Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

Границі та відмінності між націями поступово зникають. У суспільстві на зміну етнічній нації приходить політична нація, яка консолідує це суспільство. Національність, колір шкіри, віросповідання, релігія, мова чи раса людини – це все не є головними ознаками політичної нації. На думку автора, це відходить у минуле, або, принаймні, повинно було б відійти. Хорошими прикладами політичної нації на сьогодні є Канада, Швейцарія, Сполучені Штати Америки, Німеччина. У суспільствах цих країн вже майже немає місця вищеназваним стереотипам. Головними об’єднуючим факторами постають тут культурна, економічна та правова спільність. Саме в таких умовах може мати місце ефективна, раціональна політика суб’єктів влади. Сьогодні в Україні політична нація лише починає з’являтися. Це, насамперед, проявляється у тому, що у нашому суспільстві вже менше поділяють людей за національною чи расовою ознакою. Тепер багато хто з російськомовних та етнічних росіян (та інших національностей), що проживають в Україні, стали українськими політичними патріотами, тобто патріотами фундаментальних прав та свобод людини. Це дійсно брак націоналізму та демократії. Цей націоналізм не етнічний, а саме політичний. Націоналізм етнічного характеру починає поступово зникати (в т.ч. й у Західній Україні). Росіянин, що живе в Україні, хоче створити іншу політичну систему. І проти українських пісень, віршів або прапорів нічого такого росіянин немає проти. Дозволимо собі висловити твердження, що деколи “не українці” прагнуть стерти міжнаціональні відмінності, у той час, коли українці намагаються наголошувати на них при найменшій нагоді. Так, як і говорилося вище, ініціаторами української політичної нації можуть бути інші етноси, які намагаються консолідуватися з українським титульним народом. У свою чергу, українці не завжди мають велике бажання прийняти “чужинців” у свою українську етнічну націю. Це, на нашу думку, може суттєво пригальмувати процес розвитку політичної нації в Україні. На державному рівні про українську політичну націю заговорили ще у 2002 році. Це можна було почути у Посланні Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2002 році”. Було визначено основні завдання нового етапу трансформаційних процесів. Серед них – створення умов для реальної та орієнтованої на національні інтереси консолідації українського суспільства. Про українську політичну націю говорилося наступне: “повинна бути створена українська політична нація, де мають знайти відображення органічно вписані в європейський консолідаційний процес природні права як українського етносу, так і національних меншин. Економічною основою української політичної нації мають стати єдиний національний ринок і спільні національні інтереси у сфері економіки, політичною – демократична організація суспільства, соціальною – консолідований з іншими верствами населення середній клас, духовною – національна ідея, пропущена крізь призму інтересів особистості, та національні традиції”. Мова йде також про загальнонаціональне примирення, регіональну єдність, становлення національної еліти та інші чинники суспільного процесу. Бачимо, що про необхідність побудови у суспільстві політичної нації почали говорити ще у 2002 році.

Відразу відзначимо, що мова йде аж ніяк не тільки про термінологічну суперечку: категорія “нація” як кристал сконцентрувала і переломила у собі різні наукові і політичні проекти. “Перший ґрунтується на понятті нації як політичної спільності, чи співгромадянстві, другий розглядає націю як етнокультурну категорію, як спільність, що має глибокі історичні корені, соціально-психологічну чи навіть генетичну природу”. Наскільки нам відомо, у сучасної західний етнології лише Е.Сміт почав спробу обґрунтовувати правомірність і необхідність співіснування цих підходів. Він звертає увагу на той факт, що шляхи формування націй багато в чому залежать від етнокультурної спадщини попередніх їм етнічних спільнот і від етнічної мозаїчності населення тих територій, на яких і відбувається становлення націй. Ця залежність служить для нього підставою виділяти “територіальні” і “етнічні” нації і як різні концепції націй, і як різні типи їхньої об’єктивації. Територіальна концепція нації, у його розумінні, – це населення, що має загальне ім’я, що володіють історичною територією, загальними міфами й історичною пам’яттю, що володіє загальною економікою, культурою і має загальні права й обов’язки для своїх членів”. Навпроти, етнічна концепція нації “прагне замінити звичаями і діалектами юридичні коди й інститути, що утворять цемент територіальної нації навіть загальна культура і “громадянська релігія” територіальних націй мають свій еквівалент в етнічному шляху і концепції: віра в спокутні якості й унікальність етнічної нації”. Важливо відзначити, що Е. Сміт вважає ці концепції лише ідеальними типами, моделями, у той час як насправді “кожна нація містить риси як етнічної, так і територіальної”. У новітній вітчизняній етнополітології ми знаходимо історіографічний факт, що свідчить про спроби подолання позначеного вище антагонізму змістовної інтерпретації поняття “нація”. Е.Кисриєв пропонує “по-новому поглянути на “конфлікт” двох основних, здавалося б, несумісних підходів до тлумачення поняття нації”. Він упевнений у тому, що “їх конфліктність лежить не в площині змісту, а в практиці конкретного історичного процесу”. Суть проблеми цей дослідник бачить у тому, що “політична єдність не буде стійкою без визначеної уніфікації всього етнічного розмаїття в ній., у той час як етнічна єдність на певному етапі розвитку свого буття може придбати самосвідомість і утягнутися в процес свого національного (політичного) самовизначення”. Саме “такого роду конкретні ситуації”, на думку Е. Кисрієва, і “породжують “концептуальні” розбіжності у визначенні нації”. Однак нам представляється, що суть розбіжностей у трактуванні нації виникає не з відзначених метаморфоз етнічного і політичного. Концептуальні антагонізми породжені принципово різним розумінням етнічного як такого: трактуванням нації як стадії в розвитку онтологізованого етнічного співтовариства в одному випадку, і принципово позаетнічного розуміння нації як співгромадянства, в іншому. Суть конфлікту не в тому, що один термін використовують для маркірування різних соціальних субстанцій, а в тому, що одна з цих субстанцій – міф.

Ключовим дане поняття є саме тому, що найкращим та найефективнішим ґрунтом для створення та існування політичної нації є саме поліетнічна держава з громадянським суспільством. Тому дане поняття проходитиме “червоною ниткою” по всьому нашому дослідженню. Отже, ключовими поняттями дослідження, за допомогою яких розглядатиметься структура та доля політичної нації є: саме поняття “нація”, “політична нація”, “поліетнічне суспільство” тощо. У політології існує постійна проблема взаємодії двох рівнів знання: теоретичного та емпіричного. Предметом вивчення методології аналізу якраз і виступає ця взаємодія. Народження політологічного дослідження починається з відповіді на питання “що вивчати?” або “для чого і для досягнення якої мети вивчати?” Існує багато підходів чи способів народження політологічного дослідження. Однак у ньому неприйнятні як надмірна жорстокість, так і довільність. Наведемо один із способів, який був зазначений у роботі українського дослідника Бурдяк В.І. Даний спосіб допоможе у нашому дослідженні. Для цього використовується ланцюг питань: що вивчати? для чого і для досягнення якої мети вивчати? де і при яких обставинах вивчати? за допомогою яких засобів вивчати? мова тут іде про три складових елементи політологічного дослідження, які ми повинні виділити при аналізі нашої проблеми: концептуальна схема дослідження (предмет і об’єкт, ціль, завдання, понятійний апарат дослідження); методика збору емпіричних даних методика обробки даних (форми представлення інформації, методи первинного аналізу, застосування загально логічних методів). В етнополітології як наукової теорії, що досліджує етнічні явища в їхньому діалектичному взаємозв’язку з політикою, склалися теоретичні підходи, що опираються на різні методологічні принципи. Усі наявні теорії і концепції етнічності на Заході можуть бути зведені до трьох основних методологічних підходів: примордіалізм, інструменталізм (він ще відомий за назвою ситуаціонізм) і конструктивізм. Потрібно звернути увагу насамперед на те, що в теоріях примордіалістського підходу виділяються два напрямки: соціобіологічний та еволюційно-історичний. Прихильники першого розглядають етнічність як об’єктивну визначальну (примордіальну, тобто споконвічну) характеристику людства. Цей феномен вони пояснюють за допомогою еволюційних ідей як явище, детерміноване генетичними і географічними факторами, трактуючи етнічність як “розширену родинну групу” чи як “розширену форму родинного добору і зв’язку”. Теоретики другого – еволюційно-історичного напрямку бачать етноси як соціальні, а не біологічні спільноти, які пов’язані із соціально-історичним контекстом. Це реальні групи з властивими їм визначальними рисами – мовою, культурою, ідентичністю. До 60-70-х років XX сторіччя у світовій науці примордіалістській підхід, головним чином його другий напрямок, домінував, а в радянському суспільствознавстві був фактично єдиним до початку 90-х років. Найбільш наукове обґрунтування у радянський час одержала теорія етносу. Основним досягненням радянської методології у вивченні людського суспільства, у тому числі етногенезу, був її історизм, тобто осмислення соціальних явищ у їхньому тривалому розвитку.

Отже, якщо свтський матералзм та ндивдуалзм не пдрве вру в спльнсть стор та дол, то духовн пдвалини нацоналзму снуватимуть доти, доки нацоналзм сну як полтична деологя,P як суспльна культура  як полтична релгя приречена на розквт,  доти нацональна дентичнсть зоставатиметься одним з наржних каменв сучасного свтового порядку. Бблографя Ades, Dawn (ed.) (1989): Art in Latin America: The Modern Era, 18201980. London: South Bank Centre, Hayward Gallery. Akzin, Benjamin (1964): State and Nation. London: Hutchinson. Alter, Peter (1989): Nationalism. London: Edward Arnold. Anderson, Benedict (1991): Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism, 2nd edn. London: Verso. Anderson, Benedict (1999): The goodness of nations, in Peter Van der Veer and Hartmut Lehmann (eds), Nation and Religion: Perspectives on Europe and Asia. Princeton: Princeton University Press. Argyle, W. J. (1969): European nationalism and African tribalism, in P. H. Gulliver (ed.), Tradition and Transition in East Africa

РЕФЕРАТЫ:

Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

таврический институт ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1 ПО СТАТИСТИКЕ ТЕМА: ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКИ. ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ Симферополь - 1998 г. ТЕМА: ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКИ. ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПЛАН ВВЕДЕНИЕ1.Предмет правовой статистики и ее основные отрасли 2.Значение правовой статистики3.Хозяйственно-правовая статистика и ее роль в борьбе с преступностью ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В В Е Д Е Н И Е В отличие от других социальных идей и политических ориентаций демократическое правовое государство при верховенстве правового закона и приоритете прав человека и гражданина практически воспринято обществом как будущее государственного строя Украины. Решение этой задачи связано не только с созданием современного законодательства, обеспечением законности деятельности государства и его органов, муниципальной системы и общественных формирований, надежной, быстрой и справедливой юстиции, независимого правосудия, но с преодолением достигшего опасных пределов правового нигилизма, находящегося ныне на грани беспредела во всех сферах государственной и общественной жизни, и, главное, формирование высокого уровня правовой культуры общества и каждого человека.

Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

Его произведения насыщены глубинными проблемами, стоящими перед человечеством не первое столетие. Но для Достоевского всегда на первом месте стоял вопрос познания великой тайны – тайны души человека. Я считаю, что «Преступление и наказание» – это очередная попытка писателя приоткрыть завесу, закрывающую от нас эту тайну. Главный герой романа, Родион Раскольников, - личность сильная и незаурядная. Достоевский этого не отрицает. Более того, осуждая идеи своего героя, он полностью согласен с ним в одном: человечество погрязло в грязи и пошлости, и нужно искать из этого выход. Только вот выход Достоевский видит, в отличие от своего героя, не во власти сильных, не в перешагивании через судьбы людей, пусть даже во имя благих целей. Его выход – это любовь и глубокая вера в Бога. Да, человек не может быть несвободным, нельзя отнимать у него великое право быть человеком и жить по-человечески. Страшно, когда человеку некуда пойти. Но не менее страшно, когда человеку все дозволено. По Достоевскому вседозволенность ведет к аморальности и распаду всех человеческих связей. К этому выводу автор пришел долгим и трудным путем, столь же мучительно идет к осознанию истины и Раскольников. «Счастье покупается страданием», - говорит нам Достоевский, и в этом ему видится неизменный закон человеческой жизни.

Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

Когда pечь идет о многомеpности федеpализма, имеется ввидy сyществование pазличных, более или менее одинаково значащих его стоpон либо аспектов:истоpических, политических, кyльтypных, идеологических, и дp. . Федеpализм, как пpедставляется, это даже не столько статика, сколько динамика, пpоцесс, пpичем не пpостой, а циклический. Это подтвеpждается пеpиодически изменяющимся хаpактеpом отношений междy федеpацией и ее сyбъектами. В pазные пеpиоды истоpии данные отношения являются в pазличной степени жесткими, центpализованными или децентpализованными. Федеpализм независимо от того, в какой стpане он yстанавливается-в США, Геpмании, России, Канаде-сyществyет не сам по себе и не для себя как самоцель, а пpиобpетает смысл лишь в слyжении обществy, отдельномy человекy. Федеpализм пpеследyет по кpайней меpе пять основных целей. Сpеди них: -"пpимиpение единства и pазнообpазия"; -защита от тиpании центpальное пpавительство;- создание yсловий для yчастия населения в политических пpоцессах на нескольких ypовнях власти; -создание yсловий для повышения " эффективности пpоизводства чеpез pегиональнyю конкypенцию" и выстyпление в качестве фоpмы или пyти"к стимyлиpованию новатоpских идей в pегиональных пpавительствах".

Суспільно-політична діяльність Костомарова

Причину, может быть, главную причину неадекватного ответа РФ на политику западных стран, редактор Белого Листка видит в эволюции режима власти в России. Г.М. Моисеев так же, как и монархисты С.В. Волков и В.Н. Беляев, указывает на национал - большевистскую эволюцию режима. Эта эволюция внесла сумбур в общество и в процессе выработки ясной, четкой и эффективной внешней политики. Российско-американский саммит в Любляне в июне 2001 г., по мнению Белого Листка, также не дал положительных результатов Москве. Подчеркивая, что России срочно нужна смена правительства, смена ориентиров, Г.М. Моисеев утверждал, что встреча в Любляне зафиксирован неприглядный нынешний статус России в международном распорядке, а президент В.В. путин не владел инициативой . Критикуя состояние российско-американских отношений, Г.М. Моисеев настойчиво рекомендует нашим политикам разработать и осуществить курс на сближение с Германией, которая гораздо ближе к России, чем все остальные страны мира в стратегическом отношении . В этом смысле состоявшийся осенний 2001 г. визит президента РФ в Германию очень близок германофильским предположениям полковника Г.М. Моисеева: Россия действительно созидает особые отношения с ФРГ.

Держава і політична система суспільства

Русские мастера были хорошо информированы о лучших сталях, производимых в других странах, пытались воспроизводить и улучшать их, используя собственные достижения и секреты в этой области. Позже это позволило создать уникальные златоустовские клинковые стали, аносовский булат, лучшие броневые композиции и другие замечательные материалы. С появлением огнестрельного оружия материалы подобного типа стали использоваться и при изготовлении стволов. Правда, вскоре выяснилось, что для них требуется сталь, существенно отличающаяся по своим качествам от клинковой. Она была разработана и получила известность все под тем же названием - "дамаск". Дамасковые стволы изготавливались по методу "сварного булата", но уже не так, как клинки. Предварительно делали сетку, набранную из проволоки или полос различной стали и железа. Сваривали ее в горне и расковывали методом радиальной ковки, который сегодня активно применяется в ствольном производстве и называется "редуцированием". Стволы получались великолепные легкие и прочные, что выгодно отличало их от обычных тогда железных стволов. Они не только обеспечивали отличный бой оружия, но и обладали буквально завораживающим сложным узором на поверхности металла, что также очень ценилось.

Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

Зашло ли оно настолько далеко, чтобы разрешить ему установить мольберт на рабочем месте? Это, пожалуй, представляется неправдоподобным. Так или иначе, но картина Таможенная застава, целиком остающаяся работой художника-дилетанта, наделена удивительным чувством цвета. Тончайшие нюансы зеленых тонов преобразили скучный, почти фотографический вид города в спокойный идиллический сельский пейзаж. Каменная мостовая уступила место лужайке. Повсюду деревья. Не только вид изменился; вся композиция разработана на основе градаций зеленого цвета. За счет постепенного перехода от темных к светло-зеленым тонам, достигающим почти желтого в верхушках деревьев дальнего плана, создается ощущение пространственной глубины. Два оттенка зеленых сменяют друг друга на переднем плане; в одном из них ясно ощутимо присутствие синего, подчеркивающего разницу в цвете дерна, разделенного дорожкой. Единство колорита, не нарушаемое другими тонами, например, синим пятном маленькой тачки у черного забора, без тени сомнения показывает, что Руссо было известно действие воздуха, приглушающего цвет.

Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

Он разрушает границу между полем стены и изображением, объединяет, подчиняя своему строю и ритму живопись и архитектуру. Орнамент модерна не удовлетворяется ролью декоративного заполнения пауз. В беспокойной назойливости его ритмов, в упорстве, с каким он навязывает зрителю свою изломанную капризно-нервную возбужденность, есть претензия самому вести главную тему, быть прямым и полным выражением меняющегося на рубеже веков ощущения мира. Многозначительный, он сам переполнен символами – от прорастающего из почвы к небесам многоветвистого Мирового Древа до Вечной Женственности, воплощаемой в томных масках с текучими прядями длинных распущенных волос. При всей определенности своих художественных тенденций искусство модерна вовсе не было монолитным, лишенным внутренних противоречий. Поиски шли во многих направлениях, имеющим поразительные различия. Безудержный орнаментализм соседствовал с полным и принципиальным отказом от орнамента. Рядом с орнаментами, воплощавшими духовную экспрессию времени в динамике абстрактных линий, появлялись узоры из натуралистически точно воспроизведенных растений, насекомых, животных.

ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

Все надежды, все желанья – От монарха до раба – Все слила в одно воззванье Мирных иноков мольба. В Божьем храме поэта-путешественника охватывают чувства, характерные для всякого православного человека, все его существо поглощено церковной службой: "Тихий свет святыя слава " – Благозвучно клир запел В это чудное мгновенье Я земное все забыл, И в восторженном виденьи Я у Бога в небе был. Возвышенные религиозные чувства поэта, описанные в "Вечернем пении", в стихотворении "Вечер" сменяются более спокойным, тихим мировосприятием. Взгляд путешественника вновь устремляется на картины природы: Служба кончилась. Я снова Теплой верою согрет, Вышел с холма лугового Посмотреть на Божий свет. Автор возвращается к восторженному созерцанию мира земного, который, как и прежде, открывает перед его взором свои завораживающие красоты, но уже более величественные и склоняющие зрителя к масштабным философским размышлениям: Я смотрел. Часы бежали. Раскаленный солнца шар Пал за лесом в синей дали, – Запад вспыхнул как пожар, Разноцветными огнями Луч по воздуху скользил, Прыскал по небу стрелами И дождинки серебрил.

Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

Князь Андрей стоял в нерешительности. "Неужели это смерть? — думал князь Андрей, совершенно новым, завистливым взглядом глядя на траву, на полынь и на струйку дыма, вьющуюся от вертящегося черного мячика. — Я не могу, я не хочу умереть, я люблю жизнь, люблю эту траву, землю, воздух " Он думал это и вместе с тем помнил о том, что на него смотрят. —Стыдно, господин офицер! — сказал он адъютанту" (т. 3, ч. 2, гл. XXXVI) См.: Толстой Л.Н. Собрание сочинений: В 22 т. М., 1980. Т. 6. С. 262. В дальнейшем текст "Войны и мира" цитируется по этому изданию; том (обозначаемый римской цифрой) и страницы (обозначаемые арабскими цифрами) указываются в тексте. Естественная привязанность к жизни и страх смерти борются в душе князя Андрея с представлением о чести, с гордостью — чувством, в главном все-таки, по Толстому, ложным, — с тем чувством, которое движет Наполеоном и ему подобными, с тем чувством, тщету которого Болконский постиг когда-то на поле Аустерлица. При Бородине князь Андрей не хотел умирать. "Воля к смерти" раскрылась в его душе позднее, уже в дни болезни. При этом ситуация сражения исключала возможность "эффектно героического" поведения, как при Аустерлице: надо было "просто" стоять под огнем неприятельской артиллерии, но это "стояние" невероятно далеко — в случае князя Андрея Болконского — от деяния страстотерпца, становящегося "вольной жертвой" в подражание Христу.

Суспільно-політичне та культурне життя України

Святой Николай Мирликийский, Николай Андреевич, Николай и Николенька Несколько упоминаемых в "Войне и мире" храмов посвящено святому Николаю (Николе) Мирликийскому. Пьер по пути к Бородинскому полю спускается по дороге, ведущей "мимо стоящего на горе направо собора, в котором шла служба и благовестили" (т. 3, ч. 2, гл. ХХ ). Это новый Никольский собор на городище Можайска, у кромки вала (святой Николай Мирликийский — небесный покровитель Можайска). Собор был построен в 1685 г. как надвратный храм; Пьер должен был видеть его в перестроенном виде, но без построенной в 1814 г. колокольни: в 1802—1812 г. старый обветшавший храм был перестроен в неоготическом стиле архитектором А. Н. Бакаревым. (См. об этом храме: Мокеев Г. Я. Можайск — священный город русских. М., 1992. С. 78—80. Храм сохранился.) Упоминание Толстого о можайском Никольском соборе не случайно: Можайск и его надвратный храм  воспринимались как символические ворота Москвы, Московской земли, а святой Николай — как покровитель не только Можайска, но и всей Русской земли.

Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

Киево-Печерский патерик Кириллин В. М. «Киево-Печерский патерик» представляет собой сборник сочинений, написанных разными авторами и в разное время. Исследователи полагают, что первоначально в его состав входили два сочинения епископа Суздальского и Владимирского Симона (1214-1226 гг.): «Послание» к киево-печерскому иноку Поликарпу и «Слово» о создании Успенской церкви в Киево-Печерском монастыре, дополненные «Посланием» упомянутого Поликарпа к печерскому игумену Акиндину. Позднее в книгу был включен ряд других произведений: «Сказание о черноризцах печерских» из «Повести временных лет» (1074 г.), «Житие» преподобного Феодосия Печерского и посвященное ему «Похвальное слово». Именно в таком составе «Патерик» представлен самой ранней рукописью, которая была создана в 1406 г. по инициативе тверского епископа Арсения. Соответственно, списки «Патерика» с аналогичным набором и порядком текстов принято относить к «Арсениевской» редакции. В XV веке созданы были и другие рукописные редакции «Патерика» — «Феодосиевская» и «Кассиановская». В XVII столетии появляется несколько печатных версий книги.

Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

Так что предсказания преподобного Антония полностью сбылись. Вторую группу патериковых рассказов составляют повествования, общий смысл и цель которых состояли в том, чтобы прославить общественное значение Киево-Печерского монастыря. В них речь идет, главным образом, о взаимоотношениях братии с миром, прежде всего, со светской властью. Согласно им, печерские иноки духовно противостояли несовершенному, пребывающему во грехе миру, смело обличали распространенное в нем зло, твердо отстаивали истины Христова учения и в конечном счете преображали мир. Таковы, например, святой Кукша, просветивший вятичей на Оке; или Евстратий Постник, претерпевший за свою веру мученическую смерть на кресте от иудея и прославившийся затем чудесами, под воздействием которых многие «окааннии жидове» «крестишася». Однако печерские монахи не только боролись с миром, но и благотворили ему, оказывали миру не только духовную, но и материальную помощь. Так, Прохор Лебедник во время голода испекал для киевлян сладкий хлеб из горькой лебеды, а когда у них кончилась соль, он раздавал им пепел, чудесно превращавшийся в соль.

Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

Чтобы конец вернулся к началу, обнажив мнимость, "умышленность" всего, что было посредине. Между тем эта тема исчезновения города как грезы и призрака у Достоевского тоже соотнесена с чем-то пушкинским, но не в "Медном всаднике".  Тут и вспомнилась мне "Сказка о рыбаке и рыбке", сначала как нечто случайное и лишь внешней сюжетной канвой напоминающее "Медного всадника". На месте ветхой землянки возникают высокий терем, царский дворец, чтобы потом все это унеслось и на пороге прежней землянки осталась старуха со своим разбитым корытом. И далее, мотив за мотивом, вскрылась такая глубокая система образной соотнесенности между поэмой и сказкой, как будто это два варианта одного произведения.  2.  И в поэме, и в сказке действие разворачивается на берегу моря, чем задается сходная расстановка противоборствующих сил: властная воля человека и стихийная вольность природы. В начале изображена скудость и убожество повседневного существования, куда вскоре вторгнутся горделивые помыслы героев: "Сказка о рыбаке и рыбке" (в дальнейшем СР)  Они жили в ветхой землянке  Ровно тридцать лет и три года.  Старик ловил неводом рыбу,  Старуха пряла свою пряжу. "Медный всадник" (в дальнейшем МВ)  Где прежде финский рыболов,  Печальный пасынок природы,  Один у низких берегов  Бросал в неведомые воды  Свой ветхий невод.  Разумеется, поэма гораздо богаче по своему образному строю, чем сказка, но совпадают ключевые мотивы исходных ситуаций, обозначенные редкими и потому стилистически выделенными словами: "ветхий" и "невод".

Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

Лечение проводят в санаториях местного типа или на курортах Кавказа (Сочи, Мацеста), Крыма (Евпатория, Саки, Ялта), Прибалтики. Оценка трудоспособности больных РБ Инвалидность при РБ отличаются следующими особенностями: 1) значительный удельный вес среди всех инвалидизирующих заболеваний; 2) инвалидами становяться люди молодго и среднего возраста уже через 3-5 лет от начала РА. Для оценки трудоспособности больных РА необходимо учитывать данные о выраженности и характере поражения суставов, распространенности поражения, о преимущественном вовлечении в процесс различных групп суставов, их функциональной недостаточности, активности патологического процесса, выраженности и упорстве болевого синдрома. Больным РА противопоказаны работы, связанные с пребыванием в сыром, холодном помещении, на улице ( в холодном климате), длительной ходьбой или стоянием. При остром и подостром начале РА больные являются временно нетрудоспособны до исчезновения местных явлений со стороны пораженных суставов, нормализации температуры и СОЭ.

Трансформація суспільства та політична модернізація

При открытоугольной глаукоме с длительно повышенным внутриглазным давлением ишемия диска зрительного нерва развивается не сразу и должно пройти некоторое время до появления офтальмоскопически видимых его изменений. Поэтому патомсханизмы образования атрофии нервной ткани здесь более сложные, и для объяснения их вполне вероятными являются гипотезы, основанные на данных о нарушении баланса между общим кровяным давлением, а также артериальным давлением в сосудах зрительного нерва и внутриглазным давлением. Речь идет, следовательно, о нарушении соотношения между интра- и экстравазалыгым давлением, и при превалировании последнего возникают условия для большей или меньшей компрессии сосудов хориоидеи и диска, которая приводит к состоянию хронической ишемии зрительного нерва. Эти взгляды нельзя назвать новыми. Лаубер (ЬанЬег, 1936) отмечал, что повышение офтальмотопуса снижает размах между артериальным и внутриглазным давлением, что вызывает аноксию высокочувствительной нервной ткани. Риз и Мак-Гевек (Кеазе, МсСаую, 1942), Мак-Лин (МсЬеап, 1957) опубликовали наблюдения о появлении изменений в поле зрения, возникших после снижения общего кровяного давления у больных глаукомой.

Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

Произошло как раз обратное. «Расширение марочного капитала» превратилось во всеобщую болезнь, а такие компании, как Coca-Cola, начали говорить о «мегабрендах». В течение многих лет мы практически в полном одиночестве клеймили практику линейного расширения, что было отмечено даже в «Jour al of Co -sumer Marke i g»: «Э. Райс и Дж. Траут остаются единственными непримиримыми критиками практики расширения торговых марок». (Наше мнение не меняется.) Так было до последнего времени, пока наш вердикт не подтвердил «Harvard Busi ess Review» (ноябрь–декабрь 1994 г.): «Непроверенное расширение товарных линий может ослабить имидж торговой марки, разрушить торговые связи и замаскировать возрастание издержек». Продолжайте, ребята, продолжайте. Все зависит от точки зрения Различие в подходах во многом объясняется точками зрения. Компании рассматривают свои торговые марки с экономических позиций. Они готовы превратить самую сфокусированную марку, четко определяющую какой-либо товар или идею, в расфокусированную, представляющую два, три или больше типов товаров или идей.

Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

Сумма, подлежащая выплате по земельному налогу, подсчитывается исходя из базы путем умножения ее на соответствующую процентную ставку обложения, принятую для данного года. Субъект данного налога имеет право опротестовать базу налогообложения в течение установленного законодательством срока. В случае стихийного бедствия, повлекшего исчезновение объекта обложения, субъект получает право на возмещение части внесенного налога, считая с первого дня после данного стихийного бедствия. Аналогичный порядок применим и в сельском хозяйстве, если в результате стихийных бедствий урожай был уничтожен полностью или частично (заморозки, пожар). Если данное бедствие принесло убыток многим владельцам, мэр имеет право принять коллективное решение о возмещении понесенного ущерба всем хозяйствующим субъектам. При гибели скота в следствие эпидемии потерпевший ущерб имеет право на возмещение части внесенной суммы по земельному налогу, если представит аттестацию мэра и сертификат ветеринарной инспекции. 5. Арендная плата за землю. Размер, условия и сроки внесения арендной платы за землю устанавливается договором. При аренде земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, соответствующие органы исполнительной власти устанавливают базовые размеры арендной платы но видам использования земель и категориям арендаторов.

Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

Нетрудоспособными иждивенцами, призываемым к наследованию в качестве обязательных наследников на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК, являются: - граждане, относящиеся к наследникам по закону всех установленных семи очередей, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо оттого, проживали они совместно с наследодателем или нет; - граждане, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. Как известно, понятие нетрудоспособности применительно к различного рода правоотношениям также различно. Понятие нетрудоспособности применительно к наследственным правоотношениям до настоящего времени содержится в единственном документе — постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 года № 6 «О судебной практике по делам о наследовании» К нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет (нетрудоспособные по возрасту), а также инвалиды I, II.

Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

Состоявшийся 26 ноября 1954 пленум ЦК СКЮ, поддержав соображения ЦК КПСС о встрече на высшем уровне, высказался за нормализацию межгосударственных отношений на принципах активного мирного сосуществования.

Нестор Махно: історично-політичний портрет

Главная задача губернской реформы – обеспечение армии за счет местных учреждений – выполнена не была, т.к. Северная война, несмотря на Полтавскую победу, затянулась до 1721 г. и разместить в губерниях «приписанные» к ним полки не удалось. Да и возможности губернаторов по сбору денег с населения оказались не безграничными. Очень скоро рост военных расходов привлек к хроническому недостатку средств, и многие губернаторы, стремясь продемонстрировать царю свое радение о «казенной прибыли» пускались во всяческие ухищрения. Так, например, казанский губернатор Апраксий придумывал новые «доходы» и предъявлял царю фальшивые ведомости по ним. Все эти преобразования вызвали полное расстройство центрального управления. В результате губернской реформы прекратили свое существование приказы (кроме военных). В начале XVII века в России фактически не было даже столицы, т.к. Москва уже перестала быть ею, а Петербург еще не стал. Единственной центральной властью был сам государь со своими сподвижниками, которые могли называться то «ближней канцелярией», то «консилией министров» и т.п. И вот в 1711 г., отправляясь в турецкий поход, Петр издал коротенький указ, гласивший: «определили быть для отлучек наших Правительствующий сенат для управления».

М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

Хотя формально каникул не существовало, дети могли отдохнуть от учебы во время многочисленных церковных праздников. В школах царили жестокие наказания: голод, карцер, избиения. До XI в. учеников били по щекам, губам, носу, ушам, спине, позже — по голому телу. В XIV—XV вв. розгу, палку и плеть сменил бич. В XV в. этот бич стал вдвое длиннее, чем в предшествующее время. Наказания рассматривались как естественное и богоугодное дело . Подавляющее число церковных школ ограничивалось рудиментарным образованием. В школах бенедиктинцев три года н обучали началам грамоты, пению псалмов, соблюдению религиозных ритуалов. Немного шире была программа аналогичных школ капуцинов, которая знакомила с религиозным учением и давала общую подготовку (письмо, счет, пение); иногда к этому добавляли начала астрономии. Церковные школы, где давалось повышенное образование, исчислялись единицами. Обучали в церковных школах повышенного образования по программе семи свободных искусств. Канон семи свободных искусств обычно включал следующие дисциплины: грамматику (с элементами литературы), диалектику (философию), риторику (включая историю), географию (с элементами геометрии), астрономию (с элементами физики), музыку, арифметику.

Політичний режим

Фашизм, как идеология, вообще свободен от антисемитизма. Более того, Муссолини резко осуждал нацистскую теорию расизма и антисемитизма. В марте 1932 года, беседуя с немецким писателем Эмилем Людвигом, он сказал: «. К настоящему времени в мире не осталось совершенно чистых рас. Даже евреи не избежали смешения. Именно такое смешение зачастую делает нацию сильной и красивой. Я не верю ни в какие биологические эксперименты, которые якобы могут определить чистоту расы. Антисемитизм в Италии не существует. Итальянские евреи всегда вели себя как настоящие патриоты. Они храбро сражались за Италию во время войны». Как мы видим, Муссолини не только не осуждает смешение рас, в чем в корне противоречит не только Гитлеру и всей расовой теории национал-социализма, но и даже с симпатией говорит о евреях. И это были не просто слова - в то время в Италии многие важные посты в университетах и в банках занимали евреи. В армии среди высших офицеров также было много евреев. Французский автор Ф. Фюре в своей книге «Прошлое одной иллюзии» сказал: «Гитлер сделал слово «раса» главным пунктом своего политического кредо, в то время как Муссолини по сути дела не был расистом». Русский социолог Н. В. Устрялов (1890-1937): «Необходимо. отметить, что в итальянском фашизме расистский дух отсутствует начисто.

Утворення Скіфії та її політична історія

Конкурентоспособность товара. Жизненный цикл товара и характеристика его стадий. Качество товара - совокупность свойств и характеристик, благодаря которым товар удовлетворяет определённые потребности. В маркетинге большую роль в качестве товара играет обратная связь с рынком. Конкурентоспособность - указывает на наличие особенностей товара, отличающих его от товаров конкурента. Особенности могут быть технические, экономические, организационные (цена, дизайн, качество). Жизненный цикл товара. Он описывает динамику продаж на рынке, получаемую при этом прибыль и стратегию маркетинга изготовителя этого товара. Существует 4 стадии жизненного цикла товара: 1) Стадия внедрения или выхода товара на рынок; 2) Рост; 3) Зрелость; 4) Спад На первой стадии товар появляется на рынке. Объем продаж незначительный, а себестоимость высокая, т.к. много средств тратится на освоение рынка. Следовательно, прибыль минимальная или отсутствует. На второй стадии спрос на товар растёт высокими темпами, увеличивается объем продаж, себестоимость снижается за счет сокращения затрат на маркетинговые исследования и за счет объема выпускаемой продукции.

Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

Как известно, до начала 1918 г. в Харбине размещались российская администрация КВЖД, а также русская полиция, суд и войска. После Октябрьской революции и гражданской войны огромное количество беженцев приехало на Дальний Восток и далее в Харбин, население которого к началу 20-х годов достигало 100000 человек. Следовательно, при обсуждении вопроса о том, был ли российский колониализм в Харбине, необходимо рассматривать ситуацию до 1918 г. отдельно от ситуации последующего периода, когда власть в городе перешла в руки китайской администрации. 22-го мая 1896 года (ст. ст.) в Москве был подписан секретный договор, по которому правительство Китая разрешило Русско-Китайскому банку построить и эксплуатировать железную дорогу на территории Северо-Восточного Китая. В Статье 4 этого договора ясно сказано: Соединение этой железной дороги с русской железной дорогой не может служить предлогом к какому-либо захвату китайской территории или покушению на верховные права его величества императора китайского(1). В Статье 5 договора, кроме того, сказано: В мирное время Россия будет иметь то же право на сквозной провоз своих войск и припасов, лишь с теми остановками, которые вызываются требованиями транспортной службы.(2). Согласно последующим, более конкретным до Харбин - продукт колониализма договорам между двумя государствами, русские имели право арендовать территорию по обе стороны линии КВЖД и приобретать необходимые д стройки железной дороги материалы на этой территории. В середине XIX в., еще до того как русские начали интересовать Северо-Восточным Китаем, другие западные державы уже открыли ворот долго закрытой страны с помощью своих вооруженных сил.

"Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

Буде же паче чаяния где окажется сему противное предприятие, то городничий не только в том уведомить долженствует губернское правление и (главнокомандующего или правителя губернии), но имеет до того не допустить и смирить, по мере данной ему власти, нарушителя общего, частного и собственного своего покоя и блаженства, в чем всякий верный и.в. подданный обязан, по мере власти, силы и возможности своей, помогать городничему. 257. Штатные команды, кои в городах находятся при разных караулах присутственных мест, или при должностях, суть в команде городничего , который в случае опасности. оные собрать и употребить может для предохранения общего блага от опасности; почему городничему надлежит за исправным состоянием той штатной команды прилежное смотрение иметь. 264. Буде в городе окажется ослушание от целого общества, то городничий о сем уведомит (губернское правление и главнокомандующего или правителя губернии) наместническое правление и генерал-губернатора или правителя наместничества, а между тем приложит старание ослушных привести в послушание, по мере данной ему власти. Задание №2. В 1785 г. была издана “Жалованная грамота городам”.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.