Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Симеон Полоцкий и его культурно-просветительская деятельность

У ім аўтар прыходзіць да высновы, што чалавек, які вырашыў прысвяціць сябе цалкам навуцы, мусіць назаўсёды застацца адзінокім. Толькі ў такім разе ён зможа дасягнуць вялікага поспеху, бо жонка, дзеці гэтаму занятку перашкаджаюць. Амаль што апакалiпсiчны ваенны патоп 1650-60-х гадоу, рэлiгiйная вайна, казацка-сялянскiя паустаннi, Пагроза захопу шведамi Беларусi i Лiтвы пахiснулi веру Сiмяона у стабильнпсць Рэчы Паспалiтай. Пiсьменнiк пачау ускладаць надзеi, што яго Радзiму выратуе палiтычны саюз з Расiяй. А тым часам Расія прадпрымала далейшыя захады для ўмацавання сваёй дзяржаўнасці. У маі 1656 года яна аб’явіла вайну Швецыі. Аляксей Міхайлавіч вырашыў не адседжвацца ў сталіцы, а знаходзіцца ў войску. Яно, як вядома, наблізілася да Полацка. Прыехаўшы ў горад на Дзвіне 5 ліпеня, цар жыў там да 15 ліпеня. Ігнацій Іяўлевіч, каб засведчыць сваю прыхільнасць і адданасць яму, арганізаваў на пад’ездзе цара да горада ўрачыстую сустрэчу. Аляксею Міхайлавічу найбольш спадабалася, калі 12 вучняў брацкай школы на чале з Сімяонам прачыталі вершаванае вітанне, так званыя “Метры на прышэсце вялікага гасудара Аляксея Міхайлавіча”. “Метры” пісаліся не адным Сімяонам, яму дапамагалі Іяўлевіч і Філафей Утчыцкі. Аўтарства было калектыўным, бо многім хацелася засведчыць павагу да цара. Сімяон жа (невядома, ці па ўласнай ініцыятыве, а можа, па просьбе ігумена) за некалькі дзён да гэтай сустрэчы нават з’ездзіў у Віцебск, дзе таксама выступіў перад Аляксеем Міхайлавічам. Але і гэты твор Сімяон не столькі сам пісаў, колькі перафразаваў “Прасфоніму”, у якой гучалі падобныя параўнанні, толькі яны адрасаваліся кіеўскаму мітрапаліту. Што да самога звароту да цара, дык Сімяон хацеў звярнуць на сябе ўвагу. І не толькі на сябе. Разлічваў, што Аляксей Міхайлавіч не абыдзе гараджан увагай, у чым і не памыліўся. Яшчэ граматай ад 3 сакавіка 1655 года гасудар засведчыў права Богаяўленскага манастыра “владети в век неподвижно” новымі землямі, якія аддаў яму. У далейшым таксама падтрымліваў яго. З граматы ад 16 лютага 1657 года відаць, што цар чарговы раз пацвердзіў права гараджан “владеть около города Полотеска землею и лесами и сенными покосы и всякими угодьи на все четыре стороны кругом по пяти верст выпуски”. Адначасова агаворвалася: “опричь отчин, земель и угодей Полоцкого Богоявленского монастыря”. Адным словам, цар звярнуў увагу на мала каму вядомага маладога дыдаскала. А калі звярнуў, то, трэба было чакаць, што не забудзецца пра яго. Але пакуль Сімяон адчуў царскую ўвагу, упаўне зведаў, што такое дзеянні нядобразычліўцаў. У снежні 1659 года Іяўлевіч стаў архімандрытам полацкага Барысаглебскага манастыра. Тым самым у брацкай школе Богаяўленскага манастыра ў Сімяона не засталося галоўнага і ўплывовага заступніка. З незалежным у меркаваннях выкладчыкам вырашылі расправіцца тыя, каму не падабалася яго маскоўская арыентацыя. А менавіта так, а не інакш, успрымалі і многія калегі і начальства згаданыя віншаванні, а таксама тыя, якія Сімяон рэгулярна пасылаў цару ў Маскву. У справу ўмяшаўся полацкі епіскап Каліст. Не дапамагло і тое, што яшчэ ў 1657 годзе Сімяонам быў складзены і зачытаны яму панегірык – “Вітанне епіскапа Каліста Полацкага і Віцебскага”.

Кнігі Полацкага былі адданы анафеме, іх забаранялася згадваць як ерэтычныя. Патрыярх, па сутнасці, не хаваў радасці, што асветнік памёр: “Ужо бо не попусти ему праведный Божий суд чужемудренные новости в народ православный великорусский ввовдити, но вскоре смертная коса посече его”. Ды час заўсёды ўсё ставіць на свае месцы. Сімяон Полацкі – Самуіл, сын Полацка – тут не выключэнне. Заключэнне. Шматгранная лiтаратурна-грамадская i асветнiцкая дзейнасць Сiмяона Полацкага, яго выдатныя здабыткi у галiнераспрацоукi новых паэтычных форм i жанрау у значнай ступенi падрыхтавалi далейшы iмклiвы рост рускай, беларускай, украiнскай лiтаратур. Яна з’явiлася той трывалай i плённай асновай, якая уплывала не толькi на сучаснiкау i паслядоунiкау пiсьменнiка, але i на увесь пазнейшы этап культурнага развiцця усходнеславянскiх народау. Алеж аутары усiх кнiг, якiх мне удалося знайсцi, разглядаюць Сiмяона Полацкага як менавита рускага пiсьменнiка, паэта i г.д. Я не згодзен з iхняй кропкай погляду. Можна сказаць, што маю думку падцверджвае сам пiсьменнiк, якi усё жыццё лiчыу сябе беларусам i заусёды заставауся сапраудным патрыётам сваёй Радзiмы(гл.уводзiны). Я лiчу, што кожны знас, беларусау, павiнен ганарыцца такiм земляком. Спiсак лiтаратуры: 1. Татарский И. “Симеон Полоцкий (Его жизнь и деятельность)” 2. Прашковiч М. ”Ciмяон Полацкi. Гiсторыя беларускай дакастрычнiцкай лiтаратуры. “ 3. Робинсон А. “Симеон Полоцкий и его книгоиздательская деятельность.” 4. “Асветнiкi зямлi беларускай. Х-ХХст.” Энцыклапедыя. 5. Энцыклапедыя гiсторыi Беарусi. 6. Марцiновiч А. “Хто мы? Адкуль мы?” 7. Лазарук М. “Гiсторыя Беларускай лiтаратуры. Гiстарычны перыяд.”

Як, дарэчы, і Скарыны, чый род даў знакамітага першадрукара. Верагоднасць гэтага пацвярджае і “Полацкая рэвізія 1552 года”. Паводле яе, Пятроўскія жылі непадалёку ад Скарынаў. Меркаваць так можна па распісанай абароне высокага замка ў згаданай “Рэвізіі”. На выпадак нападу ворагаў кожная сям’я мела свой участак сцяны, гэта значыць, гародню. Цытую: “Подле тое вежи две городни мещански – з великого посаду. Затем городня Тяпинских. Затем городня Митковичей. Затем пять городен игумены Полоцкого. Затем городня мещан Петровских”. Напрошваецца толькі ўдакладненне. “З великого посаду” – маецца на ўвазе сям’я Скарынаў, якія і жылі ў самім пасадзе. А Пятроўскія знаходзіліся з імі ў годным суседстве. Дробязь, але істотная. Відочна, з самага маленства Самуіл знаходзіўся ў асяроддзі, якое ведала сабе цану, а таму імкнулася даць дзецям належную адукацыю. Хутчэй за ўсё хлопчык спачатку вучыўся ў так званай брацкай школе Богаяўленскага манастыра. А затым яго шлях пралёг на Украіну, у вядомую Кіева-Магілянскую калегію. Гэтая навучальная ўстанова карысталася вялікім аўтарытэтам у праваслаўных і ў ёй давалі ўсебаковую падрыхтоўку. У калегіі існавала прадуманая, зладжаная сістэма адукацыі. У ёй было восем класаў, што дзяліліся на малодшае аддзяленне з чатырох класаў і адпаведна сярэдняе і старэйшае па два класы. Навучанне працягвалася ад дванаццаці да чатырнаццаці гадоў. А выбару прадметаў і сёння, бадай, можна пазайздросціць! Чаго толькі не выкладалі! Славянскую, грэчаскую, лацінскую, польскую мовы, рыторыку, граматыку, філасофію, арыфметыку, геаметрыю, астраномію, багаслоўе. А яшчэ музыку, а яшчэ піітыку. А прасцей кажучы – вучылі пісаць вершы. Навучэнцы мелі не аднолькавы статус. У малодшых і сярэдніх аддзяленнях яны называліся спудэямі, а ў старэйшых ператвараліся ў студэнтаў. Адпаведна дыдаскаламі і прафесарамі былі выкладчыкі. Не сказаць, каб у калегіі панавала муштра, але што патрабаванні прад’яўляліся суровыя і строгія – несумненна. Даводзілася шмат зубрыць розныя богаслужэбныя тэксты, завучваць доўгія малітвы. Але ж прадстаўлялася і мажлівасць дасканала авалодаць рознымі мовамі. А яшчэ Самуіл, як і іншыя, далучаўся да сакрэтаў паэзіі. Яго аднолькава цікавіла і тэхніка вершаскладання, і паэзія як творчы працэс. Яшчэ ў 1648 годзе Самуіл зрабіў адзін з першых сваіх канспектаў па тэорыі яе, які, дарэчы, захаваўся. На гэты час прыпадае і першы вядомы цыкл Самуіла “Акафіст прасвятой Багародзіцы”. Праўда, у творы яшчэ не адчуваецца аўтарскай самастойнасці, гэта звычайнае рыфмаванне пэўных царкоўных выразаў. Не больш самастойнасці і ў цыкле “Канон”, таксама напісаным ў 1648 годзе. У калегіі Самуіл, як прызнаваўся ён у прадмове да сваёй кнігі “Рыфмалагіён”, правёў “две седмицы”. Значыць, навучанне працягвалася 14 гадоў і закончылася ў 1651 ці 1652 годзе. На той час малады дыдаскал (а такую прафесію ён і атрымаў) меў прыкладна 22 гады. Самуіл вырашыў працягваць вучобу на філасофскім факультэце Віленскай акадэміі. У няблізкую Вільню яго падштурхнула жаданне “пресладостные и душеполезные цветы услаждения душеживительного вкусить”. Менавіта так ён тлумачыць матывіроўку гэтага ў прадмове да яшчэ адной сваёй кнігі – “Вертаград мнагацветны”. А паколькі выбар зрабіў свядома, то і працаваў (менавіта працаваў!) настойліва і апантана.

Ельцин отклонил принятый Государственной думой и одобренный Советом Федерации закон “О свободе совести и о религиозных объединениях”. Это решение главы государства вызвало сожаление в среде верующих Русской Православной Церкви. Ранее Патриарх, члены Священного Синода Русской Православной Церкви и другие архиереи, собравшиеся в Троице-Сергиеву Лавру на праздник преподобного Сергия Радонежского, обратились к президенту с просьбой ввести упомянутый закон в действие. Обращения такого рода направлялись духовенством и верующими нашей Церкви и других традиционных религиозных организаций России. Новый закон “О свободе совести и о религиозных объединениях” создает предпосылки для действенного ограждения личности и общества от произвола деструктивных псевдорелигиозных культов и иностранных лжемиссионеров. Он устраняет существенные правовые пробелы, имеющиеся в ныне действующем законодательстве о свободе совести, необходимость коренного совершенствования которого признается практически всем нашим обществом. Закон упорядочивает правовое положение религиозных организаций как юридических лиц, создает новые условия для осуществления религиозного образования, сотрудничества религиозных организаций с государством в сферах благотворительности и культурно-просветительской деятельности, а также в других общественно значимых областях

РЕФЕРАТЫ:

Творчество Симеона Полоцкого (1629-1680)

Через COMP E и АРС (США) можно получить доступ ко многим сетям. Кроме того, через "шлюзовые" станции имеется выход в отечественные компь- ютерные сети RELCOM и IAS E . COMP E построена на модемах отечественного производства COMPLI K C2400M1. Существует также возможность подключения к сети через HAYES-сов- местимый модем. Глобальная сеть передачи данных "Спринт" используется для построения специальных систем связи, в частности, для построения банковских систем с обменом закрытой информацией между банками и их филиалами, а также между банками и клиентами. Для построения системы необходимо осуществить подключение банков, филиалов и клиентов к сети передачи данных "Спринт" с оборудованием або- нентских пунктов соответствующими программно-аппаратными средствами. В качестве абонентских пунктов могут быть использованы ПЭВМ, объединенные в локальную сеть, либо независимые. Сеть передачи данных "Спринт" обеспечивает предоставление абонентам следующего набора услуг: - электронная почта; - международный телекс; - телетайп; - передача факс-сообщений; - криптозащита информации; - дуплексная вокодерная связь.

Симеон Полоцкий

Устные УР тоже имеют правовую силу, их можно обжаловать в суде, если имеются по крайней мере два человека, слышавшие это решение, озвученное руководителем. Таким образом, традиционными видами работ, в которых руководитель разрабатывает и реализует УР, являются: работа с информацией; работа с человеком, коллективом; работа с системой управления; оказание управленческой консультации.В настоящее время в современных организациях введена должность руководителя информационной службы, подчиняющегося непосредственно генеральному директору для общего управления информационными ресурсами компании. 1.3 Требования к управленческому решению Разрабатываемое УР должно удовлетворять ряду требований и включать условия их достижения (табл. 1.): № Наименование ребования Условие достижения п/п 1 Соответствие действующему Контроль со стороны законодательству и уставным документам юриста, референта предприятия 2 Достижение своевременности (нельзя Знания и интуиция спешить или запаздывать руководителя 3 Наличие четкой целевой направленности и Формирование и адресности (исполнителям должно быть доведение целей, ясно, на что направлено разрабатываемое сроков выполнения до решение и какие средства будут каждого работника использоваться) 4 Отсутствие в тексте противоречивостей Контроль со стороны решения самому себе или ранее юриста, референта реализованным 5 Возможность организационной Заключение выполнимости специалистов или экспертов 6 Наличие параметров для внешнего или Составление рабочих внутреннего контроля его выполнения документов 7 Учет возможных отрицательных Заключение внешних последствий при реализации решений в экспертов экономической, социальной, экологической и других областях 8 Наличие у руководителей соответствующих Внедрение должностных полномочий (прав и ответственности) для инструкций и реализации управленческих решений положений об отделах и службах 9 Наличие возможности обоснованного Набор расчетов и положительного результата предположений 2.

Памятники и памятные места Полоцка

Распорядительная же деятельность органов управления заключается в издании административно-правовых актов, обеспечиваемых в необходимых случаях мерами государственного принуждения. Убеждение и принуждение, как методы государственного управления, явления социальные, так как они находят свое проявление в содержании связей между участниками конкретных общественных отношений. “Принуждение существует во всяком человеческом общежитии и является необходимым элементом всякой социальной организации. В доклассовом обществе оно базировалось на авторитете старейшин, вождей племен и т.п., в классовом обществе - на власти государства. Следовательно, принуждение теснейшим образом связано с государственной властью и определяет качество этой власти”. “Интересы охраны законности и правопорядка, поддержания государственной дисциплины требуют, чтобы органы государства обеспечивали проведение в жизнь государственной воли, применяя в случае необходимости к тем, кто не следует этой воле добровольно, и принудительные меры, допускаемые законом.” Например представители власти – это государственные служащие, в частности начальник районного отдела милиции, районный военком и др., которые наделены правами давать обязательные указания как лицам, им подчиненными по службе, так и лицам, не подчиненным им по службе.

Политическая история Полоцкого княжества 12 века

Из этого даже выходит тот неожиданный вывод, что считая Н — одно-, а О — двуатомными элементами, по кислороду способность к соединению выходит обратная, чем по водороду, т.е. по мере того как у элементов увеличивается свойство удерживать атомы водорода или возрастать в атомности, уменьшается способность удерживать кислород; хлор, так сказать, одноатомен по водороду и семиатомен по кислороду, а фосфор или аналогический с ним азот трехатомен в первом смысле, а во втором — пятиатомен, что видно и по другим соединениям, например H4CI, POCl3, РСl5 и т.п. Во-вторых, все, что знаем, явно указывает на глубочайшее различие в присоединении кислорода (втискивании его, судя по представлению об атомности элементов) в том случае, когда образуется перекись водорода, от того, когда происходит напр. из H2SO4 (сернистая кисл.) серная кислота H2SO4, хотя H2O2 отличается от Н2O точно также атомом кислорода, как H2SO4 от H2SO3, и хотя раскислители в обоих случаях переводят высшую степень окисления в низшую. Разность в отношении к реакциям, свойственным H2O2 и H2SO4, особенно выступает по той причине, что серной кислоте отвечает своя перекись (надсерная кислота, аналог которой надхромовая недавно изучена Wiede и содержит, по его данным, H2CrO5), обладающая совокупностью свойств перекиси водорода.

Москва при сыновьях Калиты: Симеоне Гордом и Иоанне II, Димитрии Донском

Ещё более условно моделируется качество выпускника через схему преемственной связи ступеней образования, образовательных цензов или расчёт объёма учебного материала, количественного набора личностных качеств, которые за определённое время в определённой последовательности должен усвоить каждый учащийся. Несомненно, что реализация цели развития личности, её способностей самоопределения и самореализации зависит от множества объективных факторов, но и в большей степени она определяется продуктивностью использования опыта и ресурсов самой образовательной системы, признанием права определения своих целей (направленности) самим учреждением с последующей дифференциацией (индивидуализацией) этих целей на уровне обучающегося и педагога. Утверждение такого права является принципиальным для практического осуществления вариативного образования, для эффективности включения широких возможностей учреждений дополнительного образования в реализацию стратегических целей системы образования. В Законе «Об образовании», и в нормативных документах при характеристике образовательной деятельности и образовательных программ, также используется понятие направление: направление образования, направление деятельности или программа экологического направления, направление гумманитаризации и пр.

Ефросинья Полоцкая

Чаще всего его объект - сотрудники, а сам он является прерогативой их непосредственного начальника. Он позволяет исключить отклонения от намеченных планов и инструкций. Для того, чтобы осуществить текущий контроль, аппарату управления необходима обратная связь. Все системы с обратной связью имеют цели, используют внешние ресурсы для внутреннего применения, следят за отклонениями для достижения этих целей. 3.Заключительный контроль. Цель такого контроля - помочь предотвратить ошибки в будущем. В рамках заключительного контроля обратная связь используется после того, как работа выполнена (при текущем - в процессе ее выполнения). Хотя заключительный контроль осуществляется слишком поздно, чтобы отреагировать на проблемы в момент их возникновения, он, во-первых, дает руководству информацию для планирования в случае, если аналогичные работы предлагается проводить в будущем, во-вторых, способствует мотивации. Контроль хотя и важен, но может быть весьма дорогостоящим. Поэтому решение о том, какой тип контроля применить, требует тщательного обдумывания.

Имущественное страхование на примере ОАО "Полоцкий комбинат хлебопродуктов"

Сообщая о свержении с полоцкого стола в 1151 г. Рогволода Борисовича, летопись не указывает, когда этот князь, держащий сторону Мстиславичей и женатый, как мы сказали, на дочери Изяслава, сел на полоцкое княжение и сменил Василька. По-видимому, это произошло в 1146 г., что подтверждает, на наш взгляд, и Воскресенская летопись, которая относит к этому году вокняженис в Друцке Глеба «Рязанского» (это ошибка: в Друцке был свой Глеб Рогволодич, не имевший отношения к Рязани). Друцк получил князя Глеба в 1146 г., потому что его отец Рогволод был переведен в этом году своим тестем киевским Изяславом в Полоцк. В том же 1146 г. новый князь появился и в Минске: это был, мы знаем, Ростислав Глебович, сын Глеба Минского, умершего в 1119 г. в Киеве (не исключено, что это и был мифический Ростислав, которого считают сыном Всеслава, изгнанным в Византию, и о котором молчат наши летописи). Все сказанное подтверждает нашу мысль, что с вокняжением в Киеве Изяслава Мстиславича в 1146 г. в Полоцкой земле началось немедленное перераспределение столов: полоцкий стол получил возвратившийся из Византии Рогволод Борисович, друцкий стол занял его сын Глеб, а на минском княжении сел сын минского Глеба - Ростислав.

Ефросинья Полоцкая и Кирилла Туровский - выдающиеся деятели белорусской культуры

Для каждого храма древнерусские мастера находили свое единственное архитектурное решение. Умея точно выбрать лучшее место в ландшафте, они добивались его гармоничного сочетания с окружающей природой, что усиливало выразительность храмовых сооружений. Примером может служить самое поэтичное творение древнерусского зодчества — церковь Покрова в излучине реки Нерли на Владимиро-Суздальской земле. Религия, являясь богатым, многовековым пластом мировой культуры, оказала огромное влияние на литературу. Она оставила миру Веды, Библию и Коран. Веды – это обширный фонд идей, ценнейший источник древнеиндийской философии и различных знаний. Здесь речь идет о творении мира, вводятся многие понятия (космология, теология, гносеология, мировая душа и др.), определяются практические пути преодоления зла и страдания, обретения духовной свободы. Отношение к Ведам определило авторитет, и разнообразие древнеиндийских философских школ (веданты, сакхи, йоги и др.). На почве Вед возникла и вся древнейшая индийская культура, подарившая миру Махабхарату и Бхагавадгиту — одну из наиболее популярных частей Махабхараты, где речь идет о нравственном аспекте индуизма, о внутренней свободе, о добре, зле и справедливости.

Физиогномика (отрывок из работ Аристотеля) ([Доклад])

Фаустовский дух окончательно опознает себя (и вместе с тем свою тщету) в философии воли Шопенгауэра; “дарвинизм” превращает эту волю в хозяйственно-биологическую “борьбу за существование”, социализм – соответствующий античному стоицизму – утрачивает метафизически-духовный корень фаустовской культуры и преобразует ее в идею космополитического хозяйственного устроения (переход, символически предуказанный 2-ой частью “Фауста” Гете). Техническое преодоление пространства и времени, лихорадочная острота и напряженность чисто внешней жизни, телеграф и мировая журналистика, безыдейность столичного общественного мнения – суть признаки последнего, старческого вырождения фаустовского духа. Ницше в последний раз открывает его тайну в понятии “воли к власти”, Вагнер дает последнее, совершенно трансцендентное и проникнутое непрерывностью музыкальное выражение этого фаустовского томления. Последние научные идеи и открытия – принцип энтропии, предрекающий смерть вселенной, принцип относительности, растворяющий механико-математические основы космического бытия в неуловимости, зыбкости, вечном трепете невообразимого, почти духовного начала – суть последние, предельные выражения умирающего “фаустовского” духа, который перед смертью как бы подводит итоги своей мировой картины, узнает в ней самого себя и в этом последнем самосознании возвращается в то исконное лоно духовности, из которого он некогда исшел.

Деревянные конструкции (лабораторные работы)

Произведена комплектация и складирование свай Произведена перевозка и монтаж копрового оборудования Монтаж копрового оборудования производится на площадке размером не менее 35 х 15м. После окончания подготовительных работ составляют двухсторонний акт о готовности и приемке строительной площадки, котлована и других объектов, предусмотренных ППР. Подъем свай при разгрузке производят двухветевым стропом за монтажные петли, а при их отсутствии - петлей “удавкой”. Сваи на строительной площадке разгружают в штабели с рассортировкой по маркам. Высота штабеля не должна превышать 2,5м. Сваи укладывают на деревянные подкладки толщиной 12см с расположением остриями в одну сторону. Раскладку свай в рабочей зоне копра, на расстоянии не более 10м производят с помощью автокрана на подкладке в один ряд. На объекте должен быть запас свай не менее чем на 2 - 3 дня. До погружения каждую сваю с помощью стальной рулетки размечают на метры от острия к голове. Метровые отрезки и проектную глубину погружения маркируют яркими карандашными рисками, цифрами (указывающими метры) и буками “ПГ” (проектная глубина погружения).

Разработка основных разделов проекта производства работ

Возможен и обратный прием, когда разница образных характеристик внешних объемных и плоскостных форм и внутренних пространственных может оказаться источником неожиданных контрастных впечатлений и эмоцио­нальных переживаний. Психологическое восприятие свойств архитектурного пространства через эстетическое выражение формы, ограждения и оборудования порождает ассоциативно-эмоциональную реакцию человека и помогает формированию образной характеристики архитектурной среды. И в этом свете можно отметить «веч­ность» искусства архитектуры, сохранившей пространственный строй и продолжающей свою жизнь даже в руинах. Отсутствует прежнее предметное наполнение, угадывается в остатках стен и колонн былое ограждение, но продолжает возбуждать эстетическое чувство архитектурное пространство, демонстрируя основные свои эстетические качества в гармоничном единстве масштаба, формы и взаимоотношения с природой. Таковы сооружения древнего и античного мира — Луксор, Парфенон, Колизей, храмы, дворцы, театры. Не только, конечно, руины, но и сохранившиеся шедевры архитектуры свидетельствуют об исключительной роли архитек­турного пространства.

Кровельные работы

При реконструкции костела в корне изменена композиция его главного западного фасада. Первоначальный готический аккорд еще звучит в трех узких высоких окнах во втором ярусе, однако весь фасад получил отделку в стиле позднего барокко, притом органически увязанную со всей его композицией. Это пластически богато разработанная, насыщенная контрастами теней и света поверхность. Массивный и суровый первый ярус, несет следующие три. Формы постепенно становятся более мелкими и легкими. Фронтон фасада имеет волнообразные очертания и заканчивается железными крестами, ажур которых, вырисовываясь на фоне неба, обогащает контур здания. Заново построенный в 1748 году в стиле барокко, фронтон хора отличается монолитностью; создается впечатление, будто он отлит из одной массы. Архитектура костела святого Иоанна говорит о большом мастерстве применения сложных форм позднего барокко при реконструкции строений, об умелой их связи с сохранившимися чертами первоначального стиля. В интерьере костела установлено несколько мемориальных памятников выдающимся деятелям науки и культуры, связанным с вильнюсским университетом: поэту Адаму Мицкевичу, вождю повстанцев Тадеушу Костюшко, композитору Станиславу Монюшко. (16, 147) Также был перестроен в 1748-1760 годах однонефный готического стиля костел святого Георгия.

Реактивные двигатели, устройство, принцип работы

Строительство грота и каскадов началось весной 1715 года. В течение всего строительства было осуществлено множество переделок различными архитекторами. Так, первоначально Большой грот был задуман лишь с двумя боковыми каскадами, а ковшу предполагалось придать прямоугольные очертания. Как мы знаем, в 1716 году в Петергоф приехал архитектор Ж. Б. Леблон. Он внёс улучшения в конструкцию каскада, применив для устойчивости своды, и дополнил его убранство новыми художественными деталями. Леблон считал необходимым кроме «простых падучих вод» использовать «играющие воды» (то есть фонтаны). Он предложил устроить в средней части грота «холодную залу» с двумя стенными фонтанами, а из двух боковых его помещений вывести лестницы на верхнюю террасу грота, с которой можно было бы подняться на эспланаду перед дворцом. (6, с. 373). После смерти Леблона в 1719 году работы продолжает вести И.- Ф. Браунштейн и Н. Микетти под руководством самого Петра I. Важнейшей вехой в истории создания петергофской резиденции явилась поездка в Ропшу в августе 1720 года Петра I, определившего возможность устройства самотечного водовода от ропшинских родников.

Оценка безотказной работы технической аппаратуры (задачи)

Эта отделка двери может служить лучшим примером переделки итальянского приема на русский лад. Большая часть украшений – карнизы, наличники и колонки – сложены из тесаного камня пополам с кирпичом. Все работы из тесаного камня произведены необыкновенно тщательно и отличаются разнообразием рисунка: Украшения симметрично расположенных частей, как, например, окон, сходные между собой, в общем, значительно рознятся деталями, из которых некоторые имеют чисто романский характер, тогда как другие ясно указывают на заимствование из деревянной архитектуры.Кроме украшений из тесаного камня, в четырехугольных впадинах, украшающих лопатки стен, и над и над окнами алтарных апсид были вставлены изразцы, очень пестрого рисунка, представляющего собой или птицу, окруженную листьями, или же букеты в медальонах. Словом, строители церкви ничего не пожалели, лишь бы украсить свое произведение как можно больше. На ней встречаются все прикрасы, какими только могло щегольнуть наше старинное зодчество: лекальный кирпич, изразцы и белый тесаный камень.

Новые и сверхновые звезды (Доклад)

Замечательный план Сан Карло алле Куатро Фонтане состоит из двух равнобедренных треугольников, соединяющихся в ромб. В нем располагаются два круга, которые при дополнении их дугами образуют эллипс. Со своими волнообразными контурами этот проект представлял собой сочетание греческого креста и ромба и преобразуется в овал только в своей вертикальной проекции, на уровне карниза купола. Кессонированный потолок с глубоким сотовым рисунком, вероятно, вдохновлен мавзолеем Санта Констанца. Стройность 16 колонн, втиснутых в небольшое внутреннее помещение, придает этому сложному сооружению ощущение почти готической вертикальности. Борромини привлекает все внимание зрителя к новой архитектурной форме, отказавшись от какого-либо красочного оформления и оставив главным серый цвет. Собственно говоря, многоцветное оформление внутреннего помещения не относилось к типичным признакам его эстетики. Сама церковь была построена в 1637 – 1641 гг., в то время как ее спроектированный в 30-е годы XVII в. волнообразный фасад был начат только в 1665 г., после смерти Борромини.

Kитообразные и их особенности (Доклад)

Здесь, однако нужно сделать одно замечание. Наша оценка была бы вполне справедлива, если бы пульсар излучал одинаково во всех направлениях. На самом деле его излучение не изотропно, оно обладает определенной направленностью. Мы не знаем, как выглядит луч этого “маяка”: какова его ширина и как ось вращения пульсара ориентирована относительно Земли. Поэтому учесть направленность излучения точно не удается; Действительная светимость может быть, вообще говоря, и больше, и меньше; чем Неопределенность все же не катастрофически велика; так что значение светимости находится, вероятно, между Источник энергии Периодичность импульсов радиопульсара выдерживается с удивительной точностью. Это самые точные часы в природе. И все же для многих .пульсаров удалось зарегистрировать и регулярные изменения их периодов. Конечно, это исключительно малые изменения и происходят они крайне медленно, так что регулярность следования импульсов нарушается лишь очень слабо. Характерное время изменения периода составляет для большинства пульсаров приблизительно миллион лет; это означает, что только за миллион лет можно ожидать заметного - скажем, вдвое - изменения периода.

Подсолнечник (Доклад)

Дальнейшее развитие такого подхода позволило к концу 60-х годов составить среднемасштабные геологические карты на значительную часть поверхности Луны. Абсолютный возраст лунных образований известен пока лишь в нескольких точках; но, используя некоторые косвенные методы, можно установить, что возраст наиболее молодых крупных кратеров составляет десятки и сотни миллионов лет, а основная масса крупных кратеров возникла в “до морской” период, 3-4 млрд. лет назад. В образовании форм лунного рельефа принимали участие как внутренние силы, так и внешние воздействия. Расчеты термической истории Луны показывают, что вскоре после её образования недра были разогреты радиоактивным теплом и в значительной мере расплавлены, что привело к интенсивному вулканизму на поверхности. В результате образовались гигантские лавовые поля и некоторое количество вулканических кратеров, а также многочисленные трещины, уступы и другое. Вместе с этим на поверхность Луны на ранних этапах выпадало огромное количество метеоритов и астероидов - остатков протопланетного облака, при взрывах которых возникали кратеры - от микроскопических лунок до кольцевых структур поперечником во много десятков, а возможно и до нескольких сотен километров.

How "DNA" testing works Анализ "ДНК" как проверяющие работы)

Но поскольку спутники под влиянием разогрева от приливного трения теряют ледяную компоненту, то возникает совсем иная закономерность в их массах: наибольшую массу имеют спутники, расположенные примерно в средней части шеренги спутников, а массы других спутников постепенно уменьшаются по обе стороны от самого большого спутника. Ганимед, Титан и Титания - самые большие спутники с прямым обращением находятся примерно в середине своих спутниковых систем. Можно предположить, что Гиперион потерял огромную часть своей массы под влиянием приливного трения, вызываемого Титаном, которому и досталась ледяная компонента Гипериона. Возможно, раньше Гиперион имел размеры, вдвое большие размеров Япета, а Титан был значительно меньше. В будущем Гиперион подойдет еще ближе к Титану и может перейти на его орбиту, как это случилось с Тритоном. Как и Тритон, Гиперион должен иметь избыточную плотность, поскольку он потерял значитель ную часть своей ледяной компоненты. Тритон же не только потерял почти все свое вещество, но и перешел на орбиту Нептуна, Гипорион тоже потерял много своего вещества, но еще не успел войти в сферу действия Титана.

Контрольная работа по физиологии

Долгожданный успех пришел 21 августа 1957 года, когда стартовавшая в тот день ракета полностью выполнила намеченный план полета. 27 августа в советских газетах появилось сообщение ТАСС об успешном испытании в СССР сверхдальней многоступенчатой ракеты. Это заявление, естественно, не осталось без внимания и произвело должный эффект. 4 октября и 3 ноября этого же года в Советском Союзе при помощи ракет Р-7 были запущены первые ИСЗ. Эти события произвели колоссальный фурор в мире. Позже американский президент Дж. Кеннеди признался: «Когда мы узнали о запуске русскими искусственного спутника земли, мы пришли в шоковое состояние и в течение недели не могли ни принимать решения, ни разговаривать друг с другом.». Не эти ли впечатления остановили Дж. Кеннеди от разрешения Карибского кризиса силовым путем? Кто знает. А тем временем испытатели межконтинентальной ракеты столкнулись с новыми трудностями. Так как боевой блок поднимался на высоту нескольких сотен километров, то ко времени обратного входа в плотные слои атмосферы он разгонялся до огромных скоростей.

Воспитательная работа в вооруженных силах и ее влияние на психику воина в боевой деятельности

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра ботаники Реферат на тему: ПРОИЗВОДСТВО БЕЛКА Исполнитель: студентка 243 гр. Аниськина Мария Преподаватель: к.б.н., доцент, Шергина Н.Н. Сыктывкар 2000 СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 2 ВВЕДЕНИЕ 3 1.Белок одноклеточных организмов 4 1.1.Получение микробного белка на низших спиртах 4 1.2. Получение белковых веществ на углеводном сырье 7 2.Грибной белок (микопротеин) 8 ЛИТЕРАТУРА 10 ВВЕДЕНИЕ Микроорганизмы начали использовать в производстве белковых продуктов задолго до возникновения микробиологии. Достаточно упомянуть всевозможные разновидности сыра, а также продукты, получаемые путем ферментации соевых бобов. И в первом, и во втором случае питательной основой является белок. При выработке этих продуктов при участии микробов происходит глубокое изменение свойств белоксодержащего сырья. В результате получают пищевые продукты, которые можно дольше хранить (сыр) или удобнее потреблять (соевый творог). Микробы играют роль в производстве некоторых мясных продуктов, предназначенных для хранения. Так, при изготовлении некоторых сортов колбасы используется кислотное брожение, обычно при участии комплекса молочнокислых бактерий.

Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

В своей основе эволюционные изменения имеют генетический аспект, т.е. происходит изменение наследственного вещества, которое, при взаимодействии со средой, определяет все признаки организма. На генетическом уровне эволюция представляет собой накопление изменений в генетической структуре популяций. Эволюцию можно рассматривать как двуступенчатый процесс. С одной стороны. возникают мутации и рекомбинации – процессы, обуславливающие генетическую изменчивость; с другой стороны, наблюдается дрейф генов и естественный отбор – процессы, посредством которых генетические изменения передаются из поколения в поколение. Эволюция возможна только в том случае, если существует наследственная изменчивость. Единственным поставщиком новых генетических вариантов служит мутационный процесс. Помимо мутаций к процессам, изменяющим частоты аллелей в популяции, относят естественный отбор, поток генов (т.е. миграция их) между популяциями и случайный дрейф генов. Частоты генотипов (но не аллелей!) могут изменяться также в результате ассортотивного, т.е. неслучайного, формирования брачных пар. Итак, для описания генетической структуры популяций надо знать число аллелей и генотипов.

Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

Наметив подобную жертву, квакша с быстротой бросается на нее, схватывает и, моментально проглотив, высматривает уже себе новою жертву. Орудием ловли у нее является не только выдвижной язык, но и передние лапы, которыми она пользуется, как руками: ловко схватывает и подносит ко рту. Квакша считается хорошей предсказательницей погоды, так как издает своеобразный крик перед всякой переменой погоды. В неволе квакши очень выносливы и неприхотливы; их можно держать в простой клетке или в стеклянной банке, причем необходимо заботиться только о том, что у нее была подходящая пища и вода. Один натуралист таким образом содержал квакшу 22 года. Пленница его прожила бы, может быть, и гораздо дольше, если бы не околела вследствие несчастной случайности.             Сумчатая квакша (Hyla marsupia a) одна из самых красивых квакш тропической Америки. Основной цвет ее голубоватый, на спине и на голове несколько сгущенный; по всему телу идут продольные темно-зеленые полоски со светлыми пятнышками и каемками. Эта квакша  весьма замечательна своим сходством с сумчатыми млекопитающими. У самки на спине имеется глубокая ямка, прикрытая складками кожи, в нее помещаются оплодотворенные яйца, где они и развиваются.

Обеспечение работы с/х предприятия в условиях радиактивного заражения (WinWord)

В процессе транспорта веществ через мембрану участвуют ионы натрия. На первом месте среди веществ , входящих в состав клетки, стоит вода. Она содержится в основном веществе цитоплазме, В клеточном соке, в кариоплазме, в органоидов. Вступает в реакции синтеза, гидролиза и окисления. Является универсальным растворителем, и источником кислорода. Вода обеспечивает тургор, регулирует осмотическое давление. Наконец это среда для физиологических и биохимических процессов происходящих в клетке. С помощью воды обеспечивается транспорт веществ через биологическую мембрану, процесс терморегуляции и прочее. Вода с другими компонентами – органическими и неорганическими, высокомолекулярными и низкомолекулярными – участвует в образовании структуры протопласта. Органические вещества (белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ), их строение и роль в жизнедеятельности клетки. Клетка является той элементарной структурой, в которой осуществляются все основные этапы биологического обмена веществ и содержаться все основные химические компоненты живой материи. 80% веса протопласта составляют высокомолекулярные вещества – белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты.

Пути и способы повышения устойчивости работы объектов экономики в чрезвычайных ситуациях

Менделя «Опыты над растительными гибридами». С того времени генетика в своем развитии прошла три хорошо очерченных этапа- эпоха Классической генетики (1900-1930), эпоха неоклассицизма (1930-1953) и эпоха синтетической генетики, которая началась в 1953 году. На первом этапе складывался язык генетики, разрабатывались методики исследования, были обоснованы фундаментальные положения, открыты основные законы. В эпоху неоклассицизма стало возможным вмешательство в механизм изменчивости, дальнейшее развитие получило изучение гена и хромосом, разрабатывается теория искусственного мутагенеза, , что позволило генетике из теоритической дисциплины перейти к прикладной. Новый этап в развитии генетики стал возможным благодаря расшифровке структуры «золотой» молекулы ДНК в 1953 г. Дж. Уотсоном и Ф.Криком. Генетика переходит на молекулярный уровень исследований. Стало возможным расшифровать структуру гена , определить материальные основы и механизмы наследственности и изменчивости. Генетика научилась влиять на эти процессы, направлять их в нужное русло.

Мерзлотные явления в земной коре (кpиолитология) (. Иpкутская область. Доклад)

Уродов где произошло большее или меньшее срастание плодолистиков , образуется ценокарпный плод . В зависимости от того , раскрываются ли плодолистики и как это происходит , плод может выглядеть по разному . Так , у арамодендрона многочисленные , сросшиеся , нераскрывающиеся плодики образуют очень своеобразный мясистый синкарпный плод . У рода пахиларнакс 2-8 сросшихся деревенистых плодиков открываются вдоль спинки (средней жилки )и образуют примитивный тип локулицидной коробочки . У рода талаума плодики , сросшиеся или только у основания (как у всех азиатских и некоторых американских видов ) или более или менее плодовитостью ( как у остальных американских видов ), растрескиваются кольцом , и при этом верхние части опадают и остаются базальные части , сросшиеся с подвешенными семенами .У одного из видов талаумы , произрастающего на Больших Антильских островах ,крупны плод , достигающий в диаметре 6-8 см , напоминает формой и размерами плод одного из видов анноны (A o a ).Плодолистики , мясистые в цветке , становятся деревянистые в плоде .


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.