Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Чтение и анализ сказок

Але дастаткова часта дзеці, чытаючы твор, успрымаюць апісанае няправільна, недакладна. Гэта звязана з тым, што настаўнік на ўроках літаратурнага чытання не працуе над здольнасцю аналізаваць твор мэтанакіравана. Як паказвае практыка, мала выразна чытаць і аналізаваць твор, неабходна яшчэ ўмела спалучаць гэтыя віды работы з разнастайнымі прыёмамі і заняткамі, якія дапамагаюць дзецям глыбей разумець прачытанае, садзейнічаюць развіццю мовы, логікі мыслення і выхаванню пачуццяў. Грунтоўнае вывучэнне методыкі работы над казкай, кампазіцыйных і жанравых асаблівасцей, разгляд і сістэматызацыя заняткаў, выкарыстоўваемых на ўроках літаратурнага чытання, - адным словам павышэнне прафесійнага ўзроўню і стала прычынай выбару дадзенай тэмы курсавой. “На кожны твор, - пісаў К. ДЗ. Ушынскі, - мы павінны глядзець як на акно, праз якое мы можам паказаць дзецям той ці інша бок жыцця.” А каб нешта даць іншым, трэба гатым валодаць самому. Глава 1 §1.1 Шляхі развіцця беларускай казкі. Класіфікацыя. Сярод апавядальных жанраў вуснапаэтычнай творчасці беларусаў пераважнае месца займаюць казкі. Фальклорныя творы гэтага жанру даволі разнастайныя па свайму паходжанню, мастацкіх асаблівасцях і ідэйна – тэматычнаму зместу. У сувязі з гэтым значэнне гэтага фальклорнага жанру можна было б сфармуляваць наступным чынам. Казка – гата мастацкае, вуснае, у пераважнай большасці празаічнае апавяданне сацыяльна – прававога, фантастычнага, або навелістычна – авантурнага зместу, якое адлюстроўвае рэчаіснасць пры дапамозе мастацкай выдумкі і заключае ў сабе дыдактычна – павучальны сэнс. (Па Чычараву У.І.) Казкі адносяцца да старажытных відаў фальклору. Некаторыя іх жанры ўзніклі яшчэ ў першабытным грамадстве, але, відаць, пасля з'яўлення першых нескладаных песенных відаў, у прыватнасці працоўных песень. У класавым грамадстве былі выкліканы да жыцця новыя казачныя жанры. Некаторыя з іх працягваюць сваё развіццё і ў цяперашні час. Народныя казкі прайшлі працяглы і складаны шлях развіцця, які яскрава адлюстраваў эвалюцыю і паступовы рост самасвядомасці людзей. Першапачаткова казкі былі цесна звязаны з міфалагічнымі поглядамі і ўяўленнямі, з анімізмам, татэмізмам (абагаўленнем жывёлы, раслін і нават прадметаў, якія лічыліся апекунамі, а то і сародзічамі людзей), магіяй і іншымі відамі першабытнай ідэалогіі, з поглядамі далёкіх нашых продкаў і іх наіўнымі ўяўленнямі аб прыродзе і грамадстве. Гэтыя погляды і ўяўленні выліваліся ў міфалогію. Найстаражытнейшыя міфы ўсходніх славян да нашага часу не захаваліся. Яны яшчэ на ранніх зтапах класавага грамадства ў асноўным страцілі сваю язычаскую сутнасць дакладных расказаў і да нас дайшлі ў форме міфалагічных казак — казак аб жывёлах, цудадзейных (чарадзейных) казак і казак-былічак, якія вызначаюцца фантастычнасцю. Такі пераход ад «дакладных» міфаў да фантастычных казак звязан з паступовым падзеннем веры ў цудоўнае. Фантастыка старажытных народных казак цесна пераплецена з выдумкай, якая выражаецца іменна ў фантастычнай форме. Фантастычная выдумка гэтых казак мае пазнавальнае значэнне, у іх «перш за ўсё павучальная «выдумка» — цудоўная здольнасць нашай думкі заглядваць далёка ўперад факта».

Ужо нават адзін пералік «дзеючых асоб» гэтых твораў паказвае, наколькі моцна звязаны казкі з жыццём іх творцаў і з навакольнай прыродай і як яны адрозніваюцца ад казак іншых народаў свету. Адна з асаблівасцей казак — замацаванне за жывёламі пэўных якасцей, якія і вызначаюць паводзіны герояў у розных сітуацыях. Лісіца вызначаецца хітрасцю, і гэта амаль заўсёды прыносіць ёй поспех у бойках і спрэчках з іншымі звярамі. Воўк дужы, але вёльмі прагны, неразумны, а таму яго часта абдурваюць лісіца, свіння і нават гусі. Не вызначаецца розумам і мядзведзь, галоўная рыса якога — незвычайная сіла. Наадварот, вельмі мудры і разважлівы кот; які дае парады пакрыўджаным і нават выступае іх абаронцам. Кот і лісіца дзякуючы кемлівасці і смеласці перамагаюць мядзведзя, воўка і дзіка. Адна з шырока вядомых рускім, беларускім і украінскім казачным эпасе казка «Церам-церамок» паказвае і асуджае панаванне дужага над слабым. Яе беларускія варыянты «Дзедава рукавічка», «Муха-хахаўка» і інш. вельмі трапна і красамоўна характарызуюць звяроў. У дзедавай рукавічцы сабраліся жаба — «паня-пацягуня», рак-тарабун, заяц — «па бярэзнічку прыгун», лісіца — «добрая маладзіца» і воўк -«з-за куста хапун», якіх цісне «зверху прыціскун» — мядзведзь. Ідэалы народа, яго высакароднае маральнае аблічча яскрава праявіліся ў казках, якія ўслаўляюць імкненне да працы і справядлівасці, сяброўства і ўзаемадапамогу, смеласць, рашучасць, знаходлівасць. Разам з тым народ рашуча крытыкуе адмоўнае. З тонкім гумарам казкі высмейваюць фанабэрыстасць, зайздрасць, баязлівасць. У казцы «Як кот і сабака з ваўком дружбу вадзілі» асуджаецца няўдзячнасць, здрада таварышам. Спачуванне ў слухача выклікаюць стары конь, сабака або кот, якіх няўдзячны гаспадар выганяе з дому, бо яны яму ўжо больш не могуць прынесці карысці. Звычайна ў ў казках на дапамогу пакрыўджаным прыходзяць іншыя звяры і справядлівасць перамагае. Сярод казак аб жывёлах своеасаблівай пабудовай вылучаецца група камулятыўных або ланцугападобных твораў. Сюжэт казкі лёгка падзяляецца на асобныя эпізоды-звенні. Кожны наступны эпізод уключае ў сябе дэталі папярэдніх і дапаўняецца нечым новым. 3 кожнай новай падзеяй павялічваецца колькасць дзеючых асоб, адбываецца «нарашчэнне» дзеяння. Камулятыўныя казкі, як і іншыя казкі аб жывёлах, былі непарыўна звязаны з жыццём сваёй эпохі. Яны адлюстравалі погляды працоўных, іх адносіны да розных з'яў грамадскага жыцця і побыту. Казкі аб жывёлах, якія займаюць значнае месца ў казачным эпасе беларускага народа, з'яўляюцца па свайму паходжанню найбольш старажытнымі, аб чым сведчаць старажытных вераванняў, наіўная першабытная фантазія некаторых твораў, сцёршая межы паміж светам жывёл і светам людзей. Узнікшы ў дакласавым грамадстве, казкі аб жывёлах развіваліся далей у класавым грамадстве, папаўняліся новымі творамі. На жаль, нават самыя першыя запісы беларускіх казак не даюць дастатковага матэрыялу для характарыстыкі гэтых твораў на ранніх этапах іх развіцця. Казкі аб жывёлах узніклі пад уплывам працоўнай практыкі. Яны адлюстроўвалі не толькі адносіны чалавека да навакольнага свету, але і тыя мэты, да дасягнення якіх імкнуліся людзі.

Сацыяльна-бытавыя казкі, ўзніклі ў класавым грамадстве, калі вытворчыя сілы дасягнулі значных поспехаў у сваім развіцці і свядомасць чалавека пад уплывам працоўнай практыкі і класавай бараіцьбы ўсё больш вызвалялася ад памылковых фантастычных поглядаў на навакольны свет. У сувязі з гэтым казачная фантастыка пачынае развівацца ў новым напрамку. Вядома, што беларускі народ на працягу стагоддзяў знаходзіўся не толькі пад сацыяльным, але і пад нацыянальным і рэлігійным прыгнётам. У гэтых умовах барацьба супраць прыгнятальнікаў, якімі былі і беларускія, і польскія, і літоўскія, і рускія памешчыкі, злівалася з барацьбой супраць іншаземных захопнікаў і рабаўнікоў. Гэтыя асаблівасці гістарычнага развіцця Беларусі мелі моцны ўплыў на ідэйны змест, сістэму вобразаў, мову беларускіх антыпрыгонніцкіх і антырэлігійных казак, якія пры ўсёй сваёй блізкасці да аналагічных твораў рускага і ўкраінскага фальклору маюць і свае спецыфічныя рысы. Многім беларускім антыпрыгонніцкім казкам уласціва гераізацыя вобраза народнага змагара, які выступае абаронцам эбяздоленых і пакрыўджаных. Вобраз мужнага волата, сапраўднага народнага заступніка створаны ў адной з лепшых казак беларускага народа «Асілак». Яе герой, Асілак, наследуе лепшыя якасці герояў быліннага эпасу. Яго сіле , мужнасці і адвазе маглі б пазайздросціць многія былінныя багатыры. Ён наследуе таксама палымяную любоў да свайго народа — вызначальную якасць лепшых вобразаў вуснапаэтычнай творчасці. Вельмі характэрна, што працяг і развіццё фальклорных традыцый ідзе ў двух напрамках: у плане выкарыстання традыцыйных для гераічнага эпасу мастацкіх сродкаў, напрыклад гіпербалізацыі, і ў плане наследавання і развіцця лепшых вызначальных рыс вобраза эпічнага героя. Якраз такое арганічнае спалучэнне гэтых двух напрамкаў дае найбольшы плён, захоўваючы адзінства формы і зместу. Аднак у вобразе Асілка ёсць і новыя рысы, народжаныя сваёй эпохай,— ён змагар супраць класавых ворагаў сялянства, у той час, калі яго папярэднікі, героі быліннага эпасу, змагаліся ў большасці выпадкаў супраць іншаземных захопнікаў, ахоўвалі рубяжы роднай зямлі. Вуснамі Асілка беларускі народ выказаў свае мары аб згуртаванасці ў барацьбе з прыгнятальнікамі, нязгасную надзею на перамогу над ворагам. У той жа час сялянскі герой нясе ў сабе рысы класавай абмежаванасці, якая характэрня для той эпохі: шляхі з'яднання і супольнай барацьбы былі яшчэ малавядомы сялянству. Побач з гераічнымі антыпрыгонніцкімі казкамі ў эпоху феадалізму хутка развіваліся сатырычныя творы, накіраваныя супраць класавых ворагаў сялянства. Сатырычныя казкі нетолькі дапамагалі народу ясней убачыць паразітызм і драпежніцтва паноў, іх амаральнасць і нянавісць да працоўных мас і іх культуры, не толькі разбівалі і рассейвалі розныя недарэчныя байкі аб «добрых панах», пры дапамозе якіх эксплуататары і іх памагатыя спрабавалі распаўсюджваць у масах антынародныя ідэі класавага міру і адцягнуць іх ад класавай барацьбы. Сатырычныя казкі, паказваючы адмоўныя рысы прыгнятальнікаў, падкрэслівалі перавагу простага народа і тым самым умацоўвалі ў ім упэўненасць у сваёй канчатковай перамозе.

Если бы не то, что воровство из кладовой происходило без взлома двери, то оно и не было бы предметом рассказа. Нарушение обычной, предполагаемой последовательности и правдоподобия более чем обычно в литературе. Замечание В. Проппа наивно. В китайском сборнике «Проделки Праздного Дракона» – «Шестнадцать повестей из сборника XVII века» – вор, по прозвищу «Праздный Дракон», крадет на пари, не взломав дверей и окон, чайник со стола предупрежденного им хозяина. Хозяин сидит перед столом, вор спускает, раздвинув черепицу, сверху свиной пузырь, привязанный к тонкой бамбуковой трубке; всовывает пузырь в чайник, надувает его и вытаскивает чайник через крышу[86] . Препятствия, которые испытывают и преодолевают герои сказки, тоже могут переставляться отдельными сказителями. Но это не главное; главное – интереснейшие предложения профессора в анализе сказок. В. Я. Пропп предложил и обосновал свою систему анализа: метод выделения основных действий героев и их функций. Классификация по действиям оказывается в основном интересной. Что такое функция? В. Я

РЕФЕРАТЫ:

Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

Содержание. стр. Введение. 1. Влияние восстания декабристов на переустройство государственного управления. 2. Основные меры по “ упорядочению государственной жизни”. 2.1 Переустройство государственного управления. 2.2 Кодификация российских законов. 2.3 Финансовая реформа. . 2.4 Крестьянский вопрос. 2.5 Меры в области народного просвещения. 3. Выражение народного недовольства. 4. Оппозиция мысли в николаевской России. Заключение. Список литературы. Введение. Император Николай Павлович вступил на престол еще очень молодым человеком. К 1825 году ему исполнилось всего 29 лет . Его не готовили к управлению государством, и он сам пополнял чтением недостатки своего образования. Однако надлежащей подготовки и навыка к делам он не получил до самого воцарения, так как Александр не приобщал его к текущим делам управления и держал далеко от себя. Обстоятельства воцарения Николая I были очень смутными. Сам он с горем писал брату Константину, что получил престол “ценой крови своих подданных”. Дело декабристов имело для него, как и для всего государства, огромное значение.

Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

Маркетинговая среда фирмы слагается из микросреды и макросреды. Микросреда представлена силами, имеющими непосредственное отношение к самой фирме и ее возможностям по обслуживанию клиентуры, т.е. поставщиками, маркетинговыми посредниками, клиентами, конкурентами и контактными аудиториями. Макросреда представлена силами более широкого социального плана, которые оказывают влияние на микросреду (факторы демографического, экономического, природного, технического, политического и культурного характера). Таким образом, конкуренты являются важной составляющей маркетинговой микросреды фирмы, без учета и изучения которой невозможна разработка приемлемой стратегии и тактики функционирования фирмы на рынке. Существует множество определений конкурентов, приведем наиболее употребительные из них. Как было отмечено выше, конкуренты – это субъекты маркетинговой системы, которые своими действиями влияют на выбор фирмой рынков, поставщиков, посредников, формирование ассортимента товаров и на весь комплекс маркетинговой деятельности (что и влечет за собой необходимость их изучения).

Патогенетичне обґрунтування нового підходу до лікування та профілактики загострень хронічного періодонтиту

Тема данной статьи представляется нам интересной, актуальной и перспективной в силу того, что в отечественной социологической литературе не разработана в достаточной мере. Поведение потребителя можно изучать под разным углом зрения. С юридической точки зрения поведение потребителей регламентируется в рамках специального Закона Российской Федерации “О защите прав потребителя”, принятого 15 марта 1994 года. Голубков Е.П. потребителя рассматривает в рамках одного из направлений комплексных маркетинговых исследований изучения потребителей (отношения к определенным компаниям и маркам товаров, изучение системы ценностей потребителей и уровня удовлетворения их запросов, а также намерений потребителей), наряду с изучением рынка (потенциального и текущего спроса, рыночной доли) и конкурентов (исследование конкурентоспособности фирмы в целом и ее отдельных продуктов). В учебнике для учащихся старших классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, завоевавшим 1-е место на Всероссийском конкурсе учебных пособий по защите прав потребителей, поведение потребителей рассматривается как один из элементов новой учебной дисциплины “потребительская культура” - “. совокупность исторически сложившегося уровня потребностей человека, умение и возможность разумно удовлетворять эти потребности, степень развития законодательства и институтов защиты прав потребителей” .

Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

Соответственно, те болезни, в борьбе с которыми разработаны вакцины, относятся к управляемым средствами иммунопрофилактики. К таким инфекциям относят ряд аэрозольных антропонозов (корь, дифтерия, коклюш, эпидемический паротит и др.). К инфекциям, управляемым санитарно- гигиеническими мероприятиями, относят антропонозы с фекально-оральным механизмом передачи (шигеллезы, брюшной тиф, вирусные гепатиты А и Е и др.). Однако при полиомиелите устойчивое снижение заболеваемости стало возможным лишь после разработки и широкого использования живой вакцины. Профилактика заболеваемости людей эдонозами домашних животных обеспечивается санитарно-ветеринарными мероприятиями и прививками, а природно-очаговыми инфекциями - режимно-ограничительными и прививочными мероприятиями. Удельный вес отдельных мероприятий различен и зависит не только от характера инфекции, но и от той санитарно-эпидемиологической ситуации, в которой их проводят. Система регистрации инфекционных больных, принятая в нашей стране, обеспечивает: 1) своевременную осведомленность санитарно-эпидемиологических учреждений и органов здравоохранения о выявлении случаев инфекционных заболеваний в целях принятия всех необходимых мер для предотвращения их распространения или возникновения эпидемических вспышек; 2) правильный учет инфекционных заболеваний; 3) возможность проведения оперативного и ретроспективного эпидемиологического анализа.

Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

Наметив подобную жертву, квакша с быстротой бросается на нее, схватывает и, моментально проглотив, высматривает уже себе новою жертву. Орудием ловли у нее является не только выдвижной язык, но и передние лапы, которыми она пользуется, как руками: ловко схватывает и подносит ко рту. Квакша считается хорошей предсказательницей погоды, так как издает своеобразный крик перед всякой переменой погоды. В неволе квакши очень выносливы и неприхотливы; их можно держать в простой клетке или в стеклянной банке, причем необходимо заботиться только о том, что у нее была подходящая пища и вода. Один натуралист таким образом содержал квакшу 22 года. Пленница его прожила бы, может быть, и гораздо дольше, если бы не околела вследствие несчастной случайности.             Сумчатая квакша (Hyla marsupia a) одна из самых красивых квакш тропической Америки. Основной цвет ее голубоватый, на спине и на голове несколько сгущенный; по всему телу идут продольные темно-зеленые полоски со светлыми пятнышками и каемками. Эта квакша  весьма замечательна своим сходством с сумчатыми млекопитающими. У самки на спине имеется глубокая ямка, прикрытая складками кожи, в нее помещаются оплодотворенные яйца, где они и развиваются.

Курсовая работа по чтению статей на английском

Это позволяет каждому предприятию постоянно сверять собственное производство с меняющимися условиями рынка. Санирующая функция - рыночный механизм – это не благотворительная система. Она и жесткая, и даже жестокая. Ей присуще социальное расслоение, беспощадность по отношению к слабым. С помощью конкуренции рынок очищает общественное производство от экономически неустойчивых, нежизнеспособных хозяйственных единиц и, напротив, дает зеленый свет более предприимчивым и эффективным. В результате этого непрерывно повышается средний уровень устойчивости всего хозяйства в целом. По свидетельству П. Самуэльсона, в США от одной трети до половины всех розничных магазинов прекращают свою деятельность в течение трех лет с момента открытия. Средний цикл малого бизнеса не превышает шести лет. Нередко гибнут в конкурентной борьбе и крупные фирмы. Разумеется, в условиях концентрации производства и капитала монополизация деформирует санирующий механизм рынка. И все же в капиталистическом мире монополизация нигде не подавляет конкуренцию настолько, чтобы «естественный отбор» прекратился. Функция экономичности предполагает сокращение издержек обращения в сфере потребления (затрат покупателей на покупку товаров) и соразмерности спроса населения с заработной платой.

Особенности словарной работы на уроках чтения и русского языка с учащимися 1 классов специальной (коррекционной) школы IV вида

Препараты этой группы применяют при послеоперационной боли в комбинации с М-холиноблокаторами и миотропными спазмолитиками. Их назначают для купирования печеночной (пентазоцин) и почечной (промедол) колик.Хроническая боль является противопоказанием для назначения наркотиков, исключение --- запущенные формы злокачественной опухоли (дипидолор, трамадол, агонисты-антагонисты).Наркотические анальгетики комбинируют с психотропными средствами для проведения специальных видов обезболивания: Нейролептаналгезия --- обезболивание комбинацией фентанила (сильный, действует 30--40 минут) и дроперидола (мягкий нейролептик). Дроперидол оказывает мягкое седативное, противорвотное, противошоковое действие, устраняет любую эмоциональную реакцию, снижает тонус скелетной мускулатуры. Дозы --- 1:50. Комбинированный препарат --- таламонал. Нейролептаналгезию используют при нетравматических операциях, нейрохирургии, инфаркте миокарда и др. Атальгезия или транквилоанальгезия --- фентанил сильный транквилизатор типа сибазона, феназепама.

Работа с антонимами на уроках русского языка и чтения в начальной школе

Повышение АД не выявлено, так как концентрация адреналина в 2 раза ниже, чем в предыдущих группах, но на эффективности анестезии это не отразилось. При использовании 4% раствора артикаина с адреналином 1:100000 (6 группа) определялась высокая анестезирующая активность обезболивающего раствора при всех видах анестезии. Применение инфильтрационного метода введения не влияло на показатели СС деятельности, что объясняется и анатомо- физиологическими особенностями областей применения, и минимальным объемом вводимого препарата. При проводниковой анестезии в 1 случае из 13 АД повысилось на 10-15 мм.рт.ст. на 2 минуте после инъекции, отмечены учащение сердцебиения на 10-15 в минуту и нормализация показателей деятельности ССС к 25 минуте после инъекции. Поскольку добавление к 4% раствору артикаина адреналина 1:200000 адекватно усиливает действие анестетика и продлевает это действие, именно такое сочетание следует считать оптимальным для большинства стоматологических вмешательств. Препарат 4% артикаина с добавлением адреналина 1:100000 может рассматриваться как «анестетик резерва» у больных с низким порогом чувствительности, а также при оперативных вмешательствах в полости рта, где необходим выраженный эффект ишемии.

Деревянные конструкции (лабораторные работы)

Произведена комплектация и складирование свай Произведена перевозка и монтаж копрового оборудования Монтаж копрового оборудования производится на площадке размером не менее 35 х 15м. После окончания подготовительных работ составляют двухсторонний акт о готовности и приемке строительной площадки, котлована и других объектов, предусмотренных ППР. Подъем свай при разгрузке производят двухветевым стропом за монтажные петли, а при их отсутствии - петлей “удавкой”. Сваи на строительной площадке разгружают в штабели с рассортировкой по маркам. Высота штабеля не должна превышать 2,5м. Сваи укладывают на деревянные подкладки толщиной 12см с расположением остриями в одну сторону. Раскладку свай в рабочей зоне копра, на расстоянии не более 10м производят с помощью автокрана на подкладке в один ряд. На объекте должен быть запас свай не менее чем на 2 - 3 дня. До погружения каждую сваю с помощью стальной рулетки размечают на метры от острия к голове. Метровые отрезки и проектную глубину погружения маркируют яркими карандашными рисками, цифрами (указывающими метры) и буками “ПГ” (проектная глубина погружения).

Производство отделочных работ

Сигналисты должны иметь головные уборы желтого цвета и этим отличаться от других работников железнодорожного транспорта. Ограждение места работ на перегонах. В зависимости от сложности и характера выполняемых работ их ограждают сигналами остановки, уменьшения скорости или сигнальными знаками о подаче свистка. Перечень работ, ограждаемых различными сигналами и сигнальными знаками, устанавливается Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ. Нельзя приступать к работам до ограждения мест их производства сигналами, а также снимать эти сигналы до проверки соблюдения габарита и полного приведения пути в состояние, обеспечивающее безопасность движения поездов со скоростью, установленной по месту работы. Места производства работ, требующие остановки поездов, ограждают переносными красными сигналами с обоих сторон как на однопутных, так и на двухпутных и многопутных участках дорог независимо от того, ожидается поезд или нет. Схема ограждения зависит от протяженности фронта работ. При фронте работ 200 м и менее на расстоянии 50 м от границы ограждаемого участка устанавливают переносные красные сигналы.

Штукатурные работы с основами охраны труда

Кроме строений в Лавре, Шедель выполняет заказы киевского митрополита Рафаила Заборовского и, судя по характеру форм, ему принадлежит проект знаменитой Брамы Заборовского, являющейся одним из лучших и характернейших памятников украинского барокко XVIII  в. Брама – западные ворота Софийского монастыря, построена в 1745-1746 гг. Над проездной аркой, оформленной колоннами коринфского ордера, высится высокий, криволинейного очертания барочный фронтон, покрытый нежным орнаментом, выполненным украинскими мастерами. Из построек Киева, периода работы в нём Шеделя надо отметить Софийскую колокольню, ставшую, как и Лаврская, одной из главных доминант города. Над первым этажом, возведённым ешё в начале XVIII  в. в 1744-1748 гг. были достроены второй и третий ярусы, увенчанные высокой барочной главой (четвёртый ярус достроят в XIX в.). Четырёхугольные, уменьшающиеся кверху ярусы колокольни мастерски покрыты лепной орнаментикой (мастера И.Стобенский и С.Стобенский). В 1847 г. начинается строительство в Киеве Андреевской церкви –архитектурного шедевра мирового значения.

Производство работ по возведению жилого кирпичного здания

Иерархия зданий выявля­лась именно в ансамбле, по мере их воспри­ятия. Но, подобно древнерусской фреске или иконе, городской ансамбль имел весь­ма многослойную иерархию самих точек зрения, каждая из которых отвечала свое­му объекту восприятия. Человек здесь не был сторонним наблюдателем, он включался в эту образно-насыщенную архитектурно-природную среду, испытывая на себе ее нео­днородность, как бы «перескакивал» из пространства в пространство, из одного ка­чественного состояния в другое. Архитекту­ра вела его за собой. В этом — сила эсте­тического воздействия древнерусских ан­самблей. При всей многоплановости и многогран­ности архитектурно-художественной струк­туры древнерусского города в ней ощущался некий внутренний идеальный стержень, собирающий все воедино. Ведь и все мно­гообразие окружающего человека мира мыс­лилось в Средневековье как высвечивание разных граней единой творческой воли Бога, величие которого определялось как всеимянность и одновременно — безымянность, то есть невыразимость никакими словами.

Общие виды работ, выполняемых на воздушных судах

Во второй половине XVI в. неизмеримо вырос ярославский посад. Город окружили тесным кольцом многолюдные слободы. Наиболее зажиточная верхушка «лучших» посадских людей постепенно приобрела здесь огромную власть. Разбогатевшие торговые люди начали выступать заказчиками разнообразной церковной утвари, а затем и самих церквей. Но, выстроенные из дерева, все посадские храмы ХVI в. бесследно исчезли при последующем бурном развитии города. Сохранилось лишь несколько икон и отдельные фрагменты резьбы иконостаса да часть утвари из древнейших деревянных посадских храмов XVI в. - Благовещения (стоявший на месте церкви Николы Надеина), Никиты Мученика, Спаса «на Городу», Николы Мокрого и ряда других. В этих иконах виден уже сложившийся определенный стиль, характерный для творчества местных художников, тесно связанных с посадом. Общие черты современного им искусства переплетаются в них с традициями, восходящими к XIV в. Изображения на них порой трогательно наивны, пропорции фигур приземисты. Народный вкус сказался в обилии сочетаний контрастных ярких красного и зеленого цветов, иногда дополненных светло-желтым.

Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем

Эта идея была близка Мартосу, и образ Минина становиться основным в его композиции. В 1807г. публикуется гравюра с первой модели памятника. Как и Козловский, Мартос не сразу пришел к своей окончательной композиции, но основные её черты, основное решение выражено уже в первом проекте. Для работы над памятником Мартос составляет программу, в которой Минин и Пожарский представлены как освободители Отечества от иноземного ига: « наше отечество воздвигает немало памятников таким редкостным мужам, таким бессмертным героям, чья любовь к Отечеству повергла бы в изумление Рим и Грецию. Кто из прославленных героев древности превзошел мужеством Минина и Пожарского? Петр Великий посетил могилу Минина и воздал должное праху сего великого мужа, назвав его освободителем Руси. В то злосчастное время, когда вероломные поляки вторглись в пределы российского государства и даже завладели самим Кремлем, когда все старания освободить страну от этого позорного ига оставались тщетными и все силы были скованы успехами иноземных насильников, тогда Козьма Минин возымел великое намерение спасти Отечество на самом краю гибели.

How "DNA" testing works Анализ "ДНК" как проверяющие работы)

Но поскольку спутники под влиянием разогрева от приливного трения теряют ледяную компоненту, то возникает совсем иная закономерность в их массах: наибольшую массу имеют спутники, расположенные примерно в средней части шеренги спутников, а массы других спутников постепенно уменьшаются по обе стороны от самого большого спутника. Ганимед, Титан и Титания - самые большие спутники с прямым обращением находятся примерно в середине своих спутниковых систем. Можно предположить, что Гиперион потерял огромную часть своей массы под влиянием приливного трения, вызываемого Титаном, которому и досталась ледяная компонента Гипериона. Возможно, раньше Гиперион имел размеры, вдвое большие размеров Япета, а Титан был значительно меньше. В будущем Гиперион подойдет еще ближе к Титану и может перейти на его орбиту, как это случилось с Тритоном. Как и Тритон, Гиперион должен иметь избыточную плотность, поскольку он потерял значитель ную часть своей ледяной компоненты. Тритон же не только потерял почти все свое вещество, но и перешел на орбиту Нептуна, Гипорион тоже потерял много своего вещества, но еще не успел войти в сферу действия Титана.

Контрольная работа по физиологии

Долгожданный успех пришел 21 августа 1957 года, когда стартовавшая в тот день ракета полностью выполнила намеченный план полета. 27 августа в советских газетах появилось сообщение ТАСС об успешном испытании в СССР сверхдальней многоступенчатой ракеты. Это заявление, естественно, не осталось без внимания и произвело должный эффект. 4 октября и 3 ноября этого же года в Советском Союзе при помощи ракет Р-7 были запущены первые ИСЗ. Эти события произвели колоссальный фурор в мире. Позже американский президент Дж. Кеннеди признался: «Когда мы узнали о запуске русскими искусственного спутника земли, мы пришли в шоковое состояние и в течение недели не могли ни принимать решения, ни разговаривать друг с другом.». Не эти ли впечатления остановили Дж. Кеннеди от разрешения Карибского кризиса силовым путем? Кто знает. А тем временем испытатели межконтинентальной ракеты столкнулись с новыми трудностями. Так как боевой блок поднимался на высоту нескольких сотен километров, то ко времени обратного входа в плотные слои атмосферы он разгонялся до огромных скоростей.

Пути и способы повышения устойчивости работы РЭА

Он фото­графировал, но станция вошла в тень. В корабле у него были обязанности, а на стан­ции - нет. Вот Мусабаев и предложил: «Да­вай ему поручим заняться буфетом». Подго­товка к обеду в космосе - дело хлопотное: пока найдешь то, что нужно. Так Деннис с удовольствием принялся сортировать продук­ты: мясо - сюда, рыба - туда, фрукты - сюда и т.д. Он хорошо помог, освободив от этого экипаж. 6 мая 2001 г. Экипаж вер­нулся на Землю. Она встретила ярким сол­нцем и сильным ветром. Спасатели хлопота­ли вокруг Денниса Тито. А он широко улы­бался: «Я побывал в раю». Правда, «рай», длившийся для американского путешествен­ника-миллионера 7 дней 22 часа 4 минуты 3 секунды, давал о себе знать: Деннис попытался самостоятельно выбраться из спускаемого аппарата, но получилось не очень, в отличие от опытных Талгата Мусабаева и Юрия Батурина, его вынесли на руках. Но надо было видеть, с каким энтузиазмом Деннис принялся грызть одно из румяных яблок, которыми по традиции угощают на казахской земле всех прибывших с орбиты. Как выглядит сегодня МКС, которую на­род уже назвал «космической коммуналкой»? Вот что рассказал Герой России Юрий Ба­турин: «Мне кажется, человеку уютно там, где он может остаться один и быть самим собой.

Организация боевых действий подразделений войск ПВО СВ (Методические указания к самостоятельной работе студентов под руководством преподавателя по тактико-специальной подготовке)

Растворённый в воде кисло­род они впитывают прямо из воды, и туда же выводится углекислый газ. Очень сходно, «напрямую» осуществляется дыхание и у неко­торых многоклеточных, напри­мер, у кишечнополостных (медуз, гидры, полипов) и плоских червей. У более сложных форм клетки, находящиеся далеко от воды, на­чинают «задыхаться». Появляется непрямое дыхание — дыхание че­рез особые органы. Такие органы должны всегда оставаться влаж­ными, чтобы впитывать кислород: у разных животных это жабры, лёгкие, трахеи. Водные и наземные животные столкнулись с различными пробле­мами при дыхании. В воздухе кис­лорода довольно много — 21%. За­то необходимо постоянно поддер­живать влажной дыхательную по­верхность. В воде дыхательная поверх­ность пересохнуть не может, зато растворённого кислорода здесь со­держится примерно в 40 раз мень­ше, чем в воздухе. Поэтому, чтобы не погибнуть от удушья, напри­мер, живущие на дне морские чер­ви должны непрерывно волнообразно покачиваться. Тогда их тела постоянно омывает свежая вода. У акул жабры извлекают из воды в полтора раза меньше кислорода, чем у костных рыб, и потому они тоже должны, чтобы не задохнуть­ся, постоянно быть в движении.

Организация и проведение спасательных работ в чрезвычайных ситуациях

На основании данных проточной цитометрии установлено, что среди обследуемых пациентов с различной патологией шейки матки в 74,5% случаев имеются кондиломатозные изменения. Установлен профиль типичной ДНК-гистограммы для данной патологии шейки матки с высоким содержанием ДНК в G0/G1-фазе и ранней S-фазе клеточного цикла. Полагают, что наблюдаемые изменения в ДНК-гистограмме можно рассматривать как проявление папилломо-вирусной инфекции в этиологии кондиломы шейки матки (K.C. sou, D.H.Ho g, M.Varello e al, 1984). Кроветворная система При цитометрическом анализе клеточных элементов крови используют критерии, которые включают довольно широкий спектр параметров. Это в первую очередь цитометрические маркеры с использованием специфических красителей на РНК, ДНК, различных ферментативных систем (эстеразу, фосфатазу). Используются также размерные критерии, которые включают объем, площадь, периметр и диаметр ядра и цитоплазмы клеток, а также ядерно-цитоплазматическое отношение. При исследовании диагностического материала при острых и хронических формах лейкозов методами цитометрии обнаружены некоторые различия для клеточных элементов той или иной группы гемобластозов.

Применение ЭВМ для повышения эффективности работы штаба ГО РАТАП

Более рационально использование питательной среды, содержащей растворимый “индуктор”. Такой питательной средой может быть молочная сыворотка, основным компонентом которой является лактоза (предварительно от молочной сыворотки отделяют белок). В качестве продуцента может быть использован гриб richoderma lig orum, позволяющий получить весь комплекс  целлюлолитических ферментов, необходимый для расщепления природных целлюлозусодержащих субстратов. Общие методы определения активности ферментов.      Прежде чем преступить к выделению фермента, необходимо избрать и тщательно отработать метод определения активности, под контролем которого производится выбор наиболее эффективных приемов очистки ферментов, а затем и выполнение последовательных стадий его препаративного получения. Активность фермента меняется при различных условиях реакции и зависит от температуры, рН среды, от концентраций субстратов и кофакторов. Учитывая это, при определении активности фермента на разных стадиях очистки необходимо строго соблюдать одни и те же условия.

Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы в очагах поражения

Клюв и острые коренные зубы позволяли ему перемалывать твердые листья и ветки. Наиболее крупные и известные виды относятся к семейству трицератопса (трехрогой морды), у которого длина очень острых рогов на лбу доходила до 1 метра.             65 миллионов лет назад в конце мелового периода, на исходе мезозойской эры все динозавры вымерли. В течении 150 миллионов лет постоянно изменяющиеся виды динозавров безраздельно господствовали на нашей планете, а затем внезапно, за короткий промежуток времени исчезли с лица Земли.             Было высказано много теорий о причине вымирания динозавров на нашей планете. Существуют две противоположные точки зрения.             “Катастрофисты” считают, что динозавров погубило какое-то всепланетное, а может быть, и космическое потрясение. За последние 50 лет высказаны десятки мыслимых и немыслимых догадок о характере такой катастрофы: всемирное похолодание, всемирное потепление, отравление атмосферы углекислым газом и недостатком кислорода, переизбыток кислорода, усиление ультрафиолетового излучения солнца, столкновение Земли с роем метеоритов, прохождение Солнечной системы через участок Вселенной с резко повышенной комической радиацией, всеземная вирусная эпидемия и т.д.             “Антикатастрофисты” полагают, что ничего такого не было.

Отчет о производственной практике менеджера сервисной службы компании (производство топографо-геодезических работ)

Между ним и невозбужденными со­седними участками мембраны возникают локальные электрические токи, под действием которых проис­ходит деполяризация новых соседних участков, что приводит к формированию в них потенциала дей­ствия. Далее развиваются локальные токи между новым участком, охваченным возбуждением, и следующими невозбужденными участками; и так воз­буждение активно распространяется вдоль всей немиелинизированной мембраны. Чем больше диаметр волокна, тем скорость распространения возбуждения У позвоночных большинство аксонов покрыто миелиновой оболочкой, периодически прерывающейся на перехватах Ранвье. В перехватах существует высокая плотность потенциалзависимых натриевых ка­налов (12 000 на 1 мм2), здесь генерируется потенци­ал действия, а на участках между перехватами воз­можно электротоническое формирование локальных токов, вызывающих потенциал действия лишь на сле­дующем перехвате. Благодаря этому происходит скач­кообразное (сальтаторное) распространение потенци­ала действия со значительно большей скоростью, чем по немиелинизированной мембране.

Совершенствование организации работы отдела контроля за поступлением налогов с физических лиц

Исключительные права на средства индивидуализации товаров, работ, услуг и их производителей

Первые переговоры по делимитации зон континентального шельфа России и Норвегии начались в 1970 году. Обе страны являлись участницами Конвенции о континентальном шельфе 1958 года, и положили ее в основу своих обсуждений. Позиция Норвегии состояла в том, что, исходя из положений конвенции, применяться должно правило серединной линии. Советская сторона заявляла о наличии "особых условий" (концепция, которая в конвенции также называется "оговоркой"), и что необходимо применять линию, установленную Декретом 1926 года для определения принадлежности к СССР земель и островов в Арктике (часто называемую "секторальная линия"). Эта линия шла от тогдашней финско-советской сухопутной границы строго на север вдоль меридиана, обходя четырехугольник, определяющий острова архипелага Свальбард. Серединная линия, предложенная Норвегией, является равноудаленной от ближайших земельных владений и базовых линий обеих сторон, отсчитываемой на юге от материковой территории и далее на севере от островных территорий сторон. Серединная линия обеспечивает математически правильное деление Баренцева моря, и, хотя она проходит восточнее секторальной линии, определяет 64 процента этого четко определенного водного пространства принадлежащим России и лишь 36 процентов — Норвегии.

Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

Бассейн Амазонки (более 7 млн. км2) охватывает территорию семи стран; более 2/3 его приходится на Бразилию. Бассейн Ла-Платы (более 4 млн. км2) простерся в границах пяти государств. Реки этого бассейна в значительной мере протекают по зонам, нуждающимся в орошении. Бассейн Ориноко (около 1 млн. км2) расположен в пределах Венесуэлы и Колумбии. По обеспеченности водными ресурсами Латинская Америка, располагая около 1/4 мирового стока, стоит на первом месте среди пяти континентов по размерам стока на 1 км2 территории и на душу населения. Одной из самых существенных черт экономической географии Мексики, влияющей на многие стороны хозяйственной жизни страны, является отрыв водных ресурсов от главных районов их потребления. Свыше 80% гидроресурсов сосредоточено в низменной части, страдающей от избыточного увлажнения. Внутренние районы, где проживает основная часть населения, испытывают хронический дефицит воды. Гидроэнергетический потенциал мексиканских рек оценивается в 10 млн. кВт. Самым большим потенциалом располагают реки тропической части береговых районов.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.