійснюються резидентами за межі України на виконання зобов'язань у цій валюті перед нерезидентами щодо оплати продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших майнових прав, за винятком оплати валютних цінностей; платежів у Іноземній валюті за межі України у вигляді процентів за кредити, доходу (прибутку) від Іноземних інвестицій; вивезення за межі України іноземної інвестиції в іноземній валюті, раніше здійсненої на території України, в разі припинення Інвестиційної діяльності; б) ввезення, переказування, пересилання в Україну валюти України, за винятком раніше вивезеної, переказаної чи пересланої за кордон на законних підставах; в) надання і одержання резидентами кредитів в іноземній валюті, якщо терміни і суми таких кредитів перевищують встановлені законодавством межі; г) використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави. д) розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за межами України, за винятком вказаних у Декреті випадків; е) здійснення інвестицій за кордон, у тому числі шляхом придбання цінних паперів, за винятком цінних паперів або інших корпоративних прав, отриманих фізичними особами — резидентами як дарунок або у спадщину. В п. 5 ст. 5 Декрету міститься важливе положення про те, що одержання індивідуальної ліцензії однією Із сторін валютної операції означає також дозвіл на її здійснення іншою стороною або третьою особою, яка має відношення до такої операції, якщо інше не передбачено умовами індивідуальної ліцензії(33).

Принципово важливим є вирішення питання щодо змісту саме цього способу порушення правил про валютні операції: чи використанням валютних цінностей як засобу платежу є лише оплата ними товарів, продукції, робіт і послуг, чи під використанням валютних цінностей як засобу платежу треба розуміти і одержання валютних цінностей в якості плати за продані товари, продукцію, надані послуги і виконану роботу. Від вирішення цього питання залежить, по- перше, визнання суб'єктом злочину за ст. 80 КК. або адміністративного правопорушення за ст. 162 КпАП за ознакою використання валютних цінностей як засобу платежу лише особи, яка здійснила розрахунок валютними цінностями, або й особи, яка отримала плату валютними цінностями, і, по- друге, доля предмету купівлі-продажу, вартість якого оплачена валютними цінностями. До останнього ми повернемося пізніше, а зараз зазначимо, що за судовою практикою, в тому числі і Верховного Суду України, до останнього часу вважалось, що суть валютних операцій відповідно до п. 2 ст. 1 Декрету «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» полягає в переході права власності на валютні цінності, що пов'язане в усіх випадках з виконанням об'єктивної сторони складу злочину не менше ніж двома особами, поєднаними спільним умислом на укладення незаконної угоди щодо валютних цінностей, а тому обидві особи, за наявності підстав, повинні нести відповідальність за ст. 80 КК чи ст. 162 КпАП. На наш погляд, визнання суб'єктом злочину чи адміністративного правопорушення особи, яка отримала валютні цінності як плату за продані нею товари, надані послуги чи виконану роботу, є певною мірою поширюваним тлумаченням закону, оскільки не всі незаконні валютні операції пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, наприклад, при використанні валютних цінностей як застави такого переходу права власності не відбувається. Крім того, вирішення розглядуваного питання ставиться в залежність від того, законні чи не законні послуги оплачувались валютними цінностями. аким чином , оплата валютними цінностями «послуг», які не регулюються цивільним законодавством, не утворює складу злочину порушення правил про валютні операції. Водночас оплата «послуг», які самі по собі є злочином: убивства, заподіяння тілесних ушкоджень, зґвалтування, вчинення інших злочинів проти особи. знищення майна, примушування до виконання цивільно- правових зобов'язань і та інші повинна кваліфікуватися і як порушення правил про валютні операції за ст. 80 КК, оскільки такі дії являють підвищену суспільну небезпеку і, головне, такі «послуги» регулюються державою — вона забороняє їх. вчинення і визнає правопорушенням (як правило, злочином). Регулювання суспільних відносин виражається не лише у регламентації порядку вчинення певних діянь, а і в їх забороні. Проте позиція судової практики дещо інша: оплата валютними цінностями як нерегульованих цивільним законодавством, так і незаконних «послуг» не утворює, а оплата законних — утворює склад злочину порушення правил про валютні операції. Використання валютних цінностей як застави. У постанові Пленуму Верховного Суду від 18 квітня 1997 року № 5 роз'яснюється, що «використання валютних цінностей як застави полягає в їх передачі та прийнятті в рахунок забезпечення зобов'язань»(42).

Це колективний роз'днуючий розум, ¶нтегральний ¶нтелект планети. Вдбулася деформаця Цлост,   розбит елементи сформували сонця, планети, людей. Всесвт може зцлитися, лише органчно вдновивши свою ґднсть. Необхдно синтезувати ґдине Тло. Це й буде виходом за меж космчно тюрми, ПРОРИВОМ. Для здйснення ПРОРИВУ необхдно: Збагнути, що ми в тотальнй темниц, але все необхдне для визволення  в нас. Усвдомити, що боягузтво, безвдповдальнсть, невгластво це плоди одного дерева, падння Брами. Потрбно пдготувати вихд для всх. Для цього треба об'днати емоцйну й ментальну сфери, думки  чуття, котр дозволили б пробити тюрму з нших вимрв. Науковий аспект: створення гармонйних умов пзнання на космчних тлах планетах, астеродах , в тому числ, збереження фзичного апарату Людини. Необхдний вихд за меж стереотипв. Треба вивчити тамниц Людства через усх шукачв-попередникв. ¶деться не про подолання механчного простору, а про енергетично-яксну змну Людини. Потрбно збрати платформу для Прориву, а для цього необхдний вихд на ментальний терен нового свтобачення

РЕФЕРАТЫ:

Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства

Не раз, поднимая аэроплан с Куликова поля, Дорожинский задумывался о том, что было бы хорошо приспособить свой “Антуанет” для взлета с воды и посадки на морской аэродром. В 1911г. он сделал попытку установить этот самолет на поплавки собственной конструкции - два главных и хвостовой. Но при испытаниях аэроплан зарывался поплавками в воду, поэтому не мог набрать скорость, достаточную для взлета. Тогда во Франции был заказан поплавковый гидросамолет марки “Вуазен-Канар”. Дорожинский обучился летать на нем, став первым гидроавиатором России. Кроме С.Ф.Дорожинского и другие русские моряки широко проводили опыты по применению самолета на море. Например, 24мая (6июня) 1911г. лейтенант В.В.Дыбовский осуществил поиск подводной лодки с аэроплана, заложив тем самым основы противолодочной борьбы с воздуха. Организационное начало авиации Российского флота было положено 19апреля 1911г., когда морской министр адмирал И.К.Григорович дал “добро” на формирование в Севастополе первой команды военно-морских летчиков в составе двух отделений, в каждое из которых входило по три аэроплана.

Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

Второе направление опирается на общую историко-художественную традицию и апеллирует к такому материалу как градостроительство и архитектура в их непременной связи с историей отношений государства и церкви как организации, а значит — с историей политической, военной и экономической. Общеизвестным и общепризнанным образцом в этой сфере стали работы Ричарда Краутхаймера, квинтессенция которых собрана, как в фокусе, в его знаменитых лекциях “Три христианские столицы. Топография и политика”(4). Третье направление исследований сакральной топографии христианских городов можно назвать археологическим. Оно ставит целью восстановление конкретной истории отдельных культовых структур и их систем, то есть стремится прежде всего восстановить реальное их положение во времени и пространстве. Если два первых пути в качестве объекта исследований ориентируются прежде всего на мировые столицы или семантически-важные центры христианства — Рим, Константинополь, Иерусалим и им подобные, то археологическое охватывает и небольшие города, монастыри, отдельные сельские храмы с окружающими их ландшафтами, соотношение с хозяйственными и жилыми структурами.

Юридична відповідальність

Дело в том, что произведения, которые переписывали писцы, были доступны лишь немногим, а точнее избранным. Но будучи размноженными с помощью печатного станка, они стали доступны большинству, и в первую очередь городскому населению. В результате духовный мир горожанина стал определяться не только жизненным опытом, но и высоким искусством. Вспомним, к примеру, какую роль играли романы в воспитании чувств у благородных девиц прошлого века. Таким образом, печатный станок создал почву для демократизации в области культуры, поскольку он тиражировал творческие достижения культурного меньшинства. И в то же время в индустриальную эру растет формализм в отношениях людей. И отсюда противоположный полюс в культуре Нового времени, где мы имеем дело не с обменом мыслями и чувствами, а с трансляцией анонимных директив и правил, формул и схем. Такого рода опыт содержится не только в научной и технической литературе, но и в различных административных предписаниях, инструкциях, распорядках. В них человеку предлагают правила поведения, сравнимого с траекторией движения природных тел. И это неслучайно. Формальный и анонимный характер знания выражает здесь ситуацию отчуждения.

Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

У греков борьба происходила между тремя поколениями богов: титанами, олимпийцами и гигантами. Первая война между отцами-титанами и их детьми - олимпийскими богами получила название "титаномахия", а вторая война между богами-олимпийцами и поколением змееногих исполинов - "гигантомахия". После этого, согласно греческим мифам, войны между богами окончились, и начались войны между людьми. Причиной войн между людьми, если верить тем же мифам, стали муки богини Земли, которая взмолилась к Зевсу: "Тяжко мне: слишком много стало на мне людей, слишком больно они топчут меня и рвут мне грудь плугами; облегчи меня!"16. Зевс внял ее мольбам и для начала наслал на мир две великие войны - Фиванскую и Троянскую. В них пали последние герои, некогда рожденные земными женщинами от богов. Если же следовать исторической науке, то обострение конфликтов между людьми было вызвано другой причиной - переходом греческого общества от варварства к цивилизации. Главный признак цивилизации - наличие государства, и впоследствии греки будут очень гордиться своими городами-государствами на фоне окружающих варварских племен.

Юридична відповідальність за правопорушення в галузі екологічної безпеки

Древнеславянские наименования букв кириллицы начинают наш алфавит, нашу азбуку знаковой фразой "Азъ Буки Веде" — Я знаю книги, я умею читать". Характерно и продолжение "Глаголь Добро Есть Живете" — "Говори: живите в доброте". Далее следует замечательный вопрос: "Како, Люди, Мыслите?" Здесь перевод не нужен, достаточно было расставить знаки препинания. Нельзя не привести еще один не лишенный интересного смысла отрезок из линейной последовательности древнерусского алфавита: "Слово Твьрдо Укъ", что можно перевести как "Слово учения неколебимо". Никакой другой, по крайней мере, никакой другой европейский народ не смог так сформулировать и сформировать на глубинном, базовом уровне воспитания грамотности отношение к письменной, книжной культуре. Полно глубокой веры утверждение "Нашъ Онъ Покой" — Он есть наше спокойствие, наш мир. Этимология, происхождение русского слова книга не ясны. По Фасмеру(1), скорее всего, это слово пришло к нам с Древнего Дальнего Востока через древних угров, Чувашии и мордву и происходит от термина, означающего свиток.

Обмежена матеріальна відповідальність працівників

Интересно, что нацистские идеологи социализм определяли (вслед за Шпенглером) как форму общественной организации, при которой государству принадлежат решающие функции во всех областях жизни, начиная с политики и заканчивая культурой и личной жизнью граждан. В этой связи вспоминаются слова Геббельса: «В государстве – все, вне государства – ничего». Ко всему вышеизложенному следует добавить то, что некоторые исследователи фашизма считают целесообразным выделить основные приметы фашизма, поскольку именно в этом случае можно будет охарактеризовать такое сложное явление, как фашизм. Первая примета – неприятие истории. Реальная действительность сложна, запутанна и многообразна. Однако фашизм ценит лишь простые и механические решения вопросов исторического бытия. Вторая примета – это наличие врагов. Отсюда – первоначальная задача – разделаться со врагами.2 Гитлер выступал против христианства и коммунизма, поэтому очень легко было объявить врагами евреев, которые, якобы, придумали как христианство, так и коммунизм. По сути, получается, что фашизм бросает вызов всей истории христианского человечества. И по мнению Каграманова, германский фашизм тяготел не просто к языческим, а даже к архаическим формам.

Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

Все они расположенны в юго-восточной части Китая.ОЭР ориентированны на внешние рынки . Из пяти особых экономических районов экспортируется более 50 % производимой там продукции ; развивается здесь главным образом обрабатывающая промышленность , а также сфера НИОКР и торгово - сбытовая сеть. На территории особых районов осуществляется специфическая экономическая политика и особая система управления. Иностранные инвесторы пользуютя там многими таможенными и налоговыми льготами , им предоставлены большие права и полномочия . Это позволяет Китаю приобретать самые совершеные виды техники и технологии, заимствовать современные методы управления производством , получать надежную информацию о положении на мировых товарных и финансовых рынках, повышать уровень подготовки своих кадров.Всё это было достигнуто после ясно заявленной политичесаой воли китайского руководства, а также в результате выполнения огромной строительной программы , связанной с необходимостью создания современнейшей инфраструктуры. На 80 % затраты этого рода легли на китайскую сторону.В 1984 году правительство Китая открыло для внешней торговли 14 городов - все крупные портовые города страны. Им отведена роль "окон" и посредников на внешнем рынке .

Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

Эфоры, по выражению Латышева, представляли собой «высшую исполнительную власть»65 вместе с герусией, власть же басилевсов, помимо военной, носила и чётко выраженный жреческий характер. Собственно политические же полномочия басилевсов были весьма незначительны, и эта сфера их деятельности была подконтрольна эфорам. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Необходимо подвести итоги вышеизложенного и очертить направления дальнейшего исследования. Из привлекательных направлений для изучения в дальнейшем можно выделить как исследование взаимооотношений эфората и басилеи, так и рассмотрение того, как под предлогом возвращения к установлениям Ликурга изменялось положение басилеи в системе общественного устройства Спарты. Интересным представляется также, в связи с этим, рассмотрение реальных политических функций данного института на материале повествовательных источников (прежде всего текстов Геродота, Фукидида и «Греческой истории» Ксенофонта). Вопрос происхождения института двойной басилеи также не может быть оставлен без пристального рассмотрения. Из более частных вопросов––вызывает интерес связь между культом Диоскуров в Спарте и институтом двойной басилеи.

Посадові інструкції бухгалтерів. Відповідальність бухгалтера

Вместе с этим, им руководили политические мотивы, стремление научить среднеазиатскую династию караханидов, еще не оторвавшуюся от кочевой среды, управлять страной с высокоразвитыми оседлыми районами, областями (Маверанахр, Восточный Туркестан). А чтобы его назидания были поняты и кочевниками - караханидами, необходимо было написать по-тюркски. Но "Кутадгу билик" не только политический трактат, он является суммой знаний по различным областям науки и культуры своей эпохи, в нем собран и обобщен материал с философским осмыслением жизненных позиций самого автора, в частности, рассмотрены мировоззренческие проблемы смысла жизни, предназначения человека, его места и роли в общественном и природном универсуме. Произведение Баласагуни представляет обширную систему, в которой выдвигаются как проблемы общефилософского характера, так и жизненно-практического, этнического и эстетического плана. Стремление к энциклопедичности, универсальности, охвату общемивоззренческих проблем было присуще самому характеру философствования в культурном регионе, к которому принадлежал Юсуф.

Адміністративна відповідальність

Восставшие, опасаясь, что царь Алексей Михайлович использует в дальнейшем военный корабль против них, весной 1670 года загнали корабль в протоку Кутум, где он простоял в течение многих лет и пришел в ветхость. И, хотя "Орлу" не суждено было выполнить задачу по охране отечественного судоходства на Хвалынском (Каспийском) море, роль его в истории отечественного судостроения достаточно велика. Список литературы

Адміністративно-правова відповідальність в Україні

Значит, при абсолютном холоде объем воздуха равен или почти равен нулю. Можно сказать, что при абсолютном холоде воздух становится столь плотным, что его частицы абсолютно соприкасаются друг с другом, так что воздух становится непроницаемым». Фаренгейт и Реомюр Решающее усовершенствование конструкции термометра произвел немец Габриэль Даниэль Фаренгейт (1686.1736), воспользовавшийся идеей Олафа Ремера. Фаренгейт изготовлял ртутные и спиртовые термометры той формы, которая применяется и сейчас. Успех его термометров следует искать во введенном им новом методе очищения ртути; кроме того, перед запаиванием он кипятил жидкость в трубке. Его термометрическая шкала (во втором варианте, принятом с 1714г.) имела три фиксированные точки: 0° соответствовал температуре смеси воды, льда и нашатыря, 96° – температуре тела здорового человека (под мышкой или во рту). В качестве контрольной температуры для сверки различных термометров было принято значение 32° для точки таяния льда. Рене Антуан Фершо де Реомюр (1683.1757) не одобрял применения ртути в термометрах вследствие малого коэффициента расширения ртути. В 1730г. он предложил применять в термометрах спирт и ввел шкалу, построенную не произвольным образом, как шкала Фаренгейта, а в соответствии с тепловым расширением спирта.

Кримінальна відповідальність

И он решил исполнить ее волю, поклониться ей в ноги, поцеловать правую ее руку, а потом сказал, что проверит, верно ли у Радды такое крепкое сердце, как она утверждает. Все и догадаться не успели, а он воткнул в ее сердце нож по самую рукоятку. Радда вырвала нож и заткнула рану своими волосами, потом сказала, что предполагала такую смерть. Данило поднял нож, отброшенный Раддой в сторону, рассмотрел его да и воткнул в спину против сердца Лойко. Все смотрят, что лежит Радда, зажимая рукой рану, а у ног ее Лойко. Рассказчику показалось, что видит он царственную Радду, а за ней по пятам плывет Лойко Зобар. “Они оба кружились во тьме ночи плавно и безмолвно, и никак не мог красавец Лойко поравняться с гордой Раддой”. Список литературы

Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

Весь курс давно разъехался, давно крутил романы, загорал, купался, танцевал, а Коля прилежно считал постельные комплекты, погонные метры портянок и пары яловых сапог и писал всякие докладные”. Так прошли две недели. Однажды вечером его остановила Зоя, стала звать к себе, муж ее в отъезде. Плужников было согласился, но увидел комиссара и смутился, пошел за ним. Комиссар вызвал Плужникова на следующий день к начальнику училища поговорить о дальнейшей службе. В приемной генерала Николай встретил своего бывшего взводного командира Горобцова, предложившего Плужникову служить вместе: “Ты ко мне просись, ладно? Мол, давно вместе служим, сработались.” Вышедший от генерала взводный Величко после ухода Горобцова также звал Плужникова к себе. Потом лейтенанта пригласили к генералу. Плужников смутился, ходили слухи, что генерал был в сражающейся Испании, к нему испытывали особое почтение. Посмотрев документы Николая, генерал отметил его отличные оценки, прекрасную стрельбу и предложил остаться в училище командиром учебного взвода, поинтересовался возрастом Плужникова. “Я родился 12 апреля 1922 года”, — отбарабанил Коля, а сам лихорадочно соображал, что ответить.

Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством

Все ожидали подмогу из города. Черноволосый решил ворваться в клуб и ликвидировать немецких автоматчиков. “Если нет оружия, рвите зубами, — закончил он свою речь, — или кирпич вон захвати”. Увидя Плужникова, замполит поинтересовался, какого тот полка. Николай ответил, что еще не значится в списках. Замполит дал ему десять человек, поручив атаковать окна. Плужников отдал винтовку, распределил окна между своими бойцами, подготовившись к атаке. Замполитрука крикнул: “Вперед! За Родину!” Бойцы с криками “ура!” кинулись в атаку. Ворвавшись в костел, “хрипя и яростно матерясь, душили, рвали зубами, выдавливали глаза, раздирали рты, кромсали ножами, били лопатами, кирпичами, прикладами. Плужников видел только широко оскаленные рты и слышал только протяжный звериный рев”. Он глядел доли секунды, потом кинулся в общую массу. Бой кончился, немцы, не выдержав, бежали из костела, оставив на полу мертвых и раненых. Плужников, сидя у стены, понял: бой кончился, он сам не ранен, и не испытал ничего, кроме тошноты и усталости. Николаю поручено удержать костел — ключ обороны цитадели, обещали дать станковый пулемет.

Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

В одном полку нашей дивизии. была жена полкового командира. Костлявая, рыжая, худущая. Вдобавок, морфинистка. И вот однажды, осенью, присылают к ним в полк новоиспеченного прапорщика. только что из военного училища. Через месяц эта старая лошадь совсем овладела им. Он паж, он слуга, он раб. К рождеству он ей уже надоел. Она вернулась к одной из своих прежних. пассий. А он не мог. Ходит за ней, как привидение. Измучился весь, исхудал, почернел. И вот однажды весной устроили они в полку какую-то маевку или пикник. Обратно возвращались ночью пешком по полотну железной дороги. Вдруг навстречу им идет товарный поезд. она вдруг шепчет на ухо прапорщику: “Вы все говорите, что любите меня. А ведь, если я вам прикажу — вы, наверное, под поезд не броситесь”. А он, ни слова не ответив, бегом — и под поезд. Он-то, говорят, верно рассчитал. так бы его аккуратно пополам и перерезало. Но какой-то идиот вздумал его удерживать и отталкивать. Да не осилил. Прапорщик, как уцепился руками за рельсы, так ему обе кисти и оттяпало. И пропал человек. самым подлым образом.” Генерал рассказывает еще один случай.

Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

А Петрович любовался издалека своей работой. В департаменте все стали поздравлять Акакия Акакиевича, даже стали говорить, что новую шинель надо вспрыснуть. Акакий Акакиевич был совершенно растерян. Тогда помощник столоначальника, чтобы показать, что он не гордый, предложил собрать вечеринку у себя, тем более что у него самого именины. Акакий Акакиевич никак не смог отказаться. Этот весь день был для него точно самый большой торжественный праздник. Вернувшись со службы домой, он уж ничего не стал переписывать, а немного поблаженствовал в постели. После обеда отправился в гости. Идти было далеко, так как Акакий Акакиевич жил на пустынной окраине. Но по мере приближения к квартире чиновника улицы становились живее, населеннее и сильнее освещены. Акакий Акакиевич глядел на все это как на новость. На вечере Акакий Акакиевич чувствовал себя неуютно, ему хотелось поскорее уйти, но его задержали до самой полуночи. Наконец он потихоньку надел свою шинель и вышел на улицу.   Освещенные кварталы он прошел в хорошем расположении духа, но дальше потянулись темные улицы.

Матеріальна відповідальність в трудовому праві

Mozilla Fou da io - люди из "оригинальной" e scape и откликнувшиеся на призыв разработчики - тем временем напряженно думали. После поражения 4 версии e scape новый браузер попытались создать с нуля - "движок" переписали и дали ему название Gecko. Часть работ велась в рамках AOL, превратившей сайт e scape в универсальный портал. После перерыва на базе Gecko вышел первый браузер, названный e scape 6, и благополучно провалился. Та же судьба постигла и последовавший за ним e scape 7. Однако Mozilla Fou da io расширялась и работала уже не только над браузером, но и над другими проектами. Программисты, движимые в основном энтузиазмом и любовью к искусству (все они - сторонники так называемого "открытого" бесплатного программирования, когда программу одного автора может свободно исправить и дополнить другой), создавали новые концепции и новые продукты, оценку качества которых давали другие участники сообщества. Список проектов постоянно расширялся, многие из них забрасывались, а международные участники "коммуны" учились отлаживать свои действия и доводить свои продукты чуть ли не до совершенства.

Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

Внутриведомственный – контроль оперативный, бухгалтерский, лабораторный, технологический – осуществляет выше стоящие организации П.О.П. Оперативный контроль – проверяет соблюдение правил торговли, своевременное клеймение и поверку весов, анализирует жалобы и предложения потребителей. Бухгалтерский контроль – проверка соблюдения норм закладки сырья, правильность исчисления цен, выполнения статей бюджета. Лабораторный контроль – ведет учет результатов анализов по каждому предприятию исследованных физическим и химически органолептическим путем. Технологический контроль – осуществляют инженеры технологи непосредственно на П.О.П. органолептическим путем. Итоги получения по всем видам контроля заполняются документально (ведется журнал) и доводится до сведения работников. Производственный контроль – осуществляется непосредственно на самом предприятии. Ответственность за продукцию предприятия несет директор, его заместитель, заместитель производства, его заместитель, инженер технолог, повар изготовляющий данное изделие, раздатчики.

Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства

Более того, речь, рассчитанная на непосредственное восприятие, какой является устная речь, проигрывает, если она слишком детализирована, состоит исключительно из развёрнутых предложений, если в ней преобладает прямой порядок слов. В речи, рассчитанной на слушателя, часто меняется структурно-логический рисунок фразы, весьма уместными оказываются неполные предложения (экономящие силы и время говорящего и слушающего), допускаются попутные добавочные мысли, оценочные фразы (обогащающие текст и хорошо отделяемые от основного текста посредством интонации). Одним из наиболее существенных недостатков устной речи считается её прерывистость (логическая, грамматическая и интонационная), заключающаяся в неоправданной остановке речи, в обрыве фраз, мыслей, а иногда - в неоправданном повторении одних и тех же слов. Причины этому бывают разные: незнание того, что надо говорить, неумение оформить последующую мысль, стремление исправить сказанное. Вторым из наиболее распространённых недостатков устной речи является её нерасчленённость (интонационная и грамматическая): фразы следуют одна за другой без пауз, логических ударений, без чёткого грамматического оформления предложений.

Відповідальність за завдану шкоду за цивільним законодавством

Этот посредник способен объединять и разобщать, стимулировать и убивать жизнь духа, о чем еще будет сказано подробнее. 3. Культура и цивилизация Одни культурологи понимают соотношение культуры и цивилизации слишком просто, другие чрезвычайно запутывают этот вопрос. Упрощать проблему - это значит использовать термины "культура" и "цивилизация" в качестве синонимов. Не намного ближе к сути дела такая трактовка, когда "цивилизацию" сближают с "материальной культурой", а на долю "культуры" оставляют ее же духовную составляющую. На другом полюсе, наоборот, располагаются усложненные толкования взаимоотношений цивилизации и культуры, как, к примеру, в работах В. С. Библера - автора известного проекта "Школы диалога культур". "Цивилизация, - утверждает Библер, - входит в само ядро произведений культуры, в культурную жизнь в качестве необходимого, я бы сказал, технологического изобретения, и сопровождает жизнь культуры постоянно, накапливаясь и развиваясь"10. Имеется в виду то, что цивилизация закрепляет и объективирует творческие усилия культуры. Это некий объективный, опредмеченный аспект, или, как выражается Библер, "цивилизационная прокладка" любой культуры, без которой нет культурного творчества, но к которой это творчество несводимо.

Відповідальність за податкове правопорушення

Такая культура, доказывал он, была бы самым безжизненным и безликим творением человека. Естественно, что такая точка зрения не могла остаться незамеченной. И наиболее яростно с Данилевским спорил религиозный философ B. C. Соловьев, который даже после смерти Данилевского, продолжил полемику с его ближайшим другом Н. Страховым. Соловьев обвинял Данилевского в отсутствии нравственного отношения к другим народам и человечеству в целом. Осуждая панславизм, Соловьев пропагандировал коллективное спасение всего человечества, а вместо "национального" православия предлагал проект "вселенской теократии". Незадолго до смерти Данилевский написал статью "Г. Владимир Соловьев о православии и католицизме", в которой выразил свое несогласие с "национальным самоотречением" России. Россия не должна жертвовать своим культурно-историческим типом, подчеркивал он, в интересах всемирного единства. И в этом Данилевского открыто поддержал другой религиозный философ К. Леонтьев, который писал, что именно Данилевский "дал нам нечто вроде научной основы для избрания дальнейшего самобытного исторического пути."14. Напомним, что указанная полемика развернулась в 90-е годы XIX века и сыграла существенную роль в духовной жизни России.

Відповідальність за порушення законодавства про надра

Все эти различия выводятся сторонниками негритюда из психологических и физиологических особенностей черной и белой расы. И вполне понятно, что из афроцентризма должны следовать призывы к экспансии африканской культуры в мировых масштабах. Нужно избавиться от предрассудков, навязанных колонизаторами, провозглашают последователи Сенгора, и занять предназначенное нам место лидеров мировой культуры. Что касается американоцентризма, то он имеет несколько версий. В первой из них потомки индейцев, покоренных в свое время конкистадорами, настаивают на уникальности уничтоженной доколумбовой цивилизации. В 1992 году, когда отмечалось 500-летие экспедиции Колумба, мексиканский философ Л.Сеа заявил, что она обернулась не открытием, а "сокрытием" Индоамерики. Избавление от европоцентристских догм, утверждают экстремистски настроенные индейцы Америки, должно привести к возрождению доколумбовой цивилизации, способной превзойти все остальные. При ближайшем рассмотрении становится ясно, что в культурах Азии, Африки, Индоамерики сегодня находят одни и те же преимущества. Это слияние с природой, преобладание чувств над разумом, органичное отсутствие агрессивности и индивидуализма.

Відповідальність у житловому праві

На смену одному способу сплочения и, наоборот, идентификации в ходе истории пришел другой, но этот процесс шел долго и мучительно и у многих народов ещё не завершился. Таким образом, путаница в умах людей отражает противоречия самой жизни. В этой путанице следует разобраться, и для начала мы уточним понятие этноса. "Этнос" в переводе с греческого означает "племя", "народ". В науке это понятие стали использовать в XIX веке, когда появилась этнография, изучавшая народы, которые до сих пор живут в общине и не знают письменности. В XX веке эту науку стали называть "этнологией". Под названием "культурная антропология" она входит в состав современной культурологии. И следует напомнить, что как раз специалисты этого направления создали в середине XX века культурологию как самостоятельную науку. Но для нас важнее другое, а именно то, что сегодня, как и в XIX веке, основой этой науки являются экспедиции, в ходе которых этнос изучают в живом и непосредственном виде. Так поступали все выдающиеся представители этого направления - Ф. Боас, Б. К. Малиновский, Л. Леви-Брюль, К. Леви-Строс и другие. Каждый из них фиксировал своё внимание на обычаях, мифах и искусстве того или иного народа.

Етика і відповідальність в менеджменті

Однако таким способом нельзя принимать лекарства неприятного вкуса или запаха, а также раздражающие слизистую оболочку или быстро разрушающиеся в полости рта. С/л приём в принципе возможен для нитроглицерина, нифедипина (предварительно разжевывая обычную таблетку; при этом абсорбция, по-видимому, осуществляется дистальнее, а не в полости рта), морфина, атропина, стрихнина, строфантина, а также, возможно, стероидных препаратов, гепарина и некоторых ферментов. Однако некоторые из указанных лекарств, к сожалению, либо обладают нежелательными органолептическими свойствами, либо быстро разрушаются в полости рта. Буккальный метод приёма, или аппликация лекарства на слизистую оболочку полости рта, отличается от с/л приёма тем, что специальную лекарственную форму, например полимерную пленку (пластинку) с нитроглицерином (тринитролонг) или с изосорбида динитратом (динитросорбилонг) наносят на определенные участки слизистой рта (см. подробно в гл. II), где благодаря адгезивным свойствам она фиксируется на участке слизистой.

Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення

примерный перечень экзаменационных вопросов экономические последствия чрезвычайных ситуаций 1. Приведите определение понятия «чрезвычайная ситуация». 2. Что называется ликвидацией чрезвычайной ситуации? 3. Что понимается под производственной аварией? 4. Дайте определение понятия «стихийное бедствие». 5. Назовите основные признаки, по которым классифицируются чрезвычайные ситуации. 6. На какие группы подразделяются чрезвычайные ситуации по сфере возникновения? 7. На какие группы делятся техногенные аварии, связанные с выбросами опасных веществ в окружающую среду? 8. Назовите стихийные бедствия, связанные с геологическими природными явлениями. 9. Как подразделяются стихийные бедствия, связанные с метеорологическими природными явлениями? 10. Назовите виды природных пожаров. 11. Как подразделяются стихийные бедствия, связанные с гидрологическими природными явлениями? 12. Как классифицируются наводнения по виду причин их вызывающих? 13. На какие виды подразделяются стихийные бедствия, связанные с гелиогеофизическими природными явлениями? 14. Как подразделяются стихийные бедствия, связанные с возникновением массовых заболеваний? 15.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.