Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

Це дозволяє фірмі: а) збільшити попит із Q1 до Q2 при ціні P1; б) збільшити ціну з P1 до P2 при збереженні попиту на рівні Q1. ПОСЛІДОВНИЙ ПРОХІД ПО СЕГМЕНТАХ РИНКУ. Це завдання вирішується ціновою політикою, близької по утримуванню до політики. Товар пропонується спочатку сегментам ринку, на яких покупці готові заплатити високу ціну по розуміннях престижного або іншого порядку: політика спочатку високих цін розрахована на так називаних "покупців-новаторів". Вони безкомпромісно приймають нові товари і готові переплатити, аби бути в числі перших власників. Така цінова політика проводиться звичайно стосовно споживчих товарів тривалого користування, а також деяким товарам виробничого призначення - особливо виробам "високої технології". Після одержання підвищених ("преміальних") цін на першому етапі продажів фірми переходять до постачань товарів по більш низьких цінах послідовно на такі сегменти ринку, що характеризуються більшою еластичністю попиту (збільшенням об'єму покупок при зниженні цін). Обов'язковими передумовами такого методу роботи на ринку повинні бути: ефективний патентний захист; неможливість для конкурентів швидко розкрити "ноу-хау" і створити імітацію нашого товару. ШВИДКЕ ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ. У деяких випадках відносно невисока ціна товару визначається бажанням фірми швидко відшкодувати витрати, зв'язані з його створенням, виробництвом і активним продажем великих об'ємів продукції, часом буває викликана непевністю в тривалому комерційному успіху товару. СТИМУЛЮВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ПРОДАЖІВ. Сучасна збутова політика характеризується дуже часто продажем не одиничних товарів, а цілих комплексів. Так, що роблять сільськогосподарське устаткування фірми пропонують великий шлейф навісних і прищепних знарядь до трактора. Установлюючи відносно низьку ціну на трактор, продавець стимулює продаж усього комплексу устаткування й одержання запланованого об'єму продажу. Така цінова політика одержала назву „політики збиткового лідера”, хоча збитковість лідера приводить у кінцевому рахунку до росту прибутковості підприємства-продавця. ЗАДОВІЛЬНЕ ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ. При постановці такого завдання звичайно використовується політика "цільових" цін, тобто таких, що протягом 1-2 років при оптимальному завантаженні виробничих потужностей (звичайно 80%) забезпечують відшкодування витрат і розрахункового прибутку на вкладений капітал (звичайно 15-20%). Цінову політику задовільних результатів при мінімальному ризику використовують звичайно великі машинобудівні й інші корпорації, що роблять масову або багатосерійну продукцію, реалізовану на багатьох ринках. Цінова еластичність Ця формула показує процентну зміну в розмірі попиту на кожний відсоток зміни в ціні. У силу того, що попит звичайно зменшується в міру росту цін, еластичність вимірюється негативними розмірами. Однак, для спрощення розрахунки еластичності в цьому поділі виражаються в позитивні числах. Еластичний попит має місце в тих випадках, коли цінова еластичність більше 1: невеликі зміни в цінах приводять до великих змін у розмірах попиту. При цьому загальний прибуток зростає, коли ціни знижується, і зменшується, коли ціни зростають. Нееластичний попит має місце в тих випадках, коли цінова еластичність менше 1: цінові зміни незначно впливають на об’єм попиту.

Он почти никогда не отдавал предпочтения ни одной из враждующих сторон и по настроению сражался то за одних, то за других, испытывая радость при виде убивающих друг друга людей и разграбленных городов. В сопровождении своих жутких сыновей-близнецов Деймоса и Фобоса и кровожадной дочери Энио он метался по полю сражения, поднимая боевой дух воинов. Однако Арес не всегда одерживал верх. Однажды братья-великаны От и Эфиальт захватили его в плен и целых тринадцать месяцев продержали в бронзовом сосуде, откуда его полумертвого вызволил Гермес. Во время сражения за Пилос Геракл вогнал свое копье в бедро Ареса, и тот, страдая от боли, бежал на Олимп, где Аполлон в течение часа вылечил его рану. После этого Арес вновь ринулся в бой и сражался до тех пор, пока стрела Геракла не пронзила ему плечо и он счел за лучшее покинуть поле боя. Когда Кикн, сын Ареса, вызвал на поединок Геракла, Арес вступил в сражение на стороне сына. Получив рану в бедро, он свалился на землю. Геракл готов был нанести новый удар, но Зевс развел сражавшихся

РЕФЕРАТЫ:

Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

Толпы абитуриентов осаждают пороги институтов. Некоторые из сердобольных родителей, не уверенные в знаниях своих чад, ищут лазейки для гарантированного проникновения своих детишек в храмы науки. И вот возле них появляются личности из околоинститутской среды, намекающие, что они при помощи своих знакомств с преподавателями могут поспособствовать хорошей оценке на экзаменах. Стопроцентной гарантии поступления они не дают, но и цены берут Божеские, да и в случае возможной неудачи деньги полностью возвращаются клиенту. Что ж, условия кажутся приемлемыми, и сделка заключается. Одни абитуриенты ПОСЛЕ такой поддержки поступают в высшее учебное заведение, другие, к сожалению, нет. Но в этом случае аванс возвращается, и вроде бы претензий к таким «посредникам» быть не может. Только вот весь обман состоит в том, что работы-то по «проталкиванию» бывших школьников в вуз никакой не было. «Посредник» просто берет деньги и ждет итогов экзаменов. В любом случае кто-то из детей его клиентов поступит, а кто-то — нет. Деньги первых он оставляет себе, деньги вторых — возвращает. Беспроигрышная лотерея! Такой же прием иногда разыгрывается у здания суда, когда лихие ребята берутся устроить смягчение приговора, в другой раз подобную комбинацию разыгрывает экстрасенс у постели тяжело больного человека- Если бедняга выздоравливает, чудо-лекарю достаются слава и деньги, а умирает — «Не получилось, уж больно слабое было биополе у больного, ничего нельзя было сделать».

Основні засади зовнішньоекономічної політики України

Естественно, что наиболее привлекательными для захоронения и складирования токсичных отходов являются те из названных толщ, в пределах которых уже существуют горные выработки, образованные при добыче соответствующих полезных ископаемых (каменной и калийной солей, строительных материалов и т. п.). Ибо при этом в распоряжение организаций, которые будут выводить отходы из окружающей среды таким способом, попадет в готовом виде вся инфраструктура горнодобывающего предприятия, необходимая для его функционирования (шахтные стволы, шахтный подъем, вентиляция, надшахтные здания, околоствольные дворы, электроподстанции, все коммуникации и т. д. и т. п.). Это существенно удешевляет и упрощает все работы, связанные с захоронением и складированием токсичных отходов в природных изоляторах. И в особенности в тех случаях, когда для этой цели оказываются пригодными уже существующие горные выработки, если их образование не вызывает опасности возникновения в окружающем массиве воздухе и водопроводящих нарушений сплошности. Размеры и срок службы подземного хранилища промышленных отходов определяются технико-экономическим обоснованием. При размещении в хранилище отходов, требующих постоянного наблюдения за их состоянием, или отходов, переработка которых возможна в обозримом будущем, срок устойчивости выработок хранилища, а соответственно и самого хранилища, должен быть рассчитан на этот период.

Основні напрямки зовнішньої політики України

Направления сотрудничества: обсуждение вопросов региональной безопасности, изучение опыта подготовки государств ЦВЕ к вступлению в НАТО, участие Украины в субрегиональных и общеевропейских проектах и программах сотрудничества, открывающихся для будущих членов Альянса. 4. Сотрудничество в военном сфере Сотрудничество с НАТО в военной сфере является одним из приоритетных направлений военной политики Украины. Главными направлениями сотрудничества Украины с НАТО в военной сфере являются военно-политическое и военное сотрудничество. 4.1. Военно-политическое сотрудничество Украины с НАТО Цели сотрудничества: содействие со стороны Альянса обеспечению национальной безопасности Украины от внешних военных требований и угроз; содействие реформированию военной организации Украины, прежде всего ее основы - Вооруженных Сил и военно-промышленного комплекса. Направления сотрудничества: консультации по военно-политическим вопросам осуществляются министром обороны Украины во время его участия: в заседаниях СЕАП и Комиссии Украина-НАТО (два раза в год); в переговорах с Комитетом оборонного планирования и Группой ядерного планирования НАТО на уровне министров обороны (тематика и сроки - по взаимному согласованию).

Інформаційна політика України

В нем реализованы следующие основные принципы построения налоговой системы: - единый подход в вопросах налогообложения, включая предоставление права на получение налоговых льгот, а также на защиту законных интересов всех налогоплательщиков; - четкое разделение прав по установлению и взиманию налоговых платежей между различными уровнями власти; - приоритет норм, установленных налоговым законодательством, над иными законодательно-нормативными актами, не относящимися к нормам налогового права, однако в той или иной мере затрагивающими вопросы налогообложения; - однократность налогообложения, означающая, что один и тот же объект может облагаться налогом одного вида только один раз за установленный законом период налогообложения; - определение конкретного перечня прав и обязанностей налогоплательщиков, с одной стороны, и налоговых органов, - с другой. Как говорилось ранее, налоговая система РФ подразделяется на три уровня: федеральный, региональный и местный. Независимо от распределения налогов по уровням бюджетной системы принимать решения по отдельным вопросам взимания налогов соответствующие органы власти могут лишь в пределах своей компетенции.

Принципи розробки та оцінки державної політики України

Так он вроде ловко говорит на двух, на трех, на скольких хочешь языках, но какой-то их них у него родной. Это не так, люди-билингвы думают на разных языках в разные моменты жизни, как хорошо известно. Но билингв все-таки в нашей действительности ограниченное количество. Второе, еще более важное – скорость изменения языка. Вежбицка допускает изменения, она говорит, что появляются новые слова и т.д., они возникают и определяют новые возникающие чувства. Но скорость изменения языка, конечно, ничтожно мала. Язык меняется медленно, это тоже все знают, гораздо медленнее сравнительно со скоростью изменения эмоциональных матриц, меняющихся несравнимо быстрее. Не говоря уже о том – и это знает точно каждый человек, просто про себя он это знает, – что хотя его родной язык, на котором он говорит в течение жизни, остается более или менее одним и тем же, его способность, способ чувствовать, ассортимент чувств и т.д. меняются. Не говоря уже о том, что в одном языковом сообществе существуют разные социальные группы. Если мы возьмем близкий для меня по профессиональным обстоятельствам XVIII век, то увидим, что все европейское дворянство говорит по-французски, но родные языки у всех, тем не менее, разные.

Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

По оценке Блаау, средняя скорость расширения ассоциации Персей II близка к 12 км/с. Но тогда нетрудно подсчитать, что 1,3 миллиона лет назад звезды ассоциации были сосредоточены в очень малом, практически в "точечном" объеме пространства. Иначе говоря, ассоциация Персей II возникла примерно 1,3 миллиона лет назад. Для звезд это срок очень малый. Если считать, что продолжительность жизни звезд измеряется десятками миллиардов лет, то звезды ассоциации Персей II - буквально новорожденные младенцы. В масштабе средней продолжительности человеческой жизни (70 лет) возраст звезд ассоциации соответствует возрасту однодневного младенца! Направьте бинокль на этот участок неба, посмотрите на эти недавно возникшие звезды! Мы не видим ни в один телескоп тех тел, которые могли бы считаться "родителями" звездных ассоциаций. В. А. Амбарцумян приводит серьезные аргументы в пользу того, что эти пока неведомые и не наблюдаемые нами "дозвездные тела" при малых размерах должны обладать колоссальными запасами энергии и чудовищной плотностью.

Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

Для достижения этой цели используются такие методы как создание коалиций, пропаганда идей на уровне рядовых граждан и работа со средствами массовой информации. Пропаганда идей означает создание среды, в которой политическая воля и юридические условия действуют так, чтобы вызвать требуемые изменения. Для достижения своей цели пропагандисты могут вести работу снизу вверх. Например, в штате Вашингтон небольшая группа, которая занималась вопросами низкой заработной платы, обнаружила, что бедные жители этого района не имели возможности пользоваться услугами дантистов. С целью оказания помощи пропагандисты сформировали коалицию под названием Molar Majori y (Коренное Большинство), в которую вошли религиозные группы, гражданские организации и профессиональные дантисты. Жители с низким доходом принимали участие на всех стадиях работы коалиции. В течение 18 мес. путем оказания давления на законодателей штата через средства массовой информации и непосредственным лоббированием коалиция смогла добиться того, что штат выделил достаточно средств, чтобы начать внедрение программы по оказанию зубоврачебной помощи.

Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

При этом вращайте руку только в локтевом суставе, в лучезапястном она должна быть неподвижной. Теперь, не меняя положения локтя, верните фломастер в исходную точку и совершите поворот руки на такой же угол (чтобы вторая дуга в точности совпала с первой). Для усложнения упражнения меняйте положение локтя, положение исходных для дуг точек, а также направление поворота (по часовой стрелке или против). Со временем переходите к запоминанию и воспроизведению сразу нескольких разных поворотов руки (разных дуг), а затем между запоминанием и воспроизведением как следует подвигайте рукой, особенно в локте, или просто увеличьте промежуток времени перед воспроизведением. Этим вы обеспечите тренировку объема, устойчивости и прочности памяти на двигательные повороты. Вы можете найти более сложные варианты этих упражнений. Например, бумагу можно установить на наклонной плоскости, движения перенести с одной руки на другую, поворачивать руку только в лучезапястном суставе. Регулярно наблюдайте за показателями вашей двигательной памяти в процессе тренировки. Фиксируя, как день ото дня она улучшается, т.е. имея наглядные результаты тренировок, вы не сможете их прекратить, прежде чем доведете двигательную память до совершенства.

Митна політика України

Но главным памятником Борисова зодчества в Москве был Иван Великий, превысивший все здания России и долго соперничавший с самыми высокими зданиями за границей. Эта грандиозная колокольня строилась для того, чтобы дать в голодное время населению заработок и упрочить в далеких поколениях славу Бориса и Годуновской династии. Надпись под золоченой главой Ивана Великого гласит: "Изволением Св. Троицы, повелением великаго государя, царя и великаго князя Бориса Феодоровича, всея России самодержца, и сына его, благовернаго великаго государя царевича великаго князя Феодора Борисовича всея России, храм совершен и позлащен во второе лето государства их 108 (1600) года". В высоту колокольня с крестом имеет 46,5 саженей. Царь приказал отлить громадный колокол в 10000 пудов, который был перелит впоследствии в царь-колокол. В настоящее время весь звон колоколов на Иване Великом состоит из 34 колоколов и весит 16 000 пудов. Но ничто не могло упрочить на царстве Бориса и его род. Москву и Россию начали посещать бедствия: в 1601 году начался страшный трехлетний голод. По словам Маржерета, мера хлеба с 15 копеек повысилась в цене до 3 рублей.

Сучасна митно-тарифна політика України

Таким собранием может похвастаться не каждый музей. Объясняется находка достаточно просто. Палаты до 1930-х гг. отапливались семью изразцовыми печами. Затем они были разобраны. Местные старожилы, живущие неподалеку, вспомнили, как в детстве они били эти изразцы, кидая в них камушки. Изразцов много и их хватит по крайней мере на три печки. Они отечественного производства с изображениями пейзажей со зданиями, людьми и зверями. Стилистический анализ позволяет отнести, по крайней мере, большую их часть к 1730-м  гг. — временам царствования Анны Иоанновны. Формы рисунков позволяют предположить, что образцом для них послужил некий сервиз, имевший голландское происхождение. Помимо изразцов в одной из корзин находилась и статуя, изображающая человека в длинной одежде, прижавшего к груди руку, возможно, какого-то святого. Она очень напоминает фигуры апостолов, находящихся на галерее знаменитой церкви в подмосковном селе Дубровицы. «Апостол» из палат Аверкия Кириллова очень интересен сам по себе. Но он был не один. На том же чердаке обнаружены фрагменты еще двух подобных статуй.

Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

Однако, не стоит повсеместно применять именно этот метод. Просто физически невозможно разрешить все конфликты, доводя до "взрывов". Конечно, в случае частого использования "метода взрыва" вся жизнь коллектива превратилась бы в сплошную трескотню, нервную горячку, и толку от этого было бы очень мало. Меньше всего коллектив нужно нервировать, колебать и утомлять. "Взрыв" также надо применять осторожно, учитывая его влияние на психику. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 1. Макаренко А. С., О воспитании., 2-е издание, переработан - и дополненное. 2. Макаренко А. С., Книга для родителей. 3. Макаренко А. С., Педагогическая поэма,Лениздат,1976. 4. Советский энциклопедический словарь; Сов. энц.-1981.

Новая методология познания – ключ к формированию новой динамической модели развития общества

В Сургуте долгое время вел наблюдения Л.А.Иванов, в Тюкалинске - А.Я. Ауслендер, С.П.Швецов, М.Л.Шварцман, в Обдорске - И.А.Гервасий, М.А.Цукерман, В.В.Бартнев, А.Ф.Духович . "Политическими ссыльными, - писал С.П.Швецов, - в течении ряда лет производились научные наблюдения, требовавшие с их стороны большой точности и аккуратности. Работе эта производилась, конечно, безвозмездно" . Политическим ссыльным принадлежит значительное место в разработке проблем, связанных с прикладными науками. В инженерных областях работали Л.Пташинский, М.П.Сажин, А.А.Никвист, П.В.Тесленко-Приходь-ко, С.П.Гудков, Ч.В.Емельянцев и многие другие . Поставленные в условия повседневных контактов с нерусским сибирским населением, политические ссыльные обратились к изучению этнографии. И выступали против расовой теории, отстаивали права народов на самостоятельное культурное и хозяйственное развитие, требовали увеличить расходы на посвящение северных народов. Этнографическими исследованиями занимались И.И.Неклепаев, В.В.Бартнев, А.Л.Блек, Л.К.Чермак, Ф.Я.Кон, Н.П.Коншин, С.С.Гросс, М.Ф. Костюрина и другие .

Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії сучасності

Среди них могут иметь особое значение соматическая отягощенность, на фоне которой часто возникают делирий,спутанность, усиливаются мнестические расстройства, не говоря уже об антиадренергических эффектах (ортостатическая гипотензия, тахикардия) иповышенной способности к формированию ЭПС (экстрапирамидная симптоматика). В этих случаях назначение рисполепта может стать наилучшим способом воздействияна психопатологические расстройства у таких пациентов при соблюдении особого режима дозирования и использования более щадящих доз по сравнению сназначаемыми молодым и соматически здоровым лицам. Стартовая доза должна составлять в этих случаях 0,25-0,5 мг/сут с медленным повышением не более чемна 0,25-0,5 мг 1 или 2 раза в неделю. При данном режиме приема рисполепт поможет таким больным в поддержании удовлетворительного уровня какпсихического, так и социального функционирования, не опасаясь за ухудшение соматического состояния.

Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

Вскрыв сущность индивидуального подхода в воспитании, установив его связь с жизнью, они обосновали положение о том, что методы и подходы индивидуального подхода в процессе воспитания и обучения зависят от общих целей и задач воспитания, учета возрастных и индивидуальных особенностей и характера деятельности ребенка. Индивидуальный подход к детям осуществлялся ими в плане проектирования лучших качеств личности, а не только как процесс перевоспитания и исправления недостатков. Проблема индивидуального подхода к детям получила всестороннее развитие в практическом опыте и в педагогическом учении В.А.Сухомлинского. Он подчеркивал важность развития индивидуального своеобразия личности ребенка. Путь изучения индивидуальных особенностей ребенка В.А.Сухомлинский считал нужным начинать с его семьи, одновременно подчеркивая необходимость педагогического просвещения родителей : «По моему глубокому убеждению, педагогика должна стать наукой для всех » (№8.с.9). При этом он отмечал, что общие формы работы с родителями необходимо сочетать с индивидуальными, так как в каждой семье свой уклад жизни, традиции и сложные взаимоотношения между ее членами. В.А.Сухомлинский находил интересные формы работы для развития индивидуальности каждого ребенка при воспитании его эстетических чувств.

Нова економічна політика: суть, значення, уроки

Но, очевидно, именно о ней шел разговор. Нежность, которая до разговора наполняет комнату, улетучивается с его завершением. Джоанна, представшая перед нами в совершенно другом обличье, чем во время любвеобильной речи Артура, откровенно льстит Ли, играя в какую-то свою тонкую психологическую игру. «Боже мой, я чувствую себя настоящей дрянью » - произносит она, разве возможно поверить в искренность этого заявления? Но «седовласый верит», его Джоанна околдовала, вероятно, так же, как и Артура своей темной синевой глаз. Джоанна – своеобразная пародия на ребенка, она скорее инфантильна, чем действительно непосредственна и непредсказуема. Она играет с людьми, и судя по всему, это единственное, что забавляет ее в жизни. Ничего не может быть хуже для Селинджеровского персонажа, чем когда автор изображает его как пародию, а тем более – пародию на ребенка. Артур же действительно считает Джоанну ребенком, он не видит притворства, легко давая себя обмануть. В этом рассказе нет ни одного персонажа, к которому автор действительно испытывал бы симпатию. Даже Артуру, к которому, казалось бы, можно относиться с жалостью, он не может простить его заблуждений.

Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

И тем не менее мы принимаем эти нападки всерьез, потому что сделать это нас заставляет Эмилия Бронте. Мы по-прежнему сочувствуем Хитклифу, даже после его женитьбы на Изабелле, так как Эмилия Бронте убеждает нас в том, что нравственное превосходство – за Хитклифом, что он отстаивает более высокие ценности, чем Линтоны. Казалось бы, слова Хитклифа о «страшном одиночестве» Кэтрин звучат парадоксально: ведь, судя по всему, на Мызе Скворцов Кэтрин менее одинока, окружена большей заботой и вниманием, чем в том случае, если бы она связала свою судьбу с Хитклифом. В действительности Хитклиф с огромной эмоциональной убежденностью, заражающей и нас, утверждает, что жизнь, которую он предлагал Кэтрин, более естественна, более полноценна в социальном отношении и более нравственна, чем жизнь в мирке Мызы Скворцов. Многие из тех, кто подвергает образ Хитклифа критике, не понимают его истинной сущности именно потому, что они не чувствуют нравственной силы, звучащий в словах Хитклифа, причем, как правило, они не признают за Хитклифом этой силы, ибо сами-то они, - сознают они это или нет, - одного поля ягода с Линтоном.

Управління ціновою політикою підприємства

Римская литература И. Троцкий I. Эпоха республики. 1. Древнейший период Документируемая история Р. л. восходит к середине III в. до н. э., к эпохе конституирования римского нобилитета как рабовладельческого класса, борьбы Рима за преобладание в Средиземноморском бассейне, а затем и экспансии на восток, в страны эллинизма. В процессе эллинизации римской культуры и нарождается известная нам литература Рима, ориентирующаяся на греческие литературные формы. Словесное искусство предшествующего периода, заглушенное дальнейшим ходом литературного развития и совершенно отвергнутое возобладавшей литературной теорией, почти не оставило письменно закрепленных следов. Оно восстанавливается по ничтожным отрывкам, разрозненным заметкам римских писателей, а также по пережиткам в позднейшей литературе и фольклоре Рима. Древний Рим был крестьянской общиной, с большим количеством мелких хозяйств, основанных на парцеллярной собственности, многочисленными пережитками родового быта и низким культурным уровнем. В полном соответствии с примитивностью верований и малым развитием изобразительных искусств литература не поднималась выше ступени, обычно присущей словесному искусству патриархально-земледельческих общин.

Ціноутворення та цінова політика підприємства

Именно тогда происходит "сбрасывание кожи" советской культурой, она, к этому времени окончательно утвердившись в своем качестве, перестает быть активно борющейся, нигилистически ниспровергающей и входит в пространство социалистического сентиментализма 30-х годов. В "Дороге в жизнь" даже в самом заголовке ощутим динамический, активно преобразующий вектор. Исправление, переделка, борьба с аномальными явлениями, перевоспитывание "дефективных подростков" - вот пафос романа. Сюжет "Педагогической поэмы" разворачивается на новом материале, воспроизводя ту же инвариантную схему: изначальная дисгармония - заброшенный детский дом, воровство, карты, издевательства, борьба нового заведующего со старым, отжившим и постепенное утверждение нового типа жизни. Трудные подростки", как и в "Педагогической поэме", воспринимаются в качестве объекта для психологических экспериментов. Ученик перенимает готовые формулы у своего учителя: в свое время Макаренко поручал Карабанову привезти из города деньги, проверяя того на честность, - теперь Карабанов в таких же испытательно-воспитательных целях вручает дежурным свои часы и с недоумением выслушивает сообщение, что после ночного дежурства все в порядке - часы целы.

Налоговая система России в новом правовом поле

Сущность движения по азимутам заключается в умении выдерживать с помощью компаса нужное направление пути и точно выходить к намеченному пункту. Этот способ применяется главным образом при передвижении на незнакомой местности в горах, в лесу, в пустыне, в районах, подвергшихся ядерным ударам, а также ночью и в других условиях ограниченной видимости. В подобных условиях по азимутам производится движение разведывательных подразделений, выдерживается направление наступления, атаки и совершаются другие передвижения войск на поле боя.Ориентирование на местности играет огромную роль в жизни сотрудников Министерства Внутренних Дел, а порой и спасает жизнь многим людям. Примечание: 13

Конвергирующее поле - новое поле не волновой природы

Не разрешается также подавать закуски через стол или непосредственно в руки гостям. При подаче холодных блюд и закусок из рыбы используется закусочный прибор (нож и вилка), но не рыбный, который применяется только при подаче рыбных горячих блюд. После рыбной закуски необходимо заменить закусочную тарелку и закусочный прибор. Правила подачи горячих закусок. Горячие закуски подают, как правило, в той посуде, в которой они были приготовлены (в кокотницах, кокильницах, порционных сковородах), не перекладывая в тарелки. Поэтому их ставят непосредственно перед посетителем. Посуду с горячей закуской ставят на закусочную или на пирожковую тарелку, предварительно покрытую бумажной салфеткой, что уменьшает скольжение. Чтобы гость не обжегся, на ручку кокотниц надевают папильотки. Закуски, подаваемые в кокотницах, принято есть кокотной вилкой или чайной ложкой, закуски в кокильницах и на порционных сковородах – закусочной вилкой. К слабопрожаренным яичницам и закускам в соусе дополнительно к основным приборам подается десертная ложка. Кокотницу на тарелке ставят таким образом, чтобы ручка ее находилась слева от посетителя, ручка кокотной вилки или чайной ложки – справа. Правила подачи супов.

Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Удачным примером или аналогом такого поведения можно считать игру в футбол, когда в ходе перемещения по полю происходит постоянная смена амплуа игроков. Для взаимодействия с партнерами каждому из игроков необходимо ставить себя на место партнера и представлять себе, что он сделал бы в том или ином игровом эпизоде. Команда возникает и действует только тогда, когда каждый усваивает не только собственную роль, но и роли партнеров. В ходе подобного процесса индивид, проходя последовательно все стадии вхождения в другие роли, развивает способность видеть свое собственное поведение во взаимосвязи с другими индивидами и ощущать на себе их реакции. Через осознание других ролей, а также чувств и ценностей других в сознании личности формируется «обобщенный другой». Он является грубым сравнением со стандартами и ценностями общества. Повторяя принимаемую роль «обобщенного другого», индивид формирует свою концепцию Я. Стадии принятия роли другого, других, обобщенного другого — все это стадии превращения физиологического организма в рефлексивного социального индивида.

Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

Основным театром военных действий стали западно-украинские земли. Бои тут шли с переменным успехом. Сначала наступали российские войска Юго-Западного фронта, которые в течение августа - сентября 1914 г. заняли Восточную Галицию и Северную Буковину с Львовой и Черновцами. В этой грандиозной Галицкой битве австрийские войска потерпели сокрушительное поражение: их потери составили 400 тыс. человек, в том числе 100 тыс. - пленными; в ходе боев российские войска захватили 400 пушек. Наибольшее количество трофеев удалось захватить в результате многомесячной осады российскими войсками крепости Перемышпь, которая прекратила сопротивление в начале весны 1915 г. К этому времени российские войска вышли на основные перевалы Карпат, но дальнейшее наступление приостановили. На оккупированных территориях Западной Украины было образовано генерал губернаторство во главе с графом Г. Бобринским. который проводил политику репрессий по отношению к украинцам: закрывались украинские издания, преследовались греко-католики. был арестован и выслан в Суздаль митрополит А. Шептицкий. В период мая - июня 1915г. германские войска осуществили Горлицкую операцию.

Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

То же можно сделать и путем заполнения бланка первичного документа (например, бланка авансового счета). Справочник типовых операций формируется в режиме обычного текстового редактора. Интересным в системе является возможность проектирования произвольных бланков первичных документов. Это позволяет бухгалтеру самостоятельно сформировать свой комплект рабочих документов и определить проводки, которые система должна автоматически формировать на основе входных данных документов. По каждому типу первичных документов можно вести архив с возможностью просмотра или копирования ранее введенного документа для быстрого ввода аналитического документа. В системе можно организовать количественный учет материалов или товаров, при этом к счету «прикрепляются» учетная цена и наименование единицы измерения. Учет строится на уровне проводок по соответствующим субсчетам, имеется возможность получения карточек движения по каждой номенклатурной позиции. Система «Инфо-бухгалтер» имеет достаточно полный набор стандартных форм отчетности, а также гибкий генератор отчетных форм, что позволяет сформировать любую отчетность для налоговой инспекции.

Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України

Всего того, что может быть пока, а может быть никогда как жесткий, однозначный предмет представить невозможно. Расширение сознания происходит за счет приобретения знания, рожденного в коммуникативном опыте, но это небесплатное приобретение. Одновременно оно уплотняется. Знаньевые, ментальные репрезентации (структуры, конструкции, системы различного познавательного толка) помещены в среду, до поры до времени остающуюся безвидною. Это среда самого сознания, понимаемая как феномен синергетики чувствующего мышления, преодолевшего рамки обычного предметно-чувственного восприятия и разросшегося, вобрав в себя все то, что предшествовало ему. Это прежде всего деятельность как исполнение и как пополнение знания, понимание как особый интеллектуальный процесс, выполняющий функцию, привязывания знания к действию и действия к знанию . Понимающая связь самоорганизует знание, стремящееся ко всеобщему, и действие, стремящееся к одномоментности, при различении множественности способов его реализации . Как нам кажется, знание о сознании еще не делает сознание проходящим только по ведомству знания, как то, что может быть сполна освоено через предметное знание.

Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

Однако инвестиционной политике Китая свойственны и существенные недостатки: значительная степень государственного вмешательства в предпринимательскую деятельность; увлечение всякого рода приоритетами; отсутствие конвертируемости национальной валюты; отсутствие права продажи земли. Еще од ной проблемой, связанной с неравномерным развитием экономики Китая, является сосредоточение иностранного капитала в первую очередь в прибрежных районах. В целях смягчения этой проблемы правительство рассчитывает направить инвестиции в более бедные внутренние районы. В любом случае достигнутое КНР в ходе реформ усиление позиций в мирохозяйственных связях (по мнению многих специалистов, возрождение Китая в качестве влиятельной мировой силы является главным событием десятилетия для мировой экономики) сделает КНР серьезным конкурентом на международных рынках, и его шансы потеснить многие страны достаточно велики. По мнению специалистов ООН, в XXI веке (к 2015-2020 гг.) Китай будет иметь самый большой в мире ВНП по стоимости. В это время объем экспорта будет также самым большим в мире.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.