Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Ергономічні основи проектування

Найважливіша характерна ознака конструктивних видів виробів - схеми їх трансформації. Серед способів трансформації звичайно виділяють такі: трансформація виробу за довжиною, шириною, висотою і змішана. Серед способів трансформації, звичайно виділяють такі: трансформація виробу за довжиною, шириною, висотою і змішана. Складові деталі комбінованих меблів фактично аналогічні ідентичним за конструкцією однофункціональним стаціонарним виробам, але включають додатково трансформуючі прилади у вигляді механізмів трансформації, висувних рамок і щитів, поворотних шарнірів, спеціальних петель та інших елементів. У процесі роботи над конструктивним вирішенням виробу, який трансформується, проектувальник повинен ретельно опрацювати його структуру, забезпечити простоту трансформації, міцність, надійність і довговічність конструкції у цілому.

Реферат ТЕМА: ЕРГОНОМІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ЗАГАЛЬНІ ЕРГОНОМІЧНІ ВИМОГИ Для створення сучасних меблів, формування предметно-просторового середовища потрібне знання особливостей структури, розмірів, пластичного характеру форми людського тіла, біомеханічних властивостей людини, процесу приймання, переробки та зберігання інформації, гігієнічних зв'язків і найзагальніших контактів у системі людина-меблі-середовище. Ці проблеми вивчає комплексний предмет - ергономіка. Ергономіка - наука, яка комплексно вивчає людину (групу людей) та її (їх) діяльність, пов'язану з використанням технічних засобів для підвищення ефективності діяльності в системі людина-предмет діяльності-середовище при одночасному збереженні її здоров'я й створенні передумов для гармонійного розвитку особистості. Ергономічні вимоги — органічний комплекс взаємопов'язаних антропометричних, фізіологічних, психофізіологічних, психологічних, соціально-психологічних та гігієнічних вимог до меблів, що дають змогу забезпечити створення оптимальних умов для діяльності людини та збереження її здоров'я. Антропометричні вимоги зумовлюють: взаємозв'язок структури людського тіла з формою й елементами виробів; відповідність виробу та його елементів зростовим і ваговим параметрам і пропорціям тіла; відповідність характеру форм виробу анатомічній пластиці тіла. Фізіологічні вимоги зумовлюють відповідність меблів фізіологічним властивостям людини, її біологічним та енергетичним можливостям. Психофізіологічні вимоги забезпечують відповідність меблів можливостям і особливостям функціонування органів чуттів людини. Комплекс психофізіологічних вимог містить такі компоненти: забезпечення умов візуального комфорту, що залежать від просторових зв'язків між собою меблевих виробів й архітектурно-будівельною оболонкою будівлі, загальної гармонізації предметно-просторового середовища; забезпечення умов візуального орієнтування в предметному середовищі, зумовлених взаємозв'язками елементів середовища; забезпечення умов проходження процесів візуальної динаміки, що залежать від трансформативності та варіантності предметно-просторового середовища.

Психологічні вимоги зумовлюють відповідність меблів психологічним особливостям людини, включаючи її характер і темперамент, інтелектуальну й емоційно-вольову сферу, здібності й інтереси, системи навичок і вмінь, вироблення динамічного стереотипу настрою та поведінки. Соціально-психологічні вимоги включають: відповідність меблів й організації робочих місць характерові та ступеню групової взаємодії; ступінь опосередковування міжособистісних відносин змістом спільної діяльності в управлінні об'єктом. Гігієнічні вимоги зумовлюють відповідність меблів, їх експлуатаційних характеристик і елементів фізичного середовища (мікроклімату, акустичного режиму, світлового клімату, умов гігієни та безпеки) особливостям організму людини. Гігієнічні вимоги включають: чистоту, що вимагає застосування гігієнічних матеріалів, розрахованих на можливість вологого прибирання з використанням дезинфікуючих засобів; теплопровідність (не більше ніж 0,4 к кал/м.г.град), зумовлювану застосуванням поверхонь, із якими людина стикається тривалий час; температуротривкість для застосування гігієнічних матеріалів, які витримують вплив високих (до 80 °С) та низьких (до 40 °С) температур; антитоксичність, зумовлювану використанням антитоксичних матеріалів; антимікробність, необхідну для застосування матеріалів, які б виключали розвиток патогенних мікроорганізмів; пилоненакопичуваність, зумовлювану використанням гігієнічних матеріалів, що мають антистатичні властивості та здатність не накопичування пилу; кольоротривкість - зберігання декоративних властивостей покриттів у часі, застосування поверхонь, які б витримували дію прямого сонячного проміння та ін.; шум (відкривання й закривання дверцят ємності, перенесення, пересування меблів і т.п.). АНАТОМО-БІОМЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДИНИ Для визначення параметрів меблів, величини простору, який займає людина в процесі своєї діяльності, аналізу й оцінки системи людина-меблі-середовище велике значення має врахування антропометричних характеристик тіла людини, її антропометричних ознак, пропорційних співвідношень частин і особливостей будови тіла.

И неудивительно, так как философская основа субъективной социологии и историческая теория упомянутых немецких мыслителей имеют своим общим источником этику Канта. Тут же отмечу, что в известном смысле еще большее сходство с русской субъективной социологией мы замечаем в этическом социализме марбургской школы. Об этих направлениях в философско-исторической мысли будет речь впереди. Вопрос об отношении практической деятельности к научному пониманию истории мы пока оставим неразрешенным. Об этом довольно сложном вопросе будет речь впереди. В данной же общей связи нас интересует утверждение, будто историеведение в отличие от естествознания не может стать настоящей наукой, благодаря неминуемому и неизбежному суб'ективному отношению исследователя к вопросам общежития человечества. Это утверждение не выдерживает ни малейшей критики по той простой и очевидной причине, что и естествознанию присущи все роды суб'ективизма. В действительности всякий вновь открытый закон, всякая добытая истина, безразлично из какой области, утверждались и приобретали всеобщее признание путем упорной, серьезной, а подчас и героической борьбы, проходя, если можно так выразиться, через чистилище суб'ективных отношений и наслоений, которые составляли тем более серьезное препятствие, чем основательнее, значительнее и плодотворнее был данный закон и данная истина

РЕФЕРАТЫ:

Біохімічні основи стомлення

Уже в период Среднего царства была создана система регулирования движения воды из Нила в водохранилища, которая позволила создать большой Фаюмский оазис, где был построен город Кахун. Сельское хозяйство и промышленность Недостаток пахотных земель стал причиной ограниченного разведения скота, который приходилось выращивать в стойловых условиях. Уже в период Древнего царства египтяне стали выводить племенной скот. Большое Значение имело птицеводство, особенно разведение уток и гусей. Основной отраслью сельского хозяйства было земледелие. Выращивали главным образом ячмень, овощи, лен. Орудия труда в сельском хозяйстве Египта долго оставались примитивными. В основном это были мотыга, плуг, серп с кремневыми резцами, замененный позднее на металлический. Низкий уровень орудий труда объясняется дешевизной рабочей силы. Еще в доисторическую эпоху население страны умело использовать различные материалы для изготовления предметов быта, орудий труда и оружия. В стране были огромные запасы различного камня. Его рано научились обрабатывать, полировать. Из камня делали ножи, топоры, тесла, наконечники стрел, резцы для серпов. Камень был строительным материалом.

Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

Он требует: " Смелее маневрировать танками и пехотой вне больших дорог, населенные опорные пункты решительно обходить, не ввязываться в затяжные лобовые бои. Мобилизуйте все, со страстью бить немцев и ломать сопротивление. Стремление только вперед. Наши войска должны быть в Берлине первыми, они это могут сделать и с честью выполнить приказ Великого Сталина." Вечером 20 апреля с интервалом в два часа И.Конев, а затем Г.Жуков направляют своим соединениям приказы, содержание которых говорит само за себя. Приказ командующего войсками 1-го Украинского фронта командующим 3-й и 4-й гвардейскими танковыми армиями о вступлении в Берлин раньше войск 1-го Белорусского фронта № исх. 167 апреля 1945 г. 19.40 Войска Маршала Жукова в 10 км от восточной окраины Берлина. Приказываю обязательно сегодня ночью ворваться в Берлин первыми. Исполнение донести. Конев       Крайнюков 12 Приказ командующего войсками 1-го Белорусского фронта командующему 2-й гвардейской танковой армией с требованием первыми ворваться в Берлин № исх. 10624 апреля 1945 г. 21.50 2-й гвардейской танковой армии поручается историческая задача: первой ворваться в Берлин и водрузить знамя Победы.

Логічні основи ораторського мистецтва

Её же заплетают в плети и кладут под Иванову росу с приговором: "Мать-земля, отец-небо, дайте рабам вашим от этой травы здоровья!" Травка "зяблица" помогает от ребячьего крика и от бессоницы; высушенным "расперстьицем" присыпают больные места на теле- порезы, нарывы, опухоли; "пастушью сумку" издавна заготавливали как хорошее кровоостанавливающее средство при различных кровотечениях; страдающие ревматизмом собирали в большом количестве жгучую крапиву; для лечения ран, ожогов запасались заячьей капустой; на случай простуд, кашля необходимо было иметь дома мать-мачеху, душицу, багульник.       В Иванову ночь ведьмы делаются более опасными, а потому следует класть на пороге и на подоконниках крапиву, чтобы защитить себя от их нападения. Нужно запирать лошадей, чтобы ведьмы не украли их и не поехали на них на Лысую гору: живой оттуда лошадь уже не воротится!       В Иванову ночь на муравьиных кучах собирают в сосуд масло, которое признается целительным средством против разных недугов.       Росою в Иванову ночь умываются для красоты и здоровья.       В зачарованную купальскую ночь деревья переходят с места на место и разговаривают друг с другом посредством шелеста листьев; беседуют между собой животные и даже травы, которые этой ночью наполняются особой, чудодейственной силой.       Лихие мужики и бабы в глухую полночь снимают с себя рубахи и до утренней зари роют коренья или ищут в заветных местах клады.        Травы и цветы, собранные на Ивана Купалу, почитаются более целебными, чем собранные в другой день.

Біонічні аспекти проектування

Отсюда - шаг к ложной интерпретации смысла некоторых единиц как слишком прямого, грубого, а самих этих единиц - как могущих нанести моральный ущерб адресату или тем, о ком идет речь. Так, с недавних пор вместо однословного обозначения представителей народоы Кавказа, Средней Азии и некоторых других регионов в прессе, по радио и телевидению стали употреблять описательные обороты: лица армянской национальности (вресто армяне), лицо узбекской национальности (вместо узбек) и даже лица кавказской национальности (хотя такой национальности, как кавказец, не существует). В некоторых случаях такого рода описательными оборотами стремятся скрыть более узкий смысл, более конкретный объект, прямое называние которого представляется говорящему не совсем удобным, потому что раскрывает его подлинные взгляды, намерения или цели. Так, представители националистически настроенных литературных кругов под словосочетанием русскоязычные писатели иногда имеют в виду писателей-евреев; участники летних (1992 года) митингов у здания Останкинского телецентра вначале выдвигали требование оно было начертано на плакатах - "Долой нерусское телевидение!", но вскоре перешли к более ясным лозунгам: "Еврейское телевидение - Израилю!", "Долой сионизм в эфире! и т.п. 3. Третья цель, преследуемая говорящими при употреблении эвфемизмов, заключается в стремлении сообщить нечто адресату таким образом, чтобы это было понятно только ему.

Фізіологічні основи статевих сексуальних стосунків. Перші ознаки вагітності

Используя определение (25), перепишем формулу Грина в виде:,тогда из соотношения (27) вытекает, что условие разрешимости имеет вид: (27)Для того, чтобы сравнить условие (27) с условием разрешимости, используем связь , описываемую формулой (14а) т.е.: (28)При этом соотношение (27) принимает вид:Если иметь дело с граничными условиями общего вида можно выразить какие- либо два из граничных значений через два других.

Біологічні основи методу розвитку рухових якостей

Ei cyor - открытие новокаина 1906 A. Sicard - эпидуральная анестезия через остистые отростки 1909 W. S eckel - каудальный блок для анестезии родов 1911 D. Kule kampff - чрезкожная блокада плечевого сплетения 1942 H. Hi gso - длительная каудальная анестезия 1946 . Lofgre - получен ксилокаин Местная анестезия подразделяется на 8 видов: 1. Терминальная. 2. Инфильтрационная. 3. Регионарная: o паравертебральная; o межреберная; o стволовая; o сакральная; o анестезия челюстной области. 1. Спинномозговая (субарахноидальная). 2. Перидуральная (эпидуральная). 3. Внутрикостная. 4. Внутривенная регионарная. 5. Анестезия поперечного сечения. Терминальная анестезия - "анестезия поверхности органов" (Бунятян А. А., 1982) достигается при непосредственном контакте анестезирующего агента с тканью органа. Распыление хлорэтила на поверхности кожи вызывает значительное охлаждение обработанного участка кожи и потерю болевой чувствительности, что дает возможность вскрыть мелкие гнойники, гематомы. Но провести полноценную хирургическую обработку при этом виде анестезии практически невозможно. Терминальная анестезия применяется в офтальмологической, стоматологической, урологической практике.

Педагогічні основи використання самостійних робіт у малокомплектній початковій школі

Перечисленные нарушения в значительной степени объясняют причину падения активности воспалительных реакций у больных СПИД. Функциональная состоятельность подклассов иммунокомпетентных клеток, обладающих цитоксическими свойствами естественных киллеров, киллеров, Т- цитотоксических клеток - отчётливо снижается. Механизмы этого явления окончательно не установлены (рис.9). В-система иммунитета на фоне ВИЧ-инфекции также поражается. Одним из наиболее характерных признаков дисфункции В-клеток при этом является поликлональная их активация, приводящая к развитию гипергаммаглобулинемии (поликлональная гаммапатия). Повышается содержание иммуноглобулинов всех классов, но особенно отчётливо-классов А и G в сыворотке крови. уровень иммуноглобулинов в сыворотке нарастает по мере прогрессирования ВИЧ- инфекции, начиная с латентного периода, и достигает максимума на стадии СПИД-ассоциированного симптомокомплекса. В стадии развёрнутого СПИД содержание иммуноглобулинов существенно снижается, за исключением IgA, уровень которого продолжает нарастать. Ряд исследований полагает, что она может быть обусловлена реактивацией латентных В-лимфотропных вирусов, таких, как вирус Эпштейна-Барра, степень биологической активности которых контролируется Т-лимфоцитами.

Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

Стремительно растущее число научных фактов в вирусологической , иммунологической и молекулярнобиологической областях о характере ВИЧ-инфекции у разных групп пациентов позволяет сформулировать три главных вопроса , ответы на которые значительно продвинули бы наше понимание ВИЧ-патогенеза : 1. Какие факторы осуществляют успешный контроль за начальной острой виремией и подавляют репликацию ВИЧ в зародышевых центрах лимфоузлов ? 2. Какие факторы вызывают нарушения лабильного равновесия между репликацией вируса и контролем за ней иммунной системы ? 3. Что отличает больных с длительным инкубационным периодом от большинства ВИЧ-инфицированных , заболевших СПИДом в течение нескольких лет ? Отличительной особенностью вируса иммунодефицита человека является большая вариабельность различных вариантов вируса, возникающая в ходе инфекции. Вызывается она ключевым ферментом репликации ВИЧ, обратной транскриптазой, которая делает ошибки в миллион раз чаще чем при репликации вирусного генома, чем клеточные ферменты при транскриптации клеточного генома ( одна ошибка на тысячу пар нуклеотидов, следовательно, десять ошибок на вирусный геном ).

Психофізіологічні основи емоцій

Если менеджер может правильно понять собеседника, то это поможет ему принять правильное решение; уметь направить разговор в нужное русло; стараться говорить на уровне собеседника и др. Посещение рабочих мест Посещение рабочих мест позволяет наладить с коллективом хорошие отношения, быть в курсе дел на предприятии (в организации). Также при посещении рабочих мест рабочие (служащие) могут высказать менеджеру свои пожелания или возможные варианты решения проблем. При подготовке к посещению менеджер должен собрать необходимый материал по тому или иному цеху, подразделению, отделу чтобы быть в курсе дел происходящих в них. Для хорошего контакта с работниками необходимо учитывать психологические моменты. В частности в цех, подразделение, отдел лучше идти одетым соответствующим образом. При встрече с работниками необходимо поощрять их стремление высказаться по актуальным проблемам. Чтобы не забыть внесенные предложения их лучше кратко записывать и после анализа внедрять, не забывая поощрять работников, внесших рационализаторские предложения.

Основи проектування автомобільних доріг

Никель вследствие низкого сродства к кислороду при плавке не окисляется и его можно вводить в завалку. При выплавке легированных кремнием сталей применяют технологию плавки с частичным раскислением шлака. Сущность технологии заключается в следующем: после окончания продувки в печь вводят ферромарганец для получения заданного содержания марганца в стали и немного 65 %-ного ферросилиция (до 2 кг на 1 т стали) и дают раскислительную шлаковую смесь – известь (10 кг/т), плавиковый шпат (2 кг/т), кокс (1-2 кг/т). После непродолжительной выдержки металл выпускают в ковш, куда для окончательного раскисления и легирования дают ферросилиций и алюминий. При работе по такой технологии учитывают, что диффузионное раскисление шлака сопровождается рефосфорацией – переходом из шлака в металл фосфора. Технология одношлакового процесса позволяет сократить длительность плавки, расход электроэнергии, огнеупоров и шлакообразующих. Плавка с рафинированием металла в ковше печным шлаком Технология применяется на печах емкостью 100-200 т.

Фізико-технологічні основи одержання чутливих елементів для датчиків газів

Очень важно научить ученика понимать природу движений. В начале они будут просты и элементарны, как исполняемые пьесы и этюды. Но затем движения приобретут настоящую свободу и естественность. Часто в работе приходится сталкиваться с совершенно неверными движениями в аккомпанементе типа вальса (Черни ор. 299 №31, 33. ) Может выталкиваться 3-я доля или все три доли в такте - бас и аккорды берутся несколькими не объединенными движениями руки. В этом случае удобнее объединять, начиная не от первой доли, а как бы двигаясь к ней. Цепь аккордов движется к басу. Бас становится целью, результатом движения. Таким образом, взятие баса подготавливается, исключаются случайности. Движения пианистического аппарата естественны и удобны. Левая рука делает «накид» на бас (опорная точка), а от гармонического заполнения - движение «отталкивания». Таким образом, на целую интонационную структуру Рука делает одно гибкое круговое движение. Все эти мелочи в виртуозной музыке очень важны, так как снимают лишние весовые нагрузки, экономят силы пианиста, давая ему во время исполнения моменты отдыха.

Філософські і методологічні основи учення Лейбніца

Даже если Землю заставить вращаться вокруг центрального огня, все равно не будет хватать одного космического тела. Может быть, кого-то это и смутило бы, но только не Филолая - он был настоящим пифагорейцем, который, вопреки наблюдаемым фактам, всегда предпочтет подчинить Вселенную логике числовой гармонии. Филолай смело направил Землю вокруг центрального огня и добавил "недостающее" тело - Противоземлю ("Антихтон"), всегда находящуюся с другой стороны Земли, а потому скрытую от людей. Нам подобные рассуждения кажутся невероятными, но такова логика пифагореизма, не раз приведшая к удивительным открытиям. "Все состоит из атомов" Проблемы, возникшие в ионийской и италийской натурфилософии, такие как парадокс возникновения, несоизмеримость диагонали квадрата, апории Зенона и т.д., попытались разрешить Левкипп (приблизительно 500 - 440 гг. до н. э.) и его знаменитый ученик Демокрит (около 460 - 370 гг. до н. э.), основавшие в Греции атомизм, ставший одним из наиболее устойчивых течений мировой философии и науки. Левкипп - ученик Зенона Элейского - ввел в философию понятие атома как мельчайшей, невидимой и неделимой частицы ("атомос" - по-гречески "неразрезаемый", "неделимый"), понятие абсолютной пустоты, в которой движутся атомы, и учение о детерминизме (строгой определенности) во всех природных явлениях: "Ни одна вещь не возникает попусту, но на некотором основании и по необходимости".

Біологічні основи інтродукції видів рододендрон в Житомирському Поліссі

В цифровой памяти появляется все больше открытых коллекций, которые могут быть использованы в образовании, дополняя и обогащая текст учебного сообщения. Мы надеемся, что с развитием российских сетей проблемы доступа к материалам таких коллекций будут уменьшаться. Среди близких по идеологии российских проектов следует отметить Виртуальный Биологический Музей ( созданный в Пущино группой Харлампия Тираса . Это открытый проект создания базы данных имиджей живых биологических объектов на основе единых стандартов создания изображений. На первом этапе развития проекта он представляет собой коллекцию изображений т.н. плоских биологических объектов, морфология которых может быть адекватно отражена на плоской поверхности экранов мониторов. По замыслу создателей музея, любой пользователь сможет не только войти на сервер виртуального музея и получить электронные изображения растений и животных с необходимым ему качеством, но и принять участие в пополнении коллекций музея. Единственное условие добровольных помощников - соблюдение единых стандартов для формирования имиджей разных групп животных, что включает определенный тип файлов, масштаб и качество изображения.

Технологічні аспекти теорії проектування інформаційних систем

Это сложение – как показывают современные исследования – включено в исторический процесс развития менталитета и общества. В его создании в каждом отдельном случае может играть значительную роль литература данной эпохи. Таким образом, история литературы обнаруживает двойную связь с историческим изменениям понятия пола. С одной стороны, литература в своих понятиях человека документирует меняющиеся представления о мужском и женском, а авторы – мужчины и женщины – соотносят себя с определенными специфическими мужскими или женскими нормами письма и пытаются соответствовать обусловленным временем нормам восприятия полов предполагаемого читателя и читательницы. С другой стороны, литературные произведения активно содействовали изменению представлений о характере полов: здесь можно упомянуть о влиянии таких произведений как «Кларисса» Самуэля Ричардсона, «Эмиль» и «Новая Элоиза» Жан – Жака Руссо и «Орландо» Вирджинии Вульф. Исследования по истории литературы должны учитывать наличие этих двух тенденций: изменение литературы под влиянием новых понятий различения полов и изменения самих этих понятий под влиянием новых литературных моделей женского и мужского.

Методи і технічні засоби ергономіки

Когда автор будущего бизнес-плана очертил круг своих будущих читателей, он может перейти к четвёртому шагу – установлению общей структуры создаваемого документа. Обычно бизнес-план включает в себя такие составные части: - титульный лист - резюме - историю своего бизнеса - описание продуктов (услуг) - описание дел в отрасли, товарные рынки - конкурентов, оценку и выбор конкурентной стратегии - производственный план - план маркетинга - финансовый план и оценка риска - план исследований и разработок - приложения Пятый шаг, предполагает сбор информации для подготовки каждого из намеченных разделов бизнес-плана. Следующий – шестой шаг в бизнес планировании – непосредственное написание бизнес-плана. Это очень ответственный и трудный этап. Этот шаг завершает процесс бизнес планирования./2.134/ 1. Резюме Резюме пишется в последнюю очередь после того, как бизнес-план в целом составлен, он должен включать в себя основные идеи и положения бизнес- плана, выводы, к которым пришёл предприниматель. Структура резюме состоит из трёх частей: - Введение: включает в себя цели плана и коротко выраженную суть проекта; - Основное содержание: сжатое описание всех ключевых моментов бизнес- плана и его основных частей; род деятельности, прогноз спроса стоимость проекта; - Заключение: суммирует факторы будущего успеха предприятия, может включать описание основных способов действия предпринимателя.

Штукатурные работы с основами охраны труда

Кроме строений в Лавре, Шедель выполняет заказы киевского митрополита Рафаила Заборовского и, судя по характеру форм, ему принадлежит проект знаменитой Брамы Заборовского, являющейся одним из лучших и характернейших памятников украинского барокко XVIII  в. Брама – западные ворота Софийского монастыря, построена в 1745-1746 гг. Над проездной аркой, оформленной колоннами коринфского ордера, высится высокий, криволинейного очертания барочный фронтон, покрытый нежным орнаментом, выполненным украинскими мастерами. Из построек Киева, периода работы в нём Шеделя надо отметить Софийскую колокольню, ставшую, как и Лаврская, одной из главных доминант города. Над первым этажом, возведённым ешё в начале XVIII  в. в 1744-1748 гг. были достроены второй и третий ярусы, увенчанные высокой барочной главой (четвёртый ярус достроят в XIX в.). Четырёхугольные, уменьшающиеся кверху ярусы колокольни мастерски покрыты лепной орнаментикой (мастера И.Стобенский и С.Стобенский). В 1847 г. начинается строительство в Киеве Андреевской церкви –архитектурного шедевра мирового значения.

Экологические основы устойчивости растений

Как показывает изучение условий, при которых возможно зарождение и дальнейшее развитие живой материи, только на планетах мы можем искать признаки существования органической жизни. Вот почему изучение планет, помимо общего интереса, имеет большое значение с точки зрения космической биологии. Изучение планет имеет большое значение, кроме астрономии, и для других областей науки, в первую очередь наук о Земле - геологии и геофизики, а также для космогонии-науки о происхождении и развитии небесных тел, в том числе и нашей Земли. К планетам земной группы относятся планеты: Меркурий, Венера, Земля и Марс. Меркурий. Общие сведения. Меркурий - самая близкая к Солнцу планета солнечной системы. Среднее расстояние от Меркурия до Солнца всего лишь 58 млн. км. Среди больших планет имеет наименьшие размеры: ее диаметр 4865 км (0,38 диаметра Земли), масса 3,304 1023 кг (0,055 массы Земли или 1:6025000 массы Солнца); средняя плотность 5,52 г/см3. Меркурий - яркое светило, но увидеть его на небе не так просто. Дело в том, что, находясь вблизи Солнца, Меркурий всегда виден для нас недалеко от солнечного диска, отход от него то влево (к востоку), то вправо (к западу) только на небольшое расстояние, которое не превосходит 28О.

Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы

То есть между нашими генетическими текстами около 10 млн различий. Чтобы превратить меня в вас или наоборот, надо исправить в 3 млрд букв 1 млн. Здесь количество и качество имеют абсурдное соотношение. Объем работы таков, что никогда не будет технически достижим. Вообще, зачем из одного человека делать другого? Смысла нет. А.П. Назаретян: А из одного генома сделать другой геном - с заданными свойствами? Н.К. Янковский: Если речь идет о единичном свойстве. Да, мы знаем, каким образом оно генетически контролируется; знаем в некоторых случаях, как конкретно можно его изменить. Например, в случаях многих наследственных болезней. А.П. Назаретян: Сможет ли в принципе это делать генная инженерия? Е.С. Платонов: В медицинской практике, мне кажется, чаще возникает проблема лечения (компенсации) проявлений наследственных аномалий или выраженных наследственных патологических предрасположенностей у конкретных людей, а не у их будущих потомков. В литературе появляются публикации с обнадеживающими результатами. В частности, в США больным, страдающим тяжелыми формами варикозного расширения вен нижних конечностей, которых готовили к операции, ввели некий ген, контролирующий локальный рост кровеносных сосудов.

Философские основы кибернетики и методология ее применения в военном деле

Длительность потенциала действия в мышечном волокне составляет 5 мс (в нервном соответственно 0,5 - 2 мс), скорость проведения возбуж- дения до 5 м/с (в миелинизированных нервных волокнах - до 120 м/с). Молекулярные механизмы сокращения. Сокращение - это изменение механического состояния миофибриллярного аппарата мышечных волокон цод влиянием нервных ампульсов. Внешне сокращение проявляется в изме- нении длины мышцы или степени ее напряжения, или одновременно того и другого. Согласно лринятой «теории скольжения» в основе сокращения лежит взаимодействие между актиновыми и миозиновымй нитями миофибрилл вследствие образования поперечных мостиков между ними. В результате происходит «втягивание» тонких актиновых миофиламентов между миози- новыми. Во время скольжения сами актиновые и миозиновые нити не укора- чиваются; длина А-дисков также остается прежней, в то время как 3-диски и Н-зоны становятся более узкими. Не меняется длина нитей и при растя- жении мышцы, уменьшается ли~иь степень их взаимного перекрывания. Эти движения основаны на обратимом изменении конформации концевых частей молекул миозина (поперечных выступов с головками), при котором связк между толстым филаментом миозина и тонким филаментом актина образуются, исчезают и возникают вновь.

Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

Люди, тварини, рослини отримують необхідну для життя енергію за рахунок біологічного окислення різних речовин киснем, який надходить в організм різними шляхами (легені, шкіра). Кисень — найрозповсюдженіший на Землі елемент. У вигляді складових він становить 1/2 маси Земної кори, входить до складу води. живих організмів. У вільному стані — 21%. Завдяки фотосинтезу рослини продукують кисень. Формула фотосинтезу: При цьому близько 80% кисню надходить в атмосферу при фотосинтезі океанського планктону і 20% — від земних рослин. Аргон (А2) — інертний газ з густиною 1,73 г/л. Використовується в промисловості (аргонове зварювання) при хімічних процесах, для наповнення електричних ламп і газорозрядних трубок. Озон (О3) — модифікація кисню. Газ синього кольору з різким запахом. Утворюється із О2 при електричних розрядах в атмосфері на висотах 20 — 25 км. Озон охороняє все живе на Землі від шкідливого впливу короткохвильової УФ — радіації Сонця. У техніці використовується як озонатори для знезараження води та збагачення повітря. Вуглекислий газ (СО2) — основний газовий компонент у процесі фотосинтезу зелених рослин.

Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

Метафос примерно в пять раз менее токсичен (правда, не только для человека, но и для насекомых). Среди бытовых ядов оба они входит в "лидирующую" по ядовитости группу. Наиболее опасны отравления детей, которые часто крутятся около флаконов с фосфорорганическими инсектицидами и могут в любой момент их самостоятельно использовать. Мало кто из взрослых следует указанию, помещаемому на флаконах: "Беречь от детей!". Кроме того, в борьбе за потребителя фирмы редко объективно рассказывают о ядовитости производимых ими средств, так что и взрослые имеют о ней весьма смутное представление. Фосфорорганические инсектициды впитываются стремительно — уже в полости носа и глотки. Проникают яды через кожу и слизистые оболочки глаз. Все это затрудняет оказание помощи при остром отравлении, особенно ребенка, который толком не может даже объяснить, что произошло. Но даже правильное, по инструкции, применение "домашних" инсектицидов может грозить многими неприятностями. Так, фирмы гарантируют, что через 1-3 часа после проветривания комнаты, опрысканной инсектицидами, в нее можно входить без каких-либо последствий для здоровья.

Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

Наверно, поэтому бесспорно доказать свою правоту не могла ни одна сторона. Само соотношение вины между персоналом и проектировщиками оставалось невыясненным, в частности, из-за того, что во время испытаний персоналом «регистрировались только те параметры, которые были важны с точки зрения анализа результатов проводимых испытаний» . Так они потом объяснялись. Странное это было объяснение, ибо не была зарегистрирована даже часть основных параметров реактора, которые измеряются всегда и непрерывно. Например, реактивность. «Поэтому процесс развития аварии восстанавливался расчётным путём на математической модели энергоблока с использованием не только распечаток программы ДРЕГ, но и показаний приборов и результатов опроса персонала» . Столь долгое существование противоречий между учёными и эксплуатационщиками поставило вопрос об объективном изучении всех накопленных за 16 лет материалов, связанных с Чернобыльской аварией. С самого начала представлялось, это надо сделать на принципах, принятых в Национальной академии наук Украины, – любое утверждение должно быть доказанным, а любое действие должно быть естественно объяснено.

ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

Повеселившись вдоволь, князья решили выбрать из своей среды какого-нибудь захудалого правителя. Кандидат должен был быть не очень умен, в меру справедлив и в меру набожен. Таковой нашелся в лице Рудольфа Габсбургского. Однако, вступив на престол, он стал более справедлив, чем это от него требовалось: преследовал хищных рыцарей, наказывал за убийства и грабежи, разрушал гнезда разбойников. Все это вызывало вполне понятное удивление и ропот. Богемский король Отокар, считая подобный образ действия несовместимым с достоинством правителя, поднял на Рудольфа оружие. Но был побежден, и его земли - герцогство Австрия, Штирия и Крайна - перешли к сыновьям страшного императора. Габсбурги, как и Капетинги во Франции, решили во что бы то ни стало сделать карьеру на троне. Они не раздавали своей земли, а исподволь собирали ее. Но при сыне Рудольфа Альбрехте I пришлось вписать в пассив Швейцарию. Швейцария в древности называлась Гельвеция и, судя по последующим событиям, была богата яблоками. Ее населял храбрый пастушеский народ, который умел исковеркать любой язык так, что его никто уж не мог понять. В средние века Швейцария входила в состав Германии.

Основы конституционного права Франции

Центрами производства минеральных удобрений являются города Кедайаняй и Йонава. Здесь производят суперфосфат, аммофос, серную кислоту, фосфорную кислоту и др. На основе химической промышленности развивается фармацевтическая промышленность, которая специализируется на производстве различных средств для инъекций. Пищевая промышленность Эту отрасль формируют около 120 крупных предприятий. В республике существуют 8 крупных мясоперерабатывающих комбинатов, поставляющих продукцию не только на внутренний рынок, но и в республики СНГ. Молочная промышленность представлена 5 крупными молочными комбинатами. Широко известны литовские сыры, которые в последнее время все чаще появляются в магазинах Москвы и С-Петербурга. Основные рыбоперерабатывающие предприятия находятся в Клайпеде. Они производят рыбные консервы, копченую и соленую рыбу, кулинарные изделия. Транспорт Из-за небольших размеров республики в последние годы получил развитие автомобильный транспорт. Он позволяет осуществлять доставку по принципу «от двери до двери». Большую роль здесь играют грузовые автомобили среднего класса (грузоподъемность до 5 тонн).

Основы конституционного строя Великобритании

Опыт китайских реформ показывает, что некоторые, ныне существующие, концепции находятся в противоречии с реальностью, что одни теории теряют свою популярность, другие - сходят на нет. Серьезные сомнения вызывают, например, постулаты, на которых построен монетаризм: саморегулирующаяся система; способность частной собственности и конкуренции обеспечить макроэкономическую стабильность; решающая роль денег в общественном воспроизводстве и т.д. Не выдерживает критики я теория «рыночного социализма», которая признает единственным регулятором производства рынок. Полностью несостоятельными оказались взгляды защитников альтернативы «план или рынок», которые трактуют плановое развитие народного хозяйства и товарно-денежные отношения как взаимоисключающие начала. Важнейшими элементами рынка, наряду с конкуренцией и рыночной ценой, являются спрос и предложение. Спрос и предложение - это зависимости между ценами товаров и соответственно готовностью их покупать и продавать. Спрос - форма выражения потребности, представленной на рынке и обеспеченной соответствующими денежными средствами. Другими словами, спрос представляет собой платежеспособную потребность.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.