Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

Його абсолютна величина, динаміка і темпи зміни відобржають стан економіки і фінансів країни, ефективність функціонування державних структур. На стан державного боргу істотно впливають щорічні операції в сфері державного кредиту: одержання нових позик і умови їхнього надання, з одного боку, і розміри погашення й виплачуваних відсотків, з іншої. Отже призначення державного кредиту виявляється в першу чергу в тому, що він є засобом мобілізації в руках держави додаткових фінансових ресурсів. У випадку дефіцитності державного бюджету додатково одержані фінансові ресурси направляються на покриття різниці між бюджетними витратами і доходами. При позитивному бюджетному сальдо, одержані за допомогою державного кредиту кошти, прямо використовуються для фінансування економічних і соціальних програм. Це означає, що державний кредит, будучи засобом збільшення фінансових можливостей держави, може виступати важливим фактором прискорення соціально-економічного розвитку країни. Державний кредит є джерелом збільшення грошових доходів у власників цінних паперів і вкладників ощадбанків, що досягається за допомогою виплати відсотків і виграшів по державних позиках і внескам в ощадних установах. Це повною мірою відноситься і до юридичних особ. Вкладаючи кошти в цінні папери держави, вони не тільки організують нагромадження коштів для проведення великих інвестицій у виробництво і соціальну сферу, але і можуть розраховувати на значний додаток до вкладених в позики коштів щорічно чи під час погашення облігацій позик. У системі кредитних відносин державний кредит виступає в наступних формах : 1. державні позики ; 2. перетворення частини внесків населення в державні позики ; 3. запозичення коштів загальнодержавного позичкового фонду ; 4. казначейські позички ; 5. гарантовані позики . Найпоширенішою формою внутрішніх запозичень є позики. За їх допомогою мобілізуються тимчасово вільні кошти юридичних і фізичних осіб для фінансування потреб держави. Держава випускає і продає цінні папери, як правило, облігації. Вони мають номінальну вартість, за якою продаються й гасяться. З огляду на номінальну вартість облігацій виплачуються проценти. Державні позики можуть випускатися центральним урядом і місцевими органами та розповсюджуватися лише серед населення або лише серед юридичних осіб. Широке розповсюдження одержала практика випуску державних позик центральним урядом. Заборгованість місцевих органів влади є як правило, незначна. Залежно від способу виплати доходу позики поділяють на: . Процентні. - За процентними позиками власники облігацій одержують твердий дохід у формі процента від номінальної вартості облігації. . Виграшні. - При виграшних позиках увесь дохід власники облігацій одержують у формі виграшу. Дохід виплачується не за всіма облігаціями, а лише за тими, на які випав виграш. . Безпроцентні (цільові). - Безпроцентні позики не передбачають виплату доходів, але гарантують одержання товару, на який не задовольняється попит на ринку. Вартість кожної випущеної облігації дорівнює ціні товару (легкового автомобіля, телевізора, холодильника тощо). . Безпрограшні. - Безпрограшні позики випускаються з умовою, що протягом строку дії позики виграшними будуть усі облігації. . Процентно-виграшні. - Умовами випуску процентно-виграшних позик передбачається виплата частини доходу по купонах, а іншої частини - у формі виграшів.

На 31 січня 2001 року державний зовнішній борг України становив 7,877 млрд. доларів США, з яких борг країнам СНД — 1,65 млрд. доларів США (20,9 %), міжнародним фінансовим організаціям — 3,08 млрд. доларів США (39,1 %), іншим некомерційним кредиторам (Європейському союзу, Японії) — 0,34 млрд. доларів США (4,3 %), за іноземними кредитними лініями — 0,68 млрд. доларів США (8,7 %), за комерційними та деякими іншими кредитами — 2,12 млрд. доларів США (27 %). Україна вважається державою з невеликою заборгованістю, але слід враховувати й те, що ця заборгованість сформувалася протягом останніх семи років.Внутрішній борг на 31 січня 2001 року становив 42,691 млрд. В Україні в 1992 р. прийнято Закон "Про державний внутрішній борг України", яким визначено, що державним внутрішнім боргом України є строкові боргові зобов'язання уряду України в грошовій формі, які гарантуються усім майном загальнодержавної власності. До складу державного внутрішнього боргу України належать позики уряду України й позики, здійснені при безумовній гарантії уряду для забезпечення фінансування загальнодержавних програм. Державний внутрішній борг України складається із заборгованості минулих років та заборгованості, що виникла за борговими зобов'язаннями уряду України. До боргових зобов'язань уряду належать випущені ним цінні папери, інші зобов'язання у грошовій формі, гарантовані урядом України, а також одержані ним кредити. Боргові зобов'язання уряду України можуть бути коротко (до 1 року), середньо- (1—5 років) і довгостроковими (5 і більше років). У деяких випадках можуть застосовуватися й інші форми урядових боргових зобов'язань. Характер й умови таких зобов'язань у кожному конкретному випадку визначає уряд України за погодженням із НБУ. Умови й порядок випуску державних цінних паперів і регулювання їхнього обігу визначаються відповідно до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу". Розміщення боргових зобов'язань уряду України та надання гарантій від його імені провадиться за його дорученням Міністерством фінансів. Граничні розміри державного внутрішнього боргу України, його структура, джерела й строки погашення встановлюються Верховною Радою України одночасно із затвердженням державного бюджету України на наступний рік. Із 1996 року основний вплив на динаміку державного внутрішнього боргу мав випуск облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП), які відповідно до законів України про державний бюджет України на 1996, 1997 та 1998 роки поступово заміщували прямі кредити Національного банку як джерело фінансування дефіциту державного бюджету України. Проте нова хвиля кризових явищ на закордонних фінансових ринках, складна ситуація з надходженням податків та обмеження Національним банком своєї участі на ринку облігацій спричинили у червні 1998 р. різке підвищення дохідності з ОВДП до 75 % річних, незважаючи на те, що приріст боргу в державних облігаціях за перше півріччя 1998 року становив лише 11,3 відсотка. Завершення процедур конверсії ОВДП дасть змогу зменшити навантаження з обслуговування і погашення державного боргу до необтяжливих обсягів. Метою такої політики є переорієнтація внутрішніх фінансових позичкових ресурсів на розвиток виробництва, а не на державне споживання, суттєве їх здешевлення За результатами обміну значною мірою вирішується комплекс взаємопов'язаних завдань: — скорочення темпів зростання заборгованості за внутрішнім боргом; — зменшення видатків з обслуговування державного боргу; — подовження середнього строку погашення державних боргових зобов'язань; — зняття короткострокового тиску на обмінний курс гривні з боку нерезедентів.

Проте в будь-якому випадку - і при бюджетному дефіциті, і при збалансованому бюджеті - позичкові кошти не можуть вважатися доходами держави і відображатись в дохідній частині бюджету. Кошти фонду державного кредиту повинні направлятися на покриття дефіциту чи додаткове фінансування урядових витрат, не впливаючи на розмір звичайних доходів державного бюджету. Недотримання цього може привести до серйозних негативних наслідків. Справа в тому, що усунення межі між поточними бюджетними доходами і позичковими коштами зменшує пильність уряду, спотворює представлення про реальні фінансові можливості. При цьому може відбуватися фінансування суспільних потреб при впевненості в повному фінансовому благополуччі, хоча фактично розвиток йде на дефіцитній основі і за рахунок майбутніх поколінь. Неминучим результатом такої практики буде розлад фінансової і грошово-кредитної системи. Державний кредит представляє відносини вторинного розподілу вартості валового суспільного продукту і частини національного багатства. У сферу держкредитних відносин підпадає тільки частина доходів і грошових фондів, сформованих на стадії первинного розподілу. Звичайно ними є тимчасово вільні кошти населення, підприємств і організацій. Формування додаткових фінансових ресурсів держави за рахунок вільних коштів - це одна сторона державних кредитних відносин. Другою стороною виступають фінансові зв'язки, обумовлені зворотністю і оплатністю коштів, додатково мобілізованих державою. Виплата доходів кредиторам забезпечується за рахунок бюджетних надходжень. При цьому інтереси платників податків не збігається з інтересами власників державних цінних паперів. Доцільність використання державного кредиту для формування додаткових фінансових ресурсів держави і покриття бюджетного дефіциту визначається значно меншими негативними наслідками для державних фінансів і грошового обігу країни в порівнянні з монетарними прийомами (наприклад, емісією грошей) балансування доходів і витрат уряду. Це досягається на основі переміщення попиту від фізичних і юридичних осіб до урядових структур без збільшення сукупного попиту і кількості грошей у обігу. Можливість існування державного кредиту випливає з особливостей формування і часу використання доходів одержуваних фізичними і юридичними особами. В населення постійно утворяться тимчасово вільні кошти, насамперед у зв'язку з нерівномірним одержанням доходів, виплатою гонорарів, премій, відпускних, одержання спадщини і т.д. Аналогічні тенденції мають місце й у русі коштів підприємств і організацій. Великі тимчасові коливання в одержанні виторгу від реалізації продукції і послуг можуть мати місце в зв'язку з тривалістю виробничого циклу чи сезонністю виробництва. Тимчасово вільні фінансові ресурси в юридичних осіб можуть утворюватися у видгляді нерівномірності здійснення великих капітальних вкладень у виробництво і соціальну сферу. Тимчасово вільними можуть бути резервні фонди підприємств. З ростом ефективності суспільного виробництва збільшуються і можливості залучення коштів підприємств і організацій у сферу державного кредиту. Відносини по лінії державного кредиту не можна плутати з банківським кредитом. Державний кредит як самостійна форма кредитних відносин відрізняється від банківського кредиту рядом особливостей: Потреба держави в кредиті.

Але в тому, власне, й поляга розвиненсть, повноцннсть культури, що вона легко й безболсно абсорбу рзномантн де, миттво здйснюючи хню стратифкацю: марAналзу одн, знищу друг, розвива й пдносить трет, -  все це ста частиною величезного далогчного простору, величезного культурного багатоголосся. ¶нша рч - культура колональна, неструктурована й нератифкована, де кожна дея веде сво соло  жодного далогу, жодного багатоголосся не виника. Тут дрбн флуктуац можуть набувати величезного значення, марAнальн явища - ставати центральними, суттве - губитись мж несуттвого. ¶ все це вдбуваться не в цлй культур (бо культури як цлсност в колональнй кран не сну), а в невеликих  сегментах - свордних етнокультурних гетто з свою системою цнностей, рархю, каноном, свою «мовою» (свом монологом),  свом, як правило, мстифкованим уявленням про власну значущсть  вплив на (неснуючу!) культурну цлсть. На вдмну вд повноцнно, цлсно культури, що функцону як гомеостатичний органзм - з розвиненою системою внутршнх ( зовншнх) взамозв'язкв, з розробленим механзмом добору, класифкац, передач, аналзу нформац, колональна культура взагал не  далогчною системою, а радше набором монологчних елементв, досить слабо або й няк не зв'язаних мж собою

РЕФЕРАТЫ:

Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

Механизм повреждения гепатоцитов различен при ВГ различной этиологии. При ВГА происходит непосредственное воздействие вируса, проникшего в клетку, размножение вируса приводит к её гибели. В случаях ВГВ главная роль принадлежит иммунным реакциям ­ иммунный цитолиз с участием Т-лимфоцитов-киллеров, в дальнейшем ­ антителозависимый иммунный цитолиз, аутоиммунные реакции. При ВГС многие механизмы сходны с таковыми при ВГВ, но HCV способен, в отличие от HBV, и сам вызывать цитопатогенное действие, подобно HAV. Кроме того, велика роль аутоиммунных реакций, а вот антителозависимый иммунный цитолиз выражен слабее. Вирус гепатита D оказывает прямое цитопатогенное действие, иммунное воспаление слабо выражено, что и объясняет отсутствие эффекта от применения иммуносупрессивных препаратов. При ВГЕ, как и при ВГА, преобладает непосредственное цитопатогенное действие вируса на клетку, но холестазы и железистая трансформация клеток встречаются чаще. В норме гепатоцит живет до 150 дней, выполняя огромное количество различных химических реакций. Он принимает самое активное участие в белковом (расщепление белков, синтез альбуминов, многих факторов свертываемости крови, ферментов, отдельных фракций глобулинов и др.), углеводном (промежуточный обмен углеводов, обеспечение энергетических трат организма за счёт мобилизации глюкозы и др.) и липидном (превращение жиров в энергетический материал, синтез липидов клеточных мембран и т.д.) обмене. Печень также участвует в пигментном обмене, синтезе и усвоении многих витаминов, синтезе и гидролизе ряда гормонов, обезвреживании эндо- и экзотоксинов, обмене микроэлементов и др.

Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

Первым коммерчески доступным компьютером, использующим разрядно-параллельную память (на CR ) и разрядно-параллельную арифметику, стал IBM 701, а наибольшую популярность получила модель IBM 704 (продано 150 экз.), в которой, помимо сказанного, была впервые применена память на ферритовых сердечниках и аппаратное АУ с плавающей точкой. IBM 709 (1958): независимые процессоры ввода/вывода. Процессоры первых компьютеров сами управляли вводом/выводом. Однако скорость работы самого быстрого внешнего устройства, а по тем временам это магнитная лента, была в 1000 раз меньше скорости процессора, поэтому во время операций ввода/вывода процессор фактически простаивал. В 1958г. к компьютеру IBM 704 присоединили 6 независимых процессоров ввода/вывода, которые после получения команд могли работать параллельно с основным процессором, а сам компьютер переименовали в IBM 709. Данная модель получилась удивительно удачной, так как вместе с модификациями было продано около 400 экземпляров, причем последний был выключен в 1975 году - 20 лет существования! IBM S RE CH (1961): опережающий просмотр вперед, расслоение памяти.

Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

В эти годы, прежнее руководство страны, пытаясь замедлить ухудшение экономического положения, пошло на значительное перераспределение ресурсов из социальной в производственную сферу. Средства на социальные цели стали выделяться по так называемому «остаточному принципу». И к середине 80-х годов страна по ряду социальных показателей сделала шаг назад по сравнению с 1960-1965 годами. В настоящее время наиболее острая социальная проблема – жилищная. К началу 60-х годов страна строила 2 млн. квартир, в течение одного года вводилось 100-110 млн. кв. м жилой площади за счёт всех источников. Советский Союз вышел на первое место в мире по количеству строящегося жилья на 1000 человек, что выглядело вполне естественно, поскольку тогда прослеживалось значительное отставание от промышленно развитых стран по обеспеченности жильём. В 1960 году на строительство жилья было направлено 23% всех капитальных вложений. Но в последующие годы Советский Союз оказался одной из немногих стран мира, которая начала сокращать строительство жилья в расчёте на 1000 человек в 1984 году было построено также 2 млн. квартир, как и 25 лет назад.

Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

Приемы сопоставления и противопоставления помогают правильному обобщению формируемого понятия, предупреждают смешение. Таким образом, при ознакомлении учащихся с новым теоретическим материалом (вводя понятия, раскрывая свойства, связи) учитель через систему упражнений подводит детей к обобщению. Обобщение выражается в речи: ученики формулируют соответствующий вывод. Важно, чтобы ученики сами сформулировали вывод. Это покажет учителю, что они пришли к обобщению. В последнее время большой популярностью пользуется методика В.В. Давыдова. Давыдов В.В. считает возможным открытия учащимися всеобщего содержания некоторого понятия как основы для последующего выведения его частных проявлений. Утверждается необходимость перехода от всеобщего к частному. В.В. Давыдов считает возможным открытие учащимися всеобщего содержания некоторого понятия как основы для последующего выведения его частных проявлений. Утверждается необходимость перехода от всеобщего к частному. В.В. Давыдов считает, что понятие у младших школьников должны формироваться дедуктивным путём.

Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

По мнению ряда историков (например, Г.В. Вернадского, Л.Н. Гумилева), агрессивная политика Хазарского каганата нарушала торговые связи между южными и северными регионами, населенными русами (этнической группой, составившей основу будущего великого народа). Это послужило поводом для “призыва варягов из-за моря”, акции, о которой упоминает древнейшая летопись, и которая стала начальным моментом отсчета истории русской государственности (862 г.). Пришедший из Фрисланда Рюрик со своей дружиной обосновался на Ладоге и позже в Новгороде. Это наступление было развито силами русско-шведских отрядов, дошедших до Киева, вышедших на Тамань для соединения с русскими силами на Юге, а затем напавших на Константинополь. Через несколько лет преемник Рюрика Олег установил в Киеве собственное, независимое от северного (варяжского) влияния правление. Киев стал укрепляться как центр, контролирующий водный путь по Днепру (“из варяг в греки”). Киев и Новгород представляли два независимых политических образования, в каждом из которых формировалась собственная государственность. Новгород был древним племенным центром, позже превратившимся в опору нового государственного образования, на периферии которого стали возникать опорные центры-погосты.

Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

Еще в начале смуты убит был в самом Кремле великий князь Сергей Александрович, так горячо любивший Москву и так много сделавший для подъема национального ее значения. Он погребен в художественно устроенном храме между Чудовым монастырем и Николаевским дворцом, а один из его полков на месте его убиения поставил величавый крест, сработанный по рисункам В. М. Васнецова. Говорят также, будто коренная Москва вымирает и сменяется пришлой, причем указывают на то, что в огромном количестве ее населения только 27% составляют потомственные москвичи, а остальные 73% суть пришлые элементы, среди которых немало инородцев; но по поводу этого нужно сказать, что судьба всех огромных центров, как Париж, Лондон, Берлин и другие такова, что в них три четверти пришлого (рабочего, торгового и учащегося) населения. Но по этому поводу должно сказать, что часть этого пришлого населения, оставаясь здесь навсегда, делается оседлым в Москве. Примечательно же, что она привлекает к себе в пришлом населении в огромном большинстве именно людей русских православного вероисповедания.

Закон вартості: сутність та основні функції

Достаточная двигательная активность является необходимым условием  гармонического развития личности. Физические упражнения способствуют хорошей работе органов пищеварения, помогая перевариванию и усвоению пищи, активизируют деятельность печени и почек , улучшают желез внутренней  секреции : щитовидной,  половых,  надпочечников, играющих огромную роль в росте и развитии молодого организма. Под влиянием физических нагрузок увеличивается частота сердцебиения, мышца сердца сокращается сильнее, повышается выброс сердцем крови в магистральные сосуды. Постоянная тренировка системы кровообращения ведёт к её функциональному совершенствованию. Кроме того во время работы в кровоток  включается и та кровь , которая в спокойном состоянии нециркулирует  по сосудам. Вовлечение в кровообращение большой массы крови не только тренирует сердце и сосуды, но и стимулирует кровотворение. Физические упражнения вызывают повышенную потребность организма в кислороде. В результате чего увеличивается  “жизненная  ёмкость ” лёгких, улучшается подвижность грудной клетки. Кроме того , полное расправление лёгких ликведирует застойные явления в них, скопление слизи и мокроты, т.е. служит профилактикой возможных заболеваний.

Маркетингова сутність реклами

Короткие трубчатые кости находятся в кисти и стопе. К длинным губчатым относятся ребра, грудина, к коротким губчатым- позвонки, кости запястья и предплюсны, к сесамовидным - коленная чашка. Плоские или широкие кости небольшой толщины, но различны по длине и ширине (лопатка, кости мозгового черепа, кости таза). Смешанные кости - височные и кости основания черепа. Они включают элементы коротких и плоских костей. Форма костей зависит от выполняемых функций. Строение кости Кость - это обызвествленная соединительная ткань, состоящая из клеток, погруженных в твердое основное вещество. Примерно 30% основного вещества образовано органическими соединениями, преимущественно в форме коллагеновых волокон, а остальные 70% - неорганическими. Главный неорганический компонент кости представлен гидроксиапа-титом Саю(РО4)е(ОН)2 , но в ней содержатся также в различных количествах натрий, магнии, калий, хлор, фтор, карбонаты и нитраты. Костные клетки - остеоциты - находятся в лакунах, распределенных по всему основному веществу. Остеобласты откладывают неорганическое вещество кости.

Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

Наглядный материал: игрушки или предметы, названия которых состоят из трех-четырех слогов (крокодил, Буратино, Чебурашка, Дюймовочка и пр.).     Дети сидят полукругом перед столом, на котором разложены игрушки. Воспитатель шепотом называет один из предметов, лежащих на столе, рядом сидящему ребенку, то так же, шепотом, должен назвать его соседу. Слово передается по цепочке. Ребенок, который услышал слово последним, встает, подходит к столу, отыскивает данный предмет и громко называет его. Педагог следит, чтобы все дети, произнося слова шепотом, выговаривали их достаточно отчетливо.                                  Выдели слово.        Воспитатель произносит слова и предлагает детям хлопать в ладоши тогда, когда они услышат слова, в которых есть звук з (песня комарика) и звук с (песня водички). Ответы могут быть групповыми и индивидуальными. Для индивидуальных ответов рекомендуется вызывать тех детей, у которых недостаточно сформирован фонематический слух, а также тех, кто неправильно произносит эти звуки.                                    Подбери похожие слова.       Педагог произносит слова, близкие по звучанию: кошка- ложка, ушки- пушки.

Сутність та зміст сучасного менеджменту

Вступая в контакт с окружающими людьми необходимо учитывать очень и очень много элементов,которые воздействуют на партнеров: взгляд, зоны общения, умение вести разговор, создавая приятную и доброжелательную атмосферу, наконец, владение деловым протоколом.  Вот пример, рассказывающий о воздействии на собеседника с помощью средства невербального канала. Когда человек (в данном случае-педагог) пытается быть особенно убедительным - не логически, а на уровне просьбы “войти в положение” - он часто “подключает” прикосновение к своему красноречию, причем прикасается к руке или рукаву собеседника обычно в моменты интонационного ударения,тем самым как бы крепче впечатывая в душу партнера “ключевые слова”. Прикосновение может усиливаться и даже иногда заменять извинение, просьбу, благодарность, придавая им более личный, доверительный характер: в самом деле, много народу сразу не потрогаешь-человек,к которому обращаются с “трогательным”(!)сопровождением, невольно чувствует себя выбранным из прочих,отмеченным.  Существенной чертой “правильного” прикосновения в общении с посторонним человеком является его нейтральность, ненавязчивость.

Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

Из крупных эмиссий неудачной, например, оказалась попытка Центрального банка Филиппин разместить облигации долгосрочного займа на сумму свыше 1 млрд. дол., хотя этому и предшествовала длительная подготовка. Осложнения были связаны с рядом обстоятельств, среди которых, в частности, отмечают возникшие разногласия и элементы соперничества между Центральным банком и Минфином страны, а также необычный подбор ведущих менеджеров. Поскольку закон запрещает Минфину выпускать от имени республики займы на срок свыше 25 лет, Центробанк хотел в данном случае подтвердить свою роль в управлении внешним долгом страны и превзойти финансовое ведомство по условиям заимствований. Мандат на размещение займа был предоставлен шести инвестиционным банкам, хотя обычно на этом рынке в подобных случаях используют одного или двух ведущих менеджеров. В этой связи высказывались предположения, что назначение большого числа менеджеров, между которыми возникли, разногласия, отражало стремление Центробанка отблагодарить многие фирмы, помогавшие организовать этот крупный заем.

Сутність витрат та методи їх зниження

Баланс на одну дату представляет собой только мгновенный срез работы банка. Для того чтобы результаты анализа наиболее полно отражали настоящее финансовое положение банка, его анализ должен проводиться в динамике. Результаты анализа финансовой отчетности нельзя рассматривать в отрыве от факторов, которые не находят отражения в отчетности (состояние финансового рынка, состояние экономики, политические события и т.п.). Объективный анализ невозможен без применения корректно рассчитанных граничных значений показателей. Постоянно меняющиеся условия работы на финансовом рынке требуют и корректировки граничных значений показателей, в противном случае вероятность ошибочной оценки финансового состояния банка возрастает. Большую проблему составляет реальная оценка активов банка, в частности его основных средств. Основная причина состоит в возможном несоответствии балансовой оценки этих активов и их реальной стоимости на момент проведения анализа из-за инфляции, конъюнктуры на рынке, переоценки, используемых методов учета и т.п. Например, здание, принадлежащее банку и оцениваемое в круглую сумму, может либо вообще не найти покупателя, либо предложение на покупку составит значительно меньшую сумму.

Класифікація міст, їх значення і роль у РПС

Выделяют экстенсивный и интенсивный типы. Экстенсивный тип роста основан на вовлечении в производство дополнительных ресурсов при сохраняющемся уровне технологии и качества самих ресурсов.» /3/ «Интенсивный тип – рост производства за счет совершенствования технологий, повышения качества ресурсов, роста производительности и т. д.» /3/ Оба типа роста существуют одновременно, доминируя друг над другом на разных временных этапах. Преобладание того или иного типа обуславливается существованием различных комбинаций факторов производства. Реальный объем произведенных товаров и услуг – это результат применения факторов производства, к которым относятся: труд, земля и природные ресурсы, капитал, предпринимательская способность, НТП.2.2.Факторы экономического роста. Экономический рост достигается путем дополнительных затрат факторов производства, которые взаимозависимы. Так как экономический рост является одной из важнейших целей общества, то можно предположить, что все имеющиеся в обществе ресурсы будут вовлечены в производство и что чем больше в стране ресурсов, тем выше будут темпы роста.

Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

Неудивительно, что закон о пошлинах Смута—Хаули 1930 г., который установил наиболее высокие пошлины, когда-либо действовавшие в США, больно ударил по стране. Этот закон о пошлинах, вместо того чтобы стимулировать американскую экономику, только спровоцировал серию ответных ограничений со стороны пострадавших стран. Это вызвало дальнейшее сокращение международной торговли и способствовало появлению тенденции к снижению уровня доходов и занятости во всех странах. 4. И последнее. В долгосрочном плане превышение экспорта над импортом в качестве средства стимулирования внутренней занятости обречено на неудачу. Следует помнить: именно через американский импорт иностранные государства зарабатывают доллары, на которые они покупают товары американского экспорта. В долгосрочном плане, для того чтобы экспортировать, страна должна импортировать. Следовательно, долгосрочная цель заключается совсем не в том, чтобы увеличить внутреннюю занятость, а в том, чтобы, в лучшем случае, передислоцировать рабочих из экспортных отраслей в защищенные отрасли, ориентирующиеся на внутренний рынок.

Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

В разгоне демократически настроенных демонстрантов на пекинской площади Тяньаньмынь участвуют бронетанковые части. В ходе столкновений погибают 2 тысячи участников демонстрации. Ноябрь. Фактический руководитель Китайской Народной Республики Дэн Сяопин уходит в отставку с поста председателя Центрального военного совета КНР.1990 год. Апрель. Участники 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 7-то созыва одобряют Основной закон, временную конституцию Гонконга, которая должна начать действовать в 1997 году после присоединения Гонконга к Китаю.1991 год. Июль. Сильные наводнения в Китае приводят к затоплению свыше 20 миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий.1993 год. Март. Цзян Цземин возглавляет руководство Китаем.1994 год. Май. Президент США Клинтон возвращает Китаю статус "нации наибольшего благоприятствования", несмотря на недавнее решительное заявление о том, что восстановление прежних торговых отношений возможно только после улучшения в Китае положения в области прав человека. Правительство Китайской Народной Республики объявляет о том, что Законодательный совет Гонконга прекратит свою деятельность после того, как Гонконг перейдет под юрисдикцию Китая в 1997 году.

Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

В округах ее расшифровывали, писали свои директивы (боевые приказы), зашифровывали и передавали в войска. В результате многие соединения получили эти первые указания с большим опозданием или не получили вообще. В наркомате ВМФ основным средством связи была мобильная и надежно освоенная радиосвязь; в наркомате обороны - проводная связь и использование делегатов связи, что часто вело к потере связи, потере управления и разгрому. В наркомате ВМФ по готовности 2 и 1 предусматривались «автоматически» рассредоточение и маскировка сил и средств. Флот не понес потерь после первых ударов авиации противника. В наркомате обороны мероприятия маскировки не были проведены (хотя это никем не возбранялось, наоборот, были соответствующие указания И. В. Сталина) и первым ударом авиации противника свыше 800 наших самолетов были уничтожены на аэродромах. Имелись также большие потери других видов техники, личного состава. Системы связи плохо охранялись и часто выводились из строя диверсионными группами противника. Между тем, об использовании гитлеровцами таких групп нашему командованию было известно задолго до войны. Первые удары авиации противника, а также диверсионных групп, во многом предопределили неудачный для нас исход Приграничного сражения.

Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

Возможность выдвижения нескольких альтернативных кандидатов (на 2250 депутатских мест было выдвинуто 9505 кандидатов) наконец-то давала советским гражданам действительно выбирать одного из нескольких. Треть народных депутатов избиралась от общественных организаций, что позволило коммунистам, как наиболее массовой “общественной организации” на Съезде иметь большинство, или, как говорят в цивилизованных странах - лобби. Об этом было заявлено, как о достижении: доля коммунистов среди народных депутатов оказалась 87% против 71.5% предыдущего созыва, на основе чего делался громкий вывод о том, что в условиях свободы выбора был подтвержден авторитет партии. В выборах, проходивших 26 марта 1989 г. по 1500 территориальным и национально-территориальным округам, участвовала 89.8% включенных в списки избирателей. Эти выборы стали заметным сдвигом общества в сторону демократии, по крайней мере, как тогда казалось. За работой Съезда следила вся страна - повсеместно зафиксировано снижение производительности труда. Первый Съезд народных депутатов СССР (25 мая - 9 июня 1989 г.) стал весьма крупным политическим событием. Никогда еще не было такого в истории этой страны.

Сутність перестрахування

1.Причины перестройки Коренные перемены в СССР в 1985-1991 г.г. осуществлялись в ходе т.н. «перестройки» - революционной радикальной формы преобразования общества. Как политический термин она противостоит таким понятиям, как «совершенствование», характерное для иного, эволюционного типа развития. Что лучше, сказать сложно, но, во всяком случае, события показали, что «перестройка», в том виде какой она представлена Горбачевым и К0, не оправдалась и полностью провалилась. Начавшаяся в 1985 г. перестройка, выявила неготовность государственных структур власти, ее лидеров, к эффективному решению основных проблем, поставленных жизнью. Вот что говорит сам экс-президент СССР М.С. Горбачев, по одному из вопросов вокруг которого бушевали политические страсти - экономические реформы, их темпы и цена, которое должно было заплатить общество. В этой связи среди сторонников реформ определилось 2 подхода. Одни признавали необходимость радикальных реформ последовательного, поэтапного перехода к рынку, недопустимость обвала, анархии.

Класифікація надзвичайних ситуацій

А все началось с того, что правительство России, ссылаясь на торговый договор с Великобританией 1856 г., сделало в 1858 году через свое посольство в Лондоне запрос относительно создания российских консульств в различных колониях Британской империи и, прежде всего, в портовом индийском городе Бомбее. За этим последовала многолетняя переписка и изнурительные переговоры между двумя внешнеполитическими ведомствами враждующих в те времена империй на Востоке, пытавшихся тем не менее найти компромисс с помощью уступок и обещаний, в частности, в случае открытия российского консульства в Бомбее, британские власти взамен получали возможность открыть свое консульство в Закавказье, в первую очередь, в Тифлисе (нынешнем Тбилиси). В 1876 году вице-король Индии в своей телеграмме статс-секретарю в Форин Офис в Лондоне не возражал против создания российского консульства и даже считал, что таковое могло бы принести “определенные преимущества”. Однако, в дальнейшем сменявшие его новые вице-короли, отличавшиеся патологической русофобией, сумели убедить Лондон в обратном, и несмотря на бесчисленное количество письменных и устных напоминаний из Санкт-Петербурга английское правительство пошло на попятную, соглашаясь даже на то, чтобы закрыть уже созданное к этому времени консульство Великобритании в Тифлисе.

Класифікація нервової системи та її будова

1. Становление древнерусской государственности. Гос-во Киевская Русь. Историю древнерусского гос-ва можно разделить на 3 этапа. 1- время длительного собирания восточнославянских земель(80-е года IX-конец X в.); 2- время существования относительно единого Киевского раннефеодального гос-ва (со времени Владимира 1 до начала распада на независимые княжества-до 20-х годов XIII в.); 3- господство феодальной раздробленности (20-е г. XII в. до монгольских нашествий 30-40-х г) Киевская Русь одно из крупнейших государств Средневековья IX-XII вв. В отличие от других стран, как Восточных, так и Западных, процесс формирования государственности имел свои специфические черты - пространственные и геополитические. В ходе своего становления Русь приобрела особенности как Восточных, так и Западных государственных образований, поскольку занимала срединное положение между Европой и Азией и не имела ярко выраженных естественных географических границ. Фундаментом восточнославянской государственности были догосударственные объединения - племенные княжества, созданные на основе больших и маленьких союзов племен.

Класифікація грунтообробних машин. Плуги загального призначення

Вряд ли это было упущение авторов, вызванное спешкой или атмосферой выходного дня. В целом первая реакция на «план Шумана» была спокойной. Тот же тон характерен для аналитических материалов МИДа в последующий период. Обострение международной обстановки в связи с началом войны в Корее вызвало некоторое увеличение записок и справок по вопросу о «ремилитаризации Западной Германии», однако на первом месте в них фигурировали цифры (крайне противоречивые и малообоснованные) о немецких «военных формированиях» и о военном производстве, фамилии «бывших гитлеровских генералов», используемых в качестве «советников» западных оккупационных властей, факты о репрессиях против коммунистов и т.д. Не делалось никакого различия между «атлантизмом» и «европеизмом»; характерной была формула о «вовлечении ФРГ в "европейское содружество", т.е. в Североатлантический пакт», причём по труднообъяснимой логике в первую очередь критика обращалась против «Европейского Совета» (правильно «Совет Европы». — А.Ф.), который занимался чисто гуманитарными вопросами, и лишь во вторую, невнятной скороговоркой — против планов экономической интеграции (впрочем, сам такой термин ещё не употреблялся).

Класифікація основних засобів

Под схему закономерности смены социально -эко-номических формаций большевики подводили факты русской истории с соот-ветствующей интерпретацией. Вся история была разбита на пять формаций:первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая,коммунистическая. В основе их смены лежит противоречие между уровнемразвития производительных сил и производственных отношений, разрешениекоторого приводит к изменению способа производства. Главной движущейсилой исторического процесса марксисты объявили бескомпромиссную клас-совую борьбу между эксплуататорами и эксплуатируемыми, а руководителемугнетенных масс (при капитализме) - пролетариат. Орудием построениясоциализма должно было стать государство диктатуры пролетариата. Сегодня стала очевидной невозможность, базируясь только на форма-ционной теории Маркса, объяснить исторический процесс, причинно-следс-твенные связи явлений и событий. Практика 20 века не подтвердила ос-новной её вывод о неизбежности гибели капитализма и победе социалисти-ческой революции. Несмотря на господство в советской историографии вульгарного мате-риализма, ряд историков работал, плодотворно решая многие проблемы:этногенез славян, зарождение и развитие российской государственности,история русской культуры и др.

Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

Немцы перебросили сюда с Западного театра военных действий 9 дивизий. Шли упорные бои, но цели своей немецкое командование не достигло. На Восточном фронте упорные многомесячные бои обескровили обе стороны. За 1914 г. потери русских составили 2 млн. чел., потери австро-германских войск - 950 тыс. чел. Противники оказались неспособны вести дальше активные боевые действия. Обе стороны решили перейти к позиционной обороне длившейся около трёх месяцев. На Восточном фронте наступило затишье. На Западном фронте в 1914 г. активных военных действий также не велось, т.к. Германия была вынуждена бросить основные силы против России. Англия и Франция получили длительную передышку. Таким образом, в 1914 г. не принёс победу ни одной стороне. Стало ясно, что война будет долгой и упорной. Россия оказала большую поддержку союзникам по Антанте. Будучи не готова к войне, Россия начала боевые действия, спасла Париж от разгрома, заставила Германию воевать на два фронта. Германское военное командование меняет свои планы: решено в 1915 г. все основные силы сосредоточить на Восточном фронте, разгромить Россию, а затем покончить поодиночке с Францией и Англией.

Класифікація отруйних речовин

Это были замёрзнувшие мученики Шипки Замёрзнувшие потому, что о них никто не думал, потому что их жизнь никому не была дорога. Шаркунам, фразерам, карьеристам не было дела до этих сотен наших тружеников”. Аналогичная картина наблюдалась и в других частях Шипкинского отряда. За период обороны боевые потери составили 4 тысячи человек, а потери госпитализированными больными и обмороженными за то же время—около 11 тысяч человек. Основные причины потерь заключались в бездушном отношении к солдату царских генералов. В штабе Дунайской армии мало интересовались тем, что происходило на Шипке. Царь и его приближённые ничего не предприняли, чтобы облегчить участь русских героев. Военный министр Д.А. Милютин мог лишь с горечью записать в дневнике о неутешительном положении на Шипке: “ в горах уже выпал снег, а наши бедные солдаты совершенно оборваны”. И хотя русские солдаты испытывали невероятные лишения, в донесениях Радецкого главнокомандующему неизменно повторялась успокоительная фраза: “На Шипке всё спокойно”. Она навела художника В.В. Верещагина на мысль написать картину. Живописец изобразил одинокую фигуру часового в шинели и башлыке, замерзающего под снежным бураном. “На Шипке всё спокойно ” Список используемой литературы: 1.

Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

Инженерное дело имеет огромное значение и в деле национальной безопасности. Военное превосходство уже не состоит в обучении населения военному делу и накоплению оружия всех видов. Теперь - это соревнование техники и преимущество у тех, кто идет на шаг впереди в разработке новых видов оружия. Это преимущество зависит в огромной мере от уровня развития инженерного дела. При разработке планов обороны страны обращают огромное внимание на инженерные ресурсы нации, потому что безопасность нации и ее интеллектуальный уровень идут рука об руку. Велико влияние инженерного дела и на благосостояние населения. Экономическая деятельность способствует улучшению старых товаров и производству новых, например, вычислительных машин, являющихся основой всей современной промышленности. Улучшение методов производства и распределения позволяет сделать товары доступными широким слоям населения.СпециальностьКраткий очерк развития вычислительной техники. Потребность в счете возникла у людей в давние времена. Но уже во времена средневековья были предприняты первые попытки механически интерпретировать функции человеческого мозга. Первая машина была очень примитивной и не имела практического значения.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.