Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Функція мотивації трудової діяльності, її компоненти, теорії, шляхи

Відповідно до теорії Мак Клелланда люди,що прагнуть до влади, повинні задовольнити цю свою потребу і можуть це зробити при займанні визначених посад в організації. Керувати такими потребами можна, готуючи працівників до переміщення за ієрархією на нові посади, за допомогою їхньої атестації, направлення на курси підвищення кваліфікації і т.д. Такі люди матимуть широке коло спілкування і прагнутимуть його розширити і їхні керівники повинні сприяти цьому. Теорія мотивації Фредеріка Герцберга. Ця теорія з'явилася в зв'язку із зростаючою необхідністю з'ясувати вплив матеріальних і нематеріальних факторів на мотивацію людини. Фредерік Герцберг створив двохфакторну модель, що показує задоволеність роботою. Фактори, що впливають на задоволеність у роботі: Гігієнічні фактори Мотивація Політика фірми і адміністрації Успіх Умови роботи Кар’єра (просування по службі) Заробітна плата Визнання та схвадення результатів роботи Мікроклімат у колективі (міжособові Ступінь делегування повноважень і стосунки) відповідальності Рівень безпосереднього контролю за Можливості творчого та професійного роботою зростання Перша група факторів (гігієнічні фактори) пов'язана із самовираженням особистості, її внутрішніми потребами. а також з навколишнім середовищем, у якому здійснюється сама робота. Друга група факторів мотивації пов'язана з характером і сутністю самої роботи. Керівник в цьому випадку, повинен пам'ятати про необхідність узагальнення змістовної частини роботи. Гігієнічні фактори Ф.Герцберга, як видно, відповідають фізіологічним потребам, потребам в безпеці і впевненості в майбутньому. Різниця в розглянутих теоріях наступна: на думку А.Маслоу, після мотивації робітник обов'язково починає краще працювати, на думку Ф.Герцберга, робітник почне краще працювати тільки після того, як вирішить, що мотивація неадекватна. Таким чином, змістовні теорії мотивації базуються на дослідженні потреб і виявленні факторів, що визначають поведінки людей. Другий підхід до мотивації базується на процесуальних теоріях. Там говориться про розподіл зусиль працівників і виборі визначеного виду поведінки для досягнення конкретних цілей. До таких теорій відносяться теорія очікування, чи модель мотивації за В.Врумом, теорія справедливості і теорія модель Портера-Лоулера. Теорія очікування В. Врума. Відповідно до теорії очікування не тільки потреба є необхідною умовою мотивації людини для досягнення мети, але й обраний тип поведінки. Процесуальні теорії чекання визначають, що поведінка співробітників визначається поведінкою: керівника, що за певних умов стимулює роботу співробітника; співробітника, який упевнений, що за певних умов йому буде видана винагорода; співробітника і керівника, які допускають, що при визначеному поліпшенні якості роботи, йому буде видана визначена винагорода; співробітника, який прирівнює розмір винагороди із сумою, що необхідна йому для задоволення визначеної потреби. Вище сказане означає, що в теорії очікування підкреслюється необхідність у перевазі підвищення якості праці і впевненості в тому, що це буде відзначено керівником, і це дозволить йому реально задовольнити свою потребу.

Другий тип мотивування вимагає набагато більших зусиль, знань і здібностей для його здійснення. Однак його результати в цілому істотно перевершують результати першого типу мотивування. Організації, які засвоїли його і використовують у своїй практиці, можуть набагато краще і результативніше керувати своїми членам. Перший і другий типи мотивування не слід протиставляти, тому що в сучасній практиці керування прогресивно керовані організації прагнуть сполучити обидва ці типи мотивування. Особливу роль у процесі мотивації праці грають стимули. Стимули – це специфічні зовнішні подразники, що відіграють роль “важелів” впливу, концентруючи ті чи інші мотиви людини. Специфіка стимулів у тому, що самі по собі вони не можуть викликати визначений вид діяльності, вони можуть лише виконувати роль “каталізатора” активності працівників, спрямованість якої вже буде визначатися внутрішньою мотиваційною структурою особистості. Стимули ефективні лише в тому випадку, якщо вони здатні викликати реакцію з боку людини. Процес використання різних стимулів для мотивування людей називається процесом стимулювання. Стимулювання має різні форми. В практиці керування однією з найпоширеніших його форм є матеріальне стимулювання. Однак дуже важливо враховувати ситуацію, при якій матеріальне стимулювання здійснюється, і намагатися уникати перебільшення його можливостей, тому що людина має дуже складну і не однозначну систему потреб, інтересів, пріоритетів і цілей. Так, наприклад, цю особливість людської мотивації недооцінювала система мотивування за принципом “батога і пряника”. Жодна система керування не стане ефективно функціонувати, якщо не буде розроблена ефективна модель мотивації, тому що мотивація спонукує конкретного індивіда і колектив у цілому до досягнення особистих і колективних цілей. Еволюція застосування різних моделей мотивації показала як позитивні, так і негативні аспекти їхнього застосування, і це природний процес, тому що в теорії і практиці керування немає ідеальної моделі стимулювання, що відповідала б різноманітним вимогам. Існуючі моделі мотивації дуже різні за своєю спрямованістю й ефективністю. Результати вивчення моделей мотивації не дозволяють із психологічної точки зору чітко визначити, що ж спонукує людини до праці. Вивчення людини і її поведінки в процесі праці дає тільки деякі загальні пояснення мотивації, але навіть вони дозволяють розробляти прагматичні моделі мотивації працівника на конкретному робочому місці. З усієї гами розроблених вченими-керівниками мотиваційних моделей можна виділити, на наш погляд, найбільш життєві й підтверджені на практиці. Еволюція їх зародження і функціонування дуже і дуже різноманітна. Нижче приводиться класифікація, яка широко використовується компаніями ряду країн. Це такі моделі, як: батога і пряника; первинної і вторинної потреби; внутрішньої і зовнішньої винагороди; факторна модель стимулювання; справедливості; чекання; соціальної справедливості й ін. Існують два підходи до вивчення теорій мотивації. Перший підхід ґрунтується на дослідженні змістовної сторони теорії мотивації. Такі теорії базуються на вивченні потреб людини, які є основними мотивом їхньої поведінки, а отже, і діяльності.

Таким чином, можна зробити висновок, що сучасний стан у сфері мотивації українських підприємств знаходиться на рівні Західної Європи 19 століття. Можна констатувати істотний розрив між теорією мотивації, визнанням необхідності введення більш сучасних мотиваційних схем і їхньою практичною реалізацією. Проблематичним також стало внутрішнє прагнення людей до роботи, що істотно знижує ефективність праці. У цілому проблема мотивації виробничої діяльності може сприйматися вже не як локально галузева проблема, а як неефективність функціонування суспільства в цілому. Усе це дозволяє мені зробити висновок про те, що ефективна мотивація і стимулювання праці дозволяють одержати ефект не тільки в країнах, благополучних в економічних відносинах. Орієнтація на людський фактор дає переконливі результати й в умовах економіки, перехідного періоду. Література 1. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика. –Тернопіль: Карт-бланш. 1997 2. Афонин А.С. Основы мотивации труда: организационно-экономический аспект. – К.,1994. 3. Бугуцький О.А. Фактори розвитку мотивації праці. Економіка АПК. - № 7. – 1997. 4. Мотивация и поведение человека в сфере труда. Сборник научных трудов. – М.,1990.

Этот принцип был приложен к сравнению языков внутри не только индоевропейской общности. Р.К. Раском осуществлялись опыты внутренней и внешней реконструкции, подготовившие создание теории умлаута как самим Р. Раском, так и состоявшим с ним в переписке Я. Гриммом. Он стремился установовить степени родства внутри германских и романских языков, внутри индоевропейских языков, а также участвовал в создании не только индоевропейского, но и финно-угорского и алтайского сравнительно-исторического языкознания. Р. Раск чётко формулирует понятие "буквенных" переходов, эпизодически отмечавшихся исследователями и раньше и ставших впоследствии важными компонентами теории Я. Гримма о первом (германском) и втором (верхненемецком) передвижениях согласных. Он считает фонетические сопоставления менее важными, нежели сопоставления грамматических систем в целом. Им допускается возможность выделять в родственных языках общие элементы, относящиеся к основному словарному фонду. В творчестве Р.К. Раска совмещаются типологический и генетический подходы, его грамматические и фонетические сопоставления в основном имеют типологический характер у Раска

РЕФЕРАТЫ:

Метод одобрения и его влияние на учебную мотивацию старшеклассников

Обоснование цены - цены рассчитаны по курсу 25 рублей за 1 USD. Национальный и зарубежный сбыт ПУШ ассортимента Сбыт продукции будет осуществляться через розничную и оптовую сбытовую сеть области и национального рынка. А также посредством технологий Интернет. 3.12.Организационный план На предприятии промысла будет действовать линейно-функциональная структура управления, когда руководство осуществляется не только из центра, но и на местах. Право подписи финансовых документов принадлежит исполнителю. 3.13. Оценка результатов Участники проекта будут собирать ежеквартальные совещания, где будет проверяться соответствие проведенных работ намеченному расписанию, планируемым количественным и качественным показателям. На совещаниях будет корректироваться план работ, и анализироваться текущие результаты и проблемы. Руководитель по истечении срока действия проекта подготавливает; - полный отчет о проделанной работе, окончательный финансовый отчет; - подборку публикаций, методических пособий, печатных и видео материалов, отзывы заинтересованных организаций.

Минимизация функций нескольких переменных. Метод спуска

Хорошо известны стафилококковые инфекции кожи и поверхностных тканей тела, такие как пиодермии, фурункулы, абсцессы, карбункулы, паронихии, импетиго (impe igo co agiosa) и инфекционные осложнения хирургических ран. Клиника инфекции кожных покровов зависит от возраста больного. Например, "синдром ошпаренной кожи" наблюдается у маленьких детей. Стафилококки также способны вызывать заболевания целых систем и поражаться могут практически все органы и ткани. Они могут быть одной из причин пневмонии, гнойного плеврита, эндокардита, менингита, абсцесса мозга, послеродовой лихорадки, флебита, цистита и пиелонефрита. Стафилококковая пневмония является фатальным осложнением эпидемического гриппа. Стафилококки являются наиболее распространенной причиной остеомиелита. Стафилококковые заболевания часто возникают в больницах, особенно у пациентов, уже серьезно больных. Например, стафилококковая пневмония – это суперинфекция, угрожающая больным, принимавшим большие дозы антибиотиков. Стафилококковая септицемия наблюдается в двух формах. Первая – это молниеносная глубокая токсемия, через несколько дней приводящая к смерти. Другая, более частая форма, длится дольше, сопровождается развитием метастазирующих абсцессов в разных частях тела, но не является необратимой.

Основные функции и компоненты ядра ОС UNIX

В старом Токио бережно сохраняются как памятники культуры, парки, храмы и некоторые официальные здания, например Токийский университет «Токиодайгаку», старый дворец императора. Как на окраинах столицы, так и в центре имеется большое число старинных, в основном деревянных зданий. К числу несомненных столичных достопримечательностей относятся старинные парки «Хибия», «Сиба», «Уэно», «Асакуса», «Мэйдзи». В дни празднеств парк «Асакуса» привлекает посетителей зрелищными театрализованными представлениями, национальными играми, выступлениями артистов эстрады. В «Хибия» проводятся выставки цветов, концерты, театральные представления и политические митинги. Парк «Сиба» интересен своими храмами и культовыми сооружениями. В «Мэйдзи» расположены художественная галерея и храм Мэйдзи. Важно отметить, что по причине стихийности развития столицы, здесь не разбивается новых парков, и зеленые насаждения являются большой редкостью. В центре города расположено множество небоскребов, в них находятся гостиницы, офисы компаний, банки, конторы, различные административные учреждения, крупные магазины.

Поиск максимума одной функции многих переменных методом покоординатного спуска и с помощью метода дихотомии

На тёмнокрасном фоне глубокого теплого тона размещены крупные фигуры участников действия. Они написаны яркими красками и рисуются четкими силуэтами на стенной плоскости (илл. 260, 261, 263). Художник сумел дать зрителю почувствовать значительность происходящего, воплотить то настроение благоговения и страха, которое испытывали участники мистерии. Особенно поразительна сцена с истязуемой молодой женщиной - ее поза, выражение лица, потухший взгляд, спутанные пряди черных волос передают физическое страдание и душевную муку. В той же группе выделяется прекрасная фигура танцующей молодой вакханки в развевающемся желтом плаще, уже прошедшей положенные испытания. Композиция фрески построена не столько на соотношении объемов в пространстве, сколько на сопоставлении силуэтов на плоскости, хотя в отдельности фигуры объемны и динамичны. Подобный принцип фресковой росписи, когда Элементы пространственности оказываются подчиненными стенной плоскости, знаменует собой определенный период в развитии античной живописи. Примером такого подхода в живописи второго стиля является так называемая «Альдобрандинская свадьба» - фреска в доме Ливии на Палатине в Риме, изображающая сцену приготовления к свадебной церемонии.

Мотивация и стимулирование деятельности в процессах менеджмента. Проектирование системы мотивации в Издательском доме "СК Пресс"

Таким образом лигатуру проводят в подслизистом слое вокруг всего сосудистого пучка ножки узла. После этого выведенные в просвет кишки концы лигатуры затягивают и завязывают тремя узлами. После отсечения нитей лигатурный узел погружается в подслизистый слой. Лигирование сосудистых пучков в ножках узлов на 3-7-11 часах осуществляют на разных уровнях.  Отступя 0,3 см дистальнее от места расположения лигированной сосудистой ножки, двумя полуовальными разрезами рассекают слизистую оболочку, кожную часть заднепроходного канала и перианальную кожу, покрывающие узел. Рассеченную с двух сторон слизистую и кожу отсепаровывают до основания узла, после чего узел отсекают от основания до лигированной сосудистой ножки снаружи внутрь. Отсепарованные от узла слизисто-кожные края раны подшивают с двух сторон ко дну ложа удаленного узла редкими узловыми кетгутовыми швами в шахматном порядке. При этом в центре ложе остается открытой узкая полоска раневой поверхности шириной не более 0,2 см. Аналогично удаляют узлы на 3 и 11 часах. Операцию заканчивают введением в просвет канала турунды, пропитанной мазью. 2. «Геморроидэктомия с ушиванием ран наглухо» применяется, когда явления некроза и воспаления слизистой, покрывающей узлы, отсутствуют.

Функции, принципы и методы менеджмента

При снижении концентрации солей в буфере происходит расплавление A- дуплексов и высвобождение молекул мРНК. Таким способом доля этих молекул в определенных солевых фракциях может быть увеличена на два порядка. Конечно, поли-A селекция применима в тех случаях, когда имеется достаточно большое количество тотальной РНК. Другим методом для исследования структуры РНК транскриптов является S1-анализ. В этом случае ДНК-РНК гиб- ридизацию ведут в растворе, куда и добавляют S1 нуклеазу для переваривания однонитевых несвязавшихся молекул как ДНК, так и РНК, после чего проводят электрофоретическую очистку дуп- лексов, которые затем элюируют из геля для последующего ана- лиза (Sambrook e al.,1989). Этот метод очень удобен для анализа стартовых сайтов и 3'-концов генов, для определения направления транскрипции и картирования интронов. Уровень мРНК в клетке определяется несколькими кинети- ческими параметрами - скоростью первичного синтеза, эффек- тивностью процессинга РНК-транскриптов и периодом полураспа- да зрелых молекул мРНК.

Державні й недержавні організації в системі соціального захисту населення. Закордонний досвід

Математические методы в свою очередь дифференцируют на методы моделирования процессов развития (необходимое условие при этом – наличие модели процесса) и методы экстраполяции (статистические методы). Методы экстраполяции находят довольно широкое применение в прогнозировании ситуаций, а именно – в предсказании количественных параметров ситуаций. Из машинно-ориентированных методов прогнозирования развития ситуаций на основе статистических данных наибольший интерес для применения в ситуационном управлении представляет группа методов «эвристической самоорганизации» моделей. Математические методы прогнозирования на основе моделирования процессов развития ситуаций представляют один из наиболее адекватных аппаратов для реализации данного этапа ситуационного управления. С этой целью разрабатывается математическая модель процесса, в основе которой лежит структура реально функционирующей системы. Такие модели разрабатываются, как правило, для оценки глобальных явлений и процессов. Экспертные методы прогнозирования развития сложных систем наиболее широко распространены в такой предметной области, как прогнозирование научно-технического прогресса.

Методи підвищення ефективності виробництва і використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів

За политической привелегированностью последовала привелегированность правовая. При совершении проступков, не относящихся к особо серьезным преступлениям, со времен Эрвига представители придворной знати и их дети могли снять с себя все обвинения, просто принеся клятву в своей невиновности. В конечном итоге Тринадцатый Толедский собор постановил, что ни один придворный не может быть осужден без формального судебного процесса. Вину обвиняемого нужно было доказать перед судом, составленным из епископов и членов придворной аристократии. Тем самым был создан сословный суд. Король мог принимать на свою службу и людей из несвободного сословия. Часто им доверялись достаточно важные задачи. Королевские рабы обладали, в отличие от остальных несвободных, юридическими и экономическими привилегиями. Перед судом начальники королевской конюшни, кравчие, начальники серебряной мастерской и кухни обладали одинаковыми свидетельскими правами со свободными. Этих людей не следует смешивать с чиновниками королеского двора, принадлежавшими к свободному сословию, должности которых имели значение лишь почетных титулов.

Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

Каждому важно научиться анализировать, отличать гипотезу от факта, отчетливо выражать свои мысли, а с другой стороны - развить воображение и интуицию (пространственное представление, способность предвидеть результат и предугадать путь решения). Именно математика предоставляет благоприятные возможности для воспитания воли, трудолюбия , настойчивости в преодолении трудностей, упорства в достижении целей. Сегодня математика как живая наука с многосторонними связями, оказывающая существенное влияние на развитие других наук и практики, является базой научно-технического прогресса и важной компонентой развития личности. Одной из основных целей изучения математики является формирование и развитие мышления человека, прежде всего, абстрактного мышления, способности к абстрагированию и умения "работать" с абстрактными, "неосязаемыми" объектами. В процессе изучения математики в наиболее чистом виде может быть сформировано логическое (дедуктивное) мышление, алгоритмическое мышление, многие качества мышления - такие, как сила и гибкость, конструктивность и критичность и т.д. Поэтому в качестве одного из основополагающих принципов новой концепции в "математике для всех" на первый план выдвинута идея приоритета развивающей функции обучения математике.

Социокультурный компонент содержания обучения как средство повышения мотивации изучения иностранных языков на среднем этапе общеобразовательной школы

На начальном этапе развития от древнего мира до начала средних веков государство не имеет финансового аппарата для определения и сбора налогов. Оно определяет лишь общую сумму средств, которую желает получить, а сбор налогов поручает городу или общине. Очень часто оно прибегает к помощи откупщиков. На втором этапе (XVI — начало XIX вв.) в стране возникает сеть государственных учреждений, в том числе финансовых, и государство берет часть функций на себя: устанавливает квоту обложения, наблюдает за процессом сбора налогов, определяет этот процесс более или менее широкими рамками. Роль откупщиков налогов в этот период еще очень велика. И, наконец, третий, современный, этап - государство берет в свои руки все функции установления и взимания налогов, ибо правила обложения успели выработаться. Региональные органы власти, местные общины играют роль помощников государства, имея ту или иную степень самостоятельности. Среди экономических рычагов, при помощи которых государство воздействует на рыночную экономику, так же важное место отводится налогам.

Методы мотивации подчиненных

Помимо материальной неустроенности давила и тяжесть моральная. Все хуже становились отношения с сыном, который уже прямо обвинял мать в том, что она «испортила ему жизнь», стала помехой в его, Мура, жизни. Не выдержав тяжелых условий жизни, Марина Цветаева повесилась в сенях деревенского дома в Елабуге 31 августа 1941 года. Она была похоронена на елабужском кладбище, но точное местонахождение ее могилы осталось неизвестным. Мур почти сразу же уехал в Москву, потом в Ташкент. В 1943 году он ушел на фронт. По некоторым свидетельствам Мура видели после войны на Западе, но скорее всего он погиб на фронте. На сегодняшний день существуют три главных версии самоубийства МариныЦветаевой.Первая принята сестрой Анастасией Цветаевой — и тиражирована в многократных переизданиях ее “Воспоминаний”. Согласно этой версии, Марина Цветаева ушла из жизни, спасая или, по крайней мере, облегчая жизнь своего сына. Убедившись, что сама уже не может ему помочь, более того, — мешает прилипшей репутацией “белогвардейки”, она принимает роковое решение, лелея надежду, что Муру без нее скорее помогут.

Проектирование основных составляющих процесса управления по функциям планирования, организации, мотивации и контроля для некоммерческого образовательного учреждения "Автошкола — СТМО"

Всем, приезжавшим к нему, он исподволь прививал любовь к Киммерии – и «деятели культуры, являвшиеся к нему москвичами, ленинградцами, харьковчанами, уезжали патриотами Коктебеля». В декабре 1926 года возникло стихотворение «Дом поэта», в котором раздумья Волошина о собственном творческом пути слились воедино с многолетними размышлениями о судьбах Крыма. В чеканных, торжественных строках развертывается вся летопись древней Тавриды. В декабре 1926 года возникло стихотворение «Дом поэта», в котором раздумья Волошина о собственном творческом пути слились воедино с многолетними размышлениями о судьбах Крыма. В чеканных, торжественных строках развертывается перед слушателем вся летопись древней Тавриды. Строки, завершающие стихотворение, звучат итогом всех жизненных раздумий поэта, дарованных ему Киммерией, его завещание грядущим поколениям: Будь прост, как ветер, неистощим, как море, И памятью насыщен, как земля, Люби далёкий парус корабля И песню волн, шумящих на просторе. Весь трепет жизни, всех веков и рас Живет в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас. Привлекательность Волошина-твоца состоит в его высокой духовности в широте культуры, в разнообразии его интересов.

Элементы проблемного обучения как метод и средство мотивации учения при изучении темы физики

Общий недостаток недемократических политических систем состоит в том, что они не были подконтрольны народу, а значит, характер их взаимоотношений с гражданами зависел прежде всего от воли правителей. В прошлые века возможность произвола со стороны авторитарных правителей существенно сдерживалась традициями правления, относительно высокой образованностью и воспитанностью монархов и аристократии, их самоконтролем на основе религиозно-нравственных кодексов, а также мнением церкви и угрозой народных восстаний. В современную эпоху эти факторы либо вообще исчезли, либо их действие сильно ослабло. Поэтому надежно обуздать власть, гарантировать защиту граждан от государственного произвола может только демократическая форма правления. Тем народам, которые готовы к индивидуальной свободе и ответственности, ограничению собственного эгоизма, уважению закона и прав человека, демократия действительно создает наилучшие возможности для индивидуального и общественного развития, реализации гуманистических ценностей: свободы, равноправия, справедливости, социального творчества.

Методы мотивации подчиненных

Число разрывов на фазу зависит от типа выключателя и его напряжения. В выключателях 500—750 кВ может быть 12 разрывов и более. Чтобы облегчить гашение дуги, восстанавливающееся напряжение должно равномерно распределяться между разрывами. Для выравнивания напряжения параллельно главным контактам выключателя Г К включают емкости или активные сопротивления. 4. Гашение дуги в вакууме. Высокоразреженный газ обладает электрической прочностью, в десятки раз большей, чем газ при атмосферном давлении. Если контакты размыкаются в вакууме, то сразу же после первого прохождения тока в дуге через нуль прочность промежутка восстанавливается и дуга не загорается вновь. Эти свойства вакуума используются в некоторых типах выключателей. 5. Гашение дуги в газах высокого давления. Воздух при давлении 2 МПа и более также обладает высокой электрической прочностью. Это позволяет создавать достаточно компактные устройства для гашения дуги в атмосфере сжатого воздуха. Еще более эффективно применение высокопрочных газов, например шестифтористой серы SFg (элегаза).

Использование методов мотивации в работе руководителя

При сочетании ранних форм сифилиса и хламидийной инфекции, либо сифилиса, гонореи и хламидийной инфекции рекомендуется лечение сумамедом (азитромицином). Лечение проводится в течение 14 дней, препарат принимается по 0,5г 1 раз в день (или по 0,25г 2 раза в день) через 2 часа после еды или за 1 час до еды. В первый день лечения доза сумамеда составляет 1г, принимаемая в один или два (утром и вечером) приема. При выявлении у больного трихомониаза лечение его проводится одновременно с противосифилитической терапией. При выявлении у больного ВИЧ-антитал он направляется для дальнейшего лечения и постоянного наблюдения в региональный Центр по лечению СПИДа с рекомендациями по лечению сифилиса. VII. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ СКРЫТЫМ ПОЗДНИМ СИФИЛИСОМ (ПРИОБРЕТЕННЫМ И ВРОЖДЕННЫМ) Лечение начинают с подготовки бийохинолом по 2 мл через день внутримышечно до получения 12-14 мл препарата, после чего присоединяют пенициллинтерапию по 400 000 ЕД через 3 часа в течение 28 дней. Общую дозу бийохинола доводят до 45-50 мл. Бийохинол может быть заменен бисмоверолом, который применяют по 1 мл через день внутримышечно, на курс 18-20 мл.

Мотивация - функция управления

Симпто Щеткина-Блюмберга выражен во всех отделах живота, постепенно его выраженность ослабевает. При аускультации живота не выслушиваются кишечные шумы. Имеется задержка газов и стула. Внешней больной беспокоен, глаза его тревожные, черты лица заострены, кожа приобретает серо-зеленый оттенок. Все это можно охарактеризовать как лицо Гиппократа. Температура тела повышается до 39-40 градусов, пульс резко учащается до 120 и более ударов в минуту. Артериальное давление постепенно снижается по мере прогрессирования перитонита.  При исследовании периферической крови выявляется нарастание лейкоцитоза и СОЭ, усиливается сдвиг лейкоцитарной формулы влево. При рентгенологическом исследовании живота можно обнаружить скопление жидкости и газа в слепой кишке и в различных отделах тонкой кишки (чаши Клойбера). 2. Аппендикулярный инфльтрат. Аппендикулярный инфильтрат может образовываться уже на 3-4 сутки от начала заболевания. Он является следствием отграничения воспалительного процесса за счет большого сальника, петель тонкой кишки, кармано и складок париетальной брюшины, которые склеиваются между собой.

Мотивация – как функция управления

Если обнаруживают обтурацию панкреатического протока, то для отведения панкреатического сока и устранения явлений панкреатита накладывают соустье поджелудочного протока с кишкой.  Результаты хирургического лечения стенозов фатерова соска обычно благоприятные. Операционная летальность составляет в среднем 1-2%, хотя у тяжелобольных она может достигать 5-10%. Полное выздоровление или значительное улучшение после устранения стеноза фатерова соска наблюдается в 80-90% случаев. Список использованной литературы: 1. В.В. Виноградов. Заболевания фатерова соска. Государственное издательство медицинской литературы, Москва, 1962г. стр.47-62. 2. Багненко С.Ф. Диагностика и хирургическое лечение хронического билиарного панкреатита. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Санкт-Петербург, 1998г. стр. 14-34. 3. Хирургия, руководство для врачей и студентов. Bruce E. Jarrel, R. A ho y Carabasi. Перевод с английского дополненный. Под редакцией Ю.М. Лопухина, В.С. Савельева. Геотар Медицина, Москва, 1997г. стр. 419-470. 4.  З. Маржатка. Практическая гастроэнтерология. Прага, 1967г. стр. 461-464. 5. Заболевания желчного пузыря и желчных путей. Лудвик Глоуцал. Государственное издательство медицинской литературы, Прага, 1967г. стр.134-138. 6. Abraham Bogoch, Gas roe erology, ew York, 1973. Стр.844-923. 7. А.А. Шелагуров. Болезни поджелудочной железы.

Мотивація трудової діяльності

Боли в животе, боли в прямой кишке, зуд н жжение в заднем проходном канале. Эти признаки отмечаются у 41,6—64,7% больных. Боли в животе и в прямой кишке обычно бывают тупые, тянущие, иррадиируют в крестец и в поясницу, чаще локализуются в нижних отделах и в левой половине живота. Таким образом, клинические симптомы, наблюдаемые у больных с полипами ободочной кишки, очень разно­образны и не являются специфическими. При малигнизации полипов и множественном распрост­раненном полипозе проявления местных и общих клиниче­ских признаков более выражены. Точная диагностика полипов ободочной кишки на осно­вании только одних клинических симптомов крайне за­труднительна. Основными методами распознавания поли­пов этой локализации является ректороманоскопия, рент­генологическое исследование, фиброколоноскопия. Большая роль в диагностике заболеваний ободочной кишки принадлежит рентгенологическому методу иссле­дования. Рентгенологические признаки полипов сле­дующие. 1. При тугом заполнении просвета ободочной кишки контрастным веществом выявляются округлые просветле­ния с ровными контурами или небольшим краевым «дефектом наполнения».

Развитие функции мотивации

Если заболевание вовремя не диагностируется, присоединяется заболевание почек - нефросклероз, пиелонефрит. Появляется жажда и полиурия. г) Акромегалия. АД повышается за счет активации функции коры надпочечников. д) Синдром Киммелстил-Уилсона: диабетический гломерулосклероз при сахарном диабете. е) Тиреотоксикоз: происходит усиленное выведение кальция через почки, что способствует образованию камней и в конечном итоге приводит к повышению АД. ж) Гиперренинома - опухоль юкстагломерулярного аппарата - но это скорее казуистика. з) Контрацептивные артериальные гипертонии, при применении гормональных контрацептивных препаратов. 3. Гемодинамические артериальные гипертензии связаны с первичным поражением крупных магистральных сосудов. а) Коарктация аорты - врожденное заболевание, связанное с утолщением мышечного слоя в области перешейка аорты. Происходит перераспределение крови - резко переполняются кровью сосуды до или выше сужения, т.е. сосуды верхней половины туловища; сосуды нижних конечностей, напротив, получают крови мало и медленно.

Сучасні теорії і методи мотивації

Этот файл взят из коллекции Medi fo E-mail: medi fo@mail.admiral.ru or medrefera s@usa. e or pazufu@al er .org Fido e 2:5030/434 A drey ovicov Пишем рефераты на заказ - e-mail: medi fo@mail.admiral.ru В Medi fo для вас самая большая русская коллекция медицинских рефератов, историй болезни, литературы, обучающих программ, тестов.Заходите на - Русский медицинский сервер для всех! МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИВАНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ КАФЕДРА КОЖНЫХ И ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ Заведующий кафедрой: доцент Э.Д.Головинов Преподаватель: ассистент Г.Д.Сучкова ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ x, 67 лет. Диагноз: Распространенная микробная экзема, подострая стадия; предположительно онихомикоз стоп. Куратор: Студент 7 группы III курса общеврачебного факультета Голиков А.М. Время курации: 17-24/IV 1997 г. Дата сдачи истории болезни: 12/V 1997 г.(в срок) ИВАНОВО - 1997 . - 2 - I. ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ Ф.И.О.: x Возраст: 67 лет. Пол: мужской. Национальность: русский. Семейное положение: женат. Образование: начальное.

Функции менеджмента: планирование, организация, мотивация и контроль

В некоторых случаях информация с молекул РНК может обратно транскрибиро- ваться в молекулы ДНК. В частности, при обратной транскрип- ции мРНК образуются молекулы комплементарной ДНК - кДНК, в которой в зависимости от полноты процесса представлены частично или полностью все смысловые кодирующие последова- тельности гена. Рассмотренная схема реализации однонаправ- ленного потока информации ДНК-РНК-Белок составляет основу центральной молекулярно-биологической догмы - рис.1.1. Более детально с процессами репликации, транскрипции, процессинга и трансляции можно ознакомиться в многочисленных руководствах по молекулярной биологии, цитологии и генетике (Стент, Кэлиндер, 1981; Зенгер, 1987; Льюин, 1987). 1.2 Выделение ДНК, ее синтез и рестрикция. ДНК может быть изолирована из любого типа тканей и кле- ток, содержащих ядра. Этапы выделения ДНК включают быстрый лизис клеток, удаление с помощью центрифугирования фрагмен- тов клеточных органелл и мембран, ферментативное разрушение белков и их экстрагирование из раствора с помощью фенола и хлороформа, концентрирование молекул ДНК путем преципитации в этаноле.

Методы мотивации персонала в организации на примере пансионата "Буран"

Существует для обучения матери уходу за ребенком. 1. Кабинеты специалистов: невропатологи, хирурги, окулисты, отоларингологи. Узкие специалисты есть в городах, где нет диагностических центров. Есть кабинет логопеда. 1. Кабинет юриста, помощь оказывается бесплатно. 1. Вспомогательные диагностические отделения обязательно должен быть бассейн для младенцев. Работа детской поликлиники строится по следующему организационному плану: 1. Дородовый патронаж. В детскую поликлинику поступает информация из женской консультации , что на участках есть беременные со сроком более 28 недель 2. Проведение осмотра врачом на дому в течение 3 дней после выписки из роддома, охват 100% 3. Ежемесячное наблюдение за здоровыми детьми 1 года жизни, а на 1 месяце должно быть 3 осмотра. 4. На 2 году жизни поводятся осмотр каждые 3 месяца. 5. Осмотр детей до 3 лет 1 раз в полгода 6. Углубленный осмотр школьников 1 раз в год.Учетные форма, используемые в детской поликлинике. 1. История развития ребенка 1. статический талон. 1. Экстренное извещение. 1. Контрольная карта диспансерного наблюдения 1. карта профилактических прививок 1. дневник врача поликлиникиОтчетные формы детской поликлиники. 1. Главный отчет за год ( форма№30) 2. Форма №31. Вкладыш - отчет о медицинской помощи детям.Показатели работы детской поликлиники. Количественные - см. Взрослая поликлиника. Качественные : 1. Заболеваемость детей общая в том чисел 1 года жизни по дифтерии по коклюшу по полиомиелиту по кори по эпидемическому паротиту по туберкулезу по столбняку по острым кишечным заболеваниям 2.

Совершенствование мотивации труда как функции управления в ОАО "Хлебная база № 52"

Они обязаны соблюдать все правила внутреннего распорядка и инструкции, действующие в этих учреждениях. Однако эти специалисты не вступают в трудовые отношения с местными организациями и фирмами, а те не становятся их нанимателями. Специалисты продолжают оставаться в трудовых отношениях с пославшей их организацией, которая выплачивает им подъемное пособие, заработную плату, оплачивает ежегодный отпуск и т.д. Во втором случае трудовые правоотношения возникают в силу заключения трудовых контрактов.К российским гражданам, так же как и к другим иностранцам, применяются существующие в том государстве общие ограничения в отношении занятия отдельными профессиями, особые условия приема на работу и т.д. В частности, это распространяется на врачебную деятельность. С теми странами, с которыми нет соглашения о взаимном признаниидипломов врача (а это большинство стран, за исключением СНГ), для их подтверждения необходимо сдать экзамены в определенном высшем учебном заведении соответствующего профиля.Предоставление права заключения трудовых контрактов российскими гражданами, оказание им помощи и содействия со стороны государственных органов в заключении таких контрактов, принятие мер, направленных на недопущение заключения всякого рода неравноправных договоров при посредничестве как отечественных, так и иностранных фирм, возложено на Федеральную миграционную службу России в соответствии с положением о ней, утвержденным постановлением Совета Министров от 1 марта 1993 года.

Методы осмысления детьми своего социального опыта, мотивации деятельности и поведения как пути нравственного воспитания школьников

Однако при таком доступе затруднен подход к устью магистральных сосудов. При повреждении плечеголовного ствола выполняют стернотомию с переходом на шею вдоль m. s er ocleidomas oideus или вдоль ключицы. При одностороннем тотальном гемотораксе прибегают к переднебоковой или заднебоковой торакотомии на стороне повреждения. При правостороннем гемотораксе предпочитают положение больного на спине, поскольку в положении на левом боку сердечно-легочная реанимация, если в ней возникает необходимость, крайне затруднена. Оптимальный доступ к грудной аорте – левосторонняя заднебоковая торакотомия в четвертом межреберье (здесь обычно расположена дуга аорты при однолегочной ИВЛ). Тем не менее, если не исключено повреждение позвоночника, используют передний доступ, а для визуализации грудной аорты отводят верхушку легкого или применяют однопросветную эндотрахеальную трубку с бронхоблокатором. В качестве бронхоблокатора можно использовать катетер Фогарти большого диаметра. При подозрении на гемоперикард проводят диагностическую субксифоидальную перикардиотомию (как самостоятельное вмешательство или во время операции на органах брюшной полости).

Методы и методики диагностики мотивации достижения, отношения и аффилиации

У второго конкурента продукция более конкурентоспособна по цене. Но он не может быть прямым конкурентом, так как он ориентирован на другого потребителя и обслуживает другой сегмент этого рынка. Цена продукции второго конкурента составила 1,20 грн., что на 25% ниже, чем у первого. При этом рентабельность второго конкурента выше первого на 5%. Одним из факторов, определяющих основного конкурента является время деятельности его на рынке. С этой точки зрения предпочтение отдается также первому конкуренту, так как он на рынке уже 45 лет против 4 месяцев работы второго конкурента. Первоначально предприятие ориентируется на рынок города Севастополя с населением около 400 тысяч человек и на сбыт 35000 литров молока в месяц. Этот объем определен из производительности установки по производству соевого молока. Эта цифра выглядит оптимистичной, если учитывать, что упомянутое выше предприятие «Соевая кулинария» работает в три смены и реализовывает всю произведенную продукцию, несмотря на ее среднее качество. Это же можно сказать и о продукции ЧП «ПКФ Севмолпром», несмотря на низкое качество продукции этого предприятия, приобрести соевое молоко можно только в собственной сбытовой сети этого предприятия и только в утренние часы.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.