Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Діяльність уряду України в галузі екології

З 1995 року Мінекобезпеки розпочало роботу з ліцензування організацій, які експлуатують ядерні об'єкти та здійснюють роботи з радіоактивними речовинами. Для цього в Мінекобезпеки підготовлено відповідних фахівців та розроблено нормативні документи щодо вимог до змісту звітів з безпеки. Важливим етапом роботи в цьому напрямку було проведення у 1995 році вперше в історії України ліцензування одного з блоків Запорізької АЕС. На території України розташовано шість основних пунктів захоронення радіоактивних відходів, що діють на основі побудованих ще 1959 - 62 рр. спецкомбінатів державного об'єднання "Радон". Проведений під час ліцензування аналіз матеріалів щодо безпеки поводження з радіоактивними відходами виявив необхідність докорінної реконструкції, оснащення сучасним технологічним обладнанням та приведенням правил і умов експлуатації до вимог національного законодавства. У скландих умовах обмеженого фінансування, вперше в історії України у 1995 році розпочались регулярні інспеції підприємств і організацій України Міжнародним агенством з з атомної енергії (МАГАТЕ) в галузі здійснення гарантій нерозповсюдження ядерної зброї. Для вирішення питань, пов'язаних з гарантіями, в Мінекобезпеки утворено спеціалізоване управління регулювання фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок. Створенням державної системи моніторингу навколишнього природного середовища завершено розробку технічних завдань на складові частини її першої черги, проведено інвентаризацію існуючих мереж спостережень, засобів обробки інформації та даних про речовини, які викидаються в навколишнє природне середовище для дев'яти найбільш техногенно навантажених областей України. Завершуються роботи із створення Центру екологічного моніторингу та ядерної безпеки: введено в дію систему радіаційного моніторингу та раннього оповіщення, яка охоплює 30 км зони навкруги Запорізької та Рівненської атомних станцій. Міжнародна діяльність Міжнародне співробітництво здійснюється відповідно до пріорітетних напрямків, які забезпечують входження України в світовий правовий екологічний простір, втілення сучасної та гармонізованої з міжнародною науково-технічної політики та системи стандартів і нормативів, отримання технічної допомоги вгалузі охорони навколишнього середовища, ядерної та радіаційної безпеки та раціонального використання природних ресурсів, вирішення проблем, пов'язаних з закриттям ЧАЕС, впровадження економічних інструментів природокористування, навчання персоналу, отримання інформації, баз даних та програмних продуктів в галузі охорони природного середовища. Україна є членом та бере участь у роботі провідних міжурядових організацій, діяльність яких пов'язана з вирішенням проблем охорони довкілля та ядерної безпеки. У 1995 році Україну було прийнято до Ради Європи. Започатковано співпрацю у природоохоронній галузі з Європейським Союзом. На сьогодні Україна є стороною 16 природоохоронних конвенцій глобального та регіонального характеру та 5 протоколів до них. Готується за участю спеціалістів Міністерства підписання чи ратифікація ще 12 міжнародних конвенцій. Міністерство здійснює співробітництво в рамках 43 міжнародних угод та договорів.

Основна мета запроваджуваної системи платного природокористування полягає у формуванні суто економічних відносин у сфері використання природних ресурсів, стимулюванні раціонального і комплексного ії використання та відтворення. В результаті розробки і впровадження нового економічного механізму природокористування і фінансування загальнодержавних природоохоронних програм та заходів, екологічний розділ державного бюджету став збалансованим. Реформування та вдосконалення системи управління природокористуванням У ситемі Мінекобезпеки розроблено Концепцію екологічного нормування, яка визначає політику Мінекобезпеки в цій галузі та є основою для обгрунтування порядку розроблення, затвердження та введення в дію екологічних нормативів. Нові базові принципи, які впроваджує Мінекобезпеки в останні роки, усувають недоліки існуючої системи природокористування і дозволяють впровадити ефективні нормативи якості компонентів довкілля, які можна вимірювати та контролювати, постулати "користувач платить" і "забруднювач платить", екосистемний підхід в басейновому та територіальному плануванні діяльності, пріоритизацію в виборі сфер першочергової діяльності. Впровадження нових елементів в систему природокористування здійснюється із застосуванням існуючої нормативно-правової бази, її вдосконаленням та доповненням. Розроблено і прийнято 10 законів та кодексів, десятки положень, порядків, інструкцій в сфері використання та охорони тваринного та рослинного світу, водних та лісових ресурсів, атмосферного повітря, земель, надр. Практично всі природні ресурси, що спеціально використовуються, мають ціну. Починаючи з 1996 року замість контролю "на кінці труби" тисячі різних інгредиєнтів нормуванню та контролю підлягатимуть тільки 10 - 20 основних забруднювачів атмосферного повітря, а за рештою вестиметься моніторинг. Спрощується система регулювання скидів та викидів, вводяться технологічні нормативи та екологічне ліцензування. Здійснюється гармонізація національного екологічного законодавства з міжнародним шляхом приєднання до конвенцій, угод та через врахування європейських стандартів та нормативів. Іншою надзвичайно важливою складовою екологічної політики є збереження біологічного та ландшафтного різноманіття - основи, яка забезпечує можливість будь-якого природокористування. Першим кроком в цьому напрямку стала розробка та наступне прийняття Верховною Радою Державної програми перспективного розвитку заповідної справи, серія Указів Президента України, десятки нормативних документів, входження України в міжнародний правовий простір в галузі охорони природи, насамперед, її живої компоненти. Результатом діяльності Мінекобезпеки є збільшення площ заповідних територій чи зарезервованих під заповідання територій на 1 млн.га і зараз це є "золотий" фонд держави, який частково компенсує забруднення, сприяє підтриманню кліматичної рівноваги, зберігає цено- та генофонд, дає шанс на майбутнє. Успішно завершено розробку Національної програми екологічного оздоровлення басейну р.Дніпро та поліпшення якості питної води. Обгрунтовано науково-методичні положення Національної програми охорони навколишнього середовища української частини басейну р.Дунай. Зросли обсяги й підвищилася ефективність контрольної роботи, яку здійснює Головна екологічна інспекція Мінекобезпеки України.

Протримавши майже мсяць у вязниц, М. Блнського звльнили з-пд арешту 9 липня 1919 р. за вдсутнстю фактв його причетност до полтичного заколоту 316. 12 червня 1919 р. у приватному помешканн члена Директор О. Андрвського було проведено обшук за наказом вйськового мнстра Г. Сиротенка. Попереджений про можливсть арешту, вн деякий час переховувався у знайомих. Наступного дня псля обшуку О. Андрвський надсила С. Петлюр вдкритого листа, в якому гостро критику його д та дяльнсть уряду Б. Мартоса. У цьому лист вн наголошу, що за час урядування нового кабнету грубо порушуються права громадян, «людей без суду  слдства хватають  держать», «мнстрам не демсю дають, а як злочинцв замикають» Вс брутальн правопорушення, за словами дописувача, творяться «менем Головного Отамана», пд його прикриттям д «чрезвичайка на чол з Чеботарьовим, котра творить розправу з неповинними людьми, хапаючи х тльки за те, що вони смють накше думати, чим Правительство»317. О. Андрвський намагався вплинути на Головного отамана, щоб той припинив протизаконн д спецслужб, як «безневинно держали (заарештованих.P Авт.) по цлих мсяцях, збиткувались над ними застрашуванням розстрлу, доводили х до божевлля, але суда  слдства над ними не провадили»

РЕФЕРАТЫ:

Сбалансованість бюджета України

Мыслитель хочет сказать, что ребенок, научившийся еще с детства подчиняться правилам игр, обязательно вырастет законопослушным гражданином — “если же дети с самого начала будут играть как следует, то благодаря мусическому искусству они привыкнут к законности” («Государство», IV, 425a). К методам стимулирования можно отнести мусические состязания, предусматриваемые Платоном. В основном мыслитель предлагает устраивать состязания в хороводах (песнях и плясках) (VIII, 834e–835a, b). Таким образом, в мусическом воспитании представлен целый спектр всевозможных методов и средств, с помощью которых формируются нравственные качества граждан совершенных полисов. Наряду с мусическим воспитанием для развития гармоничного человека, как уже отмечалось, должно уделяться внимание и гимнастическому воспитанию. В первом проекте воспитание стражей как воинов требует от них здоровья, проворности (II, 37b, c) и “умение упорно сражаться”, а из нравственных качеств такие как “пылкость духа”, “природная отвага” и мужество (III, 410b).

Хімічна промисловість в України

Чтобы не потерять еще и век грядущий, российское общество может извлечь необходимые уроки из весьма поучительного опыта прошедших десятилетий и внести необходимые корректировки в государственную политику. Однако вернемся к началу нашей статьи, где мы уже обозначили целесообразные характеристики государственной политики. Их перечень достаточно общ, но, как нам представляется, вполне приемлем для вывода, в контексте всего вышеотмеченного, о том, что развитие преимущественно горизонтальных отношений между субъектами Российской Федерации, то есть между провинциями, есть процесс приведения в соответствие между собой управляющей и управляемой систем и повышения жизнеспособности нашей родины. Список литературы

Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

Чем выше содержание этих кислот в воздухе, тем чаще выпадают кислотные дожди. Наиболее очевидное влияние кислотные дожди оказывают на популяции рыб в озерах, вода в которых стала кислой. В зависимости от закисленности воды количество рыбы в озере может либо уменьшиться, либо она может полностью исчезнуть. Но нельзя считать, что взрослая рыба просто погибает из-за повышенной кислотности воды. Сильно закисленные воды не позволяют рыбе нормально размножаться. Самки могут оказаться не способными выметывать икру в кислой воде; если же икра все-таки попадет в воду, то она либо погибает, либо, если мальки все же вылупятся, они гибнут. В результате в озерах с закисленной водой мы не встречаем молоди, а только взрослых особей. Ученые предсказывают, что из-за воздействия кислотных дождей будет сокращаться численность не только рыбы, но и земноводных. Многие из них размножаются во временных водоемах, возникающих в период весенних дождей; вода в них может быть даже более кислой, чем в озерах, поскольку эти временные водоемы образованы только дождевой водой с повышенной кислотностью.

Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

Второй этап, как первый шаг собственно индустриальной эпохи, начавшись примерно с 1885 г., завершился в 1900 г. В его рамках фабрично-заводская промышленность пережила небывалый подъем (1895–1899 гг.). Промышленный рывок сменился кризисом 1901–1902 гг. и затяжной депрессией (1903–1908 гг.). Это был третий этап. Четвертый характеризует экономический подъем 1909–1913 гг., прерванный первой мировой войной. Развитие промышленности в условиях военного времени составляет основу пятого этапа. Реформирование Александром II основ государственного устройства империи: раскрепощение крестьян и создание земства, введение всеобщей воинской повинности, учреждение суда присяжных и судебных уставов и др. стимулировало развитие производительных сил, создало социально-экономические предпосылки для вступления страны на путь индустриализации. Одной из характерных черт эпохи реформ был рост городского населения. Высокие выкупные платежи и подати за пользование землей ложились тяжелым бременем на крестьянские хозяйства. Многие из них разорялись.

Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

И, наконец, после чередования сказочного и общего планов на смену намекам, параллелизму деталей, ситуаций и образов приходит почти полное смыкание, взаимопроникновение бытового и сказочного планов. Сначала оно заявляет о себе “путаницей” местоимений, когда о лирической героине Александре автор начинает говорить не в первом (“я”), а в третьем лице (“она”). О героине же сказки, наоборот, “я”. Затем вторая часть сказки о Финисте Ясном Соколе (поиски возлюблеленного, решение трудной задачи, борьба с соперницей, мотив трех купленных ночей и пробуждение от чар слезой, капнувшей на щеку) “врастает” в общий план повествования и смыкается с историей Александры, отправившейся искать своего немца в Германию. Фрау Кнут, в услужение к которой поступает героиня, — немецкий аналог сказочной соперницы и злая колдунья одновременно. Симптоматично меняется восприятие немецкого быта — сначала хоть и чуждого, но прекрасно-сказочного, затем — враждебного, зловеще-сказочного. Сохраняется традиционное троекратие (три ночи, три платы). Но в уплату за три ночи с возлюбленным идут не волшебные предметы, а деньги, волосы и танец с дурачком-сыном хозяйки.

Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Люди эти по-своему сложные и противоречивые. И Кнуров, и Вожеватов, и Карандышев способны ценить красоту, искренне восхищаться талантом. Паратов, судовладелец и блестящий барин, не случайно кажется Ларисе идеалом мужчины. Паратов - человек широкой души, отдающийся искренним увлечениям, готовый поставить на карту не только чужую, но и свою жизнь. "Проезжал здесь один кавказский офицер, знакомый Сергея Сергеича, отличный стрелок; были они у нас, Сергей Сергеич и говорит: "Я слышал, вы хорошо стреляете".- "Да, недурно",- говорит офицер. Сергей Сергеич дает ему пистолет, ставит себе стакан на голову и отходит в другую комнату, шагов на двенадцать. "Стреляйте",- говорит".   Достоевский в "Братьях Карамазовых" отметит парадоксальную широту современного человека, в котором высочайший идеал уживается с величайшим безобразием. Душевные взлеты Паратова завершаются торжеством трезвой прозы и делового расчета. Обращаясь к Кнурову, он заявляет: "У меня, Мокий Парменыч, ничего заветного нет; найду выгоду, так все продам, что угодно".

Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

Размер озоновой дыры над Южным полушарием в 1995 г. составил 10 млн. км2, что по площади равно Европе и в два раза больше дыры в 1993 – 1994 гг. В 1998 г. уменьшение концентрации озона над Антарктидой оказалось рекордным; весной площадь озоновой дыры превышала 10 млн. км2, а осенью – 25 млн. км2. Наиболее опасные для человека последствия истощения озонового слоя – увеличение числа заболеваний раком кожи и катарактой глаз. Согласно официальным данным ООН, сокращение озонового слоя всего на 1% означает появление в мире 100 тыс. новых случаев катаракты и 10 тыс. случаев рака кожи. По оценкам специалистов АОС США, каждый процент снижения содержания озона в атмосфере может привести увеличению заболеваемости, прежде всего в экваториальной зоне, на 4 – 5%, снижению иммунитета как у человека, так и у животных. Помимо негативного влияния на здоровье, истощение озонового слоя приводит к усилению парникового эффекта, снижению урожайности, деградации почв, общему загрязнению окружающей среды. Фотохимический туман. Для фотохимических реакций требуется световая энергия. Некоторые загрязнители атмосферы – оксиды азота и углеводороды – вступают в фотохимические реакции.

Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Удачным примером или аналогом такого поведения можно считать игру в футбол, когда в ходе перемещения по полю происходит постоянная смена амплуа игроков. Для взаимодействия с партнерами каждому из игроков необходимо ставить себя на место партнера и представлять себе, что он сделал бы в том или ином игровом эпизоде. Команда возникает и действует только тогда, когда каждый усваивает не только собственную роль, но и роли партнеров. В ходе подобного процесса индивид, проходя последовательно все стадии вхождения в другие роли, развивает способность видеть свое собственное поведение во взаимосвязи с другими индивидами и ощущать на себе их реакции. Через осознание других ролей, а также чувств и ценностей других в сознании личности формируется «обобщенный другой». Он является грубым сравнением со стандартами и ценностями общества. Повторяя принимаемую роль «обобщенного другого», индивид формирует свою концепцию Я. Стадии принятия роли другого, других, обобщенного другого — все это стадии превращения физиологического организма в рефлексивного социального индивида.

Хімічна промисловість України

Цель курсовой работы заключается в анализе экономического развития и экономического роста и зависимости между первыми и социально – экономической эволюцией страны. В работе изложены факты перехода России от плановой экономической системе к рыночной. Здесь же имеет место предложить России дальнейшие пути формирования экономики. В соответствии с целью работы были поставлены и решены следующие основные задачи, такие как - исследован теоретический материал в котором рассмотрены вопросы экономического развития и экономического роста. - проведен анализ пути развития экономики России, конкретнее ряд проведенных реформ - анализируя предыдущий материал были подведены итоги 2000 года по некоторым показателям - предложены сценарии ближайшего будущего Т.е. рассмотрены пути выхода из положения, в котором на данный момент находиться Россия. По прошествии лет с начала реформ, представляется возможным оценить их результаты: успехи и провалы, какие действия дали положительный эффект, какие провалились из-за искажения их в российских условиях, и что было ошибочным с самого начала.

Легка промисловість України укр

Инструмент научного познания производственно-хозяйственных явлений и процессов абстракция, отражающая в научном сознании действительные экономические отношения Рассмотрим несколько примеров: Собственность как экономическая категория. Собственность принадлежит к числу таких понятий, вокруг которых на протяжении многих веков скрещиваются лучшие умы человечества. Однако борьбой в теоретическом плане дело не ограничивается. Социальные потрясения, от которых порой содрогается весь мир, одной из главных своих причин имеют, в конечном счете, попытки изменить сложившиеся отношения собственности, утвердить новый строй этих отношений. В одних случаях эти попытки приводили к успеху, в других терпели крах. Бывало, что общество действительно переходило на новую, более высокую степень своего развития. Но случалось, что в результате ломки отношений собственности общество оказывалось отброшенным далеко назад и попадало в трясину, из которой не знало, как выбраться. В нашей стране на протяжении двадцатого века дважды происходила ломка отношений собственности. Первая началась в октябре 1917 года и завершилась невиданной катастрофой, последствия которой будет оценивать с геометрически противоположных позиций еще не одно поколение.

Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

И вряд ли они назовут наше время прогрессивным. И вряд ли они скажут, что оно было на благо Великой России С. Алмелуева. Я выбираю две модели: диахроническую – Ивана Грозного и синхроническую – Адольфа Гитлера. К каждому из них у Сталина было свое положительное отношение. Учитывая это последнее, оесть тонко судя о другом по себе самому, Гитлер, например, не раз точно предугадывал психологическую реакцию Сталина и потому провоцировал таковую в нужном ему направлении. Что же касается фигуры Ивана IV, то к ней со стороны Сталина было особо положительное отношение, о чем можно судить по тому, как специально им поощрялись писатели –исторические романисты, кинодеятели и т.д. в том направлении, чтобы они реабилитировали перед сталинскими современниками его, Иосифа, грозную фигуру – фигурой исторического Грозного. По свидетельству дочери, Сталина во всех отношениях считая себя русским царем, только коронованный не церковью, а марксизмом. Это видно и в замашках того безмерного самодурства в традиции отечественной власти, что покоятся на столь же традиционном отсутствии каких либо гражданских прав у личности в социализме, как равное проявлялось в иоановском средневековье, и в сталинском.

Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

Эфоры, по выражению Латышева, представляли собой «высшую исполнительную власть»65 вместе с герусией, власть же басилевсов, помимо военной, носила и чётко выраженный жреческий характер. Собственно политические же полномочия басилевсов были весьма незначительны, и эта сфера их деятельности была подконтрольна эфорам. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Необходимо подвести итоги вышеизложенного и очертить направления дальнейшего исследования. Из привлекательных направлений для изучения в дальнейшем можно выделить как исследование взаимооотношений эфората и басилеи, так и рассмотрение того, как под предлогом возвращения к установлениям Ликурга изменялось положение басилеи в системе общественного устройства Спарты. Интересным представляется также, в связи с этим, рассмотрение реальных политических функций данного института на материале повествовательных источников (прежде всего текстов Геродота, Фукидида и «Греческой истории» Ксенофонта). Вопрос происхождения института двойной басилеи также не может быть оставлен без пристального рассмотрения. Из более частных вопросов––вызывает интерес связь между культом Диоскуров в Спарте и институтом двойной басилеи.

Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

Самые старые из известных сегодня африканский орудий- мелкие каменные отщепы из Кооби Фора близ озера Рудольфа и с эфиопской стоянки Омо- имеют возраст 2-3 млн. лет. Прославленные исследователи супруги Лики в не менее знаменитом Олдувайском ущелье в Восточной Африке открыли древнейшие орудия, залегавшие в четко стратифицированных слоях вместе с костными останками массивного австралопитека, которого Лики назвал бойсовским зинджантропом (Zi ja hropus boisei), и прогрессивного гоминида, известного под именем “человека умелого” (Homo habilis). Эти каменные орудия, представленные в основном ударно-рубящими рубилами, обозначаются в литературе как олдованская культура. Их древность, исчисленная в 1-2 млн. лет., доказывает, что процесс гоминизации имел место гораздо раньше, чем это первоначально предполагалось. Над слоем с олдувайской культурой выше по разрезу залегали орудия, типичные для шелль-ашельской культуры, создателем которой был, как олдувайская культура. Находки рубил известны и из других мест Восточной Африки, например их стоянки Мелка Контуре, Эфиопия, а также из Южной Африки, из Сахары, с Севера Африки.

Лучна рослинність України

Кризис власти, выразившийся в ее неспособности своевременно решать назревшие проблемы с помощью реформ, неизбежно подталкивал общество на путь революционной борьбы. Слабость либеральных сил, отсутствие демократических традиций и тяготы войны исключали мирную эволюцию политического строя. МОДУЛЬ 5. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕЯ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ (1921-1953 гг.) 5.1. Кризис советской власти в нач. 20-х годов. Сущность, цели, итоги и перспективы новой экономической политики. Как видно, хронологические рамки охватывают сложный, противоречивый период, когда правящей большевистской партии пришлось переходить от наступательной, разрушительной деятельности к созидательной. Наибольшую актуальность приобрели вопросы: как удержать власть? И как организовать управление страной? Решение этих проблем усложнялось нестабильной международной обстановкой после окончания первой мировой войны и откровенно враждебным отношением к Советской России со стороны ведущих европейских держав. Противостояние геополитических интересов, идеологические разногласия между Россией и мировым сообществом по вопросу о выплате царских долгов не позволили Советскому государству стать полноправным субъектом системы международных отношений.

Нафтова, нафтопереробна й газова промисловість України

Синдром оказался столь силен, что минное вооружение на больших кораблях сохраняли, “на всякий случай”, вплоть до второй мировой войны и даже дольше. Обязательными, вплоть до русско-японской войны 1904-1905 гг., являлись и корабельные мины заграждения. Они предназначались для “самоограждения кораблей при незащищенных якорных стоянках”. 30 таких гальваноударных боевых (вес взрывчатого вещества до 30 кг) и 50 учебных мин можно было ставить со шлюпок или с помощью стрел с борта корабля. Получил “Донской” и один из первых образцов сетей, защищавших от торпед. Экипаж корабля включал 23 офицера и 492 нижних чина. На океанской вахте. 20-летняя строевая, по преимуществу заграничная, служба “Дмитрия Донского” началась в Средиземном море. Здесь, сменив совершавший свое последнее заграничное плавание деревянный фрегат “Светлана”, он в августе 1885 г. возглавил особое соединение русского флота - отряд Средиземного моря. Два года воды лазурного моря, соединяющего берега трех стран света, омывали борта и пенились под гребным винтом новейшего русского крейсера. Два года англичане тщательно отслеживали (отношения Великобритании с Россией в то время обострились из-за кризиса 1885 г. по поводу афганской границы) перемещения грозного корабля Российского флота.

Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

Необходимое количество коробов и труб мною рассчитано по рабочим чертежам, и представлено в Приложении 5. Кабеля оконечиваются встраиваемыми в короб розетками RJ-45, способными подключать также телефонные коннекторы RJ-11. Для подключения оборудования рабочих мест СКС укомплектовывается патч-кордами длиной 3 и 5м. Комплектование компьютеров пользователей сетевыми картами данным проектом не рассматривалось и подбирается индивидуально к каждому системному блоку.Сети бесперебойного и стабилизированного электропитания. Проектом предусматривается две параллельных сети электропитания: . бесперебойное электропитание системных блоков и мониторов компьютеров для защиты электронных устройств и информации; . стабилизированное электропитание различных электронных устройств, не требующих постоянного или безобрывного электропитания (типа принтеров, ксероксов, факсов), для их защиты от скачков напряжения. Обе сети разбиты симметрично на группы, в основном по две на этаж, для бесперебойной работы других пользователей при отключении одной группы. Для предотвращения несанкционированного доступа включение или отключение каждой группы предусмотрено из помещения аппаратной (п.13 5 этажа) от основного щита бесперебойного и стабилизированного электропитания, снабженного автоматическими выключателями и устройством защитного отключения.

Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

И это неведение не воспринимается как какой-нибудь изъян, тогда как Аристотель и подобные ему мыслители, жившие в более позднюю эпоху, которые пытались достичь энциклопедичности познаний, то есть люди, сведущие во всех отраслях знания,  считаются ненормальным и нежелательным феноменом, — как потому, что с тех пор накопилось слишком много новых знаний, так и потому, что ныне мы располагаем (и это мы должны признать) слишком большим набором разных наук и специальностей. Такое положение вещей имело социальные последствия, явившись в более поздние времена причиной возникновения той или иной формы гильдий. Эти гильдии вновь делают некоторые отрасли знания достоянием замкнутых сообществ посвященных, однако замкнутость этих сообществ не такая абсолютная, какой она являлась в примитивных обществах. Она не абсолютна потому, что науки, которые культивируются в этих сообществах, сохраняют прозрачность своих критериев, внятность своих основоположений для каждого, кто имеет доступ к знаниям. И здесь уместно сформулировать важный принцип, о котором мы не хотели упоминать раньше времени: как представляется, дорога, ведущая к широкомасштабному увеличению знаний, — это исключительно дорога открытого знания, а не закрытого.

Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

Флорарии - это что-то родственное травникам, они знакомили средневековую мысль с рецептами добрых женщин и секретами монастырских хранилищ лекарственных трав. Гроздь винограда в символическом изображении мистической давильни—это был Христос, проливший кровь за людей. Образом Девы могли служить олива, лилия, ландыш, фиалка, роза. Яблоко было символом зла. Животный мир чаще всего виделся как сфера зла. Так например страус, откладывающий яйца в песок и забывающий их высиживать,—таков был образ грешника, не помнящего долга перед Богом, козел символизировал сластолюбие, скорпион, кусающий хвостом воплощал в себе лживость. Но настоящими обличьями дьявола выступали фантастические звери, имевшие сатанинское происхождение: все эти аспиды, василиски, драконы, грифоны. Средневековая символика нашла исключительно широкое поле для применения в богатой христианской литургии, а еще раньше в самом строении религиозной архитектуры. И круглая, и крестообразная формы церковных зданий являлись образами совершенства. Круглая форма несла в себе завершенность круга. Крестообразный план здания - это не только изображение распятия Христа, но так же обозначение четырех основных направлений, символизировавших Вселенную.

ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

Все надежды, все желанья – От монарха до раба – Все слила в одно воззванье Мирных иноков мольба. В Божьем храме поэта-путешественника охватывают чувства, характерные для всякого православного человека, все его существо поглощено церковной службой: "Тихий свет святыя слава " – Благозвучно клир запел В это чудное мгновенье Я земное все забыл, И в восторженном виденьи Я у Бога в небе был. Возвышенные религиозные чувства поэта, описанные в "Вечернем пении", в стихотворении "Вечер" сменяются более спокойным, тихим мировосприятием. Взгляд путешественника вновь устремляется на картины природы: Служба кончилась. Я снова Теплой верою согрет, Вышел с холма лугового Посмотреть на Божий свет. Автор возвращается к восторженному созерцанию мира земного, который, как и прежде, открывает перед его взором свои завораживающие красоты, но уже более величественные и склоняющие зрителя к масштабным философским размышлениям: Я смотрел. Часы бежали. Раскаленный солнца шар Пал за лесом в синей дали, – Запад вспыхнул как пожар, Разноцветными огнями Луч по воздуху скользил, Прыскал по небу стрелами И дождинки серебрил.

Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

Вся жизнь его - сплошное надругательство над словом, над духовной природой человека. Уже в детстве в ласковых словах Иудушки Арина Петровна чувствовала что-то зловещее: говорит он ласково, а взглядом словно петлю накидывает. И действительно, елейные речи героя не бескорыстны: внутренний их источник - стремление к личной выгоде, желание урвать у маменьки самый лакомый кусок.   По мере того как богатеет Иудушка, изменяется и его пустословие. Из медоточивого в детстве и юности оно превращается в тиранствующее. Подобно злому пауку, Иудушка в главе "По-родственному" испытывает наслаждение при виде того, как в паутине его липких слов задыхается и отдает Богу душу очередная жертва - больной брат Павел.   Но вот герой добивается того, к чему стремился. Он становится единственным и безраздельным хозяином головлевских богатств. Теперь его пустословие из тиранствующего превращается в охранительное. Привычными словоизвержениями герой отгораживает себя от жизни, отговаривается от "посягательств" родного сына Петра. Истерическая мольба сына о помощи и спасении глушится и отталкивается отцовским пустословием.   Наступает момент, когда никакое, даже самое действительное горе не в состоянии пробить брешь в нещадном Иудушкином словоблудии. "Для него не существует ни горя, ни радости, ни ненависти, ни любви.

Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

Впрочем, отсутствие стационарного квазираспределения ожидаемо, поскольку рассматриваемый осциллятор находится в переменном внешнем поле. Заметим кроме того, что поскольку этот осцилятор может находиться в состояниях динамического хаоса только при наличии внешнего поля, то можно утверждать, что в состояниях динамического хаоса квазираспределение P(z1,z2; ) всегда будет нестационарным. Уравнению (29) соответствуют стохастические уравнения: Легко показать, что где - средние значения координаты и импульса в когерентном состоянии z> , т.е. Таким образом, мы имеем стохастические уравнения для средних в когерентном состоянии значений координаты и импульса: где То обстоятельство, что стохастические уравнения (39), (40) получены для средних и в когерентном состоянии, пожалуй, неудивительно, поскольку хорошо известно, что энергия осциллятора, вычисленная с помощью средних и , в когерентном состоянии наиболее близка по форме с энергией классического осциллятора, а соотношение неопределенностей минимизируется именно в когерентных состояниях.

Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

После этого интал по одному вдоху 4 раза/сут. Дитек (интал беротек). При ИБС, ГБ лучше холинолитики: атровент, дуоденал. При сопутствующей сердечной патологии антогонисты кальция, витамин "С" по 300 мг/сут.: во время еды 3 раза в день в течение месяцев. Антилимфоцитарный IG при атропической форме. Баротерапия с пониженным давлением (до высоты 3500 м) - это стимулирует надпочечники и т.д. Вдыхание мелких кристаллов aCI (галокамера). Обучение волевому методу дыхания, кроме больных с нервно - психическими расстройствами и дыхательной недостаточностью. Вдох очень поверхностный. максимальная задержка дыхания - выдох, постепенно довести до 7 - 8 дыханий в минуту. Иглорефлексотерапия. При инфекционно-зависимой в фазу затухания санация очагов инфекции специфическая гипосенсибилизация против бактериальных аллергенов. Тималин (тимоген, Т - активин) 5 - 6 раз. Аутолизат мокроты. В острую фазу получить, обработать карболкой, в фазу ремиссии вводить при большом разведении в/к и затем п/к. Барокамера, массаж спины. Лечебная бронхоскопия, чтобы отмыть мокроту. При аутоиммунной астме лечить в спец.отделении. При передозировке беротека и пр. применять глюкокортикоиды.

Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

Дифференциальный диагноз симптомов. Если у пациента имеются признаки всех из 4-х описанных ранее характеристик стенокардии, или первых двух, то диагноз стенокардии имеет большую степень вероятности. Если клиническая картина не столь типична, то следует предполагать и другие диагнозы. Главные среди них: пищеводный рефлюкс и спазм, язвенная болезнь желудка, желчно-каменная болезнь, болезненные процессы в мышцах, хрящах, ребрах грудной клетки, неспецифические боли, связанные часто с чувством тревоги. Физикальное обследование. Не существует специфических признаков при физикальном обследовании, характерных для стенокардии. В случае некоторых вариантов вторичной стенокардии могут выявляться признаки, например, аортального стеноза. Во время приступа пациенты нередко выглядят бледными, подавленными, покрываются потом. У ряда больных выслушивается 3 или 4 тоны сердца, шум временно возникшей митральной недостаточности. Оценка сопутствующей патологии. Сопутствующие заболевания часто выявляются у больных стенокардией. Необходимо выполнить анализ липидного спектра плазмы крови. Провести необходимое клиническое и лабораторное обследование пациентов для исключения анемии, артериальной гипертонии, сахарного диабета, оценить функцию щитовидной железы.Алгоритм диагностики стенокардии и выбора метода исследования.В то время как анамнез заболевания нередко позволяет поставить диагноз стенокардии, дополнительные исследования обычно необходимы для подтверждения диагноза, оценки прогноза и выбора наиболее подходящей терапии.

Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті

Во-вторых, надо выяснить, насколько действия, выполняемые отдельными людьми, взаимозависимы и оказывают взаимное влияние. В-третьих, важно установить, насколько решаемая задача является структурируемой. Системы вознаграждения, рассматриваемые в отрыве от характера взаимоотношений в группе, не могут сами по себе дать ответа на вопрос о том, в какой мере та или иная система влияет на взаимоотношения в группе, поведение членов группы, функционирование группы в целом. Например, нельзя оценить влияние на группу индивидуально-сдельной оплаты, коллективно- сдельной оплаты или же оплаты на основе фиксированного бюджета группы, если не знать характера деятельности группы. При анализе влияния оплаты важно учитывать одновременно две совокупности факторов: • насколько взаимозависимы действия членов группы; • насколько велика дифференциация в оплате. Возможны четыре комбинации этих факторов: • низкая взаимозависимость — низкая дифференциация в оплате; • низкая взаимозависимость — высокая дифференциация в оплате; • высокая взаимозависимость — низкая дифференциация в оплате; • высокая взаимозависимость — высокая дифференциация в оплате.

Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

В дальнейшем, исходя из полученных результатов, могут быть рассмотрены и подготовлены на правительственном уровне предложения об усилении их государственной поддержки. Проведение этой работы в рамках положительно зарекомендовавшей себя Межведомственной программы активизации инновационной деятельности в научно-технической сфере России позволит обеспечить координацию действий всех участников программы. Порядок создания и функционирования таких агентств, особенно в части использования государственных ресурсов, необходимо утвердить постановлением правительства. В течение 4-5 лет такие агентства должны быть созданы во всех ведущих государственных научных организациях. Это позволит ежегодно создавать от 3 до 5 тысяч малых предприятий технологической направленности. Работу по подготовке кадров в области венчурного инвестирования целесообразно проводить в рамках действующей системы многоуровневой подготовки специалистов для инновационной деятельности. В 2003 году для этого необходимо организовать специальное направление, ориентированное на подготовку специалистов для венчурной индустрии. Это потребует открытия в образовательных учреждениях соответствующих специальностей, курсов повышения квалификации персонала, разработки необходимого методического инструментария.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.