Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Проблеми та перспективи малого бізнесу

Ця специфіка та своєрідне функціональне призначення малого бізнесу набуває особливого значення для країн, які йдуть шляхом відтворення ринкової системи господарювання. Здатність малого бізнесу до структуроутворення ринку висуває завдання його відродження та спрямовує у число першочергових заходів реформування економіки України на її перехідному етапі. В структурі сучасної змішаної економіки співіснують та органічно взаємодоповнюються малий, середній та великий бізнес. Але на відміну від двох останніх малий бізнес є вихідним, найбільш чисельним, а тому і найбільш поширеним сектором економіки. Відмінності між цими трьома видами бізнесу обумовлені різним рівнем суспільного розподілу праці, характером спеціалізації та усуспільнення виробництва, а також вибором технологічного типу виробничого процесу. Малий бізнес - це самостійна, систематична господарська діяльність малих підприємств будь-якої форми власності та громадян-підприємців (фізичних осіб), яка проводиться на власний ризик з метою отримання прибутку. Практично, це будь-яка діяльність (виробнича, комерційна, фінансова, страхова тощо) зазначених суб’єктів господарювання, що спрямована на реалізацію власного економічного інтересу. Суть та значення малого бізнесу полягає у тому, що він є провідним сектором ринкової економіки; складає основу дрібнотоварного виробництва; визначає темпи економічного розвитку, структуру та якісну характеристику ВВП; здійснює структурну перебудову економіки, швидку окупність витрат, свободу ринкового вибору; забезпечує насичення ринку споживацькими товарами та послугами повсякденного попиту, реалізацію інновацій, додаткові робочі місця; має високу мобільність, раціональні форми управління; формує новий соціальний прошарок підприємців-власників; сприяє послабленню монополізму, розвитку конкуренції (схема 1). Схема 1 Суть та значення малого бізнесу МАЛИЙ БІЗНЕС це ПРОВІДНИЙ СЕКТОР РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ складає ОСНОВУ ДРІБНОТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА визначає ТЕМПИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СТРУКТУРУ ТА ЯКІСНУ ХАРАКТЕРИСТИКУ ВНУТРІШНЬОГО ВАЛОВОГО ПРОДУКТУ СТУПІНЬ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА здійснює СТРУКТУРНУ ПЕРЕБУДОВУ ЕКОНОМІКИ ШВИДКУ ОКУПНІСТЬ ЗАТРАТ СВОБОДУ РИНКОВОГО ВИБОРУ забезпечує НАСИЧЕННЯ РИНКУ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ РЕАЛІЗАЦІЮ ІННОВАЦІЙ ДОДАТКОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ характеризується ВИСОКОЮ МОБІЛЬНІСТЮ РАЦІОНАЛЬНИМИ ФОРМАМИ УПРАВЛІННЯ формує СОЦІАЛЬНИЙ ПРОШАРОК ПІДПРИЄМЦІВ-ВЛАСНИКІВ ОСНОВУ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ сприяє ПОСЛАБЛЕННЮ МОНОПОЛІЗМУ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ Роль і місце малого бізнесу в національній економіці найкраще проявляється в притаманних йому функціях. Розглядаючи функції малого бізнесу у стабільній ринковій економіці, слід наголосити на наступному: По-перше, неоцінений внесок малого бізнесу в справу формування конкурентного середовища. Відомо, що в умовах вільної ринкової економіки конкуренція є відображенням відносин змагання між господарськими елементами, коли їх самостійна діяльність ефективно обмежує можливості кожного з них вплинути на загальні умови обігу товарів на даному ринку, а також стимулює виробництво тих товарів, яких потребує споживач.

На 1 жовтня 1996 року в розрахунку на одне фермерське господарство припадало в середньому по Україні 23га сільськогосподарських угідь. В розрізі регіонів цей показник має також значні відмінності. Найбільш високим він є в Луганській області (42га), а найбільш низьким в Закарпатській області (4га). Вищим від середнього по Україні він є в областях: Дніпропетровській (29га), Запорізькій (32га), Кіровоградській (36га), Полтавській (27га), Сумській (29га), Харківській (34га), Херсонській (34га) та Чернігівській (30 га). Нижчим від середнього по Україні він є в Автономній Республіці Крим (16 га), та в областях: Вінницькій (22 га), Волинській (16 га), Житомирській (18 га), Івано- Франківській (9га), Львівській (12га), Миколаївській (21га), Одеській (15га), Рівненській (13га), Тернопільській (15га), Хмельницькій (22га) та Чернівецькій (6га) (мал. 2.6). Така розбіжність цього показника пояснюється, з одного боку, особливостями ведення сільського господарства в різних економічних районах, а з іншого - різним ставленням до розвитку фермерства з боку регіональних та місцевих органів державної влади, що, у свою чергу, підтверджує відсутність чіткої державної політики розвитку фермерських господарств. Зворотною реакцією з боку населення на різні підходи регіональних та місцевих органів влади до розвитку фермерства є кількість поданих заяв про бажання стати фермером. Так в 1995 році найбільша їх кількість зафіксована в областях: Одеській (418), Донецькій (218), Закарпатській (252), Дніпропетровській (234), Миколаївській (226), Запорізькій (214), Київській (137), Кіровоградській (163) та Херсонській (130). Найменша кількість заяв подана в областях: Чернігівській (7), Житомирській (17), Хмельницькій (19), Вінницькій (22), Тернопільській (26), Чернівецькій (26), Рівненській (33), Львівській (38) й Черкаській (43). Потяг людей до вільного господарювання, традиції шанувати землю- годувальницю, активність населення зобов’язували і зобов’язують владні державні структури проводити земельне реформування виважено, враховуючи регіональні особливості і, звичайно, спираючись на чинне законодавство. “Люди делятся на капиталистов и социалистов. И тем и другим деньги нужны. Это их объединяет. А разъединяет их метод, которым они деньги добывают. Если капиталисту нужны деньги - он упорно работает. Если социалисту нужны деньги - он бросает работу, да еще и других подстрекает делать то же самое.” /В. Резун/ Так, наприклад, Івано-Франківська область першою в Україні розпочала комплексну реформу землі. Тут єдині в Україні не пішли шляхом суцільної передачі земель у колективну власність, а насправді забезпечують своїм жителям добровільний вибір форм власності та господарювання. І як наслідок, індивідуальний сектор, що використовує 53 відсотки усіх сільськогосподарських угідь, виробляв у 1996 році три чверті валової сільськогосподарської продукції. Практично майже вся картопля, плоди і ягоди вирощуються в особистих та фермерських господарствах. Вони ж дають 75% м’яса, 82% молока, 83% яєць. Саме завдяки реформуванню на селі Івано-Франківщина виробляє найбільше серед областей України сільськогосподарської продукції в розрахунку на 100 га угідь, а спад виробництва за 1991-1995 роки становить 18,5 відсотка проти 35 в Україні.

В цілому балансовий прибуток малих підприємств становить лише 6,1% від загального балансового прибутку галузей народного господарства. У 1995 році балансовий прибуток малих підприємств дорівнював 98664,0 млрд.крб. (5,8%), станом на 1 липня 1996 року - 62118,0 млрд.крб. (8,0%). Розглянемо деякі показники фінансово-економічної діяльності суб’єктів малого бізнесу, зокрема малих підприємств. Для визначення фінансово- економічної ефективності діяльності малих підприємств визначемо два показники: продуктивність праці та рентабельність. Насамперед, розглянемо продуктивність праці, яка визначається за формулою: Тоді продуктивність праці на малих підприємствах у 1995 році становила 94,6 млн.крб. на одного чоловіка. У народному господарстві продуктивність праці становила відповідно 78,2 млн.крб./чол. Таким чином, продуктивність праці у суб’єктів малого підприємництва на 20% вище, ніж у народному господарстві. Розглянемо інший показник фінансово-економічної ефективності діяльності малих підприємств - рівень рентабельності, як співвідношення прибутку та собівартості. Цей показник останнім часом дещо знижується. Так, у 1993 році він становив 42,8%, у 1994р. - 40,3%, у 1995р. - 29,1%. Проте він майже у 1,5 раза вищий, ніж у середньому по народному господарству, який у 1993 році був 36,8%, у 1994р. - 25,6%, у 1995р. - 20,0%; значно менший цей показник у промисловості: 1993р. - 35,6%, 1994р. - 24,7%, 1995р. - 16,6% (табл.2.8). Таблиця 2.8 Рентабельність малих підприємств та галузей народного господарства 1991 1993 1994 1995 Балансовий прибуток МП, млрд.крб. 1,7 4219,4 31723,4 98664,0 Витрати на виробництво реалізованої 7,5 9855,2 78669,5 338649,0 продукції МП, млрд.крб. Рівень рентабельності МП, % 23,2 42,8 40,3 29,1 Рівень рентабельності галузей - 36,8 25,6 20,0 народного господарства (прибуток від реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), % Рівень рентабельності промислових 21,1 35,6 24,7 16,6 галузей, % За даними Міністерства статистики України Ринкові відносини вимагають від суб’єктів малого бізнесу грамотної оцінки фінансового стану свого підприємства, фінансової ситуації у народному господарстві країни в цілому. Інакше вони не зможуть прийняти правильні управлінські рішення в цій сфері і їхні шанси на успіх у конкурентній ринковій боротьбі залишатимуться мінімальними. Неймовірно важкий тягар оподаткування, обмеженість або повна відсутність матеріально-фінансових та кредитних ресурсів спонукає багатьох суб’єктів малого підприємництва збочити у тіньову економіку. На нашу думку, суб’єкти малого підприємництва умовно можна поділити на дві групи: ті, що зайняті у формальному державному та недержавному секторі, а також - у неформальному секторі. До першої групи слід відносити діючі суб’єкти підприємницької діяльності, які: - здійснюють офіційно зареєстровані види діяльності; - сплачують відповідні податки; - звітують в органах статистики. До неформального сектора або тіньової економіки слід відносити суб’єкти малого підприємництва, які: - зареєстровані, але не сплачують податки і не звітують в органах державної статистки; - не пройшли відповідну державну реєстрацію; - здійснюють незареєстровану та заборонену чинним законодавством економічну діяльність, або ведуть її без спеціального дозволу (ліцензії) на відповідні види діяльності.

Реальный мир управляется не детерминистическими законами, равно как и не абсолютной случайностью. В промежуточном описании физические законы приводят к новой форме познаваемости, выражаемой несводимыми вероятностными представлениями. Ассоциируемые теперь с неустойчивостью,.. несводимые вероятностные представления оперируют с возможностью событий, но не сводят реальное индивидуальное событие к выводимому, предсказуемому следствию. Такое разграничение между тем, что предсказуемо и управляемо, и тем, что непредсказуемо и неуправляемо, возможно, удовлетворило бы эйнштейновский поиск познаваемости" [2]. На этой ноте сегодня вполне допустимо перевести дух и подчеркнуть необходимость дальнейшего осмысления философской проблематики, связанной с постнеклассической наукой. 3.7. Интерфейс между материей и духом Поль Дэвис в книге "Новая физика" пишет: "Проблемы физики очень малого и очень большого трудны, но, быть может, именно здесь проходит граница своего рода интерфейс между духом и материей" [3]. В такой общей постановке это не более чем практически малозначимая конструкция ума, однако ее яркая форма будит воображение. "Интерфейс между духом и материей" лежит в самом центре парадокса времени, - считают И

РЕФЕРАТЫ:

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

В этом споре народное политическое сознание, несмотря на сильные вечевые традиции, однозначно становится на сторону монархического начала. Этот исторический эпизод может стать иллюстрацией известной тенденции развития российского государства: подавление общественной автономии ради целостности и могущества страны. 3. Земские соборы 3.1 Классификация Земских соборов Формирование сословно-представительной монархии представляет собой формирование и сословий и соответствующего государственного устройства. Составной частью этого процесса были земские соборы. В различных источниках, посвященных земским соборам, неоднозначно представляется содержание этого понятия по составу его представительства. Черепнин очень широко трактует это понятие, включая в него церковные соборы, войсковые соборы, соборы-совещания. С ним по этому вопросу практически не полемизируют Зимин, Мордовина, Павленко, хотя в большинстве случаев относят представительство бояр не только к Боярской думе, а в рукоприкладстве находят представителей третьего сословия.

Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

Данные стабилизаторы смягчают конъюнктурные колебания , но не могут им слишком помешать . Поэтому их оправдано дополнять мерами и дискреционной фискальной политики . Не мало важную роль на развитие производства оказывают налоговые льготы , скидки и кредиты . Налоговые льготы предусматривает налоговый минимум , исключение из облагаемой прибыли некоторых видов доходов и расходов налогоплательщиков , частичное или полное освобождение от налогов , отсрочка уплаты налогов , налоговые скидки и кредиты . Налоги , будучи особой сферой производственных отношений , являются своеобразной экономической категорией с устойчивыми внутренними свойствами , закономерностями развития и отличительными формами проявления . Налоги выражают реально существующие денежные отношения , проявляющиеся в процессе изъятия части стоимости национального дохода в пользу общегосударственных потребностей . Эти налоговые отношения как часть финансовых отношений находятся в постоянном изменении . Налоги -не только экономическая категория , но и одновременно финансовая категория .4. ГЛАВА 3 . Налоговая политика России на современном этапе причины кризиса, недостатки, направления реформы.Крушение коммунизма и распад Советского Союза открыли Российской Федерации путь к созданию свободной рыночной экономики .

Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

Слиток вторично нагревали до 800°С и прокатывали с восьмикратным обжатием по толщине. В результате этой операции, которая имитировала ковку, зерна вытягивались в направлении прокатки и карбидная сетка разрушалась. Травление образца кислотой, разрушающей только железную матрицу и не действующей на карбиды, выявило дамасский узор, видимый невооруженным глазом. Микроструктура образца была удивительно схожа с микроструктурой настоящей дамасской стали (см. рисунок).   Микроструктуры стали в поперечном сечении дамасского клинка (слева) и прокатанного образца сверхвысокоуглеродистой стали (справа). Сходство микроструктур свидетельствует о сходстве процессов обработки. При обработке давлением цементитная сетка сжимается; расстояние между слоями составляет около 100 мкм. Прокатанная сталь имеет все же менее сложный узор, чем кованый клинок. Выше описан только один способ получения дамасской стали; вероятно, существовали и многие другие. Можно даже предположить, что мастера на Среднем Востоке умели получать и высококачественные сверхвысокоуглеродистые стали, не имевшие вообще дамасского узора.

Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

Большинство нижнепалеолитических стоянок Трансиордании, Израиля и Сирии, как и недавно открытые стоянки в Турции, приписываются позднеашельской культуре. Культурные варианты мустье представлены на Ближнем востоке, имея несколько более молодой возраст, чем в Европе; их отличительным признаком  является огромное типологическое разнообразие. В Советском Союзе мустьерские стоянки известны на восточном берегу Каспийского моря, на юге Кавказа и в Средней Азии. Здесь, как например, в Узбекистане, эта культура также весьма негомогенна и представлена как ручными рубилами, так и различными рубящими орудиями. В Индии, на востоке и юго-востоке Азии трудней найти стоянки, отвечающие мустьерской культуре. Во-первых, большая часть этой территории пока еще остается неизученной, а во-вторых, очень сложно, а иногда и невозможно провести синхронизацию отдельных стоянок. Интересно, то здесь не обнаружено и следов неандертальской расы, различные популяции которой так или иначе связаны с мустьерскими культурами. В принципе вышесказанное относится и к позднему палеолиту, который богат памятниками и хорошо изучен на Ближнем Востоке, несколько менее в Сибири; в Индии, Юго-Восточной и Восточной Азии следов деятельности человека в это время практически не обнаружено.

Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

Большинство звёзд находятся в стационарном состоянии, т. е. не взрываются. Некоторые звёзды взрываются (так называемые новые и сверхновые звёзды). Почему же в основном звёзды находятся в равновесии? Сила ядерных взрывов у стационарных звёзд уравновешивается силой тяготения, вот почему эти звёзды сохраняют равновесие. Билет № 17. Закон Стефана-Больцмана определяет зависимость между излучением и температурой звёзд. e = sТ4           s – коэффициент, s = 5,67 10-8 Вт/м2к4   e – энергия излучения единицы поверхности звезды L – светимость звезды, R – радиус звезды. С помощью формулы Стефана-Больцмана и закона Вина определяют длину волны, на которую приходится максимум излучения: lmax = b         b – постоянная Вина Можно исходить из обратного, т. е. с помощью светимости и температуры определять размеры звёзд. Билет № 18. План: 1. Цефеиды 2. Новые звёзды 3. Сверхновые звёзды Билет № 19. План: 1. Визуально двойные, кратные 2. Спектрально-двойные 3. Затменно-переменные звёзды Билет № 20. Существуют разные типы звёзд: одиночные, двойные и кратные, стационарные и переменные, звёзды-гиганты и звёзды-карлики, новые и сверхновые.

Проблемы и перспективы малого бизнеса в России

Когда учащиеся переходят в среднее звено, кружок организуется из учеников одного или параллельных классов, причем число участников, позволяющее учитывать индивидуальные запросы каждого, дающее возможность проводить занятия с наибольшей эффективностью, не должно превышать двадцати человек. Эффективность работы кружка в значительной степени определяется тем, что занятия в нем ведутся систематически, по определенному плану, при более или менее постоянном составе учащихся. Работа в кружке ведется таким образом, чтобы между работой кружков разных классов соблюдалась определенная преемственность, а в содержании и видах работы – общедидактический принцип перехода от простого к сложному. Опыт показал, что созданию кружка должен предшествовать подготовительный этап, во время которого со школьниками проводятся беседы, для них устраиваются выставки, выпускаются газеты и бюллетени и т.п. Затем выбирается конкретное направление кружковой деятельности. Это могут быть кружки с разноплановой тематикой (например, «Кружок русского языка» или «Кружок любителей русского языка») и, так называемые, тематические кружки.

Проблемы и перспективы развития малого предпринимательства в России

Следы влияния Библии обнаруживаются уже в ранних произведениях Лермонтова. Его обращение к ней можно объяснить несколькими причинами: - религиозностью поэта, развившейся в доме растившей его бабушки; - направлением его творчества; - влиянием Байрона, Мильтона. Лермонтовское отношение к Богу весьма противоречиво. В его литературных творениях представлены разные грани богопознания: хвала и обвинение, сомнения и вера, смирение и бунт. Библейские мотивы, выявленные у Лермонтова, в дипломной работе условно разделены на две группы: - ветхозаветные мотивы; - мотивы из Апокалипсиса (Новый завет). Не составляет большего труда заметить, что поэт больше тяготел к Ветхому Завету, собственно же христианская часть Библии мало представлена в его произведениях (почти исключено употребление имени Иисуса Христа). Грандиозная мистерия книги Бытия, сказания о "праотцах", царях и пророках как некие основополагающие образцы жизненного драматизма, сосредоточенность на народной судьбе и народной истории - все это импонировало Лермонтову больше, чем описание жизни и деяний Христа.

Малый Бизнес: проблемы и перспективы

Помощь в нахождении правильного пути человек должен искать в философии. О ее значении он пишет: «Этот предмет – не пустяк, но величайший и превосходный дар: он делает людей благоденствующими, чтобы они не вредили сами себе, но, действуя и созидая, следовали бы требованиям и предначертаниям этой науки». Философия для Бруни, прежде всего, должна быть полезной для жизни, поэтому он, как и Петрарка предпочитал моральную философию естественной, он четко осознавал земной характер высшего блага. Однако он отмечал, что не так просто найти ответ в моральной философии, все философы, почитая добродетель, расходятся в способах достижения ее, одни – стремятся достичь ее через блага и удобства, другие - через воздержание и страдания. Для самого Бруни счастье неразделимо с наслаждением, так как, не может существовать без него. Наслаждение для него: «проявление добродетелей, наука, созерцание, само осмысление деяний». Бруни считал, что каждое человеческое действие подчинено определенной цели, а цель в свою очередь проистекает и подчинена другой, более высокой цели.

Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

Материальная культура в ходе рас селения человека по земной поверхности перестала развиваться единым потоком. Внутри ее сформировались отдельные самостоятельные варианты, занимавшие более или менее обширные ареалы, демонстрировавшие культурную адаптацию к тем или иным условиям географической среды, развивавшиеся с большей или меньшей скоростью. Отсюда отставание культурного развития в изолированных районах, его ускорение в областях интенсивных культурных контактов и т. д. Культурное разнообразие человечества в ходе заселения ойкумены стало еще более значительным, чем его биологическое разнообразие. Все сказанное выше опирается на результаты сотен палеоантропологических и археологических исследований. Тому, о чем пойдет речь ниже, а именно определению численности древнейшего человечества, посвящены единичные работы, в основе которых лежит в высшей степени фрагментарный материал, не поддающийся однозначной интерпретации. Вообще палеодемография в целом делает лишь первые шаги, исследовательские подходы не суммированы полностью и базируются часто на значительно различающихся исходных посылках.

Тенденції та проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні

Кроме того, у больной имеются компоненты астенического синдрома, что также характерно для вербального галлюциноза с бредом. Но у данной больной имеются нарушения мышления не только в виде бреда, но и в виде замедления, соскальзываний, формирования паралогических умозаключений. Присутствуют расстройства эмоциональной сферы (эмоциональная неадекватность, снижение эмоциональной активности), нарушения двигательно- волевой сферы (гипобулия), элементы аутизма в поведении, что более характерно для шизофрении и является для нее облигатной симптоматикой. Необходимо также отдифференцировать заболевание больной от реактивных психозов, так как в анамнезе больной имеется указание на существование психотравмирующей ситуации с семье (сложные отношения с мужем). При реактивном психозе, как и при шизофрении, наблюдаются бред и галлюцинации. Но психогениям свойственна яркость, образность, конкретность переживаний, причем содержание бреда и галлюцинаций непосредственно отражает патогенную ситуацию, чего не отмечается у больной: ее галлюцинаторно-бредовые переживания никак не связаны с психотравмирующими обстоятельствами.

Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в России

Ответ не первый вопрос дали все учителя в той или иной степени точности. Большинством педагогов были названы следующие принципы организации внеурочной деятельности: занимательность, систематичность, научная углубленность, добровольность, избирательность и др. Принцип преемственности и перспективности как одно из условий эффективной организации внеклассной работы назван не был. Изучение состояния проблема в школе показало, что на сегодняшний день никто из педагогов не ведет кружок русского языка. Вся внеурочная работа по русскому языку сводится к эпизодическим мероприятиям как на уровне отдельного класса, так и в масштабах всей школы (День русского языка, Неделя русского языка). Среди причин, мешающих в проведении внеклассной работы, назывались прямые и косвенные: недостаточное внимание этому вопросу методических объединений, загруженность как самих педагогов, так и школьников, и невыплата зарплаты. Наряду с анкетированием был проведен анализ просмотренных внеклассных занятий, что в совокупности позволяет сделать следующий вывод: полученные сведения дают возможность говорить как о недостаточном уровне теоретической подготовки учителей по данному вопросу, так и о нежелании или неумении большинства из них заниматься организацией систематической внеклассной работой по предмету.

Российский малый бизнес: проблемы и перспективы

Мятежники получили щедрую помощь - военными материалами и людьми - со стороны Германии и Италии. На их стороне оказались правительства Англия и Франции. На помощь республиканской Испании пришли тысячи замечательных бойцов-демократов из всех стран мира. Они создали интернациональную бригаду, покрывшую себя вечной славой. На стороне республиканцев находился, конечно, и советский народ, Героически бился народ Испании, и особенно испанские коммунисты. Весь мир следил за исходом этой борьбы, одни - со страхом, другие - с восхищением и надеждой. Два с половиной года длилась гражданская война в Испании. То, за что бились республиканцы, они пытались осуществить уже в ходе войны: было преступлено к национализации крупной промышленности, более 300 тыс. крестьянских семей получили безвозмездно пять с половиной млн. га земли, были приняты законы о 48 -часовой рабочей неделе, охране труда, социальном обеспечении. Не только Каталония, но и Баскония получили национальную автономию. В конце 1936 года наступило ухудшение военного положения Испанской республики. В январе 1939 года пала Барселона.

Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

Специальные люминесцентные органы — фотофоры, имеющие вид круглых бляшек диаметром 0,03—0,08 мм, густо усеивают всю нижнюю часть туловища (книзу от средней линии тела), а также грудных и брюшных плавников. При возбуждении акулы вся брюшная поверхность ее тела и нижние края боков светятся ровным бледно-зеленоватым светом, ярко вспыхивая при резкихдвижениях рыбы и затухая при ее успокоении.Свечение карликовой акулки иноиа может быть очень интенсивным. Известен с случай, когда плавающую ночью у поверхности рыбу заметили с борта судна на расстоянии 15 м. Способностью к люминесценции обладают и не которые другие виды пряморотых акул, также ведущие полуглубоководный образ жизни. Особойяркости свечение достигает у Isib ius biasilie -sis — небольшой акулы, достигающей в длину 45—50 см и распространенной в тропических водах Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Этот вид отличается очень своеобразным способом питания. Несмотря на малые размеры, акула смело атакует тунцов и акул, а также кальмаров, дельфинов, китов и выкусывает куски кожи и мяса, оставляя на теле жертв характерные круглые шрамы.

Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Попытка залить машинное отделение с целью снижения центра тяжести корабля также не достигла цели, так как на корабле не было кингстонов, а проникнуть в машинное отделение не было возможности из-за дыма. Другие попытки заключались в том, чтобы заполнить донные отделения (отсеки) правого борта с помощью просверленных снаружи отверстий, что дало лишь частичный эффект. На несколько градусов был уменьшен крен, но только на короткое время. Спуск воды за борт или в расположенные ниже помещения не предпринимался: отсутствовали спускные, или шпигатные системы. А эта мера в сложившихся обстоятельствах была бы, по-видимому, одной из эффективных. К 21 ч 30 мин, то есть спустя 7 часов после начала пожара, крен достиг 17° , и в этом положении корабль находился несколько часов, так как судно коснулось скулой грунта. Но надвигавшийся прилив начал поднимать судно, которое оторвалось от грунта и продолжало кренится. К полуночи  крен составил 30°. Вскоре корабль был покинут оставшимися людьми и лег га левый борт, не утонув полностью лишь потому, что глубина воды (около 15 м) была меньше даже его полуширины.

Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

Численность копытных лимитирует глубина снежного покрова и доступность кормов в зимний период. Здесь обычны бурый медведь, лось, северный олень. Благородного оленя и кабарги - немного. Для высокогорий характерны поселения черношапочных сурков. Этот вид внесен в Красную книгу России. Орнитофауна заповедника включает в себя 274 вида, в основном сибирские формы. Плотность населения птиц повсеместно невелика и в гнездовой период в лесном поясе редко превышает 200-300 особей на 1 кв.км. В субальпийском поясе в отдельных местообитаниях он может достигать 400-450 особей на 1 кв.км. Велико значение заповедника в сохранении биоразнообразия региона: 2 вида птиц – орлан-белохвост и черный аист, гнездящиеся на охраняемой территории, включены в Международную Красную книгу (МСПО). В список редких и исчезающих видов растений и животных РФ внесены 3 вида лишайников, 5 видов цветковых растений, 16 видов птиц, 2 вида рыб и 2 вида насекомых, а в Красную книгу Бурятии – 6 видов лишайников, 38 видов цветковых растений, 20 видов млекопитающих, 49 видов птиц, 3 вида рептилий, 1 вид амфибий, 3 вида рыб и 2 вида насекомых. 4.3. История создания заповедника.

Транспортировка продукции предприятий Сибирского Федерального Округа на мировые рынки: проблемы и перспективы

По-прежнему право человека на жизнь охраняется законом (Ст.2),как и право на свободу и личную неприкосновенность (Ст.5), никто не может быть лишен такого права, иначе как по приговору суда в соответствии с процессуальными нормами, предусмотренными законодательством данной страны. Пытки, действия, унижающие человеческое достоинство запрещены (Ст.3), как и рабство (Ст.4). Далее в статьях Конвенции объявляются все основные общепризнанные гражданские и политические свободы для человека (не буду останавливаться на повторения). Добавлю, согласно положению статьи №19 Высокими Договаривающимися Сторонами образуется: 1. Европейская Комиссия по правам человека (далее – «Комиссия). 2. Европейский Суд по правам человека (далее именуемый «Суд»). Как Комиссия, так и Суд образуют собственные процедуры. Порядок образования, работы, требования к составу Комиссии весьма схож с теми же процедурами Комитета по правам человека при ООН. Члены Комиссии избираются большинством голосов Комитета Министров на шесть лет и работают в личном качестве (Ст.22). Добавлю только, что заседания Комиссии проходят на закрытых пленарных заседаниях (Ст.33), которые созываются Генеральным Секретарем Совета Европы по мере необходимости.

Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

Естественной скале был придан вид львиной фигуры, имеющей 57 м длины и 20 м высоты, с портретной головой Хефрена в традиционном головном уборе — царском платке. Приемники Хеопса Хефрен и Микерин тоже выстроили себе великолепные пирамиды, хотя уже меньшие по размерам. С восточной стороны пирамиды Хефрена, на продолжении ее оси, находится верхний заупокойный храм, имеющий в плане форму вытянутого прямоугольника, занимающий площадь 112х50м. Его задняя стена примыкает к стене, окружающей пирамиду. Мы имеем здесь дело со сложившимся типом заупокойного храма эпохи Древнего царства, состоящего из двух основных частей — первое, доступной для верующих и второй, куда допускались лишь избранные. Пандус, соединявший верхний храм с нижним, при разнице уровней, составлявшей более 45м, имел длину 494м, а ширину 4,5м. Частично высеченный в скале он был выложен внутри плитами известняка, а снаружи гранитом. Первоначально это был, по-видимому, крытый коридор, освещавшийся через отверстия в потолке. Не исключено также, что его внутренние стены были некогда украшены рельефами.

Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Люди эти по-своему сложные и противоречивые. И Кнуров, и Вожеватов, и Карандышев способны ценить красоту, искренне восхищаться талантом. Паратов, судовладелец и блестящий барин, не случайно кажется Ларисе идеалом мужчины. Паратов - человек широкой души, отдающийся искренним увлечениям, готовый поставить на карту не только чужую, но и свою жизнь. "Проезжал здесь один кавказский офицер, знакомый Сергея Сергеича, отличный стрелок; были они у нас, Сергей Сергеич и говорит: "Я слышал, вы хорошо стреляете".- "Да, недурно",- говорит офицер. Сергей Сергеич дает ему пистолет, ставит себе стакан на голову и отходит в другую комнату, шагов на двенадцать. "Стреляйте",- говорит".   Достоевский в "Братьях Карамазовых" отметит парадоксальную широту современного человека, в котором высочайший идеал уживается с величайшим безобразием. Душевные взлеты Паратова завершаются торжеством трезвой прозы и делового расчета. Обращаясь к Кнурову, он заявляет: "У меня, Мокий Парменыч, ничего заветного нет; найду выгоду, так все продам, что угодно".

Природная рента и доходы олигархов. Проблемы и перспективы изъятия в пользу Государства

Но эти лирические произведения Некрасов нередко превращает в эпическое повествование, причем: сплавляет их в одно целое, создавая тем самым такой сложный комплекс, какого нет и не может быть в фольклоре. Некоторые же песни Некрасов вставляет в повествование именно как песни и иногда приводит их с абсолютной точностью. Так, глава I («До замужества») построена почти целиком на свадебных причитаниях из сборника Рыбникова. В этой связи уместно привести следующую параллель, которая позволяет сделать некоторые выводы. У Некрасова глава кончается так: Велел родимый батюшка. Благословила матушка, Поставили родители К дубовому столу, С краями чары налили: «Бери поднос, гостей-чужак С поклоном обноси!» Впервой я поклонилася — Вздрогнули ноги резвые; Второй я поклонилася — Поблекло бело личико; Я в третий поклонилася, И волюшка скатилася С девичьей головы. У Рыбникова: Повелел мой сударь-батюшка, Да благословила моя матушка. .Поставили родители К дубову столу во стольницы, К зелену вину в разливщицы. Я у дубового стола да постояла,— Во рунах были подносы золоченые.

Рекреационный потенциал, проблемы и перспективы развития туризма в Камчатской области

Христос – это любовь, доброта, красота и Истина. К ним необходимо стремиться человеку, ибо если человек не исполняет «закона стремления к идеалу», то ждут его страдания и духовное смятение. Достоевский, безусловно, человек «интеллигентного склада», и он, несомненно, человек, пораженный вселенской несправедливостью. О царящей в мире несправедливости он и сам заявлял неоднократно с мучительной болью, и именно это чувство составляет основу постоянных раздумий его героев. Чувство это порождает в душах героев протест, доходящий до «бунта» против Творца: тем отмечены Раскольников, Ипполит Терентьев, Иван Карамазов. Чувство несправедливости и бессилие перед нею калечат сознание и психику героев, превращают их порой в издерганных, кривляющихся неврастеников. Для человека разумного, думающего (тем более, для русского интеллигента, склонного к рефлексии) несправедливость всегда «бессмыслица, неразумие». Достоевский и его герои, пораженные бедствиями мира, ищут разумного основания жизни. Обретение веры – не одномоментный акт, это – путь, у каждого свой, но всегда осознанный и безгранично искренний.

Рынок маркетинговых исследований и консалтинга: состояние, проблемы и перспективы

Как известно, в состоянии покоя вся наружная поверхность клеточной мембраны заряжена положительно. Между любыми двумя точками этой поверхности разность потенциалов отсутствует. На ЭГ одиночного мышечного волокна, зарегистрированной с помощью двух электродов, расположенных на поверхности клетки, записывается горизонтальная нулевая (изоэлектрическая) линия. д Рисунок 7. Деполяризация в одиночном мышечном волокне А — клетка миокарда или одиночное мышечное волокно в состоянии покоя, или статической поляризации. Каждому положительному заряду вдоль клеточной мембраны соответствует отрицательный заряд; Б — начало деполяризации в одиночном мышечном волокне у эндокарда: В — продвижение волны деполяризации от эндокарда к эпикарду; Г — большая часть мышечного волокна охвачена возбуждением; Д — все мышечное волокно охвачено возбуждением Разность потенциалов отсутствует. 1 —эндокард; 2 — эпикард; 3 — часть клетки в состоянии деполяризации (отрицательное электрическое поле) 4 — высокая проводимость клеточной мембраны 5 — направление распространения волны деполяризации (вектор возбуждения): 6 — часть клетки в состоянии покоя (положительное электрическое поле) 7 — высокая резистентность клеточной мембраны; 8 — фронт волны деполяризации (нулевая линия) При возбуждении миокардиального волокна наружная поверхность деполяризованного участка заряжается отрицательно по отношению к поверхности участка, находящегося еще в состоянии покоя (поляризации), между ними появляется разность потенциалов, которая и может быть зарегистрирована на ЭГ в виде положительного отклонения, направленного вверх от изолинии, - зубца R ЭКГ.

Проблемы и перспективы участия Мексики в НАФТА

Религиозное образование в России: проблемы и перспективы

Там, где воздействие идеологии стимулирует рутинные, постоянно повторяющиеся мотивы и действия граждан, принято выделять традиционные формы политического поведения и противостоящие им инновационные способы практического достижения политических целей (в которых преобладают творческие формы политической активности). Идеологии, воплощенные в разнообразных типах политического поведения, эффективно влияют на содержание властных процессов и характер функционирования управленческих институтов. Они составляют ядро политической культуры.Литература: 1. Кривогуз И.М. Политология: Учеб. Для студ. Высш.учеб. заведений.- М.:Гуманит.изд.центр.ВЛАДОС, 1999. 2. Кумар К. Гражданское общество. М., 1994. 3. Матвеев Р.Ф. Теоретическая и практическая политология. М., 1993. 4. Папарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование: учебник для студентов вузов.-М.:Алгоритм, 2000. 5. Политологический словарь. М., 1994. Ч. I и II. 6. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: Учебник для студентов высш.учеб. заведений.-3-е изд., перераб. И доп.- М.:Аспект Пресс, 1999.

Принципы гражданского процессуального права (проблемы и перспективы)

Изостатическое горячее прессование; 4. Горячее литье термопластичных шликеров. Рассмотрим каждый из способов. Прессование в пресс-формах – наиболее распространенный способ в производстве твердых сплавов. Некоторые особенности обусловлены малой пластичностью смесей порошков и их высокой дисперсностью. Заготовки из смесей твердых сплавов из-за наличия в них непластичных частиц тугоплавких соединений не имеют достаточной прочности при той степени уплотнения, которой можно достигнуть без опасности вызвать появление расслойных трещин. Высокая дисперсность смесей также не позволяет применять высокие давления при прессовании из-за возникновения расслойных трещин. Поэтому в смеси твердых сплавов перед прессованием вводят пластифицирующие вещества. Давление прессования колеблется в пределах 50 – 150 Мпа в зависимости от качества и количества введенного в смесь пластификатора. При этом пористость заготовок составляем 50%, а линейная усадка при спекании – 20 %. Применение более высоких давлений часто ведет к растрескиванию заготовок при снятии давления или извлечении заготовок из пресс-форм. При формовании заготовки сложной формы очень трудно поучить равномерную плотность во всех ее частях вследствие неспособности смеси равномерно течь во всех направлениях под действием приложенного давления.

Особенности личностного развития учащихся старших классов : проблемы и перспективы

Одним из основных факторов, "омрачающих" сознание человека, является дискурсивно-логическое мышление, основанное на "различении", выделении отличительных признаков, вербализации и концептуализации вещей и явлений действительности, которые на самом деле свободны от всего этого. "Омраченное" сознание видит мир расколотым на оппозиции, разделенным на индивидуальные признаки и формы, увешанным ярлыками с наименованиями, принимая все это за истинную реальность. "Все дхармы,- говорится в шастре,- изначально лишены всех вербальных признаков, всех форм описания, обозначения и наименования, всех форм концептуализации". Согласно шастре, для достижения "просветленного" состояния необходимо лишь освободиться от ложного мышления, "омрачающего" изначально чистое по своей природе сознание. В шастре поясняется, что под освобождением от ложных мыслей подразумевается непосредственное созерцание того, что находится за пределами мыслей, т.е. вне вербальной реальности. К.Нараньо и Р.Орнстейн отмечают, что для такого состояния характерны "опустошенность", "бессодержательность" и "беспредметность".


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.