Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Проектування контрольних операцій на прикладі розв”язання задачі визначення фактичної вартості в2 (укр)

Фактичні витрати порівнюються з нормативними та робляться висновки про економію чи перевитрати. В даному курсовому проекті буде розв"язано задачу врахування витрат матеріалів за використання інвентарного методу, так як він підходить для будь-якого підприємства. В процесі виконання задачі в інформаційній базі виникають помилки, які пов"язані з такими основними факторами: - людський фактор - викликаний можливими помилками оператора. Даний фактор особливо важливий при вводі інформації. - збої в технічному забезпеченні - помилки викликані недосконалістю технічного забезпечення, зокрема використанням старої техніки, збоями в її роботі ( можливі поломки, збоячми в електропостачанні тощо). Як яскравий приклад таких помилок є поломки магнітних дисків, внаслідок чого втрачається інформація. - програмне забезпечення - при використанні недосконалих програм, особливо старих розробок, що використовувалися для малопотужних застарілих обчислювальних комплексах, використання програмного забезпечення, конфігурації якого не підходять під сучасні операційні системи (наприклад не можливість використовувати деякі програмні продукти в режимі емуляції DOS в Wi dows), спроба економії на антивірусному забезпеченні приводить, досить часто, до повного знищення чи спотворення існуючої інформаційної бази, відновлення якої є досить кропіткою справою. За видами помилки поділяються на змістові, блочні, синтаксичні. Змістові помилки виникають при спотворені змісту порції інформації внаслідок зміни однієї змінної (наприклад помилка в полі запису), до блочних належать помилки які викликають спотворення змісту внаслідок перестановки блоку записів в базі. Синтаксичні помилки виникають при неправильному представленні тої чи іншої змінної. Розрізняють контрольні операції на етапах вводу інформації (так званий початковий контроль), обробки інформації (проміжний контроль), та видачі інформації (кінцевий контроль). В даному курсовому проекті буде розроблено методи контролю видачі інформації на прикладі задачі визначення фактичної вартості витрати матеріалів. Методи контролю на інших етапах досить подібні, за виключенням деяких випадків, що викликані специфікою обробки інформації на цих етапах. На даному етапі ( видача результатів) обов"язково має бути присутній основний та універсальний для паперових документів, але досить трудомісткий візуальний контроль . Даний контроль передбачає розгляд і аналіз отриманих показників документа, відповідність його заповнення, чіткість зображення, відсутність недодрукованих елементів. Тобто, за допомогою даного методу можна оцінити загальний вид документа, частковий логічний контроль виданих показників (наприклад період, відображений в документі повинен співпадати з плановим, тощо). Але, на жаль, людина не може обробити візуальну всю інформацію, приведену в документації, що вимагає попереднього машинного контролю. Найбільш застосовувані методи програмного контролю здійснюють логічну перевірку реквізитів виводимих показників, а в разі виникнення помилок реагують належним чином ( в залежності від програмного забезпечення можливе як повідомлення оператора про виникнення помилки та очікування вибору певної дії з запропоновуваного йому списку-меню, так і повторне обчислення даних компонентів, без втручання людини).

В даному розділі будуть описані процеси обробки , збору та формування інформації, що описує дану задачу. Виконання задачі починається з вибору, на основі плана-графіку та інструкції по виконанню, робіт, що виконуватимуться. В результаті вибору є можливість проводити реєстрацію документів чи, в випадку коли дані документи зареєстровані. проводити машинний етап обробки. На початкову рівні, тобто на рівні збору інформації буде існувати виробнича дільниця, яка й подає дані про потребу в сировині та матеріалах в процесі виконання виробничої програми. Далі формуються вхідні документи, які надходять безпосередньо на дільницю обліку та обробки. Дані документи аналізуються на достовірність інформації та відправляється чи на переоформлення, чи на подальшу обробку, з реєстрацією в відповідній документації. В разі наявності помилок оформляється листок помилок, який супроводжує повернення докуметів. Правильні документи повинні бути зареєстровані в журналі реєстрації. Після даного рівня приходить час машинної обробки інформації, отриманої в процесі виробничого циклу. В процесі машинної обробки програма,блок схема якої приведена в даному курсовому проекті, виконую обробку інформації та видачу результуючих табульограм. На екрані виводиться головне меню, що пропонує вибрати один із варіантів: “Ввід даних”, “Вивід результатів”, Вихід з програми”. За допомогою курсора користувач вибирає потрібну опцію, яка передає керування підпрограмам. На першому етапі проходить процес вводу початкової інформації, а саме вхідних документів. На екран виводиться макет вводу документа. Користувач повинен ввести необхідні атрибути, після чого елементи запису програмно перевіряються на логічну достовірність шляхом порівняння з заданими обмеженнями чи масками вводу. Слід зауважити що, для коректного коригування документа, початково запис записується в оперативну пам”ять, і лишень після підтвердження користувачем вводиться в файл. При виникненні помилки виникає рядок-меню, що генерується підпрограмою, в якому запитується щодо подальших дій. Можливі три подальші варіанти : ввід запису заново, внесення даного запису без коригування (якщо користувач впевнений в правильності введеної інформації ) та вихід в попереднє меню. Якщо помилок не знайдено користувачу пропонується ще раз проаналізувати даний документ і нажаттям клавіші ‘Y’ ввести запис в файл. В разі відмови (клавіша ‘ ’) ввід не здійснюється . Для продовження вводу потрібно натиснути будь-яку клавішу, клавіша ‘ESC’ викликає повернення в попереднє меню. При виборі опції меню “Вивід результатів” користувачу пропонується вибрати в діалоговому режимі один із раніше оброблюваних періодів звітності, чи задати новий, необхідний на даний момент. Одною з умов є відповідність меж періоду датам проведення черговох інвентарізацій, як правило це початок місяця. Якщо даний період не існує в наявній базі даних, програма виконує формування вихідних документів,згідно заданого періоду. В процесі виконання програми підбиваються часткові суми по файлу FV02 за кодом цеху та номером матеріалів до файла FD02, та, в подальшому, цей файл об”єднується з даними про проведені інвентарізації FV01 до результуючого файла FR01.

В даному документі відображена вартість матеріалів з врахуванням транспортно-заготівельних витрат на виготовлення виробничої програми по підприємству в цілому. Дані документи формуються кожний місяць на основі інформації, яка надходить за період. На основі даних документів планово-економічний відділ повинен видавати розпорядження та рекомендації до подальшої діяльності виробничих підрозділів підприємства. Форми документів, їх табличний опис приведені в додатках 4,5. 2.4. Опис вхідних оперативних файлів В якості вхідних файлів будуть використовуватися файли, сформовані з вхідних оперативних документів, а саме 1. Файл залишків невикористаних матеріалів в цеху на кінець періоду FI02, формується на початку періоду, зберігається інформація про залишки планового та попереднього чи базового років станом на кожен місяць (квартал, якщо задача розв"язується раз в квартал). 2. Файл надходжень матеріалів до цеху FI01, що формується на основі накладних на відпуск матеріалів зі складів та вимог на відпуск матеріалів; 3. Файл виявленого браку; а також файли, що формуватимуться в процесі роботи інших виробничих підрозділів на (відділу постачання та планово-економічного відділу) і надходитимуть на нашу дільницю 4. Файл розмірів виробничої програми на місяць по номенклатурі по цехах FR06. Дані файли складатимуть основу нашої внутрімашинної інформаційної бази, вони сортуватимуться в процесі вводу по відповідних ключах, що вказані в табличних описах файлів та поступатимуть на обробку. Табличний опис даних файлів приведено в додатку 7. 2.5 Опис результуючих файлів. До результуючих файлів, що формуються при розв"язанні даної задачі, відносяться: 1. Файл витрати матеріалів на виробництво FR01. 2. Файл сумарних витрат на виробництво з врахуванням транспортно-заготівельних витрат FR02. Дані файли використовуються для видачі результуючих документів на кінцевому етапі розв”язання задачі. В процесі Табличний опис даних файлів приведено в додатку 8. 2.6 Опис постійних файлів До постійних файлів відносять файли, коефіцієнт стабільності яких вище Кст=0,8. В нашому випадку до таких файлів відносяться: 1. Файл-цінник матеріалів, Кст=0,8 . Данний файл відображає оптові ціни, які прийняті на даному підприємстві; .Файл-довідник номенклатурних номерів матеріалів, Кст=0,98. Даний файл є довідником назв матеріалів в залежності від номенклатурного номера; 3. Файл-довідник номенклатурних номерів виробів , Кст=0,9 . Файл містить інформацію щодо номенклатурних номерів виробів; 4. Норми витрати матеріалів на одиницю продукції, Кст=0,9 В даному файлі відображена інформація щодо витрати матеріалу на одиницю продукції. Формується планово-економічним відділом, і корегується на фоні поточних номр витрат; 5.Файл-довідник процентів транспортно-заготівельних витрат по матеріалах. В даному файлі відображається інформація, яка неадходить в результаті діяльності заготівельного відділу і яка відображає витрати ,що витрачаються на придбання (заготівлю) сировини. Табличний опис даних файлів приведено в додатку 9. 2.7. Опис проміжних файлів До даних файлів будемо відносити файли, які формуються в процесі виконання даної задачі,але не можуть бути названими основними, тобто на виході не використовуються, або використовуються лишень частково ( в процесі виконання програми) 1.

Комітет певен в тім, що населення краю зуміє оцінити серйозність становища й прикладе всіх сил до охорони революції і спокою в краю»[811]. В наведених документах привертають до себе увагу кілька принципових моментів. Рада рішуче поривала з Тимчасовою Інструкцією Тимчасового уряду для Генерального Секретаріату. Через Комітет влада Центральної Ради поширювалась практично на всю територію України, що раніше входила до складу Російської імперії (крім Кубані й Дону). До всякого роду порушників спокою і порядку Центральна Рада погрожувала застосувати силу аж до військової. В Комітеті Раді вдалося об'єднати широкі демократичні елементи, в тому числі більшовиків. Як очевидний результат компромісу, зворотною стороною якого були взаємна недовіра і побоювання, комітет, вочевидь, був більше придатний не стільки для розв’язання нагальних питань, скільки для того, щоб стримувати можливу ініціативу, особливо радикального характеру. І троє більшовиків — Г. Пятаков, І. Крейсберг{7} та В. Затонський{8} — погодилися увійти до коаліційного органа. „Пам’ятаю, — пише В

РЕФЕРАТЫ:

Фотометричні методи аналізу

Живая мысль композитора упрямо пробивалась сквозь наносное, чуждое духу русского искусства. Молодой Шостакович с успехом выступает и как пианист: исполняет не только свою музыку, но и классику. В 1937 году Шостаковичем создана Пятая симфония - это итог длительных поисков своего выразительного языка, своей темы в музыке. Открывается период зрелости композитора. Успех приносят Шостаковичу и произведения последних лет: Шестая симфония, квинтет, музыка к фильмам "Выборгская сторона", "Великий гражданин", "Человек с ружьём". Во время войны Шостакович не хочет уезжать из блокадного Ленинграда. Он создаёт Седьмую симфонию - "о наших людях, которые становятся героями, которые борются во имя торжества над врагом. о величии нашего народа. о нашей прекрасной природе, о гуманизме, о красоте." Седьмая симфония впервые была исполнена в марте 1942 года. Лучшие дирижёры- Тосканини, Стоковский и др - добивались права первыми её исполнить. Тема суровых военных испытаний звучит и в других сочинениях Шостаковича тех лет - в трио и Восьмой симфонии.

Методи аналізу рідких, твердих і газоподібних речовин

Коммулятивная система исчисления налога. 32. Некоммулятивная система исчисления налога. 33. Что понимается под методом учета налогооблагаемой базы? 34. Что понимается под акцизами? 35. Что собой представляет земельный налог? 36. Налоговая декларация. 37. Налоговая полиция. 38. Кто является резидентом в РФ? 39. Кто не является резидентом в РФ? 40. Налоговый статус юридического лица России. 41. Что подразумевается под налоговыми поступлениями, применительно к России? 42. Назовите виды налоговых льгот в РФ. 43. Что понимается под «сбором» в РФ? 44. Понятие Федеральных налогов в РФ. 45. Налоги субъектов Федерации (региональные налоги) в РФ. 46. Понятие местных налогов в РФ. 47. Какие налоги и сборы в РФ относятся к региональным? 48. Какие налоги и сборы в РФ относятся к местным? 49. Какие вы знаете формы взаимоотношений бюджетов различных уровней в РФ? 50. Что понимается под формой «разные налоги» в РФ? 51. Раскройте понятие формы «разные ставки» в РФ. 52. Раскройте понятие формы «разные доходы» в РФ. 53. Кто является субъектом налоговых правоотношений в РФ? 54. Каковы обязанности налогоплательщика в РФ? 55.

Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)

Фашизм есть принципиально новый, отличный от демокра- тического политический режим, установление которого приводит к существенным фактическим изменениям как в форме правления,так и в форме государственного устройстваПерестройка государственного аппарата после установления фашистского режима целиком подчинена задачам военнобюрократической централизации и уничтожения остатков либерально-парламентарной демократии.В условиях фашизма сохраняется обычно лишь одна партия фашистская.Роль правительства при фашизме зависит от отношения режима к институту главы государства. Совершенно естественно, что правительство и глава государства не могут обладать одинаковыми полномочиями. Главным орудием фашистской диктатуры может быть лишь один из этих высших органов государственной власти. Парламент при фашизме либо упраздняется (Италия после стабилизации фашистского режима), либо вырождается в чисто декоративный орган, лишенный каких-либо черт, свойственных парламентам демократических государств (Германия, Португалия до 1974 г.).Отношение фашизма к тем либо иным формам государ ственного устройства определяется его общей тенденцией к максимальному военно-бюрократическому централизму.

Метод Алексея Юрьевича Виноградова для решения краевых задач

Возможно лишь введение законных ограничений пользования этим правом для лиц, входящих в состав вооруженных сил и полиции. Конституция Российской Федерации, основываясь на нормах международного права, гласит: «Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем» (ст.30). Право на объединение закреплялось в Основном законе страны и ранее, Конституция СССР 1977 г. определяла роль общественных организаций как важной составной части политической системы. Но существовала ли в Советском Союзе, где правила Коммунистическая партия, политическая система? Нет, не существовала. Идея политической системы в течение двадцати лет была не востребованной в советской государственно-правовой науке. Её использование было здесь ограниченным: или как аналога политической организации или в качестве пропагандистского клише, когда речь шла о «политической системе развитого социализма», как это и делалось в Конституции СССР 1977 г.

Основные задачи термохимии. Использование калориметрических методов для определения теплот растворения солей

Эта работа своего рода была пособием для студентов. В сентябре 1755 году он пишет вторую диссертацию "О принципах метафизического познания" - "габилитационную", как её называли. Она подтверждала право на звание приват-доцента философии. Здесь Кант выходит на тему философской метафизики. Защитив вторую диссертацию, Кант приобрел право читать лекции в университете. В 1755 году написана третья диссертация "О философской монадологии". Только в 1780 году он стал профессором Кёнисберского университета. Кант все больше находит себя в философии, которая связана как естественнонаучными сюжетами, так и с проблемами человека. Большую роль для становления самого Канта и для всей мировой философии сыграла его работа под названием "Всеобщая естественная история и теория неба". Исследование Канта заключает в себе интерес и для современного человека, для современного мышления. Прежде всего это относится к борьбе нового типа мышления против религиозной и философской догматики, к борьбе ученого, философа, который имел возможность использовать ростки нового критического мышления человечества.

Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

Кроме того, физический труд помогал забыться и отвлечься от грустных мыслей. Бывший царь пилил сухие деревья на дрова с таким усердием и так долго, что окружающие поражались его выдержке и физической крепости. Наступило время, когда можно было читать сколько угодно, и хотя члены императорской семьи читали всегда много, главным книгочеем являлся Николай. Царскосельское заключение завершилось 31 июля. За день до отъезда , 30 июля, был день рождения Алексея. Ему минуло 13 лет. Временное правительство приняло решение вывести царскую семью в Тобольск. Почему именно туда много обсуждалось. Власти объясняли это необходимостью отправить семью в неспокойное время в безопасное место. В 6 часов утра 31 июля поезд с арестантами отправился в Тобольск. Прибыли только 6-го августа, но лишь 13-го им предоставили новое жилище. Сразу после наступления Нового, 1918 года, который встретили тихо, по- семейному, пришли известия о заключения перемирия с Германией. Именно тогда, через год после отречения, Николай впервые высказал сожаление, что он отказался от власти (никогда раньше он об этом не говорил).

Применение методов математической статистики и теории вероятностей в задачах теоретической лингвистики при анализе устной и звучащей речи на русском и английском языках

Массивные головы с крупными мясистыми чертами лица выделяются своим не чисто византийским типом. Лица очерчены энергичными красновато-коричневыми линиями, поверх охряного тона карнации положены зеленые притенения и румянец, от времени потемневший и потому резко выступающий в виде темных пятен. Фактура широкая. Графическая стилизация светов, столь характерная для памятников XII века, почти отсутствует, намеки на нее имеются лишь в одном изображении — бородатого старца в центральной апсиде. К росписям первой половины XII века примыкают недавно расчищенные фрески башни Георгиевского собора Юрьева монастыря (фигуры святителей, великомученика Георгия и поясное изображение Одигитрии между окнами барабана). Эти сильно попорченные фрески вряд ли относятся ко времени постройки собора (1119), ноони были выполнены не позднее середины XII века. В волевых, мужественных лицахс крупными чертами уже так много новгородского, что это не оставляет сомнений в принадлежности фресок местным мастерам. Среди чистых красок преобладают золотисто-желтые, зеленые и голубые цвета, волосы стариков имеют голубоватый оттенок. Новгородские фрески первой половины XII века лишены стилистического единства.

Решение задачи линейного программирования графическим методом

Какая "дарья"? Где я брал? Где я брал "дарью"? Я не знаю. Наверно, там еще есть, откуда я знаю? Я фантаст. Покоя нет. Эта проклятущая "дарья". Черт его знает, где у вас продают порошок. Советский, советский, но я фантаст. Я международник. Я межпланетник. Два часа назад пал гарменон, последний оплот думающих папоротников. Причем взят был обманом. Подавись своей "дарьей". Мне ее дали подержать, "дарью" твою. Мылом стирай. Ты знаешь, чем иван грозный стирал? На реке. Бил об воду. Бил об реку, стоя по колено в воде в закатанной скуфье. И лошади рядом пили. Осторожно, красиво. И вздрагивали. И лошади и царь. И тишина. И никого. Ни мыла, ни твоих трамваев. И рыба плескалась, и девки с песнями, а сейчас они все на центурионе, в реке макакац. Я идиот? А твое воображение не поднимается выше миски с этой "дарьей? " Бери пакет, подавись. Не бойся меня, не бойся. Не смей бежать от меня. Я не соблюдаю правил движения, я могу попасть под машину. А вы чего, фантаста не видели? У. Перепугаю сейчас всех. Точно курциане. Но каждый из них издавал облако.

Розв’язання задач лінійного програмування

Одна из основательниц общества и журнала , Тенишева в 1905 году организовала в своем име-нии школу и мастерскую изделий прикладного искусства наподобие Абрам-цевских мастерских. Образцами для талашкинских мастеров служили пред-меты русского народного творчества. Рерих горячо приветствовал начинание Тенишевой и сделал для мастерской несколько эскизов мебели. Тенишева предложила Рериху расписать недавно построенный в Талашкине храм Святого Духа. Рерих давно тяготел к монументальной живописи. Его вос-хищали храмовые росписи Ярославля, он был очарован красочной декоратив-ностью фресковой живописи Беноццо Гоццоли в Италии. Мастер не миновал и влияния русской иконы, живо отразившегося в его картинах: (1907), (1908), (1911) и других. Работа в Талашкине давала ему возможность обобщить опыт изучения древней живописи. В 1912 году роспись была закончена, а в 1914 году по эскизу Рериха над входом храма была сделана мозаика с изображением Спаса. Незадолго до начала первой мировой войны в творчестве Рериха появляются новые символические сюжеты (, , , , , и другие).

Решение задачи линейного программирования симплексным методом

По представлениям жителей Скандинавии дохристианского периода, ад был закован в снега и вечные льды. Посиневшему от холода древнему скандинаву жаркий ад казался слишком приятным, чтобы быть адом вообще”. Выдающийся географ, конечно, несколько утрировал зависимость между мифами и легендами той или иной культуры и природной средой, в которой эта культура развивается. Так же и новые социальные явления не возникают, подобно Афине в полном вооружении, из головы Зевса, а протекают и формируются из совокупности практики и верований, составляющих ту культуру, частью которой они являются. Библиотека была именно таким социальным изобретением, родившимся тогда, когда накопленная масса опыта оказалось настолько большой, что стала превышать возможности человеческой памяти и сохранение этого опыта более не могло обеспечиваться посредством устной традиции. Из столетия в столетие каждая эпоха формировала и использовала собрания письменных документов, чтобы сохранить и упрочить свои интеллектуальные обычаи и традиционные ценности.

Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

В то же время слизеобразные иногда сохраняется в резко анаплазированных раковых клетках, например, желудка. Поведение опухолевых клеток, их способность к нерегулируемому безграничному росту, свойство развивался и размножаться при отрыве их от основного узла, отсутствие наклонности к созреванию, способность инфильтрировать ткани и разрушать их, а также способность к имплантации и перевивке свидетельствует о том, что опухолевые клетки приобретают новые качества, которые за ними наследственно закрепляются. Но возможно и «созревание» малодифференцированной опухоли, когда ее клетки приобретают внешнее сходство с клетками исходной ткани. Из этого следует, что опухоль, хоть она и обладает способностью к безграничному росту, подвержена влиянию организма, в котором она развивается. В то же время и опухоль оказывает определенное воздействие на организм. Поэтому нельзя считать, что опухоль являемся автономным образованием. РОСТ ОПУХОЛИ В зависимости от степени дифференцировки различают три вида роста опухоли: экспансивный, аппозиционный, инфильтрирующий (инвазивный). 1) При экспансивном росте опухоль растет «сама из себя», отодвигая окружающие ткани.

Види та методи фінансового аналізу

Также непростым является вопрос об идентификации эволюционного ствола. Хотя, правильным ответом является: одна материальная система – один ствол, но в практическом рассмотрении четко вычленить его сложно. Во-первых, ствол эволюции включает в себя не один объект, а их совокупность, образующих систему; во-вторых, в каждый конкретный момент времени существует несколько базовых ветвей, из которых истинный ствол будет выявлен лишь процессом развития; в третьих, сюда же примыкает проблема границы объектов эволюции и среды. Все эти понятия относятся на практике к категории "размытых понятий", поэтому в рамках нашего рассмотрения достаточно ограничиться теоретическим анализом. Объект эволюции может структурно находиться между двух возможных состояний. Первое, когда его элементы находятся между собой в неупорядоченном взаимодействии, составляя систему как совокупность неорганизованных элементов. Второе, когда его элементы находятся между собой в упорядоченном взаимодействии, составляя систему как совокупность организованных элементов. В первом случае элементы, представляя собой устойчивые объекты, несут собственное отрицание на границе с другими тождественными между собой элементами, которое обозначим как внешнее отрицание.

Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло

Либеральная партия Австралии, основанная в 1944 г., выражает интересы крупной буржуазии, Национальная (Аграрная) партия Австралии, основанная в 1916г., выражает интересы крупных землевладельцев и скотоводов, образует коалицию с Австралийской Лейбористской партией, в Австралии существует еще множество партий (Партия Австралийских Демократов, Партия Ядерного Разоружения, Партия Сельской Австралии и др.). Коммунистическая партия Австралии (КПА; he Commu is Par y of Aus ralia), основана в октябре 1920 на учредительном съезде в Сиднее. Вступила в Коминтерн. В 1940 была запрещена и до декабря 1942 действовала в подполье. После 2-й мировой войны 1939-45 правящие круги Австралии пытались объявить компартию вне закона, однако во время референдума 1951 более 50% населения высказалось против запрещения деятельности КПА. До середины 1960- х гг. КПА, во главе которой в течение многих лет стоял Л. Шарки, являлась боевой марксистско-ленинской партией рабочего класса, твёрдо стоявшей на позициях пролетарского интернационализма.

Методи та прийоми економічного аналізу

Государство стало тормозом, причиной деформации, искажения всех общественных отношений. Произошло огосударствление всех общественных механизмов, порядок насаждался репрессивным государственным аппаратом, основанным на идеологических постулатах, оторванных от жизни. Чрезмерная централизация государственных структур не позволяла оперативно реагировать на действительность, принимать правильные решения. В начале 90-х гг. началось становление российской государственности, демократического федеративного государства. 12 июня 1991 г. I съезд народных депутатов России принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации. В марте 1992 г. был принят Федеративный договор. Российская Федерация в современный период представляет собой по способу организации высшей власти президентскую республику. По типу государственного устройства Россия является федеративным государством, состоящим из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов ~ 89 равноправных субъектов Российской Федерации.

Решение задачи линейного программирования симплекс-методом

Концепции власти Современные концепции власти можно проклассифицировать по ряду оснований. Прежде всего, концептуальные подходы к интерпретации политической власти. С известной долей условности и относительности, их можно разделить при самом общем анализе на два больших класса: 1. Трактующие власть как атрибут, собственное свойство субъекта, а то и просто как самодостаточный «предмет» или «вещь»; 2. Трактующие власть как атрибут социальных отношений или взаимодействий на элементарном или сложном коммуникативном уровнях. Атрибутивно-субстанциональные подходы к осмыслению власти, в свою очередь можно подразделить на 1) инструментально-силовые; 2) потенциально- волевые и, с известной оговоркой 3) структурно-функциональные концепции. Потенциально-волевые концепции исходят из определения власти как способности или возможности навязывания воли каким-либо политическим субъектам. Такой подход был особенно влиятелен в традиции немецкой политической мысли. Гегель и Маркс, Фихте и Шопенгауэр, Ницше и Вебер использовали понятия «волевые свойства» или «волевые способности» в самых разных, порой даже полярных определениях власти (таких, как, «воля экономически господствующего класса» К.

Решения задачи планирования производства симплекс методом

Хотя до середины XX в. либералы предпочитали избегать употребления термина «демократия» (оберегая таким образом ведущую для них ценность — частную собственность), то впоследствии, отдавая должное социальным функциям государства, стали уделять демократическим ценностям значительно большее внимание. Важнейшим достоинством политической системы провозглашалась справедливость, а правительства — ориентация на моральные качества гражданина. В основу политической программы неолибералов легли идеи консенсуса управляющих и управляемых, необходимости участия масс в политическом процессе, демократизации процедуры принятия политических решений. В отличие от прежних ориентаций на механические принципы определения демократичности (по большинству) ведущим значением стали обладать плюралистические формы организации политической жизни. Причем Р.Даль, Ч.Линдблюм и др. неоплюралисты считают, что чем слабее правление большинства, тем оно больше соответствует принципам либерализма. Правда, представители праволиберальных течений (Ф.Хайек, Д.Эшер, Г.Опсон) полагают, что при плюрализме способны сформироваться механизмы экспроприации большинством богатого меньшинства, что может поставить под угрозу основополагающие принципы либерализма.

Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

Помещая товары под определенный таможенный режим, лицо, перемещающее товары, обязуется соблюдать все установленные законодательством ограничения и требования. 1.3. Таможенный режим выпуска для свободного обращения Выпуск товаров для свободного обращения – это таможенный режим, при котором ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации товары остаются постоянно на этой территории без обязательства об их вывозе с этой территории (ст. 30 ТК РФ). Этот режим является одним из наиболее часто применяемых и характерен для импортных контрактов – поставок из-за границы товаров для реализации их на внутреннем рынке России. При этом в соответствии с п. 2 ст. 18 ТК РФ выпущенные в свободное обращение в Российской Федерации иностранные товары с момента их выпуска рассматриваются таможенным законодательством уже как российские. Данный режим предусматривает уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и соблюдение мер экономической политики. Обязательными условиями выпуска товаров для свободного обращения в соответствии со ст. 31 ТК РФ являются: а) уплата в отношении товаров таможенных пошлин, налогов и внесение иных таможенных платежей; б) соблюдение мер экономической политики и других ограничений.

Структура бізнес-аналізу (в формі питань)

Современное состояние образования характеризуется тенденцией гуманизации и гуманитаризации обучения.Этот процесс проявляется прежде всего в установлении субъектно-субъектных отношений, т.е. ученик рассматривается не как объект для педагогических воздействий, а как субъект со своим внутренним миром, системой ценностей, индивидуальными особенностями и т.д.  Таким образом, общение между учеником и учителем мы рассматриваем не только как взаимодействие, но и как взаимовлияние друг на друга.  Младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом школьного детства. Высокая сензитивность этого возрастного периода определяет большие потенциальные возможности разностороннего развития ребенка.  Основные достижения этого возраста обусловлены ведущим характером учебной деятельности и являются во многом определяющим для последующих лет обучения: к концу младшего школьного возраста ребенок должен хотеть учиться, уметь учиться и верить в свои силы.   Педагогическое общение состоит из 2-х компонентов: вербального и невербального.

Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

Из крупных эмиссий неудачной, например, оказалась попытка Центрального банка Филиппин разместить облигации долгосрочного займа на сумму свыше 1 млрд. дол., хотя этому и предшествовала длительная подготовка. Осложнения были связаны с рядом обстоятельств, среди которых, в частности, отмечают возникшие разногласия и элементы соперничества между Центральным банком и Минфином страны, а также необычный подбор ведущих менеджеров. Поскольку закон запрещает Минфину выпускать от имени республики займы на срок свыше 25 лет, Центробанк хотел в данном случае подтвердить свою роль в управлении внешним долгом страны и превзойти финансовое ведомство по условиям заимствований. Мандат на размещение займа был предоставлен шести инвестиционным банкам, хотя обычно на этом рынке в подобных случаях используют одного или двух ведущих менеджеров. В этой связи высказывались предположения, что назначение большого числа менеджеров, между которыми возникли, разногласия, отражало стремление Центробанка отблагодарить многие фирмы, помогавшие организовать этот крупный заем.

СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

Уплата процентов после ввода объекта основных средств, для приобретения которого был взят кредит, относится уже на собственные источники. Также на собственные источники относятся суммы неустоек за несвоевременную уплату процентов или возврат суммы кредита. При вводе объекта основных средств в эксплуатацию были сделаны проводки: Д-т 68            К-т 19             90000 – принят к зачету НДС; Д-т 01            К-т 08           537675 – списываются все затраты на первоначаль-ную стоимость объекта основных средств (24000 450000 1000 4175 6000 12000 15000 4500 21000). Необходимым условием зачета НДС, кроме оплаты и производственного характера объекта, является факт ввода объекта в эксплуатацию с обязательным составлением акта приемки-передачи по форме № ОС-1 (НДС по приобретенным легковым автомобилям и микроавтобусам (при условии их производственного назначения) возмещению из бюджета не подлежит, а относится на увеличение их первоначальной стоимости. Таким образом, первоначальная стоимость рассмотренного выше объекта основных средств составила 537675 руб. Кроме того, на практике предприятия встречалось сооружение и изготовление основных средств хозяйственным способом (частично с привлечением подрядчиков).

Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

По-прежнему подавляющая часть внешнеторгового оборота — 75-80% — прихо--дилась на европейские страны — Англию, Германию, а остальные 20-25% — на азиатские страны и США13. 2.2. Положение денежной системы России. Определённым тормозом для развития рыночных отношений была неразвитость кредитной системы, отсутствие коммерческих банков. Государственный банк, созданный в 1860 году, выдавал в основном ипотечные ссуды крупным землевладельцам под залог земли, то есть кредиты почти не были связаны с производственной сферой. В конце 1 860 — начале 1870-х годов в банковском деле разгорелась настоящая учредительская горячка. Бурное развитие промышленности и железнодорожного строительства требовало крупных капиталов, превышающих возможности отдельных предпринимателей, поэтому в эти же годы достаточно быстро развивалось акционерное дело. До реформы в стране насчитывалось всего 78 акционерных компаний с общим капиталом в 72 млн. руб. За годы так называемой учредительской горячки было создано 357 акционерных компаний с капиталом в 1116 млн. руб. Правда, многие из этих компаний, возникших на волне биржевого ажиотажа, оказались «дутыми» и лопнули14.

Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

Причем эти слова относили к обыденным, прозаичным вещам, мебели, одежде. Художники и их заказчики называли друг друга не иначе, как: гениальный, чудесный, неподражаемый и, вероятно, вполне искренно и серьезно именовали себя новыми Плутархами, Цезарями, Августами. Барокко свойственна театральность, напыщенность в сочетании с безразличием и даже небрежностью в отношении трактов- так называемой алмазной гранью, и гравировкой. Как исторический художественный стиль Барокко охватывает огромный отрезок времени — около двух столетий, примерно с 1550 по 1750 г. Поэтому его часто называют «эпохой Барокко», что не лишено оснований, хотя подобный подход и игнорирует другие, параллельно с Барокко развивавшиеся художественные направления, течения и стили. В этом случае понятием «Барокко» обозначается единство всех сторон действительности конца XVI — первой половины XVIII в. как определенного социально-эстетического целого, как стиля культуры. «Под стилем понимается не просто способ необходимого культуре внешнего оформления ее материала, а наглядно обнаруживаемый принцип организации.

Принципи мережевого аналізу та оптимізації

Лирический герой будто кривляется перед публикой, дерзит и насмехается не столько по злобе, сколько из эпатажа, из любопытства: ну-ка, что выйдет из этого? а как вы на это отреагируете?. Мотивы, намеченные в "Нате!", усиливаются и приобретают совершенно иное звучание в новой исторической ситуации. Когда началась первая мировая война, В.Брюсов посвятил светлые, безмятежные стихи Варшаве: А на улице, как стих поэмы, Клики вкруг меня сливались в лад: Польки раздавали хризантемы Взводам русских радостных солдат. Стихотворение бодрое, мажорное, представляющее войну радостным шествием. Но к этому времени Маяковский понял, что действительность была не такова, что "война отвратительна", а "тыл еще отвратительней", в результате чего рождается стихотворение "Вам!" (1915), обличающее безмятежность и безразличие буржуазной публики к судьбе гибнущих русских солдат. И потому, критикуя приведенные стихи Брюсова, Маяковский обращался ко всем поэтам: "Господа! Довольно в белом фартуке прислуживать событиям! Вмешайтесь в жизнь!" (28; 11, 44).

Задачи линейной алгебры. Понятие матрицы. Виды матриц. Операции с матрицами. Решение задач на преобразование матриц

И наконец, чтобы, подобно маякам, блеснули на горизонте таинственные огни будущего. "Черное море" действительно вышло из-под пера писателя произведением резко своеобразным, заметно непохожим даже на предшествовавшие "морские" рассказы и повести К. Паустовского, но в то же время новая повесть сохранила все живые стилистические, образные и мелодические связи с прежним творчеством своего создателя. "Прививка науки", то есть внимание писателя к специальным вопросам географии, аэрологии, океанографии, биологии, геологии, метеорологии, а также археологии и истории, оказалась настолько органичной, так естественно растворившейся в тексте, что мы не ощущаем при чтении ни малейших трудностей и даже не догадываемся, что нас порой весьма основательно "просвещают". "Писатель тончайшей наблюдательности", как сказал о К. Паустовском М. Шолохов, он сумел пронизать данные науки живыми подробностями личных впечатлений, "аргументировать" их свидетельствами-рассказами конкретных людей, заодно познакомив нас со спецификой их труда и поучительными превратностями судеб.

Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

Так например, из системы следует, что квант магнитного потока (Ф0 = h/(2e) = 2,06783461(61) 10-15 Вб вовсе не является первичной квантуемой величиной, а представляет собой проявление кванта протяженности электрического тока (элемента тока). По теоретической оценке автора величина элементарного кванта токового элемента в системе СИ составляет 4,803206798 10-11 А м. Данная величина определена расчетом при допущении равномерности магнитного поля внутри замкнутого кольцевого токового элемента, создающего единичный квант магнитного потока. Неоднократные обращения автора к специалистам, занимающимися квантовой магнитометрией, с просьбой об экспериментальной проверке и возможном уточнении этого значения пока результатов не дали. Неожиданным и важнейшим открытием, с точки зрения общего физического миропонимания, является выявляемое в системе совпадение (вернее сказать, полная идентичность) понятий массы и внутреннего электрического тока материальных частиц. В системе СИ данное соотношение таково: 1 кг = 2, 040492 1035 А. При таком понимании, что масса является проявлением внутреннего электрического тока, проясняется природа ядерных сил и сил гравитации, а также проявляется родство этих двух сил с электромагнитными силами.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.