Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Розрахунок вольт-амперної характеристики сонячного елемента при врахуванні зміни поверхневої рекомбі

Так для кремнiєвого СЕ доля цiсї енергiї складає третину падаючої. 5. Частина свiтової енергiї поглинається в поверхневому шарi структури (плiвка бар'єрного металу в СЕ на КМН, шар напiвпровiдника на гомо- та гетеро - переходi). 6. Рекомбiнацiя носiїв заряду в об'ємi напiвпровiдника, в ОПЗ та на границях роздiлу зменшує кiлькiсть носiїв заряду, обумовлених фотострум (Q(hv) 7. Втрати потужностi, обумовленi наявнiстю послiдовного та шунтуючого опорiв самого СЕ. Потужнiсть Р, яка видiляється на опорi, дорiвнює IV. Коефiцiєнт корисної дiї сонячного елемента вiдповiдно дорiвнює ( = IV/Рс (1.11) де Рс - потужнiсть сонячного випромiнювання. Аналiз ( при заданому Рс зводиться до аналiзу Р=IV. Як бачимо з малюнка 2, для заданих вимог вiд одного того ж елемента можна отримати рiзну потужнiсть. Iснує оптимальне навантаження. при якому вiд сонячного елемента можна отримати максимальну потужнiсть. Дiйсно, у режимi короткого замикання V=0, а у режимi холостого ходу I=0 i вiдповiдно в обох випадках Р=0. З малюнка також бачимо, що максимальна потужнiсть зростає з ростом Iкз та Vxx, i тим бiльше, чим ближе форма кривої навантаження до прямокутної. Використавши рiвняння (1.4), можна знайти потужнiсть Р, видiляєму на нагрузцi, без врахування К^ та Кчi у виглядi (1.12) Так як I має вiд'ємний знак, то при зростаннi I перший член формули (1.12) зростає, а другий - зменшується. Значення Р досягає максимального значення при деякому I=Iопт. Перепишемо вираз (1.12) у виглядi: Р = IкзVххFF (1.13) де FF - фактор заповнення, який дорiвнює: (1.14) Приймемо за а = IL/IS та за b = I/IS,. Тодi при припущеннi, то (V)= (Vхх), IS(V)=IS(Vхх), з виразу (1.14) легко знайдемо оптимальне b з виразу: L = - Ьопт - ( Ьопт а 1 ). При достатьньо великих а на опорi навантаження видiляється потужнiсть, яка буде перевищувати 80% добутку IкзVхх. 2.2. Ефективнiсть сонячних елементiв. На основi всього вище зазначеного, враховуючи залежнiсть висоти потенцiйного бар'єру вiд ширини забороненої зони напiвпровiдника (чим бiльша ширина забороненої зони, тим бiльша висота потенцiйного бар'єру при однаковому струмi легування i а разподiл числа квантiв в сонячного випромiнювання, можна зробити висновок, що найбiльший коефiцiєнт корисної дiї мають напiвпровiдники з шириною забороненої зони Еg= 1.3(1.5 eV. Кращим матерiалом рахують з Еg = 1.4 еV, що вiдповiдає максимуму сонячного спектра по числу фотонiв. = 3.1017 фот/см2с. (мах = 31%. Для матерiалiв з Еg бiльше 2еВ ефективнiсть зменшується, так-як використовується мала частина сонячного спектра, для матерiалiв з малим Еg втрачається надмiр енергiї фотона ( hv-Eg ). Таким чином, для створення СЕ пiдходять i широко використовуються матерiали з типiчними напiвпровiдниковими значеннями щiлин. Значне зростання ( досягається, коли одночасно з концентрацiєю свiтла оптична система здiйснює його спектральне розщеплення. Кожний спектральний дiапазон поглинається потiм окремим сонячним елементом з оптимальним Еg. Перший такий СЕ зроблений у 1978 р. на основi GaAs та Si з (=28%. Як показано в роботi одним з направлень по зростанню ( - створення багатошарових структур. При цьому мова йде як у послiдовннму з'єднаннi СЕ, так i об ускладненi внутреньої структури СЕ.

З урахуванням коефiцiента перетворення сонячної енергiї, який досягає наш час тридцять вiдсоткiв, перехопленнi три вiдсотка потоку досить дасть можливiсть дiстати енергiю потужнiстю 1 ТВт. Це в десять разiв перевищує потужнiсть сучасного виробництва непоновлювної енергiї, тобто дасть змогу в десять разiв перевищити її припустиму теплову межу. У цьому зв'зку розвиток сонячної енергетики має здiйснюватись з урахуванням її впливу на природнє срердовище - на тепловий режим, склад та якiсть атмосфери, води, грунту i позпесередньо на людину. Тому розвиток енергетики в кiнцi XX - першої половини XXI столiття вiдбуватимеся в умовах переходу до якiсно нової структури свiтового енергетичного господарства, що грунтується на використаннi практично необмежених енергоресурсiв. Сьогоднi можна зазначити цiлком очевиднi преваги сонячної енергетики перед традiцiйними джерелами, а саме: практично невичерпанiсть її, вiдсутнiсть забруднення навколишнього середовища, вiдсутнiсть видiлення вiдходiв i вiдсутнiсть необхiдностi в добуваннi. Успiхи, досягнутi у вирiшеннi названих вище проблем, прогнози розвитку застосування нетрадицiйних джерел енергiї вказують на перспективнiсть цього напрямку й на те, що до кiнця XX столiттяза рахунок цих енергоресурсiв, можна буде забезпечитити значну частину енергетичних потреб людства. 2. Огляд лiтератури. 2.1. Параметри сонячних елементiв. Для безпосереднього перетворення сонячного випромiнювання в електричну енергiю найчастiше використовується слiдуючi напiвпровiдниковi структури: р- перехiд, гетероперехiд, МДН-структура та КМН. Енергетичнi дiаграми цих сполук зображенi на малюнку 1. Мал. 1. Енергетичнi схеми напiвпровiдникових структур, що використовуються як СЕ: а - р-п-перехiд; б - гетероперехiд; в - МДН-структура; г - контакт метал-напiвпровiдник. Принцип дiї сонячних елементiв на їх основї полягає в тому, що кванти сонячного свiтла з енергiєю, бiльшою нiж ширина забороненої зони напiвпровiдника, створюють пари носiїв струму: електрони в зонi провiдностi i дiрки у валентнiй зонi. Носiї, якi створенi в областi просторового заряду чи в о'бємi напiвпровiдника на вiдстанi, меньше чи рiвнiй дифузiйнiй довжинi, роздiляються внутрiшнiм полем. Це схематично зображено на малюнку 1. Мал. 2. Вольт-амперна характеристика сонячного елементу i урахуванням послiдовного Rs та шунтуючого RSh опорiв: 1-RS(0, RSh((; 2-Rs(0, RSh((; 3-Rs=0, RSh((; 4 - RS=0, RSh=(. На зовнiшних металевих електродах при цьому з'являється рiзниця потенцiалiв якщо ми маємо рiзноманiтне коло, або буде протiкати фотострум, якщо пiдключати якийсь певний опiр. ФотоЕРС зменьшує потенцiйний бар'єр в напiвпровiдниковiй структурi, що в свою чергу, приводить до виникнення встрiчннх потокiв електронiв та дiрок. Цi потоки еквiвалентнi потокам в структурах, змiщених в прямому напрямку зовнiшньою напругою. Коли потiк створених свiтлом надлишкових носiїв заряду зрiвняється з потоком носiїв заряду, обумовлених фотоЕРС. установиться стацiонарний стан. Це зображено пунктиром на малюнку 1. Iдеалiзована еквiвалентна схема СЕ зображена на малюнку 3. Мал. 3. Iдеалiзована та реальна еквiвалентнi схеми СЕ.

Выставленный за 6800 рублей дельтаплан к полету был не готов (но зато как "витринный" экземпляр был собран!) от меня требовалось докупить разной мелочевки на семь-девять тысяч, а именно: P2-тактный двигатель 0,12-0,15; P4-канальное радиоуправление с тремя сервомашинками; Pпропеллер; Pтопливо; Pстартовое оборудование. Модель в сборе (без двигателя) стоила уже 11 тысяч рублей, но меня это вполне устраивало, поскольку с ДВС я связываться не собирался и хотел оснастить ее электродвигателем. Собрать же дельтаплан и установить на него электронику самостоятельно я вряд ли бы смог. Итак, на руках у меня был дельтаплан без двигателя, значит, для полета мне необходимо приобрести электродвигатель, контроллер к нему и аккумулятор. Двигатель бесколлекторный, подбирается по весу модели. Теоретически он должен давать для дельтаплана весом 1Pкг до 400 Вт мощности при 1000 оборотах на вольт (на аккумуляторе 11,1В около 11000 об./мин. на вольт). Если честно, характеристикам я не поверил, но двигатель приобрел, купив также контроллер "Пилотаж" на 40 А

РЕФЕРАТЫ:

Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

Но, введя в обиход понятие “Небесная сфера”, наш философ столкнулся с очередной трудностью, которую он пока что не мог разрешить. Если принять за основу понятие о небесной сфере, то получается, что Солнце, Луна и Планеты должны были бы быть так же прикреплены к ней, однако наш наблюдатель отчетливо видел, особенно это касалось Лу-ны, что каждую ночь Луна, например, появляется вблизи различных звезд. При более на-стойчивых наблюдениях, это можно было сказать и о Планетах. О перемещении Солнца можно было судить по косвенным признакам. Значит, сказал философ, надо попробовать определить закономерности в движении этих светил, иначе представление о Мире у нас будет не полным. И для реализации столь грандиозного замысла люди начали вести систематические наблюдения за движением Солнца, Луны и Планет среди Звезд. Но чтобы эти наблюдения не пропадали даром и были понятны другим наблюдателям, ученые договорились о способах фиксации увиденного или, другими словами, были определены: Единицы, в которых проводились измерения положения светил.

Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті

Он проявил себя в исторической живописи и в области портрета, в пейзаже и алтарном образе, в живописи декоративной и в рисунке. В каждой области им созданы замечательные шедевры.» Однако среди равных ему художников многие искусствоведы уделили значительно больше широкого и глубокого научного внимания другим знаменитым живописцам и меньше писали о Рубенсе. Может быть, аристократизм и гедонизм творчества Рубенса стали причиной всё-таки довольно скромной, ограниченной в основном эрмитажным собранием, исследовательской литературы о Рубенсе в искусствознании. В этой связи приходят на память и некоторые обстоятельства нашей, русской художественной жизни. Начиная со второй половины 19 века, в период утверждения передвижников в русском изобразительном искусстве значительно больше внимания художники и исследователи уделяли голландскому искусству, творчеству Рембрандта и «малых голландцев» и меньше интересовались Рубенсом и фламандцами. Эта направленность в какой-то мере сохранилась и в советское время. А если вспомнить, что на протяжении долгих лет, в 30-50-е годы, на наших выставках не появлялись картины, изображающие обнажённую натуру, то можно яснее понять, почему творчество Рубенса было в какой-то мере на периферии искусствоведческих интересов в то время.

Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

В Италии он не только обогащал свою живопись всем богатством техники итальянского искусства, но и сам добросовестным образом изучал многие памятники скульптуры и декоративно- прикладного искусства Микеланджело, Рафаэля, сделал копию с картона «БИТВА ПРИ АНГИАРИ» Леонардо да Винчи. Постоянные занятия рисунком и копирование живописных произведений были завершающей школой Рубенса, талант которого раскрывался последовательно и постепенно и достиг своих вершин в зрелые годы художника. Но Рубенс не только учился, а много и плодотворно работал, так, что к концу своего путешествия он прославился и стал признанным живописцем в Италии. В Италии Рубенс много работал над созданием алтарных картин, и впоследствии этот вид изобразительного искусства займёт видное место в его творчестве наряду с работой над монументальными декоративными композициями, которые он выполнял по поручению королей Испании, Франции и Англии. В этих работах наиболее полно выразились принципы искусства барокко, виднейшим представителем которого в Европе стал Рубенс. Исследователь творчества М.С. Лебедянский подчёркивает, что одну из таких ранних композиций Рубенс написал по заказу Винченцо Гонзага, герцога Мантуанского,- три картины для алтарной части церкви иезуитов в Мантуе.

Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

Но мы не много знаем достоверного и о создании самой картины, о том, написал ли Рубенс весь портрет или только лицо камеристки, изображённой на ней. Поэтому предположения, догадки, гипотезы, рождённые значительно позже создания самого портрета, окружают этот шедевр Рубенса. Даже среди многих замечательных рисунков Рубенса графический портрет камеристки выделяется неповторимой передачей свежести впечатления художника от обаяния юности и неподдельной красоты. Глядя на этот рисунок, мы вместе с Рубенсом поддаёмся влиянию искренней непосредственности и переживаем радостные и светлые чувства, видя чудесное лицо девушки, озарённое мягкой улыбкой. За долгое время впечатление, переданное художником, не потускнело, а сохранило эмоциональную силу очарования. Рубенс увлёкся юным лицом, принадлежащим, вероятно, неродовитому кругу. Он был всегда в первую очередь художником- импульсивным, впечатлительным, открытым для первого живого восприятия натуры. Интересы карьеры, своего положения, возможно, отходили в нём на второй план, когда он восхищался увиденным в природе и в жизни и пытался сразу запечатлеть это первое восприятие.

Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого

Сколь редки последние, хорошо видно по многочисленным смысловым ошибкам в обоих доступных русскому читателю вариантах перевода данного набоковского псевдоинтервью (хотя к публикации и того, и другого причастны люди, с увлечением осваивающие творчество Набокова). Так, в самом начале ответа на первый вопрос в переводе С. Ильина мы находим: “Тема книги проста – потустороннее разматывание клубка наугад вырванных человеческих судеб” (6, т. 5, с. 597). В антологии “Набоков о Набокове и прочем” в переводе М. Дадяна данный тезис выглядит так: “Его тема – всего лишь производимое из-за кипарисовой запредельности исследование сцепления случайных судеб” . Вместе с тем фигурирующее в оригинале “a beyo d- he-cypress i quiry ” не имеет ничего общего ни с “потусторонним разматыванием”, ни с “кипарисовой беспредельностью”, так как у английского слова “ cypress ” существует редкое значение “вуаль”, лишний раз подчеркивающее тягу писателя к сознательной игре редкими словами . То есть в данном случае речь идет о затемненности, размытости прослеживаемых автором человеческих судеб из-за той дымчатой вуали, которая отделяет их от предполагаемого наблюдателя.

Зовнішня реклама на бігбордах

Планы, согласитесь, наполеоновские и явно завышенные по отношению к реальным возможностям обыкновенного майора из провинции. Таким образом, нос майора был поднят как-то даже уж слишком высоко. И вот сей орган-барометр тайных амбиций перехватил инициативу, эмансипировался от хозяина и превратился в его удачливого двойника. Мечта, так сказать, отделилась от действительности, и нос-двойник стал беззастенчиво разъезжать в богатой карете, в форме статского советника (предел желаний несчастного майора). А когда «потерпевший», в весьма учтивых, впрочем, выражениях, попытался указать беглецу его законное место, тот, в свою очередь, поставил на место безносого неудачника: «Судя по пуговицам вашего вицмундира, вы должны служить по другому ведомству», - сказавши это, нос отвернулся». Как видим, при любых, даже самых фантастических поворотах событий, остается совершенно непоколебимой «табель о рангах», иерархия чинов и званий. Чин вытеснил человека, для чина и не нужно вовсе человека, достаточен один амбициозный нос. Гоголь показывает, что во всей этой истории не обошлось без участия темных сил.

Зовнішня економічна діяльність

Эта легенда древних шумеров аналогична библейскому сказанию о Ное и его семье — единственных людях, спасшихся от потопа в ковчеге. В Египте созвездие Водолея наблюдалось на небе в дни наибольшего уровня воды в реке Нил. Считалось, что бог воды Кнему опрокидывает в Нил огромный ковш. Так же считалось, что из сосудов бога вытекают реки Белый и Голубой Нил — притоки Нила. Возможно, что с созвездием Водолея связана легенда об одном из подвигов Геракла — очистка Авгиевых конюшен (для чего герою понадобилось запрудить три реки). Происхождение названия созвездия Рыбы очень древнее и, по-видимому, связано с финикийской мифологией. В это созвездие Солнце вступало впору богатой рыбной ловли. Богиня плодородия изображалась в виде женщины с рыбьим хвостом, который, как гласит легенда, появился у нее, когда она вместе со своим сыном, испугавшись, чудовища, бросилась в воду. Подобная легенда существовала и у древних греков. Только они считали, что в рыб превратились Афродита и ее сын Эрот: они шли по берегу реки, но напуганные злым Тифоном, бросились в воду и спаслись, превратившись в рыб.

Міжнародні відносини та зовнішня політика

Точность изготовления поверхности зеркала, т.е. максимально допустимые отклонения от заданной формы, зависит от длины волны света, на которой будет работать зеркало. Точность должна быть лучше, чем во время работы телескопов людям в здании желательно не находится, чтобы не создавать лишних вибраций и потоков тепла. Некоторые телескопы могут передавать изображение напрямую пользователям I er e . В современных телескопах-рефлекторах главное зеркало, как правило, имеет параболическую или гиперболическую форму. Они способны получать изображение не только в оптическом, но и в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах. Имеются механизмы компенсирования дрожания атмосферы – адаптивная оптика и спекл-интерферометрия. Пятиметровый рефлектор Паломарской обсерватории. Фотография выполнена с большой экспозицией, в течение которой купол башни с открытой щелью повернулся, что создало эффект его прозрачности. На Паломарской обсерватории при помощи зеркально-линзового телескопа системы Шмидта был проведен обзор, состоящий из тысячи карт, запечатлевших в двух цветах объекты неба до 21-й звездной величины.

Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО

Ужин должен быть легким: исключите из него сырые овощи и фрукты, черный хлеб, т.к. от них урчит в животе, что также мешает заснуть. Если бессонница появилась после высокой температуры или тяжелой болезни, то это признаки истощения нервной системы -- такому больному необходимо днем питание, богатое витаминами, обязателен послеобеденный сон (1-2 часа) и на ночь -- успокаивающие по рецепту врача. Список литературы

Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

Если принять эту величину близкой к 0,1 рад (то есть около 6 градусов), то размеры непрозрачного (для гравитонов) ядра Земли не могут превышать 600-650 км. Параметры орбит указанных спутников позволяют рассчитать размеры этого непрозрачного ядра с достаточно большой точностью. (Не следует путать непрозрачное для гравитонов ядро Земли с ее физическим ядром, диаметр которого примерно равен 6000 км, и плотность которого превышает примерно вдвое плотность внешней части Земного шара. Это ядро для гравитонов может быть еще достаточно "прозрачным"). Для других планет также можно наблюдать отклонение параметров орбит их собственных спутников от закона Кеплера, хотя и в небольшой степени, так как ближайшие к ним спутники все же находятся не настолько близко к планете, как искусственные спутники Земли. А вот для элементов колец Сатурна ситуация кардинально меняется. Кольца Сатурна необычайно тонки: хотя их диаметр - 250,000 км или чуть больше, их толщина составляет 1,5 км. Все кольца состоят из отдельных кусков льда разных размеров: от пылинок до нескольких метров в поперечнике. Эти частицы двигаются с практически одинаковыми скоростями (около 10 км/с).

Форфейтинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

Отсутствие должного взаимодействия отразилось и на результатах боевых действий, особенно 31 июля 1938 года, когда гарнизоны Заозёрной, в течение полусуток отражал натиск двух японских полков, и ввиду явного преимущества противника, несмотря на героическое сопротивление, был вынужден отступить. А в это время в 2-4 км. находились подразделения 40-й стрелковой дивизии, которые не поставили пограничников в известность о своём местонахождении и, наблюдая за боем, не предприняли никаких действий против японцев. В последствии штаб пограничных войск Дальнего Востока оценил это бездействие как «вредную ведомственность». Почему мы говорим сегодня об этом? Потому, что граница не прощает ошибок. И события 1969 года на Уссури являются тому подтверждением. Из всего вышесказанного можно сделать вывод: характерными чертами действий командного состава, которым подвержены некоторые руководители и сегодня, является бюрократизм в управлении, боязнь, а порой и неумение принять самостоятельное решение. Примеров тому достаточно: приведу только одну фразу: «Если бы тот героизм и исключительная стойкость в бою Красноармейского состава были помножены на высокую тактическую подготовку командного состава, то вряд ли японским захватчикам удалось бы овладеть высотой Заозёрной, несмотря на превосходство в силе».

Проектирование тороидального трансформатора с заданными характеристиками

Года через два после воли бывший приказчик князей Ратских Илья Артамонов со своими сыновьями и племянником появляется в городе Дремове, чтобы "свое дело ставить: фабрику полотна". Что же представляет из себя этот город? Специальной авторской характеристики в романе нет, но из отдельных штрихов и черточек можно составить о нем некоторое представление. Во-первых, очень красноречиво само название города (от слова дрема, дремать), символизирующее суть многих российских уездных городов. Редкие наброски панорам частей города не только не блещут красотой, но оставляют тоскливое ощущение ущербности и настороженности: "Медным пальцем воткнулся в небо тонкий шпиль Никольской колокольни, креста на нем не было, сняли золотить. За крышами домов печально светилась Ока, кусок луны таял над нею, дальше черными сугробами лежали леса"; ". было видно темное стадо домов города, колокольни и пожарная каланча сторожили дома." Характерно, что колокол в городе не столько звонит, сколько "ноет" ("в городе заныл колокол") или "бросает в тьму унылые, болезненно дрожащие звуки".

Міжнародний факторинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

OWA - круглая пластина 43 сантиметра в диаметре (см. реальное фото инструмента OWA). У нее есть два круглых отверстия для приема излучения. Пластина вращается двумя двигателями, чтобы установить под принятый свет тот или иной прибор регистрации излучения. С помощью этих приборов может быть получено обычное изображение и изображение спектра изучаемого объекта. Двигатели OWA также управляются компьютером по сигналам с датчиков. Двигатель может вращать пластину OWA на очень маленькие углы. Это позволяет получать спектры звезд, которые расположены близко друг к другу. OWA позволяет скомпенсировать смещение телескопа в пространстве при наведении на объект. «Галекс» снабжен двумя антеннами для связи с Землей, чтобы передавать полученную информацию в научные лаборатории. Для чего изучается небо в ультрафиолетовом спектре? Чтобы понять эволюцию галактик, мы должны сначала понять эволюцию звезд. Звезды формируются миллионы лет из межзвездных частиц, образуют химические элементы, и затем излучают в пространство, пока не закончат свою жизнь.

Узагальнена характеристика учня як результат вивчення особистості

Туберкулино-диагностика по-прежнему сохраняет свое значение. В улучшении эпидемиологической ситуации и снижении смертности от туберкулеза важная роль принадлежит химиотерапии. В 1991 г ВОЗ приняла резолюцию, в которой было подчеркнуто значение излечения каждого больного туберкулезом. В 1993 г разработана Глобальная туберкулезная программа ВОЗ, в которой всем странам рекомендовано включить в национальные программы проведение лечения по стандартной технологии: интенсивные краткосрочные курсы химиотерапии для впервые выявленных больных и 4-5 препаратами для больных с рецидивами туберкулеза. Лечение включает две фазы: интенсивную, которая проводится в стационарных условиях, и фазу продолжения лечения в амбулаторных условиях. Новый подход к терапии туберкулеза заключается в сокращении продолжительности лечения за счет интенсификации его на первом этапе. Общие принципы лечения. В настоящее время удается добиться излечения подавляющего большинства больных, особенно из впервые выявленных. Для того, чтобы добиться клинико- анатомического излечения, нужно применять комплекс методов, при этом очень важно соблюдать основные принципы лечения.

Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно з зовнішньоекономічною угодою

Несомненно, что посещал эти места и Владимир Всеволодович Мономах, несколько раз ездивший в Ростовскую землю и строивший там храмы. Но когда он отдал в удел Владимиро-Суздальскую землю своему сыну Юрию Владимировичу Долгорукому, здесь мы видим на Москве-реке целый ряд сел, принадлежащих старшему его дружиннику первого ранга, говорят, даже тысяцкому,-боярину Кучке. Здесь, при этом вотчиннике, конечно, все было: и большие поселения, и храмы, и боярские хоромы: не было только города, как крепости, как военно-княжеского пункта. Но, несомненно, основатель отдельного княжества Суздальского не мог на рубеже стольких уделов, в пору их наибольшего столкновения из-за Киева, при начале усобицы с Изяславом Мстиславичем, не основать здесь города, как именно стратегического пограничного пункта. Этому вполне соответствует то, что новый город в 1147 году сделался местом важного съезда вышеназванных князей- ратных союзников, где князья сговорились "жить в любви и единстве до конца живота, иметь одних друзей и врагов и сообща стеречься от недругов".

Струмові захисти трансформатора від зовнішніх коротких замикань

Вся музыкальная ткань – переплетение этих лейтмотивов. Особенно ярко музыкальный язык проявляется во вступлении. Во вступлении много лейтмотивов. 3-х частная форма. Начинается с лейтмотива томления. Выражает гармонический строй музыки Вагнера – альтерированные аккорды, прерванные обороты, продлевающие движение и уводящие от тоники, от устойчивости. Первый аккорд получил название “Тристановский аккорд” ( дв. D43 акк). Опера долго не ставилась. В конце 50-х гг. Вагнер стал добиваться разрешения у властей на возвращение в Германию. В 1861 году он вернулся и поселился в Бибрехе (на Рейне). Начал писать новую оперу – “Мейстерзингеры” (комическая опера). Материальное положение у Вагнера тяжелое. В 1863 г. он ездил в Россию. Восторженный прием. Заплатили большой гонорар. Высоко оценили Вагнера Одоевский и Серов в своих статьях. В 1864 г. Вагнера приблизил к себе баварский король Людвиг II. Вагнер поселился в Мюнхене. Дружба с королем сделала его ярым монархистом. В Мюнхене в 1865 г. поставили “Тристан и Изольда”. 1866-1872 гг. Опять Вагнер живет в Швейцарии. Здесь он закончил “Мейстерзингеров”. Опера была исполнена дирижером Бюловым.

Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

Он также был украшен золочёной резьбой и живописным плафоном. В окнах зала, находившегося на оси парадной анфилады интерьеров, открывался вид на Нижний парк. Казалось, длина дворца бесконечна (в глубине перспективы уходящих вдаль апартаментов размещалось большое окно, сквозь которое открывался вид на окружающий ландшафт). За Аванзалом располагался Большой зал, украшенный росписью стен и гигантским плафоном «Деметра вручает колосья Триптолему» работы Вернера и Б. Тарсиа. В зале устраивали дипломатические приёмы и праздники. Аудиенц-зал, или Статс-дамская, был также оформлен в стиле барокко. Зал расположен перпендикулярно оси парадной анфилады помещений. Продольные стены были декорированы ложными окнами второго света с зеркалами, что создавало иллюзию увеличения пространства. Украшающая стены золоченая резьба по дереву дополнена вытянутыми пилястрами с дверными капителями. Скульптуры, символизирующие ремёсла, науки и искусства, были выполнены русскими мастерами под руководством И. Шталмейера по моделям Л. Роллана. В Аудиенц-зале был помещён плафон «Встреча Артемиды и рыцаря Ринальдо» по сюжету поэмы Торквато Тассо «Освобождённый Иерусалим» работы П. Балларини. Разнообразие декора, сияние золота на белом фоне создают впечатление пышности и богатства.

Основные звездные характеристики. Рождение звезд

Норвежский король Магнус, получив от Филиппа смелого кусок тернового венца, строит в Бергене Капеллу, которая имитирует парижскую Святую капеллу. Мы знаем о работе Виллара де Оннекур в Венгрии. Там же работал Мартен Равежи. Экспансия французов на восток не могла не отразиться на сооруженных там памятников. В горах, к востоку от Триполи, была построена сильная крепость Крак, закрывавшая доступ в христианские владения. Она была воздвигнута в XII веке и расширена около 1200 года. Но во времена Людовика IX был еще выстроен большой зал, окруженный галереей. Собор в Никозии напоминает собор Парижской богоматери. Интересно, что в Фамагусте в первой половине XIV века (около 1311 года) была выстроена церковь с апсидой, скопированной с апсиды в Сент-Юрбент в Труа. Фасад с высокими вимпергами напоминает фасад Реймского собора. Выводы, к которым мы пришли, заканчивая характеристику церковного готического зодчества во Франции, относится именно к её национальному стилю. Однако французская готика в силу особых исторических условий явилась выразительницей высокого подъёма средневековой культуры в целом. Она в самом деле была каменной энциклопедией, стояла значительно выше современной литературы.

В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

Во сколько раз возрастает скорость ухода главной оси гироскопа при отказе (несрабатывании) выключателя коррекции? 6. Работа типовой системы маятниковой коррекции. 7. Какую маятниковую коррекцию отключает выключатель ВК-53? 8. Нужно ли отключать маятниковую коррекцию при разгонах и торможениях? 9. Работа ВК-53 до момента срабатывания исполнительного реле. 10. Работа ВК-53 после завершения виража. 11. Основные технические данные ВК-53. УП. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 1. Подготовка установки МПУ-1 и выключателя коррекции ВК-53 к проверке Закрепить на поворотной платформе МПУ-1 выключатель коррекции ВК-53 и подключить его к штепсельному разъему установки. Подсоединить МПУ-1 к лабораторному стенду и к сети питания "220 В". Выключатели установки МПУ-1 и лабораторной установки должны находиться в положении "Выкл.". Перед включением МПУ-1 в работу необходимо изучить правила ее эксплуатации, указанные на ее боковой панели и в приложении к данной работе. Категорически запрещается вращать маховичок установки МПУ-1 при неработающем моторе, а также тормозить руками вращающую платформу. 2. Определение минимальной угловой скорости выключения коррекции Включить все выключатели на лабораторной установке (перек- лючатель "Напр.обр.св. 0-30 В" установить в произвольное положение).

Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов

Тираж расходится, по-видимому, в основном среди астрологов, что еще раз подтверждает не знающую исключений силу закона сохранения невежества. Коперник (1473-1543) - племянник Вармийского епископа - изучал в Краковском и Болонском университетах астрономию, астрологию, греческий язык и право, в Падуе - медицину. Преподавал математику. Был администратором и инженером. Говорят, что его сооружение для подъема воды на 25 метров послужило образцом для строительства водоподъемника в Марли - того самого, который побудил Петра к строительству одного из фонтанов в Петергофе. В трактате "О чеканке монет" (1519) Коперник предложил меры к упорядочению металлического денежного обращения в Польше (это удалось Ньютону в Англии). Личная печать Коперника - изображение Аполлона с лирой - отпечаток общения с итальянскими ревнителями античности. Фундаменталистское течение "восстановления древнего благочестия" ("Ренессанс") в обстановке разложения католицизма, исчерпавшего свой культурный ресурс, захватило Коперника: "Мы должны строго следовать методам древних и придерживаться их наблюдений, рассматривая их как священный завет.

Характеристики ВМС Великобритании

Тогда он посадил его в банку с водой и стал кормить; тритон быстро начал поправляться и уже через несколько дней чувствовал себя совсем благополучно. Оторванная нога вновь стала отрастать и через четыре месяца совершенно восстановилась. Банка, в которой он жил, стояла на окне между рамами; однажды осенью случился сильный мороз, так что вода  замерзла, и банка лопнула. Чтобы добыть замерзшего тритона, Эрбер положил лед в кастрюльку, он совершенно забыл о тритоне, и когда вспомнил через несколько времени и взглянул в кастрюльку, то увидел, что тритон снова ожил и делает отчаянные усилия, чтобы выползти из воды, которая уже успела сильно нагреться. Эбрер посадил его в новою банку, и животное благополучно прожило свою жизнь.             Мексиканская саламандра аксолотль представляет большой научный интерес и в свое время возбудила внимание всех ученых-биологов. Первые наблюдения  над этими животным показали, что оно не теряет жабр всю жизнь, т.е. остается в состоянии личинки. По позднейшим наблюдениям оказалось, что иногда, и в сравнительно редких случаях, аксолотли достигают взрослого состояния и теряют жабры, но обыкновенно они размножаются в состоянии головастика.

Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на АЭС

Особую группу грибов составляют лишайники, где симбионтами грибов являются одноклеточные или сине-зеленые водоросли. Растения – это первично автотрофные организмы. Животные – это гетерозиготные эукариоты. Живые организмы на Земле существуют в состоянии сообществ – биоценозов. Вирусы. Само отношение вирусов к организмов является дискуссионным, т. к. они не могут размножаться вне клетки и не имеют клеточного строения. И все таки большинство биологов считают, что вирусы это мельчайшие живые организмы. Первооткрывателем вирусов считается русский ботаник Д. И. Ивановский, но только с изобретением электронного микроскопа стало возможным изучения строения этих загадочных структур. Вирусы устроены очень просто. «Сердцевину» вируса составляет молекула ДНК или РНК, Эту «сердцевину» окружает белковая оболочка. У некоторых вирусов появляется липопротеиновая оболочка, которая возникает из цитоплазматической мембраны клетки – хозяина. Попадая внутрь клетки вирусы приобретают способность к самовоспроизведению. При этом они «выключают» хозяйскую ДНК и используя свою нуклеиновую кислоту, дают команду синтезировать новые копии вируса.

Экономико-географическая характеристика Юга США

Так, от гофрированных сортов Алекс, Сноуспрайт все сеянцы имели такую же форму цветка, тогда как от сортов с простым цветком все сеянцы имели ровные края околоцветника. Однако были и исключения. Так, от сорта Джилси Карнавал, имеющего оранжевые с красными пятнами гофрированные цветки, лишь у 16,6 % гибридов были такие же цветки. По окраске 50 % сеянцев оказались желтыми, 33,4 % имели кремовые, розово-красные и розово-лиловые цветки с ровными долями. От сорта Пинк Сайз (беловато-сиреневый очень мелкоцветковый) были получены светло-фиолетовые сеянцы с крупным цветком, и только треть из них по форме и окраске походила на материнский сорт.  Большинство сеянцев от свободного опыления имеют невыровненное соцветие, редкое расположение цветков, длинную трубку, что делает цветок сильно наклоненным. Эти признаки свойственны дикорастущим видам гладиолуса. Так, капюшоновидный сильно наклоненный верхний сегмент околоцветника, часто встречающийся у сеянцев от свободного опыления (и у некоторых сортов), характерен для гладиолуса попугайного (G. psi aci us) и гладиолуса первоцветного (G. primuli us), использовавшихся в селекции культурных форм.

Австралия - экономико-географическая характеристика

Зная скорость распада данного изотопа, т.н. период полураспада, можно определить возраст ископаемых остатков путем сравнения относительного содержания в них остаточного количества этого изотопа с его количеством в живых организмах. Удобные для такого датирования изотопы – это углерод-14 (превращающийся в азот) и уран-238 (распадающийся с образованием тория-230 и радия-236). Когда ископаемые остатки обнаруживаются в породе, богатой калием, применяют калий-аргонный метод, основанный на измерении распада калия-40 (превращающегося в аргон-40); таким путем устанавливают возраст породы и, исходя из этого, датируют находку. Поскольку процессы радиоактивного распада достаточно стабильны и предсказуемы, возраст остатков определяется обычно вполне достоверно. Калий-аргонный метод является основным при датировании плиоценовых и плейстоценовых находок, тогда как углеродный метод, хотя и остается наиболее ценным средством абсолютного датирования, имеет намного меньший диапазон – ок. 50 тыс. лет. Несколько менее надежен метод аминокислотного датирования.

Общая экономико-географическая характеристика стран Африки

Близок к желудевому слонику орешниковый плодожил (С. ucum), личинка которого—виновница пустых, «червивых» орехов. Это то самое насекомое, личинки которого мы часто встречаем внутри ореха в виде - червяка. Самка прогрызает скорлупу ореха и его внутреннее содержимое до самой середины и туда откладывает одно яйцо, которое развивается в личинку и долго лежит в таком состоянии, поедая орех, только в июне следующего года она окукливается и затем скоро превращается во взрослого жука. Широко известны кокцинеллиды – божьи коровки. Божьи коровки обращают на себя внимание как своеобразной формой своего округлого сильно выпуклого тела, так и яркой окраской блестящих, словно лакированных надкрылий и переднеспинки. Лапки их состоят из 4 члеников, но кажутся 3-чдениковыми, так как их третий членик очень мал и незаметен. Небольшая голова сильно втянута в переднегрудь. Особенно типична окраска жуков, у которых мелкие округлые пятна рассеяны по яркому, хорошо гармонирующему с ними фону. Рисунок на надкрыльях коровок может сильно варьировать у одного и того же вида с целой гаммой постепенных переходов, поэтому они являются одним из излюбленных объектов при изучении изменчивости окрасок.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.