Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

Поняття, предумови формування та типологія СЄЗ стор. 2-6 Регіональна економічна політика України та місце в ній спеціальних (вільних) економічних зон стор. 7-9 Український досвід спеціальних (вільних) економічних зон стор. 10-12 Світовий досвід формування СЕЗ стор. 13-15 Список використаної літератури стор. 16 ВСТУП Перетворення планово-директивної економіки у відкриту ринкову пов'язано сьогодні з вирішенням ряду актуальних проблем: заміною старої господарської структури, реструктуризацією промисловості, освоєнням ринкових принципів діяльності, інтеграцією до світової економічної системи. Названі завдання не можна вирішити без розширення Інвестиційної діяльності, яка забезпечує неперервність відтворювального процесу та дієве стимулювання всіх відомих форм зовнішньоекономічного співробітництва. В той же час економічна криза, що охопила Україну, не стимулює інвестиції, а навпаки, продукує скорочення відтворювальних процесів за критичну межу. Подібні тенденції характерні і для зовнішньоекономічних зв'язків, реформування яких також суттєво ускладнено. Але потреба країни у зовнішніх ресурсах розвитку - в тому числі іноземних інвестиціях як одній з форм зовнішньоекономічних зв'язків, обумовлює використання нестандартних підходів. Як свідчить практика, таким нетрадиційним підходом може стати формування спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ). Спеціальні зони створюють сприятливі умови для економічного розвитку базових об'єктів та територій їх розташування. Запропонований Вашій увазі навчальний посібник "Спеціальні (вільні) економічні зони: теорія та практика" є першим в Україні і, на думку авторів, повинен значною мірою задовольнити існуючу потребу студентів та викладачів у навчальних матеріалах з питань СЕЗ. Він дозволяє також отримати необхідну теоретико-методологічну базу щодо розуміння процесів формування і управління спеціальними (вільними) економічними зонами, виховати практичні навички у роботі з проектними документами СЕЗ. Розв'язанню вказаних завдань підпорядкована структура та методика подачі матеріалів, сформульовані контрольні питання по кожному розділу, рекомендовано літературу для поглибленого вивчення матеріалу. Поняття, предумови формування та типологія СЄЗ Безперервний і послідовний розвиток виробничих сил супроводжується адекватним процесом усуспільнення виробництва і суспільного розподілу праці. Одночасно суспільний розподіл праці приводить до посилення інтеграційних зв"язків. У цьому випадку буде досягатися такий рівень усуспільнення виробництва і розподілу праці, коли у забезпеченні різних потреб зможуть брати участь не тільки галузі народного господарства, але й багаточисельні виробництва та їх групи. Оскільки вони знаходяться на певній території, то у сукупності складають взаємозв'язані територіальні формування. На практиці процес розвитку виробничих сил обумовлює зростання кількості галузей, виробництв, технологічно самостійних підприємств. Водночас це супроводжується поширенням технологічної залежності підприємств і галузей, ускладненням міжгалузевих зв"язків, об'єднанням виробництв, які виділилися, в галузеві і територіальні сукупності.

СЕЗ Розташуван За За За За ня характеро характером масштабом функціонал відносно м об"єкта взаємодії та ьною державних зонування з значущістю спрямовані кордонів позазональ вирішувани стю ною х проблем економікою Рис. 1 Класифікаційна схема СЕЗ Слід враховувати, що розмір території локалізації зони багатоваріантний, залежить від місцерозташування, вибраного типу ВЕЗ, заявлених цілей тощо. У відповідності з функціональною спрямованістю розрізняють: зовнішньоторговельні, торговельно-виробничі, науково-технічні, туристичні (або туристично-рекреаційні), банківсько-страхові (або оффшорні території) та інформаційні зони. Ця класифікація, як і будь-яка інша, має значною мірою схематичний характер, не охоплює всього різновиду рис та функціональних особливостей, які в дійсності взаємовпливають, перетинаються та створюють у поєднанні нові комбінації і структури. Відповідно до прийнятого 13 жовтня 1992 p. Закону України "Про загальні засади створення І функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" Україна приєдналася до процесу формування ВЕЗ. Для отримання позитивних результатів необхідно і у подальшому проводити розробки і детально опрацьовувати різні аспекти державної регіональної політики стосовно вільних економічних зон. Тому робота над класифікацією вільних економічних зон та над окремими типами їх є актуальною проблемою для сьогодення. На основі цих розробок можна буде на науковій основі визначитися з перспективами розвитку ВЕЗ в Україні та доцільністю Їх заснування. Наводимо детальну характеристику найважливіших з практичної точки зору (застосування та розповсюдження) слідуючих типів ВЕЗ -зовнішньоторговельних, торгово-виробничих (виробничих), науково-технічних, туристично-рекреаційних, банківсько-страхових, оффшорних зон та територій. Зовнішньоторговельні зони (ЗТЗ)- це вільні економічні зони, де товари іноземного походження можуть зберігатися та обслуговуватися без сплати мита і митних зборів або з їх відстроченням. Традиційно вони локалізуються на обмеженій території, що має необхідну транспортно- складську інфраструктуру та сучасні системи комунікації. Як правило, це крупні морські або річкові порти, залізничні вузли, аеропорти, перетини магістральних доріг. Формуються вони здебільшого як анклави, що не мають тісних економічних зв"язків з рештою території приймаючої держави. У класичній формі ЗТЗ є виключно комерційно-транспортними утвореннями та обмежуються такими функціями: транспортне обслуговування, складування, збереження та обробка товарів, спрямована на забезпечення доброякісного зберігання, покращання зовнішнього оформлення та ін. Але зовнішньоторговельні зони "класичної" форми, хоча й існують у світі, не є досить вагомим утворенням серед ВЕЗ. Як правило, перевага надається виробничим операціям і зонам, що концентрують на собі досить широкий спектр функцій. У традиційному розумінні зовнішньоторговельна зона являє собою частину території приймаючої держави, де товари Іноземного походження можуть зберігатися, продаватися, купуватися без сплати звичайних митних зборів або з їх відстроченням, тобто з точки зору митного режиму знаходяться поза межами державних митних кордонів.

Другий термін досить широко популяризований економічною наукою, найбільш активно використовується в практиці країн, що розвиваються, які є лідерами по чисельності ЕВЗ, а також офіційно використовується рядом міжнародних організацій, у тому числі Міжнародною Організацією Праці, Центром 00Н по Транснаціональним Корпораціям, Всесвітньою Асоціацією ЕВЗ. Крім того, існує багатоваріантність підходів у визначенні самого явища вільних зон. Власні трактування ВЕЗ дає законодавство країн, що беруть участь у процесі зонування, а також міжнародні угоди, теоретико-практичні дослідження, документи спеціалізованих організацій, асоціацій тощо. Серед найбільш відомих назвемо лише ті визначення, що були дані в постанові Ради спільного ринку від 4 березня 1969 p., YII додатку до Конвенції в Кіото від 18 березня 1973 p., документах U C AD від 1975 p., Ради спільного ринку від 1988 p., матеріалах Міжнародної Організації Праці, Центра 00Н по ТНК. Всесвітньої Асоціації ЕВЗ. Всі вони, співпадаючи у віддзеркаленні найважливіших суттєвих рис вільних зон, пропонують власні, оригінальні трактовки. Але визначення, які дані в цих документах, недостатньо повно й точно описують сутність та основні риси поняття "зона". Наприклад, трактування поняття експортної виробничої зони як "чітко визначеної промислової зони, в якій сформовано анклав безмитної торгівлі в митному та торговому режимі приймаючої країни, І в якій іноземні підприємства, що виробляють в основному продукцію на експорт, отримують вигоду з наданих фіскальних пільг", викладено Центром 00Н ТНК. Це формулювання далеко не Ідеальне і, за словами експертів Центру, не враховує відхилень від схеми або так званих "прикордонних" явищ. Суть останніх у тому, що зона, названа експортно-виробничою, може бути фактично орієнтована на місцевий ринок (імпорт). Режим ЕВЗ може розповсюджуватися на всю територію країни, якщо остання відмінила власним рішенням торговельні (тарифні та нетарифні) обмеження (Гонконг. Сінгапур, Макао). Крім того, під наведену дефініцію не підпадають іноземні для приймаючої держави підприємства, що мають відповідні митні та фінансові пільги, а також оффшорні території та центри з особливим режимом діяльності банківсько-страхових інститутів І нерезидентських компаній. Тобто поняття ЕВЗ є вузьким, частковим випадком більш загального явища, що займає досить чільне місце (до 50% всіх існуючих ВЕЗ за кількістю та економічними результатами діяльності). Виходячи з відомих традиційних форм існуючих вільних зон, у процесі систематизації переліченого вище різноманіття на засадах єдності основних (суттєвих) рис можна побудувати класифікаційну схему ВЕЗ. При цьому як вихідні критерії, що обумовлюватимуть віднесення тих або інших структур до вільних економічних зон, необхідно вважати: умовну екстериторіальність утворення відносно митних кордонів та індиферентність до торгового режиму приймаючої держави; спрямованість на активізацію підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності, використання для власного розвитку зовнішніх фінансових ресурсів, у тому числі іноземних інвестицій; особливий (що відрізняється від загального, який існує на території держави розташування) організаційно-правовий механізм.

Правобережний, там же. [388] «Saturne», лютий, 1956. [389] М. Рудницька. «Боротьба за правду про Великий Голод». [390] E. Ammende. «Muss Rassland hungern». [391] Про голод 1933 р. див.: А. Височенко. «СССР без маски»; Г. Сова. «Голод в Укранi 1933 року»; М. Вербицький. «Найбiльший злочин Кремля»; Ф. Правобережний. «8000000»; D. Solovey. «The Golgotha of Ukraine»; S. Pidhaynyj. «The Black Deeds of the Kremlin». [392] Й. Сталiн. «Важнейшие решения по сельскому хозяйству». [393] М. Горький. «Жизнь Клима Самгина». [394] М. Горький, там же. [395] «Вестник Юго-Западной России», Кив, жовтень, 1863. [396] «Massenmord von Winniza»; Scottish Leage. «The Crime of Moscow in Vynnytsia»; S. Pidhaynyj. «The Black Deeds of the Kremlin». [397] Див.: «Report of the Kersten Committee U. S. Congress 31.XII.1954. House Report 2684. [398] В. Коваль. «Не дискутувати, а викривати». [399] Див.: «Економка Радянсько Украни», грудень, 1963. [400] Кльксть жертв Друго свтово вйни в колишньому СРСР  дос точно не встановлено (ред.)

РЕФЕРАТЫ:

Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

От участников, заключенной с использованием векселя сделки, требуется лишь наличие у них право- или дееспособности. В месте с этим простота выпуска векселя компенсируется строгостью исполнения его условий сторонами сделки. Существует ряд требований и специальных процедур при проведении вексельных сделок. Именно поэтому работа с векселями требует определённого профессионализма. В целях повышения надёжности векселя в обращении на нём ставится подпись специального поручителя, называемая авалем. Причём аваль может касаться как всей суммы долга, так и её части. Тем самым лицо, совершившее аваль (авалист), принимает на себя ответственность за осуществление платежа, если трассат, трассант или индосант не смогут это сделать. Если рассматривать практику вексельного обращения в Российской Федерации, то можно сказать, что здесь чётко прослеживаются две тенденции. Во-первых, желание российских предприятий и банков увеличить долю своих векселей в обращении. Во-вторых, банки нашли новый сектор приложения капитала. По данным Центрального Банка на 1.07.96 г. в России было выпущено векселей на общую сумму 20,2 трлн. рублей. В России коммерческие векселя выпускаются, как правило для расчета с кредиторами, при этом никак не учитывается дебиторская задолженность предприятий.

Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

Хотя король Тотила и по его смерти (552) полководец его Тейя оказывали геройское сопротивление и пользовались всеми средствами, чтобы отстоять свободу оставшейся от продолжительной войны горсти готского народа, но Юстиниан не хотел вступить с ними ни в какие соглашения. По словам Прокопия, раз послы Тотилы говорили Юстиниану: «Италия опустошена войной и лишена мирного населения и частью завоевана франками. Только две провинции — Сицилия и Далмация — еще могут быть предметом спора, возьмите их себе и оставьте нам опустошенную страну. Мы обещаем платить дань и доставлять вспомогательный отряд на всякую войну императора». Но император не хотел и слушать послов, ему было ненавистно самое имя готского народа. Снабженный достаточными военными средствами Нарсес окончил подчинение Италии в 555 г. По окончании войны Италия представляла весьма жалкий вид опустошения и одичалости. Частная собственность погибла во время осад городов, от военных набегов и поборов, вымогательства и грабежей военной вольницы. Страна была покрыта трупами и развалинами.

Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

Задача очень сложна и в общем виде не решена до сих пор. Однако Лагранжу удалось найти, что в системе трёх гравитируюших тел (Солнце - планета - малое тело) существуют пять точек, где движение малого тела оказывается устойчивым. Две из этих точек находятся на орбите планеты, образуя с ней и Солнцем равносторонние треугольники. Спустя много лет, уже в XX в., теоретические построения воплотились в реальность. Вблизи лагранжевых точек на орбите Юпитера было открыто около двух десятков астероидов, которым дали имена героев Троянской войны. Астероиды-"греки" (Ахилл, Аякс, Одиссей и др.) опережают Юпитер на 60°, "трояны" (Приам, Эней, Троил и др.) следуют на таком же расстоянии сзади. Согласно оценкам, число астероидов около точек Лагранжа может достигать нескольких сот. Астероиды за орбитой Юпитера Долгое время не было известно астероидов, орбиты которых целиком лежали бы за пределами орбиты Юпитера. Но в 1977 г. удалось обнаружить такую малую планету - это 2060 Хирон. Наблюдения показали, что его перигелий (ближайшая к Солнцу точка орбиты) лежит внутри орбиты Сатурна, а афелий (точка наибольшего удаления) - почти у самой орбиты Урана, на далёких, холодных и тёмных окраинах планетной системы.

Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

Ему принадлежит право докладывать парламенту о государственных делах и внешних сношениях . Основываясь на решениях кабинета , он руководит всеми звеньями исполнительной государственной власти и контролирует их работу . Премьер - министр председательствует на заседаниях кабинета , и ему по закону принадлежит последнее слово при решении вопросов , связанных с определением компетенции любого министра . У всех министров кабинета , стоящих во главе министерств , имеется по одному парламентскому вице - министру . Парламентские вице - министры назначаются и смещаются кабинетом по предоставлению министров . Они теряют свои посты автоматически после уходя в отставку кабинета или соответствующих министров . Парламентские вице - министры помогают министрам в их парламентской деятельности , в разработке планов , в решении административных дел , а также исполняют обязанности министров в их отсутствие . У каждого из министров имеется также по одному управляющему вице - министру , в обязанности которого входит обеспечение работы всех звеньев аппарата министерства .

Етикет України та Росії

В мае 1990 года оформилась крупнейшая партия либерального лагеря - "Демократическая партия России", а в ноябре - "Республиканская партия Российской Федерации". В октябре 1990 года на базе движения избирателей "Демократическая Россия" (созданного в ходе выборов народных депутатов СССР весной 1989 года), оформилась одноименная массовая общественно-политическая организация, объединившая партии, общественные организации и движения либеральной направленности. Социал-демократическое направление было представлено двумя основными организациями: "Социал-демократической ассоциацией" и "Социал- демократической партией России". В июне 1990 года была основана "Социалистическая партия". Анархистское направление нашло отражение в деятельности "Конференции анархо-синдикалистов" и "Анархо- коммунистического революционного союза". Многие из этих партий были малочисленными, не имевшими прочной организационной структуры и социальной базы и впоследствии распались. Политический плюрализм затронул и крупнейшую политическую силу- КПСС. В 1990 - нач. 1991 г. в ней обозначились пять направлений: социал- демократическое, "Демократическое движение коммунистов", центристское, "Марксистская платформа в КПСС", традиционалистское.

Національний банк України та особливості його функціонування

Сконцентрировав крупные силы, турецкое командование предпринимает новое наступление. В 1728 г. умер организатор и руководитель освободительного движения Сюника, большой патриот и неустрашимый полководец Давид-Бек. Во главе армянских повстанцев становится Мхитар Спарапет. Бои продолжаются, но числено превосходящий противник добивается ряда успехов. В среде армянских военных начинаются разногласия, приведшие к раздроблению сил. В 1730 г. был изменнически убит Мхитар Спарапет. Фактически после этого потерпело поражении Сюнякское освободительное движение.Другим важным центром армянского освободительного движения 1720-х годов был Арцах (Карабах), где сохранились пять армянских феодальных княжеств—меликств (Гюлистан, Джраберд, Хачен, Варанда и Дизак).Еще в 1718—1720 гг. армянские мелики Арцаха с целью сопротивления внешним врагам организовали укрепленные военные лагеря, называвшиеся сигнахами. В них формировались воинские силы. Вооруженные отряды Арцаха возглавлял вначале гандзасарский католикос Есаи Гасан-Джалалян, а в дальнейшем—мелик Аван Юзбаши.

Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

Эта система связана с существованием так наз. городов - государств. Классическим примером является древнегреческий полис. В Италии это был civi as , в Древнем Египте - ном. Он состоял из городского поселения и земледельческой округи (хоры). Вместе с полноправными гражданами здесь жили свободные, но неполноправные жители (метеки (чужеземцы), периэки (потомки захваченного греками коренного населения), вольноотпущенники, а также рабы. На примере Римской империи мы видим, что формируется понятие "мира" ( pax): Слово это происходит от глагола pacisci (договариваться, условливаться, приходить к соглашению) и имеет несколько значений, очень важных в нашем случае: мир, покой, спокойствие. Отсюда: Pax Roma a - часть мира, где наведен порядок, куда распространен один, универсальный, единый образец. Подобные идеи мы встречаем, собственно говоря, в любой цивилизации. Русская община называлась "миром". Греки область своего обитания связывали с космосом, в отличие от других областей, где господствовал хаос. У мусульман есть деление на "область веры" и "область войны".

Бюджетна компетенція України та місцевих утворень

К этому времени переехали в Москву мать с отчимом. Всеми силами Королев стремился в авиацию. Едва поступив в МВТУ, Сергей сразу же включился в работу студенческого кружка АКНЕЖ - Академический кружок им. Николая Егоровича Жуковского. С лекциями в нем выступали инженеры, ученые. Авиация все шире расправляла свои крылья. Молодежь страстно рвалась в небо. В январе 1927 года в районе Горок Ленинских состоялось торжественное открытие Московской планерной школы. Ее курсантом стал и Сергей Королев. Он много и охотно летал, осваивая новые типы планеров. От полета к полету росло летное мастерство курсантов, а вместе с ними мужали и их характеры. Без таких качеств, как целеустремленность, ответственность, хладнокровие, выдержка, летчику не обойтись. Сергею пришлось нелегко, но это была хорошая школа. В марте 1927 года Сергей с отличием окончил планерную школу. Одного он уже добился, он научился летать на планере. Дальше его задачей было набраться знаний и .строить самолеты. С особенным нетерпением Сергей Королев ждал лекций знаменитого уже в ту пору тридцатипятилетнего авиационного конструктора Андрея Николаевича Туполева.

Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

Иосифу теперь отводится здесь второстепенная роль. Совершенно уникальное толкование этого сюжета дает Караваджо. Художник изображает ангела, играющего на скрипке по нотам, которые держит Иосиф. (Ноты здесь записаны каллиграфически, как, кстати, и на некоторых других картинах художника; вероятно, это верхние партии трех мадригалов - точно идентифицировать музыку на этой картине пока не удалось.) Внимательно слушающий музыку осел заставляет вспомнить самозабвенно поющего осла на картине Пьеро делла Франческа "Рождество" (ок. 1470; Лондон, Национальная галерея). Список литературы

Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

Гномики вернулись домой и – о ужас! – увидели на полу гостиной мертвую Белоснежку. В принципе, допускается выделение при помощи тире и "короткого" вводного предложения: Гномики совсем не занимались обустройством своего жилища и – что еще хуже – не хотели и думать о поддержании чистоты. Вставные конструкции, дополняющие или поясняющие основное предложение, в художественной литературе могут быть отделены тире, хотя чаще могут быть использованы скобки: Отец Белоснежки – он остался вдовцом после преждевременной кончины своей жены – женился на другой, когда его дочке было всего 3 года. Если по условиям контекста вводное предложение или вставная конструкция стоит между частями предложения и структура первой части требует постановки запятой, то запятая ставится перед тире:Она посмотрела на разгром, который был в домике, - какой кошмар! – и руки сами собой опустились. В первой части есть придаточное определительное, которое выделено запятыми. Если запятой требует структура второй части, то запятая ставится перед вторым тире – Когда мачеха начинала впадать в депрессию – а это с ней случалось каждые пять дней, - значит, она собиралась поговорить со своим волшебным зеркальцем.

Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

Poli ique e mоye s d'ac io de la Russie" ("Политическая записка. Политика и способы действия России"). Он издал "записку" в количестве двенадцати экземпляров, переданных президенту Франции Луи Наполеону Бонапарту, видному политическому деятелю Франции Матье де Моле, члену Законодательного собрания и главе монархической оппозиции Адольфу Тьеру и другим высокопоставленным лицам. При этом имя автора "записки" не указывалось, оригинальный текст был сокращен и опубликован под придуманным заглавием "Memoire prese e a l'Empereur icolas depuis la Revolu io de fevrier par u Russe, employe superieur des affaires e ra geres" ("Записка, представленная императору Николаю после Февральской революции одним русским чиновником высшего ранга Министерства иностранных дел"). П. де Бургуэн безосновательно утверждал, что публикуемое произведение "если и не санкционировано, то по крайней мере секретно разрешено русским правительством" и называл его автора "смелым и дерзким антагонистом" Февральской революции. Реакцией на публикацию "записки" П. де Бургуэном стало выступление на страницах журнала "Revue des Deux Mo des" французского публициста Э. Форкада, который также ошибочно оценивал ее как почти официальный документ, ловко запущенный в дипломатические круги и с мистической стороны освещающий скрытую политику царя.

Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

Сначала обнажают шейку и низводят ее. Извлекают таким образом ребенка до 22 недель (20 недель). Надо не повредить мочевой пузырь, очень сложна эта операция технически. А следовательно много осложнений. Сейчас практически не применяется. Абдоминальное кесаревео сечение бывает интраперитонеальным (доступ через рассечение брюшины) и экстраперитонеальным (без проникновения в полость брюшины), а также кесарево сечение с временным отграничением брюшной полости. Классическое кесарево сечение: разрез от лона, обходя пупок слева и выше, матка разрезается прдольным разрезом, выводится из брюшной полости. Корпоральное кесарево сечение: разрез от лона до пупка, разрез проводится по средней линии. Матка в рану не выводится ( поэтому и название корпоральное - “в теле”). Единственное показание к этому виду операции - поперечное положение плода. Недостатки классического и корпорального кесарева сечения: большой разрез на матке часто формируется несостоятельность швов на матке - при последующей беременности может быть разрыв по этому рубцу.

Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

Однопроходные (яйцекладущие) млекопитающие, такие, как утконос и ехидна, имеют необычные лимфатические узлы, состоящие из нескольких маленьких лимфоидных узелков, которые локализуются в лимфатическом сплетении. Заболевания. Когда бактерии или вирусы из лимфы попадают в лимфатические узлы, миндалины или селезенку, там возникает интенсивная ответная реакция лимфоцитов; в результате эти органы опухают и воспаляются. Такое состояние, лимфаденит, развивается при ангине, инфекционном мононуклеозе и других инфекционных болезнях, сопровождающихся увеличением лимфоузлов («желез»). Лимфоциты могут становиться злокачественными , при этом значительно возрастает их количество в крови и опухают лимфоузлы. Лимфомы – опухоли лимфатических узлов – также приводят к их увеличению. СПИД обусловлен тем, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) инфицирует определенную группу Т-клеток . Гибель этих клеток приводит к нарушениям в иммунной системе, и организм постепенно утрачивает способность сопротивляться различным инфекциям. Список литературы

Бюджетний процес України та етапи його реалізації

Они построены из звезд красных и желтых гигантов, красных и желтых карликов и некоторого количества белых звезд не очень высокой светлости. Отсутствуют бело-голубые сверхгиганты и гиганты, группировки которых можно наблюдать в виде ярких сгустков, придающих структурность системе, нет пылевой материи, которая, в тех галактиках где она имеется, создаёт темные полосы, оттеняющие форму звездной системы . Внешне эллиптические галактики отличаются друг от друга в основном одной чертой – большим или меньшим сжатием ( GG и 636, GC 4406, GC 3115 и др.) С несколько однообразными эллиптическими галактиками контрастируют спиральные галактики, являющиеся может быть даже самыми живописными объектами во Вселенной. У эллиптических галактик внешний вид говорит о статичности, стационарности. Спиральные галактики, наоборот, являют собой пример динамики формы. Их красивые ветви, выходящие из центрального ядра и как бы теряющие очертания за пределами галактики, указывает на мощное стремительное движение. Поражает также многообразие форм и рисунков ветвей.

Експортний потенціал України та її регіонів

Дворы школ в разных странах наполнены книг, открыток, наклеек и других игрушек с Гарри Поттером, многие из которых мы можем видеть уже и в нашей стране. [Статья написана греческим автором, и, естественно, отражает ситуацию, как она сложилась в Греции. Однако, думаю, это только усиливает парадигматически значение текста и для русского читателя - прим. пер.]       Гарри Поттер появился уже и в школьных классах, где преподаватели задают детям работы на темы из книг о Гарри Поттере, ссылаясь, кстати, на обширную библиографию о магии и оккультизме. В Афинах некоторые школы иностранных языков используют в своих классах эти книги в оригинале, чтобы развить навыки чтения своих учеников. Многие родители и преподаватели, вероятно, по неведению, выражают свою радость от того, что их дети, до того не любившие чтение, теперь с увлечением поглощают книги о Гарри Поттере. Накануне Рождества целые классы начальной школы, гимназий и лицеев, даже целые школы в Афинах, сопровождаемые своими наставниками и учителями, посетили кинотеатры, чтобы "получить пользу" от группового просмотра фильма! И некоторые дети, которые до того еще ничего не знали о Гарри Поттере, после фильма потребовали от родителей приобрести им книги.

Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

В част- ности, следует ограничить участие коммерческих фирм в банках, для того чтобы сохранить равные конкурентные условия и пре- дотвратить злоупотребления. В конкурентной рыночной среде контроль коммерческих структур за финансовыми ресурсами может привести к столкновению интересов, которые могут скомпромети- ровать объективность принятия решения о кредитовании. Все это может привести к непродуктивном и даже расточительному исполь- зованию финансовых ресурсов. Более того, разрешение коммер- ческим структурам контролировать банки может привести к кон- центрации финансовых ресурсов, которая задушит конкуренцию и вызовет другие нежелательные социальные и экономические последствия. По некоторым из этих причин, хотя формы отношений между банками и коммерческими структурами различны в разных странах, во всех промышленно развитых странах участие коммерческих фирм в банках в основном было сокращено до минимума. В той мере, в которой банкам необходимо участвовать (иметь долю) в коммер- ческих структурах для того, чтобы обеспечить стабильность в течение переходного периода в странах, создающих рыночную эко- номику, могут быть полезны некоторые меры ограничительного ха- рактера, обеспечивающие объективность процесса распределения кредитов и предотвращающие чрезмерную концентрацию экономи- ческой мощи.

Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

То напряжение на обмотку В будет иметь большую положительную составляющую, а отрицательная составляющая будет равна полу периоду обмотки А. Рисунок намотки на шар приведён ниже. В этом случае можно изменять вес шара не меняя его массы. Все ядра атомов шара будут двигаться в этом шаре не только в верх в низ, а в плоскости по фигуре Листажу. Которая приведена ниже. А значит в самом шаре появится сила направленная в верх. И сам шар либо потеряет вес либо начнёт двигаться с ускорением в туже сторону. Это явление наблюдается при включении силового трансформатора. При включении трансформатор начинает гудеть, то есть колебаться в верх и в низ. Колебания силового трансформатора можно так же ощутить коснувшись его рукой. Вы почувствуете его вибрацию. Представленный выше опыт практически повторяет силовой трансформатор. Только колебания шара не происходят в верх в низ на одном месте а колеблются в верх в верх в верх. Подобный процесс хорошо видно при катании детей на скейтборде. Ребёнок может начать движение не отталкиваясь не от чего, а резко перемещая массу своего тела в одну сторону, и плавно возвращая его в исходную точку.

Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

Самый лучший в мире латекс производят в Малайзии. Если предприятие экономит, закупая дешевый латекс, хороших презервативов ему не произвести. 2) Формование (макание). Полученная латексная смесь поступает в ванны, в которые поочередно погружают стеклянные формы. Затем формы со сформировавшейся на них пленкой сушат и отправляют на повторное макание. Далее их пропускают через устройство закатки венчика и вулканизируют (при этом презервативы приобретают свои прочностные свойства). 3) Инспекция. Готовые презервативы тестируют на герметичность электролитическим или электрощеточным методом. В первом случае презерватив, надетый на электрод, погружают в электролит. Во втором – пропускают через вращающиеся электропроводящие щетки. Презервативы, имеющие даже микроскопические отверстия, выявляют и отбраковывают. 4) Упаковка. Презервативы упаковывают с добавлением лубриканта (смазывающего вещества). Стоить отметить, для производства качественных презервативов необходимо: высокое качество сырья, особенно латекса; передовые оборудование и технология; безупречное соблюдение технологии на всех этапах производства; высокая культура производства.

Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

В Москве удалось достаточно «умаслить» начальство, чтобы «народное возмущение» улеглось в самом зародыше. Естественно, что погромная деятельность лидерами черносотенного движения отрицалась. Погромы представлялись как святая месть русского народа за происки инородцев, и ответственность за убийства возлагалась на сионистские и крайне левые группировки, причем прекрасную услугу черносотенной пропаганде оказали теракты и «экспроприации», организуемые эсерами и большевиками. Официальная же идейная платформа черносотенцев находила отражение на страницах их газет, в первую очередь «Русского знамени», где редактором был сам А. Дубровин. Контрреволюционная направленность погромов не всегда понятна: за что убивали детей? Однако расчет был довольно точен. Одна часть недовольных людей срывала накопившуюся злобу на евреях и интеллигенции, другие, самые революционные, вместо подготовки к восстанию начали исполнять обязанности полиции, которая бездействовала, пытались защитить мирное население. Колеблющиеся люди, ужаснувшись зверствам погромов, восклицали: «Вот к чему приводит гласность и перестройка!». Черносотенцы были не так сильны, чтобы разгромить революционное движение, но ослабить его они сумели. 17 октября 1905 года вышел знаменитый царский манифест, даровавший демократические свободы. Страна ликовала. Многим правительство Витте представлялось переходным этапом к республике.

Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

Ошибки первой категории могут быть сужены путем применения методов регрессионного анализа, криволинейного сглаживания и других техник. Ошибки второй категории частично могут быть преодолены при помощи метода Дельфи, сценариев, моделей, анализа модели жизненного цикла. В целом точность прогнозирования повышается по мере накопления опыта прогнозирования и отработки его методов. Например, предприятие, выпускающее известь, столкнулось с насыщением спроса на свою продукцию на рынке строительных материалов. Пассивный прогноз в этом случае предположил бы сохранение тенденции падения спроса на известь, а значит, сокращение ее производства. Активный прогноз напротив, мог бы включить дополнительные усилия фирмы по стимулированию спроса на известь, например, за счет проведения агрессивной рекламной кампании на рынке товаров для садоводов с акцентом на универсальное применение извести на их участках. Тогда в рамках активного прогноза могло бы быть высказано суждение о возможном сохранении или даже увеличении спроса на известь. В-четвертых, прогнозы делятся на вариантные и инвариантные в зависимости от степени вероятности будущих событий.

Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

Постмодернизм окончательно зацепляет переход от «произведения» к «конструкции», от искусства как деятельности по созданию произведений к деятельности по поводу этой деятельности. Постмодернизм в этой связи есть реакция на изменение места культуры в обществе. Постмодернистская установка по отношению к культуре возникает как результат нарушения «чистоты» такого феномена, как искусство. Условием его возможности выступает изначальное смыслопорождение, восходящее к созидающему началу (субъекту), оригинальному творческому деянию. Если же эти условия нарушены — а именно это и происходит в постиндустриальном обществе с его бесконечными возможностями технического воспроизведения — то существование искусства в его прежних (классических или модернистских) формах оказывается под вопросом. Другой стороной изменения статуса культуры является то, что сегодняшний художник никогда не имеет дело с «чистым» материалом – последний всегда тем или иным образом культурно освоен. Его «произведение» никогда не является первичным, существуя лишь как сеть аллюзий на другие произведения, а значит, как совокупность цитат. Постмодернизм сознательно переориентирует эстетическую активность с «творчества» на компиляцию и цитирование, с создания «оригинальных произведений» на коллаж.

Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

Но, введя в обиход понятие “Небесная сфера”, наш философ столкнулся с очередной трудностью, которую он пока что не мог разрешить. Если принять за основу понятие о небесной сфере, то получается, что Солнце, Луна и Планеты должны были бы быть так же прикреплены к ней, однако наш наблюдатель отчетливо видел, особенно это касалось Лу-ны, что каждую ночь Луна, например, появляется вблизи различных звезд. При более на-стойчивых наблюдениях, это можно было сказать и о Планетах. О перемещении Солнца можно было судить по косвенным признакам. Значит, сказал философ, надо попробовать определить закономерности в движении этих светил, иначе представление о Мире у нас будет не полным. И для реализации столь грандиозного замысла люди начали вести систематические наблюдения за движением Солнца, Луны и Планет среди Звезд. Но чтобы эти наблюдения не пропадали даром и были понятны другим наблюдателям, ученые договорились о способах фиксации увиденного или, другими словами, были определены: Единицы, в которых проводились измерения положения светил.

Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

Эта связь прослеживается и на генетическом уровне: у людей с ожирением и проявлениями метаболического синдрома выявлено носительство определенных полиморфизмов гена адипонектина. При экспериментальном введении адипонектина наблюдаются антидиабетический, противовоспалительный, противоопухолевый и антиатерогенный эффекты, что подтверждает уникальность свойств этого пептида. В начале 90-х годов был обнаружен другой фактор из семейства комплемента, адипсин. Его роль в развитии ожирения, гиперлипидемии и кардиоваскулярной патологии хотя в настоящее время и не отрицается, но и не отстаивается с тем пылом, как ранее. Один из самых маленьких по молекулярному весу (12 кД) и “юных” (по сроку обнаружения) адипокинов - резистин. Его название отражает исходную точку зрения об участии этого пептида в утрате чувствительности к инсулину. Тем не менее, сегодня высказываются определенные сомнения в подобных свойствах резистина и подчеркивается изменение уровня его продукции в ходе дифференцировки адипоцитов . Гораздо больше ясности в отношении пептидов так называемой ренин-ангиотензинной системы, которые обнаружены не только в почках, но и интенсивно секретируются жировой тканью.

Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

Это, конечно, только начало диагностики; точная конкретизация характера реакции и повреждения всегда необходима для правильного врачевания. Определение болезни указывает на исходные, самые общие и простые ее признаки, но для нас они основные. Нет необходимости доказывать, что болезнь человека - не только биологическое, но и социальное явление, что болезнь-не только соматическое, но и психическое страдание. Болезни с вполне определенной этиологией делятся по этиологическому принципу, например острые и хронические инфекционные заболевания, травмы и т. п.; нередко необходимы указания на главное место поражения, например сифилис печени. Другую группу болезней различают «по органам» (по локализации), особенно если этиология неясна или не имеет большого практического значения, например язвенная болезнь желудка, цирроз печени, колит, панкреатит и т. п. При некоторых болезнях ведущее значение имеет патогенез, а не причина, которая может быть и неизвестна, например аллергическая сенсибилизация. Наконец, выделяют еще болезни, объединенные совершенно особыми анатома-функциональными свойствами,- опухоли. Следует помнить, что болезнь является общей реакцией организма, регулируемой нервной и гуморальной системами; поражение отдельного органа-местное, наиболее выраженное проявление реакции целостного организма; особенности локализации процесса зависят как от причинного фактора, так и от предшествующего состояния организма.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.