Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Фінансовий аналіз діяльності підприємства

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет „Львівська політехніка” Інститут післядипломної освіти Кафедра фінансів КУРСОВА РОБОТА на тему: „Фінансовий аналіз діяльності підприємства” Виконав: студент групи Керівник: Львів 2004 АНОТАЦІЯ Курсова робота передбачена навчальним планом для студентів базового напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” і є важливим етапом оволодіння методикою фінансового аналізу діяльності підприємства. Метою виконання курсової роботи є поглиблене вивчення окремих питань програми, підготовка фахівців за спеціальністю фінанси, набуття навичок самостійного виконання планових розрахунків, оформлення результатів розрахунку показників фінансового аналізу діяльності підприємства. Завдання курсової роботи – навчитись застосовувати набуті підчас навчання теоретичні знання і практичні навички для вирішення питань фінансового аналізу на промисловому підприємстві. В процесі виконання роботи були розглянуті: інформаційно – правове забезпечення аналізу власних фінансових ресурсів підприємства, дана загальна характеристика та характеристика діяльності підприємства, проведений аналіз майнової структури капіталу, аналіз фінансової структури капіталу або джерел фінансування, оцінка структурних змін капіталу, аналіз показників рентабельності, аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства, розглянуті напрямки удосконалення фінансового стану підприємства, зроблені висновки. Course work is s ipula ed by he curriculum for s ude s of a base direc io of prepara io 0501 „Eco omy a d busi ess” a d is he impor a s age of mas eri g by a ech ique of he fi a cial a alysis of ac ivi y of he e erprise. he purpose of fulfillme of course work is he profou d s udyi g separa e ques io s of he program, prepara io of exper s behi d a rade he fi a ce, fi di g of skills of i depe de fulfillme of scheduled accou s, regis ra io of resul s of accou of parame ers of he fi a cial a alysis of ac ivi y of he e erprise. he problem of course work - o lear o apply heore ical k owledge bough duri g i s ruc io a d prac ical skills o he solu io of ques io s of he fi a cial a alysis o i dus rial e erprise. Duri g fulfillme of work have bee co sidered: i is i forma io al - legal mai e a ce of he a alysis of ow fi a cial resources of he e erprise, he ge eral charac eris ic a d he charac eris ic of ac ivi y of he e erprise, he co duc ed a alysis of proper y capi al s ruc ure, he a alysis of a fi a cial s ruc ure of he capi al or sources fi a ci g, a es ima io of s ruc ural cha ges of he capi al, he a alysis of parame ers of profi abili y, he liquidi y a alysis a d is give o solve cy of he e erprise, he co sidered direc io s improveme of fi a cial circums a ces of he e erprise, he made co clusio s. ЗМІСТ Вступ 3 1. Інформаційно – правове забезпечення аналізу власних фінансових 5 ресурсів підприємства. 2. Загальна характеристика та характеристика діяльності підприємства у 7 2003 році. 3. Аналіз майнової структури капіталу за 2003 рік і оцінка структурних 10 змін. 4. Аналіз фінансової структури капіталу або джерел фінансування за 13 2003 рік і оцінка структурних змін. 5. Аналіз показників рентабельності. 15 6. Загальна оцінка фінансового стану та платоспроможності 17 підприємства за 2003 рік. 7. Напрямки удосконалення фінансового стану ВАТ “Альфа” 26 Висновки 30 Список використаної літератури 32 Додатки 33 ВСТУП За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності.

Зменшення власних коштів обумовлено збитками звітного року 87 тис. грн. та їх покриття за рахунок зменшення нерозподіленого прибутку який знаходиться в розпорядженні підприємства. Збільшення залучених коштів відбулось за рахунок збільшення кредиторської заборгованості по всіх статтях. В структурі власних коштів найбільш питому вагу мають додатковий та статутний капітал Доля додаткового капіталу у власних коштах за звітній період зросла 1,92%, на або на 0,6 тис. грн., доля резервного капіталу зменшилась на 0,02% хоча в абсолютному значенні не змінилась. Розмір статутного фонду не змінився. Велике значення мають власні оборотні кошти підприємства, що вираховуються як різниця між власними коштами та необоротними і показують, скільки із загальної суми власних коштів підприємства спрямовується на покриття оборотних коштів: 1. на початок року: 4143,2 - 3562,2 = 581 тис. грн. 2. на кінець року: 4056,8 - 3388,7 = 668,1 тис. грн. Тобто за рік сума власних оборотних коштів зросла з 581 тис. грн. до 668,1 тис. грн. Негативним є зростання питомої ваги залучених коштів на 4,41%, хоча короткострокові кредити підприємство не залучає. Це пояснюється досить високою обліковою ставкою НБУ та жорсткими умовами кредитування. Більшу частину об’єму кредиторської заборгованості складає заборгованість перед постачальниками, яка являє собою комерційний кредит, по якому не потрібне забезпечення та який майже безкоштовний. Зростання її об’єму в звітному році свідчить про фінансові ускладнення на підприємстві. Про це свідчить і зростання заборгованості робітникам по оплаті праці на 35,1 тис. грн. (110,03%). За рік збільшилась заборгованість по розрахунках з бюджетом на 32,1 тис. грн. (114,64%), зі страхування - на 6,1 тис. грн. (26,75%), з позабюджетних платежів – на 11,4 тис. грн. (600%), з іншими кредиторами – на 63,8 тис. грн. Заборгованість по авансах одержаних зменшилась на 5,2 тис. грн. (81,25%). Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги зросла на 54 тис. грн. (129,19%). Тобто підприємство використовує кошти, які йому не належать. Це сприяє тимчасовому покращенню фінансового стану підприємства, але якщо вони не затримуються на тривалий час в обігу і своєчасно повертаються. В іншому випадку виникає прострочена кредиторська заборгованість. 6. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ. Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансових результатів і ефективності діяльності підприємства. Вони вимірюють прибутковість підприємства з різні позиції і групуються відповідно до інтересів учасників економічного процесу, ринкового обміну. Адміністрацію цікавить віддача (прибутковість) усіх виробничих активів; потенційних інвесторів і кредиторів - віддача на капітал що інвестувався; власників і засновників - прибутковість акції і т.д. Рентабельність продажу. Він показує, який прибуток з однієї гривні продажу отримало підприємство. Рентабельність продажу = Чистий прибуток (ряд. 220 ф. № 2) / Чистий дохід (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд. 035 ф. № 2) Нормальною вважається рентабельність не менша 30%, в умовах високого податкового тиску – 15%.

Збільшення чистого оборотного капіталу свідчить про нераціональне використання ресурсів підприємства. Аналіз ліквідності активів підприємства допомагає визначити можливість покриття зобов’язань активами, строк перетворення яких у грошові кошти відповідає строку погашення зобов’язань. Таким чином, підприємство можна назвати ліквідним (платоспроможним). Та через брак ліквідних коштів підприємство нездатне покрити короткострокові зобов’язання. Більшість коштів підприємства мобілізовані в виробничі запаси, які є важко реалізованими активами і не можуть забезпечити високу платоспроможність підприємства. Причинами нестачі ліквідних оборотних засобів також є збитковість діяльності підприємства, що веде до нестачі власних джерел для самофінансування, а також відволікання коштів у дебіторську заборгованість та високий показник кредиторської заборгованості. Одним з найважливіших показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства, є показник питомої ваги загальної суми власного капіталу в підсумку активу балансу, тобто відношення загальної суми власного капіталу до майна підприємства. В практиці цей відносний показник отримав назву коефіцієнт автономії. По ньому дивляться, наскільки підприємство незалежно від позикового капіталу. Коефіцієнт автономії = Власний капітал / Майно підприємства (7.5) Чим більше у підприємства власних коштів, тим легше йому справлятись з негараздами економіки, і це добре розуміють кредитори підприємства та його керівники. Ось чому останні намагаються збільшувати з року в рік абсолютну суму власного капіталу підприємства. Такі можливості є насамперед у добре функціонуючих підприємств. Маючи великі прибутки, вони намагаються утримати значну їх частину в обігу підприємства шляхом створення резервів з валового та чистого прибутку або прямого зачислення у власний капітал нерозподіленого прибутку. Для коефіцієнту автономії бажано, щоб він перебільшував по своїй величині 50% . В цьому випадку його кредитори почувають себе спокійно, бо знають, що весь позиковий капітал може бути компенсований власністю підприємства . Таблиця 6 Оцінка динаміки показника автономії підприємства Показники На початок року На кінець року Власні кошти, тис. грн. 4143,2 4056,8 Загальна сума джерел коштів, тис. грн. 4277,4 4388,3 Коефіцієнт автономії 0,969 0,924 Темпи росту, % -- - 4,64 Доля власних коштів у загальній сумі джерел коштів досить висока. Але на кінець року трапилось зниження коефіцієнту на 4,64%. Взагалі отримані дані свідчать про високу ступінь незалежності підприємства від зовнішнього фінансування. Похідними від коефіцієнта автономії є такі показники, як коефіцієнт фінансової залежності та коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів. Коефіцієнт фінансової залежності є зворотним до коефіцієнту автономії. Збільшення цього показника в динаміці означає збільшення долі позикових коштів у фінансуванні підприємства .Якщо його значення знижується до одиниці (100%) , то підприємство повністю фінансується за рахунок власних коштів. Коефіцієнт фінансової стійкості вираховується як співвідношення власних та позикових коштів. Перевищення власних коштів над позиковими свідчить про те, що підприємство має достатній запас фінансової стійкості і відносно не залежить від зовнішніх фінансових джерел.

Поряд з цим у ньому віддзеркалилися тогочасні погляди на завдання, форми і методи розвідки, призначеної для оперативного забезпечення бойових дій. "Успіх всякого військового підприємства (операції - В.С.) залежить головним чином від правильності прийнятого рішення, раціональності розробленого плану і його виконання. Прийняти правильне рішення начальник і розробити відповідний план його штаб можуть тільки тоді, коли головні чинники військової обстановки такі як: сили ворога, його наміри, місцевість в широкому військовому розумінні, настрій населення, політичний, економічний та транспортний стан театру військових акцій та інше, будуть їм досконально відомі і до дрібниць вивчені". Досягти цього можливо тільки добре поставленою і "правдиво організованою розвідкою на запіллі ворога". Висувалися такі принципи організації розвідки: "1) По можливості добування відомостей з перших джерел; 2) Безпреривність ведення розвідки; 3) Доскональна обробка та аналіз всіх добутих відомостей; 4) Своєчасна доставка добутих відомостей до штабу, який вислав цю розвідку"

РЕФЕРАТЫ:

Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Чем больше таких точек, тем выше интерактивность программы и ее гибкость в процессе обучения. Другим важнейшим преимуществом является аудиосопровождение (стерео- и квадро) учебной информации, резко повышающее эффективность восприятия комментариев к изучаемым объектам, которые параллельно демонстрируются на экране ПК. Еще более эффективным является сочетание аудиокомментариев с видеоинформацией или анимацией, так как появляется возможность постепенно, шаг за шагом разъяснять самые сложные процессы в развитии. Важным достоинством является возможность практически на любом этапе работы с программой предоставить обучающемуся возможность осуществить выбор из нескольких альтернатив с последующей оценкой правильности каждого шага. Такой постоянный самоконтроль особенно важен в процессе самообразования. Нельзя сбрасывать со счетов занимательность образования. Построение процесса обучения в виде развивающих интерактивных игр резко повышает внимание и интерес к учебному материалу. Значительно повышает качество восприятия информации музыкальное сопровождение учебного процесса. Благодаря всем этим преимуществам за рубежом формируется развитая сеть мультимедийного компьютерного образования, которая включает общее образование, систему повышения квалификации.

Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

То есть предполагается, что физические характеристики Метагалактики не случайны и их значения обусловлены предыдущим циклом ее развития (до сингулярности). Вполне логично и возможно. Но опять же эта гипотеза, отодвигая решение проблемы к гипотетическим предыдущим этапам истории Вселенной, не приближает нас к научной интерпретации АП. В данной работе я буду рассматривать лишь второй, не вероятностный вариант обоснования АП, который непосредственно стыкуется с широко обсуждаемой в настоящее время проблемой глобального эволюционизма. В общих чертах эволюционный подход к проблеме АП можно сформулировать так: Вселенная находится в непрерывном процессе эволюции, и появление жизни и разума закономерный результат этого процесса. При достаточно убедительном построении теории глобального эволюционизма АП должен свестись к ее частному моменту – констатации факта, что разум есть необходимый этап эволюции Вселенной. Эволюция: терминология и проблемы На данный момент термин «эволюция» используется либо в узком смысле – для описания процессов формирования и развития биологических систем, либо в самом широком смысле, когда речь идет вообще о появление новых свойств, определений, структурных образований.

Життєвий та творчий шлях Ганса Крістіана Андерсена

Раскольников совершил это преступление, думая, что он нашёл объяснение своей идее. Он разделил человечество на две категории: “на тварей дрожащих” и на “сверхлюдей”, решив испытать себя. Поняв, что он не “существо высшего порядка”, совершив убийство, он убил в себе все то человеческое, что связывало его с окружающим миром, оставаясь наедине с душевными страданиями и муками совести. В плену этой же ложной теории находится и Свидригайлов – один из наиболее сложных образов Достоевского. Он, как и Раскольников, отверг общественную мораль и растратил свою жизнь на развлечения. Свидригайлов, виновный в смерти нескольких людей, заставил свою совесть надолго замолчать, и только встреча с Дуней разбудила в его душе какие-то чувства. Но раскаяние, в отличие от Раскольникова, пришло к нему слишком поздно. Он даже помог Соне, своей невесте, детям Катерины Ивановны, чтобы заглушить угрызения совести. Но не хватает ни времени, ни сил, чтобы справиться с собой и он пускает себе пулю в лоб. Казалось бы, очень много общего в поступках этих героев, но на сколько, на самом деле, были различны их жизненные ориентиры.

Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

Ежегодно устраивали бесплатные грандиозные воздушные шоу с полетами боевых самолетов, с выставкой последних образцов космической и авиационной техники. На это шоу съезжались более ста тысяч жителей, несмотря на то, что центр НАСА и база ВВС США расположены в пустыне в 200км от ближайшего крупного города Лос-Анжелеса и добраться туда можно только автомашиной. Я всегда это сравнивал с ситуацией в бывшем СССР, где даже имя главных конструкторов ракет (Королева, Янгеля, Чаломея и др.) скрывалось от собственного народа. Все эти мероприятия НАСА преследуют одну цель – убедить рядового налогоплательщика, что расходы на НАСА (или оборону) не напрасны. К сожалению, иногда это законное желание становиться самоцелью, а научная целесообразность, полезность и цена проектов летят за борт. Точно как в бывшем СССР, всякий проект оценивался партийной верхушкой с точки зрения пропаганды «преимуществ» коммунистического режима. Приведу пример. В НАСА мне пришлось познакомиться с проектом запуска самолета на Марс (точнее модели самолета с размахом крыла 0,3.3м). Проект оценивался в 250млн долларов и десятки тысяч уже были перечислены крупным авиационным фирмам для исследования этого проекта.

Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

Так путем дополнительных заданий и сравнений будут опровергнуты неверные выводы учащихся и дети будут подведены к правильным знаниям. Добытые таким образом знания отличаются большей прочностью, доказательностью, чем полученные при простом рассказе учителя об отличиях этих групп растений. По материалам проведенных наблюдений обязательно организуется беседа. Она может проводиться одновременно с наблюдениями:учитёль дает задание, дети выполняют его и сразу говорят о результатах своих наблюдений. Иногда можно давать сразу несколько заданий, учащиеся выполняют их, затем через определенное время по сигналу учителя собираются в указанном месте, где и проводится беседа. В конце всякой экскурсии подводится итог. В нем выделяются те основные сведения, которые дети узнали на экскурсии. Иногда на экскурсии дети делают сбор природного материала, который должен быть строго ограничен — ровно столько, сколько нужно для последующей работы в классе. Кроме того, должны быть строго определены объекты для сборов. Без ущерба для природы можно собирать опавшие листья, растения-сорняки, ветки деревьев и кустарников после обрезки и расчистки посадок, насекомых- вредителей, например колорадского жука, бабочку-капустницу, репницу и др.

Підприємство та підприємництво

Общая величина взаимной задолженности изменяется при уменьшении или увеличении строительной программы. Прибыль по капитальным работам, осуществляемым хозяйственным способом, планируется в размере 8% от сметной себестоимости или 7,41% от полной сметной стоимости строительно-монтажных работ. Экономия от снижения себестоимости строительно-монтажных работ устанавливается в процентах к сметной стоимости работ или на основе плана организационно-технических мероприятий. Экономия от снижения цен на оборудование определяется прямым счетом исходя из складывающейся динамики. Прочие источники включают доходы от попутной добычи ископаемых (руда, уголь, гравий и т.д.), которые поступают в расположение заказчика, амортизационные отчисления по строительной технике при выполнении работ хозяйственным способом. К собственным источникам, получаемым в результате основной деятельности предприятия, относятся амортизационные отчисления и прибыль от основной деятельности. Размер амортизационных отчислений зависит от объема используемых компанией основных фондов и принятой политики их амортизации (использования метода прямолинейной или ускоренной амортизации).

Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців

При этом выбрасывается летописное известие о том, что Александр узнает о немецком наступлении только после поражения Домаша и Кербета. О присоединении Андрея Ярославича к Александру пишется дважды. Сначала Александр идет на Псков. Затем, в соответствии с Житием, сообщается о присылке Ярославом Андрея перед самой Чудской битвой. Дважды пишется и о возвращении после битвы. Сначала, как в НПЛ, пленные немцы ведутся в Новгород, затем идет житийный рассказ об их приводе по льду в Псков, торжественной встрече там победителей и назидании в адрес псковичей. Короткое замечание Жития о победе над семью ратями литовцев помещается под 6750 (1242) годом, а через 3 года мы встречаем более подробное повествование о тех же событиях, восходящее к новгородскому летописанию. Появляется несколько новых сведений. В СПЛ мы впервые читаем утверждение о том, что побежденные на Чудском озере тонули в воде. Эта история может быть толкованием одной из риторических фраз первоначального Жития, но не все комментаторы с этим согласны. Перед описанием построения войска Александра на льду дается масштабная диспозиция противника: "Се же слышав, местер (магистр) изыде съ всеми бискупы (епископами) своими и со всеми множеством языка (народа) ихь и власти ихь, и съ помочью королевою (датскою)".

Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

Первым коммерчески доступным компьютером, использующим разрядно-параллельную память (на CR ) и разрядно-параллельную арифметику, стал IBM 701, а наибольшую популярность получила модель IBM 704 (продано 150 экз.), в которой, помимо сказанного, была впервые применена память на ферритовых сердечниках и аппаратное АУ с плавающей точкой. IBM 709 (1958): независимые процессоры ввода/вывода. Процессоры первых компьютеров сами управляли вводом/выводом. Однако скорость работы самого быстрого внешнего устройства, а по тем временам это магнитная лента, была в 1000 раз меньше скорости процессора, поэтому во время операций ввода/вывода процессор фактически простаивал. В 1958г. к компьютеру IBM 704 присоединили 6 независимых процессоров ввода/вывода, которые после получения команд могли работать параллельно с основным процессором, а сам компьютер переименовали в IBM 709. Данная модель получилась удивительно удачной, так как вместе с модификациями было продано около 400 экземпляров, причем последний был выключен в 1975 году - 20 лет существования! IBM S RE CH (1961): опережающий просмотр вперед, расслоение памяти.

Інформаційні системи в економіці та підприємництві

Это также может привести к более эффективному выполнению планов, стратегий и проектов, поскольку обсуждение различных точек зрения на них происходит до их фактического исполнения. Таким образом, конфликт может быть функциональным и вести к повышению эффективности организации. Или он может быть дисфункциональным и приводит к снижению личной удовлетворённости, группового сотрудничества и эффективности организации. Роль конфликта, в основном, зависит от того, насколько эффективно им управляют. Чтобы управлять конфликтом, необходимо знать причины его возникновения, тип, возможные последствия для того, чтобы выбрать наиболее эффективный метод его разрешения. У всех конфликтов есть несколько причин, основными из которых являются ограниченность ресурсов, которые надо делить, различия в целях, различия в представлениях и ценностях, различия в манере поведения, уровне образования и т.п. Распределение ресурсов. Даже в самых крупных организациях ресурсы всегда ограничены. Руководство может решить, как распределить материалы, людей, финансы, чтобы наиболее эффективным образом достигнуть целей организации.

Літні звичаї та обряди

При всей несопоставимости, как сказали бы сейчас, уровней художественного качества, литературного исполнения — круг идей один и тот же, одна и та же степень интенсивности переживаний, одно и то же понятие о поэзии, о жизни и о чести как о высшем ДОСТОИНСТВЕ человека. 3 Общепринятый — после работ К. Чуковского и Ю. Тынянова о Блоке, Б. Эйхенбаума в В. Жирмунского об Ахматовой — подход к стихам как к личному дневнику поэта, как к своего рода духовной автобиографии его лирического героя мало что дает для представления о творчестве Гумилева. Лишь единожды — в позднем стихотворении "Память" — предложивший сжатый очерк своего духовного развития, он никак не может быть назван и летописцем современной ему эпохи. Стихов о России, о времени, в какое выпало жить, у Гумилева действительно так мало, что это способно озадачить. Да и те, что есть ("Туркестанские генералы", "Старые усадьбы", "Старая дева", "Почтовый чиновник", "Городок", "Змей" и, наособицу, навеянный думой о Распутине и распутинщине, восхитивший М. Цветаеву "Мужик"), при всей точности в деталях и всей обычной для Гумилева картинности видятся скорее легендами, "снами" о России и русских людях, русской истории, нежели родом лирического исследования или свидетельством очевидца.

Гепатогенні ерозивно-виразкові ураження шлунка: клініко-біохімічне, імунологічне та мікробіологічне обґрунтування лікування

Детектив Вадим Руднев Детектив - жанр, специфический для массовой литературы и кинематографа ХХ в. Основоположники детектива - Эдгар По и Уилки Коллинз, но подлинное рождение этого жанра имело место в рассказах Конан-Дойля о Шерлоке Холмсе. Почему детектив именно в ХХ в. получил такое распространение? По-видимому, главный элемент детектива как жанра заключается в наличии в нем главного героя - сыщикадетектива (как првило, частного), который раскрывает (de ec s) преступление. Главное содержание детектива составляет, таким образом, поиск истины. А именно понятие истины претерпело в начале ХХ в. ряд изменений. Истина в аналитической философии не похожа на истину, как ее понимали представители американского прагматизма или французского экзистенциализма. Соответственно в истории детектива можно выделить три разновидности. Первой хронологически был аналитический детектив, связанный непосредственно с гениальными умами Шерлока Холмса, Эркюля Пуаро и мисс Марпл. Это английский детектив - его особенностью было то, что действие могло и чаще всего происходило в одном месте; часто этим местом был кабинет сыщика-аналитика.

Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагриу хворих з ураженням гепатобіліарної системи та шляхи їх корекції

В первую очередь индусы попытались разобраться, а что же именно требуется их покупателям. Выяснилось, что большинство покупателей продукции – это мелкие ремесленники, которые бы предпочли получать товар мелкими партиями и вовремя, чтобы не залеживался оборотный капитал. Японцы не могли адекватно отреагировать на эти пожелания, так как они были завязаны на корабельных поставках продукции, что означало большие партии товара с временным лагом в доставке. И в результате индийские фирмы, которые эти пожелания выполнили, оказались в выигрыше: хотя их товар по цене был дороже, спрос на него оставался достаточно высоким. Альтернативой является маркетинговый подход, который основан на изучении рынка, анализе издержек, что требует приложения известной доли творчества, так как ситуация на рынке может оказаться достаточно нетрадиционной и решения придется попросту придумывать. Рассмотрим простой пример с рынком водки, на котором работает такая фирма, как ”Smir off” – крупный игрок данного рынка, у которого доля продаж составляет примерно 23%.  Но даже у такой мощной фирмы есть свои конкуренты, каким, например, является ”Вальшмидт”, который вышел на рынок с водкой, по потребительским качествам схожей с водкой ”Smir off”, но с ценой на $1 ниже.

Оптимізація лікування хворих з контузією ока шляхом медикаментозної стабілізації мембран лізосом та корекції порушень імунореактивності організму

Главные виды прямого содействия национальным экспортёрам - участие в финансировании прогрессивной перестройки отраслевых производств и создание кредитных возможностей, облегчающих запродажи дорогого оборудования с продолжительным сроком изготовления и монтажа. Первая задача решается через разветвленную сеть отраслевых программ реконструкции, предусматривающих прямое финансирование строительства новых и модернизации уже существующих предприятий, создания исследовательских лабораторий и машинных парков и т. д. Такие программы осуществляются почти во всех отраслях экономики—от целлюлозно-бумажной промышленности до рыбного хозяйства, причем в конкретных районах страны к ним подключаются власти провинций, располагающие своими финансовыми ресурсами на цели развития. В дополнение к прямому финансированию на всех уровнях компаниям, охваченным государственными программами стимулирования экспорта, предоставляются также налоговые льготы, в том числе путем введения ускоренного режима амортизационного списания капитальных расходов по реконструкции производственных мощностей.

Фізична реабілітація при ішемічній хворобі серця на лікарняному етапі

Прямую и плоскость удобно считать параллельными и в том случае, когда лежит в плоскости. Для плоскостей и прямых справедливы теоремы о транзитивности: . Если две плоскости параллельны третьей плоскости, то они параллельны между собой. . Если прямая и плоскость параллельны некоторой прямой( или плоскости), то они параллельны друг другу. Наиболее важный частный случай второй теоремы- признак параллельности прямой и плоскости: . Прямая параллельна плоскости, если она параллельна некоторой прямой в этой плоскости. А вот признак параллельности плоскостей: . Если две пересекающиеся прямые в одной плоскости соответственно параллельны двум пересекающимся прямым в другой плоскости, то и плоскости параллельны. Часто используется и такая простая теорема: . Прямые, по которым две параллельные плоскости пересекаются третьей, параллельны друг другу. Посмотрим еще раз на куб (рис. 4). Из признака параллельности прямой и плоскости следует, например, что прямая А№В№ параллельна плоскости АВСD (так как она параллельна прямой АВ в этой плоскости), а противоположные грани куба, в частности А№В№С№D№ и ABCD, параллельны по признаку параллельности плоскостей: прямые A№B№ и B№С№ в одной грани соответственно параллельны прямым АВ и ВС в другой.

Ліцензування, квотування та митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

В зависимости от причин заболевания, пациент получает помощь не только гениколога-эндокринолога, но и мануального терапевта, офтальмолога, гастроэнтеролога, невропатолога. В целом рекомендации врачей для девушек, страдающих дисменореей (альгоменореей, болезненные месячными), сводятся к следующему. Во-первых, при болезненных ощущениях необходимо успокоиться, взять себя в руки и помнить о том, что через некоторое время боль будет уменьшаться. При сильно выраженных эмоциональных симптомах возможен прием ряда успокоительных препаратов после консультации со специалистом. Также при менструальных болях и сопутствующих им недомоганиях все чаще применяются лекарственные средства на основе натуральных прогестинов (например, дюфастон). Актуальным остается и такой метод лечения, как диадинамотерапия, заключающаяся в воздействии электрический током различной частоты. Однако при всем имеющемся разнообразии методов облегчения дисменореи следует помнить, что гораздо важнее не избавиться от боли на какое-то время, а найти основную причину заболевания (кторая может быть серьезнее, нежели боли при менструации) и ликвидировать ее, что возможно только при тщательном комплексном обследовании под контролем специалиста.

Вимірювання лінійних та кутових розмірів

Представляет ли сифилис к началу вторичного периода общую генерализованную инфекцию 1. да 2. нет 135. Проявление какого периода сифилиса возникает при "трансфузионном" сифилисе 1. первичного 2. вторичного 3. третичнго УСТАНОВИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 136. При сифилисе сначала появляется - твердый шанкр 137. Положительных реакций при сифилисе - РW 138. Очередность возникновения периодов при сифилисе - вторичный свежий - вторичный рецидивный [] - первичный серонегативный ОБВЕСТИ КРУЖКОМ НОМЕРА ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 139. Развитие сифилиса без шанкра возможно при 1. приеме антибиотиков лицами, находящимися в инкубационном периоде 2. переливании крови 3. бытовом пути заражения 140. При сифилисе берется материал для исследования на бледную трепонему из 1. твердого шанкра 2. эрозивных папулезных сифилидов 3. гумм 4. бугорковых сифилидов 5. розеолы 141. Бледная трепонема обладает движениями 1. поступательное 2. круговое 3. вращательное 4. маятникообразное 5. образует цепочки 6. волнообразное ДОПОЛНИТЬ 142. Твердый шанкр представляет собой или 143. Полное название РИБТ 144. Алопеция и лейкодерма более характерны для периода сифилиса ОБВЕСТИ КРУЖКОМ НОМЕРА ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 145.

Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

Последствиями будут выбросы в атмосферу, то есть это ведет к дисбалансу в ОС. Но это касается экологии в материальном мире. Нарушение экологии в сфере моральных отношений может произойти, если карандашом написана или нарисована негативная информация (направлена против человека, например). Исходя из этого напрашивается вывод, что карандаш - мощное оружие, которое может быть направлено как в защиту человека, так и против него.

Аналіз ліквідності підприємства

В то время такая система взглядов способствовала выживанию в нечеловеческих условиях, когда человеческая жизнь ничего не стоила, а жестокость и страдания достигали такой степени, что чувствительные натуры едва ли могли выдержать их. В христианских культурах, где запрет на определенные чувства также имеет место, овладевать чувствами и отреагировать их помогали многочисленные ритуалы: пост, молитва и т.д. Чем меньше современный человек связан с разрабатываемыми тысячелетиями способами защиты от собственных чувств, тем в большей степени он разрушается ими, так как не готов принять эти чувства и психологически работать с ними. И здесь на психологов и психотерапевтов ложится ответственность в плане подготовки рекомендаций для системы образования и воспитания, с опорой на существующие знания и разработки в области психологии эмоций. Мир современного ребенка, начиная с середины прошлого века, всячески очищается от отрицательных чувств, неприятных ощущений и переживаний. Наиболее здоровым аффектом считается радость, и она всячески стимулируется путем быстрого переключения ребенка от возникших слез на более приятные переживания.

Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

Итак, рассмотрим модель чистой конкуренции. Для рынка чистой конкуренции являются характерными целый ряд признаков: - объемы производства отдельной фирмы столь незначительны в сравнении с выпуском всей отрасли и изменяются в таких пределах ,что это не оказывает никакого влияния на цену продаваемого ею товара ; - отрасль, где функционирует рассматриваемая нами фирма, является свободной, для входа и выхода. Это означает, что любая фирма, если пожелает, может начать производство данного товара и войти в отрасль, либо прекратить выпуск этого товара и выйти из отрасли. Фирмы, объединенные в отрасль, не оказывают никакого воздействия на эти решения. Прежде всего, речь идет о наличии большого или неограниченного числа продавцов, что не позволяет ни одному товаропроизводителю навязывать цену путем ограничения или увеличения производства в связи с незначительной долей каждого из них на рынке. Каждый товаропроизводитель полностью подчиняется действию рыночных механизмов, т. е. власти рынка, который выявляет наиболее эффективные отрасли и сферы хозяйственной деятельности для приложения капитала и других ресурсов.

Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

Мировые суды - рассматривали уг и гр дела, ущерб по кот-м не превышал 500 руб. Судьи выбирались на уездных собр-х и утверждались сенатом.  

Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

В соответствии с планами идеологического воздействия на Россию папскому представителю выгодно было настаивать на переходе возможно большей территории Ливонии, в особенности ее крупных городов, к Польше. И далее Поссевино советует как можно скорее принимать практические меры: основать коллегии для русских в Вильне или Полоцке, наиболее способных учеников посылать в Прагу или Оломоуц. При этом Поссевино, инспектировавший по дороге в Россию иезуитские коллегии и семинарии в Богемии и Австрии и знакомый с характером образования в них, настаивает на изменении цели преподавания, он требует большего внимания к чисто практическим дисциплинам и более тщательного изучения современных языков, знание которых можно было бы применить в настоящее время. Коллегии должны иметь прочную материальную основу, в их распоряжение нужно отдать часть земель, принадлежавших ранее русской церкви. В первом же комментарии, отдавая известную дань традиционной оценке национального характера русских, довольно распространенной в сочинениях иностранцев о России XV—XVI вв. и свидетельствующей о поверхностном знании русской истории, Поссевино говорит о беспрекословном, впитанном с молоком матери, повиновении великому князю.

Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

По-прежнему подавляющая часть внешнеторгового оборота — 75-80% — прихо--дилась на европейские страны — Англию, Германию, а остальные 20-25% — на азиатские страны и США13. 2.2. Положение денежной системы России. Определённым тормозом для развития рыночных отношений была неразвитость кредитной системы, отсутствие коммерческих банков. Государственный банк, созданный в 1860 году, выдавал в основном ипотечные ссуды крупным землевладельцам под залог земли, то есть кредиты почти не были связаны с производственной сферой. В конце 1 860 — начале 1870-х годов в банковском деле разгорелась настоящая учредительская горячка. Бурное развитие промышленности и железнодорожного строительства требовало крупных капиталов, превышающих возможности отдельных предпринимателей, поэтому в эти же годы достаточно быстро развивалось акционерное дело. До реформы в стране насчитывалось всего 78 акционерных компаний с общим капиталом в 72 млн. руб. За годы так называемой учредительской горячки было создано 357 акционерных компаний с капиталом в 1116 млн. руб. Правда, многие из этих компаний, возникших на волне биржевого ажиотажа, оказались «дутыми» и лопнули14.

Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

Причем эти слова относили к обыденным, прозаичным вещам, мебели, одежде. Художники и их заказчики называли друг друга не иначе, как: гениальный, чудесный, неподражаемый и, вероятно, вполне искренно и серьезно именовали себя новыми Плутархами, Цезарями, Августами. Барокко свойственна театральность, напыщенность в сочетании с безразличием и даже небрежностью в отношении трактов- так называемой алмазной гранью, и гравировкой. Как исторический художественный стиль Барокко охватывает огромный отрезок времени — около двух столетий, примерно с 1550 по 1750 г. Поэтому его часто называют «эпохой Барокко», что не лишено оснований, хотя подобный подход и игнорирует другие, параллельно с Барокко развивавшиеся художественные направления, течения и стили. В этом случае понятием «Барокко» обозначается единство всех сторон действительности конца XVI — первой половины XVIII в. как определенного социально-эстетического целого, как стиля культуры. «Под стилем понимается не просто способ необходимого культуре внешнего оформления ее материала, а наглядно обнаруживаемый принцип организации.

Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

Лермонтов стремился приблизить поэму к эпическим фольклорным сказаниям. Гусляры тешащие "Песнью" "боярина и боярыню его белолицую", играют важнейшую роль в структуре поэмы . Авторского голоса читатель не слышит, перед ним как бы произведение устного народного творчества. Следовательно нравственные позиции, с которых оценивают персонажи "Песни.", не лично авторские, а обобщенно - народные. Это многократно усиливает торжество "правды - матушки" в сказании, ибо поступок безвестного купца Калашникова , защищавшего свою личную честь, стал фактом народной истории. Список литературы

Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

Смитом, ее поздний брак, одиночество Эмили и Энн – повод к бесконечным рассуждениям о подавленных импульсах, внутренней «агрессивности» и сублимации «нерастраченной сексуальной энергии» в творческую. Так, в интересной в целом книге Э. Моэрс «Женщины-литераторы» содержится явная попытка прочесть «Джейн Эйр» в свете фрейдистской сексуальной символики. В известной мере фрейдистский подход присущ и работе Марго Петерс «Беспокойная душа. Биография Шарлотты Бронте», где встречается такое, например, утверждение, что Шарлотте и Эмили была свойственна «врожденная неприязнь к мужчине». Однако в целом книга М. Петерс – добросовестное исследование. Она справедливо полагает. Что многие невзгоды жизни Шарлотты Бронте «явились следствием ее положения в обществе, не признававшем за женщинами-писательницами настоящего таланта»; хотя Шарлотта Бронте не была, как мы знаем, «феминисткой» в прямом смысле слова, то есть не принадлежала ни к какой организации, борющейся за права женщин, вся ее жизнь и искусство, справедливо пишет Петерс, - красноречивый протест против жестких, утеснительных ограничений, которыми общество связывало женщину и над которыми она восторжествовала.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.