Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Організація кредитної роботи в комерційному банку

ПЛАН Вступ Розділ 1. Загальна характеристика організації кредитування в комерційному банку 1.1. Принципи і умови кредитування 1.2. Позичковий відсоток Розділ 2. Організація кредитування в комерційному банку 2.1. Основні умови кредитної угоди 2.2. Процес банківського кредитування 2.3. Формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за позиками банку Розділ 3. Удосконалення організації банківського кредитування 3.1. Огляд наукових концепцій теми дослідження. 3.2. Способи захисту від кредитного ризику Висновок Список використаної літератури Вступ Однією з найважливішою категорією ринкової економіки, що відображає реальні зв'язки і відносини економічного життя суспільства є кредит. Кредит завжди був і залишається важливим важелем у стимулюванні розвитку виробництва і являє собою економічні відносини з приводу зворотного руху позиченої вартості. Кредит забезпечує трансформацію грошового капіталу в позичковий і виражає стосунки між кредитором і позичальником. За його допомогою вільні кошти підприємств, приватного сектора і держави акумулюються, перетворюючись у позичковий капітал, котрий передається за плату в тимчасове користування. Кредит в ринковій економіці необхідний, передусім, як еластичний механізм переливання капіталу з одних галузей в інші та згладжування норми прибутку. Він дає змогу подолати обмеженість індивідуального капіталу. У той же час кредит є необхідним інструментом для підтримки неперервності кругообігу фондів діючих підприємств, обслуговування процесу реалізації товарів, що є особливо важливим в умовах становлення в Україні ринкових відносин. У ринковій економіці основною формою кредиту є банківський кредит. Банківський кредит - необхідний інструмент стимулювання народного господарства, без якого не можуть успішно працювати товаровиробники. В сучасних умовах необхідно навчитися як на макро-, так і на мікрорівні, правильно й ефективно використовувати банківський кредит в інтересах розвитку національної економіки України. Розділ 1. Загальна характеристика організації кредитування в комерційному банку 1.1. Принципи і умови кредитування Принципи банківського кредитування – це основні вихідні положення, на які спирається теорія і практика кредитного процесу. Це вихідні положення обумовлені цілями та завданнями, що стоять перед банками, а також об , 1997. -288с. Вітлінський В., Пернаківський О. Кредитний ризик та його врахування при обчисленні ставки відсотку. // Банківська справа. - 2005, №5.

Цей документ був першою комплексною директивою щодо організації поточної роботи українського військового аташату по збору інформації про стан збройних сил і військового будівництва країн акредитації. Інструкцію можна розглядати і як концептуальний документ щодо цілеспрямованого збору відомостей розвідувального характеру, виходячи з тогочасного рівня уявлень про завдання військової розвідки як такої. "Військові агенти, - йшлося у ній, - прикладають усі міри, способи і прийоми для постійного і різностороннього догляду за усіма справами життя краю і армії, пориваючись можливо вичерплююче і повно уявити загальний малюнок військової підготовки і доповнити її можливо більшими деталями". Зібрана інформація повинна була надсилатися до Генштабу у відділ закордонного зв'язку таємним телеграфним шифром або ж кур'єром "у власні руки". Крім того, першого числа кожного місяця військові аташе зобов'язувалися готувати та відправляти до Генштабу докладний інформаційно-аналітичний матеріал, підготовлений на основі зібраних за місяць відомостей [310]. Інструкція мала вичерпну схему збору інформації, котра потрібна була Генштабу для врахування при розробці оборонної стратегії Української Держави та раціонального будівництва її Збройних сил

РЕФЕРАТЫ:

Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

Разгромом конвоя PQ-17 противник достиг значительно большего, чем потопление вооружения и грузов, предназначенных для Советского Союза. Этот случай дал повод союзникам задержать отправку следующих 4—5 конвоев. Их прибытие в июле — ноябре могло бы оказать некоторое влияние на оснащенность Советской Армии в ходе зимнего контрнаступления 1942-43 г. Черчилль в послании к Сталину от 18 июля заявил: «Мы не считаем правильным рисковать нашим флотом метрополии к востоку от острова Медвежий.» В ответном послании от 23 июля Сталин резко критиковал несостоятельность доводов премьер-министра Великобритании. Выявившиеся разногласия были несколько смягчены предложением Черчилля послать очередной конвой в СССР в сентябре 1942 г. Сталинград Уже в ходе оборонительного сражения, развернувшегося в междуречье Волги и Дона, советское командование приступило к разработке плана разгрома врага. Основная цель предстоящей зимней кампании 1942-43 г. состояла в том, чтобы вырвать стратегическую инициативу из рук противника, нанести ему тяжелое поражение и тем самым добиться решительного перелома в ходе войны.

Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

По суду же на прелюбодея накладывалось такое же наказание, какому муж пожелает подвергнуть свою жену Женщина могла стать юридически самостоятельной лишь в том случае, если она овдовела и не имеет ни сыновей (хотя бы малолетних), ни свекра, ни других родичей мужа - мужчин. В противном случае она остается под их патриархальной властью. САЗ устанавливают весьма несложную процедуру превращения наложницы-рабыни в законную жену и узаконения рожденных ею детей, но во всех остальных случаях отношение к рабам и рабыням чрезвычайно сурово. Рабыням и блудницам под страхом тяжелого наказания запрещалось носить покрывало - обязательную принадлежность костюма свободной женщины. Однако тяжелые наказания накладываются на рабыню по закону, а не по произволу господ. САЗ упоминают также некие категории зависимых людей, однако точный смысл соответствующих терминов пока не вполне ясен (из деловых документов видно, что практиковалось и "добровольное" поступление свободных людей под покровительство знатных лиц, т.е. превращение свободных в клиентов).

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

В общем же из всех этих разнородных элементов образовалось удивительно органичное и самобытное целое. Основной (почти единственный) сюжет рельефов - царь и его деятельность. Поэтому на них можно увидеть пиры и битвы, охоту и торжественные процессии, религиозные обряды, осады и штурмы крепостей, военные лагеря и войска, жестокие расправы над побежденными и принесение даней покоренными народами. Хотя все эти сцены скомпонованы из повторяющихся канонических деталей, заметить это для обычного зрителя почти невозможно: прихотливость и смелость композиции придают им бесконечное разнообразие. Варьируется и техника исполнения - от тщательной проработки деталей, изобилия подробностей (прически, локоны, бороды, вышивки на одежде, украшения, сбруя лошадей и т.п.) до графической скупости, изысканной стилизации, когда дается почти один только контур (знаменитое изображение раненой львицы). Сильное, стремительное движение (скачущие лошади, бегущие звери) сочетается с тяжеловесной, подчеркнутой статуарностью царя и его спутников (величественные позы, подчеркнутая мускулатура, преувеличенные размеры фигур).

"Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

Как полицай, Попов имел списки людей, предназначенных к высылке в Германию, и предупреждал их об этом. По показаниям Кравченко О.Д., благодаря Попову, кроме нее, удалось избежать высылки коммунистам Елизарову, Соколовой, Кисенко, Карпенко, Вартановой и др. Но и эти показания не помогли предотвратить сурового приговора, хотя никаких преступлений против своей Родины Попов не совершил. Судимость с него была снята в 1956 г., а реабилитирован он был уже после смерти, последовавшей в 1999г. Яковкину после оккупации допрашивали, на нее писали клеветнические доносы. Ей, спасшей картины великих русских художников (Репина, Левитана, Поленова, Айвазовского, Кустодиева и др.), не верили. Оправдываясь, она пишет в органы государственной безопасности: «На оккупированной территории я оставалась только потому, что не считала возможным бросить на произвол судьбы культурные ценности. Если бы я уехала тогда из Пятигорска, бросив музейное имущество, и оно бы пропало, мне не пришлось бы теперь оправдываться». Люди, близкие Попову, человеку талантливому, поэтичному и красивому, о котором, возможно, следует рассказывать специально, считали, что Яковкина не приложила достаточных усилий к тому, чтобы спасти своего бывшего сотрудника от работы в полиции, а затем от Воркутинских шахт.

Кредитування населення в комерційному банку "Аваль"

Он сам признавался, что его преследует призрак матери. В глазах народа Нерон с «заговором» выглядел довольно смешно, и чтобы побыстрей покончить с дурными настроениями в народе ему пришлось швырять деньги, облагодетельствуя толпу. Вернувшись в Рим, Нерон «гордый одержанной победой и всеобщей рабской угодливостью, безудержно предался всем заложенным в нем страстям, которые до того времени если не подавляло, то до известной степени сдерживало хоть какое-то уважение к матери». (Тацит, Анн.,XIV,13) Так, с 59 года Нерон вступил на путь самого разнузданного произвола, который закономерно привел его к гибели и к падению всего дома Юлиев- Клавдиев, бывших властителями Рима почти в течение ста лет. Если в начале своего правления Нерон еще как-то считался с общественным мнением, то в последствии он его полностью игнорировал.Нерон и любовь В любовной жизни Нерон стремился к плотским, совершенно лишенным изысканности наслаждениям. Трижды женатый, он имел много любовниц. А из трех своих жен любил только Поппею, вторую жену. Среди легенд, есть одна, касающаяся кровосмесительной связи с матерью Агриппиной.

Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр

Эту программную установку наиболее интенсивно проводил Брежнев в течение 18 лет. Результаты такой правительственной политики сказались на деле: на момент 1988 года некоренное население в национальных республиках составляло более 20 процентов, а в некоторых даже большинство. Советский философский журнал еще при Хрущеве оценил факт денационализации национальных республик как положительное явление. "В ходе социалистического строительства, в особенно отсталых до революции. республиках, ясно проявляется тенденция к уменьшению удельного веса коренных национальностей.В то же время удельный вес представителей других народов в населении национальных республик и областей неуклонно увеличивался"("Вопросы философии,#6, 1963, стр. 6). Такой вывод журнал сделал из переписи населения 1959 года, согласно которой в двух союзных республиках, а именно в Казахстане и Киргизии, коренное население составило, соответственно, 30 и 40 процентов, а в семи национальных союзных республиках некоренное население, главным образом славянское, составило от 33 до 47 процентов.

Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

В католицизме есть учение о "сокровищнице переизбыточествующей благодати": деяния Христа, апостолов, богоматери святых, а также "сверхдолжные" подвиги благочестивых христиан создают запас добрых дел и благодати, за счет которого церковь имеет право отпускать грехи. Лишь в католицизме имеется догмат о чистилище. Католицизм признает догмат о главентсве римского папы над всем христианским миром. В 19 в. был принят догмат о непогрешимости папы. Утверждая, что путь спасения верующий может найти только с помощью церкви, католицизм обращает особое внимание на укрепление церковной дисциплины и организации. Централизованная иерархическая организация католицизма, включающая верховные органы церкви, клир, монашество объединенное в орденах, различного рода массовые (благотворительные, молодежные, женские, профсоюзные и др.) организации, располагающие большими средствами, стала важным элементом современного общества. ПРАВОСЛАВИЕ Православие - одно из трех основных направлений христианства, оформившееся после разделения его (1054 г.) на западную (католическую) и восточную церкви. В православии имеется 15 самостоятельных церквей.

Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

В результате эксперты путем сопоставления мест расположения пор на следе и образце предоставленного для сравнительного исследования установили лицо , которое совершило столь жестокое и дерзкое преступление . На коже пальце могут также присутствовать рубцы различных форм и размеров от порезов , ожогов и других повреждений , которые в свою очередь также могут выступать в роли частных признаков . Свойства папилярных узоров , расположенных на ногтевых фалангах пальцев рук человека . Папилярный узор , как комплекс папилярных линий , обладает в отличие от единичных папилярных линий рядом свойств , присущих только ему , как комплексу этих линий. Криминалистическое значение следов пальцев рук определяется не столько формой папилярных узоров , сколько их свойствами . Путём изучения огромного практического матереала и проведения эксперементальных исследований , удалось установить ряд важных свойств папилярных узоров: 1. Индивидуальность папилярного узора , хорошо выраженная во внешнем строении , позволяет даже невооруженным глазом отличить один папилярный узор от другого. 2. Папилярный узор , возникая в период утробного развития человека до его смерти, остаётся неизменным .

Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

Это вполне согласуется с практической деятельностью Сергия Радонежского, энергично выступавшего против княжеских ссор и междоусобиц. Была, однако, еще одна причина, объясняющая нам широкое распространение икон Троицы во второй половине XIV века. Речь идет о еретических движениях, которые уже с конца XIII столетия начали расти и шириться на Руси и в рамках которых антитринитарные течения занимали далеко не последнее место.  Известно, что уже богомилы и катары отвергали церковную догму о триедином   божестве. Секта стригольников, пустившая в XIV веке глубокие корни в Новгороде и Пскове, также отрицала равенство трех лиц Троицы. Стригольники утверждали, что при явлении трех ангелов Аврааму последний узрел лишь бога и двух ангелов, а не три лица святой Троицы. Обосновывая свою точку зрения, стригольники, как и более поздняя секта жидовствующих, пришли, в конце концов, к полному отрицанию возможности изображения троицы. Но они не были одиноки в своих антитринитарных установках. Как убедительно показал А. И. Клибанов, в Ростове также нашли себе место антитринитарные выступления. Они падают на 80-е годы, когда ростовским епископом был Иаков (1386—1392).

Організація роботи шкільної їдальні

Олицетворение этой свободы - двенадцать красногвардейцев с бубновыми тузами на спинах. Эта карточная масть - символ неволи, знак заключённых. Революционный патруль в поэме уж никак не выступает в роли двенадцати апостолов. Напротив, красногвардейцы шествуют гордой поступью по ночному городу вовсе не с целью защиты людей. Запирайте етажи, Нынче будут грабежи! Вполне возможно, что эти псевдоапостолы - двенадцать самых настоящих разбойников, освобождённых революцией. Они видят одну-единственную цель: установление революционного порядка. И тут все методы хороши: и грабежи, и убийство дорогого тебе человека, и отречение от Бога. У революционеров свой Бог. Он появляется в самом конце поэмы. Блок называет этого вождя Исусом Христом. Но Бог ли это? Неужели этот предводитель псевдоапостолов, "с кровавым флагом", "в белом венчике из роз", и есть сын Бога? Имя Исус в сочетании с противоречивой внешностью (цвет крови и "белый венчик из роз") выдают в предводителе красногвардейцев антихриста. Ибо только Бог и дьявол способны быть "за вьюгой невидимы" и "от пули невредимы", спуститься на землю в час, когда решается судьба не только России, но и всего мира: большевики мечтают "раздуть мировой пожар" и просят благословения у Господа.

Організація роботи підприємства

Важнейшие агитационные компании были посвящены прежде всего вопросам экономического строительства. Автором многих указателей была Н. К. Крупская. Крупская Н. К. мастерски умела давать в аннотациях острую политическую оценку содержания, выделять самые важные положения и говорить о них предельно сжато. Методика аннотирования, разработанная Н. К. Крупской, сыграла большую роль в создании советской методики рекомендательной библиографии. Становлению и развитию рекомендательной библиографии. Расширению ее тематики, пропагандистских возможностей в немалой степени способствовали библиографические журналы Главполитпросвета. Первым из них был "Бюллетень книги" (1922 - 1923 гг.), в программной статье которого (№1) говорилось: "Библиография - не просто культурническое дело. Каким оно было до революции Библиография имеет теперь строго определенные цели. Основываясь на идеологии коммунизма, она становится политпросветбиблиографией". Журнал заявил: "Мы хотим стать регулятором книжного пользования в нашей Республике". За время издания "Бюллетеня книг" сложился тип рекомендательного библиографического журнала, направленного, в первую очередь, в помощь библиотекарю.

Дидактичні умови організації домашньої роботи в початкових класах

Больных сепсисом надо госпитализировать немедленно при подозрении на него в отделение интенсивной терапии или реанимации. Кровоизлияния в надпочечники, гангрена конечностей, необратимые изменения внутренних органов являются следствием запоздалой патогенетической терапии больною сепсисом. Вслед за установлением диагноза из вены берут кровь на посев, для биохимических исследований (билирубин, про-тромбин, трансаминазы, ЛДГ, креатинин, белковые фракции) и для анализа системы свертывания (фибринолитическая активность, протаминсульфатный и этаноловый тесты, продукты деградации фибриногена). При исследовании крови обязателен подсчет тромбоцитов, а затем иретикулоцитов. Сразу после взятия крови на различные исследования через ту же иглу вводят в вену антибиотик соответственно характеру предполагаемой инфекции, но в максимально возможных дозах. При наличии выраженных признаков ДВС-синдрома (в частности, обильная сыпь, особенно геморрагического характера), миалгий и болезненности мышц при пальпации, полиморфных теней интерстициального отека легких или более или менее однотипных теней гематогенной диссемина-ции инфекции на рентгенограмме органов грудной полости должен быть немедленно начат плазмаферез.

Організація роботи автостанції

Налево в западном направлении просматриваются залесенные; склоны лесопарка Воробьевых (Ленинских) гор. Над ними возвышаются башни Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, конструкции большого лыжного трамплина, золотой купол церкви Троицы, построенной в бывшем селе Воробьеве в начале века. Напротив площадки далекий горизонт замыкают золотые купола и высокая звонница Новодевичьего монастыря (по прямой до него около 2 км). Здание Президиума поставлено эффектно и выигрышно в ландшафтном отношении: над высоким обрывом долины реки. Из всех окон здания открываются великолепные виды на долину и город. Известно, что постоянное восприятие широких просторов и красивейших пейзажей благотворно влияет на умственную деятельность человека. Само здание стало заметной доминантой над долиной реки Москвы, обогатило ее силуэт. В процессе строительства здания Президиума пришлось проводить сложные гидрогеологические работы, чтобы предотвратить оползневые процессы и надежно укрепить его. Поэтому стройка затянулась на многие годы. У подножия крутого коренного склона долины рядом со зданием Президиума находятся постройки Андреевского монастыря. Он был основан в середине XVII в.

Організація роботи флоту компаній, що оперують балкерним тоннажем

С обзорной площадки хорошо видна Главная спортивная арена Лужников. Над ней установлена чаша, где в 1980 г. вспыхнул огонь Всемирной Олимпиады. Левее главной арены находится Дворец спорта, который вмещает 13 тыс. зрителей. Кондиционеры подают внутрь его чистый воздух. Летом он охлаждается и увлажняется с помощью артезианской воды, которая поступает по скважинам со 100-метровой глубины. Скважины пробурены на территории самих Лужников. Блистательным украшением панорамы левого берега реки служит Новодевичий монастырь с его ажурными башнями, стенами и золотыми куполами храмов. За монастырем поднимаются трубы ТЭЦ. Благодаря их высоте дым из труб поднимается высоко над городом, в том числе и выше Воробьевых гор. Он проносится над Москвой и развеивается вдали от нее. Прежде было не так. Низкие трубы (они уцелели рядом с высокими) способствовали загрязнению центральной части города. За Лужниками поднимаются городские кварталы. Они находятся на надпойменных террасах реки Москвы. Если приглядеться, то можно заметить, как город постепенно вздымается по ним от низкого левого берега реки.

Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

Какую-то часть осадочного материала с суши доставляют айсберги и ветры, но » он вовлекается в непрерывное движение вод, поэтому считалось, что в океанских осадках «совсем нет. морены, эоловых отложений»; некоторое разнообразие в эту общую монотонность вносит лишь сортировка речных и ледовых выносов — материал покрупнее откладывается близ берегов, на шельфе и материковом склоне, а на глубоководье — самый тонкий. В целом же «на громадных пространствах океана тянутся однотипные, варьирующие лишь в деталях известковые и кремнистые илы либо красная глина». Это были скорее теоретические предположения. Фактического материала — океанских донных проб — было еще крайне мало. Только в начале 60-х годов изучение морских осадочных отложений приобрело широкий размах. Установили, что мощность осадочных пород на окраинах океана не превышает материковые нормы, достигая 10—12 км (больше — лишь в дельтах таких крупных рек, как Амазонка, Миссисипи, Ганг). Но чем дальше от берегов, тем тоньше осадочный чехол. В центральных частях океанов— не более километра, а чаще — сотни метров. На гребнях срединно-океанических хребтов — практически сходит до нуля.

Аналіз витрат на оплату праці в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

Экспериментальная группа учащихся посещала несколько типов занятий у логопеда: Занятия по коррекции звукопроизношения; Занятия по коррекции нарушений лексико-грамматической стороны речи, которые включали в себя следующие направления коррекционного воздействия: Коррекция и развитие моторной сферы, преодоление дизартрических расстройств. Коррекция фонетической стороны речи (артикуляции, голоса, просодики речи). Формирование фонематического на материале слогов, слов, предложений, текстов. Формирование фонематического восприятия. Коррекция нарушений лексико-грамматической стороны речи. Таким образом, при подборе содержания коррекционного процесса основное внимание уделялось коррекции ведущих нарушений в структуре дефекта. Индивидуальная логопедическая работа по устранению специфических ошибок письма сочеталась с фронтальной работой и учитывала сложный характер нарушения речи учащихся младших классов школы VIII вида. III . 3. Анализ обучающего эксперимента С целью преодоления акустико-артикуляционной дисграфии было проведено экспериментальное обучение учащихся младших классов с несформированностью языковых и речевых средств языка, обусловленной псевдобульбарной дизартрией.

Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")

Только глубокое понимание структуры выражения и твердое знание правил порядка действий могут предупредить дальнейшее не понимание предмета. Все это обязывает к необходимости разработки системы упражнений по формированию понятия выражения у учащихся начальной школы с учетом возникающих трудностей. На практике выражением иногда называют последовательность математических символов, включающую знаки отношений: «>», « 90 : 10; из заданных выражений выпишите только верные: 7 3·5 = 22, (7 3)·5 = 22, 7 3·5 = 50 и т. д. Конечно, в этих случаях речь должна идти о равенствах и неравенствах, которые являются конкретными видами высказываний. Выше приведенный пример свидетельствует о поверхностных знаниях учителя, что, безусловно, отразится на знаниях учащихся. Поэтому есть основания утверждать, что нечеткое понимание педагога, казалось бы, элементарного материала может привести детей к непониманию и противоречиям. Практическая значимость исследования определяется тем что в нем разработаны и проверенны: 1. Системы задач для темы «Алгебраический материал», в том числе: устных, опорных, стандартных, повышенной трудности, нестандартных, исследовательских, занимательных. 2. Разработка работ, направленных на развитие умений. Глава I. Исторические и психолого-педагогичекие основы темы «Математические слова и предложения.

Ризик кредитних операцій комерційного банку

Запрещалось использовать какое либо оружие, нельзя бить лежачего, догонять спасающегося бегством. Случались и трагические исходы, поэтому в конце XVII века царь издал два указа о запрете кулачных боев. Однако мера эта не возымела действия. Жестокая потеха бытовала чуть ли не до начала XX в. Во вторник, на заигрыши, парни и девушки катались с ледяных горок или в санях. Катания эти сопровождались всю неделю. В процессе парни присматривали себе невест, девушки – женихов. В среду тещи приглашали своих зятьев на блины, демонстрируя взаимную любовь и уважение. В четверг наступал самый разгар праздника: опять носили чучело в сопровождении санного поезда с ряжеными. Они пели, играли, кривлялись. Нередко устраивались коллективные застолья – братчины. В пятницу наставала очередь зятьев угощать своих тещ блинами. А на следующий день, золовкины посиделки, молодая невестка принимала у себя родных мужа. С Масленицей связан вьюнишник – обычай величания молодых. Дело в том, что на зиму, время свободное от земледельческих работ, в деревнях приходилось много свадеб, поэтому чествовали молодых – вьюнца и вьюницу, недавно вступивших в брак.

Кредитна політика комерційного банку

В 1812 году участвовал в войне против Наполеона. Александр Ипсиланти получил только домашнее образование и знал несколько языков. Интересы его не ограничивались офицерскими развлечениями, "он мечтал видеть Грецию свободной республикой". Следует обратить внимание на связи семьи Ипсиланти с Ригасом Велестинлисом, идеологом национально-освободительного движения в Греции. Во время пребывания А. Ипсиланти в Петербурге весной-летом 1820 года у него еще не было какого-либо конкретного плана национально-освободительного восстания. Усилия руководителей греческой революционной организации были направлены на изыскание средств для подготовки вооруженного выступления. "Убедившись в невозможности получения какой-либо финансовой помощи от царского правительства, А. Ипсиланти решил попытаться получить заем во Франции под залог своей фамильной собственности". Во время своего пребывание на юге России летом-осенью 1820 года Ипсиланти встречался с эмиссарами тайного общества, прибывшими из Греции, собирал денежные средства для восстания, занимался делами местных этеристских ячеек. "В октябре 1820 года на большом военном совете "Филики Этерия" в Измаиле был принят конкретный план национально-освободительного восстания".

Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

Римские рабовладельцы с целью извлечения максимальных доходов усиливали эксплуатацию рабов, на что рабы отвечали восстаниями. Одновременно с массовыми восстаниями рабов в Сицилии, в Аттике, на острове Делос, в Пергаме в самом Риме началось движение обезземеленного крестьянства с требованиями передела общественной земли. Старое государственное устройство – республика – уже не отвечало потребностям образовавшейся во 2-м веке до н.э. огромной средиземноморской державы. Внутреннее положение Рима было крайне напряженным. Страна была разорена гражданскими войнами и конфискациями земель. В этих условиях в Италии началось крупнейшее в древности восстание рабов, возглавленное Спартаком. Массовый характер этого восстания (войско Спартака, в которое стекались рабы со всей Италии, насчитывало 120 тысяч человек) потряс всю рабовладельческую систему. Римские рабовладельцы мобилизовали все силы для подавления восстания. Против Спартака была направлена армия Марка Лициния Красса, армия Гнея Помпея, армия Марка Лукулла. В 71 году до н.э. войско Спартака потерпело поражение, последовала кровавая расправа над участниками восстания.

Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

Авиация флота за это время на разведку, прикрытие конвоя и удары по аэродромам произвела свыше 2 тыс. самолето-вылетов. В зоне Северного флота конвой потерь не имел. Британское адмиралтейство считало проводку этого конвоя значительным военным успехом. Первый лорд адмиралтейства прислал в Советский Союз телеграмму: «Мы поздравляем весь личный состав с его великолепным подвигом в боевом конвоировании PQ-16 по пути в Северную часть России, несмотря на опасность атак противника с моря и воздуха. Желательно, чтобы это сообщение было доведено до командира конвоя, офицеров и рядового состава торгового флота союзных стран и всех лиц, имеющих к этому непосредственное отношение». В июне гитлеровское командование тщательно подготовило большую операцию по уничтожению очередного конвоя. Оно считало, что союзники увеличат поставки, чтобы помочь СССР, когда на советско-германском фронте началось большое наступление немецко-фашистских войск. Стремясь к полному уничтожению большого конвоя, они учитывали чувствительность англичан к потерям и надеялись, что это окажет влияние на ход войны на море в целом.

Організація виробництва на металургійному підприємстві

Вместе с тем, основной подзаконный акт, по которому осуществлялась деятельность учреждений здравоохранения по трансплантации – приказ Минздрава России от 10.08.93г «О дальнейшем развитии и совершенствовании трансплантологической помощи населению Российской Федерации» не прошел регистрацию в Минюсте России, в связи с чем Минздравом России письмом от 13 сентября 2000 г №10- 2/1598сл было рекомендовано руководствоваться в работе основными положениями приказа Минздрава СССР от 23.03.77 №255 «О работе Всесоюзного центра консервирования и типирования органов», с момента издания которого прошло на сегодняшний день 25 лет. Стоит ли говорить как далеко ушла медицинская наука с того времени. В том же письме Минздрава России от 13 сентября 2000 года говорилось о том, что разрабатывается новый проект приказа, регламентирующий деятельность трансплантологической службы Российской Федерации, однако до настоящего времени указанный приказ не издан. Немедицинский закон «О погребении и похоронном деле» закрепил порядок волеизъявления лица на изъятие органов. К сожалению, имеющуюся правовую базу нельзя назвать совершенной.

Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

ДАЛЕЕ ИГЛУ ИЗВЛЕКАЮТ ДО ПОДКОЖНОЙ КЛЕТчАТКИ, ПАВИЛЬОН ЕЕ НА 5 ММ СМЕЩАЮТ В ЛАТЕРАЛЬНУЮ СТОРОНУ, ВНОВЬ ПОГРУЖАЮТ В ТКАНИ ДО ОТМЕТКИ И ОПИСАННЫМ СПОСОБОМ ПРОИЗВОДяТ ДВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНЕКЦИИ РАСТВОРА НОВОКАИНА. И ВНОВЬ ИЗВЛЕКАЮТ ИГЛУ ДО ПОДКОЖНОЙ КЛЕТчАТКИ, ПАВИЛЬОН ЕЕ СМЕЩАЮТ ЕЩЕ НА 5 ММ ЛАТЕРАЛЬНЕЕ, ПОГРУЖАЮТ НА ЗАДАННУЮ ГЛУБИНУ И ОПяТЬ ТЕМ ЖЕ СПОСОБОМ ПРОИЗВОДяТ 2 ИНЕКЦИИ РАСТВОРА НОВОКАИНА. АНЕСТЕЗИя НАСТУПАЕТ чЕРЕЗ 10 - 15 МИНУТ. Блокада плечевого сплетения по Т.А. Ревенко (1968). ПАЛЬПАТОРНО ОПРЕДЕЛяЮТ ПЛЕчЕВОЕ СПЛЕТЕНИЕ В ВИДЕ ВАЛИКА, НА ВЕРШИНЕ ЕГО ПОЛУОКРУЖНОСТИ ВКАЛЫВАЮТ ИГЛУ ПЕРПЕНДИКУЛяРНО ОСИ СПЛЕТЕНИя. ИГЛУ ПРОВОДяТ чЕРЕЗ ВСЕ ТКАНИ И ПЛЕчЕВОЕ СПЛЕТЕНИЕ ДО ПЕРВОГО РЕБРА. КОСНУВШИСЬ ЕГО , ИГЛУ ОТТяГИВАЮТ НА 1 - 1,5 СМ И ВВОДяТ РАСТВОР АНЕСТЕТИКА. ЗАТЕМ ИГЛУ НАПОЛОВИНУ ОТТяГИВАЮТ И СНОВА ВВОДяТ РАСТВОР. ПОСЛЕ ЭТОГО ДЕЛАЮТ ЕЩЕ ОДНУ ИНЕКЦИЮ, ПЕРЕМЕСТИВ ИГЛУ НА 0,5 - 1 СМ КНАРУЖИ И КНУТРИ ОТ НАПРАВЛЕНИя ПЕРВОНАчАЛЬНОГО УКОЛА. ВСЕГО ВВОДяТ 15-20 МЛ 1-2 % РАСТВОРА НОВОКАИНА.Блокада плечевого сплетения по Куленкампфу.

Організація позакласної роботи в загальноосвітній школі

Объект нашего исследования—это та сфера профессиональной деятельности, в которую инвалид по зрению может быть вписан со всеми своими особенностями, в которой он целиком сможет найти себя и самореализоваться. То есть, цель настоящего исследования— обосновать возможность профессиональной подготовки инвалидов по зрению несмотря на их сложности с визуальным восприятием окружающего мира; выявление тех специфических психических особенностей слепых и слабовидящих детей, которые дают нам право говорить о возможности и обязательности поиска профессиональных областей, которые могут быть пригодными для инвалидов по зрению. В Законе «О социальной защите инвалидов в РФ» говорится, что «Инвалид—лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеванием, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограниченной жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты». Инвалиды по зрению I группы, в соответствии с этим Законом, признаются полностью нетрудоспособными, а инвалиды по зрению II группы—трудоспособными в ограниченных сферах.

Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

Это касается, однако, лишь только слепых. На это указывают тифлопсихологи Б.Г. Ананьев, А.И. Зотов, А.Г. Литвак. У слабовидящих основным видом ощущений остаётся зрение. При глубоких нарушениях зрения имеют место положительные изменения слуховой чувствительности как следствие более активного участия слухового анализатора в деятельности инвалида. Слух слепых развивается нормально. При его интенсивном применении в деятельности сенсибилизируется, что позволяет успешно овладевать знаниями и реализовывать их на практике. Это подтверждает и тифлопсихология. Предметы и явления окружающего мира слепые также воспринимают благодаря кожным ощущениям. Б.Г. Ананьев указывает на то обстоятельство, когда при восприятии окружающего мира у слепых резко повышается активность дистальных частей тела, особенно рук, в познавательной и трудовой деятельности, что даёт эффект сенсибилизации—повышение тактильной чувствительности. Также он утверждает, что наиболее отчётливо повышение кожной чувствительности проявляется на ладонной поверхности пальцев рук. Его экстезиометрические исследования показывают, что пространственный порог различения первой фаланги указательного пальца павой руки у слепых в два раза ниже (1.2 мм), а чувствительность, следовательно, выше, чем у зрячих.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.