Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

1. Основи журналістикознавчих досліджень Соціальна значущість і суспільна роль журналістики як соціального інституту, що постійно перебуває в атмосфері суспільного контролю та впливу, потребує високоосвічених фахівців. Спілкування як середовище, що опосередковує різні впливи, саме по собі є сферою впливу й перетворюється в комунікаційну діяльність, де окремі люди виконують владну роль, пов є) якщо автор дослідження наводячи цитату, виділяє в ній деякі слова, робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, який пояснює виділення, ставиться крапка, потім дефіс і вказуються ініціали автора роботи, а весь текст застереження вписується у круглі дужки. Варіантами таких застережень є (курсив наш – О.Т.), (підкреслено мною – О.Т.), (розрядка моя – О.Т.). 2 При використанні монографій, оглядових статей, інших джерел, які мають велику кількість сторінок, необхідно точно вказувати номери сторінок джерела, на які дається посилання. Посилання в тексті роблять у квадратних дужках згідно з їхнім переліком, наприклад , де один – це номер джерела, сім – сторінка. Бібліографічний апарат у науковому дослідженні – це не тільки ключ до використаних автором джерел, а й свідчення розуміння ним наукової етики й культури. Саме з нього можна зробити висновок про рівень ознайомлення дослідника з літературою за заявленою темою. Бібліографічний апарат наукової роботи складається з бібліографічного списку (списку використаних джерел) і бібліографічних посилань, які оформлюються відповідно до чинних стандартів. Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків у послідовності використання. Такий список – одна з суттєвих частин наукової роботи, що віддзеркалює самостійну творчу працю її автора і демонструє ступінь фундаментальності проведеного дослідження. Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв та ін. Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок, вставок пропущених відомостей.

Ось таке ставлення до укрансько мови хто хотв вчив, хто не хотв не великий грх,P призвело до того, що рзко скоротилася кльксть шкл, де навчання велося укранською мовою. В 1966 1967 навчальному роц х було всього 3 школи-нтернати Джанкойська 8-рчна на 210 учнв, Смферопольська середня на 308  Гвардйська 8-рчна на 175 (ЦДАВОВУ: Ф. 166.P Оп. 15.P Спр. 5407.P Арк. 76, 175, 397). Через рк укранську школу в Джанко лквдували, а в 1970 1971 навчальному роц залишилася тльки одна така в Смферопол, в якй навчалося 412 учнв (там само.P Спр. 7787.P Арк. 130). Наступного року в нй уже не набирався перший клас, не планувалося й IXX (там само.P Спр. 8185.P Арк. 105). Що це означало, зрозумло однозначно: укранська школа в Криму перестала снувати. ¶ про  майбутн за умови шалено критики на адресу книги колишнього першого секретаря ЦК КП Украни Петра Шелеста «Украно наша Радянська» на зборах партйно-господарського активу Кримсько област 10 квтня 1973 року год було й думати. Вд укрансько мови вдмовлялися, але не вд укранських робочих рук Однак саме за участю укранцв планувалося  надал розв'язувати в першу чергу проблему освоння зрошуваних земель Криму, що тльки й могло пдносити його виробничий потенцал

РЕФЕРАТЫ:

Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського

Фамусов, восторженно рисуя его стремительный взлет наверх, нравоучительно говорит: "Упал он больно - встал здорово. Зато, бывало, в вист кто чаще приглашен? Кто слышит при дворе приветливое слово?" Фамусов забывает о другом: время "дураков" проходит. Чацкий считает Фамусова недалеким, его идеалы вызывают в нем только гнев. Он с горечью говорит: "Как тот и славился, чья чаще гнулась шея". Все жизненные блага представители "века минувшего" получали за то, что унижали свое человеческое достоинство, забывая о чести и гордости родовитых дворян. Но менее ярок портрет Кузьмы Петровича, который тоже является идеалом Фамусова. Он сумел не только свою жизнь устроить, но и о близких не забыл: Покойник был почтенный камергер, С ключом, и сыну ключ умел доставить, Богат, и на богатой был женат, Переженил детей, внучат. Что за тузы в Москве живут и умирают! Не уступают мужчинам и представительницы прекрасного пола. Дамы всесильны. Яркий пример - Татьяна Юрьевна, которая близко знакома с "чиновными и должностными". Фамусов говорит: А дамы? Сунься кто, попробуй овладей. Судьи всему, везде, над ними нет, судей, Присутствовать пошлите их в Сенат. Ирина Власъевна! Лукерья Алексевна! Татьяна Юрьевна! Пульхерия Андревна! Имеет очень большую власть в обществе и княгиня Марья Алексеевна, мнения которой очень боится Фамусов.

Київська Русь

Купцы 1 и II гильдий пользовались дополнительными личными правами, освобождались от телесных наказаний, могли владеть крупными промышленными и торговыми предприятиями. От телесных наказаний освобождались и именитые граждане. Горожане избирали бургомистров, заседателей-ратманов (на три года), старост и судей словесных судов (на год). отказываться от уплаты незаконных податей, сборов и повинностей, право заниматься земледелием, промыслами и торговлей.В 1785 г. был разработан проект еще одной сословной грамоты "Сельского положения". Документ касался положения только государственных крестьян, утверждал за ними неотъемлемые сословные права: право на свободное звание, право собственности на движимое имущество, право приобретать в собственность недвижимость (исключая деревни, фабрики, заводы и крестьян), право Все категории крестьян имели право нанимать работников, выставлять вместо себя нанятых в рекруты, обучать своих детей (крепостные могли это делать только с разрешения помещика), заниматься мелкой торговлей и кустарными промыслами.

Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

Сам глава семьи не пострадал, в момент взрыва он находился в своем рабочем кабинете, который находился в противоположном конце дачи. После взрыва его семья и он переезжают на Фонтанку. Память о взрыве часто тревожила Столыпина, он приписывал всю вину себе за кровь и слезы, за искалеченные жизни людей, пострадавших от взрыва, когда его упрекали в смене взглядов, он отвечал: «Так я думал до Аптекарского острова». После 12 августа престиж Столыпина поднялся среди министров. Для всех он стал примером моральной силы. Семье Столыпина не долго пришлось жить на Фонтанке, вскоре государь предложил Столыпину поселиться в Зимнем дворце, там было легче организовать охрану семьи.

Київська Русь

Создатели данной теории пытались выяснить в основном вопрос о том, является ли юридическое лицо неким юридическим курьезом, созданным законодателем для удобства, либо оно является некоей реальной союзной личностью, отдельной от личностей создателей. Все эти концепции были созданы в XIX в. и с тех пор практически не претерпели никаких изменений и не получили развития. Саллейль так высказался о попытках найти ответ на данный вопрос: “. после стольких попыток разрешения вопроса о юридическом лице, ничто не может быть легче новой попытки его разрешения, но вместе с тем, ничто не может быть более бесплодного .” В рамках второй концепции, в которой принято считать субстратом юридического лица некоего реального человека или коллектива людей действуют следующие концепции: “Теория директора” - исходит из того, что именно директор уполномочен действовать от имени организации в сфере гражданского оборота, поэтому он и является основным носителем юридической личности; “Теория трудового коллектива” - именно трудовой коллектив создает товары и услуги, обеспечивая тем самым деятельность юридического лица и поэтому он его является субстратом; “Теория создателей” - владельцы, или учредители являются носителем свойств юридического лица, поскольку они наделили организацию имуществом, вправе решать основные вопросы, связанные с его деятельностью и т.д. Существуют также “теория персонифицированного (целевого) имущества” и “теория государства”, но единого мнения, которого бы придерживались большинство ученых нет, поэтому имеет смысл принять к сведению каждую теорию. 1.2. Признаки юридического лица.

Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

Еще один необязательный признак - использование юридическим лицом собственного наименования - закреплено в п. 4 ст. 54 ГК: “Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования. Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное фирменное наименование, по требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки. Порядок регистрации и использования фирменных наименований определяется законом и иными правовыми актами в соответствии с настоящим Кодексом”. Данная статья является скорее декларативной, так как отсутствие технической базы у регистрирующих органов, а также не принятие Закона “О регистрации юридических лиц” не обеспечивают в настоящий момент возможность проверить использование фирменного наименования каким-либо другим юридическим лицом при регистрации коммерческой организации.

Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

Регионарные лимфатические узлы увеличены, хрящевидно-плотные, безболезненны при пальпации, не спаиваются между собой и с окружающими тканями. В несанированной полости рта, при плохой гигиене твердый шанкр может осложняться стафилострептококковой инфекцией или фузоспирохетозом. Развиваются острые воспалительные явления, клиническая картина сифилиса затушевывается, появляются болезненность, гнойный или некротический налет, углубляется язва. Дифференцирование твердого шанкра от травматических и других язв затрудняется также тем, что в осложненных шанкрах трудно обнаружить бледную трепонему. Вторичный сифилис. Слизистая оболочка рта при вторичном сифилисе поражается очень часто. Это относится как к вторичному свежему сифилису, так и к рецидивному. Проявления в полости рта возникают одновременно с кожными, но могут быть и изолированными. Для проявлений вторичного сифилиса характерны фокусность расположения элементов, высокая заразность, частое отсутствие субъективных ощущений, истинный или ложный полиморфизм. В полости рта в этой стадии заболевания возникают в основном две формы поражения: пятнистый (макулезный) и папулезный сифилиды, редко пустулезный сифилид.

Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

Демонстрации привели к столкновению с полицией. Воинские части отказались стрелять в народ и перешли на сторону восставших. 27 февраля царь своим указом распустил Думу. Однако Временный комитет госдумы начал формировать правительство. В феврале 1917 года в Петрограде было убито 169 человек и ранено около тысячи. 2 марта кабинет был создан во главе с председателем Всероссийского земского союза Г.Львовым. В правительство вошли в основном кадеты и октябристы. Одновременно сформировался Совет рабочих и солдатских депутатов. Советом руководил исполнительный комитет (исполком), в котором преобладали социал-демократы и эсеры. Совет опирался на силу Петроградского гарнизона. Вожди Совета поддерживали Временное правительство. Кадеты, как ведущая партия Временного правительства, четко отражали интересы имущих классов в вопросах внутренней и внешней политики. Менее последовательную позицию занимал Совет, вожди которого колебались между поддержкой Временного правительства и его решительным осуждением. Коммунистическая агитация разжигала среди солдат ненависть к Временному правительству. Ленин  обещал немедленно заключить мир, тотчас начать земельную реформу. 3-4 июля 1917 года коммунисты попытались захватить власть, опираясь на матросов Кронштадта и несколько пехотных полков.

Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

БРЭНДИНГ, как процесс, не является функцией Исследовательской Фирмы, задача которой сводится к информационному обеспечению процесса принятия ответственных управленческих решений на различных этапах вывода новой торговой марки (ТМ) и формирования устойчивого положительного образа ТМ среди потребителей.30 Упаковка и маркеровка. Упаковка товара, требования к упаковке. Многие товары, предлагаемые на рынке должны быть обязательно упакованы. Многие деятели рынка называют упаковку пятой основной переменной маркетинга в дополнение к товару, цене, методам распространения и стимулирования. Однако большинство продавцов все же рассматривают упаковку как один из элементов товарной политики. Упаковка - разработка и производство вместилища или оболочки для товара. Вместилище или оболочка - это разные варианты упаковки, которая включает в себя три слоя. Внутренняя упаковка - это непосредственное вместилище товара. Под внешней упаковкой имеют в виду материал, служащий защитой для внутренней упаковки и удаляемый при подготовке товара к непосредственному использованию.

Сучасна школа в умовах ринкової економіки

НАЗНАЧЕНИЕ: Сиэласт-05 применяется для двухслойных оттисков при изготовлении цельнолитых несъемных зубных протезов, особенно металлокерамических и металлопластмассовых. СВОЙСТВА: эластические свойства материала позволяют по одному оттиску отлить несколько моделей высокой точности. Сиэласт-05 обладает термостойкостью, т.е. в качестве материала для моделей возможно применение не только гипса, но также легкоплавких сплавов. Сиэласт-05 - практически безусадочный материал. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: основной пастой Сиэласт -05 наполнить мерник. Пасту при помощи шпателя извлечь из мерника, добавить жидкость-катализатор из расчета на 1 мерник 5-7 капель и размять в руках для равномерного распределения катализатора в течение 30-60 сек. Если требуется меньшее количество материала, отмеренную пасту делят на части. Приготовленную массу уложить в ложку, края которой оклеены лейкопластырем и ввести в полость рта. Через 5-6 мин. масса приобретает упругость и теряет пластичность, что является признаком ее готовности. Убедившись в окончательном отверждении массы, оттиск вывести из полости рта. ВАЖНО: cтрого соблюдать соотношение пасты и жидкости-катализатора.

Расово-антропологическая школа

C'es le revol e! o , Sire, c'es u e revolu io . (Беседа Людовика XVI и герцога де Ларошфуко о взятии Бастилии). Истинно революционный подвиг Коперника в нашей культуре - не столько гелиоцентрическая система, сколько уверенное использование разума как истинного источника теории. Рационализм в рамках традиции - характерная черта Нового времени, эпохи интеллектуализации мысли: " человек - творец мысленных сущностей и форм искусства, которые суть подобия его интеллекта, как творения бога - подобия божественного интеллекта" (Николай Кузанский). Ум творит мир. Собиратели продолжают работу: пополняют каталоги звезд (в 1725 г. - 3 тыс., в 1900 г. - 455 тыс.) и комет, открыли эволюцию звезд, галактики, квазары и массу других объектов, обнаружили расширение Вселенной, расширяют диапазон наблюдаемых волн, выносят приборы в космос. Охотники за истиной "Нормальный взрослый человек никогда не размышляет о проблемах пространства и времени" (А.Эйнштейн). Мифы Система лунок и другие календарные системы не были построены на непосредственно воспринимаемых образах, но образы как средства создания иллюзии их понимания (по-нашему: объяснения) нашли себе место в мифах.

Политэкономические школы и направления

Самые мало заселённые территории - это горы и, как это ни странно, долины многих рек. Причина этому – огромные непроходимые леса, расположенные как раз в основном в долинах рек. Вдобавок, исторически сложилось, что первыми осваивались и заселялись прибрежные районы (имеются в виду побережья океанов). 3.6.Итог. Разбогатевшие в XIX веке вновь созданные самостоятельные государства Латинской Америки разбогатели, но распределение доходов было неравномерным: потомки переселенцев обогащались, а аборигены оставались бедными. Разница между богачами и беднотой увеличивалась и достигла своего пика 1929 году (период мирового экономического кризиса). В это время происходили забастовки, гражданские войны, восстания, что привело к захвату власти военными и установлению диктаторских режимов власти практически во всех странах Латинской Америки. В последние десятилетия всё больше из этих стран избирают демократический путь развития, стараясь нацелить свою политику на стабилизацию ситуации в обществе и повышение уровня жизни бедных слоёв, который пока остаётся довольно низким. 4.Природные условия и ресурсы. 4.1.Рельеф. Особенности рельефа Латинской Америки обусловлены тектонической структурой.

Историческая школа права

Казани в сумме 243 000 тыс. рублей передать в бюджет г. Казани 14 % налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), производимые (выполняемые, оказываемые) на территории г. Казани.» Статья 21 того же закона устанавливает размер финансовой помощи районам и городам (дотации), производимой из бюджета Республики Татарстан: 1 251 664 тыс. руб. (почти 10 % всех расходов бюджета РТ). Содержание этих статей является следствием общероссийской политики в области финансирования местных бюджетов: финансирование производится за счет перераспределения бюджетных доходов между уровнями бюджетной системы, а не путем разграничения между уровнями самих доходов. Показательно в этом отношении звучит выступление Премьер-министра Республики Татарстан: «На местах должны приниматься адекватные меры, направленные на полное поступление в бюджет обязательных платежей. . Для того, чтобы стимулировать такую работу, объемы финансирования из республиканского бюджета должны быть пропорциональны объему сбора доходов на уровне каждого района и города».

Особенности работы с антонимамми в школе

Развитие налоговых систем исторически определили четыре основные его функции - фискальную, стимулирующую, регулирующую и распределительную. Регулирующая Государственное регулирование осуществляется в двух основных направлениях: - регулирование рыночных, товарно-денежных отношений. Оно состоит главным образом в определении "правил игры", то есть разработка законов, нормативных актов, определяющих взаимоотношения действующих на рынке лиц, прежде всего предпринимателей, работодателей и наемных рабочих. К ним относятся законы, постановления, инструкции государственных органов, регулирующие взаимоотношение товаропроизводителей, продавцов и покупателей, деятельность банков, товарных и фондовых бирж, а также бирж труда, торговых домов, устанавливающие порядок проведения аукционов, ярмарок, правила обращения ценных бумаг и т.п. Это направление государственного регулирования рынка непосредственно с налогами не связано; - регулирование развития народного хозяйства, общественного производства в условиях, когда основным объективным экономическим законом, действующим в обществе, является закон стоимости.

Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

Особенностью развития рыночных отношений в рассматриваемой сфере экономики России - быстрый рост сети коммерческих банков, фондовых и валютных бирж, инвестиционных, негосударственных пенсионных фондов, становление новых видов финансовых институтов, ускоренная перестройка платежной системы - происходили без достаточной правовой, организационной подготовки и не были подкреплены материально-техническими ресурсами. Новшества вводились поспешно при отсутствии правового регулирования. Многие необходимые для нормального цивилизованного функционирования финансово-кредитной системы законы, нормативные документы принимались с большим опозданием, либо наоборот, слишком быстро. В этот период был ослаблен контроль со стороны государственных органов, осуществляющих финансовый контроль в первую очередь, Центрального Банка РФ и Министерства финансов РФ. Отсутствовал должный надзор со стороны органов прокуратуры. На фоне общего ослабления государства, правоохранительных и контролирующих органов, несовершенства законодательства финансово-кредитная системе за период реформ превратилась в одну из наиболее криминализованных сфер экономики. "Лидирует" финансово- кредитная система также по количеству хищений в крупных размерах и мошенничеств.

Лингвистические основы обучения произношению английского языка в каракалпакской школе

Тут же нужно отметить, что расходы бюджетов субъектов Федерации зачастую используются не по назначению, это касается в первую очередь федеральных средств. Так, федеральные средства вместо использования на финансирование досрочного завоза направляются на выплату заработной платы, уплату налогов и других обязательных платежей, погашение ранее возникших долгов, приобретение квартир, легковых автомобилей и другой техники, строительство жилья, заготовку сырья и материалов. Учтено что за пять месяцев текущего года, в одном из бюджетов вскрыты факты нецелевого и незаконного использования 34,9 млрд. руб., из 91,2 млрд. руб., полученных из федерального бюджета Важно заметить, что первоочередным критерием для нормирования расходов региональных бюджетов должно стать исполнение действующих законодательных актов. Если определенные отношения, требующие дополнительных затрат бюджетов субъектов Федерации, законодательно не регламентированы, они могут регулироваться едиными для всех регионов подзаконными актами федеральных министерств и ведомств.

Анализ живописных произведений флорентийской школы конца XV - начала XVI веков

Если в течение этого года безработный не находит работу, то оно просто перестает выплачиваться. Размеры пособия:В РФ — 45 % от ранее получаемого заработка; В США — 60 – 65 %. В России пособие выплачивается постепенно: 1 ступень – пособие по безработице как таковое; 2 ступень – помощь по безработице; 3 ступень – вспомоществование. 4 место – фонд обязательного медицинского страхования. На бесплатную медицину Россия перешла с 1993 года с Закона "О медицинском страховании граждан РФ". Сейчас есть у россиянина следующие права в этой области: выбора врача; выбора поликлиники; выбора больницы. Теперь между больным и поликлиникой находится страховая компания. Этот фонд формируется следующим образом: 1). взносы предприятий (3, 6 %); 2). средства вышестоящих бюджетов; 3). безвозмездные взносы и пожертвования; 4). кредиты банков (используется редко) Остатки и излишки средств могут быть инвестированы в ценные бумаги государства. Кроме этих фондов существуют множество фондов, как дорожный фонд (с 1, 5 до 2 %). Внебюджетные фонды могут дополнительно создаваться. Внебюджетные фонды гарантируют целевое использование ресурсов в полном объеме их поступления и своевременное финансирование важнейших социальных мероприятий.

Основные достижения русской культуры XIX века: романтизм в России; корни русского романтизма; русская национальная музыкальная школа и живопись во второй половине XIX века

При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса. 2. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. 3. Цена работы может быть определена путем составления сметы. В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком. 4. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой. 5. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы.

Хаос, герменевтика, журналістика, або Світоглядницькі засади творчості у мас-медіа

В этой связи в структуре правопорядка выделяются не только отраслевые, но и более дробные группы отношений, которые урегулированы подотраслями и институтами права. ОСОБЕННОСТЬ ПРАВОПОРЯДКА как специфической системы общественных отношений выражается в том, что складывается оно только на основе правовых норм и в силу этого охраняется государством. Поэтому правопорядком охватывается далеко не все отношения, имеющие место в обществе. Определённая часть общественной жизни не нуждается в правовой регламентации. Она находится в сфере действия норм морали, норм различных общественных организаций и других неправовых нормативных регуляторов. В этом смысле правопорядок является лишь элементом общей системы общественных отношений, складывающийся под воздействием нормативного регулирования. Это часть общественного порядка. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК представляет собой всю совокупную систему общественных отношений, которая складывается в результате реализации социальных норм: норм права, норм морали, норм общественных организаций, норм неправовых обычаев, традиций и ритуалов.

1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови

Ходатайство должно содержать рекомендации о формах, характере и сроках осуществления мер по финансовому оздоровлению. Органы управления КО должны принять решение в 10-дневный срок с момента его направления и проинформировать о принятом решении ЦБ РФ. В случае отказа учредителей принять участие в реализации мер по финансовому оздоровлению либо непринятия решения в 10-дневный срок руководитель КО обязан обратиться в ЦБ РФ с ходатайством об осуществлении мер, предупреждающих банкротство КО. Однако, сроки такого обращения и ответственность руководителя КО в случае неисполнения данной обязанности не установлены. Банк России, при наличии оснований, закреплённых в ст. 4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и в ст. 75 ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)», имеет право направить в КО требование об осуществлении мер по её финансовому оздоровлению. Требование должно содержать перечень причин, послуживших основанием для его направления, а также рекомендации о формах и сроках осуществления таких мер.

Темы сочинений за курс средней школы 2002-2003 уч. года (11 класс)

Соответствующие документы наследники могут оформить и после смерти, доказав, что паенакопление было выплачено при жизни члена кооператива» Если же член кооператива не выплатил полностью паевой взнос, то он является пользователем квартиры, которая находится в собственности жилищного или жилищно-строительного кооператива. В случае его смерти переход права пользования на кооперативную квартиру наследникам или другим лицам и прием в члены кооператива осуществляется в порядке, предусмотренном уставом кооператива. В силу закона кооперативная квартира (иное помещение), за которую полностью внесен пай, переходит в собственность члена кооператива, и именно на имя члена кооператива выдается документ о праве собственности. Вместе с тем паенакопление, выплаченное за счет общих супружеских средств либо перешедшее к нескольким лицам по наследству, является общим имуществом. Поэтому второй супруг, и также лица, имеющее право на часть паенакопления, но не являющиеся членами кооператива, также вправе стать участниками общей собственности на квартиру.

Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

У предпринимателя аннулируются выданные ему лицензии на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности. Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в течение года с момента признания его банкротом. Арбитражный суд направляет копию решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства в орган, зарегистрировавший гражданина в качестве индивидуального предпринимателя. Всем известным кредиторам арбитражный суд также направляет решение о признании предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. Требования кредиторов индивидуального предпринимателя, в случае признания его банкротом, удовлетворяются в соответствии с установленной законом очередностью за счет всего принадлежащего ему имущества, за исключением имущества, на которое не может быть обращено взыскание согласно гражданскому процессуальному законодательству и Закону РФ «Об исполнительном производстве» от 21 июля 1997 г. №119-ФЗ. Под имуществом имеется ввиду, как личное имущество гражданина-предпринимателя, так и его доля в общей или совместной собственности.

Шпаргалка по истории в 9 классе украинской школы

Следовательно, история может быть полезна не только сама по себе, но и как вспомогательная естественнонаучная дисциплина. До сих пор она для этой цели не использовалась. Л. Н. Гумилев сам был пассионарием. Главным условием в его жизни было чередование периодов острого бытового дискомфорта с периодами интеллектуального торжества. Он побывал в разных тяжелых ситуациях: на фронте, в концлагере. Но именно там он дал волю своей мысли. Он проник в тайну этногенеза и одним рывком вернул российскую историческую науку на передний край мировой естественнонаучной мысли. Всю жизнь он считал себя удачливым человеком, а страдания, по его мнению, входят в профессию любого исследователя. В мае 1993 года Льва Николаевича не стало. На его похоронах кто-то вспомнил эпитафию Эйнштейну: «Он вновь скрылся во Вселенной, как будто вернулся в родной дом». Так и Гумилев: завершив восьмидесятилетнюю экспедицию на Землю, он исчез, оставив памятники своей бесстрашной мысли. Список литературы

Экзамен по математике для поступления в Бауманскую школу

Идеи, закрепленные в концепциях территориального хозрасчета, нашли свое воплощение в иной, нежели предполагалось, организационно-правовой форме. В ходе дальнейших реформ в качестве альтернативы утопичной модели территориального хозрасчета с ее административной начинкой некоторые регионы стали активно добиваться создания свободных экономических зон (зон свободного предпринимательства). В них они видели способ обеспечения быстрого формирования и утверждения рыночных отношений. Создание зон осуществлялось на разных уровнях, но основную долю территориальных анклавов составили именно края, области. Утвержденные Председателем Верховного Совета РФ первые положения о свободных экономических зонах в конкретном крае, области выполнили по сути функции первых официальных учредительных документов, оформляющих статус края, области в условиях формирования рыночных отношений. Анализ прав, которые приобретали край, область, дает основание полагать, что по своему новому статусу они уже не вписывались в классическую административно- территориальную единицу, а тяготели в большей степени к территориальному образованию с правами автономии.

Санитарно гигиеническая характеристика компьютерных классов школ г.Кургана

Для ее взыскания необходимо доказать причинную связь м/у ею и причинением вреда; для определения характера вины причинителя вреда и потерпевшего. Вина потерпевшего – виктимология; для определения условий наступления ответственности причинителя вреда. В некоторых странах за вред не наступает ответственность. Иностранное право не применяется в РФ , Если действие или иное обстоятельство служащее основанием для требования о возмещении вреда по рассматриваемому закону не является противоправным. Данная привязка используется в интересах потерпевшего при определении места причинения вреда. Потерпевшему предоставляется возможность на выбор использовать закон страны, где было совершено правонарушение, либо закон страны, где наступил вредоопасный результат (пример: американский турист в РФ подцепил инцифалит). Данная привязка не применяется в случае встречного одновременного причинения вреда. . locus regi ac um – закон формы акта позволяет определить содержание договора, особенно по сделкам при использовании формуляров.

Частная школа и новые методы образования

Вопросы, затрагивающие интересы политических партий, решаются органами государственной власти и органами местного самоуправления с участием соответствующих политических партий или по согласованию с ними. Лица, замещающие государственные и муниципальные должности, находящиеся на государственной и муниципальной службе, не вправе использовать преимущества своего должностного (служебного) положения в интересах политической партии, членами которой они являются, либо в интересах любой иной политической партии. Однако, например, в России, если указанные лица являются депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, депутатами иных представительных органов государственной власти и депутатами представительных органов местного самоуправления они активно проводят в жизнь решения политической партии, которую они представляют. Если один из членов партии был избран президентом он членство в политической партии на срок осуществления своих полномочий. Нормальное функционирование многопартийной системы возможно лишь при условии укоренения базовых ценностей общества, решительной поддержки их общественным мнением и признания этих ценностей со стороны основных политических сил общества.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.