Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Розрахунки чеками

Одночасно з виписуванням чека на його корінці зазначається назва отримувача коштів, номери документів, що оплачуються, сума і залишок ліміту. Ліміт чекової книжки — це загальна гранична сума, на яку чекодавець може виписати чек з цією книжкою. Головні бухгалтери підприємств, які ведуть розрахунки чеками, зобов'язані періодично перевіряти: правильність використання чеків особою, яку уповноважено на їх підписання: правильність виведення залишків ліміту на корінцях чеків; звіряти суми на корінцях чеків із записами у виписках з рахунка в банку. На підприємстві чекові книжки повинні зберігатися під замком у безпечному від пожежі і крадіжки приміщенні. Для отримання чекової книжки підприємство подає до банку-емітента заяву. На основі поданої заяви банк-емітент виписує чекодавцю чекову книжку. Операційний працівник банку перевіряє наявність усіх чеків у чековій книжці (кожний чек має свій номер), заповнює внутрішній бік обкладинки книжки, вписує у кожний чек його основні реквізити. Банк веде облік номерів чеків у спеціальній реєстраційній картці, де вказується номер рахунка, з якого сплачуватимуться чеки, дата видачі книжки, номери чеків, строк дії книжки, для яких розрахунків видається книжка. Гарантована оплата чеків забезпечується депонуванням коштів на окремому балансовому рахунку № 722 "Розрахункові чекові книжки та розрахункові чеки" в банку-емітенті (у сумі ліміту). Депонування коштів — це внесення певних грошових сум на зберігання до банку: у даному разі — для .іабезпечення банківської гарантії вчасності платежу. Для цього разом із заявою на видачу чекової книжки в банк подається платіжне доручення для перерахування коштів на рахунок 722. При розрахунках чеками чеки з чекової книжки виписуються в момент здійснення платежу і видаються чекодавцем за отримані ним товари та надані послуги. Виписуючії чек, чекодавець переносить залишок ліміту з корінця попереднього чека на корінець виписаного чека і виводить новий залишок ліміту. Приймаючи чек до оплати за товари (виконані роботи, надані послуги), чекодержатель перевіряє: відповідність чека встановленому зразку; правильність заповнення чека; відсутність виправлень; відповідність суми на корінці чека сумі, вказаній у самому чеку; строк дії чека; наявність на ньому чіткого відбитка штампа або печатки банку та назви чекодавця (у фізичної особи — прізвище, ім'я, по батькові, дані його паспорта або документа, що його замінює). Приймаючи чек із чекової книжки до оплати, чекодержатель відділяє його від корінця, проставляє на звороті розрахункового чека та на корінці календарний штемпель, підписує чек і робить відповідні відмітки у відомості про прийняті до оплати розрахункові чеки. Чекодержатель здає в банк чеки разом із трьома примірниками реєстру. Реєстр вміщує повну інформацію про чеки, що надходять до установи банку. При оплаті чека кошти списуються з відповідного рахунка чекодавця та зараховуються на рахунок чекодержателя. Оплата чеків — відповідальна банківська операція. Чеки можуть бути недійсними, мати різні дефекти і навіть бути підробленими. Ризик, пов'язаний з видачею і оплатою чеків, для банків є досить суттєвим.

Аваль збільшує надійність векселя і, таким чином, сприяє ширшому застосуванню цієї форми безготівкових розрахунків. Аваліст несе відповідальність так само, як і той, за кого він дав аваль. При настанні строку платежу, якщо платіж не був здійснений, векселедержатель може обернути свій позов проти індосантів, векселедавця та інших зобов'язаних осіб. Відмова у акцепті або у платежі має бути засвідчена актом, складеним у публічному порядку (протест у неакцепті або у неплатежі). У разі оголошення неспроможним платника або векселедавця для здійснення векселедержателем належних йому прав достатньо пред'явлення судового визначення щодо оголошення неспроможності.

И собой они неплохи, эти малые речки, и невозможно представить себе без них родные места. Загрязненными, заболоченными, обмелевшими они быть не должны. Обращаться с ними нужно особенно бережно, мягко. Оказывается, для малых рек (которых, кстати, очень даже немало, только в Российской Федерации их 126 тысяч) плотину можно приобрести в готовом виде - ее вам и свернут и завернут, представьте только оплаченный чек. Потому что плотина эта мягкая, и сделана она из полимерных материалов. Конструируют и исследуют мягкие гидросооружения в новочеркасском Южном научно-исследовательском институте гидротехники и мелиорации. Полимерную плотину не только легко поставить - на это уходит всего день-два,- но и снять. В течение оросительного сезона ее можно переставлять с места на место, в зависимости от поступления воды в русло реки. Ведь в одном месте впадают многоводные ручьи, а в другом они пересохли. Можно переставлять плотины и в зависимости от места основного полива. То есть эти мобильные легкие плотины позволяют регулировать сток речек, не забирать у них неоправданно много, восстанавливать израсходованное

РЕФЕРАТЫ:

Разработка программы для преобразования денежных сумм в чековой книжке из формата чисел в словесный формат

Иные шайки продолжали еще грабежи, но с каждым днем все больше казаков стекалось к Москве, целовало крест молодому государю. Уже в 1614 году царь запретил называть казаками шайки грабителей, «чтобы прямым казакам, которые служат, бесчестья не было». На Дону царские послы с известием об избрании Михаила на престол были встречены общей радостью и почетом. «Много разорения причинено нашим воровством, — толковали казаки, — теперь Бог дал на Государя милостиваго, так нам уж более не воровать, а преклониться к Государю Царю Михаилу Федоровичу». Михаил Федорович рад был снова принять казаков в свою службу. В знак милости и прощения он послал на Дон большое царское знамя, чтобы с этим знаменем казаки выходили в поход против царских недругов. В то же время послали казакам и жалованье за службу — деньги, сукна, вино, а главное, порох, свинец и всякие боевые запасы: ими особенно дорожили казаки. С той поры царское жалованье уже каждый год посылалось на Дон. Посылались не только хлеб, сукно, порох и деньги, но и священные книги для казачьих церквей, образа в серебряных окладах, ладан. В донских церквах пелись молебны за здравие православного государя.

Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

Каждому важно научиться анализировать, отличать гипотезу от факта, отчетливо выражать свои мысли, а с другой стороны - развить воображение и интуицию (пространственное представление, способность предвидеть результат и предугадать путь решения). Именно математика предоставляет благоприятные возможности для воспитания воли, трудолюбия , настойчивости в преодолении трудностей, упорства в достижении целей. Сегодня математика как живая наука с многосторонними связями, оказывающая существенное влияние на развитие других наук и практики, является базой научно-технического прогресса и важной компонентой развития личности. Одной из основных целей изучения математики является формирование и развитие мышления человека, прежде всего, абстрактного мышления, способности к абстрагированию и умения "работать" с абстрактными, "неосязаемыми" объектами. В процессе изучения математики в наиболее чистом виде может быть сформировано логическое (дедуктивное) мышление, алгоритмическое мышление, многие качества мышления - такие, как сила и гибкость, конструктивность и критичность и т.д. Поэтому в качестве одного из основополагающих принципов новой концепции в "математике для всех" на первый план выдвинута идея приоритета развивающей функции обучения математике.

Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

Итак, рассмотрим модель чистой конкуренции. Для рынка чистой конкуренции являются характерными целый ряд признаков: - объемы производства отдельной фирмы столь незначительны в сравнении с выпуском всей отрасли и изменяются в таких пределах ,что это не оказывает никакого влияния на цену продаваемого ею товара ; - отрасль, где функционирует рассматриваемая нами фирма, является свободной, для входа и выхода. Это означает, что любая фирма, если пожелает, может начать производство данного товара и войти в отрасль, либо прекратить выпуск этого товара и выйти из отрасли. Фирмы, объединенные в отрасль, не оказывают никакого воздействия на эти решения. Прежде всего, речь идет о наличии большого или неограниченного числа продавцов, что не позволяет ни одному товаропроизводителю навязывать цену путем ограничения или увеличения производства в связи с незначительной долей каждого из них на рынке. Каждый товаропроизводитель полностью подчиняется действию рыночных механизмов, т. е. власти рынка, который выявляет наиболее эффективные отрасли и сферы хозяйственной деятельности для приложения капитала и других ресурсов.

Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

Там находилась группа армии Норвегия. Итоги: Приграничное сражение Германия выиграла. Продвижение вглубь составило 350-600 км. На З мах, на Ю-З и на С-З врага удалось остановить. Захвачены Латвия, Литва, Белоруссия, часть Эстонии, Украины и Молдовы. Советские войска понесли крупные потери. Германия потеряла 92 тыс. убитыми и ранеными, 1284 самолета, 50% танков. Гл. итог: свободу действий Гитлер не получил. Воор. силы СССР не были уничтожены. Переход Красной армии от попыток контрнаступления к стратегической обороне. В конце 1-й декады июля наступила пауза в воен. действиях. 2. Второй этап 10июля-30 июля 1941 г. 10 июля группа армии Центр возобновляет наступление в Зап. направл. Начинается Смолен. сражен. (июль-сентябрь 1941 г.) - самое крупное сражен. лета 1941 г. Оно начилось с прорыва танковых групп Гудермана и Гота. Нанесение ударов танковыми клиньями. Непосредственно обороной Смоленска руководил генерал Лукин. Несмотря на героизм защитников 16 июля Смоленск был взят, но до 29 июля имели место очаги боев. Во 2-й половине июля Советские войска нанесли контрудар под Ельней. Значение: Сходу Москву взять не удалось. 3. Боевые действия 30 июля-сентябрь 1941 г. 30 июля Гитле принимает “роковое” решение: дириктива ОКВ № 34 приостанавливала наступление на Москву.

Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

В своих корнях, родной глубинке поэт черпал вдохновение и силы жить. Я по первому снегу бреду, В сердце ландыши вспыхнувших сил. Вечер синею свечкой звезду Над дорогой моей засветил. Я не знаю, то свет или мрак? чаще ветер поет иль петух? Может, вместо зимы на полях Это лебеди сели на луг. Необычайно образная поэзия Сергея Есенина сблизила его с имажинистами. Но поэт был слишком своеобразен, не хотел ограничивать себя никакими рамками. Есенин отходит от имажинистов, и вскоре вся «школа умерла сама собой». И в любовной лирике Есенина, как и во всем его творчестве, образ России неотделим от личности поэта. Он влюблен, тоскует, плачет и смеется, но не забывает ни на мгновение о родине. Эта поразительная связь с отчизной почти на подсознательном уровне: о чем бы ни писал поэт — все о России. Шаганэ ты моя, Шаганэ! Потому, что я с севера, что ли, Я готов рассказать тебе поле, Про волнистую рожь при луне. Шаганэ ты моя, Шаганэ. Потому, что я с севера, что ли, Что луна там огромней в сто раз, Как бы ни был красив Шираз, Он не лучше рязанских раздолий. Есенин не просто бытописатель или мастер пейзажа.

Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

Однако у этих растений значительно ниже риск «аспириновых» осложнений, таких как язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, снижение количества лейкоцитов в крови и аллергические реакции. Эти растения обычно используются в составе сбора. Противовоспалительным действием на венозную стенку в той или иной мере обладают практически все уже перечисленные травы. Тем не менее, часто в состав лечебного сбора и наружного средства включают яркие противовоспалительные травы, реализующие свой эффект за счет таннинов и галловой кислоты. Примеры: кора дуба, соплодия ольхи, корень бадана, кора и лист крушины. При болях в ногах при варикозном расширении вен, а также при мышечной усталости применяют ножные ванны (до колена) из коры ивы белой (ветлы, ракиты). 2ст. ложки измельченной коры залить 2 стаканами горячей воды, довести до кипения и кипятить 15-20 минут на слабом огне. Продолжительность ванны – полчаса. Для этой ванны можно использовать также смесь коры ивы с корой дуба.  В качестве наружных средств для лечения варикозного расширения вен используют компрессы из травы полыни серебристой или папоротника мужского с кислым молоком.

Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

Больные становятся придирчивыми, мелочными, педантичными, любят поучать, объявляют себя поборниками справедливости, обычно понимая справедливость очень односторонне. В характере больных появляется своеобразная полюсность, легкий переход от одной крайности к другой. Они то очень приветливы, добродушны, откровенны, порой даже слащавы и навязчиво-льстивы, то необыкновенно злобны и агрессивны. Склонность к внезапно наступающим бурным приступам гневливости вообще составляет одну из самых ярких черт эпилептического характера. Аффекты ярости, которые легко, часто без всяких поводов, возникают у больных эпилепсией, настолько демонстративны, что Ч. Дарвин в своем труде об эмоциях животных и человека взял в качестве одного из примеров именно злобную реакцию больного эпилепсией. Вместе с тем больным эпилепсией свойственны инертность, малоподвижность эмоциональных реакций, что внешне выражается в злопамятстве, «застревании» на обидах, часто мнимых, мстительности . Типично меняется мышление больных эпилепсией: оно становится вязким, с наклонностью к детализации. При длительном и неблагоприятном течении заболевания особенности мышления становятся все более отчетливыми: нарастает своеобразное эпилептическое слабоумие.

Організація виробництва м`ясного цеху заготівельного підприємтсва

У падевого вида также отсутствует аромат. Г) Вкус меда Завися от происхождения и состава. Благодаря сочетания аромата со сладостью сахаров и кислотностью, которая придается органическими кислотами. Мед обладает сладким. Слегка кисловатым вкусом. Некоторые сорта (каштановый, табачный. Ивовый и другие) одновременно со сладким вкусом имеют и горечь, которая может быть очень сильной. Самым сладким вкусом обладает мед, в котором преобладает фруктоза. Мед полученный не из нектара. а сахарного сиропа и других соединений- менее сладок, чем цветочный. При фальсификации меда примесь сахарина, дульцина и (или) глицерина, вкус его может быть очень сладким, а реакция щелочной. 3. Химический состав А) Микроэлименты и макроэлименты - В составе меда обнаружены: фосфор, железо, магний, кальций, свинец, медь, сера и другие макроэлименты - Темный мед содержит более высокий процент миниральных веществ. - В светлом меде в четыре раза меньше железа, в два раза меньше меди и в 14 раз меньше магния, чем в темном. Светлый мед содержит до 0,16%, а темный до 0,26% минеральных солей. - Мед является самым богатым микроэлиментами растительно-жтвотным продуктом, потому его можно применять при заболеваниях, поддающихся лечению микроэлиметами.

Загальнодержавні і місцеві податки на підприємстві

Основой профессионального педагогического долга являются объективные и актуальные потребности общества в обучении и воспитании подрастающих поколений. В профессиональном долге педагога запрограммирована необходимость творческого отношения к своему труду, особая требовательность к себе, стремление к пополнению профессиональных знаний и повышению педагогического мастерства, необходимость уважительного и требовательного отношения к учащимся и их родителям, умение разрешать сложные коллизии и конфликты школьной жизни. Профессиональная честь в педагогике – это понятие, выражающее не только осознание учителем своей значимости, но и общественное признание, общественное уважение его моральных заслуг и качеств. Высоко развитое осознание индивидуальной чести и личного достоинства в профессии педагога выделяется отчётливо. Если учителем в своём поведении и межличностных отношениях нарушаются требования, предъявляемые обществом к идеалу педагога, то соответственно им демонстрируется пренебрежение к профессиональной чести и достоинству.

Підвищення прибутковості сезонних підприємств на базі ТОВ "Козова-цукор"

Благодаря музыке дети чутко воспринимают настроение, которым пронизан пейзаж в лирических стихотворениях» (Е. Цетлин, 1981, с. 25). Е. Цетлин доказывает, что при помощи музыки пейзаж воспринимается детьми более ярко, эмоционально. В. Граблева («Словесное рисование на уроках чтения при изучении лирических произведений») описывает разработанную ею систему заданий по словесному рисованию на уроках чтения при изучении лирических произведений. В систему входит четыре группы упражнений: > первая группа упражнений направлена на развитие у детей способности эмоционально откликаться на прочитанное; > вторая группа – на пробуждение воображения и фантазии школьников (словесное рисование); > третья группа упражнений направлена на детализацию и конкретизацию представлений об эпитетах, сравнении, олицетворении, метафоре; > четвертая группа упражнений – на выражение личностного отношения. (В. Граблева, 2000). Автор статьи указывает на важность работы над образным языком лирического стихотворения, так как такая работа способствует развитию речи и обогащению словарного запаса школьников, помогает вдуматься в смысловое содержание лирического произведения, приближает к творческому процессу. В. Граблева пишет, что «зачастую эту работу учителя сводят лишь к толкованию непонятных слов, а выразительные средства языка, красота поэтических выражений остаются за пределами понимания детей» (В. Граблева, 2000, с. 20). Работая над темой исследования, мы поинтересовались, как литовские ученые, методисты и учителя-практики решают проблему анализа произведений пейзажной лирики. Так, И. Бойкене в статье «Особенности знакомства младших школьников с лирическими произведениями» утверждает, что «выразительное чтение должно стать одним из важнейших методов обучения, так как именно выразительное чтение с наибольшей полнотой раскрывает художественные образы произведения» (И. Бойкене, 1997, с. 43). Среди задач анализа лирических произведений автор статьи выделяет следующие: 1.

Розрахунок строкiв одержання, погашення банківського кредиту

Что же такое пpостpанство и вpемя? Пpостpанство и вpемя- это всеобщие фоpмы существования матеpии.Нат и на может быть матеpии вне пpостpанства и вpемени. Как и матеpия, пpостpанствои вpемя объективны, независимы от сознания.Стpуктуpа и свойства движущейся матеpии опpеделяют стpуктуpу и свойства пpостpанства и вpемени.Пpостpанство и вpемя зависят не только от матеpии, но и дpуг от дpуга. Это обнаpуживается даже пpи пpостом механическом пеpемещении: по положению солнца на небе можно опpеделить вpемя, а для опpеделеничя кооpдинат космического коpабля нужно задать вpемя.Более глубоко связь пpостpанства и вpемени pаскpыла теоpия относительности. Она ввела единое понятие четыpехмеpного пpостpанства и- вpемени( пpостpанства Минковского).Так данные совpеменного естествознания подтвеpждают единство матеpии, движения,пpостpанства и вpемени.Пpстpанство - есть фоpма бытия матеpии, хаpактеpизующая ее пpотяженность, сосуществование и взаимодействие матеpиальных тел во всех системах. Вpемя - фоpма бытия матеpии, выpажающая длительность ее существования, последовательность смены состояний всех матеpиальных систем. Вpемя и пpстpанство обладают общими свойствами.

Розрахунки чеками

Независимый аудиторский контроль – это предпринимательская деятельность, осуществляемая на коммерческой основе и за счет проверяемых экономических субъектов. Аудит как новая форма организации контроля и как всякое новое явление требует изучения, научного обоснования путей формирования и результатов его развития в Кыргызской Республике. При этом особое значение имеют исследования таких проблем, как обобщение опыта организации за рубежом, роль аудита в отношении эффективности экономики страны, совершенствование методики и механизма организации аудиторских проверок. Все это определяет актуальность темы исследования, теоретическая и практическая значимость, которая возникает вследствие того, что проблемы аудита и его роль в развитии экономики Кыргызской Республики пока еще только изучаются. Трудно переоценить роль аудиторов в проведении реформы бухгалтерского учета. Во-первых, аудиторы принимают участие в совершенствовании нормативной правовой базы, и это постоянный процесс. Во-вторых, профессиональные саморегулируемые организации бухгалтеров и аудиторов занимаются переподготовкой специалистов на рынке. Ведущие специалисты Объединения бухгалтеров и аудиторов (ОБА) и Палаты бухгалтеров и аудиторов (ПБА) при поддержке Американского агентства по международному развитию (USAID) и корпорации ПРАГМА прошли обучение, сертификацию и в настоящее время проводят переподготовку специалистов по вопросам, касающихся перехода на МСФО.

Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни

Заметим, кстати, типологическое сходство всех этих фамилий, содержащих уменьшительный суффикс "к",- если в классицистических произведениях фамилия "говорила" непосредственно своим лексическим значением, то у Гоголя и Достоевского приобретает значение ее морфологическая (а часто и фонетическая) структура. "К" - знак умаленного положения героев в мире, что вызывает к ним снисходительное или пренебрежительное, а в чутких сердцах - сострадательное отношение.  У Васи замечательный почерк - "во всем Петербурге не найдешь такого почерка". Но тут существенна не сама по себе материя букв, а идеальное начало в человеческом сердце, которое воспламеняется до того, что как бы сжигает эту материю. В центральном эпизоде повести Вася Шумков, не успевающий вовремя переписать бумаги своему любимому начальнику и благодетелю, ускоряет перо до такой степени, что начинает писать посуху, без чернил. "Он все писал. Вдруг Аркадий с ужасом заметил, что Вася водит по бумаге сухим пером, перевертывает совсем белые страницы и спешит, спешит наполнить бумагу, как будто он делает отличнейшим и успешнейшим образом дело!.

Вексель та його функції у міжнародних розрахунках

Здесь мы уже сделали достаточно много: предложили концепцию SU(3)-поляризации в гильбертовом пространстве для квантовых бозе-систем с симметрией Гелл-Манна, определили параметры степени поляризации, рассмотрели оригинальный SU(3)-интерферометр, позволяющий проводить измерения различных фазовозависящих параметров Гелл-Манна для оптического поля. Однако физические аспекты формирования таких состояний требуют специального анализа. Все эти вопросы сегодня уже стали предметом теоретических и экспериментальных исследований во многих лабораториях мира, и их решение позволит наметить новые пути в решении как фундаментальных, так и практических проблем современной квантовой физики. В заключение я хотел бы поблагодарить фонд "Династия" и его основателя, господина Д. Б. Зимина, за поддержку моей научной деятельности в наше непростое, но интересное время. Список литературы

Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

А всем ли повезло как Лобачевскому? Если это вообще можно назвать везением. А судьи кто? Как бы там ни было, но пришло время, когда ментально активная часть общества всё настойчивее и всё чаще задаёт вопросы “как” “наверх”, желая получить ответы. И если эти ответы были бы убедительными, не расцвело бы таким бурным цветом то, что называется сейчас “альтернативной наукой”. Многие даже из “низов” относятся к альтернативщикам с презрением, обвиняя их в дилетантстве и незнании основ. Но именно эти люди задают вопросы, на которые у маститых учёных нет ответов. Более того, последние часто просто не понимают вопросов. Непонимание происходит от отсутствия привычки оперировать элементарными смысловыми категориями в угоду математическим обобщениям и впитанным со школьной скамьи догмам. Косность мышления – отличительный признак таких людей. Они не способны стать на точку зрения другого и, используя свои знания и опыт, принимая правила игры, предложенные оппонентом, прямо на чужом поле показать игру, что называется, мастера.

Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві

Однофакторный анализ. С.В. Усатиков, кандидат физ-мат наук, доцент; С.П. Грушевский, кандидат физ-мат наук, доцент; М.М. Кириченко, кандидат социологических наук Типичный пример задач однофакторного анализа - сравнение по достигаемым результатам нескольких различных способов действия, направляемых на достижение одной цели, скажем, нескольких школьных учебников или нескольких лекарств. Фактор - то, что должно оказывать влияние на конечный результат (методика преподавания, дополнительные занятия, предвыборная компания и т.п.). Уровень фактора или способ обработки - конкретная реализация фактора (часто имеет прямое толкование: например, если фактором является агротехнический прием). Отклик - значения измеряемого признака, т.е. величина результатата (успеваемость, тестовые баллы, экспертные оценки, число правильных ответов, урожайность и т.п.). Заметим, что чаще всего шкала отклика является ранговой, т.е. про полученные числовые значения в лучшем случае можно сказать, что одно число больше или меньше другого (особенно это заметно в пятибальной системе оценки успеваемости).

Місце Великобританії у світовій економіці

В шести странах приняты законы, разрешающие использование «лишних» эмбрионов в исследовательских целях. К ним относятся США (2001), Великобритания (2001), Финляндия (1993), Греция (2002), Голландия (2002) и Швеция (1991). В 5 странах полностью запрещено использование бластоцист — в Австрии (1992), Дании (1992), Франции (1994), Ирландии (1983), Испании (1988). В большинстве других европейских стран, в частности в Италии, Португалии, а также в России, по этому вопросу нет законодательств. В Германии разрешен ввоз эмбриональных стволовых клеток. Особое значение как в научном, так и в практическом плане отводится стволовым клеткам, полученным по классической методике Я.Вилмута: перенос ядра соматической клетки одного индивидуума в лишенный ядра ооцит, с последующим выращиваем зиготы в искусственной среде до стадии бластоцисты, содержащей плюрипотентные стволовые клетки. Описанная методика практически лишена каких-либо серьезных этических ограничений, кроме опасности тайного применения полученных бластоцист для клонирования целого существа, что запрещено во всех странах мира и отнесено к категории тяжких преступлений.

Роль банків у міжнародних розрахунках

Закупориваясь и расширяясь, проток превращается в кисту бартолиниевой железы, которая при присоединении инфекции нагнаивается, а повреждение близлежащих тканей не происходит, так как у кисты есть капсула. Истинный абсцесс. Поражается капсула и близлежащие ткани ( клетчатка). Клиника: интоксикация. Лихорадка, сильные боли при движении, гнойные выделения, сочетание с кольпитом. При обследовании определяется болезненная опухоль определенных размеров в области одной из половых губ. Нередко увеличение паховых лимфоузлов, болезненность их при пальпации. Лечение: вскрытие и дренирование абсцесса ( внутривенное обезболивание). Кольпит - воспаление влагалища ( вагинит). В клинической картине триада симптомов: боли, бели, зуд. Диагноз после осмотра в зеркалах: слизистая влагалища гиперемирована отек может быть эрозивное поражение, язвы (трихомонадная микст-инфекция). Бактериальный вагиноз ( диагноз с 1980 года) болезнь Гарднера. Жалобы только на повышенное отхождение белей. При осмотре симптомов воспаления нет. При этом заболевании происходит изменение биоценоза влагалища, то есть соотношение аэробной и анаэробной флоры. Происходит увеличение количества анаэробов и практически исчезают лактобактерии.

Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

Это, возможно, самый важный урок нескольких десятилетий коллективного опыта передачи информации о здоровье. Успешные программы отвечают потребностям и соответствуют ситуации в своей аудитории - ее чаяниям и предпочтениям, ожиданиям и интересам, ее чувствам, мыслям и действиям. Наше интуитивное знание аудитории зачастую недостаточно. Только систематические исследования, проводимые с начала разработки программы, позволют получить ту информацию, которая нужна для разработки успешной стратегии, постановки реалистичных задач и создания структуры и творчески сформулированного сообщения. Вопрос состоит не в том, проводить ли формативное исследование, а в том, какое именно и в каком объеме. Список литературы

Обґрунтування проекту підвищення рівня конкурентоспроможності продукції (за матеріалами ТОВ ДКБ "Ротекс" (м. Київ))

Иногда ядра окрашиваются полихромно. Обращает на себя внимание повышенная тенденция к пролиферации анагалазнрован ого железистого эпителия. Он может располагаться в несколько слоев, образовывать разветвления и выросты в просветы желез. Атипическое превращение эпителия может проявляться также в виде а к а н т о з а - такой трансформации цилиндрического эпителия желез, .при которой он становится похожим на плоский многослойный эпителий по внешнему виду клеточных элементов и по характеру их роста. Псевдоплоскоклеточный эпителий образует узел' , выпячивающиеся в 'просветы желез, иногда почти должность к) их заполняя. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ Клинически ГПЭ проявляются нарушением менструальной функции. При развитии заболевания можно наблюдать внезапное наступление 'кровотечения, (при котором крозопотеря достигает значительной степени, ослабляет больную, лриводит 1 анемии.  В других случаях кровотечение необильное, но длительное, продолжается несколько недель, а иногда 'месяцев и также приводит к вторичной анемии. По характеру 'кровотечения у больных с ГПЭ могут быть как ацикличеакими, так и цюкличеокими.  Ациклические кровотечения чаще возникают после аменореи различной продолжителкности (от 6-8 нед до нескольких месяцев).

Розрахунок обсягу міжбюджетного трансферту бюджету міста N

Вследствие этой общности физика и ее законы лежат в основе всего естествознания. 1.6 Химия. Предмет изучения. - наука, изучающая превращение веществ, сопровождающиеся изменением их состава или строения. В современной химии отдельные ее области: неорганическая химия, органическая химия, физическая химия, аналитическая химия, химия полимеров стали в значительной степени самостоятельными науками. На законах химии базируются такие технические науки, как химическая технология, металлургия. 1.7. Биология. Предмет изучения. - совокупность наук о живой природе - об огромном многообразии вымерших и ныне населяющих Землю живых существ, их строении и функциях, происхождении, распространении и развитии, связях друг с другом и с неживой природой. 1.8. Науки о земле и космосе. Предмет изучения. Астрономия - наука о строении и развитии космических тел, образуемых ими систем и Вселенной в целом. Геология - комплекс наук о составе, строении и истории развития земной коры и Земли. География - система естественных (физико-географических) и общественных (экономико- и социально-географических ) наук, изучающих географическую оболочку Земли, природные, производственно-территориальные и социально-территориальные комплексы и их компоненты. 1.9. Взаимодействие естественных наук.

Міжнародні кредитні розрахунки та валютні операції

Особое развитие и распространенность хирургический метод получил в середине XIX в. после операций, произведенных талантливым немецким хирургом Диффенбахом. Диффенбах производил операции тремя способами : 1) горизонтально-поперечный разрез корня языка ; 2) подкожно-поперечный разрез языка с сохранением слизистой плевы ; 3) горизонтальный разрез основания языка с вырезанием из него поперечного кусочка. Используется ли в наши дни хирургический метод при лечении заикания ? Нет. Существование этого метода было возможно, пока причину заикания видели в каких-то физических несовершенствах языка или в его недостаточной подвижности. Когда же утвердилось мнение, что заикание по природе своей является невротическим расстройством, хирургическое вмешательство оказалось излишним. Отказу от этого метода способствовали также отдельные случаи смертельных исходов операций. Кстати сам Диффенбах впоследствии также отказался от хиркргического лечения заикания. Между тем факт, что люди ради избавления от заикания шли на весьма болезненную и далеко не всегда результативную операцию, указывает , насколько сильно переживает заикающийся свой недуг.

Розрахунок собівартості мікропроцесорного пристрою на основі МК AT90S2313

Эти мыслительные операции в психолого – педагогической литературе принято называть логическими приёмами умственных действий. Включение этих операций в процесс усвоения математического содержания обеспечивает реализацию продуктивной деятельности, которая оказывает положительное влияние на развитие всех психических функций. Если говорить о настоящем состоянии современной начальной школы в нашей стране, то основное место все еще продолжает занимать репродуктивная деятельность. На уроках по двум основным учебным дисциплинам - язык и математика - дети почти все время решают учебно-тренировочные типовые задачи. Их назначение состоит в том, чтобы поисковая деятельность детей с каждой последующей задачей одного и того же типа постепенно свертывалась и, в конечном счете, совсем исчезла. С одной стороны - засилье деятельности по усвоению знаний и умений, которое существовало, тормозит развитие интеллекта детей, в первую очередь, логического мышления. В связи с такой системой преподавания дети привыкают решать задачи, которые всегда имеют готовые решения, причем, как правило, только одно решение.

Советские авиационные конструкторы А.М.Люлька и Н.Д.Кузнецов

Эти более поздние большеголовые неуклюжие фигуры мучеников в нижней части западной пары столпов или измельченные вялые фигурки нижних ярусов восточных столпов не имеют ничего общего с расположенными здесь же выше первоначальными крупными, монументальными и одновременно стройными и изящными фигурами, словно парящими в своих развевающихся парадных одеждах. Наибольший интерес представляют раскрытые от поздних записей фрагменты, в частности на восточной стене собора, выполненные в старых монументальных традициях предшествующей эпохи. Здесь все просто и величественно. Великолепны крупные фигуры архидиаконов в северной апсиде, а также расположенный выше их Иоанн Предтеча - аскет с суровым, изможденным лицом. В конхе центральной апсиды помещена традиционная композиция «Похвала Богоматери» - сидящая на троне богоматерь с младенцем, окруженная пророками со свитками пророчеств о рождении Христа. Необычайной выразительности образов, раскрытых в алтарных полукружиях, во многом способствовало их первоначальное, ныне утраченное интенсивное цветовое звучание.

Місцеві органи самоврядування (Местные органы самоуправления)

Что касается приёмов и способов выполнения СиДНР, то они зависят от характера разрушения сооружений, аварий энергетических и технологических сетей и степени  радиоактивного и химического заражения территорий. Прежде всего устраивают проезды и проходы к разрушенным сооружениям, где могут находиться люди и в местах аварий, затрудняющих проведение спасательных работ. Нормативные рамки для проездов следующие: для одностороннего движения - дороги шириной 3-3,5 метра, для двухстороннего - 6-6,5 метра. При одностороннем движении через каждые 150-200 метров делаются разъезды, протяжённостью 15-20 метров. При устройстве проездов используются механизированные формирования с автокранами и бульдозерами. При этом одновременно с ними выступают пожарные формирования для тушения и локализации пожаров в местах прокладки путей. К спасению людей в завалах и в повреждённых горящих зданиях привлекаются , как правило, воинские части и формирования ГО, но к этой работе привлекается также и население. Сразу после ввода спасательных групп на участок работ начинается спасение людей. Силы ГО разыскивают укрытия, устанавливают связь с находящимися в защитных сооружениях, используя воздухозаборные отверстия, другие сохранившиеся средства связи, перестукивания через стены, в конце концов.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.