Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

Високі темпи нарощування активів у банківських центрах Німеччини зв'язані з об'єднанням країни, а Брюсселя з його положенням як центру Європейського Союзу. Важливу роль у сфері розподільних послуг грає внутрішня торгівля, що ділиться на оптову і роздрібну (Табл. 5). Таблиця  Зовнішня торгівля в країнах Європейського Союзу Галузі Число підприємств Число зайнятих Оборот Третинний сектор у цілому в тому числі 10 млн 47 млн 8042 млрд экю оптова торгівля 11,7% 13,5% 29,4% роздрібна торгівля 32,4% 26,4% 17,4% кредитна сфера 9,9% 12,7% 25,6% Між країнами є значні розходження по співвідношенню числа зайнятих у роздрібній і оптовій торгівлі. Як видно з таблиці 5, у цілому по Європейському Союзі це співвідношення складає 2:1, однак у Бельгії і Данії число зайнятих в обох галузях майже однаково, у Швеції перевершує лише на 1/4, тоді як у Греції в 3 рази, у Великобританії в 2,6 рази, у США майже в 3 рази. Розходження в показниках насиченості підприємствами роздрібної торгівлі показані в таблиці 6. Таблиця  Роздрібна торгівля в деяких країнах Західної Європи, 1995 р. Країни Число підприємств, тис. Число підприємств на 1000 жителів Число зайнятих на 10 підприємств Італія 890,4 15,6 22 Іспанія 555,5 14,2 23 Португалія 123,5 12,5 25 Франція 343,8 5,9 47 Нідерланди 102,0 6,6 58 Данія 38,4 7,4 48 Німеччина 408,4 5,0 70 Австрія 30,7 3,8 83 Великобританія 213,0 3,7 111 З таблиці видно, що країни Південної Європи мають величезне число дрібних торгових точок, у той час як у Великобританії і Німеччини роздрібна торгівля більш сконцентрована. У Південної Європі число підприємств оптової торгівлі відносно невелике - 10-18%, у країнах Північної Європи - 30-50%, що зв'язано з роллю імпортних товарів на внутрішньому ринку. У висновку варто підкреслити, що розвиток третинного сектора, що випереджає, і особливо сфери виробничих послуг, є неминучою умовою і передумовою цивілізованого переходу економіки до ринковому, постіндустріальному етапу розвитку. Міжнародна торгівля Міжнародний географічний поділ праці базується на прагненні людства до усі більшої ефективності ведення господарства, а в останньому десятилітті і до забезпечення усі більшої розмаїтості запропонованих на світовому ринку продуктів і товарів, що прийшло на зміну масовості (серійності) виробництва. Таким чином, і в міжнародному обміні принцип економіки масштабу (eco omy of scale) почав витискатися іншим принципом - економіки різноманіття (eco omy of scopo). Цей принцип привів до повної відмови, навіть у теорії, від можливості того, що кожна національна економіка спроможна покрити всю розмаїтість попиту. Більш того, в умовах постіндустріального суспільства йде поглиблення спеціалізації виробництва, що завжди лежало в основі поглиблення і диверсифікації міжнародного поділу праці, що на сучасному етапі стає усі більш детальним і більш "адресним". Відбувається не тільки спеціалізація на виробництві готових продуктів, але і на деталях, напівфабрикатах, окремих стадіях і елементах виробництва тієї або іншої продукції. У основі спеціалізації тепер не тільки кількісні (зробити більше і по більш низькій ціні), скільки якісні критерії (наукоємкість, надійність, "чистота" і т.д.). Саме тому на взаємну торгівлю між промислово розвиненими країнами Заходу припадає вже майже 60% обороту світової торгівлі.

Саме ці організації і банки забезпечували фінансові розрахунки у світовому господарстві й стійкість основної валюти, базової для міжнародних розрахунків після скасування "золотого стандарту", - долара США, фунта стерлінгів і франка, до яких прив'язані обмежено конвертовані валюти багатьох країн Співдружності націй і Французького Союзу, а також німецької марки й ієни. З початком ХХI століття таку ж роль може успішно зіграти "євро" - єдина валюта Європейського Союзу. Особливу роль, що стабілізує, у світовій фінансовій системі грають консорціум банків Швейцарії, через її традиційну роль "усесвітнього сейфа", і найбільші страхові компанії світу типу британського "Ллойда". Сфера послуг Відповідно до марксистської доктрини ( у котрої третинному сектору, як нематеріальному виробництву, узагалі не були місця) сфера матеріального виробництва ділиться на чотири сектора: сільське і лісове господарство, добувна промисловість, обробляюча промисловість і вантажний транспорт (іноді включався пасажирський транспорт загального користування). Таким чином, транспорт також розглядалася яка галузь матеріального виробництва. Цим як би підкреслювалася виробнича детермінованість господарства. У сучасних умовах, коли на передній план усе більш виступають соціальні проблеми, структура господарства розглядається вже інакше. Первинний сектор - це галузі, безпосередньо зв'язані з природними ресурсами, - видобувна промисловість, сільське, лісове, рибне господарства; вторинний сектор - обробна промисловість, націлена на виготовлення кінцевого продукту; третинний сектор, або сфера послуг, - невиробнича сфера діяльності, спрямована на створення умов для функціонування господарства і життєдіяльності населення. (З цієї третинної сфери виділяють і четвертинну сферу - науку, або наукові дослідження і дослідно-конструкторські розробки - НИОКР). Звідси випливає, що і транспорт, та й усю виробничу інфраструктуру можна і варто віднести до невиробничої сфери. Це перша, "систематизаційна", особливість третинного сектора. Далі треба відзначити темпи опереджаючого розвитку третинного сектора в країнах - членах Організації економічного співробітництва і розвитку (промислово розвинені країни Заходу). І, нарешті, третя особливість - інтенсивна зміна внутрішньої покомпонентної структури третинного сектора - зростання ролі виробничих послуг, що забезпечують кардинальні зрушення в галузевий, територіальній і організаційній структурі основних виробничих галузей. Ці зміни в складі третинного сектора проявилися за останні 15-20 років. Виробничі послуги не тільки не залежать від рівня основного виробництва, але стають галузями, що саморозвиваються, що усе в більшому ступені визначають, що і як робиться. Наприклад, у Великобританії число зайнятих у сфері виробничих послуг за 1980-1995 доля виросло на 40% (на 1720 тис. чоловік), тоді як у сфері особистих послуг лише на 15% (на 600 тис. чоловік). З середини 70-х років, товарна частина зовнішньоторговельного балансу промислово розвинених країн була збитковою, тоді як сервісна частина завжди зводилася з перевищенням прибутків над витратами (дивиться таблицю 1).

В связи с этим США приступили к крупносерийному строительству атомных многоцелевых подводных лодок типа "Лос-Анджелес" (более 40 единиц), эскадренных миноносцев типа "Спрюенс" (30 кораблей), фрегатов УРО типа "Перри" (74 единицы). Все строящиеся в США и странах НАТО крейсера, эскадренные миноносцы и фрегаты имеют на вооружении ракетные противолодочные комплексы и вертолеты. Наращиваются темпы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых типов кораблей, оружия и техники. В 80-е годы в целях усиления огневой мощи надводных кораблей и многоцелевых атомных подводных лодок и расширения их боевых возможностей командование ВМС США приступило к ракетизации флота, с расчетом к концу 90-х годов иметь до 150 кораблей, вооруженных крылатой ракетой "Томагавк". С ростом мощи ВМС США развивалось боевое, специально-техническое обеспечение, а также система боевого управления. Надо отметить, что США, повышая ударную способность сил флота, сумели создать глобальную и региональные системы освещения обстановки с использованием космических и воздушных летательных аппаратов и автоматизированную систему боевого управления, обеспечивающую силы флота данными о целях на море в реальном масштабе времени (система "Авакс", "Аутло-Шарк")

РЕФЕРАТЫ:

Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

Стратегия - долговременный план. Примеры финансовой стратегии - программные документы, антиинфляционная финансовая политика, политика по приватизации госсектора. Финансовая тактика направлена на решение задач конкретного этапа развития общества, отличается гибкостью, подвижностью и обычно задачи финансовой тактики ограничены годом или несколько большим промежутком времени. Примеры : новые задачи, которые ставятся в Федеральном бюджете. Финансовые стратегия и тактика должны быть взаимосвязаны, но тактика подчиняется стратегии. Если государство не добивается результатов с помощью тактики, приходится вносить коррективы и стратегический курс ( например, политика Гайдара была нацелена на очень скорый результат, но стратегию пришлось корректировать). Финансовая политика - элемент надстройки, а финансы - элемент базиса, значит нельзя проводить финансовую политику игнорируя основные особенности финансовой категорию, историческое развитие финансов. Примеры негативного характера : самая крупная мировая катастрофа - гибель Античной цивилизации. Хотя было много причин( антагонизм между рабами и рабовладельцами и т.д.), но в том числе и через неправильную финансовую политику ( налоги собирались через откупщиков или самоналогообложение , когда с города собирали определенную сумму, а руководящие лица города сами распределяли , что приводило к колоссальным злоупотреблениям).

Економічна система. Способи і типи суспільного виробництва

Среди советских детских психологов Блонский был первым, кто обратил внимание на необходимость выделить эпохи детского развития, разграниченные критическими периодами. Выготский считает, что новообразования развития – это то новое, что появляется в строении сознания в определённом периоде. Процесс психического развития – процесс прерывный, чреватый кризисами, переходными периодами, следовательно, особое внимание на переходные периоды. Он  считал, что исследования переходов даёт возможность раскрыть внутренние противоречия развития. Распад старой и возникновение новой основ социальной ситуации развития – главное содержание критических возрастов. Выготский установил, что центром всякой предметной ситуации для младенца является другой человек, изменяющий её значение и смысл: отношение к предмету и отношение к человеку ещё не расчленены у младенца. Выготский считал, что на основе речи возникает непонимание взрослых и ребёнка и это приводит к гипобулическим реакциям, которые являются одним из важных симптомов кризиса одного года.  Раннее детство важно, потому, что именно в нем происходит первичная дифференциация психических функций, возникает особая функция восприятия и на её основе системная смысловая структура сознания.

Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

Окраска тела обычно носит защитный характер. В пределах одного и того же вида могут встречаться особи, отличающиеся по цвету. Однако, сидя в невинной позе, богомол не дремлет и зорко высматривает, не приблизится ли какое-нибудь насекомое, которое он может осилить, и осторожно начинает к нему подкрадываться. При движении богомол раскачивается, но передние ноги он всегда держит в согнутом состоянии. Наконец, улучив удобный момент, он схватывает жертву своими цепкими ногами, подносит ко рту и спокойно начинает пожирать. Причём начинает пожирать богомол свою жертву всегда с одного места, в районе сочленения головы и тела. Самка всегда больше и толще самца. Причём в брачный период самка сразу после спаривания пожирает своего любовника, и так происходит каждый раз. Здесь надо отметить, что за всю свою жизнь самка может так поступать с самцом около семи раз. Для обустройства террариума необходимо сделать живую изгородь из веточек или искусственную из подручного материала. Если есть возможность поместить в террариум живые растения это будет лучше. Старайтесь подбирать растения под цвет богомола. Несмотря на то, что доминирующий цвет у богомолов зелёный, в природе встречаются и желтые.

Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

Прибыль и расширяющиеся отрасли. Допустим, что наиболее благоприятное соотношение между общим доходом и общими издержками производства продукта Х возникает, когда продукция фирмы составляет 15 единиц. Предположим также, что наилучшая комбинация ресурсов, необходимых для производства 15 единиц Х, складывается из двух единиц рабочей силы, трех единиц земли, единицы капитала и единицы предпринимательской способности, приобретаемых по ценам соответственно 2, 1, 3 и 3 руб. За каждую единицу. Допустим, наконец, что 15 единиц продукта Х, производимых из тех ресурсов, можно продать по цене 1 дол. за единицу. Пожелает ли фирма заняться производством продукта Х? Конечно, да. Фирма, осуществляющая производство продукта Х на таких условиях, сможет покрыть издержки на заработную плату, ренту, процент и нормальную прибыль, так как общая сумма этих издержек составит 13 руб. Разницу между общим доходом в 15 руб. и общими издержками в 13 руб. образует экономическую прибыль в 2 руб. Эта экономическая прибыль служит свидетельством, что отрасль Х процветает.

Історія світової банківської системи

Сами американцы, хорошо информированные о политике своего правительства, вынуждены признать бессилие Соединенных Штатов в деле привлечения на свою сторону народов колоний и зависимых стран. Дизард, например констатировал: "Управление военной информации США было слабо как раз на том участке, где оно должно быть наиболее сильным в авторитетном провозглашении послевоенных и военных планов". Деятели американской администрации признавали, что после того, как Управление военной информации провозгласило принципы Атлантической хартии среди народов стран, оккупированных японцами, возникли "проблемы, решить которые мы были не в силах"58. Они приходили к неприятному для себя выводу, что таким образом Управление военной информации "ставило в неловкое положение друзей США и ободряло их врагов". "Специфические условия", о которых говорил Хэлл, и которые, по его словам, не давали возможности сделать заявление о всеобщем освобождении народов, США воздержались в первые годы войны на Тихом океане от упоминания конкретных стран в своих заявления о праве народов на свободу.

Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

А всем ли повезло как Лобачевскому? Если это вообще можно назвать везением. А судьи кто? Как бы там ни было, но пришло время, когда ментально активная часть общества всё настойчивее и всё чаще задаёт вопросы “как” “наверх”, желая получить ответы. И если эти ответы были бы убедительными, не расцвело бы таким бурным цветом то, что называется сейчас “альтернативной наукой”. Многие даже из “низов” относятся к альтернативщикам с презрением, обвиняя их в дилетантстве и незнании основ. Но именно эти люди задают вопросы, на которые у маститых учёных нет ответов. Более того, последние часто просто не понимают вопросов. Непонимание происходит от отсутствия привычки оперировать элементарными смысловыми категориями в угоду математическим обобщениям и впитанным со школьной скамьи догмам. Косность мышления – отличительный признак таких людей. Они не способны стать на точку зрения другого и, используя свои знания и опыт, принимая правила игры, предложенные оппонентом, прямо на чужом поле показать игру, что называется, мастера.

Світовий порядок як система

Комплекс, состоящий из идиотипического и антиидиотипического антитела, оказывает протектирующее действие. Помимо этого, антиидиотипические антитела активируют супрессорные клетки. Идиотип/антиидиотип часто встречается в иммунном механизме заболеваний. Так, например, при поликлональной стимуляции некоторые идиотипические антитела могут восприниматься как чужеродные и вызвать синтез антиидиотипических антител. Примером предполагаемого антитело–опосредованного глазного заболевания является канцер–ассоциированная ретинопатия. У этих пациентов образуются антитела, которые перекрестно реагируют с опухолью и элементами сетчатки. Атака этими антителами сетчатки может приводить к процессу, похожему на увеит или ангиит сетчатки. Большая роль в возникновении воспалительных процессов отводится аутоиммунным реакциям. Под аутоиммунитетом понимается иммунный ответ, направленный против самого хозяина. В норме незначительные количества аутоантигенов циркулируют в организме, не вызывая нарушений из–за существующей толерантности Т–эффекторных клеток.

Загальні закономірності світового економічного розвитку

Потребность общества передавать свой опыт и знания подрастающим поколениям вызвала к жизни систему школьного образования и породила особый вид общественно необходимой деятельности – профессиональную педагогическую деятельность.  Элементы педагогической этики появились вместе с возникновением педагогической деятельности как особой общественной функции. Философами античного общества в своих работах высказывались некоторые суждения по вопросам педагогической этики. Например, Демокрит говорил о необходимости сообразовывать воспитание с природой ребёнка, об использовании детской любознательности как основы учения, о предпочтении средств убеждения над средствами принуждения; Платон исповедовал идею необходимости подчинения детей воле воспитателя и постоянного контроля за ними, высокой оценки послушания и использования методов наказания при неповиновении; Аристотель считал воспитание делом государственной важности; но только Квинтилиан впервые поставил вопросы педагогики на профессиональном уровне – его рекомендации представляли собой обобщение педагогического опыта, предостерегали педагога от использования принуждения, апеллировали к здравому смыслу и заинтересованности ребёнка в процессе учёбы и её результатах.

Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

Испанская проблема фактически не поднималась, то есть ее участниками проблема континентальной безопасности напрямую с разгорающимся испанским пожаром в тот момент не связывалась или, можно предположить, не озвучивалась еще на международном уровне, и хотя уже имелась информация об итальянской и немецкой помощи мятежникам. Зарубежные исследователи расходятся в трактовке последствий визита французского премьера Блюма в Лондон (23-24 июля 1936 г.) для провозглашения политики невмешательства. В доступных нам советских архивных документах за вторую половину июля 1936 г. (13 фондов АВП РФ) испанская проблема упоминается трижды, причем почти везде – в подчиненном контексте. Так, например, во время вышеупомянутого визита Л. Блюма в Лондон министр иностранных дел Франции Дельбос пригласил 24 июля на встречу в отеле «Савой» советского полпреда И.М. Майского, сочтя своим долгом поставить через него в известность советское правительство о том, что происходило на совещании Локарнских держав. В ходе беседы Дельбос подчеркнул, что «Европа стоит сейчас перед пропастью войны». Текст беседы, переданный в НКИД СССР, изложен на пяти листах. и уже после подписи Майского в постскриптуме упоминается, что Дельбос, между прочим, отметил, что «испанские события сильно играют на руку Гитлеру, который ведет усиленную пропаганду против СССР», обвиняя его в «организации испанской революции».

Еколого-біологічна характеристика демографічної картини сучасного Світу. Особливості дії елементарних факторів добору в популяціях людей на сучасному етапі

Следует отметить, что к этому времени истории нашей страны уже произошли значительные сдвиги в ее развитии. Возникли первые промышленные предприятия мануфактурного типа, росли кустарные промыслы, ремесла, развивалась торговля сельхозпродуктами. Непрерывно возрастало общественное и географическое разделение труда - основа сложившегося и развивающегося всероссийского рынка. Город отделялся от деревни. Выделялись промысловые и земледельческие районы. Развивалась внутренняя и внешняя торговля. Во второй половине XVII века начинает изменяться характер государственного строя на Руси, все более отчетливо оформляется абсолютизм. XVII век был временем, когда Россия установила постоянное общение с Западной Европой, завязала с ней более тесные торговые и дипломатические связи, использовала ее технику и науку, воспринимала ее культуру и просвещение. Учась и заимствуя, Россия развивалась самостоятельно, брала только то, что было ей нужно, и только тогда, когда это было необходимо. Это было время накопления сил русского народа, которое дало возможность осуществить подготовленные самим ходом исторического развития России грандиозные реформы Петра.

Економічна теорія предмет і методи вивчення

Мурасаки прикоснулась к хэйанской обстановке и показала читателю ее очарование. Можно ли утверждать, что все эти теории или какая-нибудь одна из них неверны? Европейский читатель, хоть немного проникший вообще в японское и, что особенно важно, в хэйанское, может согласиться с каждой из них: роман этот настолько грандиозен по объему, настолько сложен по содержанию, настолько значителен по вложенному в него замыслу, настолько искусен по форме, что любая из указанных теорий могут легко найти в его материале себе оправдание. Поэтому лучше попытаться подойти к нему не от какой-либо из этих теорий, но исходя по возможности от отправных пунктов, которые дает сама Мурасаки. Мурасаки в словах главного героя решается высказать чрезвычайно смелую и, в сущности, новую для Японии тех времен мысль: она ставит литературный повествовательный жанр рядом с историческим повествованием - по основному характеру того и другого : оба эти рода повествуют о прошлом. Но она этим не ограничивается: она рискует утверждать, что роман выше истории, причем не с художественной точки зрения, т.е. не с чисто литературной стороны , но исходя даже из принципов и задач самой истории: роман повествует обо всем, касается всех подробностей; передает это прошлое во всей его полноте.

Економічна інтеграці в АТР

Свинец обнаружен в воде и в пище в следовых количествах. Он также содержится в старой краске, покрывающей дома, Наконец, свинец присутствует в воздухе, поскольку в состав автомобильного бензина входят его соединения, добавляемые туда для более равномерного сгорания горючей смеси. Свинец – кумулятивный яд, иными словами, он постепенно накапливается в организме человека, поскольку скорость его естественного выведения очень низка. Присутствующий в атмосфере свинец непрерывно добавляется к тому количеству, которое уже содержится нашем организме. Свинец уменьшает скорость образования эритроцитов в костном мозге; он также блокирует синтез гемоглобина. У маленьких детей пороговый уровень составляет половину уровня для взрослых, поэтому они оказываются гораздо более чувствительными к отравлению свинцом. За многие годы уровень свинца в организме детей постепенно подошел слишком близко к порогу токсичного действия. Воздух в городах заполнен частицами свинца, образующимися при сгорании бензина, в который добавлены соединения этого металла.

Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

Всі інші постачальники є або посередниками між підприємством і закордонними фірмами, або просто дрібнооптовими постачальниками незначних матеріально-технічних ресурсів. Можна привести структуру поставок магнітофонів за регіонами і переконатися у тому, що на підприємстві зовсім відсутня експортна діяльність за межі України, а по її території не перевищує 75% від загального виробництва і намагаються збути продукцію на ринках Києва (~26,4%) за відпускними цінами з урахуванням ПДВ: Магнітофони Кількість (шт.) Вартість (тис. грн.) На території м. Києва 1145 347,7 На території України 3933 1316,8 Поставлено – всього: 3933 1318,8 Ось приведена структура поставок товарів народного споживання за напрямками (тобто, якими шляхами готові укомплектовані магнітофони покидають стіни заводу): № з/п Напрямки поставок Питома вага в загальному обсязі поставок (%) 1 За договорами купівлі-продажу 88,8 2 За бартерними операціями 8,5 3 В рахунок заробітної плати 0,6 4 Інші 2,1 Всього поставлено 100 По вищесказаному можна зробити 2 висновки: . “Завод “Маяк” зовсім не контактує із зарубіжними підприємствами і зовнішньоекономічні зв’язки зовсім відсутні .

Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

В экономической литературе рекомендуется определять дополнительный доход (дифференциальную ренту) от использования природного ресурса данного качества, местоположения и продуктивности (ценности), одним из двух способов: как разность между оптовой ценой продукции и нормальными затратами на ее получение при использовании данного природного ресурса; величиной общественно необходимых затрат, требуемых для воспроизводства полезного результата, приносимого данным природным ресурсом, по мере его исчерпания или истощения. На основе этих способов определения дифференциальной ренты предложены конкретные методы установления ставок платежей за природопользование, учитывающие специфику отдельных видов природных ресурсов. В основе формирования платежей за воспроизводство природных ресурсов лежат следующие принципиальные положения: следует обеспечить максимально возможный полный возврат на воспроизводство важнейших видов природных ресурсов при определении сумм платежей по видам ресурсов, в том числе необходимо ввести также платежи при использовании сельскохозяйственных земель (исходя из различных бюджетных ассигнований на их качественное улучшение и охрану); источником возмещения затрат на воспроизводство природных ресурсов является приносимая ими дифференциальная рента.

Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

Вторая причина провала кредитно-денежной политики реформаторов либерализация цен. Правительство проводило либерализацию цен ради ее самой, как самоцель. В меморандуме российского правительства об экономической политике за 92 г. провозглашалось: «Важно немедленно осуществить либерализацию цен на энергоносители», то есть позволить естественным монополиям устанавливать цены. Что произошло в результате? Предприятия-монополисты повысили цены в несколько раз и заняли выжидательную позицию, не зная, как отреагирует рынок. «Еще одна причина спада производства при росте цен – это резкая дифференциация доходов населения. В промышленности соотношение средней зарплаты 10% наиболее оплачиваемых и 10% наименее оплачиваемых работников в 1996 г. составило 20,6 раза, в сельском хозяйстве этот показатель был равен 21, в строительстве - 25,1, в банковской деятельности – 26,3 раза. При отсутствии сильного расслоения населения по уровню доходов предельная ценность денег примерно одинакова, и изменение цен существенно влияет на динамику спроса.

Валютні ризики: економічна природа та управління

Связав сбои надежды на освобождение от жестокого ига ханов и пашей с победой русского1 оружия, он сделал все возможное для ее обеспечения. Армянское население в меру своих возможностей помогало русским войскам не только поставкой продовольствия, сбором; необходимых сведений и выполнением многочисленных поручений и услуг, но и вовруженной борьбой. Во время военных действий крестьянство зачастую бралось за оружие. В 1826—1828 гг. в рядах русских войск мужественно сражались многочисленные армянские, грузинские, азербайджанские добровольцы и ополченцы.Армянские добровольческие отряды в составе русской Кавказской армии воевали еще в XVIII веке. Но особенно широкий размах приобрело добровольческое движение во время русско-персидской войны 1826—1828 гг. и русско-турецкой войны 1828—1829 гг.- Летом 1826 г., как только началась русско-персидская война, в Шамшадине под руководством Григора Манучаряна был организован добровольческий отряд, который за короткий срок собрал под свои знамена 500 всадников. По указанию главного командования Кавказской армии он действовал в основном против иол-чищ ереванского сардара и оказал важную услугу русским войскам.

Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

Еще 10 августа британский посол в Москве Чилстон подчеркивал в телеграмме Идену, что на начальном этапе испанской войны советская пресса при всей селективности публикаций зарубежной информации не выражала ничего, кроме платонической любви к Мадридскому правительству. В английских и французских политических кругах начнется интенсивная работа по выработке, уточнению своих позиций в испанском вопросе (он рассматривался на заседаниях британского кабинета 3, 6 августа, министерства иностранных дел 5 августа и пр., французского правительства 7, 8 августа). Активизировалась деятельность и советской стороны. На фоне развертывания итало-германской интервенции в Испании, оживления деятельности французской и британской дипломатии вокруг указанной проблемы замаячила угроза дальнейшего отстранения СССР от общеевропейских дел. На уровне ЦК ВКП(б) «испанский вопрос» контролировал секретарь ЦК Л.М.Каганович, по линии НКИД – заместитель наркома иностранных дел Н.Н. Крестинский и зам. заведующего 3-м западным отделом НКИД Вейнберг.

Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

Английская дипломатия активизировала свою деятельность в этом направлении в Лиссабоне, Риме и Берлине. 11-15 августа шел интенсивный обмен информацией Идена и его помощников с Клерком и британскими послами в Италии и Германии, с французским посольством в Лондоне и отчетливо проявились попытки корректировать французские действия. Возникли даже некоторые временные агло-французские разногласия тактического плана: англичане предлагали сначала запретить экспорт оружия и амуниции в Испанию, французы отстаивали идею заключения полномасштабного соглашения (к слову сказать, события пойдут по британскому сценарию). 14 августа Пайяр вручил Вейнбергу памятную записку, передав официальную просьбу Дельбоса благожелательно рассмотреть вопрос о советских поправках к вводной части проекта (снять их) и по возможности срочно дать ответ. В записке отмечалось, что настойчивость советской стороны по вопросам содержания преамбулы соглашения дает повод некоторым правительствам (в частности, итальянскому) продлить дискуссию по другим пунктам, которую необходимо закончить как можно скорее.

Економічна ефективність птахівництва

Вместе с тем, зная, что медицинские школы Римской империи создавались по греческим и эллинистическим образцам и базировались на устоявшихся плодотворных традициях архаической и классической Греции, косского и книдского врачебных центров, мы сочли возможным привлечение Корпуса Гиппократа в виде сочинений выдающихся эллинских врачей; его окончательная редакция сложилась в Александрии в III в. до н.э., за исключением «малых педагогических трактатов», датируемых I – II в. . Отчётливо осознавая, что нам приходится прибегать к плодам интеллектуальной деятельности иной исторической эпохи и культурной традиции, мы, тем не менее, охотно пользуемся этой «Библией античной медицины» , находя многочисленные заимствования идей, принципов, выводов, методов лечения знаменитого Гиппократа и его преемников в трактатах Цельса и Галена и, кроме того, ориентируясь на мнения известных отечественных историков, которые убеждены в том, что процесс подготовки врачей был неизменным на протяжении веков, сохраняя преемственность с древнегреческими научно-медицинскими центрами , поэтому двенадцать трактатов Гиппократа оставались основными учебными пособиями по медицине даже в Византии .

Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

В трактате «О благоприличном поведении» культуре 6поведения врача по вызову отводится специальное место. Автор специальное место. Автор трактата рекомендует такому врачу быть особенно сосредоточенным и внимательным ко всем своим действиям, чтобы неуместным поведением, некорректным словом, неловким обращением не вызвать ухудшения состояния заболевшего (12). «Всё должно делать спокойно и умело, скрывая от больного многое в своих распоряжениях, приказывая с весёлым и ясным взором то, что следует сделать, и отвращая от его пожеланий с настойчивостью и строгостью, а вместе с тем утешая его своим вниманием и ласковым обращением и не сообщая больным то, что наступит или наступило», чтобы не довести их до «крайнего состояния» (10). Долг опытного врача – сначала посидеть у постели заболевшего с ободряющим выражением лица, осведомиться о его самочувствии, успокоить участливой беседой и только после этого «служебного этикета» «касаться рукой его тела: прощупывать пульс, осматривать поверхность тела, распознавать теплоту тела» (Цельс. 3, IV). Под рукой у врача должны быть наготове лекарства, пластыри, соответствующие каждому отдельному случаю, «приготовленные надлежащим образом, заготовленные для хранения по роду и величине» (О благоприличном поведении.10). Он должен принести с собой набор хирургических инструментов, компрессы и повязки, – в общем, предусмотреть всё, в чём может возникнуть необходимость, а на месте – не рассуждать, а действовать (там же. 11). После оказания незамедлительной помощи врач должен найти возможность проконтролировать процесс выздоровления, поэтому дальнейшие рекомендации преподавателя сводились к организации повторных визитов.

Виробництво зерна, його економічна ефективність

И как пришли к полатам, и там лесница мраморная боковая и ступени мраморные ж, и вышел вверх ступеней з 20. И взяли посланника от край лесницы, и шол сажен с 8, и пришол против ханского места вон ис полаты при дверей, и там сел алихамба боярин Посольского приказу, и при нем сидел и иной честной человек, и при них учинили и посланнику место. И как посланник пришол к месту, велели поклонитца до земли однижды и велели толмачю класть подушку суконную, и сел, поджав ноги турским обычаем. И посланник однижды поклонился и сел на подушку. И от того места, где посадили посланника, до места ханского и до хана было сажен с 8 и мочно было хана гораздо видеть. А платье было на посланнике — шуба соболья под золотою объярью. И сидел посланник пред ханом не прямо, только боковым обычаем, потому что та полата к леснице вся отворена. А стоит полата на столбах деревянных великая, а меж тех столбов учинены завесы. по турскому обычаю, и те завесы, как бывает хан, отпускают, а как хана нет, и те завесы подымают, и тогда поднето было все и в полате видно было гораздо.

Економічна сутність виробничих запасів

Древние цивилизации представляли собой аграрные общества, то есть общества, основанные на преобладании аграрного сектора в экономике, ручное труде и т.п. Но данная стадия развития в истории цивилизаций разных народов продолжалась до последних десятилетий ХVIII в. -начала XIX в. новой эры, когда в результате "промышленной революции" сформировалось индустриальное общество, в котором коренным образом изменились и взаимоотношения человека с природой. Распространявшаяся в таком обществе идеология технократизма стремилась перенести принципы управления производством даже на взаимоотношения человека о природой, результатом чего явились экологические кризисы, ставящие под угрозу существование цивилизации. Постиндустриальное общество, переход к которому начался в наиболее развитых странах и последней четверти XX столетия новой эры и был обусловлен новым этапом научно-технической революции, должно обеспечить и новый подход во взаимоотношениях человека с внешней средой.

Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

Вторым сословием в государстве являлось дворянство, хотя фактически в XIV—XV вв. оно играло ведущую роль в социальной и политической жизни Франции. Это сословие объединило всех светских феодалов, которые рассматривались теперь не просто как вассалы короля, а как его слуги. Дворянство представляло собой замкнутое и наследственное (в отличие от духовенства) сословие. Первоначально доступ в сословие дворян был открыт для верхушки горожан и зажиточных крестьян, которые, разбогатев, покупали земли у разорившихся дворян. Родовое дворянство, стремившееся сохранить дух феодальной кастовости, добилось того, что покупка поместий лицами неблагородного происхождения перестала давать им дворянские звания. Важнейшей привилегией дворянства оставалось его исключительное право собственности на землю с передачей по наследству всех недвижимостей и рентных прав. Дворяне имели право на титулы, гербы и другие знаки дворянского достоинства, на особые судебные привилегии. Они освобождались от уплаты государственных налогов. По существу единственной обязанностью дворянства становится несение военной службы королю, а не частному сеньору, как было раньше. Дворянство по-прежнему было неоднородным.

Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

Билет № 28 1) Реформы Сервия Туллия в Древнем Риме. 2) Основные этапы создания монгольской империи в XIII веке. 3) Основные решения Венского конгресса 1815 года. 4) Послевоенный раскол Европы. Создание НАТО и Варшавского договора. 5) “Смутное время” на Руси. 6) Причины февральской революции 1917 года в России. Билет № 29 1) Состав римского нобилитета к началу III века до н.э. 2) Завоевания турок-османов в Восточном Средиземноморье. 3) Цели "Священного союза". 4) Карибский кризис 1962 года. 5) Россия при Алексее Михайловиче. Соборное Уложение 1649 года. 6) Суть февральской революции 1917 года в России. Билет № 30 1) Основные этапы борьбы между Римом и Карфагеном. 2) Последствия турецких завоеваний в Восточном Средиземноморье. 3) Экономическое развитие Европы во второй четверти XIX века. 4) Основные этапы распада колониальной системы в XX веке. 5) Причины реформ Петра Великого. 6) Основные последствия Октябрьской революции 1917 г. для внутренней и внешней политики России. Билет № 31 1) Реформаторская деятельность братьев Тиберия и Гая Гракхов в Древнем Риме. 2) Зарождение товарно-денежных отношений в Европе в XIY-XY веках. 3) Революции 1848-49 годов в Европе.

Фонологічна система мови

Христос в сценах молитвы в Гефсиманском саду одет в фиолетовую одежду, и такое облачение имеет страдающая Мария. Черный цвет-это не только отсутствие света. Как знак чего-то противоположного светоносному Богу он стал атрибутом дьявола и смерти, обозначал страдание и траур. Связанный с силами преисполни, черный цвет воспринимался символом лжи, уродства, иногда-греховной совести человека. Как цвет, вызывающий ощущение отдыха, потому что чернота не раздражает наши чувства, черный цвет был признан символом искупления грехов. На некоторых средневековых миниатюрах Христос одет в черное платье, особенно, когда он исцеляет больных или его в пустыне искушает дьявол. В связи с христианской теорией божественного света особый интерес вызывает его отождествление со столь же «божественной темнотой». Невообразимо яркий свет, который делает человека незрячим, так же, как густая чернота мрака, скрывает Бога от смертного взора. Псевдо-Дионисий Ареопагит не отделял друг от друга «божественный мрак» и «свет неприступный», в которых, согласно его рассуждениям, пребывает Бог.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.