Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

В першому відношенні (констатація стратегічного співвідношення сил) йшлося переважно про кількісний вимір означеної полярності, розподіл силового впливу та багатства. Так, констатувалася руйнація моделі біполярного світу (дезактуалізація конфлікту “Схід-Захід”), згадувалася традиційна “капіталістична тріада” – США, Західна Європа та Японія – але з урахуванням більш щільних зв'язків її структурних елементів із супутниковими країнами, спільниками по інтеграційних проектах. Враховуючи поглиблення диспропорцій в розподілі світового багатства на користь найбагатших та майже на загибель найбідніших країн, згадувалися й протиріччя між “багатою Північчю” та “бідним Півднем”. Але головною вадою подібної методології, яка не має принципових заперечень, є її виключно постфактна та механістична природа. В другому (історико-культурологічному) відношенні здійснювалися спроби узагальнення тенденцій розвитку та його домінантних факторів (етно- історичних, історико-релігійних). Застосовувалися методи формального протиставлення згідно релігійного критерія (іудео-християнського, ісламського, індуїстсько-буддистського “світів”), комплексних характеристик релігійно-географічної належності, яка, як це презюмувалося, відображала спільність “історичної долі” народів. Втім, розв'язання задачі історико- культурологічної класифікації цивілізаційних підсистем взагалі не має органічно цілісного інструментарію. Причому виділення співставних за базовими рисами (хоча б, наприклад, за розмірами) етно-культурних елементів геополітики інколи, в структурному відношенні, є “притягнутим”, але неадекватним (так, наприклад, констатація афроісламської єдності вочевидь має, знов-таки, надто механістичний характер). Відтак робота над даною проблематикою, хоча і становить безумовний науковий інтерес, потребує відомої коректності, а також комплексності підходів. В третьому (регіонально-географічному) відношенні логіка класифікації значною мірою тяжіє до оцінки стану та перспектив тенденцій регіоналізації. Дійсно, можна казати про своєрідне змагання за контроль над найбільшими територіями а ще більше – ринками, тобто покупцями з урахуванням їхньої сукупної купівельної спроможності (зона вільної торгівлі для обох Америк, процес створення якої триває, а також розширюваний Євросоюз – ось приклади регіональної інтеграції, що тяжіє до природних географічних кордонів. Ось, як розподілено населення світу на зламі тисячоліть між окремими континентами: 57% – Азія; 21% – Європа; 14% – обидві Америки; 8% – Африка. Безумовно, буквально не йдеться про “змагання континентів”, або навіть пряму конкуренцію між ними (так питання і не ставиться хоча б тому, що ринок США більший за весь африканський – місячні продажі у цій країні становлять гігантську суму в 260 – 280 млрд. доларів), але про загальний глобально-конкурентний потенціал (можливо ще не реалізований) дані цифри свідчать достатньо красномовно. Зокрема, можна помітити, що потенціал регіоналізації країн Азії є дуже великим, навіть попри те, що за темпами цей процес значно поступається європейському та навіть трансамериканському.

Метою стратегії постало сприяння розвитку фінансової сфери, зокрема комерційного експортного кредиту, а також кредитування малого та середнього, а також корпоратизованого бізнесу, аграрного виробництва, взагалі приватизованого сектору економіки, сприяння інвестиціям. Об’єкт особливої уваги ЄБРР – модернізація та будівництво транспортної інфраструктури, допомога Україні в справі якомога більшого самозабезпечення енергоресурсами, впровадження енергозаощаджувальних та екологічних технологій у виробництві, фінансування чорнобильських статей витрат. Втім, у відносинах України з ЄС існує й чимало проблем. Одна з найбільш болючих та таких, які вимагають діяти, і негайно – антидемпінгові розслідування проти українських товарів. Від них серйозно страждають як окремі вітчизняні виробники так і зовнішньоторговельний і платіжний баланси країни. Причому, з мікроекономічної точки зору, ситуацію, в найгірших випадках, загострює те, що по деяких видах виробництва на продукцію інколи навіть немає альтернативного експорту (тобто зовнішньому попиту) попиту всередині держави. Важливими передумовами розширення співробітництва між Україною та ЄС, можна вважати: . загальне покращення макроекономічної ситуації в Україні та більш динамічне просування ходою справжніх та радикальних, а не симулятивних економічних реформ, що не тільки створює базу для більш вигідної економічної взаємодії, а інколи й постає прямою умовою реалізації тих або інших проектів; . розв'язання тих проблем, які були породжені практикою антидемпінгових розслідувань з боку ЄС, зокрема із більш широким та послідовним застосуванням самою ж України існуючих методів контрантидемпінгу (сказане не знімає з порядку денного завдання адміністративного попередження реального демпінгу з боку тих вітчизняних експортерів, які до нього вдаються); . проведення роботи щодо розв'язання проблем, які виникають у України по лінії ГАТТ/СОТ, що є однією з політичних передумов налагодження відносин з Євросоюзом, які є членами цих світових торговельних структур та активно відстоюють їхні принципи на міжнародній арені; . проведення подальшої організаційної та переговорної роботи щодо розширення номенклатурного та кількісного представництва вітчизняного виробництва на західноєвропейських ринках в тих випадках, коли ще існують відповідні обмеження; . участь в системі субрегіонального та прикордонного соціально- економічного співробітництва, зокрема на рівні Вишеградської групи та CEF A, а також в системі єврорегіонів. Важливим напрямом договірної діяльності України є забезпечення режимів вільної торгівлі з державами, які є кандидатами на вступ до ЄС. Так, в 2000 році було проведено кілька раундів переговорів з підготовки Угоди про вільну торгівлю з Македонією (Угода підписана 18 січня 2001р); велась робота по приведенню Угоди про вільну торгівлю з Литвою до стандартів ЄС. Було також укладено міжурядову торговельну Угоду з Кіпром, Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал та Угоду про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів з Швейцарією, міжурядову Угоду про транскордонне співробітництво з Словаччиною.

Україна відмовилася від ідей “інституційної інтеграції” із створенням органів наддержавного регулювання, а також митного та платіжного союзів. Натомість відстоювалась концеація зони вільної торгівлі. Про значення такого утворення в україно-російських відносинах свідчить хоча б така цифра: згідно експертних оцінок, через відсутність його у відносинах з РФ вітчизняні споживачі щорічно переплачують близько 1,5 млрд. дол. Відповідно до Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною, Договору про економічне співробітництво на 1997-2007 рр., а також ряду інших документів було підготовлено Програму економічного співробітництва України і Російської Федерації на 1998-2007 рр., яка встановлює рамкові умови двостороннього співробітництва. Зокрема Програма передбачає зближення основних напрямів у проведенні економічних реформ і розвиток економічного співробітництва, координацію пріоритетних напрямів структурних змін в економіках, координація заходів з вирішення соціальних проблем, всебічний розвиток торговельних відносин. Основу українського експорту до Росії складають продукція металургійної промисловості, (передусім вироби з чорних металів, феросплави, профілі, алюміній), продукція машинобудування (електрічні машини, вантажні автомобілі, двигуни), продовольство (м'ясо, молочні продукти, цукор, алкогольні напої, консервовані продукти), продукція хімічної промисловості (шини, пласмаси та вироби з них, фарби та фарбуючи сполуки, органічні хімічні сполуки, миючі засоби). Особлива і головна стаття «експорту» України до Росії – це послуги, передусім ті, що пов'язані з транзитом енергоносіїв української територією. Безумовним «лідером» імпорту з Росії є енергоносії (природний газ та нафта), які складають 70% та більше від загального об'єму ввозу. Ввозиться також і багато видів продукції машинобудування механічного обладнання, легкові автомобілі, передусім марки «Жигулі-Лада», а також «Газелі». Важливе значення має і ввезення ряду продуктів хімічної промисловості, зокрема синтетичного каучуку. Чинниками, що стримують нарощування експорту української продукції до РФ є жорсткі кількісні обмеження та високі митні тарифи на товари машинобудування, сільського господарства, зокрема цукру та інші протекціоністські заходи. Має місце певний прогрес у розвитку кооперування. Так, 24 квітня 1998 р. було підписано Угоду про виробничу кооперацію між урядами двох країн. Розвивалося, щоправда низькими темпами, й інвестиційне співробітництво між двома країнами. Причини незначних обсягів взаємних інвестицій очевидні: вони пов'язані з фінансовими дефіцитами на пострадянському просторі. З-поміж галузей, які становили пріоритети інвестиційного співробітництва постали охорона здоров’я, фізична культура та соціальне забезпечення, паливна промисловість, фінанси, кредит, страхування, пенсійне забезпечення, транспорт і зв’язок, будівництво, машинобудування і металообробка, харчова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість. Складовою двостороннього співробітництва є прикордонна співпраця. В лютому 2000 р. з метою сприяння розвитку економіки прилеглих регіонів, розв'язанню багатьох прикордонних проблем було підписано програму міжрегіонального і прикордонного співробітництва України та РФ до 2007 року.

Дальше тривання московсько-большевицької окупації України змушує бути обережним навіть з публікацією тієї жменьки даних про події того періоду, які ще збереглися. А тому, якщо ми все ж таки хочемо дати відповідь на питання, що саме можна вписувати на рахунок дій УВО-ОУН на східньоукраїнських землях, то нашу відповідь ми можемо спирати тільки на логічні висновки й міркування чи припущення.[127] Отож: 1. Спілка Визволення України і Спілка Української Молоді, на нашу думку, жодного організаційного пов'язання з УВО-ОУН не мали. Зате очевидним і безсумнівним стає для об'єктивного дослідника тих подій, на підставі аналізи зізнань підсудних провідних членів цих організацій, – ідейно-політичний вплив Української Військової Організації на СВУ-СУМ. Бо виявлені зізнаннями і заявами підсудних явна ворожість до соціялістичних експериментів, першопляновість національних інтересів перед клясовими, визнання потреби національної диктатури в переходовому етапі закріплювання української державности, орієнтація на власні сили і, насамперед, дуже чітке й рішуче наголошування постуляту національно-державної суверенности України (моменти, такі дуже чужі усім тим українським соціалістичним середовищам, що до них колись суджені члени СВУ належали), – є аж надто міцною ремінісценцією тез ідеологічно-політичних постанов Конґресу Українських Націоналістів

РЕФЕРАТЫ:

Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

Однопроходные (яйцекладущие) млекопитающие, такие, как утконос и ехидна, имеют необычные лимфатические узлы, состоящие из нескольких маленьких лимфоидных узелков, которые локализуются в лимфатическом сплетении. Заболевания. Когда бактерии или вирусы из лимфы попадают в лимфатические узлы, миндалины или селезенку, там возникает интенсивная ответная реакция лимфоцитов; в результате эти органы опухают и воспаляются. Такое состояние, лимфаденит, развивается при ангине, инфекционном мононуклеозе и других инфекционных болезнях, сопровождающихся увеличением лимфоузлов («желез»). Лимфоциты могут становиться злокачественными , при этом значительно возрастает их количество в крови и опухают лимфоузлы. Лимфомы – опухоли лимфатических узлов – также приводят к их увеличению. СПИД обусловлен тем, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) инфицирует определенную группу Т-клеток . Гибель этих клеток приводит к нарушениям в иммунной системе, и организм постепенно утрачивает способность сопротивляться различным инфекциям. Список литературы

Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

При этом вращайте руку только в локтевом суставе, в лучезапястном она должна быть неподвижной. Теперь, не меняя положения локтя, верните фломастер в исходную точку и совершите поворот руки на такой же угол (чтобы вторая дуга в точности совпала с первой). Для усложнения упражнения меняйте положение локтя, положение исходных для дуг точек, а также направление поворота (по часовой стрелке или против). Со временем переходите к запоминанию и воспроизведению сразу нескольких разных поворотов руки (разных дуг), а затем между запоминанием и воспроизведением как следует подвигайте рукой, особенно в локте, или просто увеличьте промежуток времени перед воспроизведением. Этим вы обеспечите тренировку объема, устойчивости и прочности памяти на двигательные повороты. Вы можете найти более сложные варианты этих упражнений. Например, бумагу можно установить на наклонной плоскости, движения перенести с одной руки на другую, поворачивать руку только в лучезапястном суставе. Регулярно наблюдайте за показателями вашей двигательной памяти в процессе тренировки. Фиксируя, как день ото дня она улучшается, т.е. имея наглядные результаты тренировок, вы не сможете их прекратить, прежде чем доведете двигательную память до совершенства.

Генеза української національної мови

Расходы предприятий и организаций по уплате налога на рекламу - относятся на финансовые результаты деятельности предприятий, земельного налога - на себестоимость продукции (работ, услуг). 1.4. Классификация налогов. Все действующие классификации налогов можно свести к нескольким основным типам. В основе этой системы лежит деление всех налогов на три класса: 1) прямые налоги; 2) косвенные налоги; 3) пошлины м сборы; Группу прямых налогов образуют подоходный налог с физических лиц, налог на прибыль, налог на доходы от денежных капиталов, налог на прирост капитала, налог на имущество, налог на наследство и дарение, единый социальный налог. Прямые налоги платятся субъектами налога непосредственно. При косвенном налогообложении субъект налога и его носитель обычно не совпадают. Косвенные налоги взимаются через надбавку в цене и являются налогами на потребителей. Основные виды косвенного налогообложения - это акцизы, налог с продаж, налог на добавленную стоимость, а также отдельные виды пошлин и сборов. К группе косвенных налогов, помимо акцизов, налога на добавленную стоимость и налога с продаж, следует относить также налоги, взимаемые со стоимости товаров при пересечении границы (таможенная пошлина).

Національна депозитарна система в Україні

В Ростове- на-Дону были обнаружены лозунги типа: «Да здравствует Новочеркасское восстание!» «Вива, Новочеркасск!» и др. Но органы работали в полную силу и вскоре о Новочеркасских событиях 1962 г. говорили только шепотом, да и то не со всеми. В основном информацию о Новочеркасских событиях давали в эфир «западные радиоголоса», такие как «Свобода», «Би-Би-Си», «Голос Америки» и другие. Советские власти и средства массовой информации хранили молчание. Почти 30-летнее молчание было прервано активными запросами общественности в различные государственные органы СССР и России в начале 1990-х годов. Первый городской митинг новочеркасцев, посвященный памяти жертв событий 1962 г. состоялся у здания Администрации в 1991г., т.е. в день 29-й годовщины. На месте гибели людей в сквере перед площадью установили памятный знак-камень из белого мрамора. В 1994 году состоялось перезахоронение жертв Новочеркасской трагедии на городском кладбище, а 8 июня 1996 г. Президент России Б. Ельцин подписал Указ «О дополнительных мерах по реабилитации лиц, репрессированных в связи с участием в событиях в г.

Національний банк України

Известно, например, что один русский отряд участвовал в боях, которые в 1054 году велись в Маназкерте против Тугрил-бека. Другой отряд русских воинов в составе армии грузинского царя Давида Строителя в 1121 году участвовал в освободительных войнах грузинского и армянского народов против сельджукского эмирата.Большую роль в установлении армяно-русских связей сыграли армянские колонии (общины), возникшие на Киевской Руси. Первые сведения об армянах, обосновавшихся в Киеве, относятся к X—XI в. Армянское население Киева, состоявшее в основном из ремесленников, купцов, врачей, постоянно увеличивалось. Армяне принимали участие в экономической и культурной жизни города, а также в его защите от внешних врагов. Характерно, что армяне впоследствии участвовали в известной битве при Грюнвальде в 1410 году. Когда тевтонские (германские) захватчики стремились подчинить себе своих юго-восточных соседей, то объединенные силы поляков, литовцев, русских и чехов в кровопролитном сражении у Грюнвальда разбили тевтонских рыцарей.

Національний банк України та особливості його функціонування

Сконцентрировав крупные силы, турецкое командование предпринимает новое наступление. В 1728 г. умер организатор и руководитель освободительного движения Сюника, большой патриот и неустрашимый полководец Давид-Бек. Во главе армянских повстанцев становится Мхитар Спарапет. Бои продолжаются, но числено превосходящий противник добивается ряда успехов. В среде армянских военных начинаются разногласия, приведшие к раздроблению сил. В 1730 г. был изменнически убит Мхитар Спарапет. Фактически после этого потерпело поражении Сюнякское освободительное движение.Другим важным центром армянского освободительного движения 1720-х годов был Арцах (Карабах), где сохранились пять армянских феодальных княжеств—меликств (Гюлистан, Джраберд, Хачен, Варанда и Дизак).Еще в 1718—1720 гг. армянские мелики Арцаха с целью сопротивления внешним врагам организовали укрепленные военные лагеря, называвшиеся сигнахами. В них формировались воинские силы. Вооруженные отряды Арцаха возглавлял вначале гандзасарский католикос Есаи Гасан-Джалалян, а в дальнейшем—мелик Аван Юзбаши.

Функції Національного банку України

А на следующий день, 9 сентября, жестокие бои, продолжавшиеся непрерывно в течение 9 суток, завязались на подступах к Красному селу. Над Ленинградом нависла смертельная опасность. 12 сентября наши войска оставили Красное село. В этот же день командующим ленинградским фронтом был назначен генерал армии Г.К. Жуков. К 18 сентября врага остановили на рубеже Лигово – Пулково. До города оставалось 506 км. Гитлеровская армия, прошедшая от границы нашей страны до пригородов Ленинграда 750 км, не смогла преодолеть последние километры. План молниеносной войны провалился. И тогда последовала директива начальника штаба военно-морских сил Германии от 29 сентября 1941 года: «Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. После поражения Советской России дальнейшее существование этого крупнейшего населенного пункта не представляет никакого интереса. В этой войне, ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения». 900 дней блокады. Бомбежки и обстрелы. Пятое на счету снижение нормы выдачи хлеба 20 ноября 1941 года: 250 г – рабочим, 125 г – служащим, инвалидам, детям. Голод и лютые морозы. В домах ни света, ни воды, ни тепла.

Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

Выполненные на спутнике измерения позволили установить наличие внешней зоны радиационного пояса Земли; была получена точная картина пространственного распределения магнитного поля Земли в интервале высот 280 – 750 км. Полетом третьего советского спутника были заложены основы нового направления в науке – космической физики. Полеты первых трех советских искусственных спутников Земли показали, что наука получила уникальные возможности для проведения широкого комплекса исследований в космическом пространстве. Полеты первых трех спутников позволили отработать основные служебные системы: радиотехническую аппаратуру, измеряющую параметры движения спутника по орбите, радиотелеметрические системы, регистрирующие результаты научных измерений, системы «запоминания» и последующей передачи на Землю этих измерений, системы активного терморегулирования, энергопитания, радиосвязи. Была создана сеть станций слежения и управления полетом и обработки получаемой информации. Первые советские искусственные спутники Земли позволили получить начальные, довольно общие сведения о параметрах верхней атмосферы Земли, о процессах, протекающих в околоземном пространстве. Глава 3: Ю. А. Гагарин – первый космонавт Первый в истории землян летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в селе Клушино Гжатского района Смоленской области в семье колхозника.

Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

таврический институт ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1 ПО СТАТИСТИКЕ ТЕМА: ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКИ. ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ Симферополь - 1998 г. ТЕМА: ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКИ. ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПЛАН ВВЕДЕНИЕ1.Предмет правовой статистики и ее основные отрасли 2.Значение правовой статистики3.Хозяйственно-правовая статистика и ее роль в борьбе с преступностью ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В В Е Д Е Н И Е В отличие от других социальных идей и политических ориентаций демократическое правовое государство при верховенстве правового закона и приоритете прав человека и гражданина практически воспринято обществом как будущее государственного строя Украины. Решение этой задачи связано не только с созданием современного законодательства, обеспечением законности деятельности государства и его органов, муниципальной системы и общественных формирований, надежной, быстрой и справедливой юстиции, независимого правосудия, но с преодолением достигшего опасных пределов правового нигилизма, находящегося ныне на грани беспредела во всех сферах государственной и общественной жизни, и, главное, формирование высокого уровня правовой культуры общества и каждого человека.

Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

Такой организацией стало Товарищество передвижных художественных выставок, основанное в 1870 году. Появление данного творческого содружества являлось огромных художественным событием в культурной жизни России второй половины XIX века. На основе осуществленного анализа данной проблемы автор пришел к следующим выводам: - Возникновению Товарищества передвижных художественных выставок предшествовал ряд событий и явлений, таких как "бунт 14-ти протестантов", существование петербургской Артели художников, которые во многом сыграли определенную в истории создания этой организации. - Огромна и неоценима роль Г.Г. Мясоедова, И.Н. Крамского, Н.Н. Ге и других, как инициаторов и основоположников данного движения. - Становление и официальное утверждение Товарищества передвижных художественных выставок, его устава происходило в достаточно сложной обстановке. - Деятельность Товарищества передвижных художественных выставок за годы своего существования (1870-1923) позволила объединить плеяду замечательно-талантливых людей: Г.Г. Мясоедова, И.Н. Крамского, Н.Н. Ге, В.Г. Перова, И.И. Прянишникова, А.К. Саврасова, И.Е. Репина, В.И. Сурикова, В.М. Куинджи, В.Д. Поленова, И.И. Левитана, В.А. Серова, братьев Коровиных и других живописцев. ими созданы истинные шедевры русской живописи, которые в настоящее время хранятся не только в музеях нашей страны, но частично представлены и в зарубежных коллекциях.

Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

Отметим, в частности, его доклады на 35-й и 36-й сессиях ИФЛА (Копенгаген, 1969; Москва, 1970) и статью в «Советской библиографии» «О преподавании отраслевой библиографии»' (1976, № 5). Богатейший опыт библиотечно-библиографической подготовки кадров М. П. Гастфер обобщил не только в статьях, но ив выступлениях как перед советской, так и перед международной аудиторией. Он принимал участие в сессиях ИФЛА: 30-й — в Риме, 31-й—в Хельсинки, 35-й—в Копенгагене, 36-й—в Москве. В Копенгагене в 1969 г. и в Москве. По вопросам подготовки библиотечных работников Михаил Павлович выступал также и на совещании стран—членов СЭВ в Ленинграде в 1968 г. М. П. Гастфер был привлечен к редактированию фундаментального труда «Специалист-библиотека-библиография. Опыт исследования профессиональных потребностей в информации» (М., 1971). Трудно перечислить все вопросы, ставшие предметом публикаций М. П. Гастфера: история и современное состояние технической библиографии, информационная деятельность библиотек, сессии ИФЛА и т. д. (некоторые из работ названы в заметке, помещенной в «Советской библиографии» (1971, № 2) в связи с 70-летием М. П. Гастфера). Многие статьи и рецензии М. П. Гастфера опубликованы в «Советской библиографии», членом редколлегии которой он состоял в течение двадцати лет. М. П. Гастфер постоянно принимал активное участие в различных библиотечных и библиографических организациях.

Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

Разумеется, Твен основательно сгустил краски. Гротеск этого требует по своей природе - А рассказ Твена можно изучать как образец гротеска. Тут и преувеличения ничуть не скрываемые, и герой-простак, которому взбрела в голову бредовая мысль, что, поработав с месяц на Юге, в Теннеси, он прекрасно отдохнет и поправит здоровье. Тут и какой-то оскорбленный газетой полковник, который, по-джентельменски объяснившись с редактором и получив смертельную рану, справляется перед уходом об адресе гробовщика. Тут и выдранные в драке вихры, и пули, упорно попадающие в безвинного практиканта, а не в шельму редактора, и под конец такая резня, которой не в состоянии описать перо. Тут и походя брошенное шефом газеты замечание, которое на весах юмора, пожалуй, перевесит все леденящие кровь подробности из жизни газетчиков Теннеси: «Вам здесь понравится, когда вы немножко привыкнете». Словом, бездна смеха и ни грана истины? Ничего подобного. Твен прекрасно изучил понятия фронтира и знал участь людей, решившихся избрать в этих условиях ремесло журналиста.

Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.

Такого звонкого хохота, такого шумного веселья, такой живой, сочной "простонародной" речи еще не знала американская литература. В лице "дикого" юмориста Запада народная Америка — живая, здоровая, непосредственная — шумно и бесцеремонно утверждала себя в литературе. На ранней стадии своего творчества Твен еще не до конца осознал глубину пропасти, отделявшей эту Америку простых людей от другой Америки — стяжателей, филистеров и лицемеров. Но ростки бунтарских настроений уже пробиваются в его веселых "пустячках". В самой манере Твена видеть вещи и говорить о них заключался вызов ханжеской, лицемерной, фарисейской морали американского обывателя. Все искусственное и надуманное, всякая предвзятость суждений вызывают у писателя протест. Ему ненавистны догматы, каноны, штампы, любые попытки пригладить жизнь, придать ей мещански благовоспитанный облик. Уже на начальном этапе своей деятельности Твен выступает как последовательный и непримиримый враг фальшиволицемерного, ханжеского "благочестия" буржуазной Америки. Даже в это время юмор не являлся для Твена самоцелью и должен был играть в его творчестве отчасти служебную роль. У этого, казалось бы, столь беззаботного писателя было очень четкое представление о характере своей творческой миссии как юмориста.

Основні етапи українського національного відродження

А теперь следует опровергнуть и это наше утверждение, по- казать, что при всей здравости суждений народ суетен, не пони- мает, в чем истина, видит ее там, где ее нет,и, таким образом, его суждения всегда неверны и неразумны. Но главное из Мыслей о религии- это величие и недостаточ- ность разума, но что эта мощь перед смертью, перед Богом, пе- ред слабостями человека? Все наше достоинство,- пишет Паскаль,- заключается в мысли. Не пространство, не время, которых мы не можем запол- нить, возвышают нас, а именно она, наша мысль. Будем же учиться хорошо мыслить: вот основной принцип морали". И-рядом:"Сколько бы разум не кричал, он не может сам оце- нивать вещи". "Мне очень приятно видеть, как унижают гордый разум". " Мысль составляет величие человека" " Люди безумны, и это столь общо, что не быть безумцем было бы тоже своего рода безумием". " Мы должны бесприкословно повиноваться разуму". " Все достоинство человека заключено в мысли, но что та- кое эта мысль? Как она глупа!. Как она величественна по своей природе, как она низка по своим недостаткам". Человек столь счастливо устроен, что не распологает ника- ким верным критерием истины, зато имеет несколько отличных критериев лжи. Таков наш удел. Мы не способны ни к всеобьемлющему позна- нию ни к полному неведению.

Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

Это объяснимо интересом читателей к опыту, изложенному в форме развернутого событийными иллюстрациями афоризма, к которому приучили Европу французские моралисты, свободному от героических примеров античности, применимых исключительно на поле брани и в отеческих проповедях. Институт наставничества, в узком смысле, гувернерства был недоступен сословиям, составляющим основную массу западной читательской аудитории. Демократизм новых жанров распространялся на их содержание. Жизненные ситуации обобщались и классифицировались, предлагались разумные, исполнимые практически рекомендации. Советы можно было принимать или игнорировать, они не претендовали на литературную истинность, привычно трактуемую в качестве безапелляционной достоверности. Для России, имеющей в своем арсенале аналогичных изданий уже ставшее архаикой петровское «Юности честное зерцало», журнал «Полезное с приятным» (1769), изданный преподавателями Императорского Сухопутного шляхетского корпуса, «Модное ежемесячное издание» (1779) Н. И. Новикова, заботившегося, как и его предшественники, прежде всего о воспитании юношества, бальзаковская, к примеру, теория моды предстанет апокрифом, вывезенным с родины «французиком из Бордо».

Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

Лучшим своим рассказом Бунин считал "Чистый понедельник". "Благодарю Бога, что Он дал мне возможность написать "Чистый понедельник"" - писал он (цит. по: Русские писатели. 1800 - 1917. Биографический словарь. Т. 1. С. 360). Чистый понедельник Как и в "Господине из Сан-Франциско", и во многих других рассказах Бунина в небольшой объем вмещена большая тема. Основной сюжет составляет очередная история несбывшейся любви: "он", герой-повествователь, и "она" - главная героиня с внешностью восточной красавицы и русской душой, думающая и ищущая, внутренне глубоко неудовлетворенная своей внешне счастливой и благополучной жизнью, вынашивающая в душе мысль об иноческом подвиге. Немаловажную роль в рассказе играет параллель с древнерусской повестью о "Петре и Февронии". "Был в русской земле город, названием Муром, в нем же самодержствовал благоверный князь именем Павел. И вселил к жене его диавол летучего змея на блуд. И сей змей являлся ей в естестве человеческом, зело прекрасном." Хотя основное содержание "Повести о Петре и Февронии" не имеет никакого отношение к сюжету "Чистого понедельника" (жена князя Павла - лишь второстепенный персонаж) - цитирование этой повести, как и другие обильно упоминаемые древнерусские реалии, создают ощущение некоей незыблемой основы, которая сохраняется в душе русского человека даже в сложную, кризисную и в высшей степени "цивилизованную" эпоху. Оказывается. что героиня, барышня просвещенная и довольно эмансипированная, посланную ей любовь воспринимает как искушение и, хотя в смысле борьбы с этим искушением на протяжении рассказа являет себя далеко на высоте, но в конце почему-то с неожиданной твердостью принимает решение о том, чтобы покинуть мир, и выбирает путь монашества.

Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

Расти себе пышные брыжи и фижмы , Вбирай облака и овраги , А ночью , поэзия , я тебя выжму Во здравие жадной бумаги . Поэзия — не выхлест содержания , не водоизвержение , а выжимание содержания из формы , как из губки . И чем сильнее сжатие , или , по терминологии Тынянова , чем теснее стиховой ряд , тем больше стих заряжен поэзией . Было бы интересно проследить , как та же интуиция “ тесноты ” и “ согласности ” иврита повлияла на тыняновскую теорию поэтического языка , как и вообще “ иностранное ” происхождение Виктора Шкловского и Бориса Эйхенбаума на теорию “ остранения ” и другие принципы формальной школы . Это не расширение , не простор гулкого песнетворчества , но выжимание смысла из формы при ее сокращении . В другой статье Пастернак определяет поэтический образ как скоропись духа , как сжатие и уплотнение форм бытия , как стремительную аббревиатуру . “ Метафоризм — стенография большой личности , скоропись ее духа ”. Б . Пастернак . “ Замечания к переводам из Шекспира ”. Собр . соч ., т . 4, с . 414. Та же идея творчества как сжатия или выжимания развивается , независимо от Пастернака , Мандельштамом в “ Разговоре о Данте ” (1933).

Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

Чтобы конец вернулся к началу, обнажив мнимость, "умышленность" всего, что было посредине. Между тем эта тема исчезновения города как грезы и призрака у Достоевского тоже соотнесена с чем-то пушкинским, но не в "Медном всаднике".  Тут и вспомнилась мне "Сказка о рыбаке и рыбке", сначала как нечто случайное и лишь внешней сюжетной канвой напоминающее "Медного всадника". На месте ветхой землянки возникают высокий терем, царский дворец, чтобы потом все это унеслось и на пороге прежней землянки осталась старуха со своим разбитым корытом. И далее, мотив за мотивом, вскрылась такая глубокая система образной соотнесенности между поэмой и сказкой, как будто это два варианта одного произведения.  2.  И в поэме, и в сказке действие разворачивается на берегу моря, чем задается сходная расстановка противоборствующих сил: властная воля человека и стихийная вольность природы. В начале изображена скудость и убожество повседневного существования, куда вскоре вторгнутся горделивые помыслы героев: "Сказка о рыбаке и рыбке" (в дальнейшем СР)  Они жили в ветхой землянке  Ровно тридцать лет и три года.  Старик ловил неводом рыбу,  Старуха пряла свою пряжу. "Медный всадник" (в дальнейшем МВ)  Где прежде финский рыболов,  Печальный пасынок природы,  Один у низких берегов  Бросал в неведомые воды  Свой ветхий невод.  Разумеется, поэма гораздо богаче по своему образному строю, чем сказка, но совпадают ключевые мотивы исходных ситуаций, обозначенные редкими и потому стилистически выделенными словами: "ветхий" и "невод".

Формування українського національного руху

Безнравственно само административное присуждение высоких академических званий типа членкора просто за директорство, что открыло путь в академическую науку «крепким хозяйственникам», имеющим к ней троюродное отношение, но зато очень хорошо умеющим распределять материальные блага. Как же они цепляются за свое кресло, дающее колоссальные материальные выгоды! А действительно нужные люди, настоящие ученые не уйдут, должны быть способы их сохранения в виде почетных профессоров и т.д., им вовсе не обязательно вечно быть нашими начальниками, которые нам реально не очень нужны. И самое главное. Литературоведам и критикам следует учиться у великой русской литературы, которая по-прежнему есть живая жизнь, могучая культурная и общественная сила, способная поднять до себя, уточнить и исправить любую, пусть самую научную и прогрессивную схему или очередную тонкую интерпретацию. Русская классика всегда защитит себя сама. Но и ей сегодня надобна умная, просвещенная защита. А нам всем нужно помочь русской классике, то есть читать ее, издавать и изучать без каких-либо ограничений и пристрастий.

Українська національна кухня

Это и позволяет Хлестакову так легко и непринужденно чувствовать себя лицом значительным. Мир, в котором живет Хлестаков, непонятен ему самому. Он не в силах постичь связь вещей, представить себе, чем в действительности заняты министры, как ведет себя и что пишет его "друг" Пушкин. Для него Пушкин - тот же Хлестаков, но счастливее, удачливее. Интересно то, что и городничий, и его приближенные, которых нельзя не признать людьми сметливыми, знающими жизнь, по-своему неглупыми, ничуть не смущены враньем Хлестакова. Им тоже кажется, что все дело в случае: повезло - и ты директор департамента. Никаких личных заслуг, труда, ума и души не требуется. Надо лишь помочь случаю, кого-то подсидеть. Разница между ними и Хлестаковым лишь в том, что последний уж откровенно глуп и лишен даже практической сметки. Будь же он поумнее, пойми сразу заблуждение городской верхушки, он начал бы сознательно подыгрывать. И несомненно бы провалился. Хитрость, продуманная ложь не обманули бы внимательного городничего. Он бы  нашел слабое место в заранее созданной выдумке, недаром горди! тся Антон Антонович: "Тридцать лет живу на службе; .мошенников над мошенниками обманывал.

Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

Практический интерес (отыскание нужного сосуда) представляла топография первичных ветвей a. re alis. При этом передняя артерия чаще находилась впереди вены 1 порядка и реже между ней и лоханкой. Задняя артерия чаще всего располагалась по задне-верхнему краю лоханки и находилась то спереди, то позади соответствующей вены, наблюдавшейся нами в 19 из 45 описываемых препаратов. Верхняя артерия, как правило, находилась под лоханкой, а в синусе почки - над верхней большой чашечкой. Нижняя артерия под углом, близким к прямому, ответвлялась от основного ствола и, направлялась к нижнему полюсу, охватывала своими ветвями нижнюю большую чашечку. Прободающие артерии в 7 из 15 случаев, минуя ворота почки, простирались к верхнему или нижнему полюсам почки. Наличие в околопочечной клетчатке этих сосудов, как и добавочных, требует от хирурга чрезвычайной осторожности при вмешательстве в области ворот почки. . Таким образом, изложенное выше показывает, что выше всего свободной от сосудов поверпхности лоханки является задняя, причем в окружающей клетчатке здесь практически нет добавочных или прободающих сосудов.

Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

Прекращение курения - первый обязательный шаг. Необходимо объяснит; пациенту вредное воздействие курения, преимущества его прекращения поддержать его в стремлении бросить курить, вести здоровый образ жизни В дальнейшем, возможно использование никотин-замещающих препаратов Устранение действия других ирритантов респираторной систем ь возможно осуществлять в настоящих условиях только путем профессиональной ориентации больных. Однако, выполнение этих условий не гарантирует прекращения болезни Лекарственная терапия. Бронхорасширяющая терапия. Бронходилятаторы занимают ведущее место в лечении ХОБ, являясь средствами , так называемой, базисной терапии. Существуют три группы названных препаратов: · антихолинерги ческие средства · бета - 2-агонисты, · метилксантины. Возможны различные пути введения в организм названных лекарственн ых препаратов. Наиболее предпочтителен и безопасен ингаляционный путь введения, который обычно не вызывает серьезных побочных эффектов. Существует большое разноообразие ингаляторов, наиболее распространены дозированные ингаляторы.

Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

Она все повышается по мере роста соблазнов, которые нам представляет технический, экономический и интеллектуальный прогресс. Питание — потребность и угроза Удовольствие от еды — проявление потребности в пище. Потребность в пище физиологична. Считается, что чувство голода появляется, когда в крови недостает питательных веществ, или пуст желудок, или то и другое. Все это так, но весь вопрос в количественной зависимости между чувством и потребностью. Странно, но толстый человек хочет есть, то есть хочет получить энергию извне, когда под кожей у него достаточно этой энергии. Природа установила такую преувеличенную зависимость между чувством голода и потребностью в пище, чтобы обезопасить организм от голодной смерти. Это она повысила выживаемость биологического вида. Чувство удовольствия от еды тренируемо, то есть значимость его среди других чувств возрастает, если от него есть значительный прирост уровня душевного комфорта — УДК. При постоянном удовлетворении чувства наступает адаптация и возрастают притязания, желание получить пищу еще вкуснее. Если среда предоставляет изобилие пищи, то тренировка аппетита и повышение прихода над расходом неизбежны.

Українська національна ідея

Описываемый случай интересен еще и в том отношении, что при косо-фронтальном ранении обеих глазниц большим инородным телом остались в целости оба глазных яблока. И вообще приходится удивляться тому, как деревянное инородное тело могло оказаться загнанным в кость на такую глубину! Очевидно, это объясняется значительной силой удара, тонкостью костей этой области и тем, что инородное тело было направлено вперед, по линии движения, своим острым и твердым концом. Случай интересен также и по своему относительно благоприятному исходу — отсутствию тяжелых инфекционных осложнений (столь обычных при нахождении в тканях глазницы дерева) и полному обратному развитию симптомов офталмоплегии со стороны левого глаза вслед за удалением инородного тела и устранением, очевидно, того давления, которое оказывало инородное тело на нервный пучок в области левой верхне-глазничной щели. На границе между наружной и нижней стенкой глазницы расположена нижняя глазничная щель (fissura orbi alis i ferior). Она представляет собой щелевидное пространство между нижним краем большого крыла основной кости и телом верхней челюсти (и отчасти орбитальным отростком небной косточки) и в задней своей половине ведет из глазницы в крылонебную ямку, а в передней — в нижне-височную ямку.

Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

Служба прямой рассылки, рекламное агентство. 40 % годовой валовой выручки. Дистрибьютор, электротовары. 25% годовой валовой выручки. Дистрибьютор, продукты питания. 35-40% годовой валовой выручки. Дистрибьютор, промышленное снабжение. 30% годовой валовой выручки. Дистрибьютор, медицинское оборудование и материалы. 50% годовой валовой выручки. Магазин одежды. Месячный объем продаж, умноженный на 2. Прибавьте стоимость товарно-материальных запасов. Химчистка. 80-110% годового валового объема продаж. Агентство по трудоустройству. 50% годовой валовой выручки. Может потребоваться оговорка о привязке цены к уровню доходов в будущем. Инжиниринговая/архитектурная фирма. 40% годовой суммы полученных гонораров. Прибавьте стоимость приспособлений и оборудования. Может потребоваться оговорка о привязке цены к уровню доходов в будущем. Прокат оборудования. 95-100% годового валового объема продаж. Магазин ткани/рукоделие. Месячный валовой объем продаж, умноженный на 3. Прибавьте стоимость товарно-материальных запасов. Фитнесс-центр. Годовая валовая выручка за последний год. Цветочный магазин (магазин цветоводства). 25-30% годового объема продаж.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.