Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

Міністерство освіти та науки України Запорізький Національний Технічний УніверситетЗ/к №7071696Контрольна робота По курсу: Безпека життєдіяльності Студентки V курсу заочного факультета гр. №747 Спеціальність: Менеджмент у виробничій сфері Єрошенко Оксани Миколаївни. м. Запоріжжя, 2001 рік ПЛАН: 1. (4) Суспільні екологічні проблеми. Атмосфера та здоров'я людини. 2. (21) Психологічні властивості людини. Мислення. 3. (27) Вплив електричного струму на організм людини. 4. (44) Дії населення і правила поведінки при аваріях на АЕС. 5. (50) Перша допомога при пораненнях та кровотечах. Література 1.Суспільні екологічні проблеми. Атмосфера та здоров'я людини. Розвиток людської цивілізації неможливий без раціональної взаємодії з природою. Людина отримує все необхідне для життя: енергію, продукти харчування, матеріали, бере від природи емоційну та естетичну наснагу. Цілеспрямованість дії людини на природу зумовлює не тільки позитивний вплив, а й призводить і до негативних наслідків. Тому сьогодні вкрай необхідна стратегія охорони довкілля, широке екологічне виховання населення. Екологія — це наука про відносини між рослинними і тваринними організмами та навколишнім середовищем. Атмосфера — це зовнішня газоподібна оболонка планети, яка безпосередньо прилягає до космічного вакууму і захищає все живе на Землі від згубного впливу космічного випромінювання. Хімічний склад атмосфери: 78,1 відсотка — азот, 20 — кисень, 0,9 — аргон, решта — вуглекислий газ, водяна пара, водень, гелій, неон. Кожний компонент по-своєму важливий для життя. Азот ( 2) — газ без кольору і запаху, є обов'язковим компонентом отримання білкових сполук. Складні білкові сполуки започаткували життя на Землі. Азот входить до складу всіх видів білків в організмі людини. Ось чому високий вміст азоту в атмосфері є необхідною умовою життя. Кисень (О2) — активний окислювач в усіх життєвих процесах, обов'язковий учасник будь-якого горіння. Зниження кількості кисню в атмосфері (нижче 15 відсотків) становить небезпеку для життя. Кисень забезпечує фізіологічні процеси організму людини. Газ без кольору і запаху, густина — 1,23 г/л, хімічно найактивніший (після фтору) неметал, взаємодіє з більшістю інших елементів (процес окислення). При підвищенні температури окислення може перейти в горіння. Люди, тварини, рослини отримують необхідну для життя енергію за рахунок біологічного окислення різних речовин киснем, який надходить в організм різними шляхами (легені, шкіра). Кисень — найрозповсюдженіший на Землі елемент. У вигляді складових він становить 1/2 маси Земної кори, входить до складу води. живих організмів. У вільному стані — 21%. Завдяки фотосинтезу рослини продукують кисень. Формула фотосинтезу: При цьому близько 80% кисню надходить в атмосферу при фотосинтезі океанського планктону і 20% — від земних рослин. Аргон (А2) — інертний газ з густиною 1,73 г/л. Використовується в промисловості (аргонове зварювання) при хімічних процесах, для наповнення електричних ламп і газорозрядних трубок. Озон (О3) — модифікація кисню. Газ синього кольору з різким запахом. Утворюється із О2 при електричних розрядах в атмосфері на висотах 20 — 25 км. Озон охороняє все живе на Землі від шкідливого впливу короткохвильової УФ — радіації Сонця.

За відсутності пошкоджень шкіри та в сухому стані цей опір може складати сотні тисяч Ом. Якщо ці умови не виконуються, то опір шкіри спадає до 1 кОм. При великих напругах та при тривалому проходженні струму через тіло людини опір шкіри спадає ще більше, що спричиняє зростання сили струму та більш важкі наслідки ураження струмом. Внутрішній опір тіла людини не перевищує кількох сотень Ом і суттєвого значення не має. На опір тіла людини впливає також фізичний та психічний стан, хворобливість, втома, голод, стан сп'яніння, емоційне збудження. Допустимим вважається такий струм, при котрому людина може самостійно звільнитися від електричного кола. Його величина залежить від часу проходження струму через тіло людини. Змінний струм порівняно з постійним більш небезпечний. При високих напругах (більше 500 В) небезпечніший постійний струм. Найбільш небезпечним є змінний струм частотою 20. 100 Гц. Саме цьому діапазону відповідає струм промислової частоти. Зі всіх можливих шляхів протікання струму через тіло людини найбільш небезпечними є ті, при котрих уражаються головний або спинний мозок, серце та легені. На важкість ураження електричним струмом впливають і параметри мікроклімату у виробничому приміщенні. Зростання температури, відносної вологості, швидкості руху повітря підвищують небезпеку ураження, оскільки вологовиділення (в тому числі виділення поту) зумовлюють зниження опору шкіри. 4. Дії населення і правила поведінки при аваріях на АЕС. При аваріях на АЕС, на підприємствах атомної промисловості з викидом у зовнішнє середовище радіоактивних продуктів може бути радіоактивне зараження за межами території станції. Це призведе до опромінення населення і забруднення навколишнього середовища вище допустимого рівня, встановленого для нормальної роботи АЕС. При цьому на службовців впливає гама-опромінення. При отриманні сигналу про аварію на АЕС робоча зміна ховається у сховищах, а населення — у захисних спорудах. При цьому одягаються засоби індивідуального захисту, береться запас їжі, води, предметів першої необхідності. Якщо обставини змушують людей ховатись у квартирах або у виробничих приміщеннях, то потрібно провести герметизацію: прикрити тканиною вікна, у будинках з пічним опаленням перекрити труби. Слід пам'ятати, що дози опромінення значно менші під час перебування людей у різних будинках і спорудах. На зараженій місцевості потрібно поводитись дуже обережно: використовувати засоби індивідуального захисту, не ходити без потреби по вулиці. При виході зі сховища необхідно вдягати засоби індивідуального захисту органів дихання й шкіри. Режим поведінки людей на місцевості, зараженій радіонуклідами, їх трудова діяльність, час перебування у сховищах, укриття та інші питання вирішують органи самоврядування на підставі даних штабів ЦО. З населенням проводиться медична профілактика шляхом прийому протирадіаційних препаратів до і після опромінення. У зв'язку з тим, що територія в радіусі 30 км підлягає тривалому радіоактивному зараженню, основним засобом захисту є евакуація. В першу чергу евакуйовуються діти дошкільного віку. В цьому разі збірні евакопункти не створюються, а евакуація проводиться безпосередньо від будинків. Евакуація проводиться на автомашинах і пішки у два етапи.

Шляхом дедукції застосовуємо їх до нових ситуацій. Аналогія - умовивід, що ґрунтується на подібності деяких ознак об'єктів. Мислення є логічним, якщо хід думок правильно відображає зв'язок предметів, явищ об'єктивної дійсності. Поняття формуються у процесі мислення, в судженнях і умовиводах про предмети і явища об'єктивної дійсності. Кожне поняття характеризується певним обсягом і змістом. Обсяг поняття - це відображене в ньому коло об'єктів, а зміст - відображена в ньому сукупність їх істотних ознак. Загальні поняття - поняття, в котрих відображаються істотні властивості класів предметів. Конкретні поняття - поняття, в котрих відображаються певні предмети, явища чи їх класи з їх істотними ознаками, зв'язками і відношеннями. Абстрактні поняття відображають ті чи інші властивості об'єктів відокремлено від них самих (хоробрість, добро, вартісність), які є завжди загальними. Різновиди мислення. Мислення відбувається за загальними ознаками, спільними для всіх людей, водночас набуває відмінних особливостей залежно від змісту задач. Відповідно до цього мислення буває технічним, науковим, художнім тощо. Технічне мислення спрямоване на розв'язання різних технічних задач. Наукове мислення спрямоване на розв'язання теоретичних, наукових задач. Художнє мислення виявляється у виконанні завдань художнього зображення особливостей дійсності, зокрема людей, їх життя, суспільних і виробничих відносин. Індивідуальні відмінності в мисленні людей. Мислення за тих чи інших умов характеризується глибиною, послідовністю, самостійністю, критичністю, гнучкістю, швидкістю. Глибина мислення характеризується вмінням людини проникнути в суть пізнаваних явищ, розкривати їх причини, дошукуватися їх основ, всебічно з'ясовувати їх зв'язки з іншими явищами об'єктивної реальності, передбачати хід подій. Поверховість мислення протилежна глибині мислення. Це вдоволення частковим з'ясуванням зв'язків тих чи інших явищ, недостатня диференціація зрозумілого і незрозумілого, доведеного і недоведеного. Послідовність мислення полягає в умінні людини дотримуватися його логічних правил, не суперечити самій собі в своїх міркуваннях, доводити і обґрунтовувати свої висновки, стежити за тим, щоб думки випливали одна з одної, не відхилялися від теми міркування; дотримуватися певного плану у викладі думок, контролювати їх хід. Послідовність - істотна властивість правильного мислення. Самостійність мислення - вміння людини ставити нові проблеми, знаходити нові підходи до їх розв'язання, виявляти ініціативу в розв'язанні тих завдань, котрі постають у повсякденному житті. Це необхідна передумова новаторства в науці і техніці. Критичність мислення полягає у здатності переглядати погляди, теорії, що вже склалися, змінювати їх, якщо вони вступають у суперечність з новими даними науки і практики. Гнучкість мислення - вміння змінювати спосіб розв'язання проблеми, знаходити нові шляхи її розв'язання, бути вільним від шаблону в з'ясуванні питань, беручи при цьому до уваги конкретні обставини, за яких відбуваються ті чи інші явища, події. Інертність мислення вимірюється часом, протягом котрого різні люди впорюються з одними і тими ж пізнавальними завданнями, правильно і обґрунтовано їх розв'язуючи.

В государственных делах политике, экономике, обороне чаще всего имеет место осознанный риск, когда тщательно рассчитываются ожидаемый успех, выгода, допустимая цена, последствия и пр. Родственным понятию «опасность» выступает понятие «угроза». Угроза это опасность на стадии перехода от возможности к действительности, высказанное намерение или демонстрация готовности одних субъектов нанести ущерб другим. В социальном контексте под угрозой безопасности понимается «совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, обществу и государству».[1] Угрозы и опасности всегда указывают на взаимодействие двух сторон: субъекта, который является источником и носителем опасности, и объекта, на который направлена угроза или опасность. В методологическом плане важно подчеркнуть, что человек, социальная группа, государство и другие компоненты социума одновременно выступают субъектом и объектом социальных опасностей и угроз. Как любая научная дисциплина, безопасность жизнедеятельности имеет свою методологию, т.Pе. совокупность методологических принципов и методов изучения

РЕФЕРАТЫ:

Основи безпеки життєдіяльності

Но такой подход привел его к отрицанию перемен. Он предостерегал против женского образования, против отмены телесных наказаний. В своей епархии Филарет практиковал деспотические методы управления. Долгая жизнь и высокий сан Филарета, при глубоком уме и твердой воле, не могли не оказать сильного влияния на русское общество. Проповеди Филарета, прозванного "московским Златоустом", отличались рассудочностью: его величавая речь обращалась к разуму слушателей, а не к их чувству; отвлеченное изложение было мало доступно пониманию среднего слушателя. Филарет избегал иностранных слов (телескоп, например, называл "дально – зрительным стеклом"), употреблял славянские слова, прибегал к диалектическим сближениям. По содержанию своему, проповеди Филарет не касались вопросов современности; отрешенные от явлений действительной жизни, они призывают к пассивным добродетелям молчания, смирения, терпения и преданности воле Божией. Личный характер Филарет был властный и упорный; он не чужд был суровости, выражавшейся, например, в противодействии стремлениям Гааза. Пользуясь громадным влиянием, он иногда выступал против прогрессивных стремлений общества и правительства (защита телесных наказаний ссылками на Священное Писание).

Безпека діяльності підприємства

Если несколько раз звук трубы предшествует введению адреналина, то он сам по себе становится раздражителем, вызывающим те же реакции (учащение сердцебиений, повышение кровяного давления), что и введение адреналина. Особенно быстро вырабатываются патологические рефлексы. Описан случай, когда звонок будильника совпал с приступом стенокардии. После этого звонок стал условным раздражителем, вызывающим приступ сердечных болей. Это значит, что условнорефлекторно можно вызывать патологическое состояние. Биологическое значение условных рефлексов. Условный раздражитель - заблаговременный, отдаленный предвестник пищи, хищника, непогоды. Безусловный оборонительный рефлекс возникает тогда, когда биологически значимый раздражитель уже подействовал - жертва находится в когтях хищника, лапа захлопнута капканом, т. е. спасение маловероятно. Условный рефлекс бегства вызывается ревом, видом, треском веток, обнаруживающим врага. Здесь биологическое преимущество условных рефлексов очевидно. Условный сигнальный раздражитель, действуя с расстояния и заблаговременно дает возможность либо приблизиться к раздражителю, если он полезен, либо заблаговременно спастись от него.

Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

К древнейшим из них относятся египетские пирамиды, микенские купольные гробницы, скифские курганы, а также скальные гробницы и мавзолеи. Христианские гробницы часто помещали внутри храмов и церквей и под ними — в подклете и склепах, называемых усыпальницами (например, украшенная резным орнаментом, гробница Ярослава Мудрого — в Киевском Софийском соборе, гробница М.И. Кутузова — в Казанском соборе Санкт- Петербурга, гробницы патриархов и митрополитов — в Успенском соборе Московского Кремля, гробницы великих князей московских и государей — в Архангельском соборе Кремля). Само общеславянское слово "гроб" имеет первоначальное значение — "яма", "могила". Действительно, наши предки — древние славяне в дохристианский период не хоронили своих покойных в том гробу, который подразумевается современным значением этого слова. Умершего опускали в могилу, выкопанную в земле в виде большого дома, клали туда дроги с кучером, имевшие соответственное оформление. Изготавливались гробы в небольших мастерских, разбросанных по всей Москве.

Особливості будови і життєдіяльності лишайників

Как правило, в большинстве стран предвыборная агитации прекращается за сутки до открытия избирательных участков. Это делается для того, чтобы предоставить самим избирателям время и возможность самостоятельно обдумать и всесторонне взвесить свой выбор и принять окончательное решение, за кого и за что именно отдать свой голос. Срок полномочий выборных должностных лиц ограничивается определенным, строго фиксированным в конституции периодом, как правило, от двух до шести лет в зависимости от страны и должности. Считается, что определенные конституцией срок и порядок избрания должностных лиц достаточны, чтобы избранное лицо могло реализовать свою программу, позволяют обеспечить стабильность и преемственность политического руководства. Учитывается и то, что этот срок не настолько велик, чтобы политик мог забыть о предстоящих выборах и не помнить о своей ответственности перед избирателями. Основные типы избирательной системы. Результаты выборов, определяющие победителей и побежденных, во многом зависят от типа избирательной системы. Существуют два основных типа: мажоритарная и пропорциональная.

Праця як основа життєдіяльності та провідний чинник виробництва

Во избежание образования корок и обилия слизи в полости носа его под утрам промывают теплой водой. При необходимости корочки в носу размягчают, смазывая глицерином или вазелином. В ушах больных может скапливаться так называемая ушная сера (желтовато- коричневая масса), которая может твердеть и образовывать «ушные пробки», что понижает слух. Рекомендуется ежедневно по утрам при умывании наружные слуховые проходы промывать теплой водой с мылом. При образовании ушных пробок их нельзя выковыривать твердыми предметами во избежание повреждения барабанной перепонки. Надо закапать в наружный слуховой проход несколько капель 3% раствора перекиси водорода и затем протереть ватным тампоном. Серные пробки можно также удалить спринцеванием наружного слухового прохода с помощью сильной струи воды из ушного шприца или резинового баллона. При необходимости следует обратиться за помощью к врачу. 6. Уход за глазами заключается в ежедневном их промывании водой при утреннем и вечернем умывании. При наличии корочек на ресницах и обильных выделениях из слизистых оболочек глаза конъюнктиву осторожно промывают ватным тампоном, смоченным 2% раствором борной кислоты. 7. Пролежни, их предупреждение и лечение.

Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

Например, летом 2000 г. были зафиксированы многочисленные примеры нарушений прав мелких акционеров - на волне наращивания голосующих пакетов собственных акций и акций других компаний за счет скупки у этой группы инвесторов ценных бумаг. Так, НК "Славнефть", приобретшая в начале года 10% акций "Нижневартовскнефтегаза", 5% "Самотлорнефтегаза", 5% "Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия", увеличивает свои пакеты путем скупки ценных бумаг у населения в специально открытых для этого пунктах. По свидетельствам акционеров - физических лиц, скупка акций в специализированных региональных центрах производилась по очень заниженным ценам. Защита прав акционеров, законодательство. Мероприятия по защите прав акционеров со стороны законодательной и исполнительной власти не будут активными. Предположительно будут созданы специальные организации (спецдержателей) для решения проблем, связанных с голосованием акциями, депонированными под ADR, и для них установлен отдельный правовой режим. (В начале осени 2000 г. разразился крупный скандал в среде акционеров - держателей ADR РАО "ЕЭС России": на внеочередном собрании акционеров компании их голоса в процессе принятия решений были проигнорированы.

Жизнь и творчество Рэя Бредбери (Життя і творчий шлях Рея Бредбері)

Существуют три вида учета перевозок и работы флота Оперативный учет - получение информации, отражающей повседневную работу судов, ход, условия протекания, результаты перевозочного процесса. Эта информация поступает с судов, из портов, от агентов. Основная первичная информация дается по формам ДИСП1, ДМ. Дает первые данные для оценки для оценок хода выполнения плана перевозок и заданий по работе флота. Статистический учет - получение уточненных данных, отражающих работу флота и его результаты за календарный период, месячного, квартального, текущего и перспективного планирования. Обеспечивает уточнение отчетных данных на основе строго документированной информации. На временных отрезках статистический учет обеспечивает уточнение отчетных данных на основе строго документированной информации, в нем отсутствует информация, относящаяся к условиям протекания перевозочного процесса, обеспеченности топливом и материалами и др. Бухгалтерский учет или балансовый - отражение и контроль выполнения производственно-финансового плана каждого отдельного подразделения флота в целом.

Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

После принятия соответствующего федерального закона законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации приводятся в соответствие с принятым федеральным законом.Статья 13. Участие субъектов Российской Федерации в федеральном законодательном процессе 1. Проекты федеральных законов по предметам совместного ведения согласовываются с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном настоящей статьей. 2. Проекты федеральных законов по предметам совместного ведения после их внесения в Государственную Думу субъектами права законодательной инициативы, а также после их принятия Государственной Думой в первом чтении направляются в соответствии с Регламентом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Регламент Государственной Думы) в органы государственной власти субъектов Российской Федерации для возможного внесения предложений и замечаний в месячный срок. До истечения указанного срока рассмотрение законопроекта во втором чтении не допускается. 3. Представленные в установленный срок органами государственной власти субъектов Российской Федерации предложения и замечания, касающиеся проектов федеральных законов по предметам совместного ведения, подлежат обязательному рассмотрению соответствующим комитетом Государственной Думы и принимаются либо отклоняются в установленном Регламентом Государственной Думы порядке.

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

Для писателя, как и для его Сореля, прошлое – героический миф, в котором рядовые французы, затравленные белым террором и доносом святош, черпают подкрепление своему чувству достоинства, внутреннему протесту и хрупкой надежде. Так обозначаются масштабы философски исторического раздумья в «Красном и черном»: Почти полувековые судьбы Франции, прослеженные в их преизбыточной разветвленности на многих тысячах страниц «Человеческой комедии» Бальзака, получают в резком столкновении эпох, исподволь пронизывающем книгу Стендаля, памфлетно острое и предельно сжатое выражение.

МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Это объясняется тем, что автор стремится к использованию всех богатств языка и стиля, к яркому, выразительному, образному тексту. Автор использует не только лексику кодифицированного литературного языка, но и разнообразные изобразительные средства из разговорной речи и просторечья. На первый план в художественном тексте выходят эмоциональность и экспрессивность изображения. Многие слова, которые в научной речи выступают как четко определенные абстрактные понятия, в газетно-публицистической речи – как социально-обобщенные понятия, в художественной речи несут конкретно чувственные представления. Таким образом, стили функционально дополняют друг друга. Например, прилагательное свинцовый в научной речи реализует свое прямое значение (свинцовая руда, свинцовая пуля), а в художественной образуют экспрессивную метафору (свинцовые тучи, свинцовая ночь, свинцовые волны). Поэтому в художественной речи важную роль играют словосочетания, которые создают некое образное представление. Для художественной речи, особенно поэтической, характерна инверсия, т.е. изменение обычного порядка слов в предложении с целью усилить смысловую значимость какого-либо слова или придать всей фразе особую стилистическую окраску.

Козаки, їхнє життя, побут та звичаї

Положение Столыпина совсем пошатнулось, когда от него стало отходить поместное дворянство. Камнем преткновения в отношениях с дворянством стали проекты местных реформ. Столыпин намеревался перестроить всю систему местного управления – от сельского до губернского, - притом на бессословных началах. На месте бывшей волости предполагалось создать нечто вроде мелкой земской единицы. Если раньше помещик был над мужиком, то теперь Столыпин хотел их усадить рядом в волостном правлении. Расходы по содержанию волостного хозяйства должны были лечь на все сословия. Губернский проект преследовал цель оторвать губернаторов от двора и всецело подчинить их Совету министров и МВД. Комплекс этих реформ, призванных упорядочить местное управление в России, очистить его от старославянских наслоений имел едва ли не большее значение чем аграрная реформа. Стараясь договориться с дворянством, Столыпин задержал представление в Думу некоторых проектов. В осеннюю сессию 1908г. совет начал рассмотрение законопроекта об уездной реформе – сначала в специальной комиссии.

Духовне життя та ставлення до людини в Єгипті прадавніх часів

Из основных назначений вытекают и основные знания и умения использования текстовых редакторов (на большинстве они одинаковы или максимально сходны): - создавать новый документ - редактировать уже созданные (изменять шрифты, форматировать текст, добавлять картинки, диаграммы, файлы и т.д.) - уметь внедрять (добавлять) картинки, диаграммы, файлы. Изменять вид шрифта. - уметь применять шаблоны форматирования. - создавать диаграммы, таблицы. - выводить на печать как весь документ в целом, так и его фрагменты, определенные страницы - копировать, перемещать удалять, заменять фрагменты текста - сохранять и изменять расширение документов - использовать встроенные средства программы: редактор изображения, база символов и изображений, объекты WordAr , вставление геометрических фигур и т.д. Текстовый редактор Microsof Word является частью программного пакета Microsof Office и очень тесно связан с другими элементами этого пакета. Программа Microsof Office Power Poi 2003. Программа Microsof Office Power Poi 2003 предназначена для создания и редактирования слайдов. Основные требования к знаниям работе в Power Poi : - создавать новый слайд - применять шаблон оформления - вставлять рисунки и размещать их в слайде - создавать слайды, состоящие из нескольких листов - применять графические эффекты к картинкам - настраивать параметры отображения слайда на экране - сохранять созданные документы - редактирование рисунков встроенными средствами программы - распечатывать документ как весь, так и выбранную группу листов.

Життя і творчість Івана Франка

Их устранение требует занятий спортом, физкультурой и правильного распределения нагрузок на позвоночник. Самой распространенной патологией костно-мышечной системы является ее травматическое повреждение, которое может произойти при резких движениях в том или ином суставе, ударах падениях. При этом мы будем наблюдать растяжения и разрывы связок, вывихи суставов, переломы костей различной степени тяжести с возможными повреждениями внутренних органов. Такие нарушения приводят к снижению трудоспособности человека и ограничивают движения. Болезнью нашего века является остеохондроз, при котором страдают межпозвонковые суставы и диски. При развитии остеохондроза наблюдаются боли в позвоночники, ограничение движений в том или ином отделе позвоночника, болезненность в мышцах, головокружения и потеря сознания при сдавливании сосудов, снабжающих головной мозг. При попадании инфекции в кости может развиться остеомиелит - гнойное расплавление кости. Это сопровождается резкой болью в пораженной области, повышением температуры и общим тяжелым состоянием.

Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

Как утверждают специалисты, через 30 - 50 лет начнется необратимый процесс, который на рубеже XXI - XXII веков приведет к глобальной экологической катастрофе. Особо тревожное положение сложилось на Европейском континенте. Западная Европа свои экологические ресурсы в основном исчерпала и соответственно использует чужие. В европейских странах почти не осталось нетронутых биосистем. Исключение составляет территория Норвегии, Финляндии, в какой-то степени Швеции и, конечно, евразийской России. На территории России (17 млн. кв. км) имеется 9 млн. кв. км нетронутых, а значит, работающих экологических систем. Значительная часть этой территории - тундра, которая биологически малопродуктивна. Зато российская лесотундра, тайга, сфагновые (торфяные) болота - это экосистемы, без которых невозможно представить нормально действующую биоту всего Земногошара. Россия, например, стоит на первом месте в мире по поглощению (благодаря своим обширным лесам и болотам) углекислоты - около 40 процентов. Остается констатировать: в мире нет, пожалуй, ничего более ценного для человечества и его будущего, чем сохраняющаяся и пока работающая естественная экологическая система России при всей сложности экологической обстановки.

Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

Особенно отчетливо это проявляется по отношению к подземным вода Сибирскими экологами-геохимиками выявлено обогащение ртутью а снеговых вод сравнительно с поверхностными водами в бассейне р.Катунь Кураиско-Сарасинская ртутно-рудная зона Горного Алтая). Подсчет баланса количества тяжелых металлов в снеговом покрове показал, что основная их часть растворяется в снеговой воде, т.е. находятся в миграционно-подвижной форме, способной быстро проникать поверхностные и подземные воды, пищевую цепь и организм человека. В условиях Подмосковья цинк, стронций, никель практически полностью растворены в снеговой воде. Отрицательное влияние загрязненной атмосферы на почвенно-растительный покров связано как с выпадением кислотных атмосферных осадков, вымывающих кальций, гумус и микроэлементы из почв, так и с нарушением процессов фотосинтеза, приводящих к замедлению роста гибели растений. Высокая чувствительность деревьев (особенно березы дуба) к загрязнению воздуха выявлена давно. Совместное действие их факторов приводит к заметному уменьшению плодородия почв и исчезновению лесов.

Планування діяльності підприємства

Помимо учебника необходимо использовать материал и записи сделанные на занятии. Домашнее задание должно стимулировать познавательную деятельность учащихся. Это могут быть вопросы на которые учащиеся должны будут найти ответ, это может быть проблемная ситуация, решить которую учащимся следует самостоятельно. Задачи урока записываются на доске. После комментирования задач урока учащимся предлагается вспомнить, о чем шла речь на предыдущем уроке и как это связано с сегодняшним материалом. Сообщение нового материала проводится на основании спецификации “ знаний “, “ умений “ и ” навыков “ по теме “ Издержки производства и себестоимость продукции сельского хозяйства “. Необходимо рассказать учащимся, что они должны узнать из нового материала, а также напомнить то, что они уже знают и умеют. Полученные на предыдущих занятиях умения и навыки очень пригодятся учащимся для расчетов себестоимости продукции сельского хозяйства. При изучении спецификации учащиеся самостоятельно определяют что они уже знают и умеют и каких знаний им недостаточно для расчета себестоимости продукции.

Державне регулювання комерційної діяльності

Проходя через тело человека, электрический ток оказывает на него сложное воздействие. Виды действия тока на человека: - термическое, проявляется в ожогах, нагреве органов, находящихся на пути прохождения тока, что вызывает в них серьезные функциональные расстройства, связанные со свертыванием белка; - электролитическое, проявляется в том, что в крови, лимфе, клетках начинается процесс электролиза неорганических и, частично, органических компонентов, вызывая нарушение их физико-химического состава, что приводит к нарушению нормального обмена веществ в организме; - механическое, выражается в расслоении, разрыве и других повреждениях различных тканей организма (мышечные, легочные ткани) в результате электродинамического эффекта; - биологическое, проявляется в возбуждении и раздражении живых тканей, а также в нарушении внутренних биологических процессов. Любое из перечисленных действий может привести к электрической травме, то есть к повреждению организма, вызванному воздействием электрического тока или электрической дуги.

Контрольна з підприємницької діяльності

Габариты выключателя с приводом (ширина х глубина х высота) — 4,38 х 0,75 х х4,58 м. Масса выключателя 2270 кг. 4. ВАКУУМНЫЕ И ЭЛЕГАЗОВЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 35 KB Для приема и распределения электроэнергии трехфазного тока номинальным напряжением 35 кВ в установках металлургических предприятий (дуговые сталеплавильные печи, прокатные станы и др.) разработаны КРУ, оборудованные вакуумными или элегазовыми выключателями выкатного типа. Применение этих КРУ резко сокращает габариты распределительных устройств (по сравнению с РУ, оборудованными воздушными выключателями), повышает их монтажную готовность, надежность работы и удобство эксплуатации. Климатическое исполнение КРУ—УХЛ категория размещения 3 по ГОСТ 15150 — 69 КРУ состоят из шкафов с аппаратурой раз личного назначения, соединенных между собой по сборным шинам. Таблица 1.1. Основные характеристики шкафов КРУ 35 кВ Параметр Норма Номинальное напряжение, кВ 35 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 40,5 Номинальный ток сборных шин, А 1600, 2500 Номинальный ток главных цепей 630, 1600,2500 шкафов, А Электродинамическая стойкость, кА 80 Термическая стойкость (2 с), кА 31,5 5.

Суть комерційної діяльності на підприємстві

Нормирование метрологических характеристик позволяет оценить погрешность измерения, достичь взаимозаменяемости средств измерений, обеспечить возможность сравнения средств измерений между собой и оценку погрешностей измерительных систем и установок на основе метрологических характеристик входящих в их состав средств измерений. Именно нормирование метрологических характеристик отличает средство измерений от других подобных технических средств (например, измерительный трансформатор от силового трансформатора ) Уже указывалось, что в соответствии с ГОСТ все средства измерений делятся на шесть видов : меры, измерительные преобразователи, измерительные приборы, вспомогательные средства измерений, измерительные установки и измерительные системы. Наиболее многочисленной группой средств измерений являются измерительные приборы и преобразователи, которые обобщенно называются измерительными устройствами (ИУ). В силу большого разнообразия их классифицируют по различным признакам : - По используемым физическим процессам ИУ разделяют на механические, электромеханические, электронные, оптоэлектронные и т.п. - По физической природе измеряемой величины различают вольтметры, амперметры, термометры, манометры, уровнемеры, влагомеры и т.д. - По виду измеряемой величины или сигнала измерительной информации, а также по способу обработки сигнала приборы делятся на аналоговые и цифровые.

Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

Самоубийство так же запрещено, как и незаконное убийство другого человека. Люди, совершающие самоубийство, весьма вероятно, были подавлены и озабочены, казалось бы, неразрешимыми проблемами. Однако самоубийство- не выход, ибо мучения, которым самоубийцы подвергались в своей земной жизни, станут совершенно невыносимыми в жизни загробной. Жизнь может быть полна трудностей, страданий и одиночества, но мусульмане приучены воспринимать это как часть выпавшего им испытания, которое они, не теряя веры, должны встречать терпеливо и смиренно. ж) Аборт По поводу аборта существуют две крайние точки зрения. Некоторые мусульмане, выступая на защиту искусственного прерывания беременности на ранней стадии, утверждают, что внутриутробный плод, не достигший 16- недельного возрвста, душой не обладает и поэтому, в случае крайней необходимости, аборт может быть сделан до истечения этого срока.  Другие же утверждают, что никому не дано знать, чем по сути своей является дух или душа, ибо когда Пророка спросили об этом, Он по велению Аллаха ответил, что знание об этом всецело известно принадлежит только лишь Богу.

Щодо визначення поняття стратегія життя

Он делится на подготовительные и соревновательные (зимние и летние) периоды с использованием различных средств и методов тренировки для решения специфических задач на общеразвивающих и специальных этапах. Подготовительный период. Основные задачи тренировки бегунов на 400м с/б в подготовительном периоде: 1. Повышение уровня атлетической подготовленности. 2. Развитие ведущих специфичных физических качеств: силы, быстроты, специальной выносливости. 3. Формирование и совершенствование техники бега с барьерами. В недельном цикле подготовки 6-8 тренировочных занятий, включающих 3-4 тренировки в барьерном беге, 3-4 тренировки в гладком беге и общефизическую подготовку. Тренировка бегунов на 400м с/б на весеннем этапе подготовительного периода несколько отличается от тренировки в осенне-зимнее время. С выходом спортсменов на беговые дорожки стадионов открывается возможность тренироваться на полной барьерной дистанции с нормальной расстановкой барьеров. В это время особое внимание уделяется формированию и совершенствованию ритма бега с барьерами, совершенствованию физических качеств, двигательных навыков и техники бега в структуре соревновательного движения.

Фінансовий аналіз діяльності підприємства

В любой стране, независимо от уровня ее развития понимают в той или иной мере неизбежность и необходимость претворения в жизнь идей информатизации общества. Многие страны имеют национальные программы информатизации с учетом местных особенностей и условий. Однако при создании и внедрении таких программ следует опираться на опыт передовых стран, учесть их успехи и неудачи, отразить в них существующие и перспективные тенденции информатизации. Результатом процесса информатизации является создание информационного общества, где манипулируют не материальными объектами, а символами, идеями, образами, интеллектом, знаниями. Если рассмотреть человечество в целом, то оно в настоящее время переходит от индустриального общества к информационному. Для каждой страны ее движение от индустриального этапа развития к информационному определяется степенью информатизации общества. Роль средств массовой информации Одной из отличительных особенностей жизни в современном обществе является гигантское развитие средств массовой информации.

3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

Здесь кол-во выражается в системной математич. Совокупности. Математич. Анализ бесконечен, т.к. связан с кол-венным содержанием объекта. 4). Кол-во выражается в счете множества качеств. Одного или одних рядов или классов последних Кол-во также выражается в счете самих радов или классов качеств. Взаимодействие между предметами, обладающими количественными характеристиками не влида сопровождаются изменениями качеств. В каких случаях количественные изменения ведут к качественному изменению? Данные изменения связаны прежде всего с нарушениями меры обьекта. Меры есть границы существования качеств. Нарушение меры связано с такими количественными изменениями, которые прежде всего ведут к изменению структуры. Изменение структуры ведет к изменению и исчезновению основных свойств предмета. Таким образом проблема взаимосвязи качества и количества выражается прежде всего на уровне структуры обьекта или процесса, а понятие меры по сути дела отражает устойчивость стуктуры обьекта. Основными понятиями данного закона являются следующие: 1) качественность, качество, количество, свойства: основные и неосновные свойства, структура: 1) основные и неосновные элементы. 2) понятия содержания и меры.

Інтегральна ефективність діяльності

Основные нефтяные компании работающие на территории Западной Сибири, это – ЛУКОЙЛ, ЮКОС, Сургутнефтегаз, Сибнефть, СИДАНКО, ТНК. 2. Волго-Уральская провинция. Вторая по значению нефтяная провинция – Волго-Уральская. Она расположена в восточной части Европейской территории Российской Федерации, в пределах республик Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, а также Пермской, Оренбургской, Куйбышевской, Саратовской, Волгоградской Кировской и Ульяновской областей. Нефтяные залежи находятся на глубине от 1600 до 3000 м, т.е. ближе к поверхности по сравнению с Западной Сибирью, что несколько снижает затраты на бурение. Волго-Уральский район дает 24% нефтедобычи страны. Подавляющую часть нефти и попутного газа (более 4/5) области дают Татария, Башкирия, Куйбышевская область. Добыча нефти ведется на месторождениях Ромашкинское, Ново-Елховское, Чекмагушское, Арланское, Краснохолмское, Оренбургское и другие. Значительная часть нефти, добываемая на промыслах Волго-Уральской нефтегазоносной области, поступает по нефтепроводам на местные нефтеперерабатывающие заводы, расположенные главным образом в Башкирии и Куйбышевской области, а также в других областях (Пермской, Саратовской, Волгоградской, Оренбургской).

Планування діяльності підприємств

В СССР в системе ПИП разрабатывались следующие документы: . Генеральная схема развития и размещения производственных сил на 10- 15 лет. . Генеральная схема расселения на 10-15 лет . Генеральные планы городов . Комплексная программа НТП на 20 лет с территориальным разрезом . 5-летниегодовые планы по отраслям и территориям Сейчас региональная ПИП преходит только на уровень субъектов РФ. На современном этапе территориальное планирование будет включать отечественную практику, науку и мировую практику. В мире ПИП регулируется законами. В разных странах своя специфика. Но общие особенности: . редко встречается разработка нац плланов пространственного развития . в основном планы развития регионов . основным объектом территор планирования является физичексое планирование, т.е. инфраструктура, охрана окруж среды, ит.д. . чаще всего планам предшествуют прогнозы . рег планы тесно связаны с бюджетной политикой . планы и пронозы не дерективны (индикативны), т.е. рекомендательные. В настоящее время в интересах регионального Пип создано Министерство рег развития. Министр – Яковлев. Этому министерству подчинены фед агенства по строительству и ЖКХ.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.