Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Автоматизоване проектування комп’ютерних систем

кількість працюючих на ОУ та ін. Універсум (U) — повний перелік можливих значень певного компонента технічного забезпечення або обсяг знань про нього. Універсум може містити перелік та опис СУБД, перелік та характеристики ТПР тощо. Програма (G) — програмні рішення з реалізації заданої функції управління або з оброблення даних. Перетворювач (П) — методика, формалізований або машинний алгоритм перетворення входу ТО на її вихід. Ресурси (R) — нормовані значення трудових, матеріальних, технічних (машинних) ресурсів, необхідні для виконання перетворювача за допомогою відповідних засобів проектування (S). Засоби проектування — ТПР, ППП, типові проекти ІС, інструментальні засоби проектування. Усю сукупність перетворювачів, що визначають зміст відповідних ТО для створення ІС, можна поділити на кілька великих класів: пошук і вибірка інформації, створення універсальних універсумів, управління метаданими, вибір загальносистемних проектних рішень, використання інструментальних засобів проектування, параметризація компонентів ІС, перетворення алгоритмів і програм, проведення контролю, формалізація розрахунку показників. Технологічна мережа проектування Реальний процес проектування ІС відображається в технологічній мережі проектування. Технологічна мережа проектування (ТМП) — взаємопов'язана за входом і виходом послідовність ТО проектування, виконання яких має забезпечити створення проекту ІС. Складанню ТМП передує ознайомлення з економічним ОУ, що дає змогу одержати загальне уявлення про нього, сформулювати основні цілі та задачі проектування, визначити перелік основних комплексів робіт, у тому числі ТО. Проектування ІС — складний процес роботи багатьох виконавців, що включає багато різноманітних робіт і потребує суворої впорядкованості, певної послідовності та планомірності їх виконання. Найпоширенішим методом планування й управління розробленням і впровадженням проекту є система планування мереж та управління — СПУ (РЕRТ), за допомогою якої можна отримати уявлення про всю ТМП, що забезпечує найраціональнішу послідовність проектних робіт. Порядок виконання робіт зі створення ІС подається у вигляді графа мережі, який включає детальний опис проектування і містить багато операцій (робіт). Збільшений граф мережі за стадіями й етапами проектування дає змогу простежити розвиток системи від початку робіт з її створення до введення в експлуатацію. Його параметри обчислюють на ЕОМ із застосуванням спеціального ППП. Застосування графіків мереж для організації управління процесом проектування ІС дає змогу визначити його загальну трудомісткість і на основі існуючих нормативів з'ясувати потрібну кількість ресурсів на виконання проектних робіт. Календаризація графіка мережі здійснюється на основі наявності трудових і технічних ресурсів. Для цього розробляють календарний графік для виконавців з урахуванням застосовуваних ними технічних засобів у процесі проектних робіт. Визначення критичного шляху і резервів за ТО дає змогу контролювати виконання проектних робіт, оперативно керувати процесом проектування, перерозподіляючи роботи між виконавцями-розробниками системи або навпаки (виконавців між роботами) з метою створення проекту ІС у суворо встановлені терміни.

В заседании представитель Майкрософта, заявитель дядька лет пятидесяти, доблестный секретный представитель "отдела К" и пацан-установщик систем. Судья: Объясните же мне, что такое нелицензионное ПО? Как его отличить от лицензионного? Майкрософтовец: Я юрист, в этом деле не шарю, я только представляю компанию в суде. Опера-"Кашники": Там на компьютере наклейка должна быть, нет наклейки нелицензионный. Пацан-установщик: В оболочке проломанной версии обычно зацикливают счетчик дней ознакомительного использования, и на иконке «ключики» постоянно остается 30 дней или ненормально большая цифра например, более 9000. Судья: А по-русски объяснить можете? Пацан: Давайте я на вашем компе покажу! Майкрософтовец: Возражаю! Судья: Чего вы меня, адвокат Виндоса, в заблуждение вводите? Заявитель, показывай. Пацан: Видите иконку «ключики» в уголочке? Нажимаем на нее и осталось 9866 дней для ознакомительного использования Майкрософтовец: А мы судьям, милиционерам и прокурорам бесплатно Виндовс ставим! Пацан: А Билли об этом знает? Судья: А вы про что разговариваете? Прокурор: Про установленный на вашем компьютере нелицензионный Виндовс

РЕФЕРАТЫ:

Проектування друкованих плат пристроїв комп’ютерних систем

По традиции, типично французской и готической, инициалы и эмблемы владельцев замка выгравированы в камне: цветки лилий - символы короля, горностаи - королевы Анны Бретанской, украшают колонны галереи; парадную лестницу украшают дикобразы - эмблема герцогов Орлеанских: "De pres comme de loi , je suis redou able!" ("Вблизи, как и вдали, я опасен!"); конная статуя короля возвышается над главным входом в замок. Галерея, примыкающая к капелле, южная половина которой была разрушена в XIX веке, ошибочно приписывалась Шарлю Орденскому, тогда как она несомненно относится к постройкам времен Людовика XII. В сдержанной простоте этого корпуса нет ничего удивительного, так как он служил своего рода коридором, связывающим два строения, а не жилым помещением. Современная капелла - это всего лишь хоры прежней капеллы, построенной Людовиком XII и посвященной в 1508 году Св. Кале. Неф капеллы был разрушен в XVII веке. Это была частная молельня королевской четы. В непосредственной близости от замка находилась большая капитулярная церковь Св. Спасителя, в которой проходили торжественные богослужения (после Революции она была разрушена).

Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

К этим ведущим писателям группы примыкали такие более мелкие беллетристы, как Е. Гребенка (его повести из быта петербургского чиновничества, полные подражания Гоголю), И. Панаев (серия физиологических очерков и усадебных повестей в манере, близкой к тургеневской) и наконец гр. В. Соллогуб, в своем «Тарантасе» (1845) резко приблизившийся к «оркестру Гоголя» (сюжет повести, образы помещиков и дворовых, провинциальные картинки, сильно напоминающие собою бытопись «Мертвых душ»). Всех этих писателей характеризовала либерально-дворянская трактовка действительноети: они недоброжелательно относились к крепостному праву, они симпатизировали угнетенному помещичьим произволом мужику, но и то и другое протекало у них в границах дворянской идеологии: крепостное право отрицалось во имя более «гуманной» системы отношений, которая была бы в то же самое время и более выгодной для помещичьего класса. Эти писатели хорошо понимали, какими последствиями грозит дворянству дальнейшее существование крепостнической системы, и хотели предотвратить народную революцию спуском на тормозах к поместно-капиталистическому режиму.

Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

На полную мощность работает печатный станок, развивается бешеная спекуляция. Производство дезорганизуется. Чтобы остановить или притормозить гиперинфляцию, приходиться прибегать к чрезвычайным мерам. Но нет однозначного представления о том, как именно бороться с гиперинфляцией. Предлагаются различные, нередко весьма противоречивые рецепты. Чтобы опередить неизбежное, ожидаемое всеми повышение цен, владельцы «горячих» денег стремятся как можно быстрее избавиться от них. В результате разворачивается ажиотажный спрос; раскупаются в первую очередь те товары, которые могут служить средством частичного сохранения сбережений (недвижимость, предметы искусства, драгоценные металлы). Люди действуют под давлением « инфляционного психоза», а это подстёгивает рост цен, и инфляция начинает кормить сама себя. Классический пример гиперинфляции – обстановка, сложившаяся в Германии, ряде других стран после первой мировой войны. В Германии в 1923 г. уровень роста цен исчислялся десятизначными и двенадцатизначными числами; заработную плату следовало расходовать немедленно, ибо в течение дня цены на продукты повышались неоднократно.

Використання комп’ютерних технологій в сучасному діловодстві

Другим важным стимулятором активного государственного вмешатель-ства в экономику стали поражения русских войск на начальном этапе вой-ны со Швецией. Россия лишилась основного источника поставок сканди-навского высококачественного железа. Владея большими по тому временифинансовыми и материальными ресурсами,землей,недрами и даже людьми,го-сударство взяло на себя регулирование промышленного строительства. Приего непосредственном участии и на его деньги стали создаваться казен-ные мануфактуры,прежде всего по производству военной продукции. Государство захватило и торговлю - путем введения монополии назаготовку и сбыт определенных товаров.В 1705 г. была введена монополияна соль и табак. Прибыль на первую возросла вдвое,на табак-в 8 раз.Вводилась монополия на продажу товаров за границу:на хлеб, сало, лен,пеньку, смолу, икру, мачтовое дерево, воск, железо и др.Установлениемонополии сопровождалось волюнтаристским повышением цен на эти това-ры,регламентацией торговой деятельности русских купцов. Следствиемэтого стала дезорганизация свободного, основанного на рыночной конъюн-ктуре, предпринимательства. Государство добилось своей цели - поступ-ления в казну резко возросли, но насилие над предпринимательством сис-тематически разоряло наиболее зажиточную часть купечества.

Загальна характеристика злочинів у сфері комп’ютерної інформації

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА БИОФИЗИКИ И БИОКИБЕРНЕТИКИ ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА на тему:Сравнительный анализ нейросетевых реализаций алгоритмов распознавания образов. Студент И.Е.Шепелев Научный руководитель А.И.СамаринК ЗАЩИТЕ ДОПУСКАЮЗав. кафедрой д.б.н,профессор Б.М.Владимирский г.Ростов-на-Дону 1998 г. ОГЛАВЛЕНИЕ Стр. Введение 2 1. Общее описание исследуемых нейронных сетей. 2 Однослойные сети. Персептрон. 3 Многослойные сети. 4 Сети Хопфилда. 5. Описание программных моделей и алгоритмов их обучения. 6. Методика и результаты экспериментальных исследований. 7 Проблема функции ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ. 3.2 Исследование представляемости однослойной и двухслойной нейронной сети. 3 Релаксация стимула. 4 Возникновение ложного образа. Выработка прототипа. 5 Бистабильность восприятия. Заключение. Литература. Приложение 1. Приложение 2.Введение. Основным назначением системы распознавания образов является отыскание решения о принадлежности предъявляемых ей образов некоторому классу.

Будова та принципи комп’ютерних мереж

Анекдот Вадим Руднев Анекдот - единственный в ХХ в. продуктивный жанр городского фольклора. Сердцевина анекдота, его пуант (неожиданная развязка) осуществляет разрядку напряженности, возникшую в разговоре, и тем самым посредническую (медиативную) функцию, выводящую говорящих из неловкого положения или просто затянувшейся паузы. Поэтому анекдот рассказывает особый человек, который хорошо владеет речевой прагматикой , с легкостью умеет разрядить атмосферу. В культуре такой герой называется трикстером (от нем. riks er - шутник, плут). Он посредник между богами и людьми, между жизнью и смертью (см. миф). Этот механизм анекдота хорошо понимал Фрейд; предоставим ему слово: "В одном американском анекдоте говорится: "Двум не слишком щепетильным дельцам удалось благодаря ряду весьма рискованных предприятий сколотить большое состояние и после этого направить свои усилия на проникновение в высшее общество. Кроме всего прочего, им показалось целесообразным заказать свои портреты самому известному и дорогому художнику города. (.) На большом рауте были впервые показаны эти картины.

Комп’ютерна обробка внутрішньобанківської інформації

В них раньше всего проявилось своеобразие римского искусства. В первую очередь следует упомянуть о древних оборонительных стенах Рима, которые отличаются особой грандиозностью, будучи выложены из камней больших размеров. Их постройка относится к VI в. до н.э. Особое место занимали римские дороги, которые были вымощены камнем и сохранились до нашего времени. Первой из сети дорог, позднее покрывших всю Италию, была так называемая Аппиева дорога , построенная в IV-III вв. до н.э. В республиканскую эпоху начинается постройка мощных мостов и акведуков, своеобразных водопроводов, подающих воду в Рим и другие города Италии. Столкновение с греческим искусством привело к некоторым изменениям в римской архитектуре. Проявилось это в первую очередь в обращении к ордерной системе. Однако в то время как в греческой архитектуре ордер играл конструктивную роль, в Риме он использовался главным образом в декоративных целях. В области монументальной скульптуры римляне не создали памятников столь значительных, как греческие. Однако, они обогатили пластику раскрытием новых сторон жизни, разработали бытовой и исторический рельеф с характерным для него документально точным повествовательным началом.

Комп’ютерне моделювання роботи послідовного порта

К тому времени Клодт отказывается от установки на восточных устоях копий и решает создать 2 новые композиции, в развитие задуманного им сюжета «Покорение коня человеком». В 1849-50 он отливает последние 2 группы, изображающие новые сцены укрощения коня человеком. В 1850 этот грандиозный замысел был полностью завершён. Прототипом скульптур лошадей на мосту стал чистокровный арабский скакун Амалатбек. Он был дик и непокорен. Клодт сумел его укротить. Помогала ему в работе дочка, которая садилась на коня и поднимала его на дыбы, а отец в это время делал зарисовки. Петербургская публика была в восхищении. Пресса наперебой публиковала восторженные отклики ценителей. Остался доволен и имп. Николай I, как известно, не отличавшийся изысканностью выражений. Во время церемонии по случаю торжественного открытия моста, согласно преданию, Николай хлопнул скульптора по плечу и громогласно заявил: «Ну, Клодт, ты лошадей делаешь лучше, чем жеребец». Тогда же родилось и фольклорное имя нового моста. Его прозвали «Мостом восемнадцати яиц», учитывая, что с момента его торжественного открытия и вплоть до 1917 г. одним из обязательных атрибутов моста был городовой, дежуривший на пересечении Невского и Фонтанки.

Комп’ютерні віруси та антивірусні засоби

Однако именно эта альтернативная постановка вопроса и стала основным подводным камнем для авторов сборника «Барокко в России». Правильнее было бы спросить, не барочно или антибарочно русское искусство XVII в., а что оно представляет само по себе, безотносительно к европейскому барокко. Метод исследования, выбранный авторами, стал прокрустовым ложем для изучаемого предмета: те черты русского искусства, которые не подпадали под принятое данным ученым определение барокко, либо игнорировались—у В. В. Згуры, признававшего русское барокко, либо гипертрофировались — у Н. И. Брунова, отрицавшего его. В. В. Згура обнаруживал в русской архитектуре XVII в. даже два этапа развития барокко, рубежом между которыми считал 1670-е гг. Сопоставив церковь Николы на Берсеневке со Смоленским собором Новодевичьего монастыря, он нашел в первом памятнике «живописность, единство стены при скульптурном ее понимании и разработке, массивность, интенсивность замкнутого движения, которые являются, как известно, основными принципами архитектуры барокко. и указывают на то, что в данном случае мы имеем дело с продуктом именно некоего барочного способа мышления»(9).

Комп’ютерні мережі

В литературоведении аналогичная концепция была фундаментально обоснована Д.С. Лихачевым, принципиально исходившим из следующего тезиса: «Признаки любого стиля не существуют сами по себе и не определяют собой целиком тот или иной стиль. Важны функции стиля и его историческая роль. Отдельные признаки стиля барокко сами по себе характерны и для других стилей». Далее он справедливо отметил, что в некоторых чисто средневековых произведениях, если бы датировать их XVII в., сторонники стиля барокко нашли бы еще больше барочных черт, чем в памятниках XVII столетия. По его мнению, «в России XVII в. не было и не могло быть спонтанно возникшего барокко, ибо не было подготовительной стадии—ренессанса. Скорее должен был спонтанно возникнуть ренессанс. Он и возник, ибо пришедшее к нам при посредствепольско-украинско-белорусскрго влияния барокко приняло на себя функции ренессанса, сильно изменившись и приобретя отечественные формы и отечественное содержание. Роль барочных элементов, мотивов и произведений была в России по существу не барочной, и в этом главным образом выразилось своеобразие русского барокко XVII в.»(29). Подавляющее большинство литературоведов, занимающихся сейчас русской литературой XVII в., разделяют точку зрения Д. С. Лихачева. Однако все они пользуются термином «русское барокко», отмечая при этом его своеобразие и нетождественность с барокко западноевропейским.

Комп’ютерні технології

Впоследствии концепция "русского барокко" вызвала критику со стороны Е.В.Михайловского, который доказывал (в частности, на примере бытовавших в русском декоре второй половины XVII в. коринфских капителей) сходство этого периода развития русской архитектуры не с барокко, а с ранним Ренессансом(9). Приблизительно в те же годы была написана опубликованная в 1978 г. статья Б.Р.Виппера, считавшего, что памятникам Соликамска, Каргополя, Мурома "наиболее близкую и глубокую аналогию . обнаруживает архитектура так называемого маньеризма в его раннем итальянском варианте: восприятие стены как . бестелесного фона . в сочетании с произвольной, причудливой игрой декоративного убранства"(10). Таким образом, стилевая природа русского архитектурного декора XVII в. трактовалась в научной литературе крайне противоречиво. Это положение не изменилось и в последнее время, когда были найдены конкретные источники отдельных декоративных форм(11) и предложены способы классификации некоторых разновидностей декора(12). Больше всего последователей по-прежнему имеет концепция русского барокко(13), хотя постепенно распространяются и взгляды Б.Р.Виппера(14), а "ренессансная" теория получила поддержку в статье Н.Ф.Гуляницкого(15). Особо надо отметить работу С.С.Попадюка, автор которой пытается обнаружить структурные совпадения между русским и польским декором XVI—XVII вв.(16) Все это показывает, что вопрос о роли декора в русских памятниках XVII в. нуждается в дальнейшем исследовании.

Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії

Комедия Рождение комедии как особого жанра, видимо, связано с Сицилией, где протекала деятельность Эпихарма, который первым стал активно разрабатывать пародийно- мифологическую и бытовую тематику в форме целостных пьес. Античные авторы, однако, предпочитали называть эти пьесы драмами, ибо в них почти никакой роли не играл хор. Несколько позднее появились комедии и в Афинах, где официальное признание они получили позднее, чем трагедии: на Великих Дионисиях комедии стали ставиться в 488-486 гг., а на Ленеях — около 448г. «Древняя аттическая комедия представляет собой нечто исключительно своеобразное. Архаические и грубые игры празднеств плодородия причудливо сплетены в ней с постановкой самых сложных социальных и культурных проблем, стоявших перед греческим обществом. Афинская демократия подняла карнавальную вольность до ступени серьезной общественной критики, сохранив при этом неприкосновенными внешние формы обрядовой игры. Несмотря на признанное влияние Эпихарма, аттическая комедия отличалась от сицилийской: ее объект — не мифологическое прошлое, а живая современность, злободневные вопросы политической и культурной жизни полиса, в ней чрезвычайно силен обличительный пафос.

Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

Тогда же были построены рядом с дворцом дом Я. А. Брюса и здание гостиницы "Европа". К тыловым частям этих домов примыкали многочисленные служебные постройки, которые и занимали большую часть пространства между Дворцовой площадью и Невским проспектом. После того как было возведено здание Главного штаба, значительную часть этих построек снесли и участок Большой Морской улицы, располагающийся между аркой Главного штаба и Невским проспектом, обстроили каменными домами. Уже в начале ХХ века левее арки Главного штаба по Большой Морской одним из выдающихся архитекторов Петербурга Ф. И. Лидвалем построено здание для Азовско-Донского банка, в котором в настоящее время размещаются Центральный телеграф и Междугородная телефонная станция (ныне дом № 3/6 по Большой Морской улице). Этот дом - классический образец архитектурного стиля модерн в городе, так же как и другие постройки Ф. И. Лидваля. Стоящий рядом с постройкой Лидваля дом на углу Невского и Большой Морской - дом № 16 по Невскому - находится на том месте, где в 1766 году стоял дом генерала Иллариона Яковлевича Овцына (архитектор А. В. Квасов). Овцынский дом многократно перестраивался в XIX веке, последняя его перестройка произведе на архитектором Л. Ф. Шперером в 1880 году.

Отримання зображень з допомогою комп’ютерної графіки

Последние сегодня, впрочем, как и парные танцы, находятся в стадии исчезновения. Танец неотделим от игр-представлений, в те времена он был коллективным и находился гораздо ближе к балету, чем современные парные танцы. Мы уже заметили по дневнику Эроара пристрастие современников Людовика XIII к танцевальному искусству — балет и комедия не были еще выделены в отдельные жанры. Роль в балете исполняли так же, как роль на бале-маскараде (показательна языковая близость этих слов — значение одного слова разделилось, и балет стал профессиональным понятием, а бал — любительским). В комедиях были балетные эпизоды — они есть даже в школьном театре коллежа иезуитов. При дворе Людовика XIII авторов и актеров набирали тут же из числа дворян, а равно из прислуги и солдат, дети играли в спектаклях и присутствовали на них в качестве зрителей. Привилегия королевского двора? Нет, всеобщая практика. Один из текстов Сореля дает тому доказательство — в деревнях никогда не прекращали устраивать драматические представления, сравнимые с античными мистериями. «Я думаю, что он (Арист, которому профессиональные артисты были скучны) получил бы огромное удовольствие, если бы увидел, как и я всех мальчиков деревни (без девочек?), играющих трагедию о злом богаче на вздымающихся выше крыш подмостках, где все персонажи проходили по 7—8 кругов по двое перед началом спектакля — совсем как фигурки часов с боем». «Я был счастлив увидеть еще раз историю о блудном сыне, и историю о Навуходоносоре, и потом историю любви Медора и Анжелики, и Радамона, спускающегося в ад. в исполнении артистов подобного пошиба».

Проектування інформаційних систем

«Говорящие картины» и «застывшие стихотворения»: представления о родстве поэзии и живописи в Англии на рубеже XVI-XVII веков В.А. Мусвик Представление о родстве поэзии и живописи, слова и изображения являлось одной из самых популярных идей в европейской литературной критике и художественной теории XVI - начала XVII вв., а также нашло непосредственное воплощение в художественной практике авторов той эпохи. Представление об «искусствах-сестрах», «искусствах-родственницах» опиралось на возрожденные и по-новому истолкованные античные представления «u pic ura poesis» (поэзия как живопись) и «u rhe orica pic ura» (живопись как риторика), высказанные Плутархом («О славе афинян») и Горацием («Наука поэзии»). Идея о родстве слова и изображения отразилась и в некоторых риторических терминах. В XVI-XVII вв. идея о родстве искусств была развита, с одной стороны, в трактатах по живописи и архитектуре (Альберти, Дольче, Арменини, Ломаццо, Беллори), с другой - в поэтиках (Даниэлло, Фракасторо, Минтурно, Скалигера, Кастельветро и Тассо) и использовалась как с целью разграничения, так и с целью сопоставления поэзии и живописи.

Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

И вижу я зловещие предзнаменования, о Кешава! 25 и не предвижу никакого добра от этой братоубийственной войны. Не желаю я победы, о Кришна, ни царства, ни наслаждений; к чему нам царство, о Говинда 26; к чему наслаждение или сама жизнь? Те, ради которых мы желаем царства и утех, стоят здесь, готовые к сражению, отрекшиеся от жизни и от богатства — Учителя, отцы, сыновья, также и деды, братья матерей, тести, внуки, шурины и другие родственники. Не хочу я убивать их, хотя бы и самому пришлось быть убитым, о Мадхусудапа 27, не хочу, даже если б это дало власть над тремя мирами; как же решиться мне на это ради земной власти? Какое может быть для нас удовлетворение в убийстве этих сынов Дхритараштры, о Джанардана 28? Большой грех совершим мы, убив этих мятежников. Не должны мы убивать сынов Дхритараштры, наших родичей; убив своих родных, как сможем мы быть счастливыми, о Медхева? Если в увлечении страстью ум их не видит зла в разрушении семенного начала и не видит преступления во вражде к друзьям, Почему же нам, видящим зло в таком разрушении, не понять и не отвернуться от такого греха, о Джанардана? С уничтожением рода погибают незапамятные родовые обычаи; с разрушением Дхармы 29 беззаконие овладевает всем родом; С воцарением беззакония, о Кришна, слабеют жены рода; от ослабления жен, о Варшнея 30, возникает смешение каст.

Загальні системи комп’ютерної графіки

Такими є билинні герої Ілля Муромець, Добриня Никитич, Альоша Попович, Микула Селянинович. Історія зберегла також імена народних співців билин — Бояна, Митуси, Ора, згадки про яких зустрічаються у "Слові о полку Ігоревім", Іпатїївському літописі та ін. Носіями народного мистецтва були скоморохи. Ці обдаровані виконавці- імпровізатори поєднували якості актора, танцюриста, співака, музиканта- інструменталіста, акробата. Вони були постійними учасниками народних розваг, свят, урочистих подій; нерідко їх запрошували до боярських та княжих дворів. Лише церква негативно ставилася до цих "веселих молодців", як їх називали в ті часи. Великий інтерес становить музика княжого двору. За свідченням істориків, починаючи з середини Х ст. прийоми іноземних послів проходили під музичний супровід. Цей звичай запровадила княгиня Ольга, яка під час свого перебування у Константинополі 945 р. була вражена грою на різних інструментах, зокрема органі. Імовірно, саме з того часу орган поширюється на Русі. На думку дослідників музичної культури Київської Русі, князі утримували при дворі професійних музикантів-інструменталістів, співаків, танцюристів.

Пакетний фільтр. Ефективний захист комп’ютерних мереж

Сверх формально выраженных сигналов действуют еще смысловые отношения "субъект-предикат". Сигнализаторами мнений выступают прежде всего наречные слова, выражающие состояние, оценку и т.д. (хорошо, плохо, скучно, жаль), глагольные формы (нравится, кажется) и любые обороты с соответствующим смыслом. Утверждения сигнализируются модальными словами и подобными им сочетаниями (надо, нельзя, можно, должен, видимо, конечно), высказывания - пространственно-временными, уточнительными, сравнительными и равными им оборотами (высоко - низко, справа - слева, давно - сейчас, рано - поздно, тут - там, тогда - теперь, выше - ниже), рассуждения - союзами (либо, или, если, но, и, да, так как) или зиянием, подразумевающим союзы. Уже простое и далеко не полное перечисление предметов речи показывает, насколько они многовариантны, особенно сопряжение и субъектно-предикатные комплексы. В необходимости безвариантности и в её невозможности и состоит главная сложность формулировки предмета речи. В русском языке на действующее правило всегда полагается исключение или контрправило разговорного, индивидуального употребления формы.

Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

Игровая проза Виктора Пелевина1 И.В.Азеева – Да ты хоть знаешь, что такое постмодернизм? – презрительно спросил Максим. – Ещё только не хватало, чтобы я это знал. В.Пелевин. Жизнь насекомых2 В сфере гуманитарных наук отсутствуют согласованность, единый подход к осмыслению такого явления, как постмодернизм. Определения, которые дают философы, социологи, историки и теоретики культуры, порой не имеют ничего общего. Хронологические рамки явления либо сводятся к 1960-1990 годам нашего столетия, либо раздвигаются до шекспировских, а то и гомеровских времён. Есть и точка зрения, которая отказывает этому явлению в праве на существование. Более мягкий вариант этой точки зрения может быть выражен известным горьковским вопросом: “А был ли мальчик?” И всё-таки мальчик был. И он был заводилой в играх. А это повод для вечной зависти тех, кто лидером в игре не был и не будет. Выделение игровой доминанты вряд ли можно назвать универсальным подходом к осмыслению постмодернизма. Но даже полярные позиции сходятся в этой точке. Пристрастие постмодернизма к игре очевидно. Она стала хоть и зыбким, но знаменателем в хаотично раздробленной постмодернистской картине мира.

Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій

Потребительские товары - это товары и услуги, приобретаемые клиентами для личного (семейного) пользования. В зависимости от покупательских привычек потребительские товары подразделяются на: товары повседневного спроса, товары предварительного выбора, товары особого спроса. Рассмотрим каждую группу отдельно. Товары повседневного спроса приобретаются клиентами часто, без длительных раздумий. Это может быть шоколад, мыло, кофе, зубная паста. Многие из таких товаров, например шоколад, конфеты или журналы, которые просто лежат на кассе в супермаркетах или кафе, клиенты приобретают под влиянием минуты. Важно, чтобы они всегда были в продаже и у клиентов не возникали сложности с их приобретением. К выбору товаров предварительного пользования клиенты подходят основательно. Выбирая необходимые им товары, клиенты сравнивают их по цене, качеству, внешнему оформлению( одежда, мебель, бытовая техника). О существовании товаров особого спроса клиенты порой и не подозревают, но если и слышали о них, то обычно не помышляют об их приобретении( дорогая одежда, коллекционные вина, особые сорта кофе).Главное для покупателей, чтобы они знали почему данные товары уникальны.

Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

Миастенические эпизоды быстро преходящи, интервалы между ними могут составлять от нескольких месяцев до 10-ти лет и более. Миастеническое состояние (стационарная форма) характеризуется, как правило, быстрым (месяцы) развитием заболевания и последующим многолетним непрогрессирующим течением. Прогрессирующая форма, тем не менее, сочетается относительно доброкачественной, развивается и прогрессирует достаточно медленно, в отдельных случаях прогрессирование через какое-то время может прекратиться. Наиболее тяжелой является злокачественная форма — с быстрым вовлечением все новых и новых мышц и утяжелением состояния. Несмотря на лечение, больные часто поступают в стационар в крайне тяжелом состоянии, нередко требуют реанимационных мероприятий в связи с дыхательными расстройствами. Диагностика Для миастении патогномоничен феномен генерализации мышечного утомления — утомление одних групп мышц при повторных движениях приводит к увеличению или появлению слабости в других мышечных группах, не подвергавшихся прямой физической нагрузке.

Психолого-педагогічні аспекти комп’ютерного моделювання при вивченні розділу "Геометричної оптики"

Санэпидстанция начала наиболее углубленное изучение общей заболеваемости бронхитом, бронхиальной астмой, пневмониями, гипертонической болезнью, стенокардией, язвенной болезнью. Наиболее высокие показатели болезней органов дыхания отмечаются в северной и западной части города.Факторы риска наиболее распространенных заболеваний г.Павловска. Заболевание Факторы риска Бронхит 1. Физико-климатические условия (окружающая среда, пыль, влажность, пары брома); 2. Производственные вредности; 3. Курение. Бронхиальная астма 1. Различные аллергены (пыль, сажа и др.); 2. Респираторные вирусные инфекции; 3. Наследственность. Пневмония 1. Резкий перепад температур на производстве; 2. Пары красок, бензина; 3. Физико-климатические условия ( высокая влажность); 4. 4.Снижение иммунитета. Стенокардия 1. Стрессы, гиподинамия; 2. Злоупотребление алкоголем; 3. Курение. Язвенная болезнь 1. Несбалансированное и нерациональное питание; 2. Стрессы; 3. Наследственные факторы. Гипертоническая болезнь 1. Вредные привычки (курение злоупотребление алкоголем ); 2. Психоэмоциональное перенапряжение; 3.Генетическая предрасположенность; 4.

Використання навчальних комп’ютерних ігор в процесі вивчення математики в початковій школі

Гипоталамус принимает участие в формировании эмоций и эмоционально-адаптивного поведения, внося в них вегетативный компонент. Примитивные типы мотиваций поведения (голод, жажда, сон, половое влечение) формируются при участии гипоталамуса. Гипоталамус ответственен за согласованную работу управляющих систем (НС и ЖВС), обеспечивая единство соматических и вегетативных процессов в организме. При повреждении зрительных бугров у человека наблюдается полная потеря чувствительности или ее снижение на противоположной стороне, отсутствуют сокращения мимических мышц, которые сопровождают эмоции. Также могут возникать расстройства сна, понижение слуха, зрения. Патология гипоталамо-гипофизарной системы приводит к выраженным обменным и вегетативным расстройствам, к нарушению психики. Список литературы

Проектна документація до створення автоматизованих систем обробки інформації і використання її у контрольно-аудиторському процесі

Если к марту 1930 года более половины всех крестьянских хозяйств было коллективизировано, то к июню в колхозах осталось менее четверти хозяйств. В отдельных областях выход из колхозов был еще более значительным: в Центрально- черноземной области процент коллективизированных хозяйств сократился с 18% до 15 %, в Московской области – с 73% до 7%. Однако после сбора урожая 1930 года колхозное наступление возобновилось. Теперь для социалистического переустройства деревни применялись другие, более «тонкие» методы. Села и станицы, население которых не вступали в колхозы, заносились на «черные доски». К ним прекращался подвоз товаров, выдача кредитов. Единоличников сгоняли со своих участков на неудобные, отдаленные земли, душили налогами. Так, единоличник платил налог в десять раз больше, чем колхозник, а зажиточный крестьянин – в 140 раз больше. Колхозные крестьяне были не заинтересованы в результатах своего труда. И колхозники, и единоличники иногда целыми селами снимались с места и уходили в города. На стройке порой приходили целые деревни с собственными тачками и лопатами.

Проектування систем автоматизації

Зыков - не вся правда о революции, но все же достаточно типичный отрицательный (как бы это ни звучало непривычно для нашего уха!) образ большевика-революционера из народа. Многочисленные Зыковы, руководствуясь своими идеями об упрощении жизни, уничтожении всех людских сословий и различий, с успехом стали осуществлять это "упрощение" из своих чиновных кабинетов. Символическое звучание приобретает "широкий, точно лошадиное копыто", каблук Зыкова, возникающий в первых строках рассказа. Под этим уравнивающим и утаптывающим каблуком стонала Россия в 20-30-е г.г., "упрощаемая" Зыковыми" (26; 134). Действительно, мотив необыкновенного - таланта, образования, профессионализма (выучки) - как лишнего, ненужного, вредного проходит через всю исповедь Зыкова, который проповедует буквальное равенство всех людей. "Все на свете надобно сравнять, особенно необыкновенное,- убежденно провозглашал Яков Зыков,- уничтожить, никаких отличий ни в чем не допускать, тогда все люди между собой -хотят не хотят - поравняются, и все станет просто, легко." Разумеется, Горький с его трепетным отношением к культуре, таланту, образованию с такими мыслями Зыкова a priori согласиться не мог (в этом нужно признать правоту Н.Примочкиной). Но проблема отношения к необыкновенному, как к "пустякам" волновала писателя не только ее социальными и политическими перспективами, а как явление народной философии.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.