Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Создание и развитие Киевской Руси

Головним же джерелом постачання війська зброєю, харчами, кіньми залишалося стягання данини, яку князі прагнули увесь час збільшувати. Особливо жорстоким було збирання полюддя, що в Х ст. йшло безпосередньо на утримання військової дружини. Саме під впливом своїх дружинників князь Ігор, зібравши один раз полюддя в землі древлян, повернувся туди, щоб стягнути його вдруге, за що був забитий повсталими 944р. Зі смертю Ігоря закінчився перший етап у розвитку державності на Русі. Єдиний відомий з літопису син Ігоря – Святослав був ще хлопчиком, і на князівський престол сіла його дружина Ольга. Вона жорстоко придушила повстання древлян навесні 945р., штурмом здобувши їх головне місто Іскоростень, забивши древлянських князів і багато воїнів. Водночас княгиня, певно, зрозуміла, що настав час встановити розмір данини, насамперед полюддя, із залежного населення, що вона й зробила. Ольгою також були влаштовані опорні пункти центральної влади на місцях, адміністративна ж і судова системи поширені на всі підвладні Києву землі племінних княжінь. В часи Ольги розбудовувався, прикрашався і зміцнювався стольний град Русі. З князюванням Ольги можна пов’язувати настання другого етапу в розвиткові давньоруської державності. Він ознаменувався візитом Ольги до Константинополя близько 946р. Уперше в історії глава Давньоруської держави ішов до Візантії на чолі мирного посольства. Результатом цього візиту було охрещення Ольги та укладення союзної русько-візантійської угоди. 3. Соціально-економічний та державний лад Київської Русі ІХ-Х ст. Могутня держава створила сприятливі умови для швидкого розвитку продуктивних сил. Господарський прогрес виявився у значному поширенні знарядь праці їх заліза, витісненні примітивних систем землеробства, розвитку ремесел, торгівлі і міст. Київська Русь ІХ-Х ст. ще не знала класового устрою. Тому східнослов’янська державність народилася в суспільстві, що залишалося родоплемінним. Можна назвати першу руську державу надплемінною, бо в ній влада не лише відокремилася від маси народу, а й піднялася над самою племінною верхівкою, набула індивідуального характеру й стала успадковуватись. Давньоруська держава була організована за територіальною ознакою, чим принципово відрізнялася від передуючих їй племінних княжінь. Для державно-адміністративного устрою Київської Русі була характерною така риса, як федеративний устрій. Великокнязівська влада мало втручалася у внутрішнє життя приєднаних земель. Їх обов’язок обмежувався сплатою данини, а також участю у військових походах київського князя. Літописці зображують давньоруських володарів кінця ІХ-Х ст., як типових дружинних князів. Певна річ радниками князя були лише старші дружинники: вони утворювали й апарат управління, судочинства та збирання данини. 4. Розвиток Давньоруської держави за часів князювання Святослава. Недовге князювання у Києві сина Ольги Святослава (964-972) сповнене майже безперервними походами і битвами. Під час князювання Святослава Давньоруська держава була розширена й зміцнена. Він повернув до складу Київської Русі племінне княжіння в’ятичів, що потрапило під владу хозарів. Для цього йому довелося здійснити похід у межиріччя Оки і Волги. По тому, 968р., Святослав задав поразки Хозарському каганатові.

Нарешті, нова азіатська навала монголо-татарської орди в середині ХІІІ ст. остаточно підриває всяке значення Києва і руйнує державну організацію землі, дезорганізує князівсько-дружинний лад на всьому просторі предстепного середнього Поднепровья. Користуючись загальною панікою, зробленою татарами в 1240 р. населення і особливо міські общини починають розбивати рамки князівсько- дружинного ладу. Земля, розкладаючись на окремі общини, що керуються своїми дрібними князями або радою старців, поверталася до старого стану суспільної роздробленості, що передувала утворенню централізованої Київської держави. Заключення Київська Русь була могутньою державою середньовічної Європи, яка відігравала велику роль як в історії східнослов’янських народів так і в світовій історії. Утворення великої і сильної Давньоруської держави сприяло суспільно-економічному, політичному і культурному розвитку східних слов’ян, значно посилювало їх у боротьбі з зовнішніми ворогами. Економічна та військова могутність, активні виступи на міжнародній арені висунули її в число провідних країн середньовічного світу. Успішно відбиваючи напади степових кочівників, Русь відіграла роль щита, який прикрив західно-європейську цивілізацію зі сходу. Стародавня Русь мала великий авторитет і вплив на міжнародній арені і її втручання в той чи інший конфлікт бувало досить, щоб стримати його. Київська Русь мала високий рівень економічного розвитку. Високопродуктивними були землеробство і скотарство, ремесла і промисли, а енергійні й багаті руські купці були відомі мало не в усьому тогочасному світі. Руські люди створили багато духовну і матеріальну культуру. Традиції Київської Русі виявилися настільки живучими й міцними, що дійшли до наших днів, здобувши нове життя в матеріальній і духовній культурі українців, росіян і білорусів. Перелік літератури.1. “Історія України”. Посібник. За ред. В.А.Смолія, - К., 19972. “Історія України”. Навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей. – Донецьк: Центр підготовки абітурієнтів, 19983. Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. – 2-е изд. – К.: Лыбидь, 1991. .

Ті ж слов’яни, що сіли біля озера Ільмень, прозвалися своїм ім’ям – словенами А інші сіли по Десні, і по Семі, і по Сулі й назвалися сіверянами.” Цей процес розселення в цілому завершився у VIII-IX ст. Першим етапом утворення держави у східних слов’ян було утворення протягом VII – першої половини ІХ ст. перед державних утворень – полянського князівства Кия, Дулібо-Волинського союзу та ін. Східнослов’янські союзи племен являли собою виразні етнокультурні спільності, які мали певні локальні особливості. Згодом, породження родоплемінного ладу – великі і малі союзи племен у перебігу розвитку східнослов’янського суспільства поступово переросли в утворення більш високого соціально-політичного рівня – племінні княжіння. Докорінною причиною утворення держави у східних слов’ян як і у всіх інших народів, було виникнення соціально неоднорідного суспільства, тобто суспільства з приватною власністю, майновою нерівністю, соціальним розшаруванням. Посилення руху населення (в ході торговельних зв’язків, воєн, переміщення сільського населення у міста), наростання соціальної напруженості переросли регулюючі функції роду і вимагали принципово нового регулятора – публічної влади з потужним апаратом примусу, підкріпленим ідеологічною системою. Східні слов'яни перебували на тому рівні соціально економічного розвитку, який створює внутрішні передумови для виникнення держави. Головними їх заняттями були орне землеробство, ремесла, торгівля. Істотно удосконалилися основні сільськогосподарські та переробні знаряддя праці. Удосконалення знарядь праці підвищувало продуктивність праці та врожайність зернових культур. Швидко розвивалася металургія та інші ремесла. Утворилися міста, окремі з яких перетворилися на політичні центри племінних союзів. Особливістю і додатковим стимулом генезису державності у східних слов’ян була загострена потреба в організації захисту від зовнішньої загрози – в першу чергу з боку хозар, об’єднаних у потужний каганат, а також варягів, Візантії, Польщі. Формування державного апарату стимулювала також перспектива отримання великих прибутків від великих торговельних шляхів у разі налагодження їх утримання і охорони. Особливо це стосувалося шляху “Із варяг у греки”. Головними ознаками існування державності в ранньосередньовічному суспільстві сучасні історики вважають наявність влади, відчуженої від народу, розміщення населення за територіальним принципом і стягання данини для утримання влади. Можна додати до цього як обов’язкову ознаку успадкування влади князем. В умовах Київської Русі Х ст. конкретними формами державності були: окняження земель (підкорення владі державного центру територій племінних княжінь) і поширення на ті землі систем збирання данини, управління й судочинства. Першими київськими князями, існування яких зафіксоване літописцями, були Аскольд і Дір. Полянське князівство Кия, Аскольда і Діра стало етнокультурним, політичним і соціальним осереддям, довкола якого наприкінці ІХ ст. почала зростати Руська держава. Можливо, літописець Нестор мав підстави, роблячи під 860-м роком запис про похід Аскольда і Діра на Константинополь, відзначити, що з того часу “начася прозивати Руска земля”. 2. Виникнення, становлення і розквіт Київської Русі. 1. Об’єднання земель і племен східних слов’ян.

Те, кто представляет дело иначе и склонны считать период существования Киевского государства более длительным (не менее 200 лет) и сыгравшим в истории нашей страны более существенную и заметную роль, по мнению того же автора, подвергаются опасности возвратиться "к старой концепции распада единого государства, упадка развитой Киевской Руси". С. В. Бахрушин более снисходителен к тем, кто готов признавать Киевскую Русь и "единой" и "развитой" (конечно, относительно и с учетом эволюции "объединения" и "культуры"). Он признает, насколько можно судить по его отдельным замечаниям, два периода в истории Киевского государства: "период эфемерного единства" и "период целостной организации". "До последней четверти X в., - пишет он, — мы не наблюдаем признаков существования прочно сложившего государства",[357] и в другом месте — "Эфемерное единство Руси… установилось едва ли раньше Святослава". "Любопытно отметить, — продолжает он, — что в договоре Святослава не фигурируют представители мелких князей, и упоминается один Свенельд, о котором и летопись помнит как о самом могущественном из вассалов Игоря".[358] "Только с конца X в., - заключает он, и начинает, собственно, складываться государство как целостная организация"

РЕФЕРАТЫ:

Образование и политическая эволюция Древней Руси

А если некоторые критики и признают это влияние, то отделяют Гете-поэта и художника, как спинозиста, от "нравственной личности, Гете-человека, верующего христианина" 8. Другие реакционные критики, как например, Р. Геринг, отрицают самый факт влияния 9, а Фр. Варнеке заявляет, что определенные указания самого Гете в "Поэзии и правде" на зависимость его от Спинозы, "не соответствуют исторической правде" 10. Дело тут, конечно, не столько в биографически- филологических документах, - хотя в них после 1773 г. нет недостатка, - а в самой сущности мировоззрения молодого Гете, как оно выражено в его творчестве и в других высказываниях. Другим источником, которым пользовалась молодая немецкая буржуазия, было французское просвещение. Молодой Гете находился под сильным влиянием Вольтера, Дидро и Руссо. Вольтера он до конца жизни считает "источником света". И еще в 1830 г., в разговоре с Эккерманом, он подчеркивает влияние, оказанное Вольтером на его развитие. "Вы не имеете понятия, - говорит он, - о том значении, которое во время моей молодости имели Вольтер и его великие современники, и как они господствовали в умственном мире.

Влияние христианства на развитие государства и права в Киевской Руси

Прежде всего для него важно было сохранение нации, хотя он и испытывал природную неприязнь к южной общественной системе. 22 августа 1862 года он отвечал радикально-республиканскому издателю "Нью-Йорк Трибюн" Хорасу Грилий на вопрос, почему он медлит с освобождением рабов: "Моей^высшей целью в этой борьбе является сохранение союза, не сохранение или уничтожение рабства. Если бы я смог спасти союз, не освободив ни одного единственного раба, я бы сделал это, и если бы я мог спасти его, освободив всех рабов, я бы сделал это, и если бы мог спасти его, освободив одних рабов, а других не освободив, я бы сделал это. Что я предпринимаю в вопросе рабства и для цветной расы, я делаю потому, что верю, это поможет сохранить союз. Этим я объяснил здесь мое намерение, которое рассматриваю как официальный долг. И не намерен изменять мое часто высказываемое личное желание, что все люди везде должны быть свободны". Несколько недель спустя после этого письма, 22 сентября 1862 года, когда войска южных штатов после битвы под Антейтэм вынуждены были уйти из Мериленда, Линкольн счел, что наступил подходящий момент для обнародования давно созревшего решения: он издал предварительную декларацию свободы, согласно которой все рабы, находящиеся после 1 января 1863 года в "мятежных штатах", объявлялись свободными.

Нашествие на Русь с Востока и Запада. Монголо-татарское иго и его влияние на экономическое и политическое развитие Руси

Христианизация Руси была принудительной. Сопротивление православию выпажалось в восстаниях - они были в Новгороде (990), Суздале (1024, 1071). Тогда же появились первые ереси. Культура IX-XIII вв. имела свои особенности и прошла несколько этапов развития. Развивается литература; при Владимире Святославиче началось активное строительство каменных и деревянных храмов. Развивается живопись: фресковая живопись (фрески церкви Спаса-Нередицы в Новгороде); мозаика не получила широкого распространения; иконопись (первые иконы попали на Русь из Византии: Богоматерь Владимирская, Богоматерь Оранта, Борис и Глеб, однако уже с XII в. появляются собственные иконы - "Ярославская Оранта"). Имена русских иконописцев XI в.: Олимпий, Олесий, Георгий и др. Существовало около 100 видов ремесленных производств. Особенно высоко были развиты ювелирные ремесла (зернь, скань, чернение, эмали), утерянные в монгольский период. Список литературы

Характеристика принятия Христианства на Руси и Великий Киевский князь Владимир в "Истории государства Российского" Н.М.Карамзина

Сознание, не только народа, но и знати было почти полностью проникнуто религиозными догмами, верой в сверхъестественное, в различные события нравственно-религиозного характера (например, несправедливый развод с супругой, несоблюдение церковного обета и прочее), которые могут иметь важнейшее значение для страны. С другой стороны, всяческие бедствия объяснялись господним гневом за те или иные грехи. Следовательно, за грехи царя могла страдать от бога вся держава. В этих условиях пресечение династии давало пищу для самых различных толкований, слухов, высказываний, юродствований и т. п. Лучшего кандидата, чем Борис Годунов не было. За Годунова выступил патриарх Иов, Земский собор, где большинство составляли рядовые служилые люди, тоже «слезно» молил Бориса принять скипетр и державу. Сторонники Бориса организовали «поход» простолюдинов к Новодевичьему монастырю. Там, у своей сестры, царицы Ирины, принявшей монашество, скрывался Борис. Народ просил его принять власть. Сопротивлялась этому лишь аристократическая Боярская дума, но и она в конце концов смирилась. Борис поотказывался для вида, потом «сел на царство», обещая не только никого не азнить, но даже, если потребуется, собственную последнюю рубашку разделить с народом.

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси

Поэтому и гибнет Пугачев. “Капитанскую дочку”  Пушкин создает как народную трагедию, и Пугачева он осмысливает как образ  народного героя. И поэтому образ Пугачева постоянно соотносится с фольклорными  образами. Его личность спорна, но как “народный царь” Пугачев безупречен. До сих пор я говорил о тех произведениях Пушкина, где история  исследуется в момент перелома, смены эпох. Но историческое событие длится  гораздо дольше этого момента: оно чем-то подготавливается изнутри, как бы  назревает, затем свершается и длится столько, сколько продолжается его влияние  на людей. В явности этого длительного влияния на судьбу людей мало что сравнится  с петровскими переустройствами страны. И образ Петра I интересовал, увлекал  Пушкина всю жизнь: поэт осмысливал его во многих произведениях. Попробуем  сопоставить образы Петра из “Полтавы” и из “Медного всадника”. “Полтава” написана в 1828 году, это первый опыт исторической поэмы у Пушкина.  Жанр поэмы – традиционно романтический, и в “Полтаве” во многом как бы  “сплавлены” черты романтизма и реализма.

Степные соседи Древней Руси: этнические процессы и общественное развитие

Чому ж князь Вишневецький мав такий дивовижний привілей бути особисто знаним для ворогів? Можливо, це означає визнання його справжньої незалежності як стосовно свого сюзерена, короля Польщі, так і стосовно царя, якому він служив лише доти, поки Росія підтримувала його дії. Може, й тому, що він завдавав удари в найуразливіше місце на півночі імперії — у фортецю Азов? Документи оттоманських архівів дещо висвітлюють і саму проблему походження козаків. Відомо, що в турецьких текстах середини XVI століття згадується кілька категорій козаків: «польські козаки» (Leh Kazagiari) —термін для позначення українських городових козаків, а часом і запорожців; «московські козаки» (Moskuf Kazaglari) — як завжди називали донських козаків, що їх Осяйна Порта вважала залежними від влади московського царя; нарешті, «руські козаки» (Rus Kazaglari) — це поняття доволі не визначене, оскільки так називали то запорожців, то донців. Між іншим, в турецьких архівних матеріалах, які стосуються «Дмитрашки», його воїни затитуловані «росіянами» (можливо, так називали московських солдатів), або ж—«невірними», коли мали на меті черкесів.

Развитие русского права Древней Руси

Нова спроба турецької армії овладіти містом у червні 1678 р. теж закінчилася її розгромом біля Стрельнікової гори, повз яку пролягла дорога на Чигирин, що ним наприкінці липня турки все ж оволоділи. У серпні поблизу Бужина відбулася семиденна жорстока битва, після якої турецька армія відступила. Це стало переломним етапом у війні, яка завершилася Бахчисарайським перемир’ям на 20 років між Росією, Туреччиною і Кримським ханством. Останні визнали умови Адрусівського договору 1667 р. між Росією та Польщею. Згідно з умовами “Трактату про вічний мир” між Росією і Польщею (1686) царський уряд розірвав мирні відносини з Туреччиною і приєднався до антитурецької “Священної ліги” (Австрія,Венеція,Польша), що ц привело до початку боротьби за визволення Північнього Причорномор’я та Приазов’я, до кримських походів 1695-1696 рр. Російсько-українських військ. Література:1.“Історія України” В.Ю.Король, видавничий центр “Академія” 1999 р. 2. .“Історія України” О.Субтельний, Київ 1993 р.

Государственное образование: органы, образовательная политика в разные периоды развития государства: от Древней Руси до наших дней

Йому відома таємниця прориву рівнів реальності, яка уявляється у архаїчній свідомості триповерховою —Небо, Земля, Пекло. Ці три космічні зони з'єднані між собою центральною віссю (її образами є Світовий Стовп, Небесна Колона, Світове Дерево Міст, Сходи тощо). Тільки шаман може духовно «мандрувати» усіма цими космічними зонами, вести боротьбу із злими духами й демонами у пеклі, передавати небесним богам прохання й жертви своїх одноплемінців. Головне ж полягає в тому, що шаман освоює космологію, міфологію та магію свого племені, щоб використовувати їх для своєрідних карт містичної, екстатичної «мандрівки» всіма цими космічними зонами до «інших світів», результати якої знаходять практичне відображення в життєдіяльності племені, дають можливість вирішувати різні реальні проблеми, що мають значення для існування племені. В науковій літературі є концепція, згідно якої шаман ефективно вирішує ці проблеми не за допомогою оперування поняттями й словами, а безпосередньо маніпулюючи образами пам'яті. Наприклад, він повинен відповісти на питання, куди поділися стада диких оленів, на яких полює плем'я. На цей факт у дійсності впливає множина факторів: стан трав на луках, напрямок та сила вітру, температура повітря та ін.

Создание и становление Древней Руси

Таким образом, Филипп Храбрый стал еще и имперским графом, что также окажет свое влияние в будущем. Владения Бургундского герцога увеличились в несколько раз, и из второразрядного вассала французской короны он превратился в крупного владетеля. Как очевидно из этого примера, матримониальная политика была формой сложной политической игры герцога, лишь облаченной в традиционную форму брачного союза. Возможно, что уже здесь проявились те принципы политики, которые позднее выразил в своих произведениях Макиавелли. Использование новых средств под прикрытием старых форм стало фирменным знаком герцогов. Неискушенному наблюдателю их поведение кажется традиционным и соответствующим духу времени, но герцоги, не отрицая старых форм, практически наполнили их новым содержанием. Следующий герцог Иоанн Бесстрашный продолжает успешную политику своего предшественника. Его брак с Маргаритой Голландской в 1385 г. развивает перспективное нидерландское направление. К тому же для усиления своего внешнеполитического влияния Иоанн выдает свою сестру, Маргариту Бургундскую (1374-1441), замуж за графа Голландии, Зеландии и Геннегау Вильгельма VI (1356-1417).

Политическое развитие Франции 1945 -1998

На шельфе нередки остаточные (реликтовые) формы рельефа надводного происхождения, а также реликтовые речные, ледниковые отложения. Это означает, что при четвертичных отступаниях моря обширные пространства шельфа превращались в сушу. Обычно шельф заканчивается на глубинах 100-200 м, а иногда и на больших довольно резким перегибом, так называемой бровкой шельфа. Ниже этой бровки в сторону океана простирается материковый склон - более узкая, чем шельф, зона океанического или морского дна с уклоном поверхности в несколько градусов. Нередко материковый склон имеет вид уступа или серии уступов с крутизной от 10 до нескольких десятков градусов. Вторая - переходная - зона сформировалась на стыке материковых глыб и океанических платформ. Она состоит из котловин окраинных морей, цепочек преимущественно вулканических островов в виде дуг и узких линейных впадин - глубоководных желобов, с которыми совпадают глубинные разломы, уходящие под материк. На окраинах Тихого океана, в районах Средиземного, Карибского морей, моря Скоша (Скотия) подводные окраины материков контактируют не непосредственно с ложем океана, а с днищем котловин окраинных или средиземных морей.

Социально-экономическое и политическое развитие Канады в 1945-1965гг.

Суженое воспроизводство населения на Украине происходит вследствие переходного периода от социалистического способа ведения хозяйства к капиталистическому - процессу медленному и болезненному (особенно в условиях нашей страны), который, наверняка, продлиться еще не один год. Одно можно говорить с уверенностью - если показатели демографических процессов будут развиваться пропорционально тому, как они развивались в течение 1989-1993 гг., то к 2000-ному году мы будем иметь отрицательный показатель природного прироста приближенно равный около полумиллиона человек в год, а его брутто-коэффициент, опять таки, приближенно равный -11.4 человека на 1000 жителей. При всей некорректности данного расчета, даже уменьшив его результаты наполовину мы получим весьма неприятные результаты. Но, помня о том, что прогнозы - дело неблагодарное, давайте подробнее остановимся на проблемах, связанных со способами регулирования естественного воспроизводства. Следует остановиться на том, какой же способ воспроизводства наиболее приемлем. Большинство демографов склоняются к мнению, что для нормального развития общества необходимо слегка расширенное воспроизводство, благодаря которому будет осуществляться смена поколений, и, следовательно, трудовых ресурсов (трудоспособного населения).

Князь и дружина в Древней Руси

Затем следуют нормы, регулирующие отношения между Конфедерацией, кантонами и коммунами. Следующий, отдельный раздел специально посвящен политическим правам и специфическому институту, занимающему особое место в Швейцарии, - народной законодательной инициативе и референдуму. Регулирование структуры федеральных органов власти и их взаимоотношений не занимает большого места в Основном Законе. Завершается Конституция 1999 г., как и её предшественница, нормами о порядке изменения Конституции и переходными положениями. В Швейцарии на конституционном уровне закреплено большинство принципов, характерных для государств с развитой демократией, определяющих судебную организацию и судебную деятельность. 3. Высшие органы власти государства: их формирование, полномочия, структура, схема Главные органы Швейцарской Конфедерации – федеральный совет, федеральное собрание и федеральный суд. Исполнительным органом является федеральный совет из семи членов, избираемых парламентом сроком на четыре года. Единственное формальное ограничение по составу этого органа состоит в том, что от каждого кантона может быть избран только один депутат.

Социально-экономическое и политическое развитие страны в 90-е гг. XX в.

Однако шельф Северного моря – главная нефтяная бочка Европы – не бесконечно нефтеносен. Что же касается заметного уменьшения доказанных запасов на территории Российской Федерации, то это связано не только с физическим исчерпанием недр, как в Западной Европе, и несколько с желанием попридержать свою нефть, как в США, сколько с кризисом отечественной геологоразведочной отрасли. Темпы разведки новых запасов отстают от темпа других стран. 3.3.2 Уголь. Единой системы учёта запасов угля и его классификации не существует. Оценки запасов пересматриваются как отдельными специалистами, так и специализированными организациями. На 10 сессии Мировой энергетической конференции (МИРЭК) в 1983г. достоверные запасы углей всех видов были определены в 1520 млрд. тонн. Извлекаемыми с технико-экономической точки зрения признаются пить 2/3 достоверных запасов. На начало 90-х годов, по оценке МИРЭК, около 1040 млрд. тонн. Небольшими за пределами территории Российской Федерации достоверными запасами располагают США (1/4 мировых запасов), КНР (1/6), Польша, ЮАР и Австралия (по 5-9% мировых запасов), более 9/10 достоверных запасов каменного угля, извлекаемых с использованием существующих в настоящее время технологий (оцениваемых в целом по миру примерно 515 млрд. тонн) сосредоточено, по оценке МИРЕК 1983г., в США (1/4), на территории Российской Федерации (более 1/5), КНР (около 1/5), ЮАР (более 1/10), ФРГ, Великобритании, Австралии и Польши.

Культура Древней Руси

Данные сведения заносятся в карточку на основании накопительной ведомости. Ведение подобной карточки позволяет проследить начисление и оплату по каждому виду налога. Карточки хранятся в специальных ящиках – картотеках. Они регистрируются в специальном реестре для обеспечения контроля за их сохранностью. Кроме того бухгалтерия предприятия отражает расчет по каждому виду налога, исходя из базы начисления и % ставки. Также аналитический учет ведется в оборотной ведомости по аналитическим счетам) по каждому субсчету счета 68. Синтетический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» ведется в оборотном балансе , куда записываются остатки и обороты из оборотной ведомости по аналитическим счетам. Итоги оборотной ведомости по аналитическим счетам сверяют с итогами соответствующего синтетического счета – они обязательно должны быть равны. А. Пример расчета НДС, подлежащего уплате в бюджет (НДС б). АООТ “Орелтекмаш” уплачивает НДС в бюджет ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за истекшем месяцем, так как выручка от реализации за каждый месяц квартала без НДС и налога с продаж свыше 1 млн. руб. Учет НДС на предприятии ведется также в разрезе ставок НДС.

Иконопись и ее особенности. Иконописные школы Древней Руси

ВВЕДЕНИЕ Налог – это обязательный платеж, поступающий в бюджетный фонд в определенных законом размерах и в установленные сроки. Совокупность разных видов налогов, в построении и методах исчисления которых реализуются определенные принципы, образуют налоговую систему страны. Возможности финансовой стабилизации, во всяком случае – состояние доходной части бюджета, будет зависеть в основном от двух весьма влияющих друг на друга критериев. Первый и основной из них – развитие налоговой базы, т.е. общая ситуация в экономике, особенно в ее базовых отраслях; второй – налоговая система страны. Ибо от того, насколько оптимально выбраны объекты налогообложения, установлена величина налоговых ставок, отлажен механизм взимания налогов и т.д., зависит обратное воздействие налоговой системы на налоговую базу. Есть еще и третий критерий – организация и эффективность налоговой службы государства. Основы ныне действующей налоговой системы Российской Федерации заложены в 1992 г., когда был принят большой пакет законов РФ об отдельных видах налогов.

Искусство древней Руси

Если договор поручения прекращен до того, как поручение исполнено поверенным полностью, доверитель обязан возместить поверенному понесенные при исполнении поручения издержки, а когда поверенному причиталось вознаграждение, также уплатить ему вознаграждение соразмерно выполненной им работе. Это правило не применяется к исполнению поверенным поручения после того, как он узнал или должен был узнать о прекращении поручения. 2. Отмена доверителем поручения не является основанием для возмещения убытков, причиненных поверенному прекращением договора поручения, за исключением случаев прекращения договора, предусматривающего действия поверенного в качестве коммерческого представителя. 3. Отказ поверенного от исполнения поручения доверителя не является основанием для возмещения убытков, причиненных доверителю прекращением договора поручения, за исключением случаев отказа поверенного в условиях, когда доверитель лишен возможности иначе обеспечить свои интересы, а также отказа от исполнения договора, предусматривающего действия поверенного в качестве коммерческого представителя.Статья 979. Обязанности наследников поверенного и ликвидатора юридического лица, являющегося повереннымВ случае смерти поверенного его наследники обязаны известить доверителя о прекращении договора поручения и принять меры, необходимые для охраны имущества доверителя, в частности сохранить его вещи и документы, и затем передать это имущество доверителю.

Литература Древней Руси

Коль скоро само право кредитора продолжает существовать, должник не может требовать обратно то, что он добровольно исполнил по истечении срока давности. Закон не придает юридического значения тому факту, знал ли должник об истечении давности. Имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности, не признается неосновательным обогащением кредитора (ст. 1109). Хотя формулировка ст. 207 практически текстуально совпадает с нормой ранее действовавшего законодательства (ст. 91 ГК 1964), однако существенные изменения, внесенные в гражданское законодательство, требуют учета следующих обстоятельств. Во-первых, примерный перечень дополнительных требований, в отношении которых подлежит применению. Ст.207 включает три традиционных способа обеспечения исполнения обязательств. В то же время в ГК появились новые способы такого обеспечения, а также предусмотрена возможность устанавливать в договоре и другие способы (ст. 329 ГК). Последствия, предусмотренные т. статьей, неприменимы к требованиям, основанным на независимом (самостоятельном) по отношению к основному обязательству способе обеспечения, например, банковской гарантии (ст. 370 ГК ). При установлении в договоре способа обеспечения исполнения обязательства, не предусмотренного законом, стороны вправе на основании ст. 421 ГК определить и характер такого способа.

Святые Древней Руси

Целью настоящей работы является характеристика той формы правления, которая сложилась в России к середине XVI века, в частности в результате реформ государственного управления, проведенных при Иване Грозном. Можно ли назвать Россию сословно-представительной монархией? Сложились ли в России в исследуемый период времени сословия и что представляли из себя реформы государственного управления? Эти вопросы мы попытаемся осветить, учитывая, по возможности, те исторические исследования, которые появились за последние годы. Политическая история XVI в. привлекает к себе внимание многих исследователей, но между ними не существует единства мнений по вопросам той формы правления, которая сложилась в России в процессе ликвидации феодальной раздробленности. Дореволюционные историки, как правило, отрицали существование в нашей стране сословно-представительной государственности в XVI веке. Мнения историков советского периода по этому вопросу расходятся, причем заметна тенденция - от скептического отношения к признанию российского сословного представительства в дореволюционной России - к осторожным высказываниям о ней в период 30-40 гг., затем - через абсолютное признание безусловности наличия в России сословно-представительского управления, сходного с подобными органами в западноевропейских странах, - к полному отрицанию такового в последние годы.

Рецензия на монографию по истории Н.Л. Пушкарева "Женщины Древней Руси"

Собственная Его Величества канцелярия стала органом, возглавившим всю систему центральных отраслевых органов государственного управления. После создания новых центральных органов управления окончательно определилась роль Сената — он утвердился как высший судебный орган государства. Все департаменты Сена­та превратились в высшие апелляционные инстанции для судов губерний. Сенату были подчинены коллегии, губернаторы, на него возлагались функции «конституционного суда» — подготовка представле­ний императору о несоответствии тех или иных издаваемых указов другим существующим правовым актам. Сенат ревизо­вал деятельность местных органов, передавая собранные ма­териалы компетентным органам. С 20-х г. XIX в., однако, за Сенатом закрепилась единственная роль высшего судебного учреждения. В 1802 г. был принят манифест «Об учреждении минис­терств», положивший начало новой форме отраслевых управ­ленческих органов. В отличие от коллегий министерства об­ладали большей оперативностью в делах управления, в них усиливалась персональная ответственность руководителей и исполнителей, расширялись значение и влияние канцелярий и делопроизводства. В 1802 г. было образовано восемь министерств: военных сухопутных сил, морских сил, иностранных дел, юстиции, внутренних дел, финансов, коммерции, народ­ного просвещения.

Юридическая система Древней Руси

Потери шведов составили несколько десятков человек. 21 ноября Карл торжественно вступил в Нарву и пожаловал полковнику Горну звание генерал-майора. Сюда же привели и 79 пленных русских офицеров, среди которых были и 10 генералов. После этой победы Карл собирался в поход на Москву, но генералитет отговорил его, считая, что в Польше можно получить большую добычу, а также опасаясь оставлять в глубоком тылу сильную саксонскую армию. Карл вынужден был согласиться. Известие о победе молодого шведского короля, ему исполнилось всего 18 лет, произвело на Европу сильнейшее впечатление. Уделом русских были насмешки и презрение, а шведами все восхищались. В честь нарвской победы чеканились многочисленные медали. На одной из них была надпись: "Истина превосходит вероятие (supera supera a fidem)". На другой медали изображен король Карл, победивший троих неприятелей, с надписью: "Наконец правое дело торжествует!" Была отчеканена и медаль в насмешку над Петром, в сюжете которой просматривались сходные моменты с историей апостола Петра.

Культура древней Руси

Заинтересованная сторона подавала исковое прошение, где указывала неправомерные действия ответчика или нарушенное право. Течение процесса зависело от активности сторон: они предъявляли ходатайства, доказательства, настаивали на привлечении свидетелей. Бремя доказывания лежало на стороне, предъявивший иск. Суд при подготовке к процессу готовил материалы к слушанию дела. В ходе судебного разбирательства многое зависело от адвоката.27 Состоявшаяся в 1864 г. судебная реформа явилась выражением прогрессивных либеральных правовых идей общества и стала началом европейского публичного права в России. Реформа решительно порвала с прошлым не только в строительстве судебной системы, но и в отношении к адвокатской профессии. Государственный Совет в течение пяти предшествующих лет рассмотрел 13 необходимых обществу и отличившихся абсолютной новизной законопроектов по судопроизводству: восемь – по гражданскому, четыре – по уголовному и два – по судопроизводству, включая сюда и Положение о присяжных поверенных (так после реформы стали называться адвокаты).

Влияние философии просвещения на социально-политическое развитие Франции XVIII века

Отчасти это объясняется недостатком средств, отчасти - несовершенством системы управления, а во многом - боязнью отпугнуть инвесторов. Без радикальных изменений в данной сфере решить экологическую проблему невозможно. Использование альтернативных источников энергии могло бы значительно снизить остроту энергетической проблемы, позволив уменьшить потребление угля и нефти, сократить вырубку лесов. Азиатские страны, сосредотачивая 30% мирового гидроэнергетического потенциала, используют его только на 7.5%, Африка, способная производить 19% мировой гидроэлектроэнергии, использует свой потенциал всего на 1.5%. Но вряд ли стоит переоценивать перспективность этого направления: неизбежная потеря земель в зоне затопления может обернуться издержками, превышающими выгоду. Более перспективным представляется использование геотермальной, солнечной энергии и энергии ветра. В некоторых странах хорошие результаты дало применение биогаза. Очень серьезным подспорьем для экологии стала бы демилитаризация экономики (особенно это касается стран Латинской Америки). Военные расходы съедают огромную долю национального продукта, требуют большого импорта, а сами военные заводы наносят невосполнимый вред окружающей среде.

История возникновения древней Руси (культура славянских и праславянских племён)

В романе нет ни одной абсолютной датировки событий, однако ряд косвенных признаков позволяет однозначно определить время действия как древних, так и современных сцен. В первой редакции и в ранних вариантах второй современная часть датирована 12935 или 45 годами, но позднее Булгаков абсолютную хронологию устранил и изменил время действий. В окончательном тексте романа говорится лишь, что Воланд и его свита появляется в Москве майским вечером в среду, а покидают город вместе с Мастером и Маргаритой в конце той же майской недели – в ночь с субботы на воскресенье. Именно в это воскресенье встречаются с Иешуа и Пилатом, и становится очевидным, что это – светлое Христово воскресенье, христианская пасха. Следовательно, события в Москве происходит на страстную неделю. Православная пасха приходилась по новому стилю не ранее чем на пятое мая. 1 – Боборыкин В.Г. «Биография писателя М. Булгакова»,1991г.,с.115 2 – Соколов Б. «М.Булгаков: К 100-летию со дня рождения»;Москва,1991г с.92-93 (1)Такому условию после 1918 года удовлетворяет всего один год – 1929, когда православная пасха как раз и была пятого мая.

Россия в 1917 г. Политическое развитие. Хроника событий

Характер Степаниды определился в советское время. Она была участницей всех событий становления новой жизни и во всех ситуациях руководствовалась сознанием, что человек свободен и хозяин всему. В свое время оно бесстрашно вступила за арестованных председателя колхоза Левона и учителя. Левон так и пропал, а учителю, возможно, она помогла. Он стал директором школы в местечке, и вот теперь его, коммуниста, повесили немцы. Степанида сама выстрадала мысль, которая толкнула ее к активным действиям. «Никогда им такое не простится. Такого нельзя простить никому». Нравственно не приняв фашистов, Степанида включается в борьбу. Конечно, намерение использовать невзорвавшуюся бомбу наивно, но ее стремление повредить врагам самое возвышенное. Бомбу она выменивает на последнюю живность в своем хозяйстве, поросенка, у прижимистого Кормила, который ее при аресте и выдает. Хату окружают полицаи. Так, как она хотела, не получилось, планы ее рушились. Так пусть же и по – ихнему не будет, решает Степанида. «Степанида уже знала, что надо сделать, и теперь лишь испугалась при мысли, что может не успеть, опоздать. Пусть бесятся. Пусть думают, рыщут, ломают голову – где? И не спят ни ночью, ни днем, боятся до последнего своего издыхания».

Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII веке

В то же время почитывает кое-что из физики и химии, читает статьи о женщинах, хоть с грехом пополам, а все-таки рассуждает о физиологии, эмбриологии, о браке и прочих вещах. Все ее мысли обращены на предметы более серьезные, чем галстуки, воротнички, снадобья и ванны. Она выписывает журналы, за границей общается со студентами. И чтобы подчеркнуть полную ее противоположность Фенечке, я приведу следующую цитату: “.что бы она ни делала, вам постоянно казалось, что именно это-то она и не хотела сделать. Все у ней выходило, как дети говорят — нарочно, то есть не просто, не естественно”. На образе Кукшиной мы видим женское молодое поколение того времени, эмансипированное, с прогрессивными стремлениями. Хотя Тургенев осмеивает ее стремления, которые бы заслуживали поощрения и одобрения со стороны всякого благомыслящего человека. Реакция Базарова на Кукшину тоже была совершенно иной, нежели на Фенечку, увидев ее, он поморщился. Околесица, которую несла Кукшина, вполне соответствовала ее внешнему облику и манерам. Пожалуй, встреча Базарова с Кукшиной знаменательна лишь тем, что в их разговоре впервые прозвучало имя Анны Сергеевны Одинцовой — женщины, которая впоследствии ввергла Базарова в пучину страстей и терзаний.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.