Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Основні види ризику в операціях із використанням іноземної валюти

Кафедра міжнародної економіки Контрольна робота з дисципліни: «Міжнародні розрахунки і валютні операції» ЗМІСТ 1. Питання №68. Основні види ризику в операціях із використанням іноземної валюти 2. Практичне завдання №7 Список літератури 1. Питання №68. Основні види ризику в операціях із використанням іноземної валюти Комерційні банки здійснюють різноманітні операції з іноземною валютою, а саме: купівлю та продаж валютних коштів, ведення банківських рахунків в іноземній валюті, надання позик та отримання кредитів у валюті, депозитні операції з валютою, дисконтування платіжних вимог в іноземній валюті, проведення операцій з валютними деривативами і т. ін. Валютні операції проводяться як на замовлення та за рахунок клієнтів, так і для задоволення власних потреб банку. Валютний ризик відображає ймовірність фінансових втрат внаслідок того, що курс однієї валюти щодо іншої зміниться протягом певного часу. У реальному житті валютні курси дуже рідко вдається більш чи менш довго втримати на одному й тому самому рівні. Отже, валютний ризик існує майже завжди, коли здійснюються операції з іноземною валютою. Розмір валютного ризику залежить від розмірів валютної позиції, яку займає учасник у кожний конкретний момент часу, та від зміни валютних курсів на ринку. Проблема валютного ризику в економічній теорії та практиці вперше постала наприкінці 70-х років XX століття після підписання країнами – членами Міжнародного валютного фонду Ямайської угоди (Кінгстон, Ямайка, 1976 р.), відповідно до якої було офіційно визнано демонетизацію золота, скасовано його офіційну ціну і золотий паритет, введено міжнародну розрахункову одиницю СДР (спеціальні права запозичення), яка мала стати основою визначення валютних курсів національних валют, і введено режим вільного курсоутворення на базі «плаваючих» валютних курсів – флоатинг. Найбільшої гостроти проблема валютного ризику набула у 80-х рр. і залишається актуальною на перспективу. Це пов'язано з різким зростанням обсягів міжнародних торговельних і фінансових операцій, непрогнозованими коливаннями валютних курсів, зростанням обсягів валютних спекуляцій, що спричиняє різке збільшення залежності кінцевих фінансових результатів діяльності підприємств і фінансово-кредитних установ від валютного ризику. Валютні ризики є частиною комерційних ризиків, до яких схильні учасники міжнародних економічних відносин. Валютний ризик - це ризик втрат при купівлі-продажі іноземної валюти за різними курсами. Даний ризик, або ризик курсових втрат, пов'язаний з інтернаціоналізацією ринку банківських операцій, створенням транснаціональних (спільних) підприємств та банківських організацій і диверсифікацією їхньої діяльності, і являє собою можливість грошових втрат у результаті коливань валютних курсів. При цьому зміна курсів валют по відношенню один до одного відбувається в силу численних чинників, наприклад : у зв'язку зі зміною внутрішньої вартості валют, постійним переливом грошових потоків із країни в країну, спекуляцією і т.д. Ключовим чинником, що характеризує будь-яку валюту є ступінь довіри до валюти резидентів і нерезидентів.

Основные виды деятельности специалиста банковского дела: финансово-кредитная: осуществление депозитных и других операций по привлечению денежных средств; Pсбор и анализ информации о финансовом состоянии клиентов; Pоформление операций по предоставлению кредитов, контроль за их использованием и погашением, сохранностью обеспечения; Pпроведение лизинговых операций, операций с ценными бумагами, иностранной валютой и прочих банковских операций и сделок; Pобеспечение кассового обслуживания клиентов, контроль за соблюдением клиентами кассовой дисциплины; Pвыполнение финансово-экономических расчетов, применяемых в банковских операциях; Pоформление, ведение и хранение документации по совершаемым операциям и сделкам; Pподготовка экономической информации для целей анализа и обобщения; учетно-операционная: Pосуществление налично-денежных операций; Pведение счетов юридических и физических лиц, корреспондетских счетов кредитных организаций. Дополнительная информация Умные люди живут дольше. Смертность людей с высоким уровнем образования в четыре раза ниже, чем у малообразованных

РЕФЕРАТЫ:

Визначення, види та структура процентних ставок. Основні види ризиків

Активно содействие избирательной компании оказывали федеральные телеканалы ОРТ и РТР, одновременно шла активная контрагитационная компания против блока ОВР и Ю.Лужкова и Е.Примакова лично. В результате список «Единства» получил 15 млн. 548 тыс. 707 (23,32%) голосов избирателей и 64 мандата по пропорциональной системе (второе место после КПРФ), 9 кандидатов блока были избраны в одномандатных округах. Лидер блока С.Шойгу отказался получать депутатский мандат и остался работать в правительстве. В результате лидером фракции «Единство» был избран Борис Грызлов. В январе-феврале 2000 фракция «Единство» достигла соглашения с КПРФ, АПГ и образованной из независимых депутатов группой «Народный депутат» о разделении руководящих постов в Госдуме, в результате которого председателем Госдумы был избран коммунист Г.Селезнев, а фракции ОВР, СПС и ЯБЛОКО, а также группа «Регионы России» оказались фактически проигнорированы. Это привело к парламентскому кризису. Однако к концу 2000 между лидерами «Единства», ОВР, «Народного депутата» и «Регионов России» было достигнуто соглашение о взаимодействии и создан координационный совет руководителей четырех правоцентристских депутатских объединений.

Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

Разгром противника под Яссами и Кишиневом сыграл решающую роль в освобождении Румынии от фашистского ига. Вступление советских войск в Бухарест имело важные последствия. Закрепив победу антифашистского восстания, оно оказало большое влияние на изменение военной обстановки в Юго-Восточной Европе.Восточно-Карпатская операция. 29 августа Ставка приказала армиям правого крыла 2-го Украинского фронта преодолеть Восточные Карпаты и развивать наступление в общем направлении на Клуж. Германское командование, учитывая изменение обстановки, решило сомкнуть войска южного фланга группы армий “Южная Украина” с группой армий “Ф” в Югославии и создать оборону по рубежу Восточные Карпаты, Южные Карпаты, Западные Балканы. На левом крыле 2-го Украинского фронта советские войска 6 сентября вышли на границу Югославии. С 6 по 15 сентября войска правого крыла фронта преодолели Восточные Карпаты, продвинулись на широком фронте от 30 до 130 км и достигли линии Ватра-Дорней. Но к 15 сентября противнику удалось восстановить сплошной фронт. Начались затяжные кровопролитные бои. Но, несмотря на это, 23 сентября советские войска вступили на венгерскую землю.

Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

Эта компания-монополист сократила численность своего персонала с 215 тыс. человек в 1988 до 133 тыс. чел. в 1998. Обрабатывающая промышленность. Значительная часть мексиканской промышленности базируется на переработке природных ресурсов, особенно нефти, и на первичной обработке сельскохозяйственной продукции. Мексика производит также широкий ассортимент товаров легкой промышленности и длительного пользования, таких как автомобили, имеет хорошо развитую стекольную промышленность. Предприятия обрабатывающей промышленности сосредоточены в городе Мехико и окружающей его промышленной зоне, а основные предприятия черной металлургии находятся в северных городах Монтеррей и Монклова и на западном побережье. Металлургические заводы Мексики удовлетворяют спрос на сталь внутри страны. В 1991 было выплавлено 5,9 млн. т стали. Самыми важными видами продукции обрабатывающей промышленности были автомобили, продукты питания, чугун и сталь, химикаты, напитки и электротехнические товары. В городах вдоль северной границы Мексики имеется большое число предприятий, работающих только на экспорт и принадлежащих иностранным, в основном американским промышленным компаниям, которым разрешено беспошлинно ввозить сырье или детали последующего реэкспорта.

Сущность и виды финансовых операций, используемых при осуществлении финансовой деятельности предприятий и организаций

В курсовой работе была рассмотрена проблема Российского бюджета. Только высокие темпы реального экономического роста при низкой инфляции позволят не только достаточно быстро расплатится с госдолгом (внешним и внутренним), но и обеспечить низкую ставку рефинансирования и рост курса рубля. Несомненно, проблема российских долгов вполне решаемая, и достаточно быстро, но при условии – принимаемые меры должны обеспечивать устойчивый экономический рост. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 1. Общая теория финансов: Учебник/ Л.А .Дробозина

Основные виды обучения

Условия, при которых инициатива расторжения договора принадлежит школе перечислены в п.58 Типового положения. В нём перечислены следующие условия: за совершение противоправных действий; грубые и неоднократные нарушения устава общеобразовательного учреждения. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия органов опеки и попечительства. Для расторжения договора за грубые и неоднократные нарушения устава школы необходимо, чтобы в уставе был приведён исчерпывающий перечень этих нарушений. Полагаю, что под неоднократным нарушением следует считать третье нарушение при условии, что предыдущие нарушения были расследованы и получили соответствующую негативную оценку. Примерная форма договора на образование между школой и обучающимся, его родителями может содержать следующие разделы: 1. общие положения; 2. предмет договора; 3. права и обязанности сторон; 4. ответственность сторон; 5. дополнительные условия; 6. адреса и реквизиты сторон. Также нужно отметить, что для перехода в образовательных учреждениях к договорным отношениям необходимо изменить метод правового регулирования и, соответственно этому, ст. 16 Закона об образовании (Общие требования к приёму граждан в образовательные учреждения).

Электрические приемники: классификация, основные виды

При заключении срочного трудового договора - срок его действия. Стороны трудового договора (контракта) помимо необходимых могут устанавливать и дополнительные условия. Они могут быть самыми разнообразными в пределах, допустимых действующим законодательством. К дополнительным условиям относятся, например, условия о предоставлении вне очереди места в дошкольном учреждении, о выделении земельного участка, об установлении испытательного срока при приеме на работу и др. Если стороны включают в содержание конкретного договора дополнительные условия, то они автоматически становятся обязательными для их выполнения. 29. Перевод на другую работу. Изменение существенных условий труда. Перевод на другую работу на том же предприятии, в учреждении, организации, а также перевод на работу на другое предприятие, в учреждение, организацию либо в другую местность, хотя бы вместе с предприятием, учреждением, организацией, допускается только с согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных в статьях 26 и 27 настоящего Кодекса.

Сущность и виды финансовых операций, используемых при осуществлении финансовой деятельности предприятий и организаций

Апостолы энергично жестикулируют – характерная черта итальянцев,- кроме любимого ученика Христа юного Иоанна, который сложил руки с печальной покорностью и молча слушает,что ему говорит Петр. Иоанн один как будто уже раньше предчувствовал сказанное Христом и знает, что это неизбежно. Другие же ошеломлены и не верят. Движения молодых порывисты, реакции бурны,страрцы пытаются сначала осмыслить и обсудить услышанное. Каждый ищет сочуствия и отклика у соседа – этим оправдана симметричная, но выглядящая естественно разбивка на четыре группы, по трое в каждой. Только Иуда психологически изолирован, хотя формально находится в группе Иоанна и Петра. Он отшатнулся назад, тогда как все другие непроизвольно устремляются к центру – к Христу. Судорожное движение руки Иуды, его темный профиль выдают нечистую совесть. Но это передано без акцента – нужно вглядеться и вдуматься, чтобы понять.  В жесте Христа – стоическое спокойствие и горечь: руки брошены на стол широким движением, одна – ладонью кверху. Говорили, что лицо Христа Леонардо так и не дописал, хотя работал над фреской шестнадцать лет.  Он не докончил также конную статую – памятник Франческо Сфорца.

Основные виды суждений

Невриты (радикулиты) – воспаление периферических нервов и корешков. По характеру поражения нервных стволов различают паренхиматозные невриты (с преимущественным поражением нервных волокон) и интерстициальные (с поражением в основном эндо- и периневральной соединительной ткани). Паренхиматозные невриты разграничиваются в зависимости от типа пораженных волокон на моторные, сенсорные и вегетативные, а также на аксональные (патология осевых цилиндров) и демиелинизирующие (патология миелиновых оболочек). Исследования последних лет свидетельствуют о более редком, чем ранее предполагалось, истинно воспалительном поражении периферической нервной системы. Морфологическим субстратом поражения периферических нервов часто являются не воспалительные, а дистрофические изменения аксонов, миелиновых оболочек и интерстициальной соединительной ткани. В связи с этим различные по природе и характеру поражения периферических нервов преимущественно неинфекционного происхождения объединяют термином невропатия (полиневропатии), наряду с традиционными терминами неврит и полиневрит.

Договор как основной вид сделок

Даже после революции 1917 года, которая, казалось бы, разрушила преемственность политической культуры «до основания», были воссозданы многие из российских традиций. После очередного разрыва истории в начале 90-х годов произошла постепенная кристаллизация нового набора ценностей, составляющих модифицированную политическую культуру Опыт реформ начала девяностых показал, что, во-первых, пренебрежение спецификой российского менталитета, укорененных в психологии людей ценностей, привело к тому, что многие постсоветские реформаторы были вытеснены на периферию политической жизни. Во-вторых, поиск нового курса политическим поколением, пришедшим после Ельцина, не будет плодотворным, если ушедшее десятилетие вновь подвергнется ревизии для того, чтобы на ушедшую власть списать все просчеты и тем самым вновь оборвать начавшуюся складываться консолидацию . Нет необходимости доказывать, что российская политика персонифицирована. Может быть, это одна из ключевых особенностей нашей политической культуры. Образ власти у нас окрашивается теми цветами, какими окрашены образы лидеров . По мнению многих исследователей, унаследованные от советского прошлого политико-культурные ценности значительно влияют на процессы пост советского развития” Каков же характер унаследованной политической культуры? Существует два противоположных ответа на этот вопрос.

Основные виды терроризма. Роль и место в предупреждении и пресечении террористических актов

Количество компаунда не должно превышать сменной потребности . 4.4 Производить обволакивание микросхем в ванне на рабочем месте с местным вытяжным устройством с защитным экраном из органического стекла. 4.5 Хранить микросхемы после обволакивания в накопителях с местным вытяжным устройством. 4.6 В случае попадания компаунда на кожу промыть ее горячей водой с мылом и смазать защитной пастой Р.71.528.21. 4.7 Количество ацетона на рабочем месте, предназначенного для промывки микросхем упавших в ванну с компаундом, для промывки посуды, приспособлений и оснастки, не должно превышать сменной потребности. Ацетон должен храниться в металлической таре с плотно закрывающейся крышкой. 4.8 По окончании работы сдать мастеру оставшиеся микросхемы и материалы, предназначенные для утилизации.Дополнительные указания.5.1 Микросхемы упавшие в ванну с компаундом во время окунания партии, взять пинцетом, промыть в чашке с ацетоном, загрузить в кассету и произвести окунание. 5.2 По окончании работы промыть посуду, приспособления и оснастку в ацетоне и протереть салфеткой.

Основные виды общения и их характеристики

Сама мысль о том, что из красивого ряда вазочек надо изъять одну, нарушив гармонию, невыносима для него. Они плохие торговцы, но прекрасные дизайнеры по оформлению витрин. Они не только копят, но и с гордостью показывают всем то, что накопили. Воспринимающий тип. Этот тип наиболее мне приятен как педагогу. Слушателей этого типа можно с легкостью найти в студенческой аудитории. Они смотрят тебе в глаза и часто кивают головой в такт твоим словам, как бы демонстрируя свое согласие с ходом твоих рассуждений. Они смотрят тебе в глаза с нескрываемым обожанием и переживанием. Это люди с богатым эмоциональным миром, прекрасные и благодарные слушатели. У них прекрасно развита интуиция и они часто, опережая тебя, мысленно (а иногда и вслух) заканчивают за тебя твою фразу. Это очень добрые и отзывчивые люди, которые будут плакать над твоим горем горше чем ты сам и смеяться над твоей радостью сильнее и заразительнее тебя. Одним словом - эмпатийные люди. Прекрасно адаптируются в роли социальных работников. Они могут часами выслушивать бабушку к которой пришли. Они будут внимательно и с нескрываемой заинтересованностью выслушивать ее рассказ о внуках и правнуках, зятьях и снохах.

Основные виды памяти и их характеристика

Пока не удовлетворены нижние потребности, высшие остаются сравнительно неинтересными. С момента выполнения низшие потребности перестают быть потребностями, т.е. они теряют мотивирующую силу; 4. С повышением потребностей повышается готовность к большей активности. Таким образом, возможность к удовлетворению высших потребностей является большим стимулом активности, чем удовлетворение низших. Maslow A. отмечает, что нехватка благ, блокада базовых и физиологических потребностей в еде, отдыхе, безопасности приводит к тому, что эти потребности могут стать для обычного человека ведущими. Но если базовые, первичные потребности удовлетворены, то у человека могут проявляться высшие потребности, метамотивация (потребности к развитию, к пониманию своей жизни, к поиску смысла жизни). Автор выделяет следующие качества, присущие личности: - самоактуализация: полное принятие реальности и комфортное отношение к ней (не прятаться от жизни, а знать и понимать ее); принятие других и себя; профессиональная увлеченность, ориентация на дело; автономность, независимость от социальной среды, самостоятельность суждений; способность к пониманию других людей, внимание, доброжелательность к людям; постоянная новизна, свежесть оценок, открытость опыту; спонтанность, естественность поведения; юмор; саморазвитие, проявление способностей, потенциальных возможностей, самоактуализирующее творчество в работе, любви, жизни; готовность к решению новых проблем, к осознанию проблем и трудностей, к осознанию своего опыта, к подлинному пониманию своих возможностей, к повышению конгруэнтности; потребности к развитию, к пониманию своей жизни, к поиску смысла жизни.

Основные виды внешнеэкономических сделок

Заслуга Мо-цзы и моистов в истории китайской философии состоит в том, что они первыми начали изучать сам процесс познания, поставили вопрос о критерии знания, об источнике знания, о путях познания человеком окружающего мира и самого себя. Они рассматривали вопросы о целях и проктическом значении знания, о критерии истенности и пытались дать ответы на них. Исторически сложилось так, что развитие Китая в течение длительного периода времени шло обособленно от развития европейских стран. Знания китайцев об окружающем их мире были очень ограниченными это способствовало появлению Древнем Китае представлений о том, что Китай является центром мира, а все остальные страны находятся в вассальной зависимости от него. Что же касается Европы, то она по-настоящему “открыла” Китай лишь в период позднего средневековья, когда после путешествия Марка Пола в Китай стали прибывать миссионеры для обращения многомиллионной массы китайцев в христианство. Миссионеры плохо знали историю страны, ее культуру, не сумели понять ее культуру и традиции. Это привело к искажению истинного облика китайской культуры, в том числе и основной части философии.

Мировые цены и их основные виды

Позднее была установлена возможность использования формулы Эйнштейна при обводненности нефти до 15%. Тейлор предложил следующую формулу - вязкость внутренней фазы; - вязкость внешней фазы. Но и она не позволяет достаточно точно определять вязкость эмульсий. Одной из таких более универсальных формул является формула Монсона, полученная на калифорнийских нефтях: Однако она применима, как указывает сам автор, для эмульсий, в которых < 0,5 В формуле не учитывается влияние размеров капель воды на величину вязкости эмульсии, что противоречит выводам, сделанным П.А. Ребиндером. ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСНОСТИ ГЛОБУЛ ВОДЫ НА ВЯЗКОСТЬ ЭМУЛЬСИЙ Уменьшение размера частиц при одинаковой концентрации дисперсной фазы приводит к увеличению вязкости системы. Связь эта нелинейна и ослабевает по мере увеличения размера частиц. Установлено, что при диаметрах частиц более 100 мкм влияние их размера на вязкость системы становится пренебрежимо малым и оно становится весьма ощутимым, когда размер капель достигает 10 и менее мкм. 27 Опираясь на исследования и др. автором в была предложена формула и графики, учитывающие влияние на вязкость дегазированных эмульсий размеров глобул воды при различной обводненности.

Основні види валютних ринків

Идея единого союзного государства прочно владела умами федерального правительства, не исключая и администрацию Линкольна (он говорил, что дом, разделенный надвое, не может стоять»). Правящие круги Севера не желали отделения Юга еще и потому, что это означало бы появление у оставшихся свободными штатов грозного противника в лице новоявленной «иностранной державы». Раскол и война были неизбежны, но не сторонники Линкольна, а рабовладельцы форсировали её начало. Победа Линкольна на президентских выборах 1860 года означала утрату власти и явилась сигналом к самовольному отделению Юга от США.3.2.2. Начало военных действий Зимой-весной 1861 года сформировалась Конфедерация 11 южных штатов. 13 апреля южане развязали военные действия, начав обстрел федерального форта Самтер в бухте Чарлстона (Южная Каролина), малочисленный гарнизон которого капитулировал и спустил американский флаг. Так началась четырёхлетняя Гражданская война - самая кровопролитная и разрушительная из всех, которые велись на территории Соединённых Штатов.

Основные виды страхования

Уже около двух тысяч лет назад греческим и римским ученым было известно, что на востоке Европы, между Карпатскими горами и Балтийским морем, живут многочисленные племена венедов. Это были предки современных славянских народов. По их имени Балтийское море называлось тогда Венедским заливом Северного океана. По мнению археологов, венеды были исконными обитателями Европы, потомками племен, живших здесь еще в каменном и бронзовом веках. Древнее название славян - венеды - сохранилось в языке германских народов вплоть до позднего средневековья, а в финском языке Россия до сих пор называется Венейей. Название "славяне" стало распространяться лишь полторы тысячи лет назад - в середине I тысячелетия н.э. Сначала так назывались только западные славяне. Их восточные собратья назывались антами. Затем славянами стали называть все племена, говорящие на славянских языках. В начале нашей эры повсюду в Европе происходили большие передвижения племен и народов, вступивших в борьбу с рабовладельческой Римской империей. В это время славянские племена занимали уже большую территорию. Одни из них проникли на запад, на берега рек Одры и Лабы (Эльбы). Вместе с населением, жившим по берегам реки Вислы, они стали предками современных западнославянских народов - польского, чешского и словацкого.

Производительность труда на производстве основных видов продукции

После войны об этом предпочитали писать так: "был обвинен в нарушении паспортного режима". Вспыльчивостью, конечно, можно объяснить героический поступок Матросова - увидел гибель товарищей, вскипел, пошел и лег на амбразуру. Но это не вспыльчивость отморозка. Это - вековое воспитание истинно русского человека, многие поколения которого восхищались примерами Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, Федора Ушакова. И в такие пронзительные мгновения боя оно сказывается. Таков русский солдат. Таков он и в Чечне. Вот сидят бойцы, ужинают, говорят отнюдь не о Достоевском и не философе Солоневиче, говорят о бабах, о жратве и выпивке, грубо шутят, и если посмотреть на них со стороны, то, может быть, они кому-то покажутся несимпатичными. Но вот в окно влетает граната, падает на пол, и один из этих грубиянов и циников, не раздумывая, бросается на нее и закрывает своим телом, чтобы погибнуть одному, отдать жизнь за други своя. В этом и есть главная и неразгаданная тайна русской души. На рассвете 23 февраля 1943 года, идя в бой, рядовой Матросов передал связному письмо, адресованное Лиде Кургановой, девушке, с которой Александр познакомился незадолго до ухода на фронт.

Эффективности производства основных видов продукции растениеводства и животноводства с/х предприятия СПК "Щомыслицы"

В государстве уже существовал королевский двор англо-французского образца с канцлером и канцелярией, казначейством, собиравшим налоги как деньгами, так и натуральным продуктом, большой и малой печатями и даже, в зародыше, высшим судом, который занимался формулировкой, хотя пока только в теории, единого закона для всех валлийцев, основанного на западной юриспруденции. Жестокие законы племени и кровная месть постепенно модифицировались; впервые людей обучали, причем их же соотечественники, различать гражданское правонарушение и государственное преступление; убийство — столь долгое время считавшееся обычным происшествием в жизни страны — обуздывалось и наказывалось государством. Личная собственность существовала даже в местах, возникших возле владений кланов, а оседлая сельскохозяйственная жизнь — рядом с кочевым прошлым. Именно это заставило Ллевелина рассматривать отказ от валлийского закона в марках как чудовищную несправедливость и оскорбление. Потому что, будучи хозяином Гвинеда, он любил свой собственный закон под номинальным владычеством Короны, он чувствовал, что закон должен равно цениться в каждой части земли, князем которой он себя называл.

Операции, влияющие на величину валюты баланса

Ближайшая задача штурмовой группы заключалась в овладении вы- сотным зданием, несколькими небольшими зданиями, а иногда и одним кварталом. Поддержку штурмовых групп осуществляли артиллерийские подраз- деления, а также боевые вертолеты. На КНП штурмового отряда вместе с командиром находились передовой авианаводчик и корректировщик ог- ня артиллерии. Штурмовая группа обеспечивалась подрывными зарядами, зажига- тельными и сигнальными средствами. Подразделения штурмовой группы были разбиты на двойки или тройки, внутри которых организовывалось полное взаимодействие и взаимовыручка. Перед началом боевых действий штурмовых отрядов и групп авиа- ция и артиллерия наносили удары по выявленным огневым средствам и другим объектам боевиков. Штурмовые группы занимали исходное положение как можно ближе к атакуемым объектам на улицах и магистралях, удерживаемых нашими войсками, и в установленное время переходили в наступление. Боевая техника штурмовой группы, наступающей по магистральной улице, выдвигалась тремя колоннами: справа и слева на удалении до 5 м от зданий выдвигались танковые и мотострелковые подразделения, а по середине улицы - инженерные подразделения и командно-наблюда- тельный пункт командира штурмового отряда.

Договор как основной вид сделки

А это значит, что текст книги или газетной статьи можно быстро вводить в компьютер, вовсе не пользуясь клавиатурой! А если система распознавания OCR соединяется еще и с программой перевода, в компьютер можно вводить страницы текста на иностранном языке и почти мгновенно получать готовый перевод. Конечно литературные качества электронного перевода обычно не слишком высокие, в научно-технических текстах литературные достоинства —не самое главное, зато готовый перевод формально достаточно точен и его можно получить фантастически быстро. Сканеры бывают различных конструкций. Ручной сканер. Это самый простой и дешевый сканер. Ручной сканер, словно мышка, соединяется кабелем с компьютером. При прокатывании сканера по странице книги или журнала, необходимое изображение считывается и в цифровом коде вводиться в память компьютера. В ручном сканере роль привода считывающего механизма выполняет рука. Понятно, что равномерность перемещения сканера существенно сказывается на качестве вводимого в компьютер изображения. Ширина вводимого изображения для ручных сканеров обычно не превышает 4 дюймов ( 10 см ).

Основные виды материального стимулирования деятельности государственных служащих

Основоположником научной и судебной фотографии явля- ется русский специалист Е.Ф.Буринский. В 1894 г. по поручению Российской Академии наук он организовал лабораторию фотографи- ческого восстановления древних письмен. Им был разработан ме- тод, позволивший прочесть исчезнувший текст грамот Х1У в. на сыромятных кожах, которые ранее были признаны исследователями безнадежными. Буринский применил разработанный им метод восс- тановления угасших текстов, который состоит в ступенчатом по- - 3 - вышении контраста первоначального текста. Ввиду большого исто- рического значения этой работы, Российская Академия наук удос- тоила Е.Ф.Буринского премии имени М.В.Ломоносова "за метод исследования, равный значению микроскопа". В 70-х г.г. прошлого века предпринимаются попытки ис- пользовать фотографию для целей регистрации и расследования. Первой использовала фотографию французская полиция (1841 г.). Затем соообщения о фотографировании преступников появились в Бельгии, Швейцарии и в других странах. В это время разрабаты- ваются специальные способы и аппаратура для фотографирования преступников. Существенных результатов в этой области добился французский криминалист А.Бертильон, сконструировавший нес- колько фотокамер для опознавательной съемки, съемки на месте происшествия и для съемки трупов.

Понятие и основные виды правомерного поведения

Они могут быть разделены на два класса, в зависимости от того, какая методология криптосистем напрямую поддерживается ими. 2.2.1 Симметричные алгоритмыДля шифрования и расшифровки используются одни и те же алгоритмы. Один и тот же секретный ключ используется для шифрования и расшифровки. Этот тип алгоритмов используется как симметричными, так и асимметричными криптосистемами. Таблица № 2. Тип Описание DES (Da a Популярный алгоритм шифрования, используемый как E cryp io стандарт шифрования данных правительством США. S a dard) Шифруется блок из 64 бит, используется 64-битовый ключ (требуется только 56 бит), 16 проходов Может работать в 4 режимах: Электронная кодовая книга (ECB-Elec ro ic Code Book ) - обычный DES, использует два различных алгоритма. Цепочечный режим (CBC-Cipher Block Chai i g), в котором шифрование шифрование блока данных зависит от результатов шифрования предыдущих блоков данных. Обратная связь по выходу (OFB-Ou pu Feedback), используется как генератор случайных чисел. Обратная связь по шифратору (CFB-Cipher Feedback), используется для получения кодов аутентификации сообщений. 3-DES или 64-битный блочный шифратор, использует DES 3 раза с тройной DES тремя различными 56-битными ключами.

Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

Білет 1 1.Повість Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я» як енциклопедія народознавства Ще І. Франко зазначав, що повість «Кайдашева сім'я» «з огляду на високоартистичне змалювання селянського життя» належить «до найкращих оздоб українського письменства». З великою художньою силою і правдивістю І. Нечуй- Левшіький розкрив у цьому творі духовні цінності, які склалися впродовж століть в українській родині. Новаторство письменника якраз виявилося втому, що він показав руйнування набутої духовності труднощами щоденного життя, відтворив такий стан українського селянства, який нівечить справжню суть його «народного духу». В етнографічній розвідці «Світогляд українського народу» І. Нечуй-Левицький вказував на великі моральні потенції народу, суть яких відбилась насамперед в усній поезії. Він радив письменникам не обминати колоритних народних висловів і через їх освоєння показати світові неповторну душу українців. Найрізноманітніші засоби барвистого народного мовлення письменник вдало використав у «Кайдашевій сім'ї».

Основные виды телефонной связи

Аналогичную картину мы видим и в заключительной сцене. Здесь напряжение действия не соответствует речи Протасова. Протасов взволнованно обращается к Егору, после того как тот его едва не убил: “Вы. ужасно глупы, сударь мой”. Характерна речь и других персонажей пьесы. Особенно выделяется речь Антоновны, Римы, Меланьи, Тропинина и Назара. Речь Антоновны полна просторечий: “уделаешь”, “напустишь угару”, “дверь отворю”; простых, но метких сравнений: “Сахар грызет, как репу”, “Самовар выхлебала, совсем как лошадь”. Меланья, стремясь покорить сердце Протасова, старается понять смысл науки, но из-за своей малограмотности постоянно путается в терминах. “Не понимаю я формулов”, — в отчаянии заявляет она Протасову. Горничная Рима, мечта которой — выйти замуж за богатого, старается говорить “на господский манер”: “что-с”, “не глупая-с”, “хорошо-с”. “Свистит, как змея”, — говорит о ней Протасов. Бывший офицер, опустившийся пьяница, Тропинин, пытаясь продемонстрировать свое “благородное” происхождение, изъясняется витиевато, коверкая французские слова: “сапсапогэ”, “ибо счастье превратно.”, “бои вояж”, “до приятного свидания”.

Устная публичная речь: понятие, особенности, основные виды аргументов. Оратор и его аудитория

Поэт-декабрист Рылеев писал Пушкину: "На тебя устремлены глаза России; тебя любят, тебе верят, тебе подражают. Будь поэт и гражданин". Пушкин выполнил это завещание.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.