Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Діловий текст. Його редагування та виправлення

ЗМІСТ Вступ 1. Особливості офіційно-ділового стилю документів 2. Діловий текст та його складові частини 3. Редагування документів 4. Виправлення тексту та технічні прийоми виправлень Висновки Література Вступ В сучасних умовах глобальної інформатизації суспільства, стрімкого розвитку стосунків ділового партнерства (в тому числі і закордонних контактів) помилковим було б думати, що професія секретаря-референта обмежується прийманням відвідувачів, відповідями на дзвінки, носінням документів на підпис керівникові. Так було в недалекому минулому. Сьогодні ж секретар - це універсальний (і свого роду унікальний) фахівець, що може практично все. А для цього, зрозуміло, він повинен володіти відповідними знаннями із найрізноманітніших галузей науки і техніки, зокрема, інформатики, педагогіки, психології, документознавства, етики і естетики, мовознавства та ін. Звідси і складність професії, труднощі в роботі, особливо початківця. Легко працювати тільки поганому секретарю, але такі, як правило, довго не затримуються на цій посаді. Зайве наголошувати, що секретар - це обличчя фірми, її імідж, зрештою, її фінансова успішність і стабільність. Ділові партнери, спілкуючись насамперед із секретарем, складають думку про всю організацію, і потім цю думку дуже важко змінити. Сучасне суспільство потребує все більше кваліфікованих спеціалістів з такої важливої сфери управлінської діяльності, як референтна справа. Лише на перший погляд може здатися, що професія секретаря-референта досить проста і працювати ним зможе будь-хто. Заглибившись у суть справи, розуміємо, що ця праця потребує не тільки відмінних фахових знань, а й багатьох особистих якостей, які є далеко не в кожного. Тема курсової роботи – «Діловий текст. Його редагування та виправлення». Мета курсової роботи – ознайомитися з особливістю офіційно-ділового стилю документів, діловим текстом та його складовими частинами, з формою редагування документів, виправлення тексту та технічними прийомами виправлень. 1. Особливості офіційно-ділового стилю документів Офіційно-діловий стиль визначають такі особливості: 1. Точність, послідовність і лаконічність викладу фактів, гранична чіткість у висловленні. Діловий стиль позбавлений образності, емоційності та індивідуальних авторських рис. 2. Наявність мовних зворотів, певна стандартизація початків і закінчень документів. Це так звані кліше - усталені словесні формули, закріплені за певною ситуацією і сприймаються як звичайний, обов'язковий компонент. Наявність стандартних висловів полегшує, скорочує процес укладання текстів, приводить до однотипності засобів в однакових ситуаціях. Кліше - це мовні конструкції, яким властиві постійний склад компонентів, їх порядок та усталене звучання. Розрізняють прості, ускладнені та складні кліше. Прості кліше - це мовні конструкції, що складаються з двох слів: згідно з, відповідно до, вжити заходів, оголосити подяку, винести догану, брати участь тощо. Ускладнені - що мають більше двох слів: брати до уваги, згідно з оригіналом, брати активну участь, вжити суворих заходів, винести сувору догану тощо. Складні - мають у своїй структурі два простих кліше, які поєднані в один блок: відділ боротьби з організованою злочинністю, контроль за виконанням наказу залишаю за собою, наказ оголосити особовому складу академії тощо. 3. Наявність реквізитів, які мають певну черговість.

Абзац служить показником переходу від однієї думки (теми) до іншої. Розподіл тексту за абзацами дозволяє адресату робити невеликі зупинки і дає можливість зосередитися на прочитаному. Абзац може складатися з одного речення, якщо цьому реченню надається особливе значення. Абзац може охоплювати і ряд речень, як зв'язані в одну складну думку. Однак абзац завжди розкриває внутрішньо закінчену смислову одиницю. Абзацне членування тексту нерідко поєднується з нумерацією - числовим, а також буквеним позначенням послідовно розташованих частин тексту. Нумерація підкреслює необхідність самостійного розгляду кожного пронумерованого елементу перечислення. Нумерація використовується для кількісного позначення сторінок об'ємного тексту та може розташовуватися на одній сторінці. В даний час використовуються дві системи нумерації. Перша -традиційна, побудована на використанні знаків різних типів - арабських і римських чисел, великих літер, які поєднуються з абзацними відступами. Вона застосовується при перечисленні тез, пунктів, правил. Друга використовує тільки арабські числа, розташовані в певній послідовності. При цьому вибір того чи іншого варіанта нумерації залежить від змісту тексту, його обсягу, складу, композиційної побудови. У найпростіших випадках використовуються тільки однотипні знаки -арабські чи рядкові літери. Тексти складної побудови вимагають застосовувати комбіновані способи абзацного членування і нумерування. При використанні знаків різних типів система цифрового і буквеного позначення повинна будуватися за висхідною лінією: А.Б.В.Г. ; I.II.III.IV. і т. д. Римськими числами (заголовні літери використовуються рідко) позначаються інформаційно великі частини переліку, які розбиваються на підрозділи, що, в свою чергу, позначаються арабськими числами і т.ін. Більш великі порівняно з абзацами рубрики можуть отримувати і словесні найменування - параграф, глава, розділ, які також нумеруються. При рубрифікуванні слід пам'ятати: 1. Рубрики можуть нумеруватися тільки в тому випадку, якщо в тексті присутні бодай два однорідних елементи перечислень. 2. Однотипні засоби нумерації (слова, цифри, літери) можуть застосовуватися лише до однотипних частин. 3. Комбіновані способи нумерації вимагають суворого дотримання правил пунктуації. В сучасному діловодстві все частіше застосовується цифрова система рубрикації, при якій: 1. кожна складова частина тексту, яка відповідає діленню, отримує свій номер. Номери проставляються тільки арабськими числами, після кожного числа ставиться крапка; 2. номер кожної складової частини містить всі номери відповідних складових частин більш високих ступенів ділення. Наприклад, текст складається з трьох розділів: 1, 2, 3. Кожен з розділів ділиться на глави. Глави першого розділу матимуть позначки, які складаються з двох чисел - 1.1., 1.2., 1.3. і т д. Другий розділ, відповідно, матиме позначки: 2.1., 2.2., 2.3. Глави можуть ділитися на параграфи. Параграф першої глави матиме такий вигінд: 1.1.1. Так само позначаються і наступні глави - в порядку іростання. Використання цієї системи нумерації дозволяє не використовувати слова ЮНИТИ, 1997. - 382 с. 18. Варенко В.М. Референтна справа. Навч. посібник – К., Кондор, 2008-212 с.

Некоторые люди не способны зрительно вспомнить какое-либо прошлое событие, но могут отчетливо воссоздать его звуковую картину или физические ощущения, которые они испытывали Поэтому при обучении визуализации легче исходить из вашей преобладающей репрезентативной модальности и постепенно добавлять к ней зрительную Например, вы не можете зрительно представить себе какую-то сцену на работе, дома, на прогулке, но способны мысленно услышать голоса друзей или родных, пение птиц, шум реки и т.д. Попробуйте увидеть только источник звука лицо говорящего, птицу, реку и затем постепенно расширяйте поле своего зрения Или вы не можете вспомнить ни зрительную, ни звуковую картину, но способны воссоздать свои ощущения в другой модальности тепло солнечных лучей, прохладу ветерка, касающегося вашей кожи, запах цветов и свежей травы и т.д. Постарайтесь для начала увидеть что-либо, непосредственно связанное с этими ощущениями солнце в небе, трепетание листьев на ветру, цветы и траву и т.д. Хотя в текстах йоги и других традиций

РЕФЕРАТЫ:

Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

Эти могущественные ордена оказали большую помощь в борьбе с Альмохадами, удерживая стратегически важные пункты и налаживая хозяйство в ряде пограничных районов.На протяжении 13 в. христиане добились значительных успехов и подорвали политическую власть мусульман почти на всем Пиренейском п-ове. Король Арагона Хайме I (годы правления 1213–1276) завоевал Балеарские о-ва, а в 1238 Валенсию. В 1236 король Кастилии и Леона Фердинанд III взял Кордову, Мурсия сдалась кастильцам в 1243, а в 1247 Фердинанд захватил Севилью. Сохранил независимость только мусульманский Гранадский эмират, просуществовавший до 1492. Реконкиста была обязана своими успехами не только военным действиям христиан. Большую роль сыграла также готовность христиан идти на переговоры с мусульманами и предоставлять им право проживания в христианских государствах, сохраняя свои веру, язык и обычаи. Например, в Валенсии северные территории были почти полностью очищены от мусульман, центральные и южные районы, кроме самого города Валенсия, населяли в основном мудехары (мусульмане, которым было разрешено остаться).

Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

Драматургия Тобілевича — это целая эпоха в развитии украинского театра. Дореволюционный украинский театр не мог поднять драматургию Тобілевича на должную высоту. Лучшие реалистические пьесы Тобілевича зазвучали по-новому только на сцене украинского советского театра, выявляя в нем свою полноценность. Западная Украина составляла часть другого государственного организма — австро-венгерской монархии. Но социально-экономические условия ее жизни были во многом схожи с условиями Восточной Украины. Так же, как и в России, давали себя чувствовать остатки крепостничества. Но политические и культурные условия во многом отличались от условий восточной Украины, входившей в состав царской России — «тюрьмы народов». Еще в середине XIX ст. там существовала украинская периодика — «Вечорниці», «Ніва», «Русалка», «Мета». Писателей на этой небольшой территории было больше, чем на всей Украине, но талантливых сил западно-украинская литература мало выдвигала. Специфическая западноукраинская рутина, консерватизм не дали возможности выйти на широкий литературный путь безусловно талантливому и оригинальному писателю Осипу Юрию Федьковичу .

Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

Он также был украшен золочёной резьбой и живописным плафоном. В окнах зала, находившегося на оси парадной анфилады интерьеров, открывался вид на Нижний парк. Казалось, длина дворца бесконечна (в глубине перспективы уходящих вдаль апартаментов размещалось большое окно, сквозь которое открывался вид на окружающий ландшафт). За Аванзалом располагался Большой зал, украшенный росписью стен и гигантским плафоном «Деметра вручает колосья Триптолему» работы Вернера и Б. Тарсиа. В зале устраивали дипломатические приёмы и праздники. Аудиенц-зал, или Статс-дамская, был также оформлен в стиле барокко. Зал расположен перпендикулярно оси парадной анфилады помещений. Продольные стены были декорированы ложными окнами второго света с зеркалами, что создавало иллюзию увеличения пространства. Украшающая стены золоченая резьба по дереву дополнена вытянутыми пилястрами с дверными капителями. Скульптуры, символизирующие ремёсла, науки и искусства, были выполнены русскими мастерами под руководством И. Шталмейера по моделям Л. Роллана. В Аудиенц-зале был помещён плафон «Встреча Артемиды и рыцаря Ринальдо» по сюжету поэмы Торквато Тассо «Освобождённый Иерусалим» работы П. Балларини. Разнообразие декора, сияние золота на белом фоне создают впечатление пышности и богатства.

Основные звездные характеристики. Рождение звезд

Норвежский король Магнус, получив от Филиппа смелого кусок тернового венца, строит в Бергене Капеллу, которая имитирует парижскую Святую капеллу. Мы знаем о работе Виллара де Оннекур в Венгрии. Там же работал Мартен Равежи. Экспансия французов на восток не могла не отразиться на сооруженных там памятников. В горах, к востоку от Триполи, была построена сильная крепость Крак, закрывавшая доступ в христианские владения. Она была воздвигнута в XII веке и расширена около 1200 года. Но во времена Людовика IX был еще выстроен большой зал, окруженный галереей. Собор в Никозии напоминает собор Парижской богоматери. Интересно, что в Фамагусте в первой половине XIV века (около 1311 года) была выстроена церковь с апсидой, скопированной с апсиды в Сент-Юрбент в Труа. Фасад с высокими вимпергами напоминает фасад Реймского собора. Выводы, к которым мы пришли, заканчивая характеристику церковного готического зодчества во Франции, относится именно к её национальному стилю. Однако французская готика в силу особых исторических условий явилась выразительницей высокого подъёма средневековой культуры в целом. Она в самом деле была каменной энциклопедией, стояла значительно выше современной литературы.

В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

Во сколько раз возрастает скорость ухода главной оси гироскопа при отказе (несрабатывании) выключателя коррекции? 6. Работа типовой системы маятниковой коррекции. 7. Какую маятниковую коррекцию отключает выключатель ВК-53? 8. Нужно ли отключать маятниковую коррекцию при разгонах и торможениях? 9. Работа ВК-53 до момента срабатывания исполнительного реле. 10. Работа ВК-53 после завершения виража. 11. Основные технические данные ВК-53. УП. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 1. Подготовка установки МПУ-1 и выключателя коррекции ВК-53 к проверке Закрепить на поворотной платформе МПУ-1 выключатель коррекции ВК-53 и подключить его к штепсельному разъему установки. Подсоединить МПУ-1 к лабораторному стенду и к сети питания "220 В". Выключатели установки МПУ-1 и лабораторной установки должны находиться в положении "Выкл.". Перед включением МПУ-1 в работу необходимо изучить правила ее эксплуатации, указанные на ее боковой панели и в приложении к данной работе. Категорически запрещается вращать маховичок установки МПУ-1 при неработающем моторе, а также тормозить руками вращающую платформу. 2. Определение минимальной угловой скорости выключения коррекции Включить все выключатели на лабораторной установке (перек- лючатель "Напр.обр.св. 0-30 В" установить в произвольное положение).

Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов

Тираж расходится, по-видимому, в основном среди астрологов, что еще раз подтверждает не знающую исключений силу закона сохранения невежества. Коперник (1473-1543) - племянник Вармийского епископа - изучал в Краковском и Болонском университетах астрономию, астрологию, греческий язык и право, в Падуе - медицину. Преподавал математику. Был администратором и инженером. Говорят, что его сооружение для подъема воды на 25 метров послужило образцом для строительства водоподъемника в Марли - того самого, который побудил Петра к строительству одного из фонтанов в Петергофе. В трактате "О чеканке монет" (1519) Коперник предложил меры к упорядочению металлического денежного обращения в Польше (это удалось Ньютону в Англии). Личная печать Коперника - изображение Аполлона с лирой - отпечаток общения с итальянскими ревнителями античности. Фундаменталистское течение "восстановления древнего благочестия" ("Ренессанс") в обстановке разложения католицизма, исчерпавшего свой культурный ресурс, захватило Коперника: "Мы должны строго следовать методам древних и придерживаться их наблюдений, рассматривая их как священный завет.

Характеристики ВМС Великобритании

Тогда он посадил его в банку с водой и стал кормить; тритон быстро начал поправляться и уже через несколько дней чувствовал себя совсем благополучно. Оторванная нога вновь стала отрастать и через четыре месяца совершенно восстановилась. Банка, в которой он жил, стояла на окне между рамами; однажды осенью случился сильный мороз, так что вода  замерзла, и банка лопнула. Чтобы добыть замерзшего тритона, Эрбер положил лед в кастрюльку, он совершенно забыл о тритоне, и когда вспомнил через несколько времени и взглянул в кастрюльку, то увидел, что тритон снова ожил и делает отчаянные усилия, чтобы выползти из воды, которая уже успела сильно нагреться. Эбрер посадил его в новою банку, и животное благополучно прожило свою жизнь.             Мексиканская саламандра аксолотль представляет большой научный интерес и в свое время возбудила внимание всех ученых-биологов. Первые наблюдения  над этими животным показали, что оно не теряет жабр всю жизнь, т.е. остается в состоянии личинки. По позднейшим наблюдениям оказалось, что иногда, и в сравнительно редких случаях, аксолотли достигают взрослого состояния и теряют жабры, но обыкновенно они размножаются в состоянии головастика.

Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на АЭС

Особую группу грибов составляют лишайники, где симбионтами грибов являются одноклеточные или сине-зеленые водоросли. Растения – это первично автотрофные организмы. Животные – это гетерозиготные эукариоты. Живые организмы на Земле существуют в состоянии сообществ – биоценозов. Вирусы. Само отношение вирусов к организмов является дискуссионным, т. к. они не могут размножаться вне клетки и не имеют клеточного строения. И все таки большинство биологов считают, что вирусы это мельчайшие живые организмы. Первооткрывателем вирусов считается русский ботаник Д. И. Ивановский, но только с изобретением электронного микроскопа стало возможным изучения строения этих загадочных структур. Вирусы устроены очень просто. «Сердцевину» вируса составляет молекула ДНК или РНК, Эту «сердцевину» окружает белковая оболочка. У некоторых вирусов появляется липопротеиновая оболочка, которая возникает из цитоплазматической мембраны клетки – хозяина. Попадая внутрь клетки вирусы приобретают способность к самовоспроизведению. При этом они «выключают» хозяйскую ДНК и используя свою нуклеиновую кислоту, дают команду синтезировать новые копии вируса.

Экономико-географическая характеристика Юга США

Так, от гофрированных сортов Алекс, Сноуспрайт все сеянцы имели такую же форму цветка, тогда как от сортов с простым цветком все сеянцы имели ровные края околоцветника. Однако были и исключения. Так, от сорта Джилси Карнавал, имеющего оранжевые с красными пятнами гофрированные цветки, лишь у 16,6 % гибридов были такие же цветки. По окраске 50 % сеянцев оказались желтыми, 33,4 % имели кремовые, розово-красные и розово-лиловые цветки с ровными долями. От сорта Пинк Сайз (беловато-сиреневый очень мелкоцветковый) были получены светло-фиолетовые сеянцы с крупным цветком, и только треть из них по форме и окраске походила на материнский сорт.  Большинство сеянцев от свободного опыления имеют невыровненное соцветие, редкое расположение цветков, длинную трубку, что делает цветок сильно наклоненным. Эти признаки свойственны дикорастущим видам гладиолуса. Так, капюшоновидный сильно наклоненный верхний сегмент околоцветника, часто встречающийся у сеянцев от свободного опыления (и у некоторых сортов), характерен для гладиолуса попугайного (G. psi aci us) и гладиолуса первоцветного (G. primuli us), использовавшихся в селекции культурных форм.

Австралия - экономико-географическая характеристика

Зная скорость распада данного изотопа, т.н. период полураспада, можно определить возраст ископаемых остатков путем сравнения относительного содержания в них остаточного количества этого изотопа с его количеством в живых организмах. Удобные для такого датирования изотопы – это углерод-14 (превращающийся в азот) и уран-238 (распадающийся с образованием тория-230 и радия-236). Когда ископаемые остатки обнаруживаются в породе, богатой калием, применяют калий-аргонный метод, основанный на измерении распада калия-40 (превращающегося в аргон-40); таким путем устанавливают возраст породы и, исходя из этого, датируют находку. Поскольку процессы радиоактивного распада достаточно стабильны и предсказуемы, возраст остатков определяется обычно вполне достоверно. Калий-аргонный метод является основным при датировании плиоценовых и плейстоценовых находок, тогда как углеродный метод, хотя и остается наиболее ценным средством абсолютного датирования, имеет намного меньший диапазон – ок. 50 тыс. лет. Несколько менее надежен метод аминокислотного датирования.

Общая экономико-географическая характеристика стран Африки

Близок к желудевому слонику орешниковый плодожил (С. ucum), личинка которого—виновница пустых, «червивых» орехов. Это то самое насекомое, личинки которого мы часто встречаем внутри ореха в виде - червяка. Самка прогрызает скорлупу ореха и его внутреннее содержимое до самой середины и туда откладывает одно яйцо, которое развивается в личинку и долго лежит в таком состоянии, поедая орех, только в июне следующего года она окукливается и затем скоро превращается во взрослого жука. Широко известны кокцинеллиды – божьи коровки. Божьи коровки обращают на себя внимание как своеобразной формой своего округлого сильно выпуклого тела, так и яркой окраской блестящих, словно лакированных надкрылий и переднеспинки. Лапки их состоят из 4 члеников, но кажутся 3-чдениковыми, так как их третий членик очень мал и незаметен. Небольшая голова сильно втянута в переднегрудь. Особенно типична окраска жуков, у которых мелкие округлые пятна рассеяны по яркому, хорошо гармонирующему с ними фону. Рисунок на надкрыльях коровок может сильно варьировать у одного и того же вида с целой гаммой постепенных переходов, поэтому они являются одним из излюбленных объектов при изучении изменчивости окрасок.

Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Центрального и Северо-Кавказского экономических районов

Таким образом, мозг Homo sapie s перестраивался вместе, в единстве с генезисом второй сигнальной системы, за это он расплатился утратой немалой части затылочной доли (в основном — зрительной), тем самым люди лишились, принадлежавшей палеоантропам, способности хорошо видеть и передвигаться в полутьме, замечать мельчайшие помехи и опоры для локомоции: отсюда же происходит у людей и боязнь темноты.] Итак, ясно, что речь — ядро человеческой психики и что внушающая, суггестивная работа слов (прескрипция) — ядро этого ядра. Но суггестия не может быть побуждением к чему-либо, чего прямо или косвенно требует от организма первая сигнальная система. Суггестия должна отменить стимулы, исходящие от них всех, чтобы расчистить себе дорогу. Следовательно, суггестия есть побуждение к реакции, противоречащей, противоположной рефлекторному поведению отдельного организма. Ведь нелепо «внушать» что-либо, что организм и без того стремится выполнить по велению внешних и внутренних раздражителей. Незачем внушать то, что всё равно и без того произойдет! Для понимания дальнейшего изложения предстоит остановиться на некоторых физиологических явлениях нервной деятельности, а именно: 1) рефлексы, 2) неадекватные рефлексы, 3) доминанта, 4) торможение и ультрапарадоксальное состояние. РЕФЛЕКСЫ. Все акты сознательной и бессознательной жизни по способу происхождения суть рефлексы.

Характеристика Австралии

С древних времен саламандр считали страшно ядовитыми животными. Множество желез, которые заключаются в ее коже, могут обильно выделять слизь, которая совершенно безвредна, но с давних времен, по предрассудку, считалась очень ядовитой. На этом же обильном выделении слизи основан миф о том, что саламандру не берет огонь. В действительности же спасает ее от его воздействия все та же обильно выделяющаяся слизь. «Саламандра так холодна,- сообщает древний натуралист Плиний, что от прикосновения ее, как ото льда, гаснет огонь. Слизь вытекает у нее изо рта и уничтожает волосы на человеческом теле. Если помазать ею кожу на теле, то в этом месте образуется темное пятно. Саламандра – самое зловредное изо всех ядовитых животных. Другие животные приносят вред только отдельным людям, но саламандра уничтожает целый народ, если только ее не остерегутся. Когда она влезает на дерево, то отравляет все плоды, и кто их поест – умирает, как будто бы от сильного холода. Если даже саламандра дотронется лапой до стола, на котором месят хлеб, то последний будет отравлен, если упадет в колодец, то вся вода сделается ядовитой.

Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики

Дарвина «Происхождение видов путём естественного отбора». Книга сразу стала объектом всеобщего внимания. Её злобно бранили, предавали анафеме с церковных кафедр, ехидно и едко высмеивали в светских салонах и бульварной прессе, а сам Дарвин на несколько лет стал излюбленной мишенью юмористов и карикатуристов. И ею же восхищались передовые умы того времени. Редко сугубо специальные исследования вызывали столь мощный и длительный общественный резонанс. Чем же нарушили покой верующего обывателя, священнослужителей и учёных-эволюционистов опубликованные Ч. Дарвином труды? Прежде всего тем, что в них впервые было строго научно доказано естественное природное (а не божественное) происхождение человека, а также выявлена и аргументирована закономерная генетическая связь его как биологического вида с высшими млекопитающими. Открытие Ч. Дарвином животного происхождения человека произвело настоящий переворот в мировоззрениях, научных, житейских представлениях современников. Как никогда остро, встал вопрос о рубеже животного и социального миров, характере их связи и мысленной реконструкции переходных форм. Однако господство теолого-идеалистических и метафизических взглядов на сущность жизни лишало науку того времени надёжной методологической основы, необходимой для объективного анализа столь сложных и во многом неожиданных проблем.

Экономико-географическая характеристика Московского региона

Естественно предположить, что за эти движения ответственны те же структуры, что и за все другие движения в клетке: фибриллы цитоскелета с прикрепленными к ним и органеллам моторными молекулами. Один из конкретных механизмов такого рода связан с микротрубочками. В целой клетке микротрубочки растут радиально из центросомы, расположенной около ядра, при этом каждая микротрубочка имеет два конца: центральный минус-конец и периферический плюс-конец. Хотя в отрезанном фрагменте центра нет, микротрубочки в нем перераспределяются, образуя радиальную систему с плюс-концами в центре фрагмента и минус-концами на периферии. Механизм этого перераспределения был недавно проанализирован Радионовым и Бориси. Эти исследователи приготовили фрагменты из пигментных клеток (меланоцитов) кожи черных аквариумных рыбок. Дело в том, что эти клетки содержат в цитоплазме множество черных пигментных гранул, за движениями которых легко наблюдать в культуре. Во фрагментах цитоплазмы таких клеток пигментные гранулы при самоорганизации скапливались в центре, а микротрубочки расходились радиально из центра на периферию.

Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)

При каждой из таких перестроек меняется большинство синтезов и других биохимических процессов. В клетке происходит глобальная перестройка всей ее деятельности. Есть данные, которые позволяют предположить, что одним из факторов, вызывающих такие перестройки могут быть изменения натяжения цитоскелета. Например, нормальные фибробласты, уплощенные и растянутые на подложке, активно размножаются, но стоит их отделить от подложки, как клетки сжимаются сокращением актин-миозиновых структур в шары и размножение прекращается, а не редко наступает и гибель «бездомной» клетки – апоптоз. Некоторые типы эпителиальных клеток, например клетки молочных желез, растянувших на жестком коллагеновом геле, размножаются, но не синтезируют белки молока. Напротив, на плавающем мягком коллагене эти клетки сжимаются и начинают синтезировать специализированные белки, то есть дифференцируются. Какую конкретную роль играют изменения натяжения цитоскелета в этих перестройках клеток от размножения к гибели или дифференцировке? Это пока не ясно.

Экономико-географическая характеристика Японии

Формирование телломных листьев, уплощение боковых телломов, членистый стебель, мутовчатое расположение листьев и стеблей. Нет годичных колец. До конца карбона (изменение климата).12. плауны – в конце девона от риниофитов. Нет телломных листьев, нечленистый стебель, одиночный спорангий, равно- и разноспоровость. У разноспоровых – муж. и жен. г/ф. Могли формировать древесину, был камбий. Дихотомическое ветвление, листья в виде филлоидов, спороносные колоски. До конца карбона (изменение климата).13. папоротниковидные - в конце девона от риниофитов. Крупные древесные растения с неветвящимися стволами. Лист – теллом или формируется при уплощении и срастании системы телломов или эланция. До конца карбона (изменение климата).14. первые голосеменные – в конце палеозоя. Расцвет – триас и юра. Гинговые – крупные деревья до 30м. Двудомное растение, несет архаичные признаки. Архегонная камера в семезачатке, наличие сперматозоид. Формируют леса с подлеском из папоротников. Саговниковые – небольшие деревья, похожие на пальмы. Сформировались в мезозое. Наличие обоеполых стробил, обоеполые и раздельнополые шишки. Расцвет в триасе. Бенетитовые – клубнеобразный ствол, крона из перисторассеченных листьев.

Комплексная характеристика Бразилии

В шляпочных грибах содержится так же витамин D, который препятствует развитию детской болезни – рахита. Витамина D в грибах столько же, сколько его в летнем сливочном масле. Необходимого для здоровья витамина PP1 (никотиновая кислота) в грибах не меньше, чем в печени или хлебопекарских дрожжах. Грибы содержат ещё и ферменты – вещества, которые ускоряют расщепление белков, жиров, углеводов в нашем организме, помогают лучше усваивать пищу. В иностранной литературе появились сообщения о действии водного экстракта из сушёных белых грибов против злокачественной опухоли саркомы. В русской народной медицине экстракт белого гриба издавно применяется для лечения обморожений. Сбор грибов не только увлекательное занятие, но и ответственное. Оно требует самого серьёзного внимания. Далеко не все грибы съедобны. Грибные отравления – не редкость в наши дни. Они происходят от того, что сборщики не всегда умеют отличать съедобные грибы от несъедобных. Немаловажную роль играет приготовление грибов в пищу. Умение собирать грибы, грибная удача сопутствуют неутомимым и настойчивым, обеспечиваются опытом. Чтобы найти хороший гриб, надо знать, где его искать, уметь отличить его от несъедобных, часто очень похожих на него грибов.

Экономико-географическая характеристика Хабаровского края

Затем было найдено сходство между возбудителями орнитоза, трахомы человека и паховой лимфогранулемы (Rake и Joh so 1942). Поэтому эти возбудители были объединены в одну группу под условным названием усиливают контроль за водоснабжением, бактериологический мониторинг за качеством воды в открытых водоемах, разъяснительную работу среди населения об эпидемиологических особенностях мелиоидоза и способах его профилактики, запрещают купание в водоемах со стоячей водой. Меры иммунопрофилактики не разработаны.

Общая характеристика Туниса

Он содержится в двух коферментах (НАД и НАДФ), входящих в состав дегидрогеназ. При недостаточности ниацина развивается пеллагра, характеризующаяся поражением желудочно-кишечного тракта, кожи и центральной нервной системы. Симптомами данного заболевания являются упорная диарея, глоссит, нарушение секреции желудочного сока, дерматит лица и открытых частей тела, нарушение чувствительности кожных рефлексов, адинамия, атаксия, раздражительность, психозы, в тяжелых случаях возможна деменция. Пеллагра возникает при одностороннем питании кукурузой, содержащей ниацин в связанной форме, и при недостатке триптофана, являющегося важным источником этого витамина (1 мг ниацина образуется из 60 мг триптофана). Хронические заболевания кишечника (энтериты, энтероколиты) могут быть причиной развития гиповитаминоза РР. Основными источниками ниацина служат дрожжи, крупы, хлеб грубого помола, бобовые, субпродукты, мясо, рыба, а также некоторые овощи и сушеные грибы. Для оценки обеспеченности организма ниацином необходимо принимать во внимание уровень ниациновых эквивалентов (ниациновый коэффициент соответствует 1 мг ниацина или 60 мг триптофана).

Общая экономико-географическая характеристика республики Сенегал

Мерилом интенсивности борьбы за существование является плодовитость, измеряемая числом семян у растений, яиц и детенышей у животных, продуцируемых за сезон размножения. Формы борьбы за существование. Известны две основные формы борьбы за существование: конкуренция и прямая борьба. Конкуренция. Конкуренция — ведущая форма борьбы за существование, так как именно в состязании проявляются основные противоречия между организмами, выступающие источником их эволюции. Конкуренция вызывается, с одной стороны, одинаковыми биологическими потребностями (пища, условия размножения и т.д.), с другой — одинаковыми возможностями их удовлетворения. У шмеля и белки пищевые интересы различны, им нечего «делить», и поэтому они не вступают в конкуренцию, в то время как белки активно конкурируют друг с другом за пищу, особенно в условиях ее дефицита. В конкуренции ярко проявляется активная роль организмов в борьбе за жизненные средства. В зависимости от объекта конкуренции можно выделить три ее разновидности: трофическую, топическую и репродуктивную.

Сравнительная характеристика экономических районов центральной России

Односторонняя, исключительно по материнской линии, передача признаков, связанных на примере реципрокных скрещиваний пестролистных растений и нормальных зеленых растений. Пестролистное растение, если его берут в качестве материнской формы, образует три типа яйцеклеток: с зелеными, смешанными и белыми пластидами. Поскольку спермии отцовского зеленолистного растения пластид не содержат, такое скрещивание даст смешанное потомство, в котором число различных растений будет определяться случайным характером распределения пластид при макроспорогенезе. В обратном скрещивании зеленолистное растение будет образовывать яйцеклетки с зелеными пластидами. Оплодотворяемые спермиями пестролистных растений, они дадут потомство, состоящее только из растений с зелеными листьями. Следовательно, при реципрокных скрещиваниях между нормальными зеленолистными растениями или цветками с нормальными зеленолистных побегов пестролистной особи и цветками с растений или побегов, несущих аномальные пластиды, тип пластид и характер возникающего потомства определяется материнской формой.

Аргентина. Комплексная экономико-географическая характеристика

При ухудшении условий местообитания, в восстанавливающихся после рубок лесах и при достаточно низкой рекреационной нагрузке участие генеративных парциальных кустов снижается. При интенсивной рекреационной нагрузке генеративные парциальные кусты отсутствуют. В большинстве исследованных ценопопуляций в равнинных и горных лесах, подгольцовых редколесьях и высокогорных тундрах отмечено низкое участие субсенильных и сенильных парциальных кустов, что связано с отмиранием парциальных кустов на всех предшествующих этапах онтогенеза. Высокое участие субсенильных парциальных кустов характерно для ценопопуляций брусники в условиях высокой рекреационной нагрузки, что объясняется тем, что большая часть парциальных кустов проходит ускоренный онтогенез (переходя из потенциально генеративного и виргинильного в субсенильное состояние), вследствие чего и происходит их накопление в этом возрастном состоянии. Высокое участие виргинильных парциальных кустов в исследованных ценопопуляциях связано с интенсивным и регулярным вегетативным самоподдержанием ценопопуляций во всех исследованных местообитаниях.

Экономико-географическая характеристика Центрально-черноземного экономического района. Юго-восточная железная дорога

Так как все двигательные волокна собраны на небольшом пространстве во внутренней капсуле (колено и передние две трети ее задней ножки), то при повреждении их в этом месте наблюдается односторонний паралич противоположной стороны тела. rac us cor icopo i i - пути от мозговой коры к ядрам моста. При помощи этих путей кора большого мозга оказывает тормозящее и регулирующее влияние на деятельность мозжечка. Fibrae halamocor icalis e cor ico halamici – волокна от таламуса к коре и обратно от коры к таламусу. Рис. 3. Медиальная поверхность головного мозга. 1-Precu eus 2-Sulcus parie ooccipi alis 3-Cu eus 4-Fissura calcari a 5-U cus 6-Sulcus corporis collosi 13-For ix 15-Gyrus ci guli 16-Sple ium corporis collosi 17-Lobulus parace ralis Серое вещество конечного мозга. Поверхность полушария, плащ (pallium), образована серым веществом толщиной 1,3 - 4,5 мм, содержащим шесть слоев нервных клеток. Поверхность плаща имеет очень сложный рисунок, состоящий из чередующихся между собой в различных направлениях борозд и валиков между ними, называемых извилинами (gyri).

Комплексная характеристика Словении

РЕФЕРАТ Дипломная работа на тему: «Профилактические и оздоровительные мероприятия против лейкоза крупного рогатого скота в колхозе «Юлдуз» Гафурийского района Р.Б. Дипломная работа содержит таблиц и машинописных листов пояснительной записки. Изучена степень заражения крупного рогатого скота лейкозом в колхозе «Юлдуз» Гафурийского района РБ. Проведены профилактические оздоровительные мероприятия при лейкозе крупного рогатого скота хозяйства, проведен расчет экономической эффективности профилактических и оздоровительных мероприятий.2 . Мероприятия по профилактике лейкоза в благополучных дворах, стадах, отделениях, фермах и хозяйствах. № п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные I 2 3 4 1. Систематический контроль за клиническим состоянием животных постоянно ветеринарное специалисты хозяйств. 2. Проведение исследований на лейкоз сыворотки крови всех коров один раз в год по РИД. ежегодно ветспециалисты хоз-в, ветстанций, ветлабораторий. 3. Проведение комплекса ветеринарных, зоогегиенических, селекционно – генитических и организационно – хозяйственных мер, направленных на повышение резистентности организма животных и предупреждение возникновения болезни. постоянно руководители, главные зоотехники, гл. ветврачи и другие специалисты хоз-в 4.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.