Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Розрахунок строкiв одержання, погашення банківського кредиту

Ці витрати йому вигідно покривати за рахунок банківських позичок, а розраховуватись по них у вересні-грудні за рахунок виручки від реалізації цукру. Витратами майбутніх періодів є також витрати, пов'язані з освоєнням випуску нових видів продукції, пусконалагоджувальні витрати. Якщо ці витрати кредитує банк, то в кредитних угодах передбачаються строки повернення позичок у періоди, коли випускається продукція і ці витрати списуються на її собівартість. Кредити на виплату заробітної плати банки видають підприємствам у зв'язку з тимчасовими фінансовими ускладненнями останніх. Строк цих кредитів, як правило, не перевищує 30 днів. До групи розрахункових кредитів належать кредити: — на виставлення акредитиву; — на придбання (купівлю) лімітованої чекової книжки. За допомогою цих кредитів підприємство за тимчасової нестачі власних коштів одержує змогу здійснювати розрахунки зі своїми постачальниками. До цієї ж групи кредитів можна віднести також факторинг. Факторингова операція полягає в тому, що банк інкасує (викупляє) у підприємства неоплачені зобов'язання його дебіторів з негайною виплатою йому сум дебіторських боргів, тобто бере на себе клопоти щодо стягнення боргу з платника. Цей кредит сприяє прискоренню обіговості оборотних коштів підприємства у сфері розрахунків. Якщо на розрахунковому рахунку підприємства тимчасово відсутні гроші на оплату платіжних документів постачальників сировини, матеріалів, інших товарів, робіт і послуг, банк може видати короткотерміновий кредит на оплату цих документів. Такий кредит має назву платіжний кредит. Терміни і всі інші умови кредитування вищеперерахованих позичок визначаються у кредитних договорах. Документом, який використовується для обліку строків погашення кредиту, є строкове зобов'язання, яке підприємство подає в банк при одержанні кредиту. Довготермінові і середньотермінові кредити можуть надаватися комерційними банками підприємствам на капітальні вкладення, пов'язані з реконструкцією підприємства, його технічним переозброєнням, упровадженням нової техніки, вдосконаленням технології виробництва і на інші витрати, що призводять до збільшення вартості основних засобів. До таких кредитів підприємства вдаються, якщо вони відчувають брак власних коштів, які призначені на ці цілі, а саме — прибутку і амортизаційних відрахувань на повне відновлення (реновацію) основних засобів. Кредити в основні засоби комерційні банки видають за умови економічної доцільності і окупності витрат на капітальні вкладення за рахунок збільшення обсягів виробництва, зниження собівартості продукції тощо. Для одержання такого кредиту до кредитного договору додаються кошторисно- технічна документація і, при необхідності, бізнес-план, який містить розрахунок окупності, а також договір підряду, якщо роботи планується виконувати підрядним способом, календарний графік проведення робіт. Банки видають кредити на капітальні вкладення, якщо, перш за все, розрахунки економічної ефективності свідчать, що за той чи інший термін після введення в дію об'єкта підприємство матиме додаткові фінансові джерела у вигляді прибутку, який може бути спрямований на погашення кредиту і процентів за користування ним.

Таким чином, з одного боку, у підприємств періодично з'являється об'єктивна необхідність залучення кредитних ресурсів, з іншого боку, — у господарстві в силу ряду обставин є у наявності тимчасово вільні кошти, які можуть бути одержані підприємствами у вигляді кредитів. Найчастіше потреба в кредитах має відносно короткотерміновий характер (до одного року) і виникає для поповнення оборотних коштів. Справа в тому, що за рахунок власних оборотних коштів підприємства створюють мінімальні запаси товарно-матеріальних цінностей. Але потреба в коштах для створення запасів протягом року коливається. Особливо наочно це можна спостерігати на прикладі підприємств із сезонним характером виробництва, у багатьох підприємств, які переробляють сільськогосподарську сировину, у підприємств лісової, торфодобувної промисловості, у підприємств будівельних матеріалів. Наприклад, підприємства, що переробляють сільгоспсировину, в період збирання врожаю повинні створити такі запаси сировини, яких би вистачило на весь термін переробки. Природно, що в цей період у них виникає підвищена потреба в оборотних коштах для оплати і накопичення сировини, що надходить від її виробників — колективних сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств; після ж закінчення сезону переробки запаси цієї сировини зменшуються до мінімуму (або повністю зникають), а з ними зменшується або зовсім зникає потреба в оборотних коштах на формування запасів цієї сировини. У підприємств по заготівлі лісу виникає підвищена потреба в оборотних коштах у зимовий період, коли вони накопичують значні запаси деревини; в літній же період, коли завершується сплав лісу, ця потреба скорочується до мінімуму. Аналогічні різкі коливання потреби в оборотних коштах мають місце і в інших підприємств із сезонним характером виробництва. Для підприємств машинобудування, металообробки, хімічної, металургійної, швейної, взуттєвої промисловості, інших галузей промисловості з несезонним характером виробництва такі різкі коливання потреби в оборотних коштах не характерні Але й у них в силу ряду обставин спостерігаються певні коливання розмірів запасів товарно-матеріальних цінностей і, отже, — коливання потреби в оборотних коштах. І ось чому. З точки зору ефективності використання фінансових ресурсів підприємству невигідно формувати власні оборотні кошти у розмірах, які перекривали б будь-яку потребу в оборотних коштах, у тому числі ту, яка виникає тимчасово у збільшеному розмірі. В такому випадку у підприємства у періоди зменшення потреби в оборотних коштах неминуче виникав би надлишок коштів, що призвело б до нераціонального їх використання. Тому підприємства мають вкладати в оборотні кошти мінімум власних фінансових ресурсів у розмірах, достатніх для створення лише мінімальних запасів товарно-матеріальних цінностей і витрат виробництва. Всю іншу потребу в оборотних коштах доцільно задовольняти за рахунок позичених ресурсів, головним чином за рахунок банківських кредитів на умовах строковості і поворотності. 2. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В ОБОРОТНІ ЗАСОБИ І В ОСНОВНІ ЗАСОБИ Кредити, які надаються комерційними банками підприємствам, в залежності від термінів кредитування поділяються на короткотермінові, середньотермінові і довготермінові.

За дебетом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi за кредитами. 1317 П Iншi короткостроковi кредити, якi отриманi вiд Нацiонального банку Украни Призначення рахунку: облiк iнших короткострокових кредитiв, отриманих вiд Нацiонального банку Украни, якi не вiдображенi за iншими рахунками групи N 131. За кредитом рахункупроводяться суми отриманих кредитiв. За дебетом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi за кредитами. 1318 П Нарахованi витрати за короткостроковими кредитами, якi отриманi вiд Нацiонального банку Украни Призначення рахунку: облiк нарахованих витрат за короткостроковими кредитами, якi отриманi вiд Нацiонального банку Украни. Витрати облiковуються у тому перiодi, до якого вони належать. За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих витрат до часу х оплати. За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих витрат при х сплатi. 132 Довгостроковi кредити, якi отриманi вiд Нацiонального банку Украни 1325 П Довгостроковi кредити, якi отриманi за рахунок коштiв мiжнародних фiнансових органiзацiй Призначення рахунку: облiк довгострокових кредитiв, якi отриманi вiд Нацiонального банку Украни за рахунок коштiв мiжнародних фiнансових органiзацiй

РЕФЕРАТЫ:

Договір банківського кредиту

В его руках была сосредоточена неограниченная власть. «Основными непосредственными производителями сельскохозяйственной продукции были феллахи, составлявшие большинство населения страны. Они жили деревнями - общинами, возделывали свои земли и земли крупных землевладельцев. К сожалению, о положении свободных производителей, не вовлеченных в хозяйство вельмож и царя, до нас дошло очень мало сведений» . 1.3 Технология сельского хозяйства Перед паводком ирригационную систему приводили в порядок: дамбы, по которым проходили сухопутные дороги, восстанавливали и укрепляли посадкой деревьев и кустарников, каналы очищали и углубляли. Предполагают, что найденные археологами каменные и кремневые наконечники мотыг периодов неолита и энеолита предназначались именно для копки, а не для земледельческих работ. Во время паводка земледельцы следили за наполнением бассейнов водой. Когда вода заполняла поля бассейнов до уровня трех-четырех локтей, каналы, через которые она поступала, закрывали камнями и засыпали землей. В бассейнах паводковую воду задерживали около двух месяцев, пока не оседал ил и почва не пропитывалась влагой. Освобожденную от ила воду медленно спускали по дренажным (спускным) каналам.

Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

Жестокая расправа с народными движениями, борьба с аристократической оппозицией характеризуют внутреннюю политику императоров. Монархические тенденции принципата еще более усилились при Калигуле (37-41). При Клавдии (41-54) были заложены основы бюрократического аппарата. Стремясь расширить социальную базу императорской власти, Клавдий широко раздавал права римского гражданства жителям провинций. Внешняя политика Клавдия была направлена на захват новых территорий. После смерти Клавдия сенатская аристократия пыталась вернуть себе прежнее влияние. Однако в 60-х годах борьба с аристократией разгорелась с новой силой. Раскрытие в 65 году заговора против Нерона вызвало расправу с оппозицией. В 68 году представители аристократической оппозиции подняли восстание в Галлии и Испании под лозунгом восстановления республики. Это вызвало волнения в самом Риме. Нерон бежал из Рима и по дороге покончил жизнь самоубийством. После гибели Нерона в империи началась гражданская война (68-69). Летом 69 года легионы восставших провинций провозгласили императором Веспасиана. Веспасиан, учтя уроки 68-69 годов, пополнил ряды сенаторов провинциальными рабовладельцами и предоставил многим испанским и галльским городам права гражданства.

Процес банківського кредитування

Были построены новые кинотеатры, клубы, библиотеки. Огромные изменения произошли во всех областях социально – экономической жизни. Были ликвидированы безработица, аграрное перенаселение. Достигнуты коренные улучшения в быту, жилищных условиях, медицинском обслуживании. Созданы собственные кадры инженерно – технических работников, учителей, врачей и других специальностей. Впервые обрели свою письменность более 40 народностей, открылись высшие и десятки средних специальных учебных заведений. Всё это говорит о том, что накануне войны было обеспечено фактическое экономическое равенство всех советских республик.Глава 2: Развитие СССР в годы ВОВ.2.1. Советская экономика в годы войны.22 июня 1941 г. фашистская Германия вероломно напала на СССР. Великая победа Советского Союза над фашистской Германией оказалась возможной благодаря тому, что СССР превзошёл её не только в военном, но в экономическом и морально – психологическом противостоянии. Война потребовала максимальной мобилизации сил и средств на разгром врага. На начало войны совокупная промышленная мощь Германии превышала советскую приблизительно в два раза.

Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

Ухудшилось и внешнеполитическое положение страны. В 1853 г. у берегов Японии появилась американская эскадра. Ее командующий – адмирал Перри ультимативно потребовал заключения торгового договора на американских условиях, фактически лишавших Японию таможенной автономии. Под угрозой применения силы японское правительство вынуждено было подчиниться. В 1858 году был подписан неравноправный договор, по которому Япония не могла устанавливать пошлины на ввозимые из США товары выше определенного процента (от 5 до 35), должна была признать экстерриториальность американцев в Японии (то есть их неподсудность японским судам) и т. д. Вскоре почти аналогичные договоры были подписаны и с европейскими державами (Англией, Голландией, Францией и др.). Не довольствуясь возможностями открытого грабежа Японии, иностранные державы стремились к превращению ее в колонию. В 1862 году английский флот подверг разрушительной бомбардировке город Кагосима, чтобы вынудить японские власти уплатить огромную контрибуцию за убийство английского гражданина.

Цивільно-правове регулювання договору банківського рахунку

Умение слушать критически можно развить, если выполнять следующие действия: Связывайте то, что говорит выступающий, со своим собственным опытом. Вы можете соглашаться с оратором, откладывать решение до получения дальнейших сведений, подвергать сомнению слова оратора. Резюмируйте и систематизируйте то, что услышали. Опережайте оратора и старайтесь предугадать, как он будет развивать главную тему. Анализируйте и оценивайте то, что услышали. Соотносите высказывания говорящего с действительностью, друг с другом и с целями речи. Умение конспектировать требуется в тех случаях, когда слушателю важно сохранить для себя запись лекции, доклада, выступления. При конспектировании рекомендуется придерживаться следующих принципов: Используйте короткие предложения и абзацы. Записывайте только важные положения и фактический материал. Используйте сокращения и символы. Делайте разборчивые записи. Подчёркивайте важные идеи. Периодически просматривайте записи.

Кредити-розрахунки

Рационалистическая стратегия лучше всего подходит в тех случаях, когда товар по своим физическим свойствам выделяется из товарной категории, и эти свойства представляют интерес для потребителей. Основное преимущество рационалистической рекламы перед проекционной состоит в том, что она что-то сообщает о свойствах товара и тем самым расширяет знания потребителя о товаре и формирует у него предрасположенность к восприятию рекламируемых свойств. Основной критерий для оценки эффективности рационалистической рекламы – запоминаемость и марки и основного рекламного утверждения. Вместе с тем рационалистическая реклама имеет ряд ограничений и недостатков. Нередко использовать этот тип рекламирования оказывается нецелесообразно, например, из-за того, что предпочтение марок в этой товарной категории имеет не столько утилитарную, сколько плохо осознанную эмоциональную мотивировку. В подобных случаях лучше использовать проекционную стратегию. В художественном отношении рационалистическая реклама обычно менее выразительна, чем проекционная, она создает более слабый эмоциональный фон.

Особенности погашении кредитов в условиях кризиса

Между правительствами обеих стран начался торг. Несмотря на обоюдную антипатию, одной стороне необходимо было обратиться с просьбой, другой – дать ответ. В отделении Финляндии правительство Свинхувуда видело возможность предотвращения в ней новой революции, большевики же преследовали свои цели. Совнарком ответил на просьбу Сената согласием и готовностью сформировать из представителей обеих сторон Особую комиссию для разработки практических мер по отделению Финляндии . Согласно декрету Совнаркома от 18(31( декабря государственная независимость Финляндии была признана «в полном согласии с принципами права наций на самоопределение». Содержание этих принципов Совнарком определил еще 2(15( ноября в Декларации прав народов России, где самоопределение интерпретировалось так, чтобы служить средством объединения пролетариата разных народов. Поэтому признание независимости Финляндии не гарантировало невмешательства Советской России в ее дела, раз речь шла о достижении пролетарского единства. Тем не менее, с признанием независимости Финляндии большевиками правительство Свинхувуда обрело суверенность, необходимую для военного сотрудничества с Германией и для создания собственного военного ведомства.

Банківські гарантії та ризики. Міжнародні розрахунки

Начиная с Павла I, держав в России представляла собой шар из синего яхонта, осыпанного бриллиантами. Государственный щит – несли только при погребении государя. Государственная печать прилагалась к государственным актам в знк окончательного утверждения их верховной властью. При вступлении на престол императора она изготавливалась в трех видах: большая, средняя и малая. Государственный орел – двуглавый орел, символ несомненно восточного происхождения. Древнейшее известное науке изображение такого орла, относящего ко времени мидийского царя Киаксана (635 – 594 г.д.н.э.) находятся на развалинах близь нынешней туркменской деревни Уэйют. Он помещен на двух мышах и служит подножием для кокой-то фигуры (жреца или царя). Одноглавый орел уже в то время служил у персов символом верховной власти; предполагается, что двуглавый орел означал соединение Мидийского царства с Ассирийским, совершившийся в 95 в. до н.э. появление двуглавого орла в Древнем Риме относится к периоду правления Константина Великого (306 -337 г.г.), когда обе империи – Восточная и Западная, имевши в гербе по одноглавому орлу, были соединены под одним скипетром.

Денежный оборот, его структура и принципы организации. Функции кредита и их реализация в современных условиях. Национальный банк, главные цели его политики и деятельности

Те, кто пользуется такими вспомогательными средствами, располагают сами вещи на их памятных местах; стол, например, они помещают в передней, помост — в атриуме и, подобным образом — все остальное; и обегая все эти места, они найдут предметы там, где их разместили. Такой прием, быть может, применяли те, кто после аукциона преуспел в установлении, что именно из вещей было продано каждому покупателю, сверившись затем по учетным книгам; говорят, такая ловкость была проявлена Гортензием. Однако все это мало поспособствует удержанию в памяти фрагментов речи. Ибо предметы речи не пробуждают образов в отличие от материальных вещей, и для них потребуется придумать что-нибудь другое, хотя и здесь отдельное место может заставить нас вспомнить, например, о каком-либо разговоре, в котором мы участвовали, когда находились в этом месте. Но как такому искусству ухватить всю последовательность связанных между собою слов? Я уже не говорю о том, что некоторые слова не представимы никаким подобием, например союзы. Мы можем, правда, располагать подобно скорописцам определенными местами для всевозможных вещей, можем располагать бесконечным числом мест, которые напоминали бы нам все слова из пяти книг второй речи против Верреса, мы можем даже вспомнить их все, как если бы они сохранялись в укромном месте.

Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования

Национальный банк Республики Казахстан

Его смерть произошла от брюшного тифа на озере Иссык-Куль. 24 научных учреждения России и Европы избрали его своим почётным членом географического общества многих стран. Присудили ему свои высшие награды. Вручали ему золотую медаль даже географы Великобритании. За свою скитальческую жизнь он прошёл 35 000 км немного «не дотянув» до экватора. О странствиях он мечтал с ранних лет и упорно готовился к ним. Но грянула Крымская война, и он пошёл рядовым в армию. А потом годы учёбы. В начале 1867 года Пржевальский представил в общество план крупной и рисковой экспедиции в Центральную Азию. Однако дерзость молодого офицера показались чрезмерной, и дело ограничилось позволением «проявить какие угодно учётные изыскания». Но и это Пржевальский встретил с восторгом. «Я еду на Амур, оттуда на реку Уссури, озеро Ханка и на берега Великого океана Завидная доля и трудная обязанность – исследовать местности, в большей части которой не ступала нога образованного человека». В этом своём путешествии Пржевальский оставил наиболее полное описание Уссурийского края и приобрёл ценный экспедиционный опыт. За эти 4 года (1870-1873 гг.) экспедиции удалось внести существенные поправки в географическую карту.

Понятие и значение государственного кредита

Боротьба згаданих українських гербів за першість не є, однак, антагоністичною, тобто боротьбою на знищення, на повну заміну. Герби існують поряд, часто поєднуючись і підтримуючи один одного. Так герб зі Святим Архистратигом Михаїлом спокійно вживався і з «Кушею», і з гербом 3апорізького Війська, і з гетьманськими гербами . Бачимо змінене зображення архангела і на бердиші Богдана Хмельницького, і на його хоругві, з якою гетьман з'явився під Львовом 1665 року, і на козацьких хоругвах у XVІІ та ХVШ сторіччях. 3 руйнуванням Української Козацької держави і перетворенням України на колонію її герб зникає з-посеред європейських державних гербів. Однак після революційних подій 1848 року в ролі всеукраїнського державного герба було прийнято герб Романовичів — 3олотий лев на 6лакитному щиті. Ця функція зберігалась за ним аж до 1918 року, тобто до проголошення УНР і визнання нею державним гербом 3олотого Тризуба на голубому щиті. Після батиївського погрому на Київських землях завмерла усяка національна і державна діяльність.

Small business lending in Kazakhstan (предоставление кредитов малому бизнесу в Казахстане)

Налоговая служба и налоговая полиция в целях контроля за деятельностью граждан проводят совместные проверки. На местах совместные проверки налогоплательщиков проводятся в соответствии с взаимосогласованными квартальными планами контрольной работы. Вместе с тем они могут осуществляться и вне плана по инициативе одной из сторон. Так, органы налоговой полиции могут в любое время обратиться в соответствующие налоговые инспекции с мотивированным письменным запросом о выделении необходимых специалистов для проведения совместной проверки. Под мотивировкой запроса понимается изложение конкретных данных о месте, форме, характере и содержании налогового правонарушения. Решение о выделении специалиста должно быть принято в течение пяти дней с момента получения запроса. В те же сроки органы налоговой полиции по мотивированному запросу налоговых инспекций выделяют своих сотрудников для проверки при обнаружении признаков налоговых преступлений, либо при наличии обстоятельств, угрожающих безопасности сотрудников налоговых органов.

Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

Если этот орган при регистрации выявит в соглашении условия, противоречащие трудовому законодательству, он сообщает об этом сторонам соглашения. Этот порядок действует и при внесении изменений и дополнений в соглашение. Контроль за выполнением соглашений всех уровней осуществляют стороны и их представители, а также соответствующие органы по труду. Ответственность представителей работодателей за уклонение от участия в переговорах или необеспечение в срок работы соответствующей комиссии установлена Законом (ст. 25—28) — штраф до 50 минимальных размеров оплаты труда, налагаемый судом. Эти лица несут такую же ответственность за нарушение или невыполнение коллективного договора или соглашения, а виновные в непредоставлении информации для коллективных переговоров или осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения несут или такую же ответственность, или дисциплинарную. Для представителей профсоюзов и исполнительного органа власти правовой ответственности Закон не устанавливает. ТК несколько иначе в гл. 8 представляет ответственность сторон социального партнерства. В ст. 52 предусмотрена правовая ответственность для представителей сторон, уклоняющихся от участия в коллективных переговорах по заключению и изменению соглашения или коллективного договора: они подвергаются штрафу в размере и порядке, установленном Федеральным законом.

Погашение внешнего государственного долга

В ней он просил «дозволить производить первоначальное обучение свободно», потому что образование – дело общественное и одному государству оно не под силу. Автор записки предлагал организовать народные училища на средства как населения, так и государства. Он писал здесь также о расширении среднего и высшего образования в Сибири, подробно и продумано указывал, где и сколько должно быть гимназий, пансионов, училищ, на какие средства и как они должны быть организованы и оборудованы, какие штаты учителей в них следует предусмотреть. Муханов особо обращал внимание на необходимость окружить учителей вниманием и уважением. Муханов также отмечал, что в самом ужасающем положении находится образование у коренных сибирских народностей, идущее не от какой – то особой «дикости» данных народов, а от того, что царизм, завоеватель этих народов, решительно ничего не делает для их просвещения. Муханов, как и другие декабристы – исследователи просвещенеия в Сибири, отмечал в то же время стремление населения края к просвещению, доказывал, что «усиление общественной образованности необходимо в Сибири больше, чем в других частях России», что образованием должны заняться не только местные начальники, но и «добродетельные люди, отличные высшей образованностью и высшими сведениями».1 В понимании декабристов литературное творчество было одной из активных форм воздействия на общество, на его поступательное развитие. Н.И.Гнедич, известный писатель и переводчик, духовно близкий к декабристам, член Вольного общества любителей российской словесности – легального филиала Союза Благоденствия, писал: «Перо писателя может быть в руках его оружием более могущественным, нежели меч в руках воина».2 Глава 3. Просветительская деятельность декабристов в Сибири.

Государственный банк России

Историография По изучаемой мной теме нет большого количества литературы, которая посвящалась бы именно ей. Но есть достаточно много работ, посвященных проблемам самодержавия и различных аспектов жизни дворянства, в которых имеются некоторые сведения о российском чиновничестве в XIX веке. Чиновничество в этих работах предстает как отдельная каста, которая самым непосредственным образом влияла на решение вопросов внутренней и внешней политики. В основном эти работы относятся к 1960-1970-м годам, так что сведения, содержащиеся в них, возможно, могли быть отражены не совсем верно. Негативные моменты могли быть преувеличены, а положительные преуменьшены. В своей книге «Российское самодержавие в конце XIX века» П.А. Зайончковский обращался к вопросу о сословном происхождении и имущественном положении высшей бюрократии, т.е. лиц, занимавших руководящие должности в государственном управлении. А в работе «Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880 годов» указывает, что одной из первых мер были предложения по очищению государственного аппарата от различных «либеральствующих» элементов, позволяющих себе критику правительства.

Коммерческий банк и система денежных расчетов

Философия искусства, духовная жизнь вообще объявляются свободными сферами. Но мы увидим, что тоталитаризм возьмет реванш.» Бердяев считает, что на почве марксизма стало возможным умственное и духовное движение, которое почти прекратилось в народнической интеллигенции. Однако довольно быстро произошло разделение марксистов на принимавших его тоталитарно (марксисты, державшиеся за материализм) и принимавших его частично. Во второй группе и произошел переход от марксизма к идеализму, а затем к религии, к христианству, к православию. Эта часть интеллигенции, к которой причисляет себя и Бердяев, обратились к проблемам духовной культуры. Бердяев пишет: «Как участник движения могу свидетельствовать, что процесс этот сопровождался большим подъемом. Раскрывались целые миры Было чувство, что начинается новая эра». Было обращение к западным философам (Ницше, Кант, Гегель), был возврат к традициям русской мысли XIX в. (Достоевский, Вл. Соловьев и др.). 2). Литературный источник ренессанса Бердяев связывает его с работами Д.С. Мережковского и его ролью в пробуждении религиозного интереса и беспокойства в литературе и культуре.

Банк России: его функции и взаимоотношения с кредитными организациями

Шаманок и жриц знают наиболее примитивные культуры. Так, у чукчей и других северных народов шаман – мужчина одевался в женскую одежду. А таинственные фрески острова Крит свидетельствуют о том, что в самые священные моменты мужчина должен был облачаться в женский костюм. Главенство женщин в религии было у галлов, древних германцев и многих других народов. Культ плодородия, который стоял у истоков религии Диониса, также возглавлялся жрицами. Многочисленные народные поверья о колдуньях, ворожеях и ведьмах есть лишь отголосок тех древних времен, когда жертвоприношение, заклятия и магия были в руках у женщин. Вполне естественно, что при таком важном культовом значении женщин они часто оказывались в роли вождей и руководителей племени. Богиня – мать – всеобщая прародительница. Из ее лона вышли растения, животные, люди. Поэтому в мышлении первобытного человека живет чувство родства, которое связывает все живые существа. Для охотников каменного века зубры и медведи, орлы и бобры – это такие же дети природы, как и они сами.

Проблемы совершенствования порядка установления, начисления и взимания процентов по кредитам в коммерческих банках /на материале АКБ Украина/

По их вине путешественники сбивались с пути в пустыне, бури разрушали их дома, смерчи истребляли посевы. Демоны были созданы для того, чтобы приносить несчастья, создавать трудности, мучить людей, усложнять им жизнь. 7. Магия и мантика. На службу богам были поставлены достигшие немалых успехов магия и мантика. Описания магических обрядов вместе с текстами заклинаний-заговоров дошли до нас в большом количестве. Среди них известны обряды лечебной и предохранительной, вредоносной, военной магии. Лечебная магия была перемешана, как это обычно бывает, с народной медициной, и в сохранившихся рецептах нелегко отделить одно от другого; но в некоторых магия выступает вполне отчетливо. Чрезвычайно развита была система мантики – различных гаданий. Среди жрецов были особые специалисты-гадатели (бару); к ним обращались за предсказаниями не только частные лица, но и цари. Бару толковали сны, гадали по животным, по полету птиц, по форме масляных пятен на воде и т.п. Но самым характерным приемом мантики было гадание по внутренностям жертвенных животных, особенно по печени.

Лизинг - одна из форм кредита

Обновление отдельных клеток происходит согласовано по времени и гарантирует бесперебойное функционирование частей тела. Система знает, когда и сколько ее клеток должно умереть и когда и сколько новых клеток она должна создать. Творческая игра обновления и устойчивости не мешает жизни — она и есть жизнь. Она регенерирует себя по собственному подобию. Понятие «самоподобие» заимствовано из фрактальной геометрии, разрабатывавшейся с начала 60-х годов прошлого столетия Б. Мандельбротом. Мандельброт констатировал отсутствие математики, с помощью которой могли бы быть описаны неправильные формы, явно доминирующие в природе над четкими евклидовыми формами. Чтобы восполнить этот пробел, он разработал фрактальную геометрию. В ней самоподобие обозначает качество, которым обладают многие фракталы: они подобны сами себе. Это значит, что общий гештальт фрактальной структуры воспроизводится в ее фрагментах. Самоподобие оказывается особой формой симметрии, для этой формы характерно то, что фрагметны ее целостности, из которой они происходят, являются струтктурно подобными. «Самоподобно» не значит «идентично».

Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

Чтобы увидеть эти обители, мы снова должны обратиться к Египту. Эта древняя Земля даровала миру удивительные откровения и великие проявления человеческого духа. Здесь, в пустынной Фиваиде, на севере Египта, появились первые монахи. Но что же послужило непосредственной причиной возникновения монашества? Прежде всего, печальное состояние общества и церкви, о чем уже было сказано выше. Официальная церковь уже не казалась верующим якорем спасения: с одной стороны, без разветвленной церковной структуры обойтись было нельзя, с другой же, такая структура казалась очень далекой от Царства Божия. Верующий христианин в рамках официозной церкви неизбежно испытывал чувство болезненной раздвоенности между Землей и небом, чувство трагической неудовлетворенности своим бытием. Многих христиан, особенно остро ощущавших греховность и безумие общества, которое называло себя христианским, захватило желание покинуть его. Люди жаждали снова обратиться к Евангелию, души их вновь запросили "хлеба жизни", а не суетных мирских благ. Немаловажную роль играл и сам ход исторического и экономического развития. Христианские церкви все больше стали заполняться варварами, принесшими с собой полуязыческие обряды, которые были невыносимы для особо благочестивых христиан.

Статистика кредита

На протяжении тысячи лет многие ученые пытались выяснить назначение пирамиды. Подобно Стонхенджу (Великобритания) и другим мегалитическим сооружениям, она была признана древним календарем, по которому длительность года, включая дополнительные 0,2422 дня, могла быть вычислена так же точно, как при помощи современного телескопа. Пирамида являлась также простым, точным и к тому же вечным теодолитом — геодезическим инструментом. Это еще и компас, настолько совершенный, что современные компасы должны равняться на нее, а не наоборот. Считалось чистой случайностью, что пирамиды строго ориентированы по сторонам света, что все их размеры связаны со значением числа «пи» с точностью до нескольких знаков после запятой, что главная усыпальница состоит из треугольников, благодаря которым прославился Пифагор и которые Платон в диалоге «Тимей» назвал строительными материалами космоса. Случайностью сочли и тот факт, что углы наклона граней и ребер пирамиды свидетельствуют о передовых достижениях в тригонометрии, а ее (пирамиды) форма соответс1вует пропорциям золотого сечения (законам гармонии).

Коммерческий банк( по Казахстану)

Несмотря на попытки драматургов приспособить греческую трагедию к римским вкусам, она оказывалась для значительной части римской публики сложной по своему содержанию. Простой народ в Риме с большим удовольствием смотрел комедию, которая была ему понятнее, так как ближе стояла к жизни. Ни трагедии, ни комедии этой поры до нас не дошли. 6. Историография Iв. до н. э. В достаточно трудных условиях развивалась историография. Великий римский историк Тацит в своих произведениях «История» и «Анналы» показывает трагедию общества, состоящую в несовместимости императорской власти и свободы граждан, принцепса и сената. Искусная драматизация событий, тонкий психологизм и меткость суждений делают Тацита едва ли не лучшим из римских историков. Римская историография — от Катона Старшего до Тацита — с большой полнотой отражает факты истории и предания Рима. Одним из первых историков Рима был Марк Порций Катон Старший. Труды римских историков IIв. и первой половины Iв. до н. э. сыграли большую роль в создании классической римской историографии. 1. Гай Юлий Цезарь— полководец и один из основателей Римской империи и цезаризма, был выдающимся автором военно-исторических мемуаров и написал несколько литературно-критических работ высокого художественного качества по языку и стилю.

Автоматизированная обработка информации долгосрочных кредитов банка

Примером тому является не только Кносский дворец, но и дворец в Фесте (2000-1500 гг. до н.э.) на юге Крита. Историческое значение минойской культуры в целом определяется тем, что на Крите на пять столетий раньше, чем в других областях Эгеиды, возникло классовое общество и государство. В первой половине и в середине II тысячелетия как материальная, так и духовная культура Крита оказывала влияние на племена материковой Греции и содействовала их более быстрому развитию. Достижения критской культуры были переняты и далее развиты ахейцами. Микенский приод Начиная приблизительно с 1700 г. до н.э. центр эгейской культуры постепенно перемещается на материк, где возникает так называемая микенская культура, несомненно, испытавшая влияние критской или минойской цивилизации. Наиболее показательными с точки зрения искусствоведения являются останки микенской культуры, обнаруженные в Микенах, Тиринфе и Пилосе, городах, находящихся на полуострове Пелопоннес. Культура материковой Греции отличалась от критской большей суровостью и мощью, хотя и имела с нею много общего. Наиболее ярко и полно её самобытность проявилась в монументальной архитектуре.

Залог как форма обеспечения возвратности кредита

Во время XVIII династии культура и искусство процветают. Широкие отношения, торговый обмен, сближение с культурами Сирии, Крита и Двуречья способствовали тому, что в искусство проникли и новые черты. В результате победоносных войн в Египет поступали огромные богатства. В быту разбогатевшей правящей верхушки общества появилось стремление к роскоши, утонченности в одежде, украшениях, обстановке жилищ. Для искусства стало характерным стремление к пышности и декоративности в сочетании с изысканным изяществом. Обогащение страны способствовало и развертыванию широкого строительства во всех главных центрах Египта. Архитектура по-прежнему осталась ведущим видом искусства. Царская гробница окончательно отделяется от заупокойного храма. Заупокойные храмы посвящаются теперь и культу царя, но и богов, главным образом верховного бога Древнего Египта Амона. Для храмов Нового царства характерно четкое разделение на три части (ось по горизонтали): открытый двор, окруженный колоннами, колонный зал и святилище. Колонны сохраняют свой растительный характер, особенно часто применяется форма капители в виде колокольчиком раскрытой метелки папируса. На стенах по-прежнему рельефы, чаще всего изображающие победоносных царей в сражениях и на охотах.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.