Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Утворення Скіфії та її політична історія

Реферат Виконав студент гр.ФМЄ Міністерство освіти та науки України Одеський державний економічний університет Кафедра: історії України Одеса ОДЕУ 2003 Історія державно-правового розвитку на території сучасної України бере свій початок від середини І тис. до н. е., коли у народів і племен Північного Причорномор'я з'являються перші державні утворення. Це були рабовласницькі держави, які виникли у процесі розпаду первіснообщинного ладу й встановлення класового суспільства. Держава скіфів 1. Географічне розташування. Етнографічна історія. У VII—III ст. до н. е. у степових районах Північного Причорномор'я, на території сучасної Південної та Південно-Східної України, а частково і в Криму панували скіфські племена. Вони займали значну територію від низин Дунаю до гирла Дону і Приазов'я. Більшість сучасних дослідіниніїв вважає, що формування скііфів відбулося внаслідок взаємодії як місцевих (кіммерійських), так і прибулих (іранських) кочових племен. Прихід цих кочових племен у причорноморські степи датується звичайно кінцем VIII—VII ст. до н.е.У VII ст. до н. е. у скіфів утворюється могутній племінний союз. Відомості про основні племена, які входили у цей союз, подає грецький історик Геродот (V ст. до н. е.). Наймогутнішим й найчисленнішим племенем, розповідає він, були скіфи царські, які вважали інших скіфів своїми рабами. Жили вони на лівому березі нижньої течії Дніпра, аж до Азовського моря і нижнього Дону, а також у степовому Криму. На правому березі нижнього Дніпра мешкали скіфи-кочівники, між Інгулом і Дніпром разом з кочівниками жили скіфи-землероби. У басейні Південного Бугу поблизу грецького міста Ольвія знаходились еліно-скіфи. Нарешті, на північ від царських скіфів (мабуть, у межах степової смуги України) розташовувалися сніїфи-хлібор'оби (орачі). І хоч у рамках скіфського племінного союзу проживали не тільки власне скіфи, а й інші племена та різноплемінні групи, які відрізнялися від скіфів за походженням і живою, цю спільність античні автори називали «Скіфією», або «Великою Скіф'ю». 2. Суспільний лад. Ведення господарства. У VII - VI ст. до н. е. більшість скіфських племен вже знаходилася на останній сходинці первіснообщинного ладу. Родові зв'язки все ще були сильні. Основною суспільною одиницею була родова община, що складалася з кількох патріархальних сімей. Рід, родова община володіли землею, виділяючи кожній патріархальній сім'ї ділянку землі за жеребом. Приватної власності на землю в цей час не існувало. У скіфів-кочівників кожна сім'я мала свою отару, стадо корів, але земля, як і у землеробів, належала общині, племені. Родова організація відігравала велику роль у кочівників при розподілі пасовищ, перекочовках і-т. ін. У скіфському суспільстві VII - VI ст. до н. е. вже можна виявити ознаки, що свідчать про розклад родового ладу. З середовища вільних общинників — кочових скотарів і осілих землеробів — виділялася родоплемінна .знать (іродові старійшини, племінні вожді та ін.). Як свідчать археологічні дані, ставала все більш помітною майнова диференціація. З'являються у скіфів і раби, яких вони добували під час численних воєн і походів. Щоправда, роль рабської праці у Скіфії була незначною. Досягнутій скіфами сходинці розвитку відповідала й організація управління у формі військової демократії.

У ряді випадків правитель сам виконував обов'язки жерця. Цар також здійснював судові функції. Влада царя була дуже великою. Він нічим не був зв'язаний у проведенні внутрішньої політики. Відомо, що Атей вирішував багато .різних .важливих питань, карбував свою монету. Владними правителями Скіфського царства з центром у Криму у III—II ст. до н. е. були Скілур і його син Палак, а в II ст. до н. е. — Фарзой і Інесмей, які зосереджували у своїх руках зовнішню торгівлю хлібом. Самостійно здійснювалась скіфськими правителями і зов'нііішня політика. Так, дипламатичні переговори Атея з македонським царем Філіппом II свідчили про те, що скіфський цар відчував себе не менш могутнім і сильним, ніж македонський правитель. Царю віддавали велику шану як за його життя, так і після смерті. Досить детальні й красномовні, з різноманітними деталями свідчення про те, як скіфи ховали своїх царів, наводить Геродот. Як показують розкопки царських курганів, скіфських царів ховали у глибоких і складних похоронних спорудженнях. Поруч з царем поміщали вбитих жінок або наложниць, слуг, рабів та ін. У Неаполі скіфському поховання царя, поряд з яким знаходилися домовини його наближених і поховання коней, розташовувалося у кам'яному мавзолеї. Навколо скіфського царя утворювався апарат державного управліійня. Я'к і у багатьох інших народів, він включав до свого складу, з одного боку, найближчих родичів правителя, а з іншого — йото особистих слуг, переважно військових. За свідченням грецького історика і географа Страбона (63 р. до н. е. — 23 р. н. е.), у II ст. до н. е. скіфи у Криму знаходилися «під владою Скілура і його синіїв з Палакам на чолі». А синів у Скілура було, за одними даними, шістьдесят, за іншими — вісімдесят, що забезпечувало міцну підтримку владі царя. Цим теж пояснюється особлива роль військової дружини правителя та воєначальників. Найбільш впливові поімічники правителя входили до складу царської ради. Проте виникнення державного апарату не знищило повністю колишню родову організацію, її пережитки ще довгий час давали взнаки, особливо у місцевому управлінні, де зберігалися свої старійшини та вожді. 4. Джерела і норми Скіфського права. Основним джерелом права у скіфів був звичай, перетворений відповідно з інтересами правлячої верхівки на звичаєве право. Скіфи, згідно з Геродотом, уникали запозичення чужоземних звичаїв не тільки від інших народів й особливо від елеїнів. Скіфська культура протягом усієї історії залишалася, безписемною, тому і фіксація норм звичаєвого права не могла бути здійснена. Поряд із звичаєм досить рано з'являється й інше дже-ірело права — правила, встановлені царською владою. На великій території Скіфської держави збереглися групи населеная, яні жили на основі своїх законів. Зберегли, наприклад, свої звичаї племінні союзи таврів у Криму, неври, що жили на південь від Прип'яті. Норми скіфського права захищали приватну власність на худобу, повозки з пересувними житлами, домашні речі, рабів. Розкопки поховань свідчать, що особисту приватну власність у скіфів становили зброя, знаряддя виробництва, прикраси. Верховна власність на. землю належала царю, який встановлював порядок користування пасовищами і землями. Зобов'язальне право регулювало договірні відносини міни, дарування, купівлі-продажу і т. ін. Звичайно договори у скіфів скріплювали клятвою, як це робилося, наприклад, при укладенні договору знаменитого скіфського побратимства.

Життя і смерть Миколи Скрипника. — К., 2002. — 352 с.; Його ж. Початок звитяжного шляху. Створення Комуністичної партії України. До 85-річчя І з’їзду КП(б)У. — К., 2003. — 100 с.; Його ж. Георгій Пятаков: миттєвості неспокійної долі. — К., 2004. — 331 с. 477 Коммунист. — 1918. — 15 июня. — № 1–2. 478 Великой партии отряд. Из истории большевистских организаций Украины. — К., 1983. — С. 248. 479 Російський державний архів соціально-політичної історії (РДАСПІ). — Ф. 17. — Оп. 2. — Спр. 1. — Арк. 8 зв. — 9. 480 Правда. — 1918. — 9 травня. 481 Первый съезд Коммунистической партии (большевиков) Украины. 5-12 липня 1918 года. — Протоколы. — К., 1988. — С. 179–180. 482 Извещение о 1-м съезде Коммунистической партии (большевиков) Украины. Изд. ЦК КП(б)У. — 1918. — С. 4. 483 Коммунист. — 1918. — 15 июня. — № 1–2. 484 Там само. 485 Там само. 486 Там само. 487 Первый съезд Коммунистической партии (большевиков) Украины. — С. 40. 488 Там само. 489 Там само. — С. 40, 41. 490 Там само. — С. 45. 491 Там само. — С. 47. 492 Там само.

РЕФЕРАТЫ:

Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Эта формула, особенно в последней ее части, .проводилась теперь с большей, чем при Николае Г, последовательностью во внешней политике, настоящим руководителем которой являлся сам император. Во внутренней политике возобладали охранительные и консервативные начала. Прежде всего это выразилось в отношении правительства к печати. Затем, вопреки манифесту 29 апреля 1881 г. началась переделка всех великих преобразований 1860-х гг., из которых систематически вытравлялись либеральные и демократические принципы.  В 1885 г. был открыт особый дворянский банк, специальной задачей которого было поддержание ссудами на льготных условиях дворянского землевладения. Для распространения административной опеки над крестьянами изданы были весьма стеснительные правила о крестьянских семейных разделах. Власть сосредоточивалась в руках поместного дворянства. При пересмотре земского положения уничтожена была самостоятельность и независимость от бюрократической власти земских учреждений. Наряду с развитием сильной административной власти сильно ограничивалась сфера действия суда присяжных и другие подобные изменения судебных уставов.

Політична історія Київської Русі

Мотив обреченности связан с пушкинским образом предначертанности («.то в высшем суждено совете, то воля неба.») события, но трансформируется генезис эмоции. Купринское объяснение адаптируется к новым культурным инстинктам и, соответственно, к новой организации философских концепций в их локальном аспекте: любовь – смерть. Источником эмоции означен бог, однако его происхождение и контекст его присутствия в исповеди, ситуации, им детерминированные, указывают на неоязыческую схему. Христианство с его идеей служения абсолютному началу выражается в лейтмотиве «Да святиться имя твое», однако это лишь элемент декорации пантеистической картины всепоглощающего порыва. Сама история любви Желткова есть не что иное как живописание языческого мира с соответствующими его атрибутами: чувство фетишизируется: «.самое дорогое, что у меня было в жизни: вот платок. Вы его забыли на стуле на балу. Вашу записку. Программу художественной выставки, которую Вы однажды держали в руке.». Поведение персонажа может быть прочитано в системе эмблем романтизма – материальные знаки чувства, столь бережно хранимые, любовная магия, связанная с ритуалом сожжения знаков воспоминаний, но обнаруживается и движение сюжета объяснения в любви в сторону иных философско-эстетических явлений, к неоязыческой стилистике самопроявления.

Ставлення влади та політичних партій до вступу у НАТО

Диагностика и лечение предвывиха бедра в родильном доме. Диагноз предвывиха следует ставить уже в родильном доме. Все новорожденные должны быть осмотрены в первые сутки. У новорожденных симптомом предвывиха является симптом соскальзывания головки бедренной кости. Симптом соскальзывания выявляют следующим образом: ножки ребенка сгибают в коленных и тазобедренных суставах, большие пальцы рук врач располагает на внутренней, а прочие на наружной поверхности бедра, причем кончик III пальца упирается в большой вертел. Этот симптом выявляют двояко: в первом случае производят вправление головки во впадину, во втором – её вывихивание. При вправлении врач рукой осуществляет тягу по оси бедра с одновременным давлением I пальцем на коленный сустав в сторону отведения, a III - подталкивает большой вертел в сторону вертлужной впадины. Во втором случае силу прилагают в противоположном направлении - вместо тяги по оси бедра производят давление. Давление по оси осуществляется с приведением бедра. В литературе этот симптом получил разные названия: симптом соскальзывания па В. О. Марксу; симптом щелчка по М. Or ola i, симптом неустойчивости по П. Биезиню. Сущность симптома состоит в том, что гoловка бедренной кости вывихивается при приведении и снова входит во впадину при отведении бедра.

Трансформація суспільства та політична модернізація

При открытоугольной глаукоме с длительно повышенным внутриглазным давлением ишемия диска зрительного нерва развивается не сразу и должно пройти некоторое время до появления офтальмоскопически видимых его изменений. Поэтому патомсханизмы образования атрофии нервной ткани здесь более сложные, и для объяснения их вполне вероятными являются гипотезы, основанные на данных о нарушении баланса между общим кровяным давлением, а также артериальным давлением в сосудах зрительного нерва и внутриглазным давлением. Речь идет, следовательно, о нарушении соотношения между интра- и экстравазалыгым давлением, и при превалировании последнего возникают условия для большей или меньшей компрессии сосудов хориоидеи и диска, которая приводит к состоянию хронической ишемии зрительного нерва. Эти взгляды нельзя назвать новыми. Лаубер (ЬанЬег, 1936) отмечал, что повышение офтальмотопуса снижает размах между артериальным и внутриглазным давлением, что вызывает аноксию высокочувствительной нервной ткани. Риз и Мак-Гевек (Кеазе, МсСаую, 1942), Мак-Лин (МсЬеап, 1957) опубликовали наблюдения о появлении изменений в поле зрения, возникших после снижения общего кровяного давления у больных глаукомой.

Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

Для этого в удобных местах, чаще всего в углах, нишах, у глухих стен банкетного зала, устраивают бары. Количество их зависит от числа участников банкета и площади банкетного зала. При отсутствии специальных буфетных стоек для бара ставят обычные столы, накрывают их толстой тканью и скатертями, спуская их к полу, как при накрытии банкетного фуршетного стола. Длина такого стола 2 — 4 м, ширина 1 —1,5 м. В центре стола-бара устраивают витрину: выставляют напитки в бутылках (этикетками в зал) и кувшинах, крюшон-ницу. Здесь же должен быть термос или иная посуда с пищевым льдом, приборы для открывания банок и откупоривания бутылок, салфетки и небольшой поднос для подачи 1 — 5 рюмок. На столе-баре располагают группами рюмки, бокалы, стопки для напитков. Для удобства работы бармена более высокую посуду ставят ближе к торцам стола, а низкую — к центру. Напитки наливает буфетчик-бармен, который стоит за баром. Для лучшей организации работы возле него справа должен быть небольшой столик с напитками в бутылках и кувшинах.

Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

Что же сделало Печорина "топором в руках судьбы"? Лермонтов не знакомит нас с хронологической биографией своего героя. Сюжет и композиция романа подчинены одной цели - углубить социально-психологический и философский анализ образа Печорина. Григорий предстает в разных повестях цикла одним и тем же, не меняется, не эволюционирует. В этом - признак ранней "омертвелости", того, что перед нами действительно полутруп, у которого "царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови". Многие современники Лермонтова пытались ограничить все богатство образа одним качеством - эгоизмом. Белинский решительно защищал Печорина от обвинений в отсутствии высоких идеалов: "Вы говорите, что он - эгоист? Но разве он не презирает и ненавидит себя за это? Разве сердце его не жаждет любви чистой и бескорыстной? Нет, это не эгоизмЕ " Но что же это? Ответ на это вопрос дает нам сам герой: "Моя бесцветная молодость прошла в борьбе с самим собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца; они там и умерлиЕ " Честолюбие, жажда власти, желание подчинить своей воле окружающих овладевают душой Печорина, который "из жизненной буриЕ вынес только несколько идей - и ни одного чувства".

Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

В последующие месяцы состоялось несколько аналогичных процессов. Некоторые из них происходили при закрытых дверях, такие, например, как "процесс о Госплане" или о "Рабоче-крестьянской партии". Другие процессы были публичными, например "процесс Промпартии", в ходе которого восемь человек "признались" в том, что создали обширную сеть, состоящую из двух тысяч специалистов, чтобы на деньги иностранных посольств организовать экономический переворот. Эти процессы поддержали легенду о саботаже и заговорах, которые были столь важны для укрепления сталинской идеологии. За четыре года, с 1928 по 1931 год, многие специалисты промышленности и управленческого аппарата оказались выключенными из жизни общества, 23.000 из них были списаны по первой категории ("враги советской власти") и лишены гражданских прав5. Травля специалистов приняла огромные размеры на предприятиях, которые заставляли необоснованно увеличивать выпуск продукции, отчего росло число несчастных случаев, брака, поломок машин. С января 1930 до июня 1931 года 48% инженеров Донбасса были уволены или арестованы: 4500 "специалистов-саботажников" были "разоблачены" в ходе первого квартала 1931 года в одном только секторе транспорта.

Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

Введение. На сегодняшний день в мире существует более 130 миллионов компьютеров и более 80 % из них объединены в различные информационно-вычислительные сети от малых локальных сетей в офисах до глобальных сетей типа I er e . Всемирная тенденция к объединению компьютеров в сети обусловлена рядом важных причин, таких как ускорение передачи информационных сообщений, возможность быстрого обмена информацией между пользователями, получение и передача сообщений ( факсов, E - Mail писем и прочего ) не отходя от рабочего места, возможность мгновенного получения любой информации из любой точки земного шара, а так же обмен информацией между компьютерами разных фирм производителей работающих под разным программным обеспечением. Такие огромные потенциальные возможности, которые несет в себе вычислительная сеть и тот новый потенциальный подъем, который при этом испытывает информационный комплекс, а так же значительное ускорение производственного процесса не дают нам право не принимать это к разработке и не применять их на практике.

Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

Он замер в ожидании чуда. Даже не приглядываясь к картине, можно понять, что между пастушком и монахом идет разговор не на бытовые, а на возвышенные темы.      Отрок одет в белую рубашку, окаймлённую красной тесьмой, синие порты и красные сапожки. Всё это символизирует юность, чистоту души мальчика.      Перед мальчиком, рядом с высоким, старинным дубом, стоит монах в чёрном плаще. Из-за его тёмного одеяния создаётся ощущение (впечатление) массивности фигуры старца.      Белая рубашка, синий капюшон, нимб вокруг головы, говорят о божественной чистоте его мыслей и деяний. А борода говорит о мудрости, но в то же время красные кресты на капюшоне показывают молодость его души. Чувствуется контраст между образами отрока и старца. Несмотря на сказочность сюжета, нет ощущения его ложности, надуманности.      Пейзаж на картине собирает в себе все красоты русской природы, а Варфоломей и монах—молодое о старшее поколение. При подготовке данной работы были использованы материалы с сайта

Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

Толпы абитуриентов осаждают пороги институтов. Некоторые из сердобольных родителей, не уверенные в знаниях своих чад, ищут лазейки для гарантированного проникновения своих детишек в храмы науки. И вот возле них появляются личности из околоинститутской среды, намекающие, что они при помощи своих знакомств с преподавателями могут поспособствовать хорошей оценке на экзаменах. Стопроцентной гарантии поступления они не дают, но и цены берут Божеские, да и в случае возможной неудачи деньги полностью возвращаются клиенту. Что ж, условия кажутся приемлемыми, и сделка заключается. Одни абитуриенты ПОСЛЕ такой поддержки поступают в высшее учебное заведение, другие, к сожалению, нет. Но в этом случае аванс возвращается, и вроде бы претензий к таким «посредникам» быть не может. Только вот весь обман состоит в том, что работы-то по «проталкиванию» бывших школьников в вуз никакой не было. «Посредник» просто берет деньги и ждет итогов экзаменов. В любом случае кто-то из детей его клиентов поступит, а кто-то — нет. Деньги первых он оставляет себе, деньги вторых — возвращает. Беспроигрышная лотерея! Такой же прием иногда разыгрывается у здания суда, когда лихие ребята берутся устроить смягчение приговора, в другой раз подобную комбинацию разыгрывает экстрасенс у постели тяжело больного человека- Если бедняга выздоравливает, чудо-лекарю достаются слава и деньги, а умирает — «Не получилось, уж больно слабое было биополе у больного, ничего нельзя было сделать».

Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РЕФЕРАТ на тему ПУШКИН в русской культурепроверила: Янковская Л. В. Выполнила студентка ЭО-15 Хилькова О. В. Краснодар 1998г. ПЛАНПушкин нашей современности. Пушкин в русской культуре. Могучее воздействие на художников различных поколений. Пушкинское восприятие действительности. Пушкин как пример русского характера творческого и нравственного совершенства. Пушкинское творчество как объект пристального изучения. Поэты продолжатели. Неиссякаемый родник Пушкинских творений. Список литературы. Первый русский национальный поэт, родоначальник всей последующей русской литературы, начало всех начал ее - таково справедливо и точно признанное место и значение Александра Сергеевича Пушкина в развитии отечественного искусства слова. Пушкин также впервые - на достигнутом им высочайшем эстетическом уровне поднял свои творения на передовой уровень просвещения века, европейской духовной жизни XIX столетия и тем самым полноправно ввел литературу русскую в качестве еще одной и значительнейшей национально-самобытной литературы в семью наиболее развитых к тому времени западных литератур.

Історія України. Соціально-політичні аспекти

Но становление и расцвет г-зма глубоко противоречивы. Добро и зло переплетались самым причудливым образом. Развивается наука, поэзия, ар-ра, изобразительные иск-ва. Но проблемы общ-ных отношений решаются кинжалом и ядом, заговорами и войнами. Вошло в историю семейство Борджиа во главе с папой Александром 7 - убийцей, грабителем и развратником, но наделенным блестящим талантом гос-ного деятеля. Гармония в соц. устройстве не была достигнута, страсти овладевали отдельными личностями, побуждая их действовать не останавливаясь ни перед чем и не задумываясь о последствиях.Вопрос 37 Культура Нового времени. 17-19 вв. Западной культуры – этому времени способствовал единый экономический базис, буржуазный способ производства и единый ориентир развития человеческой индивидуальности. Вместе с тем каждая из трех эпох обладает своеобразием. 17в. – эпоха зарождения и становления рационализма. 18 в. – эпоха просвещения, в ней рационалистическое сознание находит своего носителя в лице конкретного социального субъекта. 19 век. Эпоха утверждения капиталистических отношений, когда рационализм становится основой общественной и хозяйственной практики.

Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

Заданность сюжетной ситуации – отсутствие у персонажей отца – подразумевает определенный образ их самореализации. Им нужна сцена, подиум, садовая скамейка, водяное общество, бальная зала, дворянские усадьбы, чтобы провозглашать, проповедовать, наставлять, поучать. Осуществляется переструктурирование темы: сын заявляет свои права на отцовские обязанности и так увлекается собственной значимостью, что за пылом полемик, дискуссий забывает о естественности женитьбы и любви: «.Кому ума недоставало.» (Чацкий о женитьбе); «Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел. Что может быть на свете хуже семьи.» (Онегин). Усеченность коллизии «отцы – дети» в русской литературе имеет особые идейно-эстетические основания. Читатель ничего не знает об отцах Евгения Онегина, Печорина. Сами конфликты романов отрицают возможность присутствия родительского начала. Его несуществование актуализирует мотивы скитальчества Онегина и Алеко, антитезу Евгения и Медного всадника, аллегории петровских, государственных, отечественных устремлений; идею самодостаточности одиночества романтического персонажа, мечтающего о тихом либо действенном счастье.

Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

В поэме великого итальянского мыслителя судьба человека и мира представлена как движение из порока к осознанию божественного хода истории и человеческого предназначения. Длительность пути познания ограничена тремя константами, являющимися границами наказания, испытания и возблагодарения, – Адом – Чистилищем – Раем. Если реконструировать идейно-философскую концепцию «Божественной комедии» Данте в развитии сюжета «Мертвых душ», то обнаружится тематическое соответствие первого тома поэмы «Аду», второго и третьего – «Чистилищу» и «Раю». Незавершенность замысла связана со сложностью художественной интерпретации социального и индивидуального опытов, находящихся в развитии, перспективы которых не обещали бесконфликтности. Если Данте описывал произошедшие события в качестве развивающейся длительности, что отражало установку художника на провидческий эффект произведения, то ракурс видения Гоголем актуальных и универсальных проблем был иной. Перед художником стояла задача обнаружить в повседневности идеальные и безобразные характеры, изучить их, сопоставив с символами совершенства либо с образами – свидетельствами движения к абсолютным этическим началам, подобрать конкретным явлениям философско-категориальные аналоги.

Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

В результате морально-эстетические решения, отмеченные первенством создания, воспринимаются и образцовыми, задающими масштаб новым полемическим конфигурациям, в свою очередь побуждающим конструировать альтернативные построения. Подобная дискуссия творческих практик известна мировой литературе и проявляется обычно в пародировании известных культурных решений, а также в форме скрытого диалога. В русской словесности ярким примером дискуссии с прецедентом является поэзия Лермонтова. Несомненным видится отличие пушкинской идеи гармонии от разочарованности лирического героя Лермонтова; причины, как правило, обнаруживаются в изменившейся социальной атмосфере – поражение декабристов, духовный кризис поколения тридцатых годов. Безусловно, политическая ситуация так или иначе определяет эмоциональную тональность творчества, но не исчерпывается ею. Не менее важны и обязаны учитываться факторы психологической конституции поэта, создающие определенный тип освоения мира. В этой связи, однако, проблематичным становится выявление феномена художественной преемственности культуры, отношений взаимной дополнительности эстетико-философских решений.

Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

В результате осуществления индивидуальное знание в очередной раз обнаруживает обреченность попыток стать самостоятельной субстанцией, равной природе. Космос оказывается настолько велик, что наивная иллюзия быть похожим на него и драматическое осознание лирическим персонажем невозможности этого завершаются компромиссом. Из глобального универсума вычленяется частный фрагмент, который избирается как синоним эгоцентрическому порыву; им становится «луч» – «луч надежды» («М. П. Соломирской»), «слабый луч» («Звезда»), «лучи звезд» («Пророк»), «метеор в вечной мгле» («Стансы» 1831). Создается образ зыбкости небесной симфонии, угасающей эфирной души, деформированной, вырванной из целостности космоса. Лирический герой Лермонтова пытается выйти за пределы безлично случайного пространства, уверенный в том, что обретет успокоение в безраздельном соприкосновении с миром. Однако его подстерегает одно из самых трагических открытий: несоответствие регистра духовных ожиданий общей тональности безграничного существования. Камерность чувства входит в противоречие с бытийным масштабом, разнообразным по цветовой гамме и бесконечным в своих физических проявлениях. Это и пугает героя, и приводит к признанию драматических истин о невозможности гармонизации ландшафтов души и вселенской топографии – слишком различны объемы и сверхтребовательно альтер эго художника, чтобы согласиться стать лишь частью целостной картины.

Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

В городах, селах и поместьях жизнь затихает, собирается с силами, чтобы вечером произошли любовные объяснения, семейные драмы, а ночью состоялись столь долгожданные свидания, и фаталисты всех эпох принялись испытывать свою судьбу. На ночь глядя покидает дом Фамусова Чацкий, пускается в погоню за Верой Печорин. Темное время суток в произведениях Жуковского, Гоголя, Тургенева, А. Толстого и других активизирует деятельность потусторонних сил и усиливает любовную энергию персонажей. Погруженные во мглу события становятся драматическими испытаниями героев, прелюдией «страшных снов». С темой ночи связан мотив любовного безумия, подготовленный предшествующим накалом страстей, томительностью дня и «солнечным ударом», как, к примеру, в рассказе Бунина. Безотчетность желания в бунинской историй обрамляется эмблемами истерического порыва, снимающего различия между сиянием солнца и светом луны. Чуть позже близкая трансформация символов обнаружится в «Мастере и Маргарите» М. Булгакова, активно пользующегося романтическими знаками, отмечающими специфические метаморфозы, связанные с влиянием луны и солнца. Ночное светило располагает к бытийным перевоплощениям, а его антагонист побуждает к профаническим занятиям.

Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

И это не случайно – лучи предназначаются другому; фон Корен же не выражает природного идеала и далек от «подсознательного» общения с миром. Зеленый цвет в представлении зоолога не более чем цвет жизни биологической, активной – и иного прочтения он не может допустить. Но природа заставляет и фон Корена удивиться. Впервые антагонист Лаевского делает открытие не как ученый-прагматик, а как человек, способный чувствовать, ощущать себя и мир неожиданным и вне привычной системы ориентиров. Природа молитвами дьякона спасает героя. Прощение происходит на нескольких уровнях. Образ «зеленого луча» повторяется в повести три раза, каждый раз усиливая трагическое состояние Лаевского. Идентичную функцию выполняет этот образ и в рассказе «Гусев»: «Из-за облаков выходит широкий зеленый луч и протягивается до самой середины неба». Зеленые лучи солнца, осветившие место дуэли и так удивившие фон Корена, предназначались прощенному Лаевскому, – природное знамение начала новой жизни после всего пережитого ночью. Это первое утро его возрожденной жизни, и хотя герой чувствует, что странно воскрес из мертвых, он возвращается с кладбища, на котором символически похоронен прежний Лаевский.

Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

В романе предлагается реконструкция причин, приведших Печорина к душевной трагедии, однако нет оснований доверять словам героя, адресованным Мери и дневниковым записям, так как ламентации по поводу нескончаемой борьбы со светом противоречат истинному социальному происхождению героя и высказаны в большей степени из желания вызвать сочувствие девушки; а горестное самопризнание не может быть объективным сюжетным документом по той причине, что дневник как повествовательная форма в эпоху романтизма уже превратился в способ театрализации персонажем эмоционального мира, средством гиперболического живописания внутренних мучений. Женские образы произведения проясняют противоречивый душевный мир главного персонажа; выявляют скрытые мотива поступков и побуждений Печорина. При сравнительно небольшом объеме роман Лермонтова, как никакой другой в русской литературе, насыщен женскими образами и отличается обилием любовных коллизий с участием одного и того же действующего лица. Разноплановость женских типов позволяет раскрыть различные ипостаси натуры Печорина. В «Тамани» попытка разгадать тайну девушки чуть было не привела героя к гибели.

Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

Кульминация произведения – исполненное негодования осуждение власти тирана, «самовластительного злодея», т. е. идеи социальной силы, пренебрегающей извечным Законом. Тема свободы уже в раннем творчестве Пушкина приобретает философский характер. Не сводимая к декларациям просветительских идей, она много конкретнее и максимально приближена к русской действительности. В «Памятнике», когда Пушкин будет подводить итоги своего творчества, он называет в качестве основных заслуг восславление свободы, призыв быть милостивыми к падшим, пробуждение добрых чувств. Стихотворение «К Чаадаеву» синтезирует две поэтические традиции, декларативность гражданской поэзии и интимность дружеского послания. Лиричность интонаций разрушает дистанцию между общественным идеалом и личной устремленностью, эта тональность будет унаследована поэтическим обращением к лицейскому товарищу Пущину. Категория «дружества» для Пушкина является, пожалуй, одной из основных, она объединяет поэтическую и общественную традиции самоотверженного служения общему идеалу, и пронизывает идею стихотворения «В Сибирь», обращенного к опальным друзьям, свидетельствует о гражданской смелости автора.

Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

Чтобы конец вернулся к началу, обнажив мнимость, "умышленность" всего, что было посредине. Между тем эта тема исчезновения города как грезы и призрака у Достоевского тоже соотнесена с чем-то пушкинским, но не в "Медном всаднике".  Тут и вспомнилась мне "Сказка о рыбаке и рыбке", сначала как нечто случайное и лишь внешней сюжетной канвой напоминающее "Медного всадника". На месте ветхой землянки возникают высокий терем, царский дворец, чтобы потом все это унеслось и на пороге прежней землянки осталась старуха со своим разбитым корытом. И далее, мотив за мотивом, вскрылась такая глубокая система образной соотнесенности между поэмой и сказкой, как будто это два варианта одного произведения.  2.  И в поэме, и в сказке действие разворачивается на берегу моря, чем задается сходная расстановка противоборствующих сил: властная воля человека и стихийная вольность природы. В начале изображена скудость и убожество повседневного существования, куда вскоре вторгнутся горделивые помыслы героев: "Сказка о рыбаке и рыбке" (в дальнейшем СР)  Они жили в ветхой землянке  Ровно тридцать лет и три года.  Старик ловил неводом рыбу,  Старуха пряла свою пряжу. "Медный всадник" (в дальнейшем МВ)  Где прежде финский рыболов,  Печальный пасынок природы,  Один у низких берегов  Бросал в неведомые воды  Свой ветхий невод.  Разумеется, поэма гораздо богаче по своему образному строю, чем сказка, но совпадают ключевые мотивы исходных ситуаций, обозначенные редкими и потому стилистически выделенными словами: "ветхий" и "невод".

Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

Сначала обнажают шейку и низводят ее. Извлекают таким образом ребенка до 22 недель (20 недель). Надо не повредить мочевой пузырь, очень сложна эта операция технически. А следовательно много осложнений. Сейчас практически не применяется. Абдоминальное кесаревео сечение бывает интраперитонеальным (доступ через рассечение брюшины) и экстраперитонеальным (без проникновения в полость брюшины), а также кесарево сечение с временным отграничением брюшной полости. Классическое кесарево сечение: разрез от лона, обходя пупок слева и выше, матка разрезается прдольным разрезом, выводится из брюшной полости. Корпоральное кесарево сечение: разрез от лона до пупка, разрез проводится по средней линии. Матка в рану не выводится ( поэтому и название корпоральное - “в теле”). Единственное показание к этому виду операции - поперечное положение плода. Недостатки классического и корпорального кесарева сечения: большой разрез на матке часто формируется несостоятельность швов на матке - при последующей беременности может быть разрыв по этому рубцу.

Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

Каланхоэ перистое (бриофиллум) Kala choe pi a a (Lam.) Pers. (Bryophyllum pi a um Lam.) Родовое название Kala choe — китайское название растения; латинское pi a um — перистый. Как бы подчеркивая целебные свойства этого растения, в народе его назвали “комнатным, или домашним, женьшенем”. Оригинален способ естественного размножения каланхоэ. По краям листьев расположены маленькие растеньица. Отсюда и его название — бриофиллум, что в переводе с греческого означает “прорастающий лист”. Такие растения называют живородящими, живородкой, живучкой. Многолетнее травянистое растение с прямым мясистым стеблем высотой от 0,5 до 1,5 м, древеснеющим в нижней части. Растение с коротким разветвленным корнем. Листья сочные и толстые, крупные, короткочерешковые, супротивные, тупозубчатые по краю. Нижние листья простые, эллиптические или яйцевидные, верхние — складчатые, тройчатые или перистые с 3—5 листочками яйцевидной формы, по краю городчато-зубчатые. Цветки крупные, трубчатые, зеленовато-бело-розовые, длиной до 3—5 см, собраны в верхушечное метельчатое соцветие. Плод состоит из четырех листовок.

Історія світової політичної думки

Эти обострения быстро купируются на фоне общей и местной десенсибилизирующей терапии, в том числе кортикостероидами, без назначения туберкулостатического лечения. Изменились также причинные факторы гибели глаз. Если в доантибактериальный период гибель глаза при гематогенно-диссеминированном туберкулезе наступала от прогрессирующего туберкулезного процесса, разрушающего оболочки глаза и выходящего за его пределы, то в период длительной антибактериальной терапии причиной гибели глаз явилось активное рубцевание, приводящее к вторичной глаукоме или атрофии глазного яблока. Патоморфоз туберкулеза глаз у детей и подростков выражается в : 1) значительном уменьшении частоты тяжелых форм туберкулезно-аллергических процессов, таких как скрофулезные язвы роговой оболочки, паннус, фасцикулярный кератит; 2) уменьшении числа больных с рецидивирующими процессами; 3) преобладании легких поверхностных форм (фликтенулезные конъюнктивиты, кератоконъюнктивиты). У 9 % детей фликтены возникают после вакцинации вакциной БЦЖ (поствакцинальная аллергия). Метастатические туберкулезные увеиты у детей протекают преимущественно без типичных признаков, наблюдавшихся в доантибактериальный период (туберкулы радужки и собственно сосудистой оболочки).

Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи

При хронизации артрита главным источником этих ферментов становятся скопления моноцитов и тканевых макрофагов, несущих на поверхности рецепторы к Fc-фрагменту IgG. При активации С' эти тканевые клетки начинают секретировать лизосомальные ферменты, усиливающие в свою очередь повреждение ткани. Ярким примером роли лизосомальных ферментов при остром воспалении в суставах является подагрический артрит, развивающийся вследствие высвобождения из нейтрофилов большого количества лизосомальных ферментов в процессе фагоцитоза кристаллов мононатриевого урата. В процессах деструкции хряща при РА наиболее очевиден эффект коллагеназы, эластазы и протеаз, участвующих в деградации коллагеновых волокон и агрегатов ПГ хряща. При превращении последних в растворимые продукты они легко подвергаются эндоцитозу и удаляются из хряща. Таким образом, начальный процесс деградации матрикса хряща происходит при участии лизосомальных протеаз, включая нейтральную сериновую протеазу нейтрофилов, эластазу и катепсин С или таких металлозависимых нейтральных протеаз, как коллагеназа.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.